/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND"

Átírás

1 /2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja IDİSEK OTTHONA FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA 1

2 TARTALOM Bevezetı...3 Általános tájékoztató...4 A Házirend célja...5 Az intézményi ellátás igénybevétele...6 A felvétel rendje...7 Az intézmény napirendje.7 Étkezés...8 A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és a textília tisztításának és javításának rendje...8 Orvosi ellátás...9 Elhalálozás, végtisztesség...10 Korlátozó intézkedések eljárásrendje...11 Gyógyszertérítés...14 Dohányzás, szeszesital fogyasztás...16 Az érték- és vagyonmegırzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai...16 Térítési díj...17 Az ellátásban részesülı személyek egymás közti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartás szabályai...18 Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre...19 Az intézménybıl való eltávozás és visszatérés rendje...20 Az együttélés szabályai...21 Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok...22 Szolgáltatások és programok a szakmai program alapján...22 Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások, programok köre és térítési díja...24 Adatkezelés...24 Az intézményi jogviszony megszőnésének szabályai...25 A lakók érdekvédelme...26 Záró rendelkezések...29 Nyilatkozat

3 BEVEZETİ Kedves Lakóink! Kedves Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet, amely a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja Idısek Otthona, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek otthona belsı életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott. Idısek otthona engedélyezett férıhelyinek száma: 122 fı. Fogyatékos személyek otthona férıhelyeinek száma: 98 fı Szenvedélybetegek otthona férıhelyeinek száma: 10 fı Idısek, fogyatékos személyek otthona székhelye: Szenvedélybetegek otthona telephelye: 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál út Tiszavasvári, Vasvári Pál út 110. Intézményünk fenntartója: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Intézményvezetı: Makkai Jánosné A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv., valamint annak módosításai, a 9/1999(XI.24.) SzCsM rendelete a szociális ellátások igénybevételérıl, az 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl,a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) korm. rendelet, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 143/2011.(VIII.25.)KGY rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjérıl és az értük fizetendı térítési díjak megállapításáról foglaltakat figyelembe véve készült. A Házirend hatályba lépésének ideje: október 26. 3

4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. Együttmőködési elvünk: Figyelemmel vagyunk egymás sajátosságaira és az e sajátosságokból fakadó érdekekre. Feladatunknak tekintjük, hogy az igények kielégítése mellett nyugodt, békés, boldog életet nyújtsunk lakóinknak. 2. Elhelyezési lehetıségeink: Intézmény tárgyi feltételeinek épületenkénti eloszlása ( a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám alatti telephelyén ) 3. A épület B épület C épület - Szobák 1 ágyas - 1 db 14 db 2 ágyas 5 db 7 db 30 db 3 ágyas 1 db 2 db 1 db 4 ágyas 4 db 7 db 2 db 5 ágyas 4 db ágyas 4 db ágyas 1 db ágyas 1 db Fürdı ( közös használatban) 2 db (kádas, zuhanyzós) 2 db ( kádas, zuhanyzós) 19 db (kádas, zuhanyzós) ( saját használatban ) db - WC ( közös használatban ) 8 db 3 db 19 db ( saját használatban ) db - Társalgó ( ebbıl zárható, mely alkalmas a négyszemközti beszélgetésre is ) 3 db ( 1 db zárható ) 1 db ( étkezıhellyel kiegészítve ) 2 db - Étkezı 1 db 2 db ( egy zárható ) - Teakonyha db - Nıvérszoba ( orvosi vizitek lebonyolításához is ) 1 db 1 db 1 db - Személyzeti mosdó 1 db 1 db 1 db - Konyha ( központi 450 fıs ) öltözı 1 db 1 db 1 db étkezı 1 db db - - Egyéb Lift, fotocellás ajtók, nıvérhívó 4

5 4. Szenvedélybetegek részlege ( a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 110. szám alatti telephelyén ) 5. E épület - Szobák 1 ágyas 2 db 2 ágyas 4 db - Fürdı ( közös használatban ) 1 db ( kádas, zuhanyzós ) - WC ( közös használatba ) 4 db - Étkezı 1 db - Teakonyha 1 db - Nıvérszoba ( orvosi vizitek lebonyolításához is ) 1 db - Személyzeti mosdó 1 db A HÁZIREND CÉLJA ÉS HATÁLYA Az intézmény célja: hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelı kereteket, személyre szóló ápolást, gondozást, ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson minden lakó számára. A házirend célja: hogy szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenırizhetıségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, az egyéni és közösségi lét általános szabályainak megtartását, a személyi-, és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az itt élık számára a nyugodt, békés légkört. Védi az egyéni és közösségi érdekeket, valamint a lakók és a személyzet iránti kölcsönös megbecsülést. Hatálya kiterjed: az intézmény lakóira, az intézmény dolgozóira, az intézményi jogviszonyban álló egyéb munkavállalókra, a hozzátartozókra, az intézménybe látogatókra, az intézményben szakmai gyakorlatukat töltı diákokra. A házirendben foglaltakat az intézménybe való felvételtıl (egyéb jogviszony kezdetétıl) annak igénybevételéig (megszüntetéséig) alkalmazni kell. A házirendet az intézménybe való felvétel alkalmával a lakóval és hozzátartozójával, illetve törvényes képviselıjével és a dolgozókkal ismertetjük. Ennek tényérıl és benne foglaltak tudomásul vételérıl írásban kérünk a nyilatkozatot. 5

6 AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE Ha az életkoruk és egészségi állapotuk miatt a rászorult személyekrıl az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak és helyzetüknek megfelelı szakosított ellátási formát biztosítunk. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja Idısek Otthona, Fogyatékos személyek otthona, Szenvedélybetegek otthona szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szám székhelyő intézmény vezetıjénél formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. Az intézmény vezetıje a döntésrıl értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét. Elutasítás esetén az értesítés is írásban történik. Az intézményvezetı (vagy az elıgondozást végzı személy) a kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Az intézmény soron kívüli ellátást biztosít azon személynek, aki a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, vagy háziorvos szakvéleménye szerint, b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezıtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelızi a többi kérelmet. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férıhelyekre lehet biztosítani. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, ennek szabályozását az évi III. tv. részletezi. 6

7 A FELVÉTEL RENDJE Az intézményben való felvételkor: Az intézményvezetı szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylıt vagy törvényes képviselıjét az igény nyilvántartásba vételérıl, valamint az elıgondozás I. szakasza elvégzésének idıpontjáról. Az elıgondozás I. szakasza során az intézményvezetı átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról. Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy a lakó, illetve törvényes képviselıje, beköltözéskor szóban és írásban is megismerje a Házirendet, és írásban nyilatkozzon arról, hogy annak szabályait tudomásul vette. Az intézmény házirendje elérhetı az intézmény honlapján: Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és a hozzátartozója számára a tájékoztatási és értesítési kötelezettség körébe tartozó tényekrıl, adatokról. Az otthon vezetıjének felelıssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelıen lássák el feladataikat. Az otthon új lakóját a fınıvér vagy a szociális-mentálhigiénés munkatárs fogadja, akik gondoskodnak a lakó elhelyezésérıl, bemutatásáról, egyben segítséget nyújtanak az otthon és a házirend megismeréséhez. Az intézményi jogviszonyt az igazgató és az ellátott külön írásos megállapodásban rögzíti, a szükséges tájékoztatásokkal együtt. AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE Étkezések rendje: Étkezési idı: Reggeli: Ebéd: Vacsora: 8-9 óráig óráig óráig Megkérjük minden lakónkat, hogy az étkezıt csak a saját étkezési idejében szíveskedjék használni! 7

8 ÉTKEZÉS Intézményünk napi háromszori étkezést biztosít. Az otthon lakóinak napi háromszori étkezést biztosít. Az ebéd mindig meleg étel. Orvosi javaslatra diétás étkezésre is lehetıség van. Az ételt a lakószobákban csak a hőtıszekrényben szabad tárolni. Az étkezést a lakók egészségi állapotának és a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen higiénikus körülmények között, saját konyha mőködtetésével biztosítjuk. Az étkezési idıpontoktól (részletezve lásd az elızı pontban) eltérni csak indokolt esetben lehetséges (pl. külsı programok, látogatók fogadása, stb.), mivel közegészségügyi szempontból az élelem tárolására, utólagos felszolgálására nincs módunk. Általános szabályok: Saját szobában való étkezés csak egészségügyi állapot figyelembe vételével - orvos, osztályvezetı ápoló javaslatára történhet. A csomagban érkezett vagy a látogatótól kapott, étkezıbıl elvitt romlandó élelmiszert a hőtıszekrényben (névvel, dátummal ellátva) lehet elhelyezni. Egyéni étkezésre a teakonyhában van lehetıség. Ha valaki az alapvetı higiénés és/vagy élelmiszerbiztonsági elıírások be nem tartása miatt a saját szobájában tárolt élelmiszerektıl megbetegszik, annak következményeiért nem tudunk felelıssége vállalni. Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket a konyhavezetıvel és az osztályvezetı ápolókkal szíveskedjenek megbeszélni! A RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT A RUHÁZAT ÉS A TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE Ruházat, textília: A lakók részére ruházatot az intézmény raktárkészletébıl, illetve költségvetésbıl akkor biztosít, ha az ellátást igénybe vevı megfelelı mennyiségő és minıségő saját ruházattal nem rendelkezik. A teljes körő ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérnemőt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelı legalább két váltás felsı ruházatot és utcai cipıt - szükség szerint más lábbelit - tartalmaz. A lakók saját ruházatát kérjük egyedi azonosítóval ellátni. Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében szükség esetén biztosít ellátottanként ágynemőt, a tisztálkodást segítı, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában levı ruhanemők, textíliák mosásáról az intézmény mosodája gondoskodik. A levetett, szennyezett ruhát mosásra elıkészített állapotban a szolgálatban levı ápoló összegyőjti, majd leadja a mosoda részére., naponta délelıtt 9,00 12,00 óra között. A mosodai szolgáltatás a lakók számára ingyenes, ami magában foglalja a saját alsó- és felsıruházatának, továbbá textíliájának mosását, vasalását, javítását. 8

9 Személyi higiéné: 1. A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megırzése a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. 2. A takarítást munkatársaink végzik. 3. A napi és a heti takarítás idıpontját a munkatársak elızetesen összeállított idırendi táblázat alapján végzik. 4. A jó közérzet érdekében a helyiségek szellıztetését naponta többször kell biztosítani. 5. A napi mosakodás, zuhanyozás, hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez, de egymás iránti tiszteletbıl is szükséges minden lakónak megtenni. Ugyanúgy fontos, hogy mindig tisztán, esztétikusan felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a szobáikban, amiben - szükség szerint belsı utasítás alapján - az ápoló személyzet segítséget nyújt. 6. Az ápolók segítségével történik az ágyban fekvı betegek, illetve az egyéb okból segítségre szorulók mosdatása, fürdetése a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint. A fürdıszoba rendeltetésszerő használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelni kell! Az alapvetı higiénés szükségletek kielégítésére intézményünk közösségi helyiségeiben fertıtlenítı kézmosószert és törölközıt, a mellékhelyiségekbe WC papírt biztosít. ORVOSI ELLÁTÁS Az intézmény biztosítja az igénybe vevık egészségügyi ellátását. Ennek keretében gondoskodik az igénybe vevı: az egészségmegırzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletérıl, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról. Az otthon gondoskodik a lakók egészségügyi ellátásáról. Az intézmény orvosa valamennyi lakó egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén felírja a szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, melyek beszerzésérıl az otthon gondoskodik. Az intézmény orvosa szükség esetén megírja a szakorvosi és kórházi beutalókat, az ápoló személyzet szükség esetén a lakókat a vizsgálatokra és a kórházba elkíséri. Egyéb esetekben betegszállító igénybevételével történik a lakók vizsgálatra történı eljuttatása. Az ápoló személyzet a beteg lakókat ápolja, gondozza. A lakók az otthonban orvosi javaslatra gyógytorna kezelésben is részesülhetnek. Az otthon orvosának távollétében az ápoló személyzet szükség esetén az orvosi ügyeletet, illetve a mentıszolgálatot értesíti. A nehezen mozgó lakókat az orvos elızetes igényjelzés alapján lakrészükben/szobájukban keresi fel. Az intézmény vezetıje, illetve az általa megjelölt munkatárs értesíti a lakót és/vagy az általa megjelölt hozzátartozóját a legrövidebb idın belül: a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról, egészségügyi intézménybe való beutalásról. 9

10 ELHALÁLOZÁS, VÉGTISZTESSÉG - Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendık ellátását az intézmény vezetıje szervezi. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt a. elkülönítésérıl, b. végtisztességre való felkészítésérıl, c. a Szt. 20. (2) bek. e) pont szerinti nyilvántartás felvételekor a kérelmezı által megnevezett, és nyilvántartásban rögzített hozzátartozó, illetve törvényes képviselı értesítésérıl, d. ingóságainak számbavételérıl, megırzésérıl, letétbe helyezésérıl, valamint a hagyatéki végzést követıen az örökösöknek történı átadásáról. - Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követıen azonnal jegyzéket készít a haláleset idıpontjában mőszakot vezetı dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. - A közeli hozzátartozó értesítésérıl legkésıbb a halálesetet követı napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezésérıl az örökösök gondoskodnak. - Ha az elhunyt halála elıtt az eltemettetésérıl rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezetı a visszafizetett takarékbetétbıl gondoskodik a temetésrıl. - Az intézmény vezetıje - amennyiben nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésrıl - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzatnál. - Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerıre emelkedését követıen nem jelentkezik, az intézményvezetı határidı megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitőzött határidı elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti, vagy felhasználhatja (Ptk ). KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS ELJÁRÁSRENDJE A korlátozó intézkedés alkalmazásának eljárási szabályai A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/G. (8) bekezdése alapján az intézet ellátottjai ápolási, gondozási tevékenysége során, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. SzCsM rendelet) 101/A. (2) bekezdésének megfelelıen, a szükség esetén alkalmazandó korlátozó intézkedés alkalmazásáról az alábbi eljárásrend kerül kialakításra, mely szabályozás a Házirenden keresztül a Szakmai Program elválaszthatatlan részét képezi. 10

11 Általános szabályok Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, fizikai, kémiai) kizárólag sürgıs szükség esetén, illetıleg a lakó vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, csak a veszélyeztetı vagy közvetlen veszélyeztetı magatartású fogyatékos személy korlátozható. Veszélyeztetı magatartás: ha a lakó pszichés állapotának zavara következtében, saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentıs veszélyt jelenthet és az állapotának jellegére tekintettel a sürgıs, másik intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt; Közvetlen veszélyeztetı magatartás: ha a lakó - pszichés állapotának akut zavara következtében - saját vagy mások életére, testi épségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának terjes idıtartama alatt az emberi méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez főzıdı jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntetlen jellegő korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. Az Szt. 94/G. (1) bekezdése értelmében, ha az ellátott veszélyeztetı, vagy közvetlen veszélyeztetı magatartást tanúsít, az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni. Az intézkedés csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztetı vagy közvetlen veszélyeztetı állapot tart. A korlátozó intézkedések elrendelése Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követıen kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére a pszichiáter szakorvos, vagy az intézet orvosa, az orvosok elérhetıségének hiányában az intézményvezetı ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost haladéktalanul értesíteni kell a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról, akinek két órán belül jóvá kell hagynia, és a jóváhagyását legkésıbb tizenhat órán belül írásban kell rögzítenie. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. A döntést a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazását megelızıen, ha ez nem lehetséges, az intézkedés megtételét követıen azonnal a külön jogszabályban (az 1/2000. SzCsM rendeletben) meghatározott írásos formában dokumentálni kell. Végrehajtásának elrendelése esetében tájékoztatási kötelezettség terheli az Intézetet a következık szerint: a) Az ellátottat: szóban, az elrendelésérıl és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. b) Az ellátott törvényes képviselıjét: szóban, a korlátozó intézkedés végrehajtása elıtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt követıen 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendelésérıl és formájáról, a korlátozó intézkedés feloldásáról. A korlátozó intézkedés feloldásáról történı tájékoztatással egyidejőleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselıjének. 11

12 c) Az intézet ellátottjogi képviselıjét: Az elrendelést követı 48 órán belül, írásban. Az ellátottat és a törvényes képviselıjét - elızetesen vagy az eljárás alatt - szóban az elrendelı orvos vagy annak hiányában az intézményvezetı ápoló tájékoztatja. Korlátozó intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítések rendje: Amennyiben az intézményvezetı ápoló rendeli el: haladéktalanul értesíti az Intézet orvosát, ha az orvos nem elérhetı, úgy a telefonos értesítést félóránként meg kell ismételni. Engedélyének hiányában a korlátozó intézkedést a 2 óra elteltével meg kell szüntetni. Az elrendelı orvos minden esetben értesíti az intézményvezetıt. Az intézményvezetı értesíti az ellátottjogi képviselıt. A pszichiáter szakorvost konzultáció érdekében minden esetben értesíteni szükséges a szakmai véleménye céljából. A tájékoztatási kötelezettséget az alábbiak vonatkozásában kell megtenni: - az elrendelı és foganatosító személy neve, beosztása, - az elrendelés rövid indoklása, - az alkalmazott korlátozó intézkedés pontos meghatározása, - a korlátozó intézkedés megkezdésének ideje, a várható idıtartam, illetıleg a korlátozó intézkedés feloldásának ideje. Amennyiben az azonnali értesítéskor a körülmények a pontos adatok megadását kizárják, a teljes adatok körét az akadályozás elhárulását követıen, haladéktalanul pótolni szükséges. Korlátozó intézkedések módjai A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai: Csak a legvégsı esetben folyamodhat az ápoló személyzet ehhez a módszerhez. Az idıs, fogyatékos és szenvedélybeteg legtöbb esetben empatikus, szeretetteljes magatartással, szükségletei kielégítésével megnyugtatható. A fizikai korlátozás tapasztalati megfigyelések szerint mentálisan nagyon megviseli a beteget. Ezen módszer alkalmazását részletesen indokolni szükséges írásban a beteg ápolási - gondozási anyagában. A fizikai korlátozás szükségességét az elrendelı 2 óránként ellenırzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról. A fizikai korlátozás módjai: szabad mozgás korlátozása/rögzítés, lekötés, fokozott ellenırzés/elkülönítés. Tartós veszélyeztetı magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott lakók esetében a lakóegység, illetıleg az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása. Az intézet területén történı mozgás korlátozása esetén - ide nem értve az elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés eseteit - a szükségességére vonatkozó felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kötelezı elvégezni. Kémiai korlátozás - a veszélyeztetı, illetve a közvetlenül veszélyeztetı magatartás elhárításához szükséges mennyiségő gyógyszer beleegyezés nélkül történı alkalmazása. További szükségességét az orvos 4 óránként ellenırzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról. A kémiai korlátozás módjai: szükség esetén kiírt gyógyszerek injekciót kizárólag orvos adhat be 12

13 A fizikai és kémiai korlátozás egymás mellett is alkalmazható. A korlátozás csak addig tarthat, illetıleg olyan mértékő és jellegő lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. A korlátozó intézkedések alkalmazásakor a lakó szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges idıre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. Megfigyelési szabályok a korlátozó intézkedés során Korlátozó intézkedések alkalmazása esetén, a korlátozás ideje alatt az ellátott állapotát és testi szükségleteit (amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek a beteg állapotának megfelelı kielégítését) rendszeresen ellenırizni kell. Az ápoló személyzet legalább 15 percenként (szükség esetén, elrendelésre gyakrabban, akár folyamatosan is) ellenırzi a lakó szükségleteit. Az észlelést végzı dolgozó a gondozott állapotában fellépı jelentıs változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni az elrendelınek. A lakó egészségügyi dokumentációjában az ellenırzés tényét és eredményét fel kell tüntetni. Kötelezı adminisztrációs intézkedések A korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - az 1/2000. SzCsM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott adatlapot (1. számú függelék) ki kell állítani. A korlátozó intézkedés idıtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást az 1/2000. SzCsM rendelet szintén 6. számú mellékletében található betétlapon (2. számú függelék) kell részletesen feltüntetni. Az ápoló személyzet a lakó valamennyi ellenırzését, és észlelt szükségleteit a betétlapon rögzíti. Az adatlapot és a betétlapot az intézményvezetı, valamint az intézeti orvos vagy a pszichiáter/neurológus szakorvos írják alá. A kitöltött és aláírt adatlapot az ellátott gondozási tervéhez kell csatolni. A korlátozó intézkedés feloldásáról történı tájékoztatással egyidejőleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselıjének, valamint az ellátottjogi képviselınek. További lépések leírása: A kényszerintézkedés a lakókban, személyzetben feszültséget, szorongást kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése, lakók esetében nagycsoporton, személyzet esetében esetmegbeszélı csoporton. Veszélyeztetı állapot lezajlása után az ellátottal meg kell közösen beszélni a történteket. Együtt kell meghatározni a korai figyelmeztetı tüneteket és a szükséges teendıket. A kötelezı adminisztráció elvégzéséért az intézményvezetı a felelıs. Panaszjog A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátott törvényes képviselıje panasszal élhet az Intézet fenntartójánál a tudomására jutását követı 15 napon belül. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértıként pszichiáter szakorvost vesz igénybe. Az ellátottjogi képviselı a Szt. alapján segítséget nyújt az ellátottnak a jogai gyakorlásában. Az eljárásrendben foglalt szabályozás nem helyettesíti az Szt., az Eütv., az 1/2000. SzCsM rendelet, valamint a 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet korlátozó intézkedésekre vonatkozó ismeretét és maradéktalan végrehajtását, melynek ismerete Intézet valamennyi munkatársának kötelezı. 13

14 A veszélyeztetı magatartást nem tanúsító ellátott kerekesszékben történı biztonsági rögzítése (foglalkoztatás, séta stb. esetén), melyet a kiesés elkerülése végett alkalmaz az ápoló személyzet nem minısül fizikai korlátozásnak, így a korlátozó intézkedés szabályait itt nem kell alkalmazni. Korlátozó intézkedések jogi szabályozottsága: III. törvény 94/G ; 1/2000. SZCSM rendelet. 101/A ; 60/2004. ESZCSM rendelet évi CLIV Egészségügyi törvény GYÓGYSZERTÉRÍTÉS Az 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 52. rendelkezései alapján biztosítjuk a gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket. 1. Az intézménynek készleten kell tartania az eseti gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülık eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelı gyógyszermennyiséget. Az intézmény az ellátásban részesülık rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelı, a rendszeres gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzésérıl és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézményvezetı ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezetı javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevık egészségi állapotára is. Az eseti és rendszeres gyógyszerkészlet szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történı ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szőrıvizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (alap gyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendı díj költségét is - kell biztosítani. 2. Az intézmény az alap gyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsısorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alap gyógyszerkészletrıl részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevı részére. 3. Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenıen felmerülı egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendı díj költségét is - a 4. pontban foglalt esetek kivételével - az ellátást igénybe vevı viseli. 4. A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybe vevı rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének a) teljes költségét, ha - az ellátást igénybe vevınek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 14

15 (nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. -ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, vagy - az ellátást igénybe vevı részére a költıpénzt az intézmény biztosítja; b) részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevınek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt. 117/A. - ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevı egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevı jövedelmének a költıpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. 5. A 4. pontban foglaltaktól eltérıen az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének a viselésére, ha az ellátást igénybe vevı tartására más személy köteles és képes, vagy az ellátást igénybe vevı a 4. pont b) pontja szerinti gyógyszerköltség reá esı részét nem fizeti meg. 6. A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történı biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a 4. pontban foglaltak szerint kell eljárni. A gyógyszerszükséglet felmérésére és felírására a háziorvos jogosult, kivétel a szakrendelıben javasolt gyógyszerek (ez esetben is felméri a háziorvos a gyógyszerszükségletet). A gyógyszerek rendszeresen felírásra és megrendelésre kerülnek a háziorvossal történı megbeszélés alapján. Kérjük, hogy egyéni kéréseiket szíveskedjenek eljuttatni az osztályvezetı ápolóhoz! A receptre felírt gyógyszert igyekszünk a legrövidebb idın belül beszerezni, átadni. A gyógyszerek adagolása és annak nyilvántartása egyéni gyógyszernyilvántartás alapján történik. A lakó és a hozzátartozók által beszerzett és adagolt gyógyszerekért az intézmény felelısséget vállalni nem tud, ezért mindenki számára felkínáljuk a gyógyszerek adagolását. Indokolt esetben ezt a háziorvos elrendelheti. Az ellátott megtagadhatja az intézmény orvosa által rendelt gyógyszer bevételét, de ezt a tényt a lakó vagy gondnoka aláírásával együtt a kartonon rögzíteni kell. Egyéb esetben az évi CLIV. törvény az egészségügyrıl rendelkezései az irányadóak. Az intézmény elsısorban az alapgyógyszereket, a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe, valamint a közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszereket biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer. A ellátást igénybe vevık részére az alábbi gyógyszereket kell térítésmentesen biztosítani: a.) tápcsatorna és anyagcsere kezelésének gyógyszerei b.) vér és vérképzı szerek c.) kardiovascularis rendszer kezelésének gyógyszerei d.) antibiotikumok e.) váz és izomrendszer kezelésének készítményei f.) idegrendszer megbetegedéseinek gyógyszerei g.) injekciózáshoz, infúzióhoz szükséges anyagok h.) szőrıvizsgálatokhoz szükséges reagensek. A fentiekben felsoroltak alá nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátásban részesülı viseli, melyet utólag fizeti ki a térítési díjjal együtt, számla ellenében. 15

16 DOHÁNYZÁS, KÁBÍTÓSZER,-ÉS SZESZESITAL FOGYASZTÁS Dohányozni a szobákban - elsısorban tőzvédelmi elıírások miatt, másrészt a személyes biztonság érdekében - TILOS. Kérjük dohányos lakóinkat, hogy a dohányzásra kijelölt helyet vegyék igénybe, és legyenek tekintettel a nem dohányzók védelmére is. Szeszesital kulturáltan és mérsékletesen kis mennyiségben fogyasztható, ha azt a lakó egészségi állapota, gyógyszerelése, gyógymódja lehetıvé teszi. Fontos, hogy az alkoholt fogyasztó lakó magatartása ne zavarja az otthon rendjét és a többi lakó nyugalmát. Rendszeres mértéktelen alkohol fogyasztása esetén az intézményvezetı, illetve az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezheti - a többi lakó jogának és védelmének érdekében - az alkoholizáló, a közösségi együttélés szabályait nem tisztelı lakó áthelyezését, intézményi jogviszonyának megszüntetését. Saját felelısség terheli azt, aki gyógyszer szedése mellett alkoholt is fogyaszt, és ebbıl egészségügyi problémája keletkezik! A kábítószer fogyasztását és birtoklását a törvény bünteti, az ezekkel való visszaélés tilos az otthon területén, illetve annak környezetében! AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGİRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. Értékmegırzés A behozott, személyes használatba tartozott holmik, értékek megırzésére, megóvására az intézmény vezetıje és személyzete fokozott figyelmet fordít, és a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelısséget csak az értékmegırzési szabályzatnak megfelelıen leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévı holmikért elsısorban tulajdonosuk felel. Az értékmegırzés az intézmény pénz- és letétkezelési szabályzata szerint történik. Az otthon kijelölt dolgozójának feladata, hogy a pénz - és letétkezelési szabályzat megismerését (mely a Házirend szerves része) az intézménybe történı felvételkor a lakók, hozzátartozók, és gondnokok számára minden esetben biztosítja. A lakóknak joguk van értéktárgyaik és pénzüket maguknál tartani, de ez esetben az intézményt felelısség nem terheli. Az otthon kizárólag letétben, átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében leadott értéktárgyakért és pénzért vállal felelısséget. Az otthon a lakószobákban elhelyezett értékekért nem tud felelısséget vállalni. Az értékeket és vagyontárgyakat megırzésre a fınıvérnek, vagy távollétében az osztályvezetı ápolónak lehet leadni, az átvételrıl a lakók elismervényt kapnak. Az elismervényen tételesen fel kell sorolni az átadott értékeket, illetve vagyontárgyakat és két tanúval is alá kell íratni. A lakó vagy törvényes képviselıje, illetve a lakó meghatalmazottja költıpénzének kezelésére meghatalmazást adhat. A költıpénz összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20%-a. Az átvett készpénzrıl a fentiek szerinti elismervényt kell adni. A költıpénz legkisebb összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 20%-a, az ezt meghaladó rész kezelésérıl a lakó, illetve törvényes képviselıje, vagy a lakó meghatalmazottja nyilatkozik. A költıpénzt kizárólag a pénztáros jogosult átvenni és kezelni. A bentlakásos intézmény köteles a jogosultak érdekeinek és vagyontárgyainak megırzésérıl gondoskodni. 16

17 2. Pénzkezelés-letét Az intézménybe való beköltözéskor az ellátottak készpénzt, értékpapírt hozhatnak be, melyet az intézmény az évi 2. törvényerejő rendelet - a takarékbetétrıl, valamint a évi LXXXIII. tv. szerint tudja megırizni. A letétbe helyezés pedig a Tiszavasvári Takarékpénztár Zrt-nél történhet. Az intézmény gondoskodik a betétkönyv (egyéb értékpapír) biztonságos megırzésérıl. A letétbe helyezett tárgyakat, készpénzt két tanú jelenlétében a tételes felsorolás alapján, átvételi elismervény ellenében kell átvenni, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevınél (törvényes képviselıjénél), egy példánya pedig a letétet ırzı dolgozónál marad. A bentlakásos intézményben az ellátott személy készpénzének kezelése saját vagy törvényes képviselıjének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsısorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) a pénztári órákban bármikor visszaveheti, két tanú jelenlétében és az átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. Az ellátott készpénzének kezelését írásbeli nyilatkozat alapján személyes nyilvántartási letét formájában is az intézményre bízhatja. Csak megırzés céljából átadott zsebpénzt a lakós saját kérésre bármikor átveheti. A vásárlásokat az intézmény pénz - és letétkezelési szabályzatban elıírt külön nyilvántartásban vezetjük számlákkal együtt. igazolni. A behozott személyes használatban lévı, de le nem adott ingóságokért, értékekért az intézmény felelısséget nem vállal. TÉRÍTÉSI DÍJ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. Részletes szabályozása az ellátást igénybe vevıkkel kötött Megállapodásban, illetve az évi III. törvényben és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben található. 1./ Az intézményi ellátásért elsısorban az ellátást igénybe vevı térítési díj megfizetésére köteles. Amennyiben az intézményi ellátásban részesülı a havi jövedelmébıl nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat, úgy: az ellátásban részesülı havi jövedelme, az ellátásban részesülı jelentıs készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme figyelembevételével. 2./ Az intézményi térítési díj alapját Tiszavasvári Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg. 3./ A személyi térítési díj minden hónap ig kerül kiegyenlítésre. 4./ Hozzátartozók a megállapított személyi térítési díjat az intézmény pénztárában, a rendelkezésre bocsátott befizetési utalványon, vagy átutalással az intézmény számlájára kötelesek befizetni, legkésıbb a tárgyhót követı hó 10. napjáig. 17

18 5./ Az ellátásban részesülı személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Nem minısül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meghaladó távolléte idejére egészségügyi intézményben történı kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, egyéb esetekben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. 6./ A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, havonként összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Ha a kötelezett a felszólítás ellenére nem fizeti meg a hátralékot, az intézmény közadók módjára történı behajtását a felügyeleti szervnél kezdeményezi. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLİ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI A látogatás rendje A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban: A többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje: óra közötti idıszak, óra után az otthonba látogató az Intézményvezetı tudtával, indokolt esetben tartózkodhat. Az étkezıben étkezési idıben csak az étkezık tartózkodhatnak, a látogatókat kérjük, hogy a részleg vendégszobájában vagy a folyosón várakozzanak! Az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethetı. Súlyos beteg (haldokló) esetében a mellette való tartózkodást biztosítjuk. Kérjük a látogatókat, hogy a lakószobákban ne szereljenek fel semmilyen tárgyat, ne nyúljanak a villamossági berendezésekhez! A berendezésben munkatársaink segítséget nyújtanak. Ha rendellenességet észlelnek, kérjük, szíveskedjenek munkatársainknak jelezni. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külsı kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításához, telefonon történı kapcsolattartásához. Az orvos, illetve az intézményvezetı ápoló tudta nélkül külön gyógyszert kérjük ne hozzanak az ellátottaknak. A lakó kérésére az intézménybe látogatót a látogatásoktól el lehet tiltani. Kérjük a látogatókat, hogy az intézmény területén ügyeljenek a rendre, tisztaságra és az otthonban tartózkodók nyugalmára. Kérjük látogatóinkat, vegyék figyelembe az idıs emberek igényét, tiszteljék az általuk kialakított napirendet, mivel ez az ı otthonuk. A közösségi szabályokat rendszeresen megsértı látogatókat az intézmény vezetıje felszólíthatja az intézmény elhagyására. Az otthon dolgozói a lakókkal tiszteletteljes, udvarias és barátságos magatartást kell tanúsítsanak. A lakóktól, vagy hozzátartozóiktól munkájukért ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el, a lakókkal adás-vételi szerzıdést nem köthetnek. A lakók és a dolgozók együttesen arra törekszenek, hogy az otthon légköre kellemes, barátságos legyen. Ennek megteremtéséhez a lakók is segítséget nyújtanak avval, hogy egymással és a dolgozókkal tisztelettel bánnak, udvariasságot és megértést tanúsítanak. 18

19 Az otthon lakói kéréseikkel, problémáikkal elsısorban az ıket közvetlenül ellátó ápolónıkhöz, gondozónıkhöz, munkatársakhoz fordulhatnak, de megkereshetik az otthon bármelyik vezetıjét is. Az otthon valamennyi dolgozója köteles a hozzá forduló lakónak segítséget nyújtani, részére a szükséges tájékoztatást megadni, ıt ahhoz a dolgozóhoz irányítani, akitıl problémája megoldásához érdemi segítséget kaphat. Az otthonban dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Alkoholt az otthon területére behozni csak korlátozott mértékben szabad. A behozott italokat az ügyeletes vezetı ápolónınek meg kell mutatni. Italt fogyasztani az otthonban csak olyan mértékben szabad, hogy az ittasságot ne okozzon. Az ittasság és az ittas állapotban történı rendzavarás a házirend súlyos megsértésének minısül. Ha az ellátott ittassága illetve bármilyen más okok hatására, pszichés állapotában bekövetkezett zavar miatt saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, úgy a korlátozó intézkedések alkalmazására van lehetıség. A lakók a közös helyiségeket, lakószobákat, szórakoztató eszközöket úgy használhatják, hogy azzal mások nyugalmát ne zavarják, 22 óra után a tv-t, rádiót le kell halkítani, beszélgetni, közlekedni is csak csendesen szabad. A lakók ügyelnek az otthon rendjére és tisztaságára, a közösen használt helyiségeket használat után rendben és tisztán kell hagyni. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE 1. Nélkülözhetetlen tárgyak Gyógyászati segédeszköz Tisztálkodási szerek (hajszárító, manikőrkészlet, féső), törölközı, mosdókesztyő Fürdéshez csúszásmentes papucs Hálóruha (legalább 3 váltás), köntös, papucs Fehérnemő (legalább 6 váltás) Évszaknak megfelelı ruházat és egyéb felsıruházat (kabát, pulóver) Ágynemő (paplan, párna, kispárna), + 2 garnitúra huzat (inkontinecia esetén minimum 4 garnitúra, fehéríthetı) Nyári takaró Utazótáska (kórházba kerülés esetére) Evıeszközök: pohár, tálca, kés, villa kanál, tányér (szobában marad) 2. Hozható használati tárgyak Televízió, rádió, (csatlakozóval, elosztóval) Egyéb szórakoztató kommunikációs eszköz (számítógép) Mobiltelefon Olyan berendezési tárgyak, melyek kényelmesebbé, otthonosabbá teszik a szobát, de a közlekedést nem akadályozzák (falvédı, falikép, váza, éjjeli lámpa, szobanövények stb.) Az Otthonba behozott saját használati tárgyak, bútorok, egyéb berendezések javításának, javíttatásának költsége a tulajdonost terheli. További szükség szerinti tárgyak behozatala az intézményvezetıvel egyeztetve, az ésszerőség és a praktikusság határain belül. Az intézmény azon eszközök behozatalához nem járul hozzá, amellyel az intézményben élık testi épségét veszélyeztetik (szúró-, vágóeszközök, önvédelmi fegyver, vízforraló, tüzet okozó rezsó, hısugárzó, kis- és háziállat) A berendezési és felszerelési tárgyak használata 19

20 A lakó köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerően használni, azokat megóvni és megırizni. A lakó köteles a nem rendeltetésszerő használatból, illetve a szándékos károkozásból eredı - a biztosítónál nem érvényesített - kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy amortizációval csökkentett értékével azonos. Az intézmény tulajdonát képezı tárgyakat az otthonból kivinni, elajándékozni nem lehet! Ha van olyan használati tárgy, amit közös használatra ajánl fel az ellátott, a továbbiakban az intézmény vezetıje rendelkezik felette (elhelyezés, javíttatás, stb.) A lakószobákban a tőz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával, érintésvédelmi minısítéssel ellátott elektromos eszközöket lehet használni, nyílt lángot és/vagy gázzal mőködı berendezéseket mőködtetni tilos! AZ INTÉZMÉNYBİL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE Az ellátást igénybe vevınek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és biztonságára. Valamennyi fent járó lakó - egészségi állapota függvényében - az otthonból szabadon kijárhat. Egyéb esetben hozzátartozói kísérettel. Korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen lakó kísérı segítségével hagyhatja el az otthont. A távozást és a visszaérkezést is szíveskedjenek jelezni a mindenkori mőszakban levı ápolónak. A lakók eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a lakó kezelıorvosának szakvéleménye - a lakó önmagát, vagy másokat veszélyeztetı állapota miatt - az eltávozást nem javasolja, illetve ha az intézményvezetı ennek érdekében korlátozó intézkedés bevezetését rendeli el. Az ellátásban részesülı személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Az ellátásban részesülı két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történı kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI Minden lakónak joga van az eddigi megszokott életvitelét folytatni, amennyiben az lakótársai nyugalmát nem zavarja! A lakók kerüljék egymás zaklatását és a hangoskodást! Az otthon békés, nyugodt élete csak az egymás iránti kölcsönös megbecsülés jegyében valósulhat meg. 20

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM

DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM DR MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND KOSSUTH U. 27/ II. SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAI Az intézmény SZMSZ - ben és működési engedélyben meghatározott

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben