A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: ) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057"

Átírás

1 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: ) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL Felhívása TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása cím kiemelt projekt keretében megvalósuló képz k képzése oktatási programban való részvételre akkreditációs lajstromszáma: Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL A továbbképzések célja a TÁMOP A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása cím kiemelt projekt keretében létrejött fels oktatási illetve oktatási programok való felkészítés, az oktatói kompetenciák er sítése. 1

2 A résztvev k a létrejött fels oktatási illetve oktatási programok tartalmának tükrében az alábbi továbbképzésekre jelentkezhetnek, a megadott létszám betöltéséig: Témacsoport neve Egyetemes és akadálymentes tervezés Egyenl esély hozzáférés biztosítása Jelnyelvi képzések és továbbképzések Speciális képzési programok Továbbképzés címe akadálymentesség és egyetemes tervezés témájú képzési programcsomag és akadálymentesítési szakoktató szociális szakágazat és akadálymentesítési szakoktató - egészségügyi szakágazat és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató és akadálymentesítési infokommunikációs szakoktató és akadálymentesítési szakoktató érzékenyítés és lélektan A1-C1 szint jelnyelvi tanfolyamok képzési programcsomagjának siketek és nagyothallók kommunikációját segít feliratozó képzési programcsomagjának jelnyelvi fordító programcsomag kommunikációs akadálymentesítés témájú képzési programcsomag Program akkreditációs lajstromszáma Összesen Létszám 30 f 100 f 40 f 30 f 200 f A résztvev k a továbbképzés sikeres elvégzése után a és a internetes oldalakon található képzési katalógusban felsorolt fels oktatási illetve oktatási programok válnak alkalmassá a 2

3 jelentekés során megjelölt képzési programokra, melynek összhangban kell állnia a jelentkez szakmai gyakorlatával. A továbbképzés gyakorlatorientált: m helymunkákkal, kiscsoportos és nagycsoportos feldolgozások segítik az elméleti ismeretek beépülését, a tanfolyamon részt vev oktatók tanítási kompetenciáinak fejlesztését. A résztvev k a továbbképzés sikeres elvégzésér l tanúsítványt kapnak. A résztvev k részére a tanúsítvány akkor adható ki, ha 1. a tanfolyami órák legalább 90 %-án részt vett; 2. a csoportmunkába aktívan bekapcsolódott; 3. a program végén önálló illetve csoportmunkában projektmunkát (záró dolgozatot) készített az alábbiak szerint: 3.1. önálló záródolgozat vagy tanítási gyakorlat, melyben a résztvev számot ad a megismert képzési program saját oktatási programba való beillesztésér l. Terjedelem: 1-2 oldal Terjedelem: 1-2 oldalas óravázlat 3.2. csoportmunkában szakmaközi kooperációval elkészített záródolgozatban a résztvev k saját szakterületükre vonatkoztatva beszámolnak a tanultak alkalmazásáról. Terjedelem 2-8 oldal, a prezentáció id tartama minimum 15, maximum 30 perc; Továbbá a záródokumentum megfelel az értékelés szempontjainak: 1. az oktatási tematika megfelel a szakmai követelményeknek, 2. a megszerzett ismeretek a gyakorlatban megfelel en alkalmazásra kerültek. A teljesítések alól a megengedett 10%-nál több hiányzás a továbbképzés nem teljesítését jelenti, a kiesett órák pótlására nincs lehet ség. Releváns szakmai végzettség, gyakorlat esetén a továbbképzés egyes moduljai alól felmentés kérhet. A továbbképzési programok megvalósításának id kerete: október március 31. A továbbképzési programok eltér intenzitással valósulnak meg, pénteki és szombati napokon a Felhívás 1. számú mellékletében található órarendek alapján. (*Az id pontok esetében a Közalapítvány fenntartja a változtatás lehet ségét.) A tanúsítványt postai úton, tértivevénnyel juttatjuk majd el, a továbbképzés feltételeit teljesít résztvev khöz. A képzési programokon való részvétel díjtalan, a Közalapítvány a képzési napokon egyszeri étkezési lehet séget biztosít. A képzési programok helyszíne Budapest, a Budapest közigazgatási határain túlról érkez résztvev k a költségvetés függvényében, arányosan, a megfelel bizonylatok ellenében utazási költségtérítésben részesülhetnek. A jelentkezés feltétele: Regisztráció és jelentkezési lap kitöltése a oldalon. A regisztrációt követ en 15 napon belül az alábbi dokumentumok postai úton történ megküldése: 3

4 o Jelentkezési lap (Letölthet formanyomtatvány alapján) o Szakmai önéletrajz (Letölthet EUROPASS-minta alapján) o Motivációs levél (Terjedelem: max. 1/2 oldal. Tartalmában térjen ki arra, hogy a jelentkez szakmai munkájában hogyan fogja alkalmazni a továbbképzésben tanultakat, miért érzi fontosnak elvégezni a továbbképzést) o Fels oktatási, közoktatási és/vagy intézmény által kiadott szándéknyilatkozat, melyben az intézmény vállalja, hogy TÁMOP képzés megvalósításához a résztvev t oktatóként alkalmazza, illetve arról, hogy támogatja a jelentkez képzésben való részvételét (Letölthet szándéknyilatkozat alapján) A Jelentkezési dokumentációs csomag határid re való benyújtása postai úton, eredeti példányban, aláírással, pecséttel ellátva. Az érkezési sorrend felállítása a honlapon történ regisztráció beérkezése alapján történik. Figyelem! Érvényes jelentkezésként csak a regisztrációt és az azt követ jelentkezési dokumentációs csomag postai úton határid re történ beérkezését tudjuk elfogadni a Közalapítvány alábbi elérhet ségeire. Posta cím: 1139 Budapest, Pap Károly u V. em. (A pályázatok beérkezési határideje: szeptember óra. A Közalapítvány kizárólag a megadott határid ig beérkezett pályázatokat tudja befogadni.) Figyelem! A Közalapítvány az érkezési sorrendet a honlapon történ regisztráció alapján állapítja meg. (Óra, perc is számít a prioritás felállításánál.) A jelentkezési dokumentáció postai beérkezésének végs határideje: szeptember óra. Kérjük a borítékra ráírni: Képz k képzése oktatási program A továbbképzésen résztvev k kiválasztásának prioritásai: 1. A jelentkezési dokumentáció megfelelése a továbbképzés formai kritériumainak, szakmai céljainak 2. A résztvev az egyes továbbképzési programok esetében az alábbi célcsoportjának megfelel szakirányú végzettséggel rendelkezzen: Továbbképzési program címe akadálymentesség és egyetemes tervezés témájú képzési programcsomag és akadálymentesítési szakoktató szociális szakágazat Választható irányok (szakmai modulok)*: 1. Fogyatékos emberek szociális segítése 2. Fogyatékos emberek társadalmi befogadása A szociális ellátórendszer feladatai, lehet ségei 3. Esélyegyenl ség a joggyakorlatban 4. Esélyegyenl ség a foglalkoztatáspolitikában Végzettség mérnöki vagy tervez i végzettség (diploma) - szociális szakképzettség (szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális munkás; 1-2. választható szakmai modul) és/vagy jogi végzettség vagy államigazgatási f iskolai 4

5 *a képzés elvégzéséhez, a többi modul teljesítése mellett minimum kett szakmai modul teljesítése kötelez és akadálymentesítési szakoktató egészségügyi szakágazat Választható irányok (szakmai modulok): 1. Egészségügyi ellátás 2. Akadálymentesítés és esélyegyenl ség az egészségügyi ellátásban és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató Választható irányok (szakmai modulok): 1. Kommunikációs hídépítés és fogyatékos emberek között 2. Esélyegyenl ségi kommunikációs ismeretek a munka világában 3. Egyenl esély kommunikáció a médiában 4. Kulturális, sport és szabadid s tevékenységek kommunikációja végzettség (3-4. választható szakmai modul) (diploma) -szociális igazgatásban vagy személyes gondoskodásban szerzett min. 3 éves gyakorlati tapasztalat -el nyt jelent: korszer segít szemlélet, az esélyegyenl ség iránti szakmai és morális elhivatottság, tréningvezet i, csoportvezet i tapasztalat Orvosi végzettség vagy más f iskolai vagy egyetemi szint (BA vagy MA) egészségügyi végzettség (diploma) -Rehabilitáció területén szerzett ismeretek (tapasztalat) (min. 3 év) A 2. választható szakmai modulhoz a fentieken kívül szükséges még: - egészségügyi menedzseri végzettség vagy minimum 3 év gyakorlati tapasztalat végzettség a tágan értelmezett segít szakmák valamelyikében (szociálpedagógus, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénikus, szupervízor) vagy egyéb szociális szakterületen (szociológus, szociálpolitikus) vagy gazdálkodási, kommunikációs, médiakommunikációs, kulturális, közm vel dési, sport, turisztikai területen szerzett végzettség (diploma). Min. 2 év tapasztalat fogyatékos, megváltozott munkaképesség személyekkel. A választható szakmai modulok speciális el képzettség-igényei: 1. választható szakmai modul: Szakirányú fels fokú(egyetem, f iskola) kommunikációs, vagy gyógypedagógiai, vagy pedagógiai, vagy pszichológiai, vagy mentálhigiénés vagy szupervízori végzettség. Min. 5 év szakmai-és képzési (el adói és tréneri) tapasztalat. Az eredeti szakterület magas szint ismerete. 5

6 2. választható szakmai modul: F iskolai vagy egyetemi végzettség szociális, kommunikációs vagy gazdálkodási szakterületen vagy pszichológus végzettség. Az el bbiek valamelyikének megléte mellett el nyt jelent a HR vagy egyéb menedzseri vagy szervezetfejleszt ill. coach végzettség, tapasztalat. 3. választható szakmai modul: Kommunikációs- vagy médiakommunikációs- vagy szociológus- vagy kulturális- vagy közm vel dési - fels fokú végzettség A képzésben résztvev nek ismernie kell : - a fogyatékosok médiamegjelenésének alaptípusait; - az offline és online médiam fajokat; - társadalomismereti alapfogalmakat: egyéni, közösségi és társadalmi viselkedési stratégiatípusok viszonyának kialakulását; - médiam fajok kommunikációs technikáit - ezen technikák debilizáló illetve facilizáló hatását; - a médiamarketing alapvet fogalmait a brand- és márkaépítést; innovációs technikákat. és akadálymentesítési szakoktató info-kommunikációs 4. választható szakmai modul: gazdálkodási, kommunikációs, médiakommunikációs, kulturális, közm vel dési, sport, turisztikai végzettség. (diploma). Alapvet ismeretek a fogyatékosságokról; a nemzetközi és hazai jogszabályi környezet f bb elemeinek ismerete; alapvet kommunikációs ismeretek. informatikai végzettség (diploma) 6

7 szakoktató és akadálymentesítési szakoktató érzékenyítés és lélektan Választható irányok (szakmai modulok)*: 1. Esélyteremt kapcsolati tréning 2. Egyenl esély hozzáférés lélektani összetev i *a képzés elvégzéséhez, a többi modul teljesítése mellett minimum egy szakmai modul teljesítése kötelez A1-C1 szint jelnyelvi tanfolyamok képzési programcsomagjának siketek és nagyothallók kommunikációját segít feliratozó képzési programcsomagjának jelnyelvi fordító képzési programcsomag kommunikációs akadálymentesítés témájú képzési programcsomag Pszichológus végzettség (diploma). Egyéb f iskolai vagy egyetemi humán végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, gyógypedagógus, teológus) esetén, befejezett szupervízori vagy mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak. Minimum 2 év tréneri gyakorlat. Min. 2 év tapasztalat fogyatékos, megváltozott munkaképesség személyekkel. jelnyelvi oktató (általános és jelnyelvoktatási módszertani alapok és jelnyelvészet cím kurzusokról szóló SINOSZ által kiadott igazolás) humán végzettség (el nyben részesül: a magyar nyelvszakos tanár vagy nyelvész) humán végzettség; jelnyelvi oktató, C1 szint jelnyelvi tudás pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus, szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, jelnyelvi tolmács, közm vel dési szakember 3. A résztvev legalább 5 év szakmai és 5 év oktatási (fels oktatási, szakképzési vagy ) gyakorlattal rendelkezzen 4. Fels oktatási, közoktatási vagy feln tt képz intézmény által kiadott ajánlás 5. Érkezési sorrend A továbbképzés költsége: 1. A továbbképzési programokon való részvétel díjtalan, a Közalapítvány a képzési napokon egyszeri étkezési lehet séget biztosít. 2. A Budapest közigazgatási határán kívülr l érkez résztvev k utazási költségtérítésben részesülhetnek. 3. A továbbképzési programon való részvételhez kapcsolódó további járulékos költségeket, mint esetleges szállás-, és további étkezések költségét a résztvev knek kell állniuk. 4. A résztvev knek a szükséges el zetes tájékoztató anyagokat a Közalapítvány Titkársága postán küldi meg a továbbképzést megel z en a megadott postacímre. 7

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÉPZÉSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ Jelentkezés a Nonprofit Kft. és a által a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, A fizikai és info-kommunikációs

Részletesebben

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

Képzési katalógus. TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TÁMOP 5.4.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása Képzési katalógus A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AKADÁLYMENTESÍTÉSI PROGRAMIRODA

Részletesebben

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam A Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam 1 a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

TARTALOM 2005.08.15. - 2 -

TARTALOM 2005.08.15. - 2 - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

WP4: A20-A21. Készítette: Üröginé Ács Anikó 2014. november 17.

WP4: A20-A21. Készítette: Üröginé Ács Anikó 2014. november 17. WP4: A20-A21 Felnőttképzési szakértői tanulmány az AGRIDAG: Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése (2012-1-HU1-LEO05-04850) című projekt képzési programjához

Részletesebben

1. Feladatok. Értékelő:

1. Feladatok. Értékelő: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) ismételten pályázatot hirdet a TÁMOP és TIOP közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok és kiemelt projektek

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 Pályázati űrlap a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett SZ25/7 - kódjelű Emelt szintű szolgáltatást nyújtó autizmus-diagnózis központok kialakítása

Részletesebben