/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND"

Átírás

1 /2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja IDİSEK OTTHONA FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA 1

2 TARTALOM Bevezetı...3 Általános tájékoztató...4 A Házirend célja...5 Az intézményi ellátás igénybevétele...6 A felvétel rendje...7 Az intézmény napirendje.7 Étkezés...8 A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília tisztításának és javításának rendje...8 Orvosi ellátás...9 Elhalálozás, végtisztesség...10 Korlátozó intézkedések eljárásrendje...11 Gyógyszertérítés...14 Dohányzás, szeszesital fogyasztás...16 Az érték- és vagyonmegırzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai...16 Térítési díj...17 Az ellátásban részesülı személyek egymás közti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartás szabályai...18 Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre...19 Az intézménybıl való eltávozás és visszatérés rendje...20 Az együttélés szabályai...21 Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok...22 Szolgáltatások és programok a szakmai program alapján...22 Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások, programok köre és térítési díja...24 Adatkezelés...24 Az intézményi jogviszony megszőnésének szabályai...25 A lakók érdekvédelme...26 Záró rendelkezések...29 Nyilatkozat

3 BEVEZETİ Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet, amely a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja Idısek Otthona, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek otthona belsı életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott. Idısek otthona engedélyezett férıhelyinek száma: 122 fı. Fogyatékos személyek otthona férıhelyeinek száma: 98 fı Szenvedélybetegek otthona férıhelyeinek száma: 10 fı Idısek, fogyatékos személyek otthona székhelye: Szenvedélybetegek otthona telephelye: 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál út Tiszavasvári, Vasvári Pál út 110. Intézményünk fenntartója: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Intézményvezetı: Makkai Jánosné A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv., valamint annak módosításai, a 9/1999(XI.24.) SzCsM rendelete a szociális ellátások igénybevételérıl, az 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl,a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 143/2011.(VIII.25.)KGY rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjérıl és az értük fizetendı térítési díjak megállapításáról foglaltakat figyelembe véve készült. A Házirend hatályba lépésének ideje: október 26. 3

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. Együttmőködési elvünk: Figyelemmel vagyunk egymás sajátosságaira és az e sajátosságokból fakadó érdekekre. Feladatunknak tekintjük, hogy az igények kielégítése mellett nyugodt, békés, boldog életet nyújtsunk lakóinknak. 2. Elhelyezési lehetıségeink: Intézmény tárgyi feltételeinek épületenkénti eloszlása ( a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám alatti telephelyén ) 3. A épület B épület C épület - Szobák 1 ágyas - 1 db 14 db 2 ágyas 5 db 7 db 30 db 3 ágyas 1 db 2 db 1 db 4 ágyas 4 db 7 db 2 db 5 ágyas 4 db ágyas 4 db ágyas 1 db ágyas 1 db Fürdı ( közös használatban) 2 db (kádas, zuhanyzós) 2 db ( kádas, zuhanyzós) 19 db (kádas, zuhanyzós) ( saját használatban ) db - WC ( közös használatban ) 8 db 3 db 19 db ( saját használatban ) db - Társalgó ( ebbıl zárható, mely alkalmas a négyszemközti beszélgetésre is ) 3 db ( 1 db zárható ) 1 db ( étkezıhellyel kiegészítve ) 2 db - Étkezı 1 db 2 db ( egy zárható ) - Teakonyha db - Nıvérszoba ( orvosi vizitek lebonyolításához is ) 1 db 1 db 1 db - Személyzeti mosdó 1 db 1 db 1 db - Konyha ( központi 450 fıs ) öltözı 1 db 1 db 1 db étkezı 1 db db - - Egyéb Lift, fotocellás ajtók, nıvérhívó 4

5 4. Szenvedélybetegek részlege ( a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 110. szám alatti telephelyén ) 5. E épület - Szobák 1 ágyas 2 db 2 ágyas 4 db - Fürdı ( közös használatban ) 1 db ( kádas, zuhanyzós ) - WC ( közös használatba ) 4 db - Étkezı 1 db - Teakonyha 1 db - Nıvérszoba ( orvosi vizitek lebonyolításához is ) 1 db - Személyzeti mosdó 1 db A HÁZIREND CÉLJA ÉS HATÁLYA Az intézmény célja: hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelı kereteket, személyre szóló ápolást, gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden lakó számára. A házirend célja: hogy szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenırizhetıségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, az egyéni és közösségi lét általános szabályainak megtartását, a személyi-, és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az itt élık számára a nyugodt, békés légkört. Védi az egyéni és közösségi érdekeket, valamint a lakók és a személyzet iránti kölcsönös megbecsülést. Hatálya kiterjed: az intézmény lakóira, az intézmény dolgozóira, az intézményi jogviszonyban álló egyéb munkavállalókra, a hozzátartozókra, az intézménybe látogatókra, az intézményben szakmai gyakorlatukat töltı diákokra. A házirendben foglaltakat az intézménybe való felvételtıl (egyéb jogviszony kezdetétıl) annak igénybevételéig (megszüntetéséig) alkalmazni kell. A házirendet az intézménybe való felvétel alkalmával a lakóval és hozzátartozójával, illetve törvényes képviselıjével és a dolgozókkal ismertetjük. Ennek tényérıl és benne foglaltak tudomásul vételérıl írásban kérünk a nyilatkozatot. 5

6 AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE Ha az életkoruk és egészségi állapotuk miatt a rászorult személyekrıl az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak és helyzetüknek megfelelı szakosított ellátási formát biztosítunk. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja Idısek Otthona, Fogyatékos személyek otthona, Szenvedélybetegek otthona szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám székhelyő intézmény vezetıjénél formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. Az intézmény vezetıje a döntésrıl értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. Elutasítás esetén az értesítés is írásban történik. Az intézményvezetı (vagy az elıgondozást végzı személy) a kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Az intézmény soron kívüli ellátást biztosít azon személynek, aki a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, vagy háziorvos szakvéleménye szerint, b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezıtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelızi a többi kérelmet. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férıhelyekre lehet biztosítani. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, ennek szabályozását az évi III. tv. részletezi. 6

7 A FELVÉTEL RENDJE Az intézményben való felvételkor: Az intézményvezetı szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylıt vagy törvényes képviselıjét az igény nyilvántartásba vételérıl, valamint az elıgondozás I. szakasza elvégzésének idıpontjáról. Az elıgondozás I. szakasza során az intézményvezetı átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy a lakó, illetve törvényes képviselıje, beköltözéskor szóban és írásban is megismerje a Házirendet, és írásban nyilatkozzon arról, hogy annak szabályait tudomásul vette. Az intézmény házirendje elérhetı az intézmény honlapján: Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és a hozzátartozója számára a tájékoztatási és értesítési kötelezettség körébe tartozó tényekrıl, adatokról. Az otthon vezetıjének felelıssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelıen lássák el feladataikat. Az otthon új lakóját a fınıvér vagy a szociális-mentálhigiénés munkatárs fogadja, akik gondoskodnak a lakó elhelyezésérıl, bemutatásáról, egyben segítséget nyújtanak az otthon és a házirend megismeréséhez. Az intézményi jogviszonyt az igazgató és az ellátott külön írásos megállapodásban rögzíti, a szükséges tájékoztatásokkal együtt. AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE Étkezések rendje: Étkezési idı: Reggeli: Ebéd: Vacsora: 8-9 óráig óráig óráig Megkérjük minden lakónkat, hogy az étkezıt csak a saját étkezési idejében szíveskedjék használni! 7

8 ÉTKEZÉS Intézményünk napi háromszori étkezést biztosít. Az otthon lakóinak napi háromszori étkezést biztosít. Az ebéd mindig meleg étel. Orvosi javaslatra diétás étkezésre is lehetıség van. Az ételt a lakószobákban csak a hőtıszekrényben szabad tárolni. Az étkezést a lakók egészségi állapotának és a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen higiénikus körülmények között, saját konyha mőködtetésével biztosítjuk. Az étkezési idıpontoktól (részletezve lásd az elızı pontban) eltérni csak indokolt esetben lehetséges (pl. külsı programok, látogatók fogadása, stb.), mivel közegészségügyi szempontból az élelem tárolására, utólagos felszolgálására nincs módunk. Általános szabályok: Saját szobában való étkezés csak egészségügyi állapot figyelembe vételével - orvos, osztályvezetı ápoló javaslatára történhet. A csomagban érkezett vagy a látogatótól kapott, étkezıbıl elvitt romlandó élelmiszert a hőtıszekrényben (névvel, dátummal ellátva) lehet elhelyezni. Egyéni étkezésre a teakonyhában van lehetıség. Ha valaki az alapvetı higiénés és/vagy élelmiszerbiztonsági elıírások be nem tartása miatt a saját szobájában tárolt élelmiszerektıl megbetegszik, annak következményeiért nem tudunk felelıssége vállalni. Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket a konyhavezetıvel és az osztályvezetı ápolókkal szíveskedjenek megbeszélni! A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT A RUHÁZAT ÉS A TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE Ruházat, textília: A lakók részére ruházatot az intézmény raktárkészletébıl, illetve költségvetésbıl akkor biztosít, ha az ellátást igénybe vevı megfelelı mennyiségő és minıségő saját ruházattal nem rendelkezik. A teljes körő ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérnemőt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelı legalább két váltás felsı ruházatot és utcai cipıt - szükség szerint más lábbelit - tartalmaz. A lakók saját ruházatát kérjük egyedi azonosítóval ellátni. Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében szükség esetén biztosít ellátottanként ágynemőt, a tisztálkodást segítı, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában levı ruhanemők, textíliák mosásáról az intézmény mosodája gondoskodik. A levetett, szennyezett ruhát mosásra elıkészített állapotban a szolgálatban levı ápoló összegyőjti, majd leadja a mosoda részére., naponta délelıtt 9,00 12,00 óra között. A mosodai szolgáltatás a lakók számára ingyenes, ami magában foglalja a saját alsó- és felsıruházatának, továbbá textíliájának mosását, vasalását, javítását. 8

9 Személyi higiéné: 1. A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megırzése a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. 2. A takarítást munkatársaink végzik. 3. A napi és a heti takarítás idıpontját a munkatársak elızetesen összeállított idırendi táblázat alapján végzik. 4. A jó közérzet érdekében a helyiségek szellıztetését naponta többször kell biztosítani. 5. A napi mosakodás, zuhanyozás, hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez, de egymás iránti tiszteletbıl is szükséges minden lakónak megtenni. Ugyanúgy fontos, hogy mindig tisztán, esztétikusan felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a szobáikban, amiben - szükség szerint belsı utasítás alapján - az ápoló személyzet segítséget nyújt. 6. Az ápolók segítségével történik az ágyban fekvı betegek, illetve az egyéb okból segítségre szorulók mosdatása, fürdetése a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint. A fürdıszoba rendeltetésszerő használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelni kell! Az alapvetı higiénés szükségletek kielégítésére intézményünk közösségi helyiségeiben fertıtlenítı kézmosószert és törölközıt, a mellékhelyiségekbe WC papírt biztosít. ORVOSI ELLÁTÁS Az intézmény biztosítja az igénybe vevık egészségügyi ellátását. Ennek keretében gondoskodik az igénybe vevı: az egészségmegırzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletérıl, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról. Az otthon gondoskodik a lakók egészségügyi ellátásáról. Az intézmény orvosa valamennyi lakó egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén felírja a szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, melyek beszerzésérıl az otthon gondoskodik. Az intézmény orvosa szükség esetén megírja a szakorvosi és kórházi beutalókat, az ápoló személyzet szükség esetén a lakókat a vizsgálatokra és a kórházba elkíséri. Egyéb esetekben betegszállító igénybevételével történik a lakók vizsgálatra történı eljuttatása. Az ápoló személyzet a beteg lakókat ápolja, gondozza. A lakók az otthonban orvosi javaslatra gyógytorna kezelésben is részesülhetnek. Az otthon orvosának távollétében az ápoló személyzet szükség esetén az orvosi ügyeletet, illetve a mentıszolgálatot értesíti. A nehezen mozgó lakókat az orvos elızetes igényjelzés alapján lakrészükben/szobájukban keresi fel. Az intézmény vezetıje, illetve az általa megjelölt munkatárs értesíti a lakót és/vagy az általa megjelölt hozzátartozóját a legrövidebb idın belül: a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról, egészségügyi intézménybe való beutalásról. 9

10 ELHALÁLOZÁS, VÉGTISZTESSÉG - Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendık ellátását az intézmény vezetıje szervezi. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt a. elkülönítésérıl, b. végtisztességre való felkészítésérıl, c. a Szt. 20. (2) bek. e) pont szerinti nyilvántartás felvételekor a kérelmezı által megnevezett, és nyilvántartásban rögzített hozzátartozó, illetve törvényes képviselı értesítésérıl, d. ingóságainak számbavételérıl, megırzésérıl, letétbe helyezésérıl, valamint a hagyatéki végzést követıen az örökösöknek történı átadásáról. - Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követıen azonnal jegyzéket készít a haláleset idıpontjában mőszakot vezetı dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. - A közeli hozzátartozó értesítésérıl legkésıbb a halálesetet követı napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezésérıl az örökösök gondoskodnak. - Ha az elhunyt halála elıtt az eltemettetésérıl rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezetı a visszafizetett takarékbetétbıl gondoskodik a temetésrıl. - Az intézmény vezetıje - amennyiben nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésrıl - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzatnál. - Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerıre emelkedését követıen nem jelentkezik, az intézményvezetı határidı megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitőzött határidı elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti, vagy felhasználhatja (Ptk ). KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS ELJÁRÁSRENDJE A korlátozó intézkedés alkalmazásának eljárási szabályai A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/G. (8) bekezdése alapján az intézet ellátottjai ápolási, gondozási tevékenysége során, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. SzCsM rendelet) 101/A. (2) bekezdésének megfelelıen, a szükség esetén alkalmazandó korlátozó intézkedés alkalmazásáról az alábbi eljárásrend kerül kialakításra, mely szabályozás a Házirenden keresztül a Szakmai Program elválaszthatatlan részét képezi. 10

11 Általános szabályok Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, fizikai, kémiai) kizárólag sürgıs szükség esetén, illetıleg a lakó vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, csak a veszélyeztetı vagy közvetlen veszélyeztetı magatartású fogyatékos személy korlátozható. Veszélyeztetı magatartás: ha a lakó pszichés állapotának zavara következtében, saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentıs veszélyt jelenthet és az állapotának jellegére tekintettel a sürgıs, másik intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt; Közvetlen veszélyeztetı magatartás: ha a lakó - pszichés állapotának akut zavara következtében - saját vagy mások életére, testi épségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának terjes idıtartama alatt az emberi méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez főzıdı jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntetlen jellegő korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. Az Szt. 94/G. (1) bekezdése értelmében, ha az ellátott veszélyeztetı, vagy közvetlen veszélyeztetı magatartást tanúsít, az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni. Az intézkedés csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztetı vagy közvetlen veszélyeztetı állapot tart. A korlátozó intézkedések elrendelése Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követıen kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére a pszichiáter szakorvos, vagy az intézet orvosa, az orvosok elérhetıségének hiányában az intézményvezetı ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost haladéktalanul értesíteni kell a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról, akinek két órán belül jóvá kell hagynia, és a jóváhagyását legkésıbb tizenhat órán belül írásban kell rögzítenie. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. A döntést a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazását megelızıen, ha ez nem lehetséges, az intézkedés megtételét követıen azonnal a külön jogszabályban (az 1/2000. SzCsM rendeletben) meghatározott írásos formában dokumentálni kell. Végrehajtásának elrendelése esetében tájékoztatási kötelezettség terheli az Intézetet a következık szerint: a) Az ellátottat: szóban, az elrendelésérıl és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. b) Az ellátott törvényes képviselıjét: szóban, a korlátozó intézkedés végrehajtása elıtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt követıen 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendelésérıl és formájáról, a korlátozó intézkedés feloldásáról. A korlátozó intézkedés feloldásáról történı tájékoztatással egyidejőleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselıjének. 11

12 c) Az intézet ellátottjogi képviselıjét: Az elrendelést követı 48 órán belül, írásban. Az ellátottat és a törvényes képviselıjét - elızetesen vagy az eljárás alatt - szóban az elrendelı orvos vagy annak hiányában az intézményvezetı ápoló tájékoztatja. Korlátozó intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítések rendje: Amennyiben az intézményvezetı ápoló rendeli el: haladéktalanul értesíti az Intézet orvosát, ha az orvos nem elérhetı, úgy a telefonos értesítést félóránként meg kell ismételni. Engedélyének hiányában a korlátozó intézkedést a 2 óra elteltével meg kell szüntetni. Az elrendelı orvos minden esetben értesíti az intézményvezetıt. Az intézményvezetı értesíti az ellátottjogi képviselıt. A pszichiáter szakorvost konzultáció érdekében minden esetben értesíteni szükséges a szakmai véleménye céljából. A tájékoztatási kötelezettséget az alábbiak vonatkozásában kell megtenni: - az elrendelı és foganatosító személy neve, beosztása, - az elrendelés rövid indoklása, - az alkalmazott korlátozó intézkedés pontos meghatározása, - a korlátozó intézkedés megkezdésének ideje, a várható idıtartam, illetıleg a korlátozó intézkedés feloldásának ideje. Amennyiben az azonnali értesítéskor a körülmények a pontos adatok megadását kizárják, a teljes adatok körét az akadályozás elhárulását követıen, haladéktalanul pótolni szükséges. Korlátozó intézkedések módjai A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai: Csak a legvégsı esetben folyamodhat az ápoló személyzet ehhez a módszerhez. Az idıs, fogyatékos és szenvedélybeteg legtöbb esetben empatikus, szeretetteljes magatartással, szükségletei kielégítésével megnyugtatható. A fizikai korlátozás tapasztalati megfigyelések szerint mentálisan nagyon megviseli a beteget. Ezen módszer alkalmazását részletesen indokolni szükséges írásban a beteg ápolási - gondozási anyagában. A fizikai korlátozás szükségességét az elrendelı 2 óránként ellenırzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról. A fizikai korlátozás módjai: szabad mozgás korlátozása/rögzítés, lekötés, fokozott ellenırzés/elkülönítés. Tartós veszélyeztetı magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott lakók esetében a lakóegység, illetıleg az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása. Az intézet területén történı mozgás korlátozása esetén - ide nem értve az elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés eseteit - a szükségességére vonatkozó felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kötelezı elvégezni. Kémiai korlátozás - a veszélyeztetı, illetve a közvetlenül veszélyeztetı magatartás elhárításához szükséges mennyiségő gyógyszer beleegyezés nélkül történı alkalmazása. További szükségességét az orvos 4 óránként ellenırzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról. A kémiai korlátozás módjai: szükség esetén kiírt gyógyszerek injekciót kizárólag orvos adhat be 12

13 A fizikai és kémiai korlátozás egymás mellett is alkalmazható. A korlátozás csak addig tarthat, illetıleg olyan mértékő és jellegő lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. A korlátozó intézkedések alkalmazásakor a lakó szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges idıre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. Megfigyelési szabályok a korlátozó intézkedés során Korlátozó intézkedések alkalmazása esetén, a korlátozás ideje alatt az ellátott állapotát és testi szükségleteit (amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek a beteg állapotának megfelelı kielégítését) rendszeresen ellenırizni kell. Az ápoló személyzet legalább 15 percenként (szükség esetén, elrendelésre gyakrabban, akár folyamatosan is) ellenırzi a lakó szükségleteit. Az észlelést végzı dolgozó a gondozott állapotában fellépı jelentıs változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni az elrendelınek. A lakó egészségügyi dokumentációjában az ellenırzés tényét és eredményét fel kell tüntetni. Kötelezı adminisztrációs intézkedések A korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - az 1/2000. SzCsM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott adatlapot (1. számú függelék) ki kell állítani. A korlátozó intézkedés idıtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást az 1/2000. SzCsM rendelet szintén 6. számú mellékletében található betétlapon (2. számú függelék) kell részletesen feltüntetni. Az ápoló személyzet a lakó valamennyi ellenırzését, és észlelt szükségleteit a betétlapon rögzíti. Az adatlapot és a betétlapot az intézményvezetı, valamint az intézeti orvos vagy a pszichiáter/neurológus szakorvos írják alá. A kitöltött és aláírt adatlapot az ellátott gondozási tervéhez kell csatolni. A korlátozó intézkedés feloldásáról történı tájékoztatással egyidejőleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselıjének, valamint az ellátottjogi képviselınek. További lépések leírása: A kényszerintézkedés a lakókban, személyzetben feszültséget, szorongást kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése, lakók esetében nagycsoporton, személyzet esetében esetmegbeszélı csoporton. Veszélyeztetı állapot lezajlása után az ellátottal meg kell közösen beszélni a történteket. Együtt kell meghatározni a korai figyelmeztetı tüneteket és a szükséges teendıket. A kötelezı adminisztráció elvégzéséért az intézményvezetı a felelıs. Panaszjog A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátott törvényes képviselıje panasszal élhet az Intézet fenntartójánál a tudomására jutását követı 15 napon belül. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértıként pszichiáter szakorvost vesz igénybe. Az ellátottjogi képviselı a Szt. alapján segítséget nyújt az ellátottnak a jogai gyakorlásában. Az eljárásrendben foglalt szabályozás nem helyettesíti az Szt., az Eütv., az 1/2000. SzCsM rendelet, valamint a 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet korlátozó intézkedésekre vonatkozó ismeretét és maradéktalan végrehajtását, melynek ismerete Intézet valamennyi munkatársának kötelezı. 13

14 A veszélyeztetı magatartást nem tanúsító ellátott kerekesszékben történı biztonsági rögzítése (foglalkoztatás, séta stb. esetén), melyet a kiesés elkerülése végett alkalmaz az ápoló személyzet nem minısül fizikai korlátozásnak, így a korlátozó intézkedés szabályait itt nem kell alkalmazni. Korlátozó intézkedések jogi szabályozottsága: III. törvény 94/G ; 1/2000. SZCSM rendelet. 101/A ; 60/2004. ESZCSM rendelet évi CLIV Egészségügyi törvény GYÓGYSZERTÉRÍTÉS Az 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 52. rendelkezései alapján biztosítjuk a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket. 1. Az intézménynek készleten kell tartania az eseti gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülık eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelı gyógyszermennyiséget. Az intézmény az ellátásban részesülık rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelı, a rendszeres gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzésérıl és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézményvezetı ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezetı javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevık egészségi állapotára is. Az eseti és rendszeres gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történı ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szőrıvizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (alap gyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendı díj költségét is - kell biztosítani. 2. Az intézmény az alap gyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsısorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alap gyógyszerkészletrıl részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevı részére. 3. Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenıen felmerülı egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendı díj költségét is - a 4. pontban foglalt esetek kivételével - az ellátást igénybe vevı viseli. 4. A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybe vevı rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének a) teljes költségét, ha - az ellátást igénybe vevınek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 14

15 (nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. -ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, vagy - az ellátást igénybe vevı részére a költıpénzt az intézmény biztosítja; b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevınek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt. 117/A. - ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevı egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevı jövedelmének a költıpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. 5. A 4. pontban foglaltaktól eltérıen az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének a viselésére, ha az ellátást igénybe vevı tartására más személy köteles és képes, vagy az ellátást igénybe vevı a 4. pont b) pontja szerinti gyógyszerköltség reá esı részét nem fizeti meg. 6. A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történı biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a 4. pontban foglaltak szerint kell eljárni. A gyógyszerszükséglet felmérésére és felírására a háziorvos jogosult, kivétel a szakrendelıben javasolt gyógyszerek (ez esetben is felméri a háziorvos a gyógyszerszükségletet). A gyógyszerek rendszeresen felírásra és megrendelésre kerülnek a háziorvossal történı megbeszélés alapján. Kérjük, hogy egyéni kéréseiket szíveskedjenek eljuttatni az osztályvezetı ápolóhoz! A receptre felírt gyógyszert igyekszünk a legrövidebb idın belül beszerezni, átadni. A gyógyszerek adagolása és annak nyilvántartása egyéni gyógyszernyilvántartás alapján történik. A lakó és a hozzátartozók által beszerzett és adagolt gyógyszerekért az intézmény felelısséget vállalni nem tud, ezért mindenki számára felkínáljuk a gyógyszerek adagolását. Indokolt esetben ezt a háziorvos elrendelheti. Az ellátott megtagadhatja az intézmény orvosa által rendelt gyógyszer bevételét, de ezt a tényt a lakó vagy gondnoka aláírásával együtt a kartonon rögzíteni kell. Egyéb esetben az évi CLIV. törvény az egészségügyrıl rendelkezései az irányadóak. Az intézmény elsısorban az alapgyógyszereket, a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe, valamint a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszereket biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer. A ellátást igénybe vevık részére az alábbi gyógyszereket kell térítésmentesen biztosítani: a.) tápcsatorna és anyagcsere kezelésének gyógyszerei b.) vér és vérképzı szerek c.) kardiovascularis rendszer kezelésének gyógyszerei d.) antibiotikumok e.) váz és izomrendszer kezelésének készítményei f.) idegrendszer megbetegedéseinek gyógyszerei g.) injekciózáshoz, infúzióhoz szükséges anyagok h.) szőrıvizsgálatokhoz szükséges reagensek. A fentiekben felsoroltak alá nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátásban részesülı viseli, melyet utólag fizeti ki a térítési díjjal együtt, számla ellenében. 15

16 DOHÁNYZÁS, KÁBÍTÓSZER,-ÉS SZESZESITAL FOGYASZTÁS Dohányozni a szobákban - elsısorban tőzvédelmi elıírások miatt, másrészt a személyes biztonság érdekében - TILOS. Kérjük dohányos lakóinkat, hogy a dohányzásra kijelölt helyet vegyék igénybe, és legyenek tekintettel a nem dohányzók védelmére is. Szeszesital kulturáltan és mérsékletesen kis mennyiségben fogyasztható, ha azt a lakó egészségi állapota, gyógyszerelése, gyógymódja lehetıvé teszi. Fontos, hogy az alkoholt fogyasztó lakó magatartása ne zavarja az otthon rendjét és a többi lakó nyugalmát. Rendszeres mértéktelen alkohol fogyasztása esetén az intézményvezetı, illetve az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezheti - a többi lakó jogának és védelmének érdekében - az alkoholizáló, a közösségi együttélés szabályait nem tisztelı lakó áthelyezését, intézményi jogviszonyának megszüntetését. Saját felelısség terheli azt, aki gyógyszer szedése mellett alkoholt is fogyaszt, és ebbıl egészségügyi problémája keletkezik! A kábítószer fogyasztását és birtoklását a törvény bünteti, az ezekkel való visszaélés tilos az otthon területén, illetve annak környezetében! AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGİRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Értékmegırzés A behozott, személyes használatba tartozott holmik, értékek megırzésére, megóvására az intézmény vezetıje és személyzete fokozott figyelmet fordít, és a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelısséget csak az értékmegırzési szabályzatnak megfelelıen leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévı holmikért elsısorban tulajdonosuk felel. Az értékmegırzés az intézmény pénz- és letétkezelési szabályzata szerint történik. Az otthon kijelölt dolgozójának feladata, hogy a pénz - és letétkezelési szabályzat megismerését (mely a Házirend szerves része) az intézménybe történı felvételkor a lakók, hozzátartozók, és gondnokok számára minden esetben biztosítja. A lakóknak joguk van értéktárgyaik és pénzüket maguknál tartani, de ez esetben az intézményt felelısség nem terheli. Az otthon kizárólag letétben, átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében leadott értéktárgyakért és pénzért vállal felelısséget. Az otthon a lakószobákban elhelyezett értékekért nem tud felelısséget vállalni. Az értékeket és vagyontárgyakat megırzésre a fınıvérnek, vagy távollétében az osztályvezetı ápolónak lehet leadni, az átvételrıl a lakók elismervényt kapnak. Az elismervényen tételesen fel kell sorolni az átadott értékeket, illetve vagyontárgyakat és két tanúval is alá kell íratni. A lakó vagy törvényes képviselıje, illetve a lakó meghatalmazottja költıpénzének kezelésére meghatalmazást adhat. A költıpénz összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-a. Az átvett készpénzrıl a fentiek szerinti elismervényt kell adni. A költıpénz legkisebb összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 20%-a, az ezt meghaladó rész kezelésérıl a lakó, illetve törvényes képviselıje, vagy a lakó meghatalmazottja nyilatkozik. A költıpénzt kizárólag a pénztáros jogosult átvenni és kezelni. A bentlakásos intézmény köteles a jogosultak érdekeinek és vagyontárgyainak megırzésérıl gondoskodni. 16

17 2. Pénzkezelés-letét Az intézménybe való beköltözéskor az ellátottak készpénzt, értékpapírt hozhatnak be, melyet az intézmény az évi 2. törvényerejő rendelet - a takarékbetétrıl, valamint a évi LXXXIII. tv. szerint tudja megırizni. A letétbe helyezés pedig a Tiszavasvári Takarékpénztár Zrt-nél történhet. Az intézmény gondoskodik a betétkönyv (egyéb értékpapír) biztonságos megırzésérıl. A letétbe helyezett tárgyakat, készpénzt két tanú jelenlétében a tételes felsorolás alapján, átvételi elismervény ellenében kell átvenni, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevınél (törvényes képviselıjénél), egy példánya pedig a letétet ırzı dolgozónál marad. A bentlakásos intézményben az ellátott személy készpénzének kezelése saját vagy törvényes képviselıjének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsısorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) a pénztári órákban bármikor visszaveheti, két tanú jelenlétében és az átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. Az ellátott készpénzének kezelését írásbeli nyilatkozat alapján személyes nyilvántartási letét formájában is az intézményre bízhatja. Csak megırzés céljából átadott zsebpénzt a lakós saját kérésre bármikor átveheti. A vásárlásokat az intézmény pénz - és letétkezelési szabályzatban elıírt külön nyilvántartásban vezetjük számlákkal együtt. igazolni. A behozott személyes használatban lévı, de le nem adott ingóságokért, értékekért az intézmény felelısséget nem vállal. TÉRÍTÉSI DÍJ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. Részletes szabályozása az ellátást igénybe vevıkkel kötött Megállapodásban, illetve az évi III. törvényben és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben található. 1./ Az intézményi ellátásért elsısorban az ellátást igénybe vevı térítési díj megfizetésére köteles. Amennyiben az intézményi ellátásban részesülı a havi jövedelmébıl nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat, úgy: az ellátásban részesülı havi jövedelme, az ellátásban részesülı jelentıs készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme figyelembevételével. 2./ Az intézményi térítési díj alapját Tiszavasvári Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg. 3./ A személyi térítési díj minden hónap ig kerül kiegyenlítésre. 4./ Hozzátartozók a megállapított személyi térítési díjat az intézmény pénztárában, a rendelkezésre bocsátott befizetési utalványon, vagy átutalással az intézmény számlájára kötelesek befizetni, legkésıbb a tárgyhót követı hó 10. napjáig. 17

18 5./ Az ellátásban részesülı személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Nem minısül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meghaladó távolléte idejére egészségügyi intézményben történı kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, egyéb esetekben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. 6./ A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, havonként összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Ha a kötelezett a felszólítás ellenére nem fizeti meg a hátralékot, az intézmény közadók módjára történı behajtását a felügyeleti szervnél kezdeményezi. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLİ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI A látogatás rendje A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban: A többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje: óra közötti idıszak, óra után az otthonba látogató az Intézményvezetı tudtával, indokolt esetben tartózkodhat. Az étkezıben étkezési idıben csak az étkezık tartózkodhatnak, a látogatókat kérjük, hogy a részleg vendégszobájában vagy a folyosón várakozzanak! Az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethetı. Súlyos beteg (haldokló) esetében a mellette való tartózkodást biztosítjuk. Kérjük a látogatókat, hogy a lakószobákban ne szereljenek fel semmilyen tárgyat, ne nyúljanak a villamossági berendezésekhez! A berendezésben munkatársaink segítséget nyújtanak. Ha rendellenességet észlelnek, kérjük, szíveskedjenek munkatársainknak jelezni. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külsı kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításához, telefonon történı kapcsolattartásához. Az orvos, illetve az intézményvezetı ápoló tudta nélkül külön gyógyszert kérjük ne hozzanak az ellátottaknak. A lakó kérésére az intézménybe látogatót a látogatásoktól el lehet tiltani. Kérjük a látogatókat, hogy az intézmény területén ügyeljenek a rendre, tisztaságra és az otthonban tartózkodók nyugalmára. Kérjük látogatóinkat, vegyék figyelembe az idıs emberek igényét, tiszteljék az általuk kialakított napirendet, mivel ez az ı otthonuk. A közösségi szabályokat rendszeresen megsértı látogatókat az intézmény vezetıje felszólíthatja az intézmény elhagyására. Az otthon dolgozói a lakókkal tiszteletteljes, udvarias és barátságos magatartást kell tanúsítsanak. A lakóktól, vagy hozzátartozóiktól munkájukért ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el, a lakókkal adás-vételi szerzıdést nem köthetnek. A lakók és a dolgozók együttesen arra törekszenek, hogy az otthon légköre kellemes, barátságos legyen. Ennek megteremtéséhez a lakók is segítséget nyújtanak avval, hogy egymással és a dolgozókkal tisztelettel bánnak, udvariasságot és megértést tanúsítanak. 18

19 Az otthon lakói kéréseikkel, problémáikkal elsısorban az ıket közvetlenül ellátó ápolónıkhöz, gondozónıkhöz, munkatársakhoz fordulhatnak, de megkereshetik az otthon bármelyik vezetıjét is. Az otthon valamennyi dolgozója köteles a hozzá forduló lakónak segítséget nyújtani, részére a szükséges tájékoztatást megadni, ıt ahhoz a dolgozóhoz irányítani, akitıl problémája megoldásához érdemi segítséget kaphat. Az otthonban dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Alkoholt az otthon területére behozni csak korlátozott mértékben szabad. A behozott italokat az ügyeletes vezetı ápolónınek meg kell mutatni. Italt fogyasztani az otthonban csak olyan mértékben szabad, hogy az ittasságot ne okozzon. Az ittasság és az ittas állapotban történı rendzavarás a házirend súlyos megsértésének minısül. Ha az ellátott ittassága illetve bármilyen más okok hatására, pszichés állapotában bekövetkezett zavar miatt saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, úgy a korlátozó intézkedések alkalmazására van lehetıség. A lakók a közös helyiségeket, lakószobákat, szórakoztató eszközöket úgy használhatják, hogy azzal mások nyugalmát ne zavarják, 22 óra után a tv-t, rádiót le kell halkítani, beszélgetni, közlekedni is csak csendesen szabad. A lakók ügyelnek az otthon rendjére és tisztaságára, a közösen használt helyiségeket használat után rendben és tisztán kell hagyni. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE 1. Nélkülözhetetlen tárgyak Gyógyászati segédeszköz Tisztálkodási szerek (hajszárító, manikőrkészlet, féső), törölközı, mosdókesztyő Fürdéshez csúszásmentes papucs Hálóruha (legalább 3 váltás), köntös, papucs Fehérnemő (legalább 6 váltás) Évszaknak megfelelı ruházat és egyéb felsıruházat (kabát, pulóver) Ágynemő (paplan, párna, kispárna), + 2 garnitúra huzat (inkontinecia esetén minimum 4 garnitúra, fehéríthetı) Nyári takaró Utazótáska (kórházba kerülés esetére) Evıeszközök: pohár, tálca, kés, villa kanál, tányér (szobában marad) 2. Hozható használati tárgyak Televízió, rádió, (csatlakozóval, elosztóval) Egyéb szórakoztató kommunikációs eszköz (számítógép) Mobiltelefon Olyan berendezési tárgyak, melyek kényelmesebbé, otthonosabbá teszik a szobát, de a közlekedést nem akadályozzák (falvédı, falikép, váza, éjjeli lámpa, szobanövények stb.) Az Otthonba behozott saját használati tárgyak, bútorok, egyéb berendezések javításának, javíttatásának költsége a tulajdonost terheli. További szükség szerinti tárgyak behozatala az intézményvezetıvel egyeztetve, az ésszerőség és a praktikusság határain belül. Az intézmény azon eszközök behozatalához nem járul hozzá, amellyel az intézményben élık testi épségét veszélyeztetik (szúró-, vágóeszközök, önvédelmi fegyver, vízforraló, tüzet okozó rezsó, hısugárzó, kis- és háziállat) A berendezési és felszerelési tárgyak használata 19

20 A lakó köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerően használni, azokat megóvni és megırizni. A lakó köteles a nem rendeltetésszerő használatból, illetve a szándékos károkozásból eredı - a biztosítónál nem érvényesített - kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy amortizációval csökkentett értékével azonos. Az intézmény tulajdonát képezı tárgyakat az otthonból kivinni, elajándékozni nem lehet! Ha van olyan használati tárgy, amit közös használatra ajánl fel az ellátott, a továbbiakban az intézmény vezetıje rendelkezik felette (elhelyezés, javíttatás, stb.) A lakószobákban a tőz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával, érintésvédelmi minısítéssel ellátott elektromos eszközöket lehet használni, nyílt lángot és/vagy gázzal mőködı berendezéseket mőködtetni tilos! AZ INTÉZMÉNYBİL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE Az ellátást igénybe vevınek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és biztonságára. Valamennyi fent járó lakó - egészségi állapota függvényében - az otthonból szabadon kijárhat. Egyéb esetben hozzátartozói kísérettel. Korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen lakó kísérı segítségével hagyhatja el az otthont. A távozást és a visszaérkezést is szíveskedjenek jelezni a mindenkori mőszakban levı ápolónak. A lakók eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a lakó kezelıorvosának szakvéleménye - a lakó önmagát, vagy másokat veszélyeztetı állapota miatt - az eltávozást nem javasolja, illetve ha az intézményvezetı ennek érdekében korlátozó intézkedés bevezetését rendeli el. Az ellátásban részesülı személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Az ellátásban részesülı két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történı kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI Minden lakónak joga van az eddigi megszokott életvitelét folytatni, amennyiben az lakótársai nyugalmát nem zavarja! A lakók kerüljék egymás zaklatását és a hangoskodást! Az otthon békés, nyugodt élete csak az egymás iránti kölcsönös megbecsülés jegyében valósulhat meg. 20

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

5.melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(X.01.) önkormányzati rendelethez. Házirend

5.melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(X.01.) önkormányzati rendelethez. Házirend 5.melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(X.01.) önkormányzati rendelethez Tarna-menti Szociális Központ Házirend A Tarna-menti Szociális Központ keretében 20 személyt

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 511/2009. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem Szabadság, szerelem, e kettő

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. október 09. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Korlátozó intézkedések szabályzata

Korlátozó intézkedések szabályzata Korlátozó intézkedések szabályzata Fogalom meghatározások A krízisállapot olyan, a személy bio-pszicho-szociális állapotában bekövetkezett változás, állapot, amely azonnali beavatkozást, szolgáltatást

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

HÁZIREND. Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény Nappali Ellátás Idısek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/

HÁZIREND. Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény Nappali Ellátás Idısek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/ Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény Nappali Ellátás Idısek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND Az intézmény belsı életének rendjét a házirend szabályozza I. A házirend célja,

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013. 1.a melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben