E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: db TÁRGY: Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az ıcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 24. napi ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Dr. Göttlinger István aljegyzı Smolek Erika kodifikátor Dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens Dr. Göttlinger István aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:../2014.(.) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Minısített többség rendelethez Egyszerő többség határozathoz Tisztelt Közgyőlés! Az elıterjesztés általános indokolása, hogy a helyi rendelet melléklete pontosításra szorul. A hatályos rendelet 7. számú háziorvosi körzetének leírásában szerepel Harc Község közigazgatási területe. Dr. Balogh Adrienn a felnıtt lakosság háziorvosi feladatait látja el, így módosítani szükséges a rendelet szövegezését Harc község közigazgatási területének felnıtt lakosságára. A házi gyermekorvosi feladatokat a településen Dr. Kuner Mária látja el, így 4. számú házi gyermekorvosi körzetet ki kell egészíteni Harc község közigazgatási területének gyermek lakosságával. Ugyanez a helyzet Szálka község esetében is, mely a 13. számú háziorvosi körzetet (Dr. Sarkadi Sándor), valamint a 3. számú házi gyermekorvosi körzetet (Dr. Gyıri Gábor) érinti. İcsény Község Önkormányzata a 36/2014. (III. 5.) KT. számú határozatában a területi ellátási kötelezettséggel bíró fogászati ellátását (İcsény, Rákóczi u. 4/b) a Keller Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság képviselıje Dr. Keller Péter által ellátott 6. sz. fogorvosi körzettel (Szekszárd Szent István tér 18.) egyesítve kívánja a jövıben mőködtetni. Fülöp János İcsény Község Önkormányzatának polgármestere azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Közgyőléshez, hogy járuljon hozzá İcsény fogászati ellátási körzetének a Szekszárdi 6. sz. fogorvosi körzethez történı csatlakozásához. Kérelme indokolásaként elıadta, hogy jelenleg Dr. Keller Péter fogorvos a szekszárdi mellett İcsényben is rendelkezik praxisjoggal, a hatályos jogszabályok értelmében melyre a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete felhívta a figyelmet egy orvosnak két praxisjoga nem lehet. İcsény község önálló fogorvosi praxis fenntartására nem lát lehetıséget ezért Dr. Keller Péter fogorvossal egyetértésben, kérik a Szekszárdi 6. sz. vegyes fogorvosi körzethez történı csatlakozásuk Szekszárdi Közgyőlés általi jóváhagyását. Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. tv (1)-(2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelessége gondoskodni az egészségügyi alapellátás körében többek között a fogorvosi alapellátásról, továbbá a települési önkormányzat képviselı testületének feladata megállapítani és kialakítani az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedı ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésében. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak tárgyú 88/2009.(V.7.) számú határozatának 2. pontja rendelkezik a fogorvosi ügyelet díjazásáról és területi érintettségérıl, személyi hatályáról. İcsény Község fogorvosi körzetének a Szekszárdi 6. számú körzethez történı csatlakozása okán a fogászati ügyelet és személyi hatályán kiterjesztése İcsény község lakosságára is szükséges. A rendelet-tervezetet érintıen az elıkészítı munka során szem elıtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését, mely a következı: Társadalmi hatás: A rendelet-módosítás a háziorvosi, fogorvosi körzetek módosítását eredményezi. A módosítás után Harc és Szálka Község közigazgatási területe felnıtt és

3 gyermek orvosi körzetekhez való csatolása rögzítésre kerül. İcsény község közigazgatási területének fogászati ellátása pedig 6. számú fogorvosi körzetben történik. Gazdasági, költségvetési hatás: Nincs a módosításnak gazdasági, költségvetési hatása. Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosító rendelet-tervezetnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral történı egyeztetés, valamint İcsény Község Önkormányzatának döntése és megkeresése indokolja. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy az OEP által kötött finanszírozási szerzıdés, a feladat-ellátási szerzıdések és a helyi rendelet nem lesznek összhangban, amely jogbizonytalanságot eredményez. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásának szervezeti és tárgyi feltételei adottak. A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 30/A. -ára, mely a rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 30/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen gondoskodtunk a rendelettervezetnek az önkormányzat honlapján történı közzétételérıl és errıl az önkormányzat által alapított lapban (Szekszárdi Vasárnapban) figyelemfelhívást jelentettünk meg. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat, és a rendelet módosítás elfogadására. Szekszárd, április 15. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

4 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 6. számú vegyes fogorvosi körzet İcsényi fogorvosi körzettel történı összevonására tekintettel jóváhagyja a KELLER Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.. vel (képviseli: Dr. Keller Péter) megkötendı szerzıdést az elıterjesztés szerinti tartalommal. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére. 3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Szálka és Harc község egészségügyi alapellátási kötelezettsége tekintetében a gyermek és felnıtt lakosság külön háziorvosi és gyermekorvosi körzetekben történı rögzítése okán az egyes feladat-ellátási szerzıdések módosítására. 4. A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak tárgyú 88/2009.(V.7.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történı finanszírozásának összege ,- Ft/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka, Sióagárd és İcsény települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokságot a feladat-ellátási szerzıdéssel rendelkezı fogorvosok tájékoztatására. Határidı: 1-2. pont tekintetében: április pont tekintetében: május pont tekintetében: április 30. Felelıs: Horváth István polgármester Dr. Göttlinger István aljegyzı Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezetı

5 FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZİDÉS Fogászati szolgálat ellátására Iktatószám: IV./2014 amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészrıl a KELLER Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 7100 Szekszárd, Roboz Zoltán u. 83., adószám: , bankszámlaszám: ) képviseli: Dr. Keller Péter ügyvezetı (szül.: Lipcse, szeptember 02., an.:dr. Ákos Margit, lakcím: 7100 Szekszárd, Roboz Zoltán u. 83.) fogorvos (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Megbízó jelen szerzıdéssel az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény 2/B. -ában foglaltakra figyelemmel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. számú határozata alapján megbízza Megbízottat, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 6. számú vegyes fogorvosi körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel, mőködtetési jog birtokában biztosítsa a fogászati szolgálatot. 2. Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi szolgáltatást İcsény Község Önkormányzatának lakossága tekintetében is ellássa. Megbízó erre tekintettel a.. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az ıcsényi fogorvosi körzet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6. számú vegyes fogorvosi körzetével összevonásra kerüljön, és az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló rendeletét ennek megfelelıen módosította. 3. Megbízott jelen szerzıdés keretében vállalja, hogy ellátja a vegyes fogászati szolgálatot, és kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához elıírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott mőködési engedély másolatát az Egészségügyi Gondokság rendelkezésére bocsátja. 4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a mőködtetési jog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve csak személyesen folytathat. 5. Megbízott jelen feladat-ellátási szerzıdés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy egészségügyi gazdálkodó szervezete keretében a mőködési területén a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai elıírásoknak megfelelıen ellátja a fogorvosi feladatokat. 6. Megbízott által ellátandó körzet utcajegyzékét Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete szerint a szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ellátandó

6 körzet utcajegyzékének és lakosságszámának meghatározásánál Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének fent megnevezett mindenkor hatályos rendelete az irányadó. 7. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a praxis jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról tájékoztatja a Megbízót. A mőködtetési jog folytatására jogosult személy, illetıleg az általa elidegenített mőködtetési jogot megszerzı orvos köteles Megbízó hozzájárulását kérni Megbízó általi vállalkozó orvosként történı foglalkoztatásához. 8. Megbízott a tevékenységét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: Egészségbiztosítási Pénztár) finanszírozása alapján, illetıleg a rendelkezésére álló más források igénybevételével végzi. 9. Megbízó jelen feladat-ellátási szerzıdéssel hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerzıdést kössön, és a körzet részére járó finanszírozási összeget közvetlenül Megbízott számlájára utalják. 9. Megbízott által biztosított ügyeleti szolgálatot, jelen szerzıdés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint Megbízó finanszírozza. 10. Megbízó a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, fogorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. II. Megbízott kötelezettségei 1. Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedési vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 2. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelıen, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi idıpontban rendelés céljából a betegek rendelkezésére állni: Hétfı: 8:00 13:00 Kedd: 14:00 19:00 Szerda: 8:00 14:00 Csütörtök: 13:00 19:00 Péntek: 8:00 12:00 14:00 18:00 3. Megbízott a fogorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítéső alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat. Az alkalmazással járó költségek Megbízottat terhelik. Megbízott vállalja hogy a rendelıben alkalmazott dolgozók munkaszerzıdésébıl egy példányt az Egészségügyi Gondnokság részére átad, továbbá vállalja, hogy leendı asszisztensével olyan szerzıdést köt, amelyben ügyeleti szolgálat ellátására kötelezi.

7 4. Megbízott akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. (1) bekezdése alapján köteles a helyettesítésérıl gondoskodni. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre elıírt képesítéssel és a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kiadott mőködési engedéllyel. A helyettesítés költségei a Megbízottat terhelik. A Megbízott tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idı megváltoztatásával járó helyettesítéshez az Egészségügyi Gondnokság elızetes tájékoztatása mellett Megbízó hozzájárulása szükséges. 5. Megbízott által biztosított ügyeleti szolgálatot, jelen szerzıdés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint Megbízó finanszírozza, mely kiegészül az ügyeleti szolgálatot igénybe vevı beteg meghatározott összegő hozzájárulásával. Megbízott a fogászati ügyeleti szolgálatot hétvégén és munkaszüneti napokon a Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti fogorvosi rendelıben 8-14 óráig biztosítja egy asszisztens közremőködésével. 6. Megbízott köteles az elıírt nyilvántartásokat vezetni, és azokat kérésre az Egészségügyi Gondnokság részére átadni. III. Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat 1. Megbízott a Megbízó tulajdonát képezı Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti rendelıt a jelen szerzıdés idıtartamához igazodva, bérleti díj fizetése nélkül ingyenesen használhatja. A rendelési idın kívüli fogorvosi tevékenység tekintetében a rendelı használatára vonatkozó szabályokat a felek külön megállapodásban rendezik. 2. Megbízott a Megbízó tulajdonában lévı helyiséget rendeltetésszerően, a jó gazda gondosságával köteles használni, a szerzıdés megszőnésekor pedig olyan állapotban visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai elıírásoknak. 3. Megbízott gondoskodik a helyiségen belüli szükség szerint felmerülı karbantartási munkák elvégzésérıl. 4. A rendelı és a közösen használt helyiségek (váróterem, mosdó) rezsiköltségei (vízdíj, áramdíj, szemétszállítási díj, főtési díj, telefondíj) Megbízottat terhelik, amelyet a Megbízott közvetlenül fizet ki a szolgáltatóknak. Megbízott gondoskodik a rendelı takarításáról és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket. 5. Megbízott vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt fogorvosi rendelı felszerelését a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet elıírásainak megfelelıen biztosítja, és folyamatosan rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartja. A berendezések, eszközök pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terheli. IV. Záró rendelkezések 1. Jelen feladat-ellátási szerzıdés június 01. napján lép hatályba. Jelen szerzıdés hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a április 16. napján kelt szerzıdés. 2. Jelen szerzıdést felek határozatlan idıre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél hat hónapos felmondási idıvel szüntetheti meg, amelyet írásban kell a másik féllel közölni.

8 3. Megbízó a szerzıdést indoklással felmondja, ha - a fogorvos a feladat-ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mőködésére vonatkozó elıírásokat, - a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 4. Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés fennállása alatt együttmőködnek a fogorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében. Jelen szerzıdésben foglaltak betartását Megbízó ellenırizheti. 5. Szerzıdı felek jelen szerzıdésbıl eredı vitáikat elsısorban peren kívül rendezik, ennek meghiúsulása esetére felek a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függıen a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 6. Jelen feladat-ellátási szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a számú határozatával hagyott jóvá. 7. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.ÖEüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak. Jelen szerzıdés 5 egyezı példányban készült, amelyet a szerzıdı felek átolvasást és értelmezést követıen mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írtak alá. Szekszárd, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István polgármester MEGBÍZÓ KELLER Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Dr. Keller Péter fogorvos MEGBÍZOTT

9 1. sz. melléklet számú vegyes fogorvosi körzet: Alkotmány utca, Szent-Györgyi Albert utca, dr. Hadnagy Albert utca, Vasvári utca, Bartók Béla utca, Dienes Valéria utca, Széchenyi utca, Viola utca, Mattioni Eszter utca, Dobó utca, Orgona utca, Csengey Dénes utca, valamint Harc, Sióagárd, Szálka és İcsény Község közigazgatási területe

10 2. sz. melléklet Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történı finanszírozásának összege ,- Ft/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka, Sióagárd és İcsény települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes.

11 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének./2014. (.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont (3) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII. 17. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet 7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (HÁZIORVOSI KÖRZETEK) számú körzet, Szekszárd, Hunyadi utca 2.: Ady Endre utca, Arany János utca, Csokonai utca, Görögszó, Holub József utca, Hunyadi utca, Jókai utca, Mikes utca, Szent István tér 1-25-ig, Perczel Mór utca, Széchenyi utca ig és ig, Wesselényi utca páros oldala, valamint Harc Község közigazgatási területének felnıtt lakossága. (2) Az R. 1. melléklet 13. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (HÁZIORVOSI KÖRZETEK) számú körzet, Szekszárd, dr. Hirling Ádám utca 9.: Árnyas utca, Béri Balogh Ádám utca 63. és 90-tıl végig, Bodza utca, Csap utca, Csatári utca, Csopak utca, Dr. Hirling Ádám utca, Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos utca, Ebes utca, Gemenc utca, Kerámia utca, Kuruc utca, Lajos Király utca, Magyar Sándor utca, Major utca, Otthon utca, Puttonyos utca, Tüske utca, Tüzér utca, Vadász utca, Vitéz utca, valamint Szálka Község közigazgatási területének felnıtt lakossága. 2. (1) Az R. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK) számú körzet, Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 33.: Alkotmány utca ig és ig, Allende utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca, Bezerédj utca, Bródy köz, Béri Balogh Ádám utca páros oldala és 1-59-ig, Cseri János utca, Fáy András utca, Görögszó, Honvéd utca ig, Háry János utca, Ibolya utca, Szent-Györgyi Albert utca 1-3., Kilátó utca, Kálvária utca, Lehel utca, Munkácsy utca, Május 1. utca, Móricz Zsigmond utca, Obsitos utca, Szabó Dezsı utca, Széchenyi utca 61., Vincellér utca, Ybl Miklós lakótelep, Ybl Miklós utca, Szálka Község közigazgatási területének gyermek lakossága.

12 (2) Az R. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: (HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK) számú körzet, Szekszárd, Vörösmarty utca 5.: Arany János utca, Bartina köz, Bartina utca, Borkombinát, Bálint köz, Béla király tér, Csokonai utca, Dózsa György utca, Flórián utca, Garay tér, Jókai utca, Kisbödı, Kisbödı utca, Kölcsey lakótelep, Perczel Mór utca, Puskás Tivadar köz, Puskás Tivadar utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Séd köz, Tinódi utca, Vár köz, Vörösmarty utca, Wesselényi utca páros oldala, Harc Község közigazgatási területének gyermek lakossága. 3. Az R. 3. melléklet 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: (Felnıtt vegyes fogorvosi körzetek:) számú körzet, Szekszárd, Szent István tér 18.: Alkotmány utca, Szent-Györgyi Albert utca, dr. Hadnagy Albert utca, Vasvári utca, Bartók Béla utca, Dienes Valéria utca, Széchenyi utca, Viola utca, Mattioni Eszter utca, Dobó utca, Orgona utca, Csengey Dénes utca, valamint Harc, Sióagárd, Szálka, İcsény Község közigazgatási területe. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) A június 1-jén lép hatályba. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében: Horváth István polgármester dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására Iktatószám: IV./2015 amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselője: Ács

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: - db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: - db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: a Tiszavasvári II. sz.

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/379-2/2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében Ormai István polgármester,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Normadental Kft. kérelméről

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság tervezet igazgató Tárgy: Fogorvosi praxis átadása Melléklet: megbízási szerződés Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási Tisztelt

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület!

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület! Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) háziorvos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 Ügyiratszám: 20909-2/2013/05. Ügyintéző : Dr. Konczos Nóra Dr. Szakáiné Ujhelyi Anita Előterjesztés - a

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 14 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása.

6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. 6. napirendi pont III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, mint megbízó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására 300/2012. (XI.15.) számú Ökt. határozat melléklete FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. )

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Parkolóhelyek létesítése

1. Parkolóhelyek létesítése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról * a módosításokkal

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 209/2015. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. december 22-én,

Részletesebben

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.

Előterjesztés. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat. Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére Tárgy:Háziorvosi feladatok

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-249/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: 2. gyermek háziorvosi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete Tiszaföldvár Város Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2014.(VII.31.)

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

A túlterheltség miatt a szennyvíztisztító telepen történtek meghibásodások. (hrsz:0311)

A túlterheltség miatt a szennyvíztisztító telepen történtek meghibásodások. (hrsz:0311) Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 197/2010.(VIII.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 13. Tárgy:Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása kikényszerítése. Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 84/2015.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 84/2015.(V.29.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/10/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 84/2015.(V.29.)

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. július 28-án tartandó testületi ülésére

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. július 28-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Tel/fax: 85/530-016 Ügyiratszám: 6.280-2/2011. ELŐTERJESZTÉS Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont: Tárgyalja: EOB A háziorvosi, házi gyermekorvosi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben