Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz"

Átírás

1 Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz A pályázati kiírás a lakhatási szegregáció következményeinek kezelését komplex megközelítéső projektek megvalósításával célozza a telepszerő lakókörnyezetben élık oktatási, képzési, foglalkoztatási, szociális, mentálhigiénés és egészségügyi problémáinak kezelésére. A kiírás szerint a komplex telep-program hatásainak el kell érnie a teljes helyi közösséget, az ott élı emberek számára nyilvánvalóvá kell tenni azokat a súlyos hátrányokat, melyek a teljes leszakadást eredményezik beavatkozások nélkül. A pályázati kiírásnak ezzel, az összefüggı problématerületek együttes kezelését támogató, és a helyi társadalmat és az összes közszolgáltatót megszólító módszertani megközelítésével egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy a lakhatási szegregáció problématerületét kizárólag ilyen szemlélető és eszközrendszerő fejlesztési programokkal szabad egyáltalán célozni. Ahhoz azonban, hogy a komplex telep-program eredményesen tudja szolgálni a kitőzött célokat, több olyan feltételnek teljesülnie kellene, melyekre a jelen kiírás-tervezetben nem találtunk garanciákat. Ezek a következık: A lakhatási szegregáció kezelésére szolgáló módszerek, eszközök kidolgozása és az infrastrukturális fejlesztések finanszírozásának, illetve a beavatkozások összhangjának biztosítása 1. A telepszerő környezetben élık szociális és foglalkoztatási hátrányainak kezelése nem választható el a lakhatási körülmények javításától. A pályázati kiírásban épp az egyik legfontosabb tényezırıl, a lakhatási szegregáció kezelésérıl nem esik szó. Ha a projekt erre nem kínál megoldást, a szociális és foglalkoztatási hátrányok vonatkozásában átütı és fenntartható eredmények nem várhatók. Nem tudni, hogy az egészségtelen állapotú telepi házak minısége miként javul majd, vagy hogyan fogják magát a telepet felszámolni. A kiírás csak a teleprehabilitációs programok "szoft" elemeinek finanszírozását szolgálja. Nyitott kérdés marad, hogy miként lesznek képesek a bevont önkormányzatok elıteremteni a lakhatás infrastrukturális elemeinek finanszírozását szolgáló forrásokat. A pályázati útmutató úgy fogalmaz, hogy a komplex programnak, és annak megvalósítóinak törekednie kell a felzárkózási programhoz illeszthetı további fejlesztési lehetıségek becsatornázására, valamint a célterületen folyó fejlesztésekkel való szinergikus hatások elérésére. Ehelyett a véleményünk szerint a lakhatási feltételek javítását szolgáló egyéb fejlesztési lehetıségek becsatornázását kellene biztosítani és kötelezıen elıírni a pályázók számára, enélkül ugyanis a lakhatási feltételek javítása nem biztosított, és ezáltal a jelen pályázati kiírásban megfogalmazott célok elérése sem reális. Jelen kiírás-tervezetben a 15%-os ERFA átjárhatóság erejéig megvalósítható felújítási munkák és eszközbeszerzés szőkösen elég lehet a közösségi szolgáltatások helyszínének biztosítására, de kérdés, hogy milyen forrás teszi majd lehetıvé az ingatlanok állagjavítását, vagy a jelenlegi szanálandó lakásállomány kiváltását szolgálni hivatott új bérlakások építését/vásárlását. A pályázók számára alapvetı kérdés, hogy ha a telepen élık társadalmi integrációja, felzárkóztatása, mint elérendı cél kizárólag a telep szanálásával oldható meg, akkor milyen eszközökkel szolgálja ezt a komplex telep-program. Megválaszolatlanul marad, hogy milyen konstrukciók alkalmazásával (bérlakás program vagy saját tulajdonú ingatlanok felújítása) és milyen forrásból oldható meg ez a feladat.

2 Nem derül ki a pályázati útmutatóból, hogy van-e a kiírónak egyértelmő stratégiája a tulajdonosi szerkezet jövıbeni képére vonatkozóan. A saját tulajdonú ingatlanok fejlesztése, vagy az önkormányzati (vagy más állami ingatlankezelı) tulajdonú bérlakás program jelenti a megoldást a telepek esetében? Vagy nincs ilyen programszintő koncepció és minden önkormányzatnak magának kell megalkotnia a telepek felszámolásához helyben legmegfelelıbb lakhatási stratégiáikat? Ha így van, kapnak-e ehhez elvi, koncepcionális, a majdani lakhatás-támogatási szabályozókkal összhangban lévı segítséget? A támogatandó projektek sikeres megvalósításához elengedhetetlennek látjuk, hogy ezekre a kérdésekre kiérlelt szakmai válaszokkal, konkrét ajánlásokkal tudjon szolgálni a kiíró (a településnagyságtól, helyi adottságoktól, és a telep elhelyezkedésétıl, nagyságától, infrastrukturális ellátottságától és a lakásállomány állapotától függıen). Hangsúlyozzuk, hogy a lakáskörülmények javítását szegregált, telepszerő környezetben csak kivételes esetekben tartjuk elfogadható megoldásnak. A szegregátumokra irányuló programoknak ezért alapvetıen a méltatlan lakhatási körülmények felszámolására és a telepek szanálására kellene fókuszálnia. Véleményünk szerint ugyanis a szegregált lakhatási feltételek megerısítése mindenféle kiegészítı beavatkozás ellenére tovább fogja növelni a szegregációt, és az itt élı családok társadalmi marginalizálódását. (A telepszerő környezetben élı családok, gyerekek és felnıttek egyaránt magukon viselik a településrész stigmáját, és napi szinten szembesülnek vele, hogy ez ellehetetleníti a befogadásukat, integrációjukat az oktatási intézményekben és a munkaerıpiacon egyaránt.) Fontosnak tartanánk azonban, hogy a settlement típusú közösségi szociálismunka és a jelen kiírásban tervezett összetett beavatkozások a telepfelszámolás idıszaka alatt megvalósulhassanak, és az utánkövetés is biztosítható legyen a telepet elhagyó családok számára. A projektek megvalósításához megfelelı tervezıi és projektmegvalósítói kapacitás és szakmai együttmőködés biztosítása 2. A meghirdetett telep-program olyan összetett és sokszereplıs projekt megvalósítását vízionálja rövid (kétéves) idıkeretben, amely akkor mőködtethetı hatékonyan és problémamentesen, ha azt egy nagyon felkészült és összeszokott projektcsapat végzi. A kírás azonban olyan és annyi új szereplı együttmőködését teszi kötelezıvé a konzorciumokon belül felkészülési idı nélkül, ami, véleményünk szerint, komoly kockázatot jelent a megvalósítók (fıpályázók) számára. Számos példa volt már a jelenlegi és az elsı programozási ciklusban is arra, hogy a pályázóknak együtt kell mőködniük egy, a támogató által kijelölt szakmai szervezettel (pl. Biztos Kezdet, Gyerekesély, TÁMOP 513, oktatási integrációt támogató pályázatok stb.). Példátlan azonban, hogy konzorciumi tagként kell bevonni a pályázónak egy kijelölt szervezetet. Ha szakmai együttmőködés a cél, arra a partnerségi együttmőködés a megfelelı forma. A konzorciumi partner a projekt irányító testület tagjaként, operatív pénzügyi és személyi kérdésekbe kapna beleszólást a kiírás-tervezet szerint, amit indokolatlannak gondolunk. Egyetértünk azzal, hogy a pályázati kiírás elvárja, hogy a pályázó szervezetek illetve szakemberek dokumentálják szakmai- és projekt-jártasságukat. Nem tartjuk elfogadhatónak azonban azt a megkülönböztetést, amely a pályázatban résztvevı non-profit szervezetektıl elvárja, hogy igazolják az alapító okiratban szereplı tevékenység területén a pályázat benyújtását megelızıen szerzett legalább 2 éves szakmai jártasságukat 1, míg a kötelezı konzorciumi partnerként kijelölt szakmai szervezet és az ORÖ esetében megkérdıjelezhetı,

3 hogy rendelkeznek-e értékelhetı referenciával, a lebonyolításhoz szükséges tapasztalattal és kapacitással a számukra kijelölt tevékenységi területeken. A kiírás, az 1. pontban részletezettek mellett, talán e két szervezet szerepében hordozza a legkomolyabb kockázatokat. A komplex telep-programban támogatottal számol a kiíró. Ahhoz, hogy ennyi valóban kidolgozott és támogatásra érdemes pályázat szülessen, legalább három-négyszer ennyi pályázónak kellene érdeklıdni a kiírás iránt. Amennyiben kötelezıen be kell vonni a Türr István Képzı és Kutató Intézetet és az Országos Roma Önkormányzatot, akkor a pályázati kiírásban félreérthetetlenül meg kellene határozni azokat a kommunikációs lehetıségeket, együttmőködési formákat és határidıket, amelyek ezen együttmőködések kialakítását és mőködtetését biztosítják a projektek elıkészítésének idıszakában a (remélhetıleg) legalább 120 pályázóval. Nem fordulhat elı, hogy egy-egy pályázó ugyan minden feltételt teljesített, ám a két szervezettel nem tud idıben kapcsolatba lépni, a projekt egészét érintı tartalmi ügyekrıl egyeztetni, a Közösségi Beavatkozási Tervben megállapodni. A pályázók számára átláthatóvá kellene tenni a partner szervezetek részérıl bevonandó szakmai megvalósítók kapacitásait, szerepét, és feladataik ütemezését. Meg kellene határozni azt is, hogy milyen elvárások támaszthatók majd a TKKI által biztosított folyamat és módszertani támogatókkal szemben, kik végzik el a szakmai munkát. Álláspontunk szerint kizárólag olyan szakemberek alkalmasak erre a feladatra, akiknek a megfelelı végzettségük mellett szegregátumban végzett munkatapasztalatuk van és bírják az érintett közösség bizalmát. A romák képviseletét ellátó helyi szervezet (ckö vagy non-profit szervezet) kötelezı bevonása mellett érvelünk. Ezt indokoltabbnak gondoljuk, mint az ORÖ-vel való projektszintő együttmőködés elıírását (feltéve, hogy ezek a kapacitások helyben rendelkezésre állnak). Az ORÖ-nek a célcsoport elérésében és tájékoztatásában lenne szerepe az útmutató C.1.3 pontja alapján. Véleményünk szerint elsısorban a helyi szereplık tudják hitelesen képviselni a projekt célcsoportját, és képesek közvetíteni az érintett roma közösség és a pályázó szervezetek között. A részvételük mindenképpen indokolt a szakmai megvalósítók (programszervezık, szociális munkások) kiválasztásában is, mivel ık ismerik az érintetteket, és tudják, hogy ki élvezi a közösség bizalmát. Amennyiben a kötelezı együttmőködés a tervezet szerint valósul meg, az ORÖ-t képviselı megyei szakemberek esetében minimális elvárásként látjuk szükségesnek támasztani, hogy értsék a településfejlesztést, és a várható társadalmi folyamatokat, ismerjék és értelmezzék a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiában foglaltakat, valamint átlássák az európai és hazai források felhasználását a szinergia biztosítása érdekében. A pályázati kiírás megfelelı célzása, a várható pályázók körének felkészítése A kiírás - a pályázati eljárásrend szabályaiból adódóan - szigorú elvárásokat fogalmaz meg a pályázó önkormányzatok pénzügyi stabilitása tekintetében. Pályázatot kizárólag olyan önkormányzat által vezetett konzorcium nyújthat be (Pályázati útmutató, B.6.), amely nem rendelkezik tartozással, önrész biztosítására képes. Ez a projekt pénzügyi stabilitása szempontjából indokolható, ugyanakkor felveti annak kérdését, hogy azok az önkormányzatok szorulnak ki a pályázati rendszerbıl, amelyek talán épp a nagy számú hátrányos helyzető, inaktív (és jellemzıen roma) lakosság miatt, illetve ezzel a társadalmi problémával összefüggı forráshiány miatt halmoztak fel tartozásokat. A kiírás-tervezet véleményünk szerint nem elég érzékeny a települések közötti esélyegyenlıtlenség problémájára. Ha a pályázat jelen formájában kerül kiírásra, félı, hogy épp a legfejletlenebb, ugyanakkor komoly lakhatási szegregációs problémákkal küzdı települések nem tudnak pályázni. Érdemes lenne végiggondolni, hogy hol vannak a kiemelt

4 fejlesztési területek az elkészült IVS-ek, vagy a telepekrıl összeállt szakmai anyagok alapján, illetve, hogy azokban a térségekben, településeken, ahol már elkezdıdött azonos beavatkozási területen fejlesztés biztosítható legyen a megkezdett folyamatok folytatása. (Megjegyjegyezzük, hogy ellentmondást látunk abban, hogy a Támogatási Szerzıdés megkötésére vonatkozó kizáró okok között szerepel, hogy nem köthetı támogatási szerzıdés azzal, akinek a saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott idıpontig az Ámr (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik. A támogatás mértéke azonban a projekt elszámolható összes költségének 100%-a a D2 pont szerint.) Az elızıleg kiírt telepprogram során tapasztalhattuk, hogy alig maradt olyan önkormányzat, amely élni kívánt volna a pályázat lehetıségével. Ennek számos oka volt. Ilyen például, hogy maga a testület nem érezte a telepfelszámolás ügyét olyan fontosságúnak, hogy egy ilyen terhet vegyen magára, mint ez a bonyolult és bizonytalan kimenetelő pályázat (vagy épp ellenkezıleg inkább a fennálló szegregáció fenntartásában volt rövid távon érdekelt); nem volt biztosított a helyi projekt-menedzsment kapacitás. Jóllehet, a jelen pályázati kiírás tesz engedményeket, illetve próbál lépéseket tenni ezeknek a kockázatoknak a csökkentésére, félı, hogy épp azok az önkormányzatok nem fognak pályázni, amelyeken a leginkább és sürgısen kezelendı a telepszerő szegregátumok problematikája. Aggodalmunk szerint, sem az ORÖ, sem a TKKI nem tud megfelelı intézményi garanciát nyújtani a pályázat iránt érdeklıdı önkormányzatok számára sem a szakmai, sem a helyi politikai aggályokkal kapcsolatban. Másrészt a projektben elıírt továbbfoglalkoztatási kötelezettség és a Csillagház projektzárást követı fenntartásának kötelezettsége is elbizonytalanítja a nehéz gazdasági helyzetben lévı önkormányzatokat. A kiírás szerint fıpályázóként települési önkormányzat (KSH 321) pályázhat. A konzorcium vezetıjének közvetlen felelısséget kell vállalnia a projekt elıkészítéséért és megvalósításáért. Az az általánosítható tapasztalatunk, hogy az önkormányzatok nehezen vágnak bele egy ilyen típusú program megvalósításába. A képviselıtestület összetétele meghatározó abban, hogy egy-egy jó elképzelés valaha megvalósulhat-e a településen. Vannak azonban önkormányzatok, amelyek nem vállalnák, hogy fıpályázói legyenek egy ilyen pályázatnak, de a konzorciumban szívesen dolgoznak, mivel ez kevesebb szakmai és politikai kockázatot rejt számukra. Több olyan civil szervezet van az országban, amelyek felkészültek arra, hogy fıpályázóként megvalósítsanak összetett projekteket, ha a többi kulcsszereplıvel hatékony és jó az együttmőködés. A pályázati útmutató szerint konzorciumi tagként azok a non-profit szervezetek pályázhatnak, melyek megfelelnek a kötelezı konzorciumi partnernél felsorolt KSH besorolásnak. A kötelezı partnerek felsorolásában nem szerepel a szociális szövetkezet KSH besorolása, amit hiányolunk a lehetséges partnerek körébıl. Továbbá a kötelezıen bevonandó együttmőködı partnerek felsorolásából hiányoljuk az óvodát és az iskolát, amennyiben azok nem vesznek részt a projekt megvalósításában konzorciumi tagként. A konzorciumba bevont non-profit szervezettel kapcsolatban elınyt jelent, ha a nonprofit szervezet a célterületen székhellyel vagy telephellyel rendelkezik. Ma Magyarországon kevés szervezet rendelkezik szegregátumokban szerzett tapasztalattal, akik magas színvonalú munkát végeznek (pl. MÁLTA, Gyermekszegénység Elleni Program szécsényi akciókísérlet helyszínei), ezért javasoljuk, hogy a telepfelszámolásban végzett korábbi munkatapasztalat is jelentsen elınyt a pályázat elbírálásánál. Fontosnak gondoljuk, hogy egy meghirdetésre kerülı telepes kiírás építsen az elmúlt években készített települési és kistérségi anti-szegregációs helyzetelemzésekre és

5 programokra. Ezek az elemzések tartalmazzák a Közösségi Beavatkozási Tervben elvárt diagnózist a szegregátumokban élıkrıl. Bár az anti-szegregációs helyzetelemzésekhez használt adatok egy részét bekéri a kiíró a pályázóktól a Közösségi Beavatkozási Tervek útmutatója szerint, az Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS) részét képezı és az Leghátrányosabb helyzető kistérségek komplex fejlesztési programjának tervezéséhez készült anti-szegregációs tervek alkalmazásáról nem tesz említést egyik dokumentum sem. Az anti-szegregációs tervek rövid, közép és hosszú távú önkormányzati vállalásokat tartalmaznak a településen lévı szegregátumokban lakók helyzetének javítására. Ezeket a szükséges beavatkozásokat pedig az érintett önkormányzatok az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás feltételeiként vállalták, ezért fontosnak tartjuk, hogy egy komplex telep-program építsen rájuk (a Közösségi Beavatkozási tervek elıkészítésében és a projektjavaslatok bírálatában). Kérdések a célterület/célcsoport meghatározásával kapcsolatban: A szegregátum meghatározása (útmutató 4. oldal): A TÁMOP /1. konstrukció keretében azon települések vonatkozásában ítélhetı meg támogatás a szegregátumok komplex, humán fejlesztésére, ahol legalább 10 lakásban legalább 45 fı él szegregált lakókörnyezetben. Nem világos, hogy mit ért a kiíró lakáson. Önálló helyrajzi számon nyilvántartott lakásokat, vagy beleérthetı minden akár egy helyrajzi számon (egy telken) szereplı - lakáscélra használt épület? Pontosítani kellene a megfogalmazást, mert számtalan esetben tapasztaljuk, hogy egy telken belül számos engedély nélkül épült építmény, garázs, sufni, egyéb tákolmány szolgál hajlékul. Fontosnak tartjuk tisztázni az útmutatóban azt is, hogy a 2000 fı alatti települések esetében mit tekint a kiíró szegregátumnak, telepszerő lakókörnyezetnek, ugyanazok a feltételek vonatkoznak-e rájuk. Egyetértünk azzal, hogy a tervezett program célcsoportjába a telepeken, telepszerő lakókörnyezetben, szegregátumokban élı, halmozottan hátrányos helyzető, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkezı, szociális és anyagi gondokkal küzdı, roma és nem roma egyének és családok 2 tartozzanak. Kérdésként vetıdik fel azonban, hogy ki fogja megállapítani, hogy ki lesz az érdemes és érdemtelen szegény, aki a programba be fog tudni kapcsolódni. Véleményünk szerint minden szegregátumban élı számára biztosítani kellene az esélyt a kikerülésre, a társadalmi integrációra. Ellenkezı esetben az érintett közösségben súlyos feszültséget szül a program, és nem garantálható, hogy a hátrányos helyzető közösségen belül oda fog elérni a segítség és a támogatás, ahol a legnagyobb a szükség rá. Amennyiben minden telepen lakó bevonása nem kivitelezhetı a projektben, átlátható és meghatározott szociális mutatók mentén lenne érdemes kiválasztani a projektgazdáknak a fejlesztésbe bevont személyeket (pl. a gyermekek vagy az egyéb eltartottak (idısek, ellátásnélküliek) száma a családokban). A tartalmi értékelési kritériumokra vonatkozó észrevételek A szegregátumok minısítésére szolgáló kritérium ( A szegregátum(ok) a település belterületén, illetve attól nem messze helyezkedik el, vagy a közlekedés (út, közösségi közlekedés) és közmővesítés (villany, víz, gáz hálózat) biztosított, illetve fut olyan program a célterületen, amelynek keretében ez kiépíthetı ), mint elınyben részesítési szempont számunkra értelmezhetetlen. Ha a kiíró célja az, hogy olyan telepeken ne támogassa a 2

6 tervezett telep-program beavatkozásainak megvalósítását, amelyek infrastrukturálisan teljesen elmaradottak és a településtıl elzártak, akkor értelmetlennek látjuk, hogy ez a szempont a száz pontos értékelésben két pontot érjen. Véleményünk szerint a pályázatnak azt kellene elıírni, hogy ilyen célterületen kizárólag akkor támogatható a projekt megvalósítása, ha más (nevesíthetı) forrásból párhuzamosan megvalósítja a pályázó a telep felszámolását, ill.teljeskörő rehabilitációját, infrastrukturális fejlesztését. Ezáltal azonban tettenérhetıvé válik, hogy éppen a legsúlyosabb körülmények között élık maradhatnak ki a komplex telep-program tervezett fejlesztéseibıl (a véleményünk 1. pontjában kifejtett feltételek hiányában). A es értékelési kritérium vonatkozásában az a véleményünk, hogy annak értékelése, hogy a pályázó a legrosszabb szegregációs indexszel rendelkezı szegregátumot is bevonja-e a fejlesztésbe, amennyiben több is található a településen, a jelentıségénél jóval kevesebb pontot (1) ér a tervezetben. Javasoljuk, hogy a pályázatok értékelése során elınyben részesüljenek azok a projektjavaslatok, amelyek szakmai megvalósítóként (programszervezı, start asszisztens, stb.) is bevonják a településen és kiemelten a telepen élı romákat. Összegzı javaslatok 1. A kiírás megjelentetését csak abban az esetben tartjuk szerencsésnek, ha az párhuzamosan kerül kiírásra olyan pályázati konstrukcióval, amely a célcsoport ingatlanjainak felújítását / kiváltását képes finanszírozni. A telepfelszámolás ügye csak akkor lehet hatékony, ha az ún. "szoft" és infrastrukturális elemek együtt kezelhetık. A szegregátumokat jellemzı jelenlegi lakhatási körülmények között nem látunk esélyt a jelen kiírás-tervezetben célzott szociális, egészségügyi, és munkaerı-piaci fejlesztések eredményes megvalósítására. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) rendelet módosítása (437/2010/EU május 19.) lehetıvé teszi, hogy európai uniós forrásból finanszírozott telepfelszámolási programok induljanak. A hatályos ERFA rendelet alapján a meglévı házak (putrik, barlangok, nagyon rossz állapotú ingatlanok) helyett új lakások építésére, illetve lakásvásárlása is lehetıség nyílik (a rendelet módosítása elıtt csak a házak felújítása volt finanszírozható). A rendeletmódosítás elıírja a deszegregációt és a kistelepülések szegregátumainak felszámolását segíti. A végrehajtási rendelet egyértelmően kijelöli a tagországi lehetıségeket: a marginalizált közösségeket segítı lakásberuházási intézkedések kiadásai csak akkor támogathatók, ha a következı feltételek teljesülnek: [ ] a lakásberuházás földrajzi elhelyezkedése biztosítja ezeknek a közösségeknek a többségi társadalomba történı térbeli integrációját, és nem járul hozzá a szegregációhoz, az elszigetelıdéshez és a kirekesztéshez. 2. A nyílt pályázati eljárás, fıleg egy ilyen összetett és inkább bonyolult pályázat esetében fıleg azokat a pályázókat tartja távol a pályázattól, ahol a legindokoltabb volna egy ilyen fejlesztés. Javasoljuk, hogy a telepprogram egy több lépésbıl és kiírásból álló csomag legyen, amely idıben is lehetıséget ad a helyi tervezésre, bevonásra és végrehajtásra (nem két év alatt). Emellett - a helyi adottságok sokszínősége miatt - a kiírásnak kezelnie kell az eltérı igényeken alapuló eltérı projekteket. (A korábbi kiírás is beleütközött abba, hogy a projektek minden elemét szabályozni próbálta, majd a végén egyetlen településnek sem felelt meg: Nem lehet ugyanabban a merev eljárásban kezelni például a karcagi és a bagi cigánytelep felszámolásának ügyét.)

7 Hatékonyabbnak gondoljuk, ha külön kiírás vonatkozik a helyi tervezésre, és a közösségi szolgáltatásokhoz szükséges feltételek kialakítására, illetve a szolgáltatások biztosítására a nevesített hat beavatkozási területen. 3. A megcélzott önkormányzatok tanácstalanok a tekintetben, hogy hosszú távon hogyan lehetséges a telepek felszámolása, a roma lakosság települési integrációja. Ehhez szakmai segítséget, iránymutatást is várnak. Amíg nem lehet tudni, hogy a banki vagy közüzemi tartozásokkal küzdı, hátrányos helyzető lakosság számára milyen finanszírozási megoldások lesznek alkalmazhatóak hosszú távon, csak a kiírás egyes elemeire automatikus választ kínáló pályázatok születhetnek, amelyek csak a kiírók elképzeléseire adnak választ és nem a helyi problémákra. 4. Javasoljuk, hogy a TKKI és ORÖ szerepét a kapacitásaiknak megfelelıen határozzák meg a projektben. Azaz elıször a szakmai kapacitásépítés, felkészülés és az együttmőködési feltételek biztosítása történjen meg, és csak ezt követıen kerüljön sor a kötelezı együttmőködés elıírására. 5. A részcélokkal kapcsolatban javasolt konkrét kiegészítések az útmutatóhoz: A lakhatási mutatók javulására vonatkozó célkitőzés megjelenítése. A már mőködı Gyermekszegénység Elleni Program TÁMOPOS kiterjesztéseinek fejlesztései (a meglévı civil szolgáltatások), és az LHH programban vállaltak összehangolása a telep-program részcéljaival. A párhuzamosság elkerülése, szinergia biztosítása érdekében. 6. A támogatott tevékenységekre vonatkozóan javasolt kiegészítés: A célok szintjén megjelenik a kiírás-tervezetben, hogy a program hatásainak el kell érni a teljes helyi közösséget, az útmutatóban azonban a továbbiakban nincs megfogalmazott elvárás arra vonatkozóan, hogy legalább néhány programelemet úgy szervezzenek meg, hogy azokba a szegregátumban és azon kívül élıket is sikerüljön bevonni. Általában jellemzı, hogy a szegregátumon kívül élık be sem teszik a lábukat a telepre, és ettıl óvják a gyerekeiket is biztonsági és egészségügyi kockázatoktól tartva. Ennek az indokolatlan félelemnek, és a telepen élıkkel szembeni elıítéleteknek az oldására törekedni kellene a projekt tevékenységek megtervezésekor. Az útmutatóban a célok megfogalmazása mellett a támogatható tevékenységekre vonatkozó feltételekben is javasoljuk kiemelni, hogy milyen hozzáadott értéket vár el a kiíró a telepen élık elszigetelıdésének oldására, a telepen kívüli közösségi kapcsolataik javulására, és az elıítéletek kezelésére vonatkozóan az egyes programelemek megvalósításától.

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Jászfényszaru 2013. november 28.

Jászfényszaru 2013. november 28. Jászfényszaru 2013. november 28. Telepfelszámolási törekvések a stratégiai dokumentumok szintjén Roma Integráció Évtizede Program lakhatási elemek 1. A telepeken, telepszerűlakókörnyezetben élők társadalmi

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil részvétel erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében Antidiszkriminációs

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére 1. Tárgy: Felsılajos község településrendezési tervének 2014 évi módosítása, partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben