Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat"

Átírás

1 Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek és vállalkozások, vállalkozók valamint egyéb szervezetek részére hitelintézeti szolgáltatásokat nyújtani. 1. Meghatározások Automatikus üzenetküldés Az OTP Bank Nyrt. számítástechnikai rendszere által a jelen Üzletszabályzatban meghatározott rendszerességgel készített üzenet, amely a Szerződő Fél, illetve Igénybevevő által megadott mobiltelefon számra megküldésre kerül. Azonosító szám A Szerződő Fél Számlájához kapcsolódó bármely bankkártya számából képzett szám, amely 10 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám, míg 16 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám utolsó 10 számjegye. Banki limit Az OTP Bank Nyrt. által a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben, az adott elektronikus csatornára vonatkozóan meghatározott azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig a Szerződés Számlakörének számlái terhére a felhatalmazott Igénybevevők által naponta kezdeményezett átutalási megbízásokat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. A banki limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Direkt Azonosító (DIA) A Szerződő Fél OTP Bank Nyrt. saját nyilvántartásában képzett ügyfélazonosító számából (8 számjegy) és a Szerződő Fél által megjelölt Vezérszámla számából (13 vagy 21 számjegy) képzett szám (21 vagy 29 számjegy), amelyet az OTP Bank Nyrt. az adott OTPdirekt szerződés nyilvántartásakor egyedi azonosítóként használ. Elektronikus csatorna Elektronikus csatornának minősülnek az egyes OTPdirekt szolgáltatások, így az OTPdirekt telefonos ügyintézői, az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt 1

2 mobiltelefonos, az OTPdirekt SmartBank, az OTPdirekt automata telefonos és az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatások. Havidíj A Szerződő Fél által az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtétel, mely azon OTPdirekt szerződések után kerül felszámításra, melyekben a token alapú aláíróeszköz nem került beállításra. A havidíj a Szerződő Fél által, illetve az általa felhatalmazott Igénybevevők által igénybe vett szolgáltatások köre alapján, az egyes szolgáltatások után fizetendő havidíjak (Alap + moduldíjak) összege. Havidíj tokennel A Szerződő Fél által az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtétel, mely azon OTPdirekt szerződések után kerül felszámításra, melyekben a token alapú aláíróeszköz beállításra került. A havidíj tokennel a Szerződő Fél által, illetve az általa felhatalmazott Igénybevevők által igénybe vett szolgáltatások köre alapján, az egyes szolgáltatások után fizetendő havidíjak (Alap + moduldíjak) összege. Igénybevevő A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben megjelölt, az adott bankszámlára vonatkozóan rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy. Egy OTPdirekt szerződéshez kapcsolódóan a Szerződő Fél, illetve a Számlakörbe bevont további számlák tulajdonosai több Igénybevevőt is állíthatnak. A Szerződő Fél és az Igénybevevő személye megegyezhet. Igénybevevő banki azonosító Az OTP Bank Nyrt. által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Fél, illetve Számlatulajdonos által Igénybevevőként bejelentett természetes személyt azonosító 8 számjegyű számsor. Interaktív üzenetküldés Az Igénybevevő a Szerződésben megadott telefonszámú GSM készülékről a vonatkozó kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett telefonszámra, az ott meghatározott típusú és az abban meghatározott kóddal azonosított SMS üzenetet küld az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Számlára vonatkozó számlainformáció-, illetve általános banki információ lekérdezése céljából, melyre az OTP Bank Nyrt. számítástechnikai rendszere SMS üzenet formájában küldi meg a választ. Az interaktív szolgáltatások körét a mindenkori hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Kapcsolattartó fiók Az OTPdirekt szerződést megkötő, a Szerződés Vezérszámláját vezető honos fiók. Az OTPdirekt szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos ügyeinek 2

3 intézését a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó fiókban személyesen kezdeményezheti. Számlakör bővítése esetén a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Számlakör szűkítés esetén amennyiben a kapcsolattartó fiók által vezetett forint bankszámla marad a szűkített Számlakörben a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Amennyiben a Számlakörből a kapcsolattartó fiók által vezetett valamennyi Vezérszámlaként megadható bankszámla kikerül, úgy a Szerződő Fél jogosult új Vezérszámlát, ezáltal új kapcsolattartó fiókot meghatározni. Kereskedelmi banki ügyfél A szabályozás tekintetében kereskedelmi banki ügyfélnek tekintjük a Mikro- és Kisvállalati, az Agrár, a Közép- és Nagyvállalati, valamint az Önkormányzati és Közszolgálati ügyfelek körét. Kontroll szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amelynek keretében az Igénybevevő az általa, illetve a Szerződő Fél által megadott mobiltelefon számra a jelen Üzletszabályzatban meghatározott tranzakciókról, SMS üzenet formájában értesül. Mobil Aláírás Az OTP Bank Nyrt. biztonságnövelő szolgáltatása, amely az internetes szolgáltatás használatához kapcsolódóan vehető igénybe. A szolgáltatás keretében az OTP Bank Nyrt. a Szerződő Fél által megadott mobiltelefonszámra SMS-ben egy véletlenszerű számsort küld, amelyet az Igénybevevőnek az internetes, illetve SmartBank szolgáltatásba történő belépéskor, illetve a kezdeményezett aktív tranzakció engedélyezésekor kell megadnia. Az SMS-ben küldött számsor kizárólag az üzenetben megjelölt időpontig használható fel. Normál költségviselő számla A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen az igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj vagy havidíj tokennel, token díj és azon üzenetek díja kerül terhelésre, amelyek közvetlenül a költségviselő számlához kötődnek, illetve amelyek nem kapcsolhatók egyértelműen egyik, a Szerződő Fél Számlakörében található számlához sem. Azon üzenet(ek) díja(i), amely(ek) közvetlenül a Számlakör valamely számlájához kapcsolható(k), az érintett számlán kerül(nek) terhelésre. Alapesetben a Normál költségviselő számla a Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott Vezérszámla. Teljes költségviselő számla A Szerződő Fél számára lehetőség van teljes költségviselő számla kijelölésére, ez esetben az OTPdirekt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen a Szerződés Számlakörébe bevont 3

4 számlákra vonatkozó, valamennyi felhatalmazott Igénybevevő által igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj vagy havidíj tokennel, token díj és valamennyi üzenetdíj terhelése történik. Napi Limit Csatorna limit A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott, az adott elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig az OTPdirekt szerződésben megjelölt Igénybevevő(k) által kialakított számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. A csatorna limit az adott naptári napon 0-24 óráig érvényes. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. Igénybevevői limit (csatorna szintű) A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott, az adott Igénybevevőre és elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig az OTPdirekt szerződésben megjelölt igénybevevői számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. Az Igénybevevői limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Az Igénybevevői limit értéke nem haladhatja meg a Szerződő Fél által meghatározott Csatorna limit értékét. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön Igénybevevő napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. A napi limit megadásához használt fogalmak jelentése: a) Nincs limit Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatornára vonatkozóan megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számláról, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ról mind a Számlakörön belüli, mind a Számlakörön kívüli számlák javára kezdeményezhetők átutalások a mindenkor rendelkezésre álló egyenleg erejéig, beleértve a rendelkezésre álló hitelkeret(ek) összegét is. b).. Ft összeg Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatorna tekintetében megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számlára, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ra vonatkozóan az adott csatornán naponta adható átutalások együttes összegének felső határa. Deviza átutalások esetében a vállalkozói üzletág tekintetében az átutalható összeg a megbízás OTP Bank Nyrt. által történő elfogadásának napján érvényes, a mindenkori A belföldi és külföldi vállalkozások forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról és költségekről szóló Hirdetményben szereplő árfolyamon kerül meghatározásra. 4

5 OTP Bank Nyrt. honlap Az Internet felhasználója a Internet címen az OTP Bank Nyrt. honlappal találkozik. A honlap az OTP Bank Nyrt.-ről és szolgáltatásairól, azok kondícióiról nyújt tájékoztatást. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás indítása a honlapról kezdeményezhető. OTPdirekt Alap csomag A jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú Vezérszámlával rendelkező, OTPdirekt szerződést kötő Szerződő Fél részére az OTPdirekt szolgáltatásokról szóló kereskedelmi banki Kondíciós listában meghatározott havi díj ellenében nyújtott szolgáltatási kör. OTPdirekt alapszolgáltatások Az OTPdirekt szolgáltatások közül alapszolgáltatásnak minősül: - az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás - az OTPdirekt internetes szolgáltatás - az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, tone üzemmódú telefonkészüléken igénybe vehető automatizált elektronikus banki szolgáltatás. OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amely a Szerződő Fél által kijelölt telepítési helyen az OTP Bank Nyrt., illetve ügyfél általi telepítést és regisztrációt követően védett elektronikus kommunikációval teremt kapcsolatot az OTPdirekt Electra Terminál rendszer központi banki szoftverével és biztosítja az Igénybevevő számára a meghatározott jogosultság szerinti bankszámla műveletek elvégzését. Az OTPdirekt Electra Terminál rendszeresen nagy tételszámú és jelentős éves összegű átutalást lebonyolító nem lakossági ügyfelek pl.: vállalkozások, önkormányzatok, társasházak, szervezetek részére pénzforgalmi megbízások elektronikus benyújtását lehetővé tevő, kényelmi lehetőségeket is tartalmazó, gyors, korszerű, a nap 24 órájában elérhető szolgáltatás. OTPdirekt Electra Terminál üzemeltető Olyan OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatásra szerződött Számlatulajdonos, aki e szolgáltatásának keretében más Számlatulajdonosok bankszámláit is kezelni kívánja, azok szerződéses felhatalmazásának keretei között. OTPdirekt internetes szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. Internet honlapján elérhető elektronikus bankszolgáltatás, amely az Igénybevevője részére az interneten keresztül kezdeményezett aktív tranzakciók végrehajtására és banki (pl. számla-, betét-) információk lekérdezésére szolgál. 5

6 OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó azonosító (HAZ) Az OTP Bank Nyrt. által generált hét számjegyű azonosító, amely az Igénybevevőt a Számlakörben meghatározott bankszámlá(k)ra vonatkozóan az OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatás ügyfeleként azonosítja. OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. mobiltelefonon igénybevehető elektronikus bankszolgáltatása, amelynek Igénybevevője az OTP Bank Nyrt. részére küldött SMS segítségével interaktív módon hozzájuthat általános banki és a számlájával kapcsolatos információkhoz. OTPdirekt SmartBank Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amelynek segítségével az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás Igénybevevője az arra alkalmas mobil eszközre letöltött alkalmazáson keresztül az internetes szolgáltatás keretében, illetve bankfiókban történt sikeres regisztrációt követően aktív és lekérdező banki tranzakciókat hajthat végre. Regisztráció nélkül kizárólag az általános banki információk elérése lehetséges. OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó titkos jelszó Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez az Azonosító számmal és a TeleKóddal együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító hétjegyű szám. Az OTPdirekt internetes valamint SmartBank szolgáltatás esetében a titkos jelszó a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tranzakciók végrehajtásának engedélyezéséhez az internetes azonosítóval (HAZ) együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító 6-8 karakter hosszúságú alfanumerikus jelsor. Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozó titkos jelszó mindenkor megegyezik az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó titkos jelszóval. A jelszó egyik csatornán történő megváltoztatása a másik csatornára is automatikusan érvényes. A titkos jelszót az Igénybevevő a Szerződés megkötésekor tetszőlegesen adja meg és azt a későbbiekben tetszőlegesen megváltoztathatja. Az Igénybevevő az igényléskor/szerződéskötéskor megadott kezdeti jelszót a szolgáltatás használatának megkezdése előtt köteles megváltoztatni. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében a titkos jelszó az Igénybevevő azonosítóval együtt az adott Igénybevevőt, illetve a Szerződő Fél által a számára meghatározott Számlák körét és kapcsolódó jogosultságokat egyértelműen 6

7 azonosító számsor. Az Igénybevevő belépéséhez szükséges titkos jelszót tartalmazó számsort az OTP Bank Nyrt. zárt PIN-borítékban bocsátja a Szerződő Fél, illetve az általa meghatalmazott személy részére. Az Igénybevevő részére biztosított belépési jelszó az OTPdirekt Electra Terminálba történő első belépésekor kötelezően megváltoztatandó. A bankszámla fölött rendelkezni jogosultak aláírói jelszava elkülönül a belépési jelszótól. Az aláírói jelszót az Igénybevevőnek az OTPdirekt Electra Terminálba történő első belépéskor kell megadnia, azt az OTP Bank Nyrt. külön nem bocsátja rendelkezésre. A belépési és bankszámla aláírói jelszó az Igénybevevő által megváltoztatható. A titkos jelszót az Igénybevevő mindenki előtt titokban köteles tartani. OTPdirekt szerződés Jelen Üzletszabályzatban a továbbiakban OTPdirekt szerződésnek (Szerződés) nevezzük az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére kötött szolgáltatási szerződést, amely egyben a Szerződés számlakörében kezelt számlákra vonatkozó bankszámlaszerződés kiegészítésének minősül. OTPdirekt szolgáltatások OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás interaktív lekérdezés automatikus egyenlegértesítés OTPdirekt Kontroll szolgáltatás OTPdirekt internetes szolgáltatás OTPdirekt SmartBank szolgáltatás OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás OTPdirekt szolgáltatások használati joggal rendelkező üzleti kártya Az OTP Bank Nyrt.-vel Üzleti Kártya Szerződés létesítésekor, illetve módosításakor, az üzleti kártyával lebonyolítható tranzakciók elszámolási alapjául szolgáló Pénzforgalmi bankszámla, illetve Közszolgálati bankszámla tulajdonosa által igényelt azon üzleti kártya, amely a számlatulajdonos rendelkezése szerint az OTPdirekt telefonos szolgáltatások igénybevételére feljogosított. A kártya igénylésekor a számlatulajdonosnak jogában áll az adott bankkártyához választásának megfelelően a Betéti Kártya Üzletszabályzatban meghatározott OTPdirekt jogosultságok közül választani. OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, banki ügyintéző közreműködésével telefonon igénybe vehető elektronikus banki szolgáltatás. 7

8 SIM (Subscriber Identification Module) A mobiltelefonhoz tartozó chipkártya, amely megtestesíti a mobiltelefon előfizetést, és tartalmazza az ezzel kapcsolatos összes információt. SMS (Short Message Service) Távközlési szolgáltató azon szolgáltatása, amely lehetővé teszi maximum 160 karakter terjedelmű alfanumerikus jelsorozat továbbítását mobiltelefon készülékre. Számla Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevétele tárgyában megkötött OTPdirekt szerződésben, illetve a Szerződés Számlakörében szereplő számlák összefoglaló elnevezése. Számlakör Az OTPdirekt szerződés keretében a Szerződő Fél által bevont számlák összefoglaló elnevezése (Szerződés Számlaköre), illetve az egy adott Igénybevevő által a direkt szolgáltatások keretében kezelhető számlák összessége (Igénybevevő Számlaköre). Számla feletti rendelkezési jogosultságok Egyedüli rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett biztosított önálló, egyszemélyben történő rendelkezési jogosultság. Többes rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett több természetes személy általi együttes rendelkezési jogosultság. Bankszámla fölött rendelkező A képviseletre (cégjegyzésre) jogosult által a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személy, aki meghatározott bankszámla terhelését eredményező tranzakciók engedélyezési (aláírási)-, rögzítési- és adatainak banki rendszerből való lekérdezési jogával együttesen rendelkezik. Az aláírási jogát egyedül vagy más bankszámla fölött rendelkezőkkel együttesen gyakorolhatja, aláírási pontszámától függően. Képviseleti aláíró (Cégjegyzésre jogosult) Olyan Igénybevevő, aki természetes személyként a Számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy. Aláírási pontszám Az aláíró jogosultságának terjedelmét kifejező értékű egész szám. Egyedüli aláíró esetében ennek értéke 10, többes rendelkezés esetén a javasolt értékek 5-5, illetve 6-4 vagy 7-3 (első-, másodhelyi együtt aláírók megkülönböztetésére). 8

9 Számlavezető (honos) fiók Az a bankfiók, amelyik a Szerződő Féllel, illetve Számlatulajdonossal bankszámla szerződést kötött, ellátja a bankszámla vezetési feladatokat és a Számlatulajdonos jelen üzletszabályzat tárgykörébe tartozó bankszámláival kapcsolatos iratanyagot is kezeli. Szerződő Fél Az OTP Bank Nyrt.-vel az OTPdirekt szerződést megkötő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, továbbá az itt külön meg nem határozott, de a hatályos Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatában Szerződő Félként, az Önkormányzati Üzletág Üzletszabályzatában, valamint az Önkormányzati Üzletág Közszolgálati Szervezetek Üzletszabályzatában Ügyfélként megjelölt szervezetek. Társfiók(ok) A kapcsolattartó fiók által megkötött OTPdirekt szerződés Számlakörébe bevont, ugyanakkor nem a kapcsolattartó fiók által vezetett számlák honos fiókja(i). TeleKód A TeleKód az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfelek adatainak biztonságát szolgáló 3 számjegyű jelszó, amely illetéktelen tranzakciókkal és hozzáférésekkel szemben nyújt védelmet. A TeleKód token alapú azonosítás esetén az OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatás tekintetében a bejelentkezéskor megadott 13 jegyű azonosító utolsó 3 számjegye. A TeleKód alapesetben a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye, mely az automata telefonos szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában tetszőlegesen megváltoztatható. Az üzleti kártya birtokosa a kártya átvételét követően a TeleKódot saját érdekében köteles megváltoztatni. A TeleKód az érintett kapcsolattartó (számlavezető) bankfiókban, illetve amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő rendelkezik az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel, a szolgáltatás igénybevételével is módosítható. Ez esetben a módosítással az alapértelmezett TeleKód (az adott kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye) kerül beállításra, mely az Igénybevevő saját érdekében megváltoztatandó. Amennyiben az Igénybevevő megváltoztatja a TeleKódot, azt a későbbiekben minden jogfolytonos kártyacsere érvényben hagyja (öröklődik), ha nem változtatja meg a kódot, akkor minden jogfolytonos kártyacsere esetében a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye lesz a TeleKód. Amennyiben az Igénybevevő elfelejti az általa megváltoztatott TeleKódot, jogosult a TeleKódnak az adott bankkártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegyére történő visszaállítását kezdeményezni a kapcsolattartó bankfiókban. 9

10 Token alapú azonosítás esetén az OTPdirekt telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatásokba történő bejelentkezés során a TeleKód háromszori egymást követő esetben történő sikertelen megadása a TeleKód 24 órás letiltását eredményezi. A letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül, de az Igénybevevő a TeleKód módosítását (alapértelmezettre állítását), ezáltal a letiltás feloldását a kapcsolattartó bankfiókban kezdeményezheti. Token Az OTP Bank Nyrt. biztonságnövelő szolgáltatása, amely az internetes és Electra Terminál szolgáltatások használatához kapcsolódóan, a mindenkori kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott típusú számlával és kártyával rendelkező Igénybevevők által vehető igénybe. A token az OTP Bank Nyrt. által az ügyfél rendelkezésére bocsátott kódgenerátor, mely az Igénybevevő bankkártyájának használatával a kódgenerálás sorrendjében egyszer felhasználható kódot szolgáltat, melyet az internetes és Electra Terminál szolgáltatások tekintetében aktív tranzakciók végrehajtásához (aláírásához) kell megadnia. Token díj Az OTP Bank Nyrt. a token készülék pótlásáért, illetve a token készülék cseréjért a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékű token díjat számít fel. A token díj kártérítésnek minősül, és összege a költségviselő számlán kerül terhelésre. Ügyfélazonosító Az OTP Bank Nyrt. által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Felet, illetve Számlatulajdonost azonosító 8 számjegyű számsor. Ügyintéző Az Igénybevevő kérése, illetve megbízása alapján információt adó, tranzakciókat végrehajtó, megbízásokat teljesítő banki munkatárs. Üzenet Automatikusan, vagy interaktív módon SMS formájában az Igénybevevő által megjelölt mobiltelefon számra megküldött banki információk. Üzenetdíj Az OTP Bank Nyrt. által az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számára küldött üzenetek után felszámított díj. Vezérszámla A Szerződő Fél azon számlája, amelyre vonatkozóan az OTPdirekt szerződést megkötötte. 10

11 Az OTPdirekt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél Vezérszámlaként az alábbi számlákat jelölheti meg: - Vállalkozói forint pénzforgalmi számlák - Vállalkozói forint számlacsomagok pénzforgalmi számlái - OTP e-ft pénzforgalmi számlák - Non-profit és egyéb szervezetek forint pénzforgalmi számlái - Alapítványok, adományok forint pénzforgalmi számlái - Társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetési számlái - Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási számlái - Társasházi és lakásszövetkezeti számlacsomagok - Széchenyi kártya számlák - Devizakülföldiek forint pénzforgalmi számlája - Forint pénzforgalmi számlák elkülönített számlái - Munkáltatói lakásalap számlák - Közterületi közmű számla (kivéve viziközmű társulatok) - Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái (Ft) - Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek alszámlái - Közszolgálati szervezetek pénzforgalmi számlái - Közszolgálati szervezetek pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó elkülönített számlák - Víziközmű társulatok pénzforgalmi számlái - Víziközmű társulatok pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó elkülönített számlák Virtuális POS tranzakció Az OTPdirekt szolgáltatások rendszerprogramja által vezérelt POS terminálon végrehajtott, bankkártyával végezhető, szolgáltatás(ok) kiegyenlítését célzó, pénzbeli ellenszolgáltatásnak minősülő tranzakció, amelynek elszámolási szabályaira a mindenkor érvényben lévő Betéti Kártya Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 11

12 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. OTPdirekt szerződés nélkül elérhető szolgáltatások 1.1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás (1) Az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyákhoz az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevételi lehetősége automatikusan kapcsolódik. (2) Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfél azonosítása jelen Üzletszabályzat II.3. pontjának 1. bekezdésében meghatározott módon történik. A szolgáltatás Igénybevevője köteles az azonosításra vonatkozó adatokkal kapcsolatosan jelen Üzletszabályzat IV.1. pontjában meghatározott módon eljárni. (3) Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás egységes telefonszámát, az elérhető funkciókat, a szolgáltatás menüstruktúráját a mindenkor hatályos, a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. (4) Az Igénybevevő bankkártyájának letiltása, vagy érvényességének megszűnése időpontját követően, amennyiben az adott számlához kapcsolódóan nincs másik érvényes bankkártyája, az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevételére való jogosultság automatikusan felfüggesztésre kerül OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információk (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében általános információk elérését biztosítja az OTPdirekt szerződéssel nem rendelkező ügyfelek részére. Így a szolgáltatás keretében az OTP Bank Nyrt. általános banki és csoporttagi termék információk kiszolgáltatását biztosítja. (2) Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információkat nyújtó funkciójának igénybevétele esetében ügyfél azonosításra kizárólag számlainformációk kérése esetén kerül sor. Ebben az esetben a telefonos ügyintéző jogosult a telefonálótól a személyes és cég adataira, illetve az adott számlára vonatkozó egyértelmű azonosítást, és jogosultság ellenőrzést biztosító információk bekérésére. Amennyiben a telefonáló az azonosításhoz kért információk megadását megtagadja, vagy a kért információt helytelenül adja meg, vagy mindezek alapján is felmerül a gyanúja annak, hogy illetéktelen személy próbál jogosulatlanul információhoz jutni, úgy az ügyintéző jogosult a számlainformációra vonatkozó kérését elutasítani. 12

13 2. OTPdirekt általános szerződési feltételek (1) Az OTPdirekt szolgáltatásait az OTP Bank Nyrt. bármely a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett Vezérszámla feltételeinek megfelelő számlatípussal rendelkező ügyfele igényelheti, aki a következő szerződési feltételeknek eleget tesz: Az OTPdirekt szerződésben legalább egy, a Vezérszámlaként megjelölt vállalkozói üzletági, illetve közszolgálati, önkormányzati bankszámla felett rendelkezni jogosult természetes személyt (Igénybevevőt) és az Igénybevevőhöz kapcsolódóan legalább egy számlát, minimum lekérdezési joggal határoz meg. A Szerződő Fél az OTPdirekt szerződés keretében kizárólag a Vezérszámlaként megjelölt számla felett kivéve az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevételére történő felhatalmazást rendelkezési jogosultsággal rendelkező Igénybevevőt jogosult állítani. (2) Az Igénybevevő az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha rendelkezik a Vezérszámlához kapcsolódó érvényes, az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére feljogosított bankkártyával, valamint a szolgáltatás használatát számára a Szerződő Fél engedélyezi. (3) Egy adott Vezérszámlához kapcsolódóan kizárólag egy OTPdirekt szerződés köthető, amelyhez a Szerződő Fél tetszőleges számú, a szükséges feltételeknek eleget tevő Igénybevevőt állíthat. (4) Az Igénybevevő az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételére június 16-át követően kötött szerződések, illetve igényelt internetes csatorna esetében kizárólag abban az esetben jogosult, ha a Szerződő Fél által az Igénybevevő számára legalább a Mobil Aláírás szolgáltatás egyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciója beállításra kerül. Ezen időponttól Mobil Aláírás nélkül az internetes szolgáltatás igénylésére nincs lehetőség Az OTPdirekt szolgáltatás igénylése, szerződéskötés (1) Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötést, valamint Igénybevevő állítását az Általános szerződési feltételeknek eleget tevő ügyfelek a szolgáltatás igénybevételére megjelölni kívánt Vezérszámlát kezelő bankfiókban (kapcsolattartó bankfiók) személyesen (Igénybevevő állítása esetén) az Igénybevevő(k)vel együtt kezdeményezhetik. (2) Az OTPdirekt szerződés megkötésével a Szerződő Fél az OTPdirekt alapszolgáltatás(ok) igénybevételét kezdeményezi. A Szerződő Fél ezt 13

14 követően jogosult a további szolgáltatásokat, funkciókat opcionálisan választani. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben az OTPdirekt szerződés megkötésekor az ügyintézőnek a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő személyét illetően kétségei merülnek fel, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult: - további, a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő azonosítására alkalmas adatok kérésére és/vagy - az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elutasítására. (4) A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződés Számlakörébe bevont és a Vezérszámla feltételeinek eleget tevő számlái közül az esetlegesen bevont lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák kivételével tetszőleges költségviselő számlát megjelölni, illetve az OTPdirekt szerződés keretében igénybevett szolgáltatások után felszámításra kerülő díjak viselése tekintetében a normál vagy teljes költségviselést választani. A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével végezhető átutalások legmagasabb összege tekintetében csatornánkénti és/vagy Igénybevevőnkénti értékhatárt napi limitet meghatározni, melyet az OTPdirekt szerződésben kell rögzítenie. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. (5) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél az OTP Bank Nyrt. a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa az OTPdirekt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre. (6) A Szerződő Fél jogosult a Számlakörben szereplő számlá(k)hoz a következő számlánkénti jogosultságokat Igénybevevőnként meghatározni: Átutalás (számlakörön kívül) Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörén kívüli számlák javára kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit, illetve a banki limit összegéig, ide értve az állandó és terhelési nap megjelölésével adott megbízásokat is. Átvezetés (számlakörön belül) Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörében szereplő számlái között kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit összegéig. Ide értve az állandó és értéknapos megbízásokat, valamint a lekötött betét 14

15 feltörésére/visszavezetésre (telefonos ügyintézői szolgáltatás esetében) vonatkozó megbízásokat is Lekötési-feltörési jog Az Igénybevevő által az adott számlára vonatkozóan betét lekötési és feltörési tranzakció kezdeményezhető. Lekérdezési jog Az adott számlára vonatkozóan csak lekérdezési lehetőség engedélyezett. (7) Az OTPdirekt Electra Terminál esetében a Szerződő Fél az általa felhatalmazott Igénybevevők számára a következő számlánkénti rendelkezési jogosultságokat határozhatja meg: Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéhez egy-egy számla tekintetében legalább a lekérdezési jogosultság megadása kötelező. A számlákra vonatkozó tranzakció végzési kivételeket korlátozásokat a mindenkor hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Teljes jog Bankszámla megterhelése (megbízás aláírása titkos aláírási jelszóval vagy tokennel) és bankszámla adatainak lekérdezése, továbbá megbízások rögzítése és aláírt, vagy aláírás-hiányos megbízások OTP Bank Nyrt.-hez küldésének együttes joga (teljes körű rendelkezés a bankszámla felett). Számfejtői jog Bankszámla adatainak lekérdezése, továbbá megbízások rögzítése és aláírt, valamint aláírás-hiányos megbízások OTP Bank Nyrt-hez küldése együttesen. Csak lekérdezés Bankszámla adatainak banki rendszerből való lekérdezését eredményező tranzakciók indítási joga. Rögzítői jog Megbízások rögzítési- és már aláírt, valamint aláírás-hiányos megbízások indítási joga Szerződéskötés (1) Az OTPdirekt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél és az Igénybevevő(k) által megadott személyes adatok minden esetben összevetésre kerülnek a banki számlavezető rendszerben nyilvántartott adatokkal. Amennyiben a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a mindenkor hatályos Pénzmosásról és Terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 15

16 törvény rendelkezéseinek, úgy a hiányzó adatok pótlása az OTPdirekt szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges. Amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő a hiányzó adatokat pótolni nem tudja vagy azok pótlását megtagadja, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult az OTPdirekt szerződés megkötésére vonatkozó igényt elutasítani. (2) A Szerződő Fél rendelkezése alapján az OTPdirekt szerződés adatai az ügyintéző által elektronikus formában rögzítésre kerülnek a banki nyilvántartó rendszerben. (3) Az Igénybevevő az OTPdirekt telefonos ügyintézői és/vagy az internetes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezdeti (7 jegyű) titkos jelszót az erre szolgáló eszközön adja meg. (4) A mindenkori kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott típusú számlával rendelkező Szerződő Félnek lehetősége van a meghatározott típusú bankkártyával rendelkező Igénybevevők számára a tokent, mint aláíróeszközt választani az OTPdirekt internetes és Electra Terminál szolgáltatások esetében. A tokent az erre felhatalmazott Igénybevevő a kapcsolattartó bankfiókban veheti át. (5) A Szerződés a Szerződő Fél képviseleti joga szerinti és az OTP Bank Nyrt. általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (6) A Szerződő Fél az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben megadott Igénybevevő(k) magatartásáért, mint sajátjáért tartozik helyt állni. A Szerződés aláírásával felelősséget vállal azért, hogy az általa állított Igénybevevő(k) jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokat szerződésszerűen vegyék igénybe. (7) Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket a mindenkori hatályos OTPdirekt Electra Terminál Üzletszabályzat tartalmazza Az OTPdirekt szerződés módosítása (1) Az OTPdirekt szerződés módosítását a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. (2) A Szerződő Fél a szerződésmódosítást köteles a képviseleti joga szerinti aláírásával ellátni, amely a Szerződő Fél és az OTP Bank Nyrt. általi aláírást követően azonnal hatályba lép. 16

17 2.2.1.Új szolgáltatás igénybevétele, igénybevétel visszamondása (1) Amennyiben a Szerződő Fél rendelkezik a jelen Üzletszabályzatban meghatározott alapszolgáltatások közül bármelyik igénybevételére vonatkozó érvényes OTPdirekt szerződéssel, úgy a még igénybe nem vett alapszolgáltatás igénylését, és a csatorna használatára Igénybevevő állítását az OTPdirekt szerződés módosításával kezdeményezheti. (2) Az OTPdirekt szerződést az OTP Bank Nyrt. megszünteti, amennyiben a Szerződő Fél valamennyi OTPdirekt alapszolgáltatás igénybevételét visszamondja. (3) Az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. Az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára legalább az egyik OTPdirekt alapszolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben az OTPdirekt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos csatornát megnyitotta, valamint az Igénybevevő számára az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét engedélyezte, akkor az Igénybevevő a mobiltelefonos szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. A mobiltelefonos szolgáltatás igénylése esetén a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számot az OTP Bank Nyrt. az interaktív lekérdezések tekintetében az Igénybevevőt azonosító adatként kezeli. Ebből adódóan az Igénybevevő az általa küldött SMS üzenetek tekintetében kizárólag egy, az egyértelmű azonosítására szolgáló mobiltelefon számot adhat meg. A Szerződő Félnek, illetve az Igénybevevőnek jogában áll a mobiltelefonos szolgáltatás értesítő funkciói (automatikus egyenlegértesítés, Kontroll szolgáltatások) tekintetében, az azonosításra szolgáló mobiltelefon számon túlmenően további mobiltelefon számok megadására. Ebben az esetben az értesítő SMS-ek valamennyi, az adott Igénybevevő Számlakörében kezelt számlára vonatkozóan, az általa megadott valamennyi mobiltelefon számra továbbításra kerülnek. (4) Az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. Az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben az OTPdirekt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos, valamint az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét az Igénybevevő számára engedélyezte, akkor az Igénybevevő a Kontroll 17

18 szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. Amennyiben a Szerződő Fél az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízást az adott Igénybevevő(k), illetve az OTPdirekt szerződés egésze tekintetében megszünteti, úgy a kapcsolódó OTPdirekt Kontroll megbízás is automatikusan megszűnik. Az OTPdirekt szerződés megszűnése esetén az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás is automatikusan megszűnik. (5) Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás tranzakciós funkciói kizárólag akkor vehetők igénybe, ha a Szerződő Fél az érintett Igénybevevőt az érvényes OTPdirekt szerződése keretében az internetes szolgáltatás igénybevételére felhatalmazta, valamint érvényes regisztrációval rendelkezik a szolgáltatás használatára. Az érintett Igénybevevő az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozó regisztrációs megbízás adását az internetes szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában, valamint a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A regisztráció feltétele, hogy az Igénybevevő rendelkezzen a Mobil Aláírás szolgáltatás valamelyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciójával. Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás keretében az internetes szolgáltatáson keresztül történő regisztrációt követően az Igénybevevő által az internetes számlakörébe bevont számlák automatikusan az ott meghatározott számlajogokkal és meghatározott napi limittel elérhetővé válnak. Bankfiókban történő regisztráció esetén a kezelhető számlák köre, a kapcsolódó számlajogok és csatorna napi limit a Szerződő Fél igényének megfelelően kerül beállításra. Regisztráció hiányában a mobiltelefonra letöltött alkalmazás segítségével kizárólag az általános banki funkciók használata lehetséges. A SmartBank szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Igénybevevő OTPdirekt SmartBank szolgáltatás számlakörébe bevont számláira, a vonatkozó hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben közzétett funkciók tekintetében biztosított. Amennyiben a Szerződő Fél az OTPdirekt szerződését, vagy az internetes szolgáltatásra vonatkozó rendelkezését megszünteti, illetve az Igénybevevő számára az internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó felhatalmazását visszavonja, az OTP Bank Nyrt. az Igénybevevő számára az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás aktív és lekérdező banki funkcióinak igénybevételi lehetőségét automatikusan megszünteti Napi limit összegének módosítása (1) A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben engedélyezett csatornák tekintetében meghatározott napi limitérték módosítására. A módosítást a 18

19 Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben az Igénybevevő(k) számára csatornánként külön engedélyezett napi limitérték(ek) módosítására, amelyet a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezhet. A napi limitre vonatkozó módosítás az OTPdirekt szerződés Szerződő Fél és OTP Bank Nyrt. általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél az OTP Bank Nyrt. a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa az OTPdirekt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre Számlakör módosítása ügyfél által (1) A Szerződő Fél jogosult a Szerződésben megjelölt Vezérszámla mellett további, a Vezérszámla típus(ok)nak megfelelő, valamint az alábbiakban meghatározott típusú, saját tulajdonú számlákkal a kapcsolattartó fiókban személyesen az OTPdirekt szerződés Számlakörének bővítését/szűkítését kezdeményezni. Vállalkozói forint pénzforgalmi számlához bevonható számlák köre: a. Vállalkozói forint megtakarítási számla b. Vállalkozói deviza megtakarítási számla c. Társasházi és lakásszövetkezeti megtakarítási számla d. Vállalkozói kártya számlák e. Vállalkozói, non-profit devizabelföldi deviza számla f. Vállalkozói, non-profit devizakülföldi deviza számla g. Vállalkozói egyéb deviza számla h. Vállalkozó ügyvédi letéti deviza számla i. Vállalkozói korlátozott rendeltetésű forint és deviza számlák j. Értékpapír számla k. Tartós Befektetési Értékpapír számla Közszolgálati pénzforgalmi számlához bevonható számlák köre: a. Közszolgálati kártya alszámla b. Közszolgálati forint megtakarítási számla c. Közszolgálati devizaszámla d. Közszolgálati korlátozott rendeltetésű forint számla Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számláihoz bevonható számlák köre: a. Önkormányzati kártya alszámla 19

20 b. Önkormányzati napvégi betétszámla c. Önkormányzati fedezetbiztosítási számla d. Önkormányzati céltámogatás lebonyolítási számla e. Önkormányzati munkabérhitel számla f. Önkormányzati devizaszámla g. Önkormányzati korlátozott rendeltetésű forint és deviza számlák (2) A Számlakör módosítását a Szerződő Fél a nem saját tulajdonú, de a felsorolt számlatípusoknak megfelelő számlák esetében is kezdeményezheti a kapcsolattartó fiókban, amennyiben az érintett Számla felett az OTPdirekt szerződésben általa felhatalmazott Igénybevevő(k) rendelkezési jogosultsággal bír(nak) és a Számlakörben való kezeléshez az érintett Számla(k) tulajdonosa(i) a módosított OTPdirekt szerződés cégszerű aláírásával együttesen hozzájárulnak. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a Számlakörből a szolgáltatás igénybevételekor díjterhelésre megjelölt költségviselő számla csak abban az esetben törölhető, ha a törlését megelőzően egy, az általános szerződési feltételeknek megfelelő másik normál vagy teljes költségviselő számla kijelölése megtörténik. A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Költségviselő számla Számlakörből való törlése során nem jelöl meg új Költségviselő számlát, úgy a törlést követő naptól az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szerződése Költségviselő számlájaként automatikusan a Számlakörbe bevont és az általános szerződési feltételeknek megfelelő másik számláját jelöli ki. (4) Devizaszámla számlakörbe történő bevonására alkalmazandó különleges rendelkezések A Szerződő Fél devizaszámlájának Számlakörbe történő bevonása a Szerződő Fél egyazon Devizaszámla Szerződéshez kapcsolódó valamennyi - akár a későbbiekben megnyitásra kerülő - devizaszámlájára is hatályos. A Szerződő Fél devizaszámlának a felhatalmazott Igénybevevő Számlakörébe történő bevonásával az Igénybevevő kizárólag a számlával kapcsolatos információk lekérdezésére, a számlához engedélyezett tranzakciók végrehajtására, valamint a Kártya-, és SzámlaKontroll szolgáltatások igénybevételére jogosult. (5) Amennyiben az OTPdirekt szerződésben több, különböző tulajdonosú számla kezelése történik, az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést aláíró Szerződő Fél egyetemlegesen és a Szerződésben kezelt más tulajdonú számlák tulajdonosai saját számláik vonatkozásában tartoznak az OTP Bank Nyrt. felé helytállni a jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokra tekintettel keletkezett követelések teljesítéséért. (6) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetén az OTPdirekt szerződés módosítása a pontban foglalt esetek kivételével kizárólag a kapcsolattartó 20

21 fiókban, az érintett számlák tulajdonosaival együttes rendelkezése esetén lehetséges. (7) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetében a bevont számla tulajdonosa, illetve felhatalmazott képviselője jogosult a saját tulajdonú számlája Számlakörből történő kivonásáról egyedül rendelkezni. (8) Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás számlakörébe bevonható számlák köre megegyezik a Szerződő Fél által az érintett Igénybevevő internetes szolgáltatás számlakörébe bevont számlákkal. A szolgáltatás keretében az internetes szolgáltatáson keresztül történő regisztrációt követően az Igénybevevő által az internetes számlakörében kezelhető számlák automatikusan az ott meghatározott számlajogokkal és napi limittel elérhetővé válnak. (9) Lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák Számlakörben történő kezelésére vonatkozó különleges rendelkezések A Szerződő Fél az OTPdirekt szerződés Számlakörébe lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák bevonására/törlésére kizárólag az adott lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla tulajdonosának külön rendelkezése alapján jogosult. Kereskedelmi banki OTPdirekt szerződések Számlakörébe a Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban, az adott csatornára meghatározott típusú számlák bevonására és az ott meghatározott jogokkal történő kezelésére van lehetőség. Lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla kezelésére kizárólag az adott számla tulajdonosa, a Szerződő Fél által kötött OTPdirekt szerződés Igénybevevőjeként jogosult. Ebben az esetben az OTPdirekt szerződés módosítása során a II (2) bekezdésben foglaltak szerint szükséges eljárni, azaz a lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla tulajdonosának az OTPdirekt szerződés aláírásával hozzá kell járulnia a Számlakörében történő kezeléshez. Lakossági bankszámla Számlakörből történő kivonására az adott bankszámla tulajdonosa a II (7) bekezdésben foglaltak szerint jogosult. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatásba bevont lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák kezelése a szolgáltatás keretében a mindenkori hatályos lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott feltételek szerint engedélyezett. (10) Értékpapírszámlák számlakörbe történő bevonására alkalmazandó különleges rendelkezések A Szerződő Fél saját tulajdonú értékpapír-számláinak kezelésére vonatkozóan a számlakör módosítását az adott értékpapírszámlát kezelő több számla esetén bármelyik honos fiókban kezdeményezheti. Az értékpapírszámla Számlakörbe történő bevonása az Értékpapír Számlaszerződéshez kapcsolódó valamennyi akár a későbbiekben megnyitásra kerülő alszámláira érvényes. 21

22 Számlakör módosítása az OTP Bank Nyrt. által (1) Amennyiben a Számlakörbe bevont bármely bankszámla a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő adott Számla feletti rendelkezési jogosultságának változása következtében a szerződési feltételeknek nem tesz eleget, az érintett bankszámlára vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételét azonnali hatállyal megszünteti. A Számlakör bármely számlájának megszűnése az adott Számla OTPdirekt szerződésből, illetve az Igénybevevő Számlaköréből történő automatikus törlését vonja maga után az érintett OTPdirekt szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés Vezérszámlája megszüntetésre kerül, a megszűnést követő naptól az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szerződése Vezérszámlájaként automatikusan a Számlakörbe bevont és a Vezérszámla kritériumainak megfelelő számlát jelöli ki. Amennyiben a Szerződés Költségviselő számlájaként a Szerződő Fél által a megszüntetett Vezérszámla került megjelölésre, a Vezérszámla módosításával egyidejűleg a Költségviselő számla módosítása is megtörténik. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben egy adott Igénybevevő Vezérszámla feletti rendelkezési jogosultsága megszűnik, az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételi lehetőségét ezen Igénybevevő tekintetében megszünteti Számlajogosultságok módosítása (1) A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben engedélyezett csatornák tekintetében meghatározott számlajogosultság(ok) módosítására. A módosítást a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben az Igénybevevő(k) számára csatornánként külön engedélyezett számlajogosultság(ok) módosítására, amelyet a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezhet. A számlajogosultságokra vonatkozó módosítás az OTPdirekt szerződés Szerződő Fél és OTP Bank Nyrt. általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (2) Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéhez legalább a lekérdezési jog megadása kötelező. 22

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

OTPdirekt WAP Kezelési Leírás. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12.

OTPdirekt WAP Kezelési Leírás. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12. OTPdirekt WAP Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12. Bevezető A rendszerről Az OTP Bank Rt. OTPdirekt WAP szolgáltatása banki tranzakciók WAP böngésző segítségével arra alkalmas mobiltelefonon

Részletesebben

(2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

(2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k) által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT

OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK) Hatályos: 2016. március 1. 1 1. Meghatározások 2. A Program leírása 3. A Programba való regisztráció feltételei és a regisztráció folyamata

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat

Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat Platina ajánlat Kedvezményes munkáltatói számlacsomag ajánlat Magyar Autóklub tagjai számára. Igényeljen OTP Munkáltatói számlacsomagot, mely egyedi kedvezményekkel kiegészített számlavezetést biztosít,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Prémium Vonal: +36 1 366 6333 +36 40 366 333 www.otpbank.hu/premium. Prémium szolgáltatások

Prémium Vonal: +36 1 366 6333 +36 40 366 333 www.otpbank.hu/premium. Prémium szolgáltatások Prémium Vonal: +36 1 366 6333 +36 40 366 333 www.otpbank.hu/premium Prémium szolgáltatások OTP Prémium szolgáltatások az Ön kényelméért Úgy érzi, hogy a megszokott banki ügyintézésnél többre vágyik? Elsőbbségi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódó általános információkat szolgáltat

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) értékpapír forgalmazáshoz kapcsolódó általános információkat szolgáltat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

1.1.2.4 amennyiben a Bank erre lehetőséget biztosít, az új CIB mobiltokenre vonatkozó Szerződés megkötése.

1.1.2.4 amennyiben a Bank erre lehetőséget biztosít, az új CIB mobiltokenre vonatkozó Szerződés megkötése. HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ CIB INTERNETALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR

VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR F E L H A S Z N Á L Ó I D O K U M E N T Á C I Ó VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TARTALOM Magyar

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egészségpénztári Szolgáltatók részére

Egészségpénztári Szolgáltatók részére MEDISMART KÁRTYAELFOGADÓ SZABÁLYZAT Egészségpénztári Szolgáltatók részére Egészségpénztári Szolgáltatói és Kártyaelfogadói szerződés 3.sz. melléklet MediSmart Kft. 1135 Jász u.35. Tel: +36 1 236 03 57,

Részletesebben

G1) Bank specifikus kérdések: OTP

G1) Bank specifikus kérdések: OTP G1) Bank specifikus kérdések: OTP Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha a Széchenyi Kártyát az OTP Bank Nyrt.-től szeretné igénybe venni! A szerződések aláírása és a kártya átvétele érdekében Önnek az alábbi

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A GÓLTOTÓ FOGADÁS Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Értelmező rendelkezések...4

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET... 7 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról. I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések

HIRDETMÉNY a lakossági ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról. I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések Hatálybalépés napja: 2010. június 21. I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések 1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás 1.1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás hívószámai:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015. november 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének feltételei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére Hatályos: 2016. május 5-től AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyrt. - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági telefon szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

Az OTP Bank ajánlata. A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére

Az OTP Bank ajánlata. A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére Az OTP Bank ajánlata A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére Budapest, 2016. február Vállalkozói és Lakossági Szolgáltatások Vállalkozói számlavezetés Ajánlat Vállalkozások részére 2 E-számlacsomag Kiemelt,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OTP BANK OTPAY MOBILALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések

I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések I. OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések 1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás 1.1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás hívószámai: 06-1-3-666-666, 06-40-366-666 1,

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT FIZETÉSI SZÁMLÁKRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Hatályos: 2015. október 1-től I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.,

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. január 21-én kelt, H-KE-III-48/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

Több juttatás, rengeteg élmény! Munkavállalói. tájékoztató 2016. OTP Széchenyi Pihenőkártya

Több juttatás, rengeteg élmény! Munkavállalói. tájékoztató 2016. OTP Széchenyi Pihenőkártya Több juttatás, rengeteg élmény! Munkavállalói tájékoztató 2016 OTP Széchenyi Pihenőkártya Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Csoport tagja a munkáltatók számára ajánlja a Széchenyi Pihenőkártya szolgáltatást,

Részletesebben

FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv

FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv Felhasznál ói kézikönyv az FHB Bank Zrt. NetB@nk rendszeréhez 1 Tartalomjegyzék 1. Általános tájékoztatás... 1 1.1 Technikai feltételek... 1 1.2 Biztonság... 1 1.2.1

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

Tájékoztató a MobilFizetéssel NEPTUN-rendszerben történő befizetésekről

Tájékoztató a MobilFizetéssel NEPTUN-rendszerben történő befizetésekről Tájékoztató a MobilFizetéssel NEPTUN-rendszerben történő befizetésekről A NEPTUN Pénzügyi rendszere által biztosított MobilFizetés lehetővé teszi a hallgatók számára fizetési kötelezettségük egyszerű és

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben