1. számú elıterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú elıterjesztés"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 1. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-én, 14-órakor megtartandó ülésére a Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító Pályázat megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás és kölcsönszerzıdés jóváhagyásáról Elıterjesztı: Bognár Jenı polgármester Készítette: Skoda Ferenc jegyzı és dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Véleményezte: dr. Bonnyai József jogi tanácsnok Tisztelt Képviselı-testület! Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete még évben, a november 30-i ülésén hozott 211/2010.(XI.30.) önk.-i határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy vízmőtelep bıvítése céljára Osváth Miklós Bátaszék, Gárdonyi u. 2. szám alatti lakos tulajdonában lévı, 0109/10. hrsz.-u, szántó mővelési ágú területbıl egy meghatározott területet meg kíván vásárolni (lásd mellékelt megosztási vázrajz). E határozat alapján az adásvételi elıszerzıdés meg is lett kötve, majd ez év január 02. napján január 31-ig meg lett hosszabbítva. Miután az eladó január 31-ig tartja fenn eladási szándékát, az ingatlant meg kell vásárolnunk, melyhez a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. nyújt kölcsönt. Az Aqua Projektben szerepel a szükséges ingatlanvásárlások kiadásának megtérítése is, így a Kft. még ez évben visszakaphatja a kölcsönt. 1

2 A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy a képviselı-testület egyrészt hagyj jóvá a végleges adásvételi szerzıdést, valamint a Kft.-vel kötendı kölcsönszerzıdést. Ezt követıen a szerzıdések aláírásra kerülnének, illetve kifizetésre kerül az ingatlan eladási ára. 1. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t a Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító Pályázat megvalósításához ingatlanvásárlási szerzıdés jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP / számú, Dél-Tolna Aqua Projekt Ivóvízminıség Javító címő pályázat megvalósítása érdekében, Osváth Miklós Bátaszék, Gárdonyi u. 2. szám alatti lakos tulajdonában lévı, 0109/20. hrsz.-u, szántó mővelési ágú, 2600 m 2 nagyságú földterület megvásárlásáról szóló és a határozat mellékletét képezı adásvételi szerzıdést - vízmőtelep bıvítése céljára - jóváhagyja. Határidı: január 31. Felelıs: Bognár Jenı polgármester (a szerzıdés aláírásáért és a vételár kifizetéséért) Határozatról értesül: Osváth Miklós, helyben pénzügyi iroda építési és vároüz. iroda irattár 2. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft.-vel kötött kölcsönszerzıdés jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél- Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. és Bátaszék Város Önkormányzata között kötendı és a határozat mellékletét képezı kölcsönszerzıdést jóváhagyja. Határidı: január 31. Felelıs: Bognár Jenı polgármester és Skoda Ferenc jegyzı (a szerzıdés aláírásáért) Határozatról értesül: Dél-Tolna Kft. helyben pénzügyi iroda építési és vároüz. iroda irattár 2

3 1. számú melléklet ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS amely létrejött a mai napon egyrészrıl Osváth Miklós (szül:. an: szem. sz:, adóazonosító jele: szig. száma:, lakcímet igazoló hatósági ig. száma: ) cím:.. szám alatti lakos - továbbiakban mint Eladó -, másrészrıl Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék Szabadság u. 4. statisztikai törzsszám: ) képviseli: Bognár Jenı polgármester - továbbiakban mint Vevı - között az alábbi feltétekkel: A szerzıdı felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük Bátaszéken év január hónap 25. napján Adásvételi Elıszerzıdés jött létre, amelyben a felek kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy az Eladó tulajdonában álló a bátaszéki ingatlan-nyilvántartásban 0109/10. hrsz. alatt felvett 6 ha 6603 nm térmértékő 160,00 AK kateszteri tiszta jövedelmő külterületi szántóként nyilvántartott ingatlanból kialakítanak az elıszerzıdés mellékletét képezı vázrajz szerint 2600 nm térmértékő területrészt, amit Vevı az illetékességi területén megvalósításra kerülı vezetékes ivóvíz szolgáltatás korszerősítéséhez szükséges mőtárgyak elhelyezése érdekében megvásárol. A felek megállapítják, hogy a jelen szerzıdés mellékletét képezı jogerıs /2011. határozatban, valamint a 43/2011. munkaszámú E-39/2011. Változási Vázrajzban foglaltak szerint a jelen adásvétel jogügylet tárgyát képezı, a bátaszéki ingatlan-nyilvántartásban 0109/20. hrsz. alatt felvett 2600 nm térmértékő 6,72 AK kateszteri tiszta jövedelmő külterületi szántóként nyilvántartott ingatlan kialakításra került, amely ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozóan a felek az alábbi adásvételi szerzıdést kötik. 1.) Eladó kijelenti, hogy 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa a bátaszéki ingatlan-nyilvántartásban 0109/20. hrsz. alatt felvett 2600 nm térmértékő 6,72 AK kateszteri tiszta jövedelmő külterületi szántóként nyilvántartott ingatlannak. Az ingatlan 40616/1990. szám alatt bejegyezve a Tolna megyei Víz és Csatornamő Vállalat javára bejegyzett vezetékjoggal terhelt. A fentieken túl az ingatlan per, igény és tehermentes, ezért Eladó szavatosságot vállal. 2.) Az Eladó kijelenti azt, hogy eladja, a vevı pedig azt, hogy a megtekintett állapotban, a fentiekben meghatározott vízmő vezetékjoggal terhelten megvásárolja az 1.) pontban meghatározott ingatlant a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testülete által és Eladó által kölcsönösen elfogadott ,- Ft azaz Hárommillió-hatszázhatezer Forint szerzıdéses vételárért. 3) A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Vevı a szerzıdéses vételárat legkésıbb január 31-. napjáig átutalással fizeti meg az Eladó által megadott Eladó nevére szóló....pénzintézetnél vezetett,.. számú számlaszámra. A vételár teljes összegének fentiekben meghatározott módon történı megfizetését Eladó ügyvéd által ellenjegyzett okiratban nyugtázza a számláján történı jóváírást követıen három banki napon belül. 4.) Eladó és Vevı egybehangzóan kijelentik, hogy Vevı az adásvétel jogügylet tárgyát képezı 2600 nm térmértékő ingatlant a térség ivóvízminıség javítását célzó KEOP / regisztrációs számú pályázat feltételeinek teljesítése érdekében közérdekő célból, nevezetesen vízmő telep kialakítása céljából kisajátítási eljárás lefolytatása helyett kisajátítást helyettesítı adásvétel útján szerzi meg, az adásvétel pénzügyi forrását a szerzıdéses vételárat - a fentiekben meghatározott pályázati forrásból biztosítja. 5.) A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Eladó Vevıt jelen szerzıdés aláírásával egyidıben az ingatlan birtokába helyezi teljes körően. Vevı birtokba lépésétıl húzza az ingatlan hasznait és viseli terheit. 3

4 Eladó kijelenti, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatokban foglaltak szerint az adásvétel tárgyát képezı termıföld ingatlan a 21/2005. (II.11.) korm. rendeletben meghatározott, a gyorsforgalmi utak építésével összefüggı a Magyar Államot megilletı elıvásárlási joggal nem terhelt. Szerzıdı felek jelen szerzıdés mellékleteként csatolják a területileg illetékes jegyzı által záradékolt vételi ajánlatot és kapcsolódó iratjegyzéket, melyben foglaltak szerint Vevı a termıföld ingatlan tulajdonjogát a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban jogosult megszerezni, valamint azon tértivevényt amely igazolja, hogy az Eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyzı részére történı megküldésével illetve átadásával egyidejőleg postai úton megküldte a Magyar Állam nevében elıvásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelı Szervezetnek. 6.) A szerzıdı felek kijelentik, hogy Eladó magyar állampolgár, Vevı pedig magyar települési önkormányzat, elidegenítési illetve szerzési jogukat jogszabályok nem zárják ki és nem korlátozzák. Vevı jelen szerzıdés mellékleteként csatolja Bátaszék Város Önkormányzat képviselı-testületének..számú határozatát, amelyben az önkormányzat az ingatlan megvásárlásáról és annak vételáráról döntött. Ezen szerzıdés elkészítésével kapcsolatos költségeket a Vevı viseli, egyebekben pedig a felek mindegyike a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint viseli a tulajdonjog átruházásához kapcsolódóan felmerülı költségeket. Eladó tudomásul veszi azon ügyvédi kioktatást miszerint a hatályos vonatkozó adó jogszabályok szerint az ingatlan értékesítésbıl származó jövedelem alapesetben adóköteles, melyet adóbevallásában szerepeltetnie kell. Jelen szerzıdés mellékletét képezi a 10B400 adatlap formanyomtatvány, amely az adóhatósághoz benyújtásra kerül az eladott ingatlan adatairól, vételáráról, az Eladó személyi adatairól és Vevı települési önkormányzat azonosító adatairól, valamint a tulajdonjog átruházásának jogcímérıl. A szerzıdı felek jelen okiratot közösen értelmezték, annak rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá az eljáró okiratszerkesztı ügyvéd elıtt azzal, hogy tartalmát ügyvédi tényvázlatként is elfogadják. Kelt: Bátaszéken, év január hónap... napján Osváth Miklós eladó Bognár Jenı polgármester Bátaszék Város Önkormányzat képviseletében vevı Skoda Ferenc jegyzı Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Bátaszéken év január hónap. napján: Dr. Bonnyai József ügyvéd 7140 Bátaszék Szent István tér 4/E. (a Tolna megyei Ügyvédi Kamarába 151. lajstromszám alatt bejegyezve) 4

5 KÖLCSÖNSZERZİDÉS 2. számú melléklet mely létrejött egyrészrıl a Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (képviseli: Korsós János ügyvezetı Cg.: , székhelye: 7140 Bátaszék, Mohácsi út, adószáma: ), mint hitelezı (a továbbiakban: Hitelezı) másrészrıl Bátaszék Város Önkormányzata (képviselı: Bognár Jenı polgármester, székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., adószáma: ), mint adós (a továbbiakban: Adós) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1.) Hitelezı Ft-ot, azaz hárommillió-hatszázhatezer forint kamatmentes kölcsönt ad Adósnak. A hitelezı társasági szerzıdése szerint a fenti összegre vonatkozóan nem szükségeltetik taggyőlési határozattal történı engedélyeztetés. 2.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy az 1.) pontban körülírt kölcsönt Adós az alább meghatározott célra adja a Hitelezınek: a térség ivóvízminıség javítását célzó KEOP / regisztrációs számú pályázat keretében jelen szerzıdés elválaszthatatlan és 1. számú mellékletét képezı adásvételi szerzıdés vízmő telep bıvítésére megvásárolandó, a bátaszéki ingatlan-nyilvántartásban 0109/20. hrsz. alatt felvett 2600 nm térmértékő 6,72 AK, külterületi szántóként nyilvántartott ingatlan megvásárolására. 3.) Adós kijelenti, hogy a 2.) pontban meghatározott pályázat a Energia Központ, Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasághoz benyújtásra és pozitív elbírálásra került, és a projekt költségvetése területszerzést is támogat. A pályázatban szerepel a 2 pontban meghatározott ingatlan vételára, így a pályázó a támogatást hívhat le rá vonatkozóan. 4.) Hitelezı az 1.) pontban meghatározott összeget Adós OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú számlájára a kölcsönszerzıdés aláírását követı munkanapon utalja. 5.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a kamatmentes kölcsönt Adós április 30. napjáig, de legkésıbb a 2.) pontban meghatározott projekt lebonyolítására megalakult Dél- Tolna Aqua Önkormányzati Társulástól történı átutalás (területszerzés támogatása) napját követı munkanapon köteles visszafizetni. 6.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy Hitelezı Adós elıteljesítését elfogadja, és hozzájárul, hogy a Hitelezı a megadott határidı, vagy feltétel bekövetkezte elıtti idıpontig bármikor, részletekben teljesíthet a Hitelezı 5.) b.) pontjában meghatározott számlaszámra a Hitelezı távbeszélı útján történı értesítése mellett. 7.) Adós a kölcsönösszeget (így a részletekben történı teljesítést is) átutalással teljesíti Hitelezınek, a Hitelezı OTP Bank Nyrt. Bátaszéki fiókjánál vezetett számú számlájára. 5

6 8.) Szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós az 5. pontban meghatározott határidı, vagy feltétel bekövetkeztét követı munkanapon nem, vagy csak részben fizeti meg kölcsöntartozását, úgy a meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére minden késedelmes nap után a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelı mértékő késedelmi kamatot fizetni a kifizetés napjáig terjedıen. 9.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy amennyiben a 2.) pontban meghatározott projekt az adósnak fel nem róható okból nem teljesül, úgy adós teljesítésére jelen szerzıdés 8.) és pontjai nem vonatkoznak, és az 5.) pontban meghatározott teljesítési határidı a projekt meghiúsulását követı 10. hónap 15. napja. 10.) Szerzıdı felek jelen szerzıdésbıl eredı jogvitájuk elbírálására a Szekszárd Városi Bíróság illetékességet kötik ki. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló IV. törvény rendelkezései az irányadóak. A szerzıdést elolvastuk, azt értelmeztük, és mint akaratunkkal mindenben egyezıt jóváhagyólag a jelenlévı két tanú elıtt aláírtuk. Bátaszék, január Adós Bátaszék Város Önkormányzata képviseli: Bognár Jenı polgármester Hitelezı Dél-Tolna Közmő Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. képviseli: Korsós János ügyvezetı Elıttünk, mint tanúk elıtt: Név: Lakcím: Szem.ig.szám: Név: Lakcím: Szem.ig.szám: Ellenjegyzem Bátaszéken, január napján: Skoda Ferenc jegyzı 6

7

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben