V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS"

Átírás

1 V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA Kutató és Tanácsadó Kft. Székhely: 2096 Üröm, Fülemüle u. 16/b. számlaszám: adószám: cégjegyzékszám: Cg képviseletében Lökkös Attila ügyvezetı mint VÁLLALKOZÓ között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megállapodás a Támop /1. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására címő kiírásra benyújtandó pályázat elkészítésére és megvalósítására vonatkozik. 2. Megbízó az alábbi feladatok ellátásával bízza meg Vállalkozót: a. projekttervezés a Megbízó által megjelölt szakemberekkel és a Vállalkozó által közvetített szakemberekkel b. tanácsadás telefonon és ben c. a pályázati kiírás követelményeinek közvetítése Megbízó felé d. a pályázat megírása, szakmai tartalom 1. sz. melléklet szerint. e. a pályázat formai és tartalmi ellenırzése f. pályázati csomag feladásra kész összeállítása g. pályázat elbírálása során hiánypótlás elkészítése h. támogatás esetén támogatási szerzıdés elkészítése i. projektterv megvalósítása, menedzselése, költségvetés a 2. sz. melléklet szerint. 2. Tervezett ütemezés: Pályázat benyújtása február 28. Megvalósítás: 2013.január június 30. (18 hónap) 3. Felek szoros együttmőködésben és folyamatos egyeztetésben állapodnak meg e szerzıdés idıtartama alatt egymás kölcsönös érdekeinek tiszteletben tartásával. 4. Kapcsolattartó Megbízó részérıl.., Vállalkozó részérıl Lökkös Attila ügyvezetı. 5. Vállalkozót a pályázati anyag elkészítéséért nem illeti meg vállalkozói díj. Vállalkozót és az általa közvetített szakértıket a 2. sz. mellékletben jelölt tevékenységek után és jelölt költségek alapján illeti vállalkozói díj a projekt megvalósítása során. 1

2 6. Felek a szerzıdés kapcsán kölcsönös üzleti titoktartási kötelezettségben állapodnak meg. 7. Megbízó beleegyezik abba, hogy sikeres pályázat esetén Vállalkozó a Megbízó következı adatait referenciában feltüntesse: Megbízó neve, Fejlesztés célja, helye, pályázat formája, elnyert támogatás összege. 8. E szerzıdés bármelyik fél által a megbízásra irányadó szabályok szerint írásban felmondható. 9. Vállalkozónak a fent megjelölt munkát a szakmailag elvárható gondossággal és körültekintéssel a Megbízó érdekeinek és kéréseinek figyelembevételével kell elvégeznie. 10. A Megbízóra vonatkozó valamennyi adat, információ a Megbízó tulajdonában marad és Vállalkozó által szigorúan bizalmasan kezelendı, és nem bocsátható harmadik fél rendelkezésére, kivéve, ha az információ közlése a Megbízó elızetes, konkrét, írásbeli felhatalmazása alapján történik. 11. Jelen szerzıdés 3 példányban készült. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgárai Törvénykönyv vállalkozási szerzıdésre vonatkozó szabályait tekintik irányadónak. Felek a szerzıdést elolvasás után azonosan értelmezve, mint akaratukkal mindenben egyezıt aláírták.. Megbízó Aros János polgármester. Vállalkozó Lökkös Attila ügyvezetı Sárospatak, február 7. 2

3 1. sz. melléklet Tervezett projekt innovatív elemei A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátási rendszer összehangolása a hatékonyabb és eredményesebb területi kapacitás kihasználtság érdekében. Az innováció forrása egy Ellátási háló megszervezése. Az Ellátási Háló szervezeti egysége a Humán Ellátási Körzet Modell. Területi alapként a jelenlegi háziorvosi körzeteket fogadjuk el. Az Ellátási Modell könnyebben kommunikálható a kliens felé, illetve hatékonyabb lesz a segítıszakmákban dolgozók együttmőködése. A populáció egészségi állapotát leginkább befolyásoló faktor, az életmód (43 %) befolyásolása, javítása az egyén természetes megküzdı stratégiájának középpontba helyezésével, fejlesztésével. A szereplık minden megoldandó eset kapcsán egy projektet valósítanak meg, amelynek során megsokszorozódik a szakértelem, kombinálódnak az erıforrások, megjelenik a határidı és a munka hatékonyságának objektív mérése. További jellemzık: - Egyablakos ügyintézés. - Egyén (idıs, gyerek, beteg, fogyatékos) helyett a család a szolgáltatás legkisebb egysége. - Középpontban az ellátás mint folyamat áll, amelynek célja és mérhetı eredménye az ellátási rendszer elhagyása. - Civil, egyházi, forprofit szféra, önkéntesek aktív bevonása. - E-kommunikáció fejlesztése. - Szakmaközi kooperáció. - Helyben keletkezett problémát helyben, helyi erıforrással kezeljük. - Szociális térkép elkészítése - Szociális koncepció elkészítése 3

4 2. sz. melléklet Elszámolható költségek tervezett megoszlása Tervezett idıtartam: 18 hónap Projektméret: 32,5 M Ft Elıkészítı tevékenység: Szakmai koncepció elkészítése (35 oldal) Ft (Atala Kft.) Projektmenedzsment: 12 % (3,6 M Ft) (menedzser: fejlesztésben érintett helyi intézményvezetı, szakmai vezetı Atala Kft., pénzügyi vezetı: fejlesztésben érintett helyi intézménytıl). Szakmai megvalósító bér, járulék: 3,6 M Ft (a fejlesztésben érintett intézménybıl) Útiköltségek (szakmai mőhelyek, NCSSZI szervezésében): Ft Célcsoport részére támogatások - - bérleti díj, képzés útiköltsége, szállásdíja: 2 M Ft - szakértés, tanácsadás: 2 M Ft (Atala) Szolgáltatások Bérleti díj: 1,5 M Ft, Hirdetés, reklám, propaganda költségek: 2 M Ft. Oktatás, képzés: 4 M Ft (FAT akkreditált felnıttképzı cég). Tanácsadás, szupervízió, szakértés, rendezvényszervezés: 8 M Ft (Atala Kft, külsı szakértık.) Kötelezı nyilvánosság biztosítása: 2,5 M Ft Eszközbeszerzés, bútor, oktatástechnológia, informatikai fejlesztések: 3,37 % (kb. 1 M Ft, ERFA korlát) Általános költségek: Dokumentálás, irodaszer Ft, Posta, telefon, banki költségek Ft 4

5 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (II. 10.) KT. határozata az ATALA Kutató és Tanácsadó Kft.-vel megkötendı vállalkozói szerzıdésrıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani elıterjesztést megtárgyalta és az ATALA Kutató és Tanácsadó Kft.-vel a Támop /1. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására címő kiírásra benyújtandó pályázat elkészítésére és megvalósítására vonatkozó vállalkozói szerzıdés megkötését támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester