Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlan Adásvételi Szerzıdés"

Átírás

1 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: , 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: , statisztikai számjele: , bankszámlaszáma: BBRt ) képviseli: Parádi László ügyvezetı) mint eladó, a továbbiakban: Eladó. másrészrıl: Név:.. Lakcim:.. Anyja neve: Születési hely idı:.. Személy igazolvány szám:. Személyi szám: Adó szám: továbbiakban Vevık, továbbiakban: Eladó és Vevık együttesen felek között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Az adás-vétel tárgya telekhányad és megépítendı lakásingatlan 1.1. Eladó tulajdonában áll a Gyömrı belterületén 5722 hrsz. alatt található, természetben a 2230 Gyömrı, Kóczán telep, Rózsa u. sz. alatti, mindösszesen 795 m2 alapterülető, kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlan /telek/, melyen Eladó lakásokat épít és értékesít a benyújtott építési engedélykérelem száma: Gyömrı Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Iroda Építéshatósági Csoport: A Vevık tudomással bírnak arról, hogy az Eladó a 2230 Gyömrı 5722 helyrajzi számon fekvı, természetben 2230 Gyömrı, Kóczán telep, Rózsa u. sz. alatti 795 m2 területő kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlanon / Telek / társasházat kíván alapítani a kiadandó építési engedély alapul vételével. Az épület építési engedéllyel jóváhagyott tervrajzának megfelelıen alapító okirat készül és azt a társasház alapítás feljegyeztetése érdekében Gyömrı Földhivatalához benyújtja. Ezen alapító okirata jelen ingatlan adásvételi Szerzıdés 1. számú mellékletét képezi. 2. számú melléklet a jogerıs építési engedély. A jelen adás-vételiszerzıdéssel érintett lakásingatlan (felépítmény) teljes alapterülete, amely a közös tulajdoni hányadok számításának alapját képezi nm. lakóterület, továbbá.. nm. terasz. Az adás-vétel tárgyát képezı ingatlan-hányad és lakás a társasházi alapító okirat szerinti.. sz. lakást takarja, mely áll:... A lakáshoz az építési engedély dokumentációja szerint tartozik nyitott udvari gépkocsi beálló, az egész ingatlan terv szerint kerül bekerítésre, ill. azon bejárati kapuk kialakítása. Hrsz.: Eladó el kívánja adni, Vevık pedig meg kívánják venni az elızı pontban körülírt ingatlanrészhez tartozó telekhányadot, amely az egészhez viszonyítva../1000 tulajdoni hányad, amely. nm.

2 A Vevık az ingatlan adásvételi szerzıdést az Eladó által rendelkezésre bocsátott mőszaki leírás és az Alaprajz ismeretében köti meg. /Az Alaprajz és a mőszaki leírása továbbiakban együttesen: Mőszaki Leírás /. A Vevık kijelentik, hogy az Építési Engedély tervdokumentációját / Tervdokumentáció /, a Mőszaki Leírást, továbbá a Mőszaki Leírásban szereplı anyagtípusokat és minıséget áttanulmányozták, az abban foglaltakat elfogadják. A Vevık kijelentik, hogy elfogadják, hogy a Mőszaki Leírásban és a Tervdokumentációban részletezett mőszaki tartalom az építkezés folyamatában módosulhat, de csak olyan mértékben, hogy a Lakás Mőszaki Leírásban megjelölt anyagok helyett az építkezés során szükség esetén az eredetivel azonos minıségő és árkategóriájú, más anyag kerüljön felhasználásra. A módosulás a lakás használhatóságát nem befolyásolhatja Eladó szavatolja, hogy a Vevık rendelkezésére bocsátott Alaprajz, továbbá a használatbavételi engedély alapján átadásra kerülı ingatlan mőszaki tartalma, bruttó alapterülete megegyezik egymással. Vevık tudomásul veszik, hogy az Eladó jogosult az építési engedély módosítását kezdeményezni /tekintettel az 1.2. pontban foglaltakra is/, annak érdekében, hogy a felek által elfogadott, avagy a Vevık által elızetesen kezdeményezett, és a másik fél által elfogadott minden változtatást az építési engedély tartalmazzon. 2. Az Ingatlanrész Vételára és az építési költségek mértéke, megfizetése 2.1. Vételár összege:...- Ft., azaz: Forint. Ingatlanhányad vételára...- Ft., azaz:.forint. A felépítmény vételára:.- Ft., azaz: Forint Vevık a vételárat az alábbiak szerint egyenlítik ki. Jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg Vevık megfizetnek...- Ft., azaz:.., mely összeg átvételét Eladó jelen adásvételi szerzıdés aláírásával nyugtázza. Ezen összeg egyben foglaló is, a szerzıdı felek a foglaló jogi tulajdonságaival tisztában vannak, ill. az erre vonatkozó felvilágosítást megkapták. Vevık megfizetnek továbbá A hátralékos vételárat, melynek összege:.- Ft., azaz:..forint, mely összeg magában foglalja a..- Ft., azaz: forint összegő ún. szociálpolitikai támogatást és.- Ft., azaz:..forint bankkölcsönt legkésıbb ig fizetik meg Vevık azzal, hogy Eladó köteles eddig az idıpontig elkészíteni, ill. mőszaki átvételre készre-jelenteni a felépítményt. Az a körülmény, hogy Vevık pénzintézeti hitelt, ill. szociálpolitikai támogatást bármilyen okból nem kapnának, a fizetési kötelezettséget, ill. a fizetési határidıt nem érinti. A teljes vételár kiegyenlítéséig Eladó tulajdonjogát fenntartja. Eladó hozzájárul a tulajdonjog fenntartással történı eladás tényének ingatlannyilvántartási feljegyeztetéséhez Megállapodnak a szerzıdı felek abban, hogy Eladó a részére kiadott építési engedély módosítását kezdeményezik az azt kiadó közigazgatási szervnél, és építıtársnak megjelölik a jövıben Vevıket.

3 A szerzıdı felek elállási jogot kötnek ki egymás javára azzal, hogy ha Vevık bármely fizetési részlet teljesítésével 30 napot elérı késedelembe esnek és Eladó írásbeli felszólítását követıen sem teljesítenek, úgy Eladó jogkövetkezmények nélkül elállhat, a foglalót megtarthatja, a részére megfizetett további vételár-részeket pedig kamatmentesen 45 napon belül köteles visszafizetni. Vevıket elállási jog akkor illeti meg, ha Eladó a végsı befejezési határidıt 30 nap késedelemmel sem tudja teljesíteni és az elállást Vevı ezt követıen írásban bejelenti. Ez utóbbi esetben Eladó köteles 45 napon belül a már megfizetett vételár-részeket visszafizetni kamatmentesen, továbbá a foglaló kétszeres összegét is megfizetni ugyanabban a határidıben. 3. Birtokbaadás 3.1. A felek rögzítik, hogy jelen adás-vételi szerzıdés aláírásával egyidejőleg az ingatlanrész a Vevık részére teljes egészében birtokbaadásra került Vevık a birtokbaadás napjától szedik az ingatlan hasznait, viselik annak terheit és a kárveszélyt Eladó a mőszaki átadás alkalmával átadja a felépítményhez tartozó gépek- és berendezések jótállási jegyeit, ill. a garanciát igazoló egyéb okmányokat. 4. Szavatossági és jótállási igény 4.1. Eladó, úgyis, mint kivitelezı valamennyi, a lakásépítésre vonatkozó jogszabályi elıírás szerint törvényes szavatosságot, ill. jótállást vállal a megépítendı felépítményre Megállapodnak a szerzıdı felek abban, hogy a használatbavételi engedély jogerıre emelkedésétıl számítva egy év múlva ún. bejárást tartanak, és közösen állapítják meg az esetleges minıségi hibákat, azok kijavításának módját, határidejét. 5. Társasház ingatlan nyilvántartásba történı bejegyzése Eladó a társasház ingatlan nyilvántartási bejegyzését a jogerıs és végrehajtható használatbavételi engedély alapján fogja kérni Vevık visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vevık tulajdonszerzésére vagy az Építési Engedélytıl eltérı kivitelezésére tekintettel az Eladó által elkészített társasház alapító okirat módosítást az Eladó felhívására haladéktalanul aláírják amennyiben ezen hozzájárulásuk bármely okból szükségessé válik és megtesznek minden ahhoz szükséges nyilatkozatot, hogy a társasház ingatlannyilvántartási bejegyzésre kerüljön. A társasházi alapító okiratnak az ingatlan birtokba adása elıtti módosítása nem eredményezhet plusz kötelezettséget a vevıkre nézve, azok érdekeit nem sértheti, anyagilag hátrányos részükre nem lehet. 6. Vegyes rendelkezések Eladó és Vevık kijelentik, hogy az ingatlan adásvételi szerzıdés csak közöttük, mint eladó és vevık között hoz létre jogviszonyt, erre figyelemmel Vevık tudomásul veszik, hogy nem jogosultak sem saját nevükben, sem pedig más neve alatt az Eladó alkalmazottainak és/vagy alvállalkozóinak utasítást adni, vagy tılük többlet vagy pótmunkát megrendelni, továbbá az ingatlan adásvételi szerzıdés mőszaki tartalmát bármilyen körben vagy mértékben egyoldalúan megváltoztatni.

4 4 Vevık kijelentik, hogy az ingatlan más részeinek értékesítésekor elıvásárlási jogukkal semmilyen formában nem kívánnak élni, az Eladó és harmadik személyek között létrejött szerzıdés érvényességéhez szükséges nyilatkozatokat mindenkor kiadják. 7. Költségviselés Az ingatlan adásvételi szerzıdéssel és a tulajdon átruházásával kapcsolatos valamennyi költség Vevıket terheli, ideértve az elsı értékesítéssel kapcsolatos /jelen adásvételi szerzıdés megszerkesztésével és ellenjegyzésével/ ügyvédi munkadíjat, amelynek mértéke bruttó teljes vételár 1 %-a, mint nettó munkadíj. Vevıket terheli a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetésének kötelezettsége. 8. Együttmőködési kötelezettség Felek az ingatlan adásvételi szerzıdés teljesítése során együttmőködve kötelesek eljárni. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményrıl, amely az ingatlan adásvételi szerzıdés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Eladó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy írásos banki hitelígérvény, fizetési kötelezettségvállalás esetén tulajdonjog bejegyzési hozzájárulást állít ki és ezt ügyvédi letétbe helyezi, a teljes vételár kiegyenlítését követıen pedig az okiratszerkesztı ügyvéd azt a pénzintézet rendelkezésére bocsátja. Ahhoz is hozzájárul, hogy a Vevık által megvásárolt ingatlanrész és felépítmény tekintetében a pénzintézet javára szóló bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban rangsorban az elsı helyre kerüljön. 9. Bírósági kikötés Bármely vita eldöntésére, amely az ingatlan adásvételi szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatáskori szabályok figyelembevételével a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10. Állampolgárság Vevık kijelentik, hogy cselekvıképes magyar állampolgárok ügyleti képességüket, különösen Vevık tulajdonszerzési jogosultságát semmi nem korlátozza. Eladó rögzíti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ezt a tényt cégkivonattal igazolja, egyben igazolja aláírási címpéldány bemutatásával a képviselı aláírási jogosultságát is. 11. A szerzıdés hatályba lépése Az ingatlan adásvételi szerzıdés Eladó és Vevık általi aláírásával és annak eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésével lép hatályba. Eladó és Vevık az ingatlan adásvételi szerzıdés aláírása elıtt a tényeket és a rendelkezésre álló iratokat gondosan áttanulmányozták, a jogi fogalmakkal kapcsolatos kioktatást megértették és ezek ismeretében - mint tényvázlatot is írják alá az ingatlan adásvételi szerzıdést. Eladó és Vevık kijelentik, hogy az ingatlan adásvételi szerzıdésben foglalt nyilatkozataik megfelelnek akaratuknak és végleges szándékuknak. Eladó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességérıl.

5 5 Felek jelen szerzıdés megszerkesztésével, mely egyben tényvázlat is az azt követı földhivatali eljárással Dr. Wagner László ügyvédet (1027 Bp., Kapás utca 44. D lh. III.7.) bízzák meg. Budapest, 2008 SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Kft. eladó vevı Ellenjegyzem: Budapest, 2008

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

1. számú elıterjesztés

1. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 1. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-én, 14-órakor megtartandó ülésére a Dél-Tolna

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07

Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07 Tender füzet Ingóságok Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07 Tartalomjegyzék I. Pályázati kiírás 2 II. Eszközlista, árlista 6 III. Fényképek 11 IV. Adásvételi szerzıdés minták 16

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5.

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. 13 ÓRA Jelen voltak: dr. Balogh Béla Budapesti Ügyvédi Kamara dr.

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl

1.sz.Melléklet. Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez. Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek A Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Érvényes: 2009. január 1-tıl Általános Szerzıdési Feltételek a Mercedes-Benz Credit Zrt. kölcsönszerzıdéseihez Felek írásbeli

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben