MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek Melléklet: Kölcsönszerzıdés, tagi kölcsön ütemezésérıl szóló táblázat A fürdı beruházás nagyságrendje és tervezett hatásai igényelték a jelenlegi fürdıvagyon tulajdonosi és üzemeltetési struktúrájának felülvizsgálatát, melynek keretében Makó Város Képviselı - testülete a 483/2007. (XII.19.) MÖKT határozatával döntött Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) megalapításáról. A DAOP /A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat benyújtójával és kedvezményezettjével, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Makói Fürdıfejlesztı Kft.-vel Makó Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor konzorciumi szerzıdést írt alá, melyben szerepelt,hogya Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdı megszőnik, feladatai jogutódlással az üzemeltetıhözkerülnek. A pályázatban és a konzorciumi szerzıdésben az is rögzítésre került, hogy a projekt önerejét, és a projekt lebonyolításához szükséges szakértelmet és tapasztalatot Makó Város Önkormányzata a Fürdıfejlesztı Kft. rendelkezésére bocsátja, valamint hogy a pályázat eredményeként megvalósuló létesítmények üzemeltetését egy harmadik, az önkormányzat által alapított üzemeltetı társaság fogja ellátni. Tekintettel arra, hogy a Fürdıfejlesztı Kft. jelenleg bevétellel nem rendelkezik, így a pályázatban kiírtak megvalósítása céljából elengedhetetlen Makó Város Önkormányzatának a beruházáshoz szükséges ,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint önerıt tagi kölcsönként a Fürdıfejlesztı Kft. mint adós rendelkezésére bocsátania a pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, azok felmerülését követıen a tagi kölcsönszerzıdésben meghatározottak szerint. A tervezett ütemnek megfelelı megvalósítás esetén 2009-ben nyújtandó tagi kölcsön összege Ft, míg évben Ft kerülne folyósításra elıreláthatólag. A forrás egy sikeres kötvénykibocsátásnak köszönhetıen az önkormányzat rendelkezésére áll, így az önkormányzat és a Fürdıfejlesztı Kft. között a tagi kölcsönre irányuló kölcsönszerzıdés megkötésre kerülhet a mellékelt tartalom szerint. A kölcsönszerzıdés alapján adós a kölcsön teljes összegét a szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni. Az átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki. Ezen szervezeti struktúra összegezve biztosítja azt, hogy a létrejövı vagyon mindvégig az üzemeltetı Önkormányzat ellenırzése alatt álljon, ugyanakkor a kialakuló társasági forma lehetıvé teszi a piaci követelményekhez igazodó, azokra érzékeny és rugalmas beruházás megvalósítást és üzemeltetést. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 A beruházás pénzügyi folyamatait illetıen is optimális modell jön létre, mely hozzájárul a projekt hosszú távú fenntarthatóságához, melyben az önkormányzat, mint a beruházás önerejének költségviselıje nyilvánvalóan érdekelt. Tisztelt Képviselı-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint tagi kölcsönt nyújtó, ,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-háromszázhatvannégyezerkilencszáz forinttagi kölcsönt nyújt a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek, mintkölcsönbe vevıneka DAOP /A - Délalföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerzıdés aláírására a mellékelt tartalommal, valamint felkéri a jegyzıt, hogy az elızıekben meghatározottösszegő tagi kölcsönbıl Ft-ot évi, Ft-ot pedig a évi költségvetés tervezésekor a felmerülés ütemének megfelelıen vegyen figyelembe. A szerzıdés megkötéséért felelıs: polgármester Határidı: azonnal A tagi kölcsön költségvetésbe való megtervezéséért felelıs: jegyzı Határidı: 2009.évi költségvetési rendelet megalkotása Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzıje, - Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makó, január 5. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 KÖLCSÖNSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: dr. Buzás Péter polgármester, törzsszám: ), mint hitelezı (a továbbiakban: hitelezı), másrészrıl a Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Cg , statisztikai számjel: , adószám: , képviseli: Pıcze Lászlóné ügyvezetı) mint adós (a továbbiakban: adós) között az alábbi feltételekkel: 1. Felek egyezıen rögzítik, hogy adós a hitelezı kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdéssel hitelezı kölcsönt nyújt adósnak a DAOP /A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából. (a továbbiakban: pályázat) 3. Felek egyezıen rögzítik, hogy az adós által igénybe vehetı kölcsön felsı határa ,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott keretösszegbıl hitelezı oly módon nyújt kölcsönt adós részére, hogy adós a 2. pontban meghatározott költségérıl szóló számlát és a számlát alátámasztó teljesítési igazolást köteles a hitelezı részére a kölcsön lejáratáig, korlátlan alkalommal - benyújtani. (a továbbiakban: kölcsön-igénylés) A hitelezı a pályázat keretében elszámolható költségeknél a nettó számlaérték 50,5%- át, míg az el nem számolható költségeknél a nettó számlaérték 100%-át köteles átutalni adós részére a kölcsön-igénylés kézhezvételét követı 7 banki napon belül. Hitelezı jogszabályban meghatározott esetek mellett abban az esetben is megtagadhatja a kölcsön nyújtását, amennyiben: a) a részére benyújtott számla nincs összefüggésben a pályázat útján elérni kívánt céllal; vagy b) a számla és a teljesítésigazolás között eltérés van (pl. tárgy, összeg tekintetében) Adós köteles gondoskodni az általa kötött szerzıdésekben arról, hogy a részére kiállítandó számlák kiegyenlítésének határideje ne legyen rövidebb idıtartamú, mint a kölcsön nyújtására nyitva álló 7 banki napos határidı. 5. Felek megállapodnak abban, hogy adós a kölcsön teljes összegét a jelen szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni.

4 2 6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés alapján átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki. 7. Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult a kölcsönt lejárat elıtt is részben vagy egészben visszafizetni. A visszafizetésre bármely évben, de kizárólag április 15. vagy október 15. napján kerülhet sor. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos költségeket adós viseli. 9. Felek jogvita esetére kikötik perértéktıl függıen - a Makói Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 10. A hitelezı képviseletében eljáró polgármestert és az adós képviseletében eljáró ügyvezetıt Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a.. MÖKT határozattal felhatalmazta a jelen szerzıdés aláírására. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a Ptk. és az Áht. az irányadóak. Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Makó, január.. Makó Város Önkormányzata hitelezı képviseletében dr. Buzás Péter polgármester Makói Fürdıfejlesztı Kft. adós képviseletében: Pıcze Lászlóné ügyvezetı Ellenjegyzem Makón, január... napján:

5 Tagi kölcsön nyújtásáról szóló táblázat sor. sz. Megnevezés Nyitó állomány (kivitelezés megkezdéséig felmerült kiadások) 1. negyedév (2009. év. 04. hó év 06. hó) 2. negyedév (2009. év 07. hó év 09. hó) 3. negyedév (2009. év. 10. hó év. 12. hó) 4. negyedév (2010. év. 01. hó év. 03. hó) 5. negyedév (2010. év. 04. hó év. 06. hó) Összesen 1 Projekt elıkészítés (tanulmányok, tervek) Kivitelezési költségek Berendezés beszerzés Immateriális javak beszerzése Kivitelezés összesen Mérnöki, szakértıi díj Rendezvényszervezés Képzés költsége Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzés lebonyolítása Könyvvizsgálat Szakértıi díjak összesen Projektmenedzsment bérköltsége Projektmenedzsment bérköltségét terhelı járulékok Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás Egyéb támogatott tevékenység díjai összesen Szla költség, tranzakciós ktg-ek Egyéb a projekthez kapcsolódó költségek Bekerülési költségek összesen /NETTÓ/ Elıkészítés költsége Kivitelezés Projekthez kapcsolódó szolgáltatások A projekthez kapcsolódó de nem elszámolható költségek összesen /NETTÓ/ A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE ÖSSZESEN 24 /NETTÓ/ TÁMOGATÁS Elıkészítés költsége /már kifizetett/ Elıkészítés költsége /még fizetendı/ TAGI KÖLCSÖN

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben