Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat"

Átírás

1 Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek és vállalkozások, vállalkozók valamint egyéb szervezetek részére hitelintézeti szolgáltatásokat nyújtani. 1. Meghatározások Automatikus üzenetküldés Az OTP Bank Nyrt. számítástechnikai rendszere által a jelen Üzletszabályzatban meghatározott rendszerességgel készített üzenet, amely a Szerződő Fél, illetve Igénybevevő által megadott mobiltelefon számra megküldésre kerül. Azonosító szám A Szerződő Fél Számlájához kapcsolódó bármely bankkártya számából képzett szám, amely 10 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám, míg 16 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám utolsó 10 számjegye. Banki limit Az OTP Bank Nyrt. által a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben, az adott elektronikus csatornára vonatkozóan meghatározott azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig a Szerződés Számlakörének számlái terhére a felhatalmazott Igénybevevők által naponta kezdeményezett átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. A banki limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Direkt Azonosító (DIA) A Szerződő Fél OTP Bank Nyrt. saját nyilvántartásában képzett ügyfélazonosító számából (8 számjegy) és a Szerződő Fél által megjelölt Vezérszámla számából (13 vagy 21 számjegy) képzett szám (21 vagy 29 számjegy), amelyet az OTP Bank Nyrt. az adott OTPdirekt szerződés nyilvántartásakor egyedi azonosítóként használ. Elektronikus csatorna Elektronikus csatornának minősülnek az egyes OTPdirekt szolgáltatások, így az OTPdirekt telefonos ügyintézői, az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt 1

2 mobiltelefonos, az OTPdirekt SmartBank, az OTPdirekt automata telefonos és az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatások. Havidíj A Szerződő Fél által az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtétel. A havidíj a Szerződő Fél által, illetve az általa felhatalmazott Igénybevevők által igénybe vett szolgáltatások köre alapján, az egyes szolgáltatások után fizetendő havidíjak (Alap + moduldíjak) összege. Igénybevevő A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben megjelölt, az adott bankszámlára vonatkozóan rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy. Egy OTPdirekt szerződéshez kapcsolódóan a Szerződő Fél, illetve a Számlakörbe bevont további számlák tulajdonosai több Igénybevevőt is állíthatnak. A Szerződő Fél és az Igénybevevő személye megegyezhet. Igénybevevő banki azonosító Az OTP Bank Nyrt. által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Fél, illetve Számlatulajdonos által Igénybevevőként bejelentett természetes személyt azonosító 8 számjegyű számsor. Interaktív üzenetküldés Az Igénybevevő a Szerződésben megadott telefonszámú GSM készülékről a vonatkozó kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett telefonszámra, az ott meghatározott típusú és az abban meghatározott kóddal azonosított SMS üzenetet küld az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Számlára vonatkozó számlainformáció-, illetve általános banki információ lekérdezése céljából, melyre az OTP Bank Nyrt. számítástechnikai rendszere SMS üzenet formájában küldi meg a választ. Az interaktív szolgáltatások körét a mindenkori hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Kapcsolattartó fiók Az OTPdirekt szerződést megkötő, a Szerződés Vezérszámláját vezető honos fiók. Az OTPdirekt szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos ügyeinek intézését a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó fiókban személyesen kezdeményezheti. Számlakör bővítése esetén a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Számlakör szűkítés esetén amennyiben a kapcsolattartó fiók által vezetett forint bankszámla marad a szűkített Számlakörben a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Amennyiben a Számlakörből a kapcsolattartó fiók által vezetett valamennyi Vezérszámlaként megadható bankszámla kikerül, úgy a Szerződő Fél jogosult új Vezérszámlát, ezáltal új kapcsolattartó fiókot meghatározni. 2

3 Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció Az OTP Bank Nyrt. számlavezető rendszerének nyitvatartási idejétől függetlenül két, OTP Bank Nyrt. által vezetett Számla közötti azonnali pénzmozgást elősegítő tranzakció. A tranzakció a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben mindenkor közzétett típusú üzleti betéti kártyákkal kezdeményezhető. A tranzakció a résztvevő két számlához kapcsolódó bankkártya számának Szerződő Fél, illetve felhatalmazott Igénybevevő általi megadásával, a tranzakció jóváhagyását, illetve aláírását követően azonnal létrejön. Kereskedelmi banki ügyfél A szabályozás tekintetében kereskedelmi banki ügyfélnek tekintjük a Mikro- és Kisvállalati, az Agrár, a Közép- és Nagyvállalati, valamint az Önkormányzati és Közszolgálati ügyfelek körét. Kontroll szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amelynek keretében az Igénybevevő az általa, illetve a Szerződő Fél által megadott mobiltelefon számra a jelen Üzletszabályzatban meghatározott tranzakciókról, SMS üzenet formájában értesül. Mobil Aláírás Az OTP Bank Nyrt. biztonságnövelő szolgáltatása, amely az internetes szolgáltatás használatához kapcsolódóan vehető igénybe. Az SMS alapú szolgáltatás keretében az OTP Bank Nyrt. a Szerződő Fél által megadott mobiltelefonszámra SMS-ben egy véletlenszerű számsort küld, amelyet az Igénybevevőnek az internetes szolgáltatásba történő belépéskor, a SmartBank szolgáltatásra történő regisztrációkor, illetve az internetes szolgáltatás keretében kezdeményezett aktív tranzakció engedélyezésekor kell megadnia. Az SMS-ben küldött számsor kizárólag az üzenetben megjelölt időpontig használható fel. Amennyiben a Szerződő Fél, illetve a felhatalmazott Igénybevevő érvényes regisztrációval rendelkezik a SmartBank szolgáltatásra vonatkozóan, akkor számára automatikusan a QR alapú Mobil Aláírás kerül alapértelmezetten beállításra. Ebben az esetben az internetes szolgáltatásba történő belépés, illetve a tranzakciók jóváhagyása a felületen megjelenített QR kódnak a SmartBank alkalmazás QR jóváhagyás funkciójával történő beolvasásával valósul meg. A SmartBank szolgáltatás keretében a tranzakciók jóváhagyása a szolgáltatásra történő regisztrációkor megadott PIN kóddal vagy az arra alkalmas ios és Andorid operációs rendszerrel működő készülék használata esetén, az Igénybevevő választása alapján ujjnyomat azonosítással történik. Normál költségviselő számla A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen az igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj és azon üzenetek díja kerül terhelésre, amelyek 3

4 közvetlenül a költségviselő számlához kötődnek, illetve amelyek nem kapcsolhatók egyértelműen egyik, a Szerződő Fél Számlakörében található számlához sem. Azon üzenet(ek) díja(i), amely(ek) közvetlenül a Számlakör valamely számlájához kapcsolható(k), az érintett számlán kerül(nek) terhelésre. Alapesetben a Normál költségviselő számla a Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott Vezérszámla. Teljes költségviselő számla A Szerződő Fél számára lehetőség van teljes költségviselő számla kijelölésére, ez esetben az OTPdirekt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen a Szerződés Számlakörébe bevont számlákra vonatkozó, valamennyi felhatalmazott Igénybevevő által igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj és valamennyi üzenetdíj terhelése történik. Napi Limit Csatorna limit A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott, az adott elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig az OTPdirekt szerződésben megjelölt Igénybevevő(k) által kialakított számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. A csatorna limit az adott naptári napon 0-24 óráig érvényes. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. Igénybevevői limit (csatorna szintű) A Szerződő Fél által az OTPdirekt szerződésben meghatározott, az adott Igénybevevőre és elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig az OTPdirekt szerződésben megjelölt igénybevevői számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán az OTP Bank Nyrt. teljesíti. Az Igénybevevői limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Az Igénybevevői limit értéke nem haladhatja meg a Szerződő Fél által meghatározott Csatorna limit értékét. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön Igénybevevő napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. A napi limit megadásához használt fogalmak jelentése: a) Nincs limit Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatornára vonatkozóan megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számláról, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ról mind a Számlakörön belüli, mind a Számlakörön kívüli számlák javára 4

5 kezdeményezhetők átutalások a mindenkor rendelkezésre álló egyenleg erejéig, beleértve a rendelkezésre álló hitelkeret(ek) összegét is. b).. Ft összeg Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatorna tekintetében megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számlára, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ra vonatkozóan az adott csatornán naponta adható átutalások, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciók együttes összegének felső határa. Deviza átutalások esetében a vállalkozói üzletág tekintetében az átutalható összeg a megbízás OTP Bank Nyrt. által történő elfogadásának napján érvényes, a mindenkori A belföldi és külföldi vállalkozások forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról és költségekről szóló Hirdetményben szereplő árfolyamon kerül meghatározásra. OTP Bank Nyrt. honlap Az Internet felhasználója a Internet címen az OTP Bank Nyrt. honlappal találkozik. A honlap az OTP Bank Nyrt.-ről és szolgáltatásairól, azok kondícióiról nyújt tájékoztatást. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás indítása a honlapról kezdeményezhető. OTPdirekt Alap csomag A jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú Vezérszámlával rendelkező, OTPdirekt szerződést kötő Szerződő Fél részére az OTPdirekt szolgáltatásokról szóló kereskedelmi banki Kondíciós listában meghatározott havi díj ellenében nyújtott szolgáltatási kör. OTPdirekt alapszolgáltatások Az OTPdirekt szolgáltatások közül alapszolgáltatásnak minősül: - az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás - az OTPdirekt internetes szolgáltatás - az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, tone üzemmódú telefonkészüléken igénybe vehető automatizált elektronikus banki szolgáltatás. OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amely a Szerződő Fél által kijelölt telepítési helyen az OTP Bank Nyrt., illetve ügyfél általi telepítést és regisztrációt követően védett elektronikus kommunikációval teremt kapcsolatot az OTPdirekt Electra Terminál rendszer központi banki szoftverével és biztosítja az 5

6 Igénybevevő számára a meghatározott jogosultság szerinti bankszámla műveletek elvégzését. Az OTPdirekt Electra Terminál rendszeresen nagy tételszámú és jelentős éves összegű átutalást lebonyolító nem lakossági ügyfelek pl.: vállalkozások, önkormányzatok, társasházak, szervezetek részére pénzforgalmi megbízások elektronikus benyújtását lehetővé tevő, kényelmi lehetőségeket is tartalmazó, gyors, korszerű, a nap 24 órájában elérhető szolgáltatás. OTPdirekt Electra Terminál üzemeltető Olyan OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatásra szerződött Számlatulajdonos, aki e szolgáltatásának keretében más Számlatulajdonosok bankszámláit is kezelni kívánja, azok szerződéses felhatalmazásának keretei között. OTPdirekt internetes szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. Internet honlapján elérhető elektronikus bankszolgáltatás, amely az Igénybevevője részére az interneten keresztül kezdeményezett aktív tranzakciók végrehajtására és banki (pl. számla-, betét-) információk lekérdezésére szolgál. OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a SmartBank szolgáltatás regisztrációjához kapcsolódó azonosító (HAZ) Az OTP Bank Nyrt. által generált hét számjegyű azonosító, amely az Igénybevevőt a Számlakörben meghatározott bankszámlá(k)ra vonatkozóan az OTPdirekt internetes és SmartBank szolgáltatás ügyfeleként azonosítja. OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás Az OTP Bank Nyrt. mobiltelefonon igénybevehető elektronikus bankszolgáltatása, amelynek Igénybevevője az OTP Bank Nyrt. részére küldött SMS segítségével interaktív módon hozzájuthat általános banki és a számlájával kapcsolatos információkhoz. OTPdirekt SmartBank Az OTP Bank Nyrt. elektronikus bankszolgáltatása, amelynek segítségével az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás Igénybevevője az arra alkalmas mobileszközre letöltött alkalmazáson keresztül az alkalmazásban végrehajtott sikeres regisztrációt követően aktív és lekérdező banki tranzakciókat hajthat végre a regisztrációban érintett, az internetes szolgáltatás számlakörébe bevont számláin. Regisztráció nélkül kizárólag az általános banki információk elérése lehetséges. OTPdirekt SmartBank PIN kód Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevételéhez az Igénybevevőt és az Igénybevevő számlakörébe bevont számláit az alkalmazásba történő bejelentkezés során egyértelműen és kizárólagosan azonosító 6-8 számjegyből álló számsor, amely regisztrációnként eltérő is lehet. A PIN kódot a SmartBank alkalmazásban, a szolgáltatás teljes körű használatához szükséges regisztráció végrehajtása során az 6

7 Igénybevevő választja meg, és azt a későbbiekben az alkalmazáson belül tetszőlegesen megváltoztathatja. A PIN kódot az Igénybevevő mindenki előtt titokban köteles tartani. Az Igénybevevőnek az arra alkalmas ios, valamint Android operációs rendszerű készülék használata esetén a PIN kód megválasztását követően a regisztráció során, valamint a későbbiekben bármikor lehetősége van arra, hogy a SmartBank alkalmazásba történő bejelentkezéshez és a kezdeményezett aktív tranzakciók jóváhagyásához a PIN kóddal történő azonosítás helyett ujjnyomattal történő azonosítást válasszon. OTPdirekt szerződés Jelen Üzletszabályzatban a továbbiakban OTPdirekt szerződésnek (Szerződés) nevezzük az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére kötött szolgáltatási szerződést, amely egyben a Szerződés számlakörében kezelt számlákra vonatkozó bankszámlaszerződés kiegészítésének minősül. OTPdirekt szolgáltatások OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás interaktív lekérdezés automatikus egyenlegértesítés OTPdirekt Kontroll szolgáltatás OTPdirekt internetes szolgáltatás OTPdirekt SmartBank szolgáltatás OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó titkos jelszó Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez az Azonosító számmal és a TeleKóddal együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító hétjegyű szám. Az OTPdirekt internetes szolgáltatás esetében a titkos jelszó a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tranzakciók végrehajtásának engedélyezéséhez, a SmartBank szolgáltatás esetében pedig a regisztráció végrehajtásához az internetes azonosítóval (HAZ), illetve az internetes szolgáltatás esetében a saját azonosítóval együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító 6-8 karakter hosszúságú alfanumerikus jelsor. Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatásra történő regisztrációra vonatkozó titkos jelszó mindenkor megegyezik az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó titkos jelszóval. A jelszó internetes csatornán történő megváltoztatása a másik csatornára is automatikusan érvényes. 7

8 A titkos jelszót az Igénybevevő a Szerződés megkötésekor tetszőlegesen adja meg és azt a későbbiekben tetszőlegesen megváltoztathatja. Az Igénybevevő az igényléskor/szerződéskötéskor megadott kezdeti jelszót a szolgáltatás használatának megkezdése előtt köteles megváltoztatni. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében a titkos jelszó az Igénybevevő azonosítóval együtt az adott Igénybevevőt, illetve a Szerződő Fél által a számára meghatározott Számlák körét és kapcsolódó jogosultságokat egyértelműen azonosító számsor. Az Igénybevevő belépéséhez szükséges titkos jelszót tartalmazó számsort az OTP Bank Nyrt. zárt PIN-borítékban bocsátja a Szerződő Fél, illetve az általa meghatalmazott személy részére. Az Igénybevevő részére biztosított belépési jelszó az OTPdirekt Electra Terminálba történő első belépésekor kötelezően megváltoztatandó. A bankszámla fölött rendelkezni jogosultak aláírói jelszava elkülönül a belépési jelszótól. Az aláírói jelszót az Igénybevevőnek az OTPdirekt Electra Terminálba történő első belépéskor kell megadnia, azt az OTP Bank Nyrt. külön nem bocsátja rendelkezésre. A belépési és bankszámla aláírói jelszó az Igénybevevő által megváltoztatható. A titkos jelszót az Igénybevevő mindenki előtt titokban köteles tartani. OTPdirekt szolgáltatások használati joggal rendelkező üzleti kártya Az OTP Bank Nyrt.-vel Üzleti Kártya Szerződés létesítésekor, illetve módosításakor, az üzleti kártyával lebonyolítható tranzakciók elszámolási alapjául szolgáló Pénzforgalmi bankszámla, illetve Közszolgálati bankszámla tulajdonosa által igényelt azon üzleti kártya, amely a számlatulajdonos rendelkezése szerint az OTPdirekt telefonos szolgáltatások igénybevételére feljogosított. A kártya igénylésekor a számlatulajdonosnak jogában áll az adott bankkártyához választásának megfelelően a Betéti Kártya Üzletszabályzatban meghatározott OTPdirekt jogosultságok közül választani. OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, banki ügyintéző közreműködésével telefonon igénybe vehető elektronikus banki szolgáltatás. Pénzküldés Kizárólag az OTPdirekt SmartBank szolgáltatásban, forint alapú számla terhére megadható speciális átutalási megbízás, amelynek igénybevételével az Igénybevevő a kedvezményezett mobiltelefon számának megadásával eseti belföldi forint átutalást kezdeményezhet. A funkció használatához átutalási számlajogosultság megléte szükséges. Pénzküldési limit 8

9 Az OTP Bank Nyrt. által meghatározott azon maximális összeghatár, amelyet meghaladóan az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás Pénzküldés funkciójának használatával nem kezdeményezhető átutalási megbízás. QR kód (Quick Response = gyors válasz) A QR kód nem más, mint egy kétdimenziós vonalkód. Felhasználási területe igen széleskörű. Az OTP Bank is több területen alkalmaz QR kódot (pl. marketing anyagokon a reklám oldalak eléréséhez, internetes fizetés jóváhagyásához, szolgáltatói számlafizetéshez). Az OTPdirekt keretében QR kód alkalmazása történik az internetes szolgáltatás esetében a belépés, illetve a tranzakciók Mobil Aláírással történő jóváhagyása esetén, amennyiben a Szerződő Fél, illetve a felhatalmazott Igénybevevő a SmartBank szolgáltatásra vonatkozó érvényes regisztrációval rendelkezik. Saját azonosító A Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő által az OTPdirekt internetes szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában, valamint amennyiben rendelkezik érvényes szerződéssel, akkor az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételével, illetve bankfiókban megadható 9-40 karakter hosszúságú alfanumerikus egyedi azonosító adat. A saját azonosító az internetes szolgáltatás használata során a belépés egyszerűsítésére, az internetes azonosító (HAZ) és számlaszám kiváltásával történő belépésre alkalmas. A saját azonosítóval történő belépés a Szerződő Felet, illetve az Igénybevevőt a számlakörben meghatározott bankszámlá(k)ra vonatkozóan az OTPdirekt internetes szolgáltatás ügyfeleként azonosítja. SIM (Subscriber Identification Module) A mobiltelefonhoz tartozó chipkártya, amely megtestesíti a mobiltelefon előfizetést, és tartalmazza az ezzel kapcsolatos összes információt. SMS (Short Message Service) Távközlési szolgáltató azon szolgáltatása, amely lehetővé teszi maximum 160 karakter terjedelmű alfanumerikus jelsorozat továbbítását mobiltelefon készülékre. Számla Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevétele tárgyában megkötött OTPdirekt szerződésben, illetve a Szerződés Számlakörében szereplő számlák összefoglaló elnevezése. Számlakör Az OTPdirekt szerződés keretében a Szerződő Fél által bevont számlák összefoglaló elnevezése (Szerződés Számlaköre), illetve az egy adott Igénybevevő által a direkt szolgáltatások keretében kezelhető számlák összessége (Igénybevevő Számlaköre). 9

10 Számla feletti rendelkezési jogosultságok Egyedüli rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett biztosított önálló, egyszemélyben történő rendelkezési jogosultság. Többes rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett több természetes személy általi együttes rendelkezési jogosultság. Bankszámla fölött rendelkező A képviseletre (cégjegyzésre) jogosult által a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személy, aki meghatározott bankszámla terhelését eredményező tranzakciók engedélyezési (aláírási)-, rögzítési- és adatainak banki rendszerből való lekérdezési jogával együttesen rendelkezik. Az aláírási jogát egyedül vagy más bankszámla fölött rendelkezőkkel együttesen gyakorolhatja, aláírási pontszámától függően. Képviseleti aláíró (Cégjegyzésre jogosult) Olyan Igénybevevő, aki természetes személyként a Számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy. Aláírási pontszám Az aláíró jogosultságának terjedelmét kifejező értékű egész szám. Egyedüli aláíró esetében ennek értéke 10, többes rendelkezés esetén a javasolt értékek 5-5, illetve 6-4 vagy 7-3 (első-, másodhelyi együtt aláírók megkülönböztetésére). Számlavezető (honos) fiók Az a bankfiók, amelyik a Szerződő Féllel, illetve Számlatulajdonossal bankszámla szerződést kötött, ellátja a bankszámla vezetési feladatokat és a Számlatulajdonos jelen üzletszabályzat tárgykörébe tartozó bankszámláival kapcsolatos iratanyagot is kezeli. Szerződő Fél Az OTP Bank Nyrt.-vel az OTPdirekt szerződést megkötő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, továbbá az itt külön meg nem határozott, de a hatályos Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatában Ügyfélként, az Önkormányzati Üzletág Üzletszabályzatában, valamint az Önkormányzati Üzletág Közszolgálati Szervezetek Üzletszabályzatában Ügyfélként megjelölt szervezetek. Társfiók(ok) A kapcsolattartó fiók által megkötött OTPdirekt szerződés Számlakörébe bevont, ugyanakkor nem a kapcsolattartó fiók által vezetett számlák honos fiókja(i). 10

11 TeleKód A TeleKód az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfelek adatainak biztonságát szolgáló 3 számjegyű jelszó, amely illetéktelen tranzakciókkal és hozzáférésekkel szemben nyújt védelmet. A TeleKód alapesetben a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye, mely az automata telefonos szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában tetszőlegesen megváltoztatható. Az üzleti kártya birtokosa a kártya átvételét követően a TeleKódot saját érdekében köteles megváltoztatni. A TeleKód az érintett kapcsolattartó (számlavezető) bankfiókban, illetve amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő rendelkezik az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel, a szolgáltatás igénybevételével is módosítható. Ez esetben a módosítással az alapértelmezett TeleKód (az adott kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye) kerül beállításra, mely az Igénybevevő saját érdekében megváltoztatandó. Amennyiben az Igénybevevő megváltoztatja a TeleKódot, azt a későbbiekben minden jogfolytonos kártyacsere érvényben hagyja (öröklődik), ha nem változtatja meg a kódot, akkor minden jogfolytonos kártyacsere esetében a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye lesz a TeleKód. Amennyiben az Igénybevevő elfelejti az általa megváltoztatott TeleKódot, jogosult a TeleKódnak az adott bankkártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegyére történő visszaállítását kezdeményezni a kapcsolattartó bankfiókban. Az OTPdirekt telefonos ügyintézőiszolgáltatásba történő bejelentkezés során a TeleKód háromszori egymást követő esetben történő sikertelen megadása a TeleKód 24 órás letiltását eredményezi. A letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül, de az Igénybevevő a TeleKód módosítását (alapértelmezettre állítását), ezáltal a letiltás feloldását a kapcsolattartó bankfiókban a Szerződő Féllel együtt kezdeményezheti. Ügyfélazonosító Az OTP Bank Nyrt. által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Felet, illetve Számlatulajdonost azonosító 8 számjegyű számsor. Ügyintéző Az Igénybevevő kérése, illetve megbízása alapján információt adó, tranzakciókat végrehajtó, megbízásokat teljesítő banki munkatárs. Üzenet Automatikusan, vagy interaktív módon SMS formájában az Igénybevevő által megjelölt mobiltelefon számra megküldött banki információk. Üzenetdíj 11

12 Az OTP Bank Nyrt. által az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számára küldött üzenetek után felszámított díj. Vezérszámla A Szerződő Fél azon számlája, amelyre vonatkozóan az OTPdirekt szerződést megkötötte. Az OTPdirekt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél Vezérszámlaként az alábbi számlákat jelölheti meg: - OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi számla - OKÉ Ügyvédi Letéti számla - Vállalkozói forint pénzforgalmi számlák - Vállalkozói forint számlacsomagok pénzforgalmi számlái - OTP e-ft pénzforgalmi számlák - Non-profit és egyéb szervezetek forint pénzforgalmi számlái - Alapítványok, adományok forint pénzforgalmi számlái - Társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetési számlái - Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási számlái - Társasházi és lakásszövetkezeti számlacsomagok - Széchenyi kártya számlák - Devizakülföldiek forint pénzforgalmi számlája - Forint pénzforgalmi számlák elkülönített számlái - Munkáltatói lakásalap számlák - Közterületi közmű számla (kivéve viziközmű társulatok) - Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái (Ft) - Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek alszámlái - Közszolgálati szervezetek pénzforgalmi számlái - Közszolgálati szervezetek pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó elkülönített számlák - Víziközmű társulatok pénzforgalmi számlái - Víziközmű társulatok pénzforgalmi számláihoz kapcsolódó elkülönített számlák Virtuális POS tranzakció Az OTPdirekt szolgáltatások rendszerprogramja által vezérelt POS terminálon végrehajtott, bankkártyával végezhető, szolgáltatás(ok) kiegyenlítését célzó, pénzbeli ellenszolgáltatásnak minősülő tranzakció, amelynek elszámolási szabályaira a mindenkor érvényben lévő Betéti Kártya Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 12

13 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. OTPdirekt szerződés nélkül elérhető szolgáltatások 1.1. OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás (1) Az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyákhoz az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevételi lehetősége automatikusan kapcsolódik. (2) Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfél azonosítása jelen Üzletszabályzat II.3. pontjának 1. bekezdésében meghatározott módon történik. A szolgáltatás Igénybevevője köteles az azonosításra vonatkozó adatokkal kapcsolatosan jelen Üzletszabályzat IV.1. pontjában meghatározott módon eljárni. (3) Az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás egységes telefonszámát, az elérhető funkciókat, a szolgáltatás menüstruktúráját a mindenkor hatályos, a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. (4) Az Igénybevevő bankkártyájának letiltása, vagy érvényességének megszűnése időpontját követően, amennyiben az adott számlához kapcsolódóan nincs másik érvényes bankkártyája, az OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás igénybevételére való jogosultság automatikusan felfüggesztésre kerül OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információk (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében általános információk elérését biztosítja az OTPdirekt szerződéssel nem rendelkező ügyfelek részére. Így a szolgáltatás keretében az OTP Bank Nyrt. általános banki és csoporttagi termék információk kiszolgáltatását biztosítja. (2) Az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információkat nyújtó funkciójának igénybevétele esetében ügyfél azonosításra kizárólag számlainformációk kérése esetén kerül sor. Ebben az esetben a telefonos ügyintéző jogosult a telefonálótól a személyes és cég adataira, illetve az adott számlára vonatkozó egyértelmű azonosítást, és jogosultság ellenőrzést biztosító információk bekérésére. Amennyiben a telefonáló az azonosításhoz kért információk megadását megtagadja, vagy a kért információt helytelenül adja meg, vagy mindezek alapján is felmerül a gyanúja annak, hogy illetéktelen személy próbál jogosulatlanul információhoz jutni, úgy az ügyintéző jogosult a számlainformációra vonatkozó kérését elutasítani. 13

14 2. OTPdirekt általános szerződési feltételek (1) Az OTPdirekt szolgáltatásait az OTP Bank Nyrt. bármely a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett Vezérszámla feltételeinek megfelelő számlatípussal rendelkező ügyfele igényelheti, aki a következő szerződési feltételeknek eleget tesz: Az OTPdirekt szerződésben legalább egy, a Vezérszámlaként megjelölt vállalkozói üzletági, illetve közszolgálati, önkormányzati bankszámla felett rendelkezni jogosult természetes személyt (Igénybevevőt) és az Igénybevevőhöz kapcsolódóan legalább egy számlát, minimum lekérdezési joggal határoz meg. A Szerződő Fél az OTPdirekt szerződés keretében kizárólag a Vezérszámlaként megjelölt számla felett kivéve az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevételére történő felhatalmazást rendelkezési jogosultsággal rendelkező Igénybevevőt jogosult állítani. (2) Az Igénybevevő az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha rendelkezik a Vezérszámlához kapcsolódó érvényes, az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére feljogosított bankkártyával, valamint a szolgáltatás használatát számára a Szerződő Fél engedélyezi. (3) Egy adott Vezérszámlához kapcsolódóan kizárólag egy OTPdirekt szerződés köthető, amelyhez a Szerződő Fél tetszőleges számú, a szükséges feltételeknek eleget tevő Igénybevevőt állíthat. (4) Az Igénybevevő az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a Szerződő Fél által az Igénybevevő számára legalább a Mobil Aláírás szolgáltatás egyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciója beállításra kerül. Mobil Aláírás nélkül az internetes szolgáltatás igénylésére nincs lehetőség. (5) OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi számla, valamint OKÉ Ügyvédi Letéti számla esetében az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség Az OTPdirekt szolgáltatás igénylése, szerződéskötés (1) Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötést, valamint Igénybevevő állítását az Általános szerződési feltételeknek eleget tevő ügyfelek a szolgáltatás igénybevételére megjelölni kívánt Vezérszámlát kezelő bankfiókban (kapcsolattartó bankfiók) személyesen (Igénybevevő állítása esetén) az Igénybevevő(k)vel együtt kezdeményezhetik. Ez alól kivételt képez a külső helyszínen (pl. a KKV online szerződéskötési folyamat keretében) történő szerződéskötés. 14

15 (2) Az OTPdirekt szerződés megkötésével a Szerződő Fél az OTPdirekt alapszolgáltatás(ok) igénybevételét kezdeményezi. A Szerződő Fél ezt követően jogosult a további szolgáltatásokat, funkciókat opcionálisan választani. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben az OTPdirekt szerződés megkötésekor az ügyintézőnek a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő személyét illetően kétségei merülnek fel, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult: - további, a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő azonosítására alkalmas adatok kérésére és/vagy - az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elutasítására. (4) A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződés Számlakörébe bevont és a Vezérszámla feltételeinek eleget tevő számlái közül az esetlegesen bevont lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák kivételével tetszőleges költségviselő számlát megjelölni, illetve az OTPdirekt szerződés keretében igénybevett szolgáltatások után felszámításra kerülő díjak viselése tekintetében a normál vagy teljes költségviselést választani. A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével végezhető átutalások legmagasabb összege tekintetében csatornánkénti és/vagy Igénybevevőnkénti értékhatárt napi limitet meghatározni, melyet az OTPdirekt szerződésben kell rögzítenie. Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás esetében külön napi limit meghatározására a Szerződő Fél nem jogosult. (5) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél az OTP Bank Nyrt. a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa az OTPdirekt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre. (6) A Szerződő Fél jogosult a Számlakörben szereplő számlá(k)hoz a következő számlánkénti jogosultságokat Igénybevevőnként meghatározni: Átutalás (számlakörön kívül) Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörén kívüli számlák javára kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit, illetve a banki limit összegéig, ide értve az állandó és terhelési nap megjelölésével adott, valamint kártyafedezet biztosítására végzett megbízásokat is. Átvezetés (számlakörön belül) 15

16 Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörében szereplő számlái között kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit összegéig. Ide értve az állandó és értéknapos megbízásokat, valamint a lekötött betét feltörésére/visszavezetésre (telefonos ügyintézői szolgáltatás esetében) vonatkozó megbízásokat is Lekötési-feltörési jog Az Igénybevevő által az adott számlára vonatkozóan betét lekötési és feltörési tranzakció kezdeményezhető. Lekérdezési jog Az adott számlára vonatkozóan csak lekérdezési lehetőség engedélyezett. (7) Az OTPdirekt Electra Terminál esetében a Szerződő Fél az általa felhatalmazott Igénybevevők számára a következő számlánkénti rendelkezési jogosultságokat határozhatja meg: Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéhez egy-egy számla tekintetében legalább a lekérdezési jogosultság megadása kötelező. A számlákra vonatkozó tranzakció végzési kivételeket korlátozásokat a mindenkor hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Teljes jog Bankszámla megterhelése (megbízás aláírása titkos aláírási jelszóval) és bankszámla adatainak lekérdezése, továbbá megbízások rögzítése és aláírt, vagy aláírás-hiányos megbízások OTP Bank Nyrt.-hez küldésének együttes joga (teljes körű rendelkezés a bankszámla felett). Számfejtői jog Bankszámla adatainak lekérdezése, továbbá megbízások rögzítése és aláírt, valamint aláírás-hiányos megbízások OTP Bank Nyrt-hez küldése együttesen. Csak lekérdezés Bankszámla adatainak banki rendszerből való lekérdezését eredményező tranzakciók indítási joga. Rögzítői jog Megbízások rögzítési- és már aláírt, valamint aláírás-hiányos megbízások indítási joga. (8) Az OTP Bank Nyrt. honlapján ( keresztül kezdeményezhető KKV online számlanyitási folyamat keretében történő új OTPdirekt szerződés igénylése esetén az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötést egyszerűsített módon biztosítja. Az így kezdeményezett igénylés esetében a Szerződő Fél által elfogadásra kerül, hogy az OTPdirekt szerződés az ügyfélszokások alapján 16

17 meghatározott leggyakoribb beállításoknak megfelelő alapbeállításokkal kerül rögzítésre a megjelölt Igénybevevő számára. A Szerződő Fél a szerződéssel kapcsolatos további beállításokat, módosításokat a kapcsolattartó bankfiókban, az OTPdirekt szerződés módosításával kezdeményezheti. Az alapbeállítások megváltoztatásával kapcsolatban az OTPdirekt szerződés módosításának szabályai az irányadók. (9) A KKV online számlanyitási folyamat keretében igényelt OTPdirekt szerződés esetében a megjelölt Igénybevevő számára automatikusan beállításra kerül a szerződésben az internetes csatorna nincs limit -tel. Valamint az ebben az igénylési folyamatban az Igénybevevőhöz megadott mobiltelefonszámra vonatkozóan automatikusan beállításra kerül az internetes szolgáltatáshoz kapcsolódó Mobil Aláírás szolgáltatás a bejelentkezéskori és egyszerűsített tranzakciónkénti opciókkal. A külső helyszínen történő szerződéskötés esetén az OTPdirekt szerződés OTP Bank Nyrt. általi aktiválására a Szerződő Fél igényének megfelelő beállításokat tartalmazó szerződés mindkét fél általi aláírását követően kerül sor Szerződéskötés (1) Az OTPdirekt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél és az Igénybevevő(k) által megadott személyes adatok minden esetben összevetésre kerülnek a banki számlavezető rendszerben nyilvántartott adatokkal. Amennyiben a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a mindenkor hatályos Pénzmosásról és Terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek, úgy a hiányzó adatok pótlása az OTPdirekt szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges. Amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő a hiányzó adatokat pótolni nem tudja vagy azok pótlását megtagadja, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult az OTPdirekt szerződés megkötésére vonatkozó igényt elutasítani. (2) A Szerződő Fél rendelkezése alapján az OTPdirekt szerződés adatai az ügyintéző által elektronikus formában rögzítésre kerülnek a banki nyilvántartó rendszerben. (3) Az Igénybevevő az OTPdirekt telefonos ügyintézői és/vagy az internetes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezdeti (7 jegyű) titkos jelszót az erre szolgáló eszközön adja meg. A külső helyszínen történő OTPdirekt szerződéskötés esetében az alapszolgáltatások használatához szükséges kezdeti titkos jelszavak átadása a Szerződő Fél számára zárt PIN borítékban történik. Az internetes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót (HAZ) az OTPdirekt szerződés tartalmazza. KKV online számlanyitási folyamat keretében az internetes szolgáltatáshoz kapcsolódó kezdeti jelszó megadása a külső helyszínen történő szerződéskötés feltételeinek megteremtéséig a kapcsolattartó bankfiókban az erre szolgáló eszközön történik. (4) A Szerződés a Szerződő Fél képviseleti joga szerinti és az OTP Bank Nyrt. általi aláírását követően azonnal hatályba lép. 17

18 (5) A Szerződő Fél az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben megadott Igénybevevő(k) magatartásáért, mint sajátjáért tartozik helyt állni. A Szerződés aláírásával felelősséget vállal azért, hogy az általa állított Igénybevevő(k) jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokat szerződésszerűen vegyék igénybe. (6) Az OTPdirekt Electra Terminál szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket a mindenkori hatályos OTPdirekt Electra Terminál Üzletszabályzat tartalmazza Az OTPdirekt szerződés módosítása (1) Az OTPdirekt szerződés módosítását a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. (2) A Szerződő Fél a szerződésmódosítást köteles a képviseleti joga szerinti aláírásával ellátni, amely a Szerződő Fél és az OTP Bank Nyrt. általi aláírást követően azonnal hatályba lép Új szolgáltatás igénybevétele, igénybevétel visszamondása (1) Amennyiben a Szerződő Fél rendelkezik a jelen Üzletszabályzatban meghatározott alapszolgáltatások közül bármelyik igénybevételére vonatkozó érvényes OTPdirekt szerződéssel, úgy a még igénybe nem vett alapszolgáltatás igénylését, és a csatorna használatára Igénybevevő állítását az OTPdirekt szerződés módosításával kezdeményezheti. (2) Az OTPdirekt szerződést az OTP Bank Nyrt. megszünteti, amennyiben a Szerződő Fél valamennyi OTPdirekt alapszolgáltatás igénybevételét visszamondja. (3) Az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. Az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára legalább az egyik OTPdirekt alapszolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben az OTPdirekt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos csatornát megnyitotta, valamint az Igénybevevő számára az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét engedélyezte, akkor az Igénybevevő a mobiltelefonos szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. A mobiltelefonos szolgáltatás igénylése esetén a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számot az OTP Bank Nyrt. az interaktív lekérdezések tekintetében az Igénybevevőt azonosító adatként 18

19 kezeli. Ebből adódóan az Igénybevevő az általa küldött SMS üzenetek tekintetében kizárólag egy, az egyértelmű azonosítására szolgáló mobiltelefon számot adhat meg. A Szerződő Félnek, illetve az Igénybevevőnek jogában áll a mobiltelefonos szolgáltatás értesítő funkciói (automatikus egyenlegértesítés, Kontroll szolgáltatások) tekintetében, az azonosításra szolgáló mobiltelefon számon túlmenően további mobiltelefon számok megadására. Ebben az esetben az értesítő SMS-ek valamennyi, az adott Igénybevevő Számlakörében kezelt számlára vonatkozóan, az általa megadott valamennyi mobiltelefon számra továbbításra kerülnek. (4) Az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. Az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben az OTPdirekt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos, valamint az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét az Igénybevevő számára engedélyezte, akkor az Igénybevevő a Kontroll szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. Amennyiben a Szerződő Fél az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízást az adott Igénybevevő(k), illetve az OTPdirekt szerződés egésze tekintetében megszünteti, úgy a kapcsolódó OTPdirekt Kontroll megbízás is automatikusan megszűnik. Az OTPdirekt szerződés megszűnése esetén az OTPdirekt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás is automatikusan megszűnik. (5) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amenyiben az Igénybevevő számára az OTPdirekt internetes szolgáltatás beállításra került, akkor azzal együtt az OTP Bank Nyrt. automatikusan az OTPdirekt SmartBank szolgáltatást is elérhetővé teszi. Az Igénybevevő az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevételét a mobileszközre letöltött alkalmazásban végrehajtott sikeres regisztrációval kezdeményezheti. Amennyiben az Igénybevevő több OTPdirekt szerződés Igénybevevője, akkor a regisztrációt szerződésenként külön-külön szükséges végrehajtani. A regisztráció feltétele, hogy az Igénybevevő rendelkezzen a Mobil Aláírás szolgáltatás valamelyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciójával. Sikeres regisztrációt követően a regisztrációban érintett OTPdirekt szerződéshez kapcsolódóan az Igénybevevő az internetes számlakörébe bevont a SmartBankban kezelhető számlák az ott meghatározott számlajogokkal és napi limittel elérhetővé válnak a SmartBank szolgáltatás keretében. Regisztráció hiányában a mobiltelefonra letöltött alkalmazás segítségével kizárólag az általános banki funkciók használata lehetséges. 19

20 A SmartBank szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Igénybevevő OTPdirekt SmartBank szolgáltatás számlakörébe bevont számláira, a vonatkozó hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben közzétett funkciók tekintetében biztosított. Amennyiben a Szerződő Fél az OTPdirekt szerződését, vagy az internetes szolgáltatásra vonatkozó rendelkezését megszünteti, illetve az Igénybevevő számára az internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó felhatalmazását visszavonja, továbbá ha az Igénybevevő törli az érvényes SmartBank regisztrációját, az érintett OTPdirekt szerződés tekintetében az OTP Bank Nyrt. az Igénybevevő számára az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás aktív és lekérdező banki funkcióinak igénybevételi lehetőségét automatikusan megszünteti Napi limit összegének módosítása (1) A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben engedélyezett csatornák tekintetében meghatározott napi limitérték módosítására. A módosítást a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Szerződő Fél jogosult az OTPdirekt szerződésben az Igénybevevő(k) számára csatornánként külön engedélyezett napi limitérték(ek) módosítására, amelyet a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezhet. A napi limitre vonatkozó módosítás az OTPdirekt szerződés Szerződő Fél és OTP Bank Nyrt. általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél az OTP Bank Nyrt. a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa az OTPdirekt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre. (3) Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatásra vonatkozó napi limit értéke minden esetben megegyezik az OTPdirekt internetes szolgáltatásra beállított napi limit értékével. Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás Pénzküldés funkciójára érvényes tranzakciós limit Igénybevevő általi módosítására nincs lehetőség. A pénzküldési limit mértékét az OTP Bank Nyrt. a mindenkor hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben teszi közzé. 20

21 Számlakör módosítása ügyfél által (1) A Szerződő Fél jogosult a Szerződésben megjelölt Vezérszámla mellett további, a Vezérszámla típus(ok)nak megfelelő, valamint az alábbiakban meghatározott típusú, saját tulajdonú számlákkal a kapcsolattartó fiókban személyesen az OTPdirekt szerződés Számlakörének bővítését/szűkítését kezdeményezni. Vállalkozói forint pénzforgalmi számlához bevonható számlák köre: a. OKÉ Vállalkozói megtakarítási számla b. Vállalkozói forint megtakarítási számla c. Vállalkozói deviza megtakarítási számla d. Társasházi és lakásszövetkezeti megtakarítási számla e. Vállalkozói kártya számlák f. Vállalkozói, non-profit devizabelföldi deviza számla g. Vállalkozói, non-profit devizakülföldi deviza számla h. Vállalkozói egyéb deviza számla i. Vállalkozó ügyvédi letéti deviza számla j. Vállalkozói korlátozott rendeltetésű forint és deviza számlák k. Értékpapír számla l. Tartós Befektetési Értékpapír számla Közszolgálati pénzforgalmi számlához bevonható számlák köre: a. Közszolgálati kártya alszámla b. Közszolgálati forint megtakarítási számla c. Közszolgálati devizaszámla d. Közszolgálati korlátozott rendeltetésű forint számla Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számláihoz bevonható számlák köre: a. Önkormányzati kártya alszámla b. Önkormányzati napvégi betétszámla c. Önkormányzati fedezetbiztosítási számla d. Önkormányzati céltámogatás lebonyolítási számla e. Önkormányzati munkabérhitel számla f. Önkormányzati devizaszámla g. Önkormányzati korlátozott rendeltetésű forint és deviza számlák (2) A Számlakör módosítását a Szerződő Fél a nem saját tulajdonú, de a felsorolt számlatípusoknak megfelelő számlák esetében is kezdeményezheti a kapcsolattartó fiókban, amennyiben az érintett Számla felett az OTPdirekt szerződésben általa felhatalmazott Igénybevevő(k) rendelkezési jogosultsággal bír(nak) és a Számlakörben való kezeléshez az érintett Számla(k) tulajdonosa(i) a módosított OTPdirekt szerződés cégszerű aláírásával együttesen hozzájárulnak. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a Számlakörből a szolgáltatás igénybevételekor díjterhelésre megjelölt költségviselő számla csak abban az esetben törölhető, ha a törlését megelőzően egy, az általános szerződési 21

22 feltételeknek megfelelő másik normál vagy teljes költségviselő számla kijelölése megtörténik. A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Költségviselő számla Számlakörből való törlése során nem jelöl meg új Költségviselő számlát, úgy a törlést követő naptól az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szerződése Költségviselő számlájaként automatikusan a Számlakörbe bevont és az általános szerződési feltételeknek megfelelő másik számláját jelöli ki. (4) Devizaszámla számlakörbe történő bevonására alkalmazandó különleges rendelkezések A Szerződő Fél devizaszámlájának Számlakörbe történő bevonása a Szerződő Fél egyazon Devizaszámla Szerződéshez kapcsolódó valamennyi - akár a későbbiekben megnyitásra kerülő - devizaszámlájára is hatályos. A Szerződő Fél devizaszámlának a felhatalmazott Igénybevevő Számlakörébe történő bevonásával az Igénybevevő kizárólag a számlával kapcsolatos információk lekérdezésére, a számlához engedélyezett tranzakciók végrehajtására, valamint a Kártya-, és SzámlaKontroll szolgáltatások igénybevételére jogosult. (5) Amennyiben az OTPdirekt szerződésben több, különböző tulajdonosú számla kezelése történik, az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést aláíró Szerződő Fél egyetemlegesen és a Szerződésben kezelt más tulajdonú számlák tulajdonosai saját számláik vonatkozásában tartoznak az OTP Bank Nyrt. felé helytállni a jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokra tekintettel keletkezett követelések teljesítéséért. (6) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetén az OTPdirekt szerződés módosítása a pontban foglalt esetek kivételével kizárólag a kapcsolattartó fiókban, az érintett számlák tulajdonosaival együttes rendelkezése esetén lehetséges. (7) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetében a bevont számla tulajdonosa, illetve felhatalmazott képviselője jogosult a saját tulajdonú számlája Számlakörből történő kivonásáról egyedül rendelkezni. (8) Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás számlakörébe bevonható számlák köre minden esetben megegyezik a Szerződő Fél által az érintett Igénybevevő internetes szolgáltatás számlakörébe bevont, és SmartBank csatornán kezelhető számlákkal. Az OTP SmartBank alkalmazásban végrehajtott sikeres regisztrációt követően a számlák az érintett OTPdirekt szerződés keretében az internetes csatorna tekintetében meghatározott mindenkor érvényes számlajogokkal és napi limittel válnak elérhetővé. (9) Lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák Számlakörben történő kezelésére vonatkozó különleges rendelkezések 22

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyrt. - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami

Részletesebben

Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA (székhely: Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium / Regisztrációs szám: BE 0404 476

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

I. OTPdirekt díjak. 1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

I. OTPdirekt díjak. 1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k)

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

(5) Az OTPdirekt havidíj az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes költségviselő számlán kerül felszámításra.

(5) Az OTPdirekt havidíj az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes költségviselő számlán kerül felszámításra. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k) által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerződési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat és

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: november 1. naptól

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: november 1. naptól Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: 2016. november 1. naptól 1. Bevezetés Bevezető rendelkezések A MÁTRA Takarékszövetkezet a továbbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról

HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata 2018. szeptember 10. napjától az alábbiak szerint módosul.

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2018. október 1. Közzétéve: 2018. szeptember 28. Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 2 1.1. BANKKÁRTYA

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2017. november 20. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. február 28-tól Tájékozatjuk

Részletesebben

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó VII. fejezetének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2018.04.01-től Ezúton tájékoztatjuk,

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan VERZIÓSZÁM: 1/2019/PH Elfogadás napja: 2019.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről III. rész A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések Engedélyszám: 983/1997/F. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

Hatályos: május 15-től

Hatályos: május 15-től A Smart számlacsomag általános szerződési feltételei Hatályos: 2017. május 15-től I. A Smart számlacsomag általános jellemzői 1. A Smart számlacsomag ( Számlacsomag ) szolgáltatásait az OTP Bank Nyrt.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/2) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. 02.28-tól Tájékoztatjuk

Részletesebben

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: július 18-tól

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: július 18-tól Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. július 18-tól I. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános jellemzői 1. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március 30-tól

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március 30-tól Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március 30-tól I. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános jellemzői 1. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Közzététel: szeptember 24. Hatályba lépés: október 1.

Közzététel: szeptember 24. Hatályba lépés: október 1. Közzététel: 2018. szeptember 2 Hatályba lépés: 2018. október 1. HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás alapján állomány átruházással érintett,

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: szeptember 15.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: szeptember 15. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2017. szeptember 15. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. augusztus 23. napja Hatályos: 2019. szeptember 01. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a II.7.

Részletesebben

A Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: május 21-től

A Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: május 21-től A Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei Hatályos: 2013. május 21-től I. A Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános jellemzői 1. A Simple Kártya Szolgáltatáscsomag ( Szolgáltatáscsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül.

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. A módosítás/kiegészítés a Lakossági Üzletszabályzat alábbi rendelkezéseit

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. november 1-től Jelen Hirdetmény a (névváltozás előtt 2017. október 31-ig Kisalföld Takarékszövetkezet)(továbbikaban:Takarékszövetkezet)

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ V.1.3 2012. március 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE... 3 2.1. STRÁZSA SZOLGÁLTATÁS... 3 2.2. LEKÉRDEZÉS, PARAMÉTEREZÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. HIRDETMÉNY 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. július 24. napja Hatályos: 2019. augusztus 1. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Junior számlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2017. április 13. napja Hatályos: 2017. április 17. napjától visszavonásig A hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 25-től visszavonásig, legkésőbb február 28-ig

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: május 25-től visszavonásig, legkésőbb február 28-ig I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Közzététel: július 1. Hatályba lépés: szeptember 1.

Közzététel: július 1. Hatályba lépés: szeptember 1. Közzététel: 2019. július 1. Hatályba lépés: 2019. szeptember 1. HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás alapján állomány átruházással érintett,

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.01.01. Indoklás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. szeptember 07. napja Hatályos: 2018. szeptember 17. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Minimum

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2018. augusztus 15. napja Hatályos: 2018. augusztus 15. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a díjak minimum

Részletesebben

E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2013. május 27-i ülésén 3/46/2013. sz. határozatával jóváhagyta. Dudás Ferencné elnök-ügyvezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól

HIRDETMÉNY. a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól HIRDETMÉNY a Lakossági Bázis Számla és Junior Számla kamatairól és díjairól Közzététel: 2019. augusztus 02. napja Hatályos: 2019. augusztus 02. napjától visszavonásig A Hirdetmény módosítását a Pénzügyi

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére)

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére) CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA Feltétel Sávhatárok Éves kamat Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán ugyanebben az időszakban nem történik terhelés

Részletesebben

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető!

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető! A Diákhitel lakossági fizetési számla kamata Lakossági Forint Fizetési számla: látra szóló, változó kamatozású. Az éves kamat a megjelölt összeghatárok szerint, naptári negyed évenként kerül elszámolásra.

Részletesebben