SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 295/2010. határozatával jóváhagyta.

2 TARTALOM 1.Általános rendelkezések 1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 7 2. Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása Az intézmény típusa, alapfeladatai, feladatellátási rendje Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása A belső ellenőrzési feladatok ellátása Engedélyezett létszám Étkeztetés Az ÁMK szervezeti felépítése, működésének rendszere Az ÁMK intézményegységei ÁMK Napközi Otthonos Óvoda ÁMK Általános Iskola ÁMK Közművelődési Intézmény Közművelődés Könyvtár Az ÁMK egyéb szervezeti egységei Gazdasági Hivatal Titkárság Az ÁMK vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Igazgató Az igazgatói hatáskörök átruházása Az intézményegység-vezetők A gazdasági vezető A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Intézményi bélyegzők használata Iratkezelés szervezeti rendje A helyettesítés rendje Vagyonnyilatkozat tétel Az igazgatótanács, vezetői és szakértői testület létesítése, működési elve, jogköre, a szakalkalmazotti és az alkalmazotti értekezlet Az igazgatótanács Elnöke az igazgató Jogköre Feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítésében Összehívása Határozatképessége Az igazgatótanács működtetésének ügyrendi szabályai A vezetői tanács Jellege és összetétele Feladatköre Összehívása 22

3 5.2.4.Működése és ügyrendi szabályzata A szakalkalmazotti értekezlet Jellege és összetétele A döntési jogkörébe tartozik Véleményezési és javaslattételi joga Bizottság létrehozása Összehívása, határozatképessége és ügyrendi szabályai Az iskolai és óvodai nevelőtestület Az óvodai és az iskolai nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet Tagjai Véleményezési joga, összehívása Határozatképessége és ügyrendi szabályzata Szabadidő-szervezés Az iskola és a közművelődési könyvtárosok feladatai Számítástechnikai rendszergazdák feladati A MIR csoport feladatai Az oktató, nevelőmunkát segítő technikai dolgozók feladatai Az intézményegységek, az intézményi közösségek közti együttműködés, kapcsolattartás formái és rendje Az intézményegységek közti kapcsolattartás általános rendje Az alkalmazotti közösség A szakmai munkaközösségek tevékenysége A tanulók közösségei A diákönkormányzat Az osztályközösségek A közalkalmazotti tanács, a szakszervezetek A belső kapcsolattartás általános formái és rendje Nevelők és tanulók A szülők közösségei A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái Szülői értekezletek Fogadóórák Családi fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az ÁMK-s programok, rendezvények iránt érdeklődők tájékoztatása Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak A különös közzétételi lista A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és az iskola-egészségügyi szolgáltatóval 9.1. Az intézményi egészségügyi ellátás Az igazgató és az orvos kapcsolatának rendszere Az iskolaorvos feladati minden tanévben A védőnők feladatai 38

4 9.2. Gyermek- és ifjúságvédelem Az intézményi védő, óvó előírások A pedagógusok és egyéb alkalmazottak feladatai A pedagógus által készített eszközök és felszerelések használata A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során A közművelődési munka belső ellenőrzésének rendje A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeinek megállapítása A működés rendje Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az alapító okirat A pedagógiai és művelődési program Az éves munkaterv Az intézmény működését meghatározó további dokumentumok A gyermekek fogadása, nyitva tartás Az intézmény munkarendje A vezetők benntartózkodása A vezetők általános iskolai intézményegységében való benntartózkodásának rendje Az óvoda pedagógusainak munkarendje Az iskola pedagógusainak munkarendjével kapcsolatos előírások A közművelődésben dolgozók munkarendje Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottjainak munkarendje Az ÁMK létesítményei használatának rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A dohányzás intézményi szabályai Az iskola tanulóinak munkarendje, a házirend A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama A pedagógusok ügyeleti rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok Az óvoda hagyományai közé tartozó rendezvények Az iskola hagyományai közé tartozó rendezvények Az ÁMK hagyományai közé tarozó rendezvények Megemlékezések A térítési díjak befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Rendkívüli esemény, tűz, bombariadó egyéb katasztrófa esetén szükséges teendők A különleges gondoskodást igénylő tanulók foglalkozásainak szervezése A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 55

5 16.1.Szervezeti formák Napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei Napköziotthon Tanulószoba A szakkörök Az énekkar Az iskolai sportkör A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Egyéb szabadidős programok A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb szervezési kérdések Hit és vallásoktatás A zeneiskola kihelyezett tagozata Tanulói tevékenységért a díjazás megállapításának szabályai A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanuló fegyelmi felelőssége, fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A tanuló fegyelmi felelőssége Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A tankönyvrendelés elkészítése Kártérítési felelősség Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi szabályai Tanulók átvétele, felvétele szabályai Sorsolás rendje Sorsolás menete Reklámtevékenység Legitimációs záradék Az SZMSZ kötelező mellékletei 71

6 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működése, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 292/2009.(XII.19.) Az államháztartásról, működési rendjéről szóló, többször módosított kormányrendelet 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 23/2004. (VIII. 27) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az Öveges József ÁMK működésére vonatkozó jelen szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a szakalkalmazotti értekezlete október 27-én elfogadta. Az elfogadáskor a jogszabályban megfogalmazottak szerint egyetértési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az intézmény közalkalmazotti tanácsa, amelyet a záró fejezetben aláírásukkal igazolnak. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata hagyja jóvá. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik, a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, általános iskolai intézményegység-vezetői irodában, óvodavezetői irodában és az iskola könyvtárában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján (www.ovegesamk.hu). Tartalmáról és előírásairól az igazgató vagy az intézményegység vezetők adnak tájékoztatást munkaidőben.

7 1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az SZMSZ normatív kötelező szabályozó ereje nem vitatható. Előírásai a közoktatási intézménnyel kapcsolatban lévők esetében ugyanolyan erővel bírnak, mint a jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak, továbbá előírásai az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre: óvodásokra, tanulókra és szüleikre, valamint a civil szervezetekre, a közművelődési intézményt látogatókra is vonatkoznak. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Jóváhagyásával egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző, december 18-án elfogadott szervezeti és működési szabályzata. 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása 1. Elnevezése: Öveges József Általános Művelődési Központ 2. Székhelye: Zalaegerszeg, Iskola u. 1. székhelyén működik az ÁMK 8 évfolyamos általános iskolája és közművelődési feladatot ellátó intézményegység. 3. Telephelye: Zalaegerszeg, Gát u. 1. sz.: ÁMK Óvoda 4. Fenntartója: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Alapító okirat száma, kelte: 295/ december Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: Törzskönyvi azonosító szám: OM azonosító szám: Az intézmény általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik. 10. Az ÁMK jogállása: Az ÁMK önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó és az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a Közgyűlés által megbízott igazgató látja el.

8 2.2. Az intézmény típusa, alapfeladatai, feladatellátási rendje A tevékenységi körében meghatározott feladatot alaptevékenységként, teljesítési kötelességgel látja el, az alapító szakmai és gazdasági felügyelete mellett. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Fő tevékenysége: Alapfokú oktatás Alaptevékenység: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Fogyatékosság típusai: - Látásfogyatékos, - Hallásfogyatékos, - Enyhe értelmi fogyatékos, - Beszédfogyatékos Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) - Látásfogyatékos, - Hallásfogyatékos, - Beszédfogyatékos, - Megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós, és súlyos rendellenességével küzd. - Megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós, és súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Fogyatékosság típusai: - Látásfogyatékos, - Hallásfogyatékos, - Beszédfogyatékos, - Megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós, és súlyos rendellenességével küzd. - Megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós, és súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése, Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

9 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Az alaptevékenységekre vonatkozó jogszabályok Közoktatási tevékenységekre: évi többször módosított törvény a közoktatásról évi XXXVII. törvény a Tankönyvpiac rendjéről 130/1995.(X.26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 17/2005. (II.8.) Kormányrendelet a diákigazolványokról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 28/2000. (IX.21.) többször módosított OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet Közművelődési tevékenységre: évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (73. -tól) 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről. 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról évi LXXVI.törvény a szerzői jogról A különböző intézményegységekben a következő végrehajtási rendeleteket kell alkalmazni: 138/1992. (X.8.) többször módosított kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére.

10 Gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jogszabályok: A számvitelről szóló, módosított évi C. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról, működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet A mindenkori költségvetési törvény 2.3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény alapító okirata szerint - teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő intézmény. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő, és gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az épület, illetve telek használatának joga az intézményt illeti meg. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait az intézmény oldja meg. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások vonatkozásában. Az intézmény vezetőjének döntése és az alkalmazottak munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezetője és az általános iskola intézményegység vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre az intézmény gazdasági vezetője jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéshez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az intézmény vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatait az igazgató gyakorolja A belső ellenőrzési feladatok ellátása A belső ellenőrzési feladatokat külső szerv látja el. A belső ellenőrzést végzővel az intézmény igazgatója és gazdasági vezetője tartja a munkakapcsolatot. Feladata a szabályszerű gazdálkodás előmozdítása és a belső tartalékok feltárása céljából különösen az alaptevékenység ellátásának, az előirányzatok, a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának, a létszám- és illetménygazdálkodásnak, a kötelezettségvállalások megalapozottságának, az intézményi működés szabályozottságának, a bizonylati rend és okmányfegyelem helyzetének, a költségvetési beszámoló szabályszerűségének, a befizetési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata.

11 Engedélyezett létszám Pedagógus munkakörben: Az intézmény létszámkeretét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos rendelete tartalmazza. Oktatást segítő technikai dolgozók: Az intézmény létszámkeretét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a költségvetésről szóló hatályos rendelete tartalmazza Étkezés Az intézmény főzőkonyhát működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyagnorma alapulvételével- a jogszabályok rögzítik. A normatív kedvezményeket a törvényi szabályozásnak megfelelően érvényesítjük. 3. Az ÁMK szervezeti felépítése, működésének rendszere 3.1. Az ÁMK intézményegységei: óvoda általános iskola művelődési intézmény ÁMK Napközi Otthonos Óvoda Az óvoda 100 férőhellyel, 4 foglalkoztató csoportszobával, játékudvarral, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Az óvoda élén vezető beosztású intézményegység-vezető, óvodavezető áll. Az intézményegység feladata az integráción belül: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 3-7 éves korosztály nevelését, 5 éves kortól az iskolai életmódra való felkészítését. Korszerű színvonalon gondoskodik az óvodáskorú gyermekek személyiségének fejlesztéséről. Együttműködik az iskolával, velük együtt keresi az intézmények közötti átmenet legjobb módjait. Gondoskodik a fejlődésükben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról. Megfelelően felhasználja az ÁMK közművelődési lehetőségeit..

12 ÁMK Általános Iskola Az ÁMK székhelyén rendelkezésére áll számítástechnika tanterem, művészeti szaktantermek (táncterem, kézműves műhely), tankonyha, könyvtár olvasóteremmel, továbbá természetismereti előadóterem, tornaterem, sportudvar, továbbá az ebédlő, valamint a közös használatú többcélú tér. Az általános iskola vezetését vezető beosztású intézményegység-vezető látja el, aki a vezető távollétében ellátja a vezető általános helyettesítését. Az intézményegység feladata az integráción belül: Szorosan együttműködve a családdal biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését. Sokoldalú együttműködéssel megteremti a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja az óvoda felzárkóztató tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességeinek maximális kibontakoztatásáról. Munkájában épít az ÁMK közművelődési funkciójából eredő lehetőségekre ÁMK Közművelődési Intézmény Közművelődés Az intézményegység közvetlenül az intézményvezető irányítása alatt áll. Feladatait egy fő foglalkozású művelődésszervező végzi, munkáját a szabadidő-szervező és a házmester- karbantartó segíti. A közművelődés az intézmény főépületében működik. Működéséhez az intézmény helyiségei állnak rendelkezésre: - többfunkciós tornacsarnok, - művészeti szaktantermek: táncterem, kézműves műhely - tankonyha, - könyvtár olvasóteremmel, - bejárati és alsós aula, - tantermek, - sportudvar. Feladata: Lakóhelyi működési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó művelődési lehetőségeket, és ezen tevékenységekhez szükséges feltételeket. Feltárja és továbbadja a városrész és vonzáskörzetének művészeti értékeit, ápolja hagyományait. Klubokat, szakköröket működtet, biztosítja a lakosság részére a közéleti és kulturális informálódás lehetőségét.

13 Információs és egyéb közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és szervezett lehetőségeket nyújt a közösségek, civil szerveződések vélemény- és információcseréjéhez, segíti a közélet demokratizmusát. Közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében, tanfolyamokat szervez meghatározott ismeretek átadása, készségek, képességek fejlesztése érdekében, részt vesz az ÁMK mentálhigiénés programjában, bekapcsolódik az iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatásba. Kiállítások szervezésével közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában. Rendezvényeket szervez. Az intézményegység feladata az integráción belül: Tevékenységszervezéssel segíti az iskola és az óvoda integrált szocializációs fejlesztő munkáját az óvodai, illetőleg a tanórai foglalkozásokon és a szabadidőben Könyvtár Az ÁMK könyvtári egysége kettős funkciójú iskolai és közművelődési könyvtár, amely egységes szervezetben adja meg az általános iskola és a lakóterület könyvtári ellátását. Kielégíti a szakalkalmazottak szakirodalmi igényeit. A könyvtárat könyvtárosi végzettséggel rendelkező pedagógusok vezetik Az ÁMK egyéb szervezeti egységei: Gazdasági Hivatal Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység. Létszáma: 2 fő Ellátja a költségvetési tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével és használatával, a beszámolással, munkaerő-gazdálkodással és bérgazdálkodással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, valamint a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szervezi az épületek szükség szerinti felújítását, az általános karbantartást, a takarítást és az egyéb segédmunkákat. Szervezeti felépítése: Élén a vezető beosztású gazdasági vezető áll. A gazdasági hivatal számviteli-pénzügyi csoportból és gondnokságból áll. A számviteli és pénzügyi csoporthoz a gazdasági vezető és 1 fő gazdasági ügyintéző tartozik, aki, eszközgazdálkodó, pénztáros, könyvelői feladatot lát el.

14 A gondnokság 1fő házmester-karbantartóból, portásból takarítókból tevődik össze. Közvetlen vezetője a gazdasági vezető. A gazdasági hivatalon belüli munkamegosztást a munkaköri leírások tartalmazzák Titkárság Az ÁMK igazgatójának közvetlen irányításával működik. Ellátja az ÁMK-ba érkező iratok központi iktatását és az intézményegységekhez való továbbítását, valamint az irattározást. Végzi az ÁMK vezető és szakmai testületei összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. Az iskolatitkár részletes feladatait munkaköri leírás állapítja meg. Távollétében teendőit a gazdasági ügyintéző helyettesíti. 4. Az ÁMK vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató, a gazdasági vezető, az intézményegység-vezetők látják el. Az ÁMK vezetését igazgatótanács és vezetői tanács segíti Igazgató Az ÁMK élén a magasabb vezető beosztású igazgató áll, aki Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért. Gondoskodik az ÁMK pedagógiai-művelődési programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről. Felelős az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért. Felelős az intézményi középtávú továbbképzési terv, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért. Vezeti az igazgatótanácsot, előkészíti az igazgatótanács jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. Vezeti és előkészíti a szakalkalmazotti értekezletet, és a vezetői tanács értekezleteit. Gyakorolja az illetékes intézményegység-vezető egyetértésével az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos teljes munkáltatói jogkört. Gyakorolja Ft felett a kötelezettségvállalási jogkört. Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

15 Gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtésével, a gyermekek és tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos, valamint a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról. Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe. Rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be szerezi a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíti. Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek az ÁMK szakszervezeti szerveivel és a közalkalmazotti tanáccsal kapcsolatban. Gondoskodik a Szülői Munkaközösség működési feltételeinek biztosításáról, vele tervszerű együttműködést alakít ki. Gondoskodik a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról, együttműködik az egyházak képviselőivel. Teljeskörűen képviseli az ÁMK-t külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat. 4.2.Az igazgatói hatáskörök átruházása Az ÁMK-igazgató egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: a) a képviseleti jogosultság köréből: az intézményegység szakmai képviseletét az intézményegység-vezetőkre az intézmény képviseletét gazdasági kérdésekben a gazdasági vezetőre b) gazdálkodási jogköréből: korlátozott gazdálkodási jogkör gyakorlását az ÁMK Számviteli és Pénzügyi Szabályzatában foglaltak szerint az intézmény általános iskola intézményegység vezetőre c) kötelezettségvállalási jogkérőből: az Ft értékhatárig történő kötelezettségvállalást az általános iskola intézményegység vezetőre d) az utalványozási jogkört az általános iskola intézményegység vezetőre Ft,- értékhatárig e) a munka- és tűzvédelmi szervezet, illetőleg felelősök tevékenységének irányítását a gazdasági vezetőre.

16 4.3. Az intézményegység-vezetők Vezetői megbízásukról az igazgatótanács dönt. A megbízás határozatlan időre szól. Felettük a munkáltatói jogokat az ÁMK igazgatója gyakorolja. Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az intézményegységet. Döntenek az intézményegységük működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az ÁMK központi szerveihez, illetőleg amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe. Hatáskörükbe tartozó ügyekben eleget tesznek a szakszervezeti és közalkalmazotti tanácsi egyeztetéseknek. Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt ellenőrzéseket, valamint az ÁMK Munkavédelmi Szabályzatában és a Tűzvédelmi Szabályzatában előírt feladatokat. Ellátják, illetve irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység működési szabályzatában foglaltak szerint. Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik, és a gazdasági vezetőhöz eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. Ellátják az igazgató által átruházott korlátozott gazdálkodói és jogkörükbe tartozó feladatokat. Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért és a korlátozott gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért áll fenn. Az ÁMK Általános Iskola és az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda vezetője jogszabályban meghatározottak szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatokat. Felelősek az intézményegység pedagógiai munkájáért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógustovábbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért. A művelődésszervező koordinálja az intézményegységek közötti közművelődési tevékenységet, munkája során integrálja a nevelési-oktatási és közművelődési feladatokat. Gondoskodik művelődési területén a lakóhelyi művelődés alapszintű szervezéséről, továbbá a kulturális és egyéb szolgáltatások szervezéséről. Szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel A gazdasági vezető Határozatlan idejű vezetői megbízását az intézményigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

17 A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Az ÁMK pénzügyi és gazdasági szervezetének felelős vezetője, aki számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tehet az intézményigazgató egyetértésével. Meghatározza az intézményegységek vonatkozásában a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat és feltételeket. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági hivatal munkáját, felelős a tevékenységi körébe tartozó feladatok jogszabálynak megfelelő ellátásáért. Az intézményegységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt. Kidolgozza az ÁMK belső gazdálkodási szabályait, a könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendet. Ellenjegyzési és érvényesítési jogkört gyakorol. Rendszeres kapcsolatot tart a költséghelyek vezetőivel. Átruházott hatáskörben ellátja a munka- és tűzvédelmi szervezet közvetlen irányítását. Felelős a törvény által előírt beszámolók elkészítéséért az előírt nyomtatványokon, valamint ezen adatoknak elektronikus adatfeldolgozókon történő továbbításáért megfelelő határidőre. Felelős a gazdasági hivatal által előállított dokumentumoknak a törvények által előírt határidőig történő megőrzéséért és archiválásáért. Tevékenységéről az intézményigazgatót folyamatosan tájékoztatja A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az ÁMK nevében aláírásra az ÁMK igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítését ellátó intézmény-egységvezető írja alá. Az ÁMK gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró közül az egyik a gazdasági vezető. Az ,- Ft összeget elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalásnál, mint ellenjegyző ír alá. Tartós akadályoztatása esetén az ellenjegyző, a gazdasági ügyintéző. Pénzfelvétel, banki forgalom körében, csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges.

18 Az igazgató, általános iskolai intézményegység-vezető és a gazdasági vezető által aláírt levelek fejbélyegzője: Öveges József Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Iskola u. 1. Aláírásuk mellett ÁMK-körbélyegzőt használnak Intézményi bélyegzők használata Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató, az intézményegység vezetők (óvodavezető, általános iskola intézményegység vezetője) és a gazdasági vezető minden ügyben. A gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnökök a félévi és év végi értékelés és érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, tájékoztató könyvbe való beírásakor, a munkaközösség-vezetők tanév elején a tanmenetek elfogadásakor Iratkezelés szervezeti rendje Az iratkezelési feladatok ellátása Az iratkezelési feladatok, tevékenységek irányítója az igazgató Az iratkezelési felügyelet szintén az igazgató feladata Az iratkezeléssel kapcsolatos egyes tevékenységeket, kezelési feladatokat az Iratkezelési szabályzat tartalmazza A helyettesítés rendje Az intézményigazgatót távollétében az általános helyettesi jogkörrel megbízott általános iskolai intézményegység-vezető helyettesíti. Pénzügyi és gazdálkodási ügyekben helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézményigazgató és az általános helyettesítésével megbízott intézményegységvezető egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítő megbízásáról az igazgató gondoskodik. A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén az igazgató haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetőleg a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra az igazgató írásban a gazdasági szervezet vezetői feladatainak ellátásáért felelős, lehetőleg az Áht.18. -ban foglaltaknak megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki. Az intézményegység-vezetők, akadályoztatásuk esetén gondoskodnak a helyettesítő megbízásáról. Az intézményegység-vezetők tartós távolléte esetén az igazgató a munkajogi szabályoknak megfelelően külön intézkedik a helyettesítés ellátásáról és díjazásáról Vagyonnyilatkozat -tétel Az ÁMK dolgozói közül vagyonnyilatkozat tételt a következő vezetők tesznek: Intézményvezető, Általános iskolai intézményegység-vezető, Gazdasági vezető, Óvodavezető.

19 Vagyonnyilatkozat Az érintett közalkalmazottak első ízben június 30-ig kötelesek vagyonnyilatkozat tételre, ezt követően az intézményvezető, az általános iskolai intézményegység-vezető, és a gazdasági vezető kétévente, az óvodavezető öt évente, jogviszony megszűnését követően haladéktalanul. A közalkalmazott és vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodását az adózás rendjéről szóló törvény szerint kell bevallani. A vagyonnyilatkozat tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. A vagyonnyilatkozat őrzése a munkáltatót kötelezi. Aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megtagadja, megbízását vagy jogviszonyát meg kell szüntetni. A jogviszony megszűnésétől számított három évig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, beosztást nem láthat el. A vagyonnyilatkozatot két példányban a törvény mellékletében meghatározottak szerint kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt borítékba kell elhelyezni. A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni. A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. A nyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, a másik példány az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot csak a vagyongyarapodási vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja ki. A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartásra, a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok védelmére vonatkozó szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg. Ha a kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltételezhető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható, az őrzésért felelős a nyilatkozattételre kötelezettet meghallgatja. Meghallgatására érdekképviselet jelenlétében jegyzőkönyvvezetés mellett kerülhet sor. A meghallgatás szabályait szabályzatban kell rögzíteni. 5. Az igazgatótanács, vezetői és szakértői testület létesítése, működési elve, jogköre, a szakalkalmazotti, az alkalmazotti értekezlet és egyéb alkalmazottak feladatai 5.1.Az igazgatótanács Elnöke az igazgató Tagjai: az általános iskola intézményegység vezetője a gazdasági vezető az óvodavezető művelődésszervező

20 Jogköre: Dönt: az intézményegységek feladatainak összehangolásáról állást foglal a pénzeszközöknek a költséghelyek közötti átcsoportosításáról, a költségkeretek és maradványok felosztásáról állást foglal az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiben a vezetői tanács vagy az intézményigazgató állásfoglalást kér, illetve amiben az ÁMK Szülői Munkaközösség javaslatot tesz gyakorolja a szakalkalmazotti értekezlet által átruházott döntést, véleményezési hatásköröket Véleményezi: az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket az ÁMK éves költségvetési tervének javaslatát a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket Javaslattevő jogkörrel rendelkezik az ÁMK működésével kapcsolatos minden további kérdésben Feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítésében Az igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az alkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az alkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztést véleményezi. Állásfoglalását az értekezleten ismertetni kell. Az igazgatótanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában tartandó értekezletet, amelyet az előkészítő bizottság végez Összehívása Az igazgatótanács hetente ülésezik. Rendkívüli igazgatótanácsi értekezlet összehívására kerül sor, ha azt a tagok 25 %-a az okok megjelölésével indítványozza, vagy ha azt a vezetői tanács vagy az intézményigazgató szükségesnek ítéli meg Határozatképessége Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a 2/3-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményegység-vezetői megbízáshoz, a megbízás visszavonásához az igazgatótanács tagjai 2/3-ának titkos szavazás keretében adott igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt Az igazgatótanács működtetésének ügyrendi szabályai Összehívásáról az ÁMK igazgatója gondoskodik.. Az igazgatótanács értekezleteit az ÁMK igazgatója vezeti.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben