Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése"

Átírás

1 Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente község területe igen változatos természetföldrajzi és gazdasági környezetben helyezkedik el. Talajtani és domborzati adottságai szélsőségesek és igen nagy mozaikosságot mutatnak, területe magában foglalja a Sajó völgy síkjának öntés- és réti talajait, az idősebb teraszok csernozjom barna erdőtalajait és dombvidéki jellegű Bükk-hegylábfelszínt. A domborzatból kifolyólag változnak a kitettség és a lejtésviszonyok, változik a terület geológiája, és igen jelentősen változnak a terület talajtani adottságai. Mindezt a képet tovább színesíti az iparból származó potenciális talajszennyezettség, ami részben a légköri kiülepedésből, részben pedig a Sajó ártéren lerakódott szennyezőanyagokból származik. E sokféleség ismerete jelentősen meghatározza Berente területhasználati lehetőségeit, a termeszthető növények körét, illetve az állattenyésztés, legelő és rétgazdálkodás, illetve az erdészeti haszonvételek lehetőségeit. A község önkormányzata és a lakosság is jelentős fejlesztési lehetőséget lát a mezőgazdaságban, mely jelenleg még elsősorban munkahely teremtési feladatokat lát el, de közép és hosszú távon mindenképpen önfenntartó, profit orientált vállalkozássá szeretne fejlődni. Ehhez azonban szükség van a falu táji adottságainak leginkább megfelelő tájhasználati szerkezet kialakítására, mert ez teszi lehetővé a legolcsóbb gazdálkodást és a legmagasabb hasznot. Csak komplex, egymást kiegészítő és eredményeiben összeadódó gazdálkodás vezethet eredményre, ahol minden ott és akkora területen terem, ahol az adottságok és az igények szempontjából legmegfelelőbb. A helyben megtermelt termények feldolgozása, illetve intenzív, magas értéket képviselő gazdálkodási módok meghonosítása valós gazdasági potenciált jelent a helyi közösség számára. Ez jelentheti a magas eladási értéket képviselő - és közben jelentősen több élőmunkát igénylő - biogazdálkodás megteremtését, a faluban termelt termények feldolgozottsági fokát emelő ipar megteremtését, illetve szerencsés esetben mindkettőt egyszerre. Ehhez azonban szükséges a terület talajminőségi és termékenységi mutatóinak ismerete, a biotermelésbe bevonható területe nagysága, illetve az alkalmas területek termékenységi jellemzőinek felvétele és a termeszthető gazdasági növények listájának és potenciális termő területének meghatározása. Mindezen jellemzők vizsgálata már a helyi lakosság élelmiszer biztonságának szempontjából is elengedhetetlen. Nem ismert az ipari szennyezések talajban való feldúsulásának jellege, kiterjedése, így nem zárható ki, hogy a lakosság a helyi kiskerti, háztáji terményeinek fogyasztásával környezeti és egészségügyi veszélynek van kitéve. Hasonló módon ki kell zárni a termelésből a közvetetten, az állattenyésztésbe vont legelő és kaszáló területekként hasznosított, de szennyezett területeket. A szennyezések önmagukban nem feltétlenül jelentenek kockázatot, azok felvehetőségét a talajtani jellemzők határozzák meg, így a szennyező anyag vizsgálatok mellett szükség van a talajok alapvető fizikai, kémiai 1

2 jellemzőinek feltárására is. Az eredmények alapján olyan hasznosítása módokat kell kialakítani, amelyek a lehető legmagasabb hasznot hozzák a tulajdonosok számára a környezeti kockázatok minimalizálása mellett. A mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket minél nagyobb hányadban be kell vonni a termelésbe a helyi lakosság bevételének, jólétének emelése céljából. Berente talajai változatosak, nagyon különbözik a víz- és tápanyag gazdálkodási rendszerük, így hatékonyan csak a helyi talajtani adottságok alapján lehet a termeszthető növények körét meghatározni. A termeszthető növények, illetve az optimális tájhasználat alapján már tervezhető a település közép és hosszabb távú fejlesztése, aminek mindenképpen a fenntarthatóságon és a helyben előállított termékek feldolgozásán kell alapulniuk, a biogazdálkodás és az élelmiszeripari elemek meghonosításával. A terv egy olyan talajtani és tájhasználati adatbázis elkészítésére ad javaslatot, ami tartalmazza 1. a talajok termékenységét és talajhasználatot meghatározó alapvető talajfizikai és talajkémiai jellemzőket, amik alapján kiválaszthatók az adott növényi és állattenyésztési igényeknek leginkább megfelelő területek, 2. alkalmas a tájhasználat talajtani és domborzati alapokon nyugvó tervezésére így elkerülhető az igen sok pénzt felemésztő előzetes területválasztó szakvélemények elkészítése. 3. tervezhető az optimális, jó talajvízminőséget biztosító tájhasználat 4. kijelölhetők a magas értékű, biotermelésre alkalmas területek 5. kizárhatók az élelmiszer termelésből a szennyezett területek 6. a település önellátását és tájhasználati egyensúlyát biztosító tervezést tesz lehetővé 7. meghatározhatja a helyi termelésre alapozható ipari feldolgozó kapacitás mennyiségét és jellegét 8. segít a gazdálkodóknak az okszerű faj- és fajta választásban, illetve a talajtulajdonságok ismeretében a vegetációs periódusban való okszerű beavatkozások tervezésében 9. segít az ipari létesítmények telepítésének környezeti hatásbecslésében, így egyaránt vonzza az ipari és a mezőgazdasági befektetőket 10. A Borsodchemmel együttműködve segít mindkét félnek az arculat kialakításban, az ipar és mezőgazdaság, illetve az emberi együttélés megalapozott tervezésében. A tervezett munka leírása Az elemzés Berente mezőgazdasági művelésre alkalmas területeit fogja jellemezni, a természetföldrajzi tényezők és helyi tradicionális művelés alapján kiválasztott optimális művelési ágakra. Ez szám szerint ~625 hektár. 2

3 A munkát az elemzéshez szükséges térképek elkészítésével kezdjük, melyek alapján minősítünk. A munka a következő lépésekből áll: 1. történeti adatok felmérése, A történeti tájhasználat rekonstruálása az első, második és harmadik katona felmérés adatai alapján. 2 - terepi felvételezés és mintavétel A terepi felvételezés alapján optimalizáljuk a mintavételt, csökkentve a laboratóriumi költségeket. A terület természetföldrajzi változatossága miatt 7-8 különböző talajtípusra számítunk. Típusonként minimum egy szelvény feltárása szükséges és típusszelvények esetében szintenként veszünk mintát, mely átlagosan 3-4 minta/szelvény. Összesen tehát mintával számolhatunk, melynek pontos számát a terepi felvételezés alapján tudjuk megadni. A típusszelvények közé 5 hektáronként sűrítő pontokat helyezünk, bolygatott mintákat talajfúróval, 125 minta Berente esetében. Összesen minta. A talajtérképek elkészítéséhez a mért talajjellemzőkön túl egyéb környezeti paraméterek adatai is szükségesek, melyekhez adatokat a terepen gyűjtünk. 3 laboratóriumi mérések A laboratóriumban a következő talajparamétereket mérjük: ph H2O ; ph KCl ; hidrolitos aciditás ; teljes mechanikai összetétel ; Arany-féle kötöttségi szám ; CaCO 3 tartalom ; összes oldható só; szerves anyag tartalom ; térfogattömeg, kationcsere kapacitás és bázistelítettség. Tekintve Berente ipari létesítményeit szükségesnek tartjuk 20 mintán nehézfém vizsgálatokat is végezni. 4 az adatok térinformatikai feldolgozása A talajtérképek elkészítéséhez a mért talajjellemzőkön túl egyéb környezeti paraméterek is szükségesek: nagy felbontású digitális domborzatmodell; pontos területhasználati adatbázis. Ezeket terepen felvett és távérzékelt adatokból nyerjük. 5 az adatok alapján a környezeti potenciál elemzés elvégzése 3

4 Árajánlat A fent leírt munkára a következő árajánlatot számoltuk 12 típusszelvény feltárása és leírása, mintavétel Forint 120 sűrítő pont feltárása és leírása, mintavétel Forint Fent felsorolt talajparaméterek laboratóriumi mérése (100 minta) Nehézfém-vizsgálat 20 mintára Adatfeldolgozás Környezeti potenciál elemzés elvégzése Összesen: ~20000/db Forint Forint 500,000 Forint Forint Forint Forint A feladat a megrendelő igénye alapján ütemezhető, s a rendelkezésre álló források függvényében akár azonnal kezdhető, s elvégezhető. Miskolc, július 23. Dr. Dobos Endre Intézeti Tanszékvezető, Miskolci Egyetem Természetföldrajz-Környezettan Tsz Miskolc-Egyetemváros 4

5 5

6 6

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING

MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING MONITOROZÁS VI. TALAJVÉDELMI MONITORING RENDSZEREK BEMUTATÁSA, TALAJ KÁRMENTESÍTÉSI MONITORING A TALAJMONITORING FELADATAI: 1. a talajtulajdonságok térbeni eloszlásának és időbeni változásainak szisztematikus

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása

3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása 3. Tematikus csoport: Talajviszonyok jellemzése és változása Koordinátor: Bidló András Sorszám Cím Résztvevő intézmények Felelős személy C.1 1. Termőhelyi (klíma) változás hatása a NymE KFI Bidló fatermésre

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai Talajok Az emberi élet minőségének három legfontosabb tényezője: a megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer, a tiszta víz, és a kellemes környezet. Mindhárom szorosan kapcsolódik a talajhoz

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT LOVÁSZPATONA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2005 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETI KOMPETENCIA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT TARTALOMJEGYZÉK AZ ELVEK MEGHATÁROZÁSA... 5 HELYZETFELTÁRÁS... 7 1.

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Mezőgazdasági Üzemtan I.

Mezőgazdasági Üzemtan I. Mezőgazdasági Üzemtan I. Takácsné György Katalin CSc Szent István Egyetem Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet takacsne.gyorgy.katalin@gtk.szie.hu gtk.szie.hu 2007/2008 Mezőgazdas gazdasági gi Üzemtan

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A. Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában. Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. A TANYAVILÁG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI REAKTIVÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HOMOKHÁTSÁGBAN Az agrárium fejlesztésének alternatívái a Homokhátság tanyavilágában Megbízó: Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben