MIKRO PS PAPP SOFT KFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKRO PS PAPP SOFT KFT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út oldal

2 BEVEZETÉS A Mikro PS Papp Soft KFT (a továbbiakban: Mikro PS Papp Soft KFT) Általános Szerződési Feltételei meghatározzák a közcélú, nem koncesszióköteles Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Az Általános Szerződési Feltételek az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (1959. évi IV. törvény), valamint a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak a figyelembevételével készült. Az Általános Szerződési Feltételek a jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban módosulhat. Az Általános Szerződési Feltételek a Magyar Köztársaság területére, a Szolgáltató szolgáltatói engedélyében meghatározott működési területre és tevékenységekre hatályos. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a vállalkozóra, mint Szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltatóval a közcélú, nem koncesszióköteles Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, akik természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek. Az Általános Szerződési Feltételek a szolgáltatói bejelentésre a Nemzeti Hírközlési Hatóság által kiadott szolgáltatási jogosultságra vonatkozó határozat kiadásának napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató, valamint az Internet szolgáltatást igénybevevő, mint Előfizető közötti szerződés azon előírásait, amelyeket a Felek a Szolgáltatási Szerződés alapján magukra nézve kötelezőnek ismernek el. Az ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Valamennyi, a szerződés alapján a Feleket megillető jog és kötelezettség az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés együttes tartalma alapján értelmezhető. A Felek a Szolgáltatási Szerződés aláírásával kijelentik, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat is. 2.oldal

3 Tartalomjegyzék Fogalmak 1. Szolgáltató adatai 1.1. Szolgáltató megnevezése, telephelye címe 1.2. Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe, elérhetősége, nyitva tartása 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya 2.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya 2.3. Közzététel Értesítés az ASZF módosítása esetén 3. A szolgáltatás leírása 3.1. A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása 3.2. A szolgáltatás igénybevételének módja Szórt spektrumú rádióvonalon át 3.3. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és egyéb korlátai Szórt spektrumú rádióvonalon át 3.4. A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból 3.5. Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai 3.6. Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és igénybe vételük módja 4. A Szolgáltatási Szerződés 4.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szerződés hatálya 4.2. A szolgáltatás időbeli korlátozása Alkalmi szolgáltatás A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei A szerződés teljesítésének átmeneti akadálya Előfizető kérése alapján Az előfizetői jogviszony szünetelése 4.3. Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás és értesítés Változás az Előfizető adataiban 4.4. A Szolgáltatási Szerződés módosítása A szolgáltatás hozzáférési helyének és/vagy címzésének változtatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében 4.5. A Szolgáltatási Szerződés felmondása, megszűnése A Szolgáltatási Szerződés felmondása az Előfizető részéről A Szolgáltatási Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése Az Előfizető fizetési kötelezettsége és a Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 5.1. Az Előfizető jogai Adatkezelés, adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A szolgáltatás szünetelésének kérése Tudakozó szolgálat 5.2. A Szolgáltató jogai Az Előfizető nyilvántartása Az Előfizető forgalmának megfigyelése A Szolgáltatás szüneteltetése A Szolgáltatás korlátozása A Szolgáltatás felfüggesztése 3.oldal

4 Változások a szolgáltatásban Alvállalkozók igénybevétele 5.3. Az Előfizető kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának lehetővé tétele Díjfizetés 5.4. A Szolgáltató kötelezettségei Távközlési titoktartás Ügyfélszolgálat Hibaelhárítási idő felső határa az esetek 95%-ára Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárításban A számlázás módja és a díjbeszedés rendje Kártérítés Adatszolgáltatás az Előfizető számára 6. A Szerződő felek felelőssége 6.1. Az Előfizető felelőssége, szerződésszegése A szolgáltatás viszonteladásának feltételei A hozzáférés jogosulatlan átengedése Az átvitt adattartalomért való felelősség 6.2. A Szolgáltató felelőssége, szerződésszegése Késedelmes, hibás, és csökkent értékű teljesítés A díjszámlázás integritása Az átvitt adattartalomért való felelősség 6.3. Vis Maior 7. Díjszabás 7.1. A díjazás és számlázás alapelvei Előfizetési díjak Forgalmi díjak 7.2. Egyszeri díjak mértéke Bekapcsolási díjak Eseti (adminisztrációs) díjak Kedvezmények az egyszeri díjakban 7.3. Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak Kedvezmények a hozzáférési díjakban 7.4. Jeltovábbítási díjak 7.5. Számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja 8. A szolgáltatás megfelelősége az Előfizető szempontjából 8.1. Követelmények Használhatóság az Internet hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma Az ügyfélszolgálat vállalt kiszolgálási ideje 8.2. A meg nem felelés igazolása Előfizető részéről 8.3. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat 9. Értesítések 10. Elévülés 11. Felügyeleti Szervek 12. Az ASZF hatályba lépése és érvényessége Mellékletek: 1. sz. melléklet Díjszabás 2. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi célértékei 3. sz. melléklet Adatkezelési (Adatbiztonsági) szabályzat 4. sz. melléklet Megrendelőlap és Szolgáltatási Szerződések 5. sz. melléklet Internet használat alapelvei 6. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek kivonat 4.oldal

5 Fogalmak Előfizető Az a szerződő fél, aki az Internet szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatási Szerződést köt, és annak díját megfizeti. Az Előfizető üzleti és egyéni előfizető egyaránt lehet. Üzleti előfizető: Üzleti/intézményi előfizető az a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és társadalmi szervezet, vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki a szolgáltatáshozzáférési pont létesítését vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe, vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Egyéni előfizető: A közületi előfizetői kategóriába nem sorolható, természetes személy. Egyéni előfizető az a magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Szolgáltató A Szolgáltatási Szerződés alapján az Internet távközlési szolgáltatást a szerződött hozzáférési ponton keresztül biztosító szolgáltató a Mikro PS Papp Soft KFT. Felek A Szolgáltatási Szerződés aláírói, illetve jogutódaik. Szolgáltatás Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás A jelen ÁSZF 3.1. pontjában definiált távközlési szolgáltatás. Távközlés Az a tevékenység, amelynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszereket megvalósító közcélú, zártcélú, különcélú, saját célú és zártláncú távközlő hálózatokon, illetőleg ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több igénybevevőhöz, felhasználóhoz. Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont A távközlő hálózat azon pontja, amelyre az Előfizetők/igénybevevők végberendezései kapcsolódnak. Ez a pont jelenti a szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtás határát. Éves kiesési idő Az egyedi hibák miatti összes szolgáltatás kiesési idő egy naptári évre vonatkoztatva. Szolgáltatás kiesési idő A hiba bejelentésétől (észlelésétől) a szolgáltatás helyreállításáig eltelt időtartam. Ebben az időszakban az adott összeköttetés az előírt funkcióját nem képes ellátni. Az átlagos szolgáltatás kiesési időt egy éves időtartamra számoljuk. Használhatóság A megfigyelési idő használható részének a teljes megfigyelési időre vonatkoztatott aránya százalékban. Átlagos hibaelhárítási idő Az egy hiba elhárítására jutó átlagos idő. 5.oldal

6 1. Szolgáltató adatai 1.1. Szolgáltató megnevezése, telephelye címe A Szolgáltató neve, székhelye: Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató KFT 3100 Salgótarján, Vásártér út 17 Telefonszáma: 06-(32) Telefaxszáma: 06-(32) címe: Társasági formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: Adószáma: Tevékenységi köre: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás SZJ Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe, elérhetősége, nyitva tartása Ügyfélszolgálati iroda címe: 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefonszáma: 06-(32) (20) (30) (70) (36) Nyitva tartása: Hétfő péntek: Szombat vasárnap: zárva Technikai tanácsadás 06-(30) (HelpDesk): Éjjel-nappal hívható 6.oldal

7 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek tárgya és hatálya 2.1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az ÁSZF célja az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszony szabályozása, a szolgáltatások jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása. E kereteken belül a Szolgáltató Internet hozzáférést és E- mail szolgáltatást nyújt az Előfizetői számára. Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető/Felhasználó részéről, hogy rendelkeznie kell a szükséges műszaki végberendezésekkel (személyi számítógép), melyek segítségével a szolgáltatás igénybe vehető. Szolgáltatás előfizetője lehet természetes személy (a továbbiakban: Előfizető), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzleti Előfizető). Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Mikro PS Papp Soft KFT-re, valamint a szolgáltatatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre Az Általános Szolgáltatási Feltételek és a szolgáltatások időbeli és területi hatálya Az ÁSZF-ben rögzítettek a Nemzeti Hírközlési Hatóság jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg lép hatályba, és a határozatban megszabott időtartamra, ill. visszavonásig marad érvényben. Jelen ÁSZF a jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban módosulhat. Az ÁSZF a Magyar Köztársaság területére, a Szolgáltató szolgáltatói engedélyében meghatározott működési területre és tevékenységekre hatályos. Hozzáférési mód KÁBELNET [1] hálózaton keresztül Szórt spektrumú (vezeték nélküli) hálózaton keresztül (RLAN) A hozzáférés földrajzi terület szerinti meghatározása Nógrád Megye, Heves Megye Nógrád Megye, Heves Megye [1] KÁBELNET: Minden olyan számítógépes hálózati kapcsolat létesítésére alkalmas hálózati összeköttetés, amely koaxiális (10 Mbit/sec), UTP, FTP (RJ Mbit/sec vagy 1 Gbit/sec), ún. switchelt LAN (Local Area Network), ATM vagy optikai kábelhálózaton keresztül valósul meg Közzététel Az ÁSZF, a szolgáltatással kapcsolatos változások, információk a szolgáltatás megkezdésének napjától a Szolgáltató telephelyén, az ügyfelek részére nyilvános ügyfélszolgálati irodában (3100 Salgótarján, Vásártér út 17.), továbbá on-line elektronikus úton a Internet címen rendelkezésre állnak. Az ÁSZF-ről, az azokban bekövetkezett változásokról, a hatályos szerződési feltételekről, a díjakról az ügyfélszolgálati iroda telefonon keresztül is folyamatos tájékoztatást nyújt ügyfelei részére. Az Előfizetőket, előfizetői szerződést érintő fontosabb változások különösen azon változások, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek - levélben, elektronikus levélben és/vagy a 7.oldal

8 mindenkor megtalálható web oldalakon válnak a nyilvánosság számára elérhetővé. Egy szerződést érintő feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - elfogadta vagy tudomásul vette Értesítés az Ászf módosítása esetén Az ÁSZF-nek Szolgáltató által történő egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatása érdekében az ÁSZF megváltozását a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal korábban az ügyfélszolgálaton, továbbá az Interneten közzéteszi, valamint a módosítással érintett Előfizetőket a módosításról külön is értesíti. Az ÁSZF megváltoztatásáról szóló értesítésben Szolgáltató az Előfizető részére megadja a módosítások lényegének rövid leírását, a hatályba lépés időpontját, a közzétett ÁSZF elérhetőségét, továbbá, amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által igénybevett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. Egyoldalú szerződésmódosítás esetén az Előfizető részéről a szerződésmódosítás tudomásulvétele, illetve annak az értesítésben foglaltak szerinti elfogadása az alábbi esetekben valósul meg: 1. az Előfizető a szerződésmódosítás ellen az arról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve 2. az Előfizető esedékességkor befizeti a szerződésmódosítás értelmében megváltozott mértékű díjat. 3. A szolgáltatás leírása 3.1. A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltató Előfizetői számára az elektronikus hírközlésről szóló törvényben (Eht.) meghatározott koncessziós körbe nem tartozó, a nyilvánosság számára hozzáférhető Internet elérést biztosító távközlési szolgáltatásokat (továbbiakban: Alapszolgáltatások), illetve e szolgáltatáshoz kapcsolódó, távközlési szolgáltatásnak nem minősülő egyéb szolgáltatásokat (továbbiakban: Kiegészítő szolgáltatások) nyújt. Internet hozzáférés szolgáltatás ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás alapvető használati célja az előfizetői végberendezések, valamint az előfizetői végberendezések és központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat létrehozása, a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel megvalósítása, és az adatok adott címre való továbbítása. A Szolgáltató a szolgáltatás biztosításához a szükséges hatósági engedélyekkel, minőségtanúsító okiratokkal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező számítógépekkel, adatátviteli eszközökkel és kommunikációs csatornákkal ellátott adathálózati központot üzemeltet, amelyet szakirányú végzettséggel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező személyzettel működtet. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amely minden esetben a Szolgáltató központi kiszolgáló berendezésének valamely interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az előfizetői végberendezések valamely kommunikációs csatornán keresztül a nyilvános Internet hálózathoz kapcsolódhatnak. 8.oldal

9 A szolgáltatás nem távközlési hálózat-specifikus, az Előfizetők a szolgáltatás hozzáférési ponthoz a földrajzi területek, elhelyezkedésük szerint különböző kommunikációs csatornákon keresztül csatlakozhatnak (ÁSZF 3.2 pont). A nyilvános Internet hálózat teljes körű elérése az Előfizetők számára lehetőséget teremt a különböző Internet alkalmazások igénybevételére, így különösen elektronikus levelezésre ( ), levelezési listák létrehozására (Mailing List), hálózati hirdetésre (News), távoli számítógép elérésére (Telnet), adatállományok átvitelére (FTP), elektronikus csevegésre (IRC), web oldalak megtekintésére (WWW), különböző keresőprogramok működtetésére, stb. Pivát LAN szolgáltatás A Privát LAN szolgáltatás igénybevételével az Előfizető (zárt felhasználói csoport) részére Szolgáltató biztosítja több telephelyes vállalkozások, illetve fizikailag, földrajzilag, különböző helyen üzemelő számítógépek, vagy számítógépes hálózatok összekapcsolását RLAN, KABELNET, vagy bérelt vonali kapcsolaton keresztül. A Privát LAN szolgáltatás nem távközlési hálózat-specifikus, az Előfizetők a szolgáltatás hozzáférési ponthoz a földrajzi területek, elhelyezkedésük szerint különböző kommunikációs csatornákon keresztül csatlakozhatnak (ÁSZF 3.2 pont). KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Elektronikus postaláda Ha a felhasználó nem kapcsolódik állandó jelleggel az Internet hálózathoz, akkor a felhasználó címére érkező üzenetek a kiolvasás idejéig összegyűlnek. Ez a Mail (levelező) szerveren valósul meg. A felhasználók a szerveren jelszóval védett elektronikus postaládát (Mail box) bérelhetnek, amelyen keresztül lebonyolíthatják (elektronikus levelezési) forgalmukat. A szerverről a saját számítógépre POP3 protokollt használva lehet a leveleket áttölteni. Csak szolgáltatás Az Előfizető a szolgáltató szerverén létrehozott postaládájába fogadja leveleit. Ennél a szolgáltatásnál más Internet cím (szerver, ill. szolgáltatás) nem érhető el A szolgáltatás igénybevételének módja Az igénybe vehető adathálózati szolgáltatások közcélúak, így azokhoz az ÁSZF 4. számú Szolgáltatási Szerződés című fejezetében foglalt formai és eljárási szabályok szerint bárki hozzájuthat. A hálózathoz csatlakozó berendezéseknek rendelkezniük kell a Nemzeti Hírközlési Hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy akkor megfelelőek, ha rendelkeznek a 93/465/EGK határozata mellékletének B pontjában meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelellőségük elismeréséről] meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az Előfizetők az Internet szolgáltatásokat a hozzáférési módtól függően az alábbi változatoknak megfelelően vehetik igénybe: Szórt spektrumú rádióvonalon át (RLAN) Az Előfizető és a Szolgáltató között kiépített, frekvencia engedélyhez nem kötött frekvencia sávokon működő rádióösszeköttetésen keresztül (IEE x). 9.oldal

10 A 284/2002. (XII. 21.) Kormányrendelet (FNFT) H153 nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott feltételek betartása mellett: A ,5 MHz és az MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) szélessávú adatátviteli rendszer és HIPERLAN alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a ,5 MHz ECR/DEC/(01)07 határozatban meghatározottak szerint. Az MHz sáv harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) nagysebességű rádiós helyi hálózati HIPERLAN alkalmazásai részére fenntartott ERC/DEC/(99)23 határozata alapján A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A Mikro PS Papp Soft KFT Internet szolgáltatásait Magyarország területén belül nyújtja, a nap 24 órájában, az év 365 napján az előfizetői szerződés hatályosságának időtartama alatt. A szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja üzemszünet. Kétféle üzemszünet fordulhat elő: tervezett és előre nem látható okból bekövetkező üzemszünet. Tervezett üzemszünetet tart a szolgáltató karbantartás, felújítás, bővítés, vagy más ehhez hasonló tevékenységek elvégzése céljából. Nem tervezett üzemszünet esetével a szolgáltató előre nem tud számolni, azonban az ÁSZF-ben vállalt hibaelhárítási időt, illetve rendelkezésre állást nem haladhatja meg. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzék az adott távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződés alapján létesített szolgáltatás hozzáférési ponttal, illetve a szükséges végberendezésekkel. A szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei a hozzáférési módtól függően: Szórt spektrumú rádióvonalon át (RLAN) A szolgáltatás csak azokon a területeken áll az Előfizetők rendelkezésére, ahol a Szolgáltató telepített rádiós hozzáférési pontokat, valamint a Szolgáltató ezeken a területeken az Internet és az adatátviteli szolgáltatását megkezdte. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető és a Szolgáltató között szórt spektrumú berendezésekkel kiépítendő kapcsolat a ,5 MHz, vagy az MHz, vagy az MHz közötti frekvencia sávokban megfelelő jel/zaj viszonnyal stabilan fennálljon A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból A Mikro PS Papp Soft KFT a világhálóhoz az International Net Kft közreműködésével, annak mikrohullámú hálózatán keresztül, mint autonóm rendszer kapcsolódik. Az alap- és kiegészítő szolgáltatások egy részét az Internetre csatlakozó felhasználók szabadon vehetik igénybe, oly módon, hogy a Szolgáltató előfizetői részére adatokat küldenek, illetve tőlük adatokat kapnak. Például elektronikus levelezést folytathatnak, állományokat vihetnek át, illetve az Interneten szokásos módokon kommunikálnak egymással Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módja. Az Előfizetői végberendezések számítástechnikai berendezések, de a távközlő hálózathoz csatlakozó interfész (pl. PCI adapter) távközlő berendezésnek számít, így ezen berendezéseknek rendelkezniük kell a Nemzeti Hírközlési Hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével. 10.oldal

11 A végberendezések akkor megfelelőek, ha rendelkeznek a 93/465/EGK határozata mellékletének B pontjában meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelősségük elismeréséről] meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az előfizetői interfészt tartalmazó eszközök beszerzését a szolgáltató elvégzi. Az eszközöket az Előfizető a Szolgáltatótól vagy bármely más forrásból beszerezheti, esetleg bérelheti. Szolgáltató kizárólag belföldön kapható, a Nemzeti Hírközlési Hatóság forgalomba hozatali engedélyével rendelkező berendezéseket forgalmaz. Szórt spektrumú rádióvonali (RLAN) hozzáféréshez A mikrohullámú rádiós helyi hálózatra az Előfizető az adott telepítési helyen elérhető jel erősségének megfelelő antenna segítségével csatlakozik. Az alkalmazott antenna típusa, nyeresége, és az antennakábel típusa és hossza minden esetben úgy kerül meghatározásra, hogy az antenna kisugárzott egyenértékű teljesítménye (E.I.R.P) a vonatkozó előírásokban szereplő értéket nem haladhatja meg. Az antennakábelre felhasználói eszköz, vagy eszközök csatlakoznak (wireless USB eszköz, PCMCIA rádiós kártya PCI adapter kártyával, vagy anélkül, Access Point, Bridge, LAN konverter, stb.), mely(ek) segítségével az Előfizető számítógépén az IP szolgáltatás elérhetővé válik. Az alkalmazott készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok előírásainak. A Szolgáltató által telepített berendezések rádiós helyi hálózatok (RLAN), kis hatótávolságú eszközei (SRD), melyek a ,5 MHz-es, vagy az MHz-es, vagy az MHz-es harmonizált frekvenciasávokban működnek, a Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) lábjegyzeteiben és mellékleteiben foglaltak szerint. Annak eldöntése, hogy az Előfizető saját eszközöket telepíthet-e a hálózatra, a Szolgáltató által alkalmazott technológiától függ. A Szolgáltató az Előfizető által vásárolt, nem a Szolgáltató tulajdonát képező berendezés használatának engedélyezéséről az Előfizetőt külön nyilatkozatban értesíti. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt a Szolgáltató az igénybevevőt előzetesen tájékoztatja a szükséges eszközökről, és az azokra vonatkozó műszaki követelményekről (beleértve a számítógép konfigurációt is; hardver és szoftver). Amennyiben az eszközök ezen követelményeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató nem köteles az igénybevevő berendezéseinek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére. Szoftver Internet elérés esetén szükség van egy olyan programcsomagra, amely TCP/IP, valamint PPP protokollt használva képes a szolgáltató routereivel kommunikálni, illetve amely tartalmazza az Internethez szükséges kliens programokat. Ilyen programcsomagok léteznek Windows és más (UNIX, Macintosh stb.) operációs rendszerekhez is. Minimális szoftverigény: Windows 95 és bármilyen verziójú, az operációs rendszerbe illeszkedő Internet Explorer vagy Netscape Navigátor. Hardver Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy megfelelő interfésszel és kapacitással rendelkező végberendezéssel. Ajánlatos legalább IBM kompatíbilis számítógép Pentium 100, vagy nagyobb teljesítményű processzor, 64MB RAM, minimum 10 MB szabad kapacitás, VGA monitor Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és igénybe vételük módja 11.oldal

12 A Szolgáltató az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan az Előfizetők igénye szerint további Kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt az alábbiak szerint: postafiók szolgáltatás A Kiegészítő szolgáltatásokat az Előfizetők az Alapszolgáltatások részeként vagy külön megrendelés alapján vehetik igénybe a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek szerint. 4. A Szolgáltatási Szerződés 4.1. A Szolgáltatási Szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés A szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató és az igénylő a Szolgáltatási Szerződés megkötése után Előfizető - között, a Szolgáltató ÁSZF jogi feltételei, valamint az Előfizető megrendelése alapján írásbeli előfizetői szerződés a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés - jön létre. A szerződéskötésre az Előfizető által Szolgáltató részére eljuttatott megrendelése alapján kerül sor. Igénylő megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni Szolgáltató részére: a) Előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe; b) a szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; c) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; d) az igénybejelentés helye, időpontja. e) Szolgáltató a hozzá beérkező megrendeléseket nyilvántartásba veszi. Amennyiben Igénylő megrendelése nem megfelelő, az esetben Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével felhívja Igénylőt a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben Igénylő ennek nem tesz eleget abban az esetben megrendelését a nyilvántartásból törölni lehet. Ha Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére illetve a szolgáltatás megindítására 30 napon belül képes, az esetben a megrendelés beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles megtenni szerződéskötési ajánlatát a megrendelésben foglaltak alapján. A Szolgáltatási Szerződés - mint közcélú távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés - megkötésére Szolgáltatót, az alább felsorolt kivételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli. Nem terheli szerződéskötési kötelezettség Szolgáltatót, ha az Igénylőnek: a) Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy b) a korábbi Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató az Előfizető hibájából egy éven belül mondta fel. c) Ha az Igénylő által megadott szolgáltatási ponton a műszaki, vagy technikai feltételek nem megfelelőek, illetve a szolgáltatáshoz szükséges hálózat nem építhető ki. Az Igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az Igénylő az ajánlatot a 30 napon belül nem fogadja el, vagy arról nem nyilatkozik, ajánlata a nyilvántartásból törölhető. A Szolgáltatási Szerződés azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató kézhez veszi az Igénylő által is aláírt szerződést. Díjfizetés az igénybe vett szolgáltatások, valamint az és az pontok alapján történik. A Szolgáltatási Szerződés létrejöttét követően az Igénylő Előfizetővé (a továbbiakban: Előfizető) válik. 12.oldal

13 M E G R E N D E L Ő L A P Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Név: Állandó lakcím: Adószám (cég) / Szem.ig.szám (magánszemély): Telefonszám: Fax szám: Számlaszám:.. Azonosító: maximum 10 karakter Jelszó: 5-8 karakter Az Ön címe a következő formátumú lesz: Szolgáltatás kezdő időpontja: Kelt: Szolgáltató Előfizető 13.oldal

14 Előfizetői szerződés magánszemély előfizető esetén ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Szerződés száma: 2008/.. 1. A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): Cégnév : Mikro PS Papp Soft KFT Székhely : 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefon : Ügyfélszolgálat és Hiba bejelentő: 32/ , 30/ , 36/ , 70/ , 20/ , honlap : Másrészről mint előfizető ( továbbiakban Előfizető ): Név: Leánykori neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Állandó lakcím: Kapcsolattartó neve: Telefon: 2. A szolgáltatás igénybevételének helye: Helyiség: Utca, házszám, emelet, ajtó: 3. A szerződés tárgya A Szolgáltató az Előfizető megrendelése alapján kisközösségi Internet szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Előfizető házában kiépített helyi számítógépes hálózaton keresztül. A szolgáltatás minőségi célértékei: Minden előfizetőnek az igényelt díjcsomagtól függően a következő sávszélességet biztosítjuk: Igényelt díjcsomag : Alap csomag Kbit/sec Midi csomag Kbit/sec Böngészés: Letöltés: Feltöltés: Hálózaton belüli garantált letöltés: garantált feltöltés: A szolgáltatás igénybevételének korlátai A hozzáférés nincs időben korlátozva, tehát napi 24 órás internet használat biztosított. A folyamatos le/fel töltés (fájlcserélők) csak éjféltől 12 óráig engedélyezett. Folyamatos le/fel töltés definíciója:. A böngészés, szörfözés, tehát a honlapok letöltése nem minősül letöltésnek. Folyamatos letöltésnek minősül viszont, bármely 1 órás időintervallumban 30percnél hosszabb ideig tartó fájl le/fel töltés. A 1 órás időintervallumon belül a 30 percet ki lehet használni egybefüggően, vagy szakaszokra bontva is 4. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök A szolgáltatás igénybe vételéhez Windows 95, vagy ennél újabb Windows (98, Mileneum, 2000, Xp, ), vagy Linux operációs rendszerrel működő, hálózati kártyát tartalmazó számítógépre van szükség. 5. A teljesítés ideje oldal

15 A Szolgáltató a helyi számítógépes hálózat kiépítését követő 10 napon belül biztosítja a szolgáltatás igénybevételét, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltételei az előfizetőnél rendelkezésre állnak. 6. Havonta fizetendő szolgáltatási díj Havi díj ( Az összeg az áfát tartalmazza ): o Alap csomag: Ft o Midi csomag: Ft A havi díjat a tárgyhó 15-ig kell a szolgáltató OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára befizetni Igényelt fizetési mód: Utalás Csekk 7. Az előfizető jogai A szolgáltató hibájából történő 24 órát meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén az előfizetőt időarányos díjjóváírás illeti. A szolgáltatás bármely okból történő kimaradásából, vagy hibás működésből eredő, az előfizetőt esetlegesen érő kárért a szolgáltató nem vállal kártérítési kötelezettséget. 8. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidőtől vállalja a szolgáltatás nyújtását. A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, de a hibás működés miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. Köteles a szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötését megelőzően az előfizetőtől kapott, vagy tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. Az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához (Hozzájárul Nem járul hozzá) 9. Az Előfizető kötelezettségei A szolgáltatáshoz használt eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartania a szerződés tartama alatt. Szükség esetén a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban a helyszíni hibaelhárítás lehetőségét biztosítani kell. Felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján, címén keresztül történik. 10. Kapcsolattartó személyek neve, telefon, telefaxszáma Az Előfizető részéről a kapcsolattartó személyek nevét, telefonszámát a szerződés 1. pontja tartalmazza. A kapcsolattartó adataiban történt változást az Előfizető köteles 3 napon belül a Szolgáltatónak továbbítani. 11. A szerződés megszűnése Mindkét fél jogosult a szerződést a felmondási idő betartásával felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő lejártáig az Előfizető köteles a havi díjak fizetésére. A felek a szerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal bármikor megszüntethetik. 12. Záró rendelkezések Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató honlapjárol letölthető Általános Szerződési Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Vitás kérdések elbírálására, amennyiben az egymás közötti megállapodás sikertelen, az előfizető, a szolgáltató telephelye szerinti bíróságához nyújthat be keresetet. Kelt: 15.oldal

16 Szolgáltató Előfizető 16.oldal

17 Előfizetői szerződés nem magánszemély esetén ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Szerződés száma: 2008/.. 1. A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): Cégnév : Mikro PS Papp Soft KFT Székhely : 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefon : Ügyfélszolgálat és Hiba bejelentő: 32/ , 30/ , 36/ , 70/ , 20/ , honlap : Másrészről mint előfizető ( továbbiakban Előfizető ): Cégnév: Székhely címe: Számlázási cím: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bank megnevezése, számlaszáma: Kapcsolattartó neve:.. Telefon: 2. A szolgáltatás igénybevételének helye: Helyiség: Utca, házszám, emelet, ajtó: 3. A szerződés tárgya A Szolgáltató az Előfizető megrendelése alapján kisközösségi Internet szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Előfizető házában kiépített helyi számítógépes hálózaton keresztül. A szolgáltatás minőségi célértékei: Minden előfizetőnek az igényelt díjcsomagtól függően a következő sávszélességet biztosítjuk: Igényelt díjcsomag : Alap csomag Kbit/sec Midi csomag Kbit/sec Böngészés: Letöltés: Feltöltés: Hálózaton belüli garantált letöltés: garantált feltöltés: A szolgáltatás igénybevételének korlátai A hozzáférés nincs időben korlátozva, tehát napi 24 órás internet használat biztosított. A folyamatos le/fel töltés (fájlcserélők) csak éjféltől 12 óráig engedélyezett. Folyamatos le/fel töltés definíciója:. A böngészés, szörfözés, tehát a honlapok letöltése nem minősül letöltésnek. Folyamatos letöltésnek minősül viszont, bármely 1 órás időintervallumban 30percnél hosszabb ideig tartó fájl le/fel töltés. A 1 órás időintervallumon belül a 30 percet ki lehet használni egybefüggően, vagy szakaszokra bontva is 4. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök A szolgáltatás igénybe vételéhez Windows 95, vagy ennél újabb Windows (98, Mileneum, 2000, Xp, ), vagy Linux operációs rendszerrel működő, hálózati kártyát tartalmazó számítógépre van szükség oldal

18 5. A teljesítés ideje A Szolgáltató a helyi számítógépes hálózat kiépítését követő 10 napon belül biztosítja a szolgáltatás igénybevételét, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltételei az előfizetőnél rendelkezésre állnak. 6. Havonta fizetendő szolgáltatási díj Havi díj ( Az összeg az áfát tartalmazza ): o Alap csomag: Ft o Midi csomag: Ft A havi díjat a tárgyhó 15-ig kell a szolgáltató OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára befizetni Igényelt fizetési mód: Utalás Csekk 7. Az előfizető jogai A szolgáltató hibájából történő 24 órát meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén az előfizetőt időarányos díjjóváírás illeti. A szolgáltatás bármely okból történő kimaradásából, vagy hibás működésből eredő, az előfizetőt esetlegesen érő kárért a szolgáltató nem vállal kártérítési kötelezettséget. 8. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidőtől vállalja a szolgáltatás nyújtását. A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, de a hibás működés miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. Köteles a szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötését megelőzően az előfizetőtől kapott, vagy tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. Az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához (Hozzájárul Nem járul hozzá) 9. Az Előfizető kötelezettségei A szolgáltatáshoz használt eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartania a szerződés tartama alatt. Szükség esetén a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban a helyszíni hibaelhárítás lehetőségét biztosítani kell. Felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján, címén keresztül történik. 10. Kapcsolattartó személyek neve, telefon, telefaxszáma Az Előfizető részéről a kapcsolattartó személyek nevét, telefonszámát a szerződés 1. pontja tartalmazza. A kapcsolattartó adataiban történt változást az Előfizető köteles 3 napon belül a Szolgáltatónak továbbítani. 11. A szerződés megszűnése Mindkét fél jogosult a szerződést a felmondási idő betartásával felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő lejártáig az Előfizető köteles a havi díjak fizetésére. A felek a szerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal bármikor megszüntethetik. 12. Záró rendelkezések Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató honlapjárol letölthető Általános Szerződési Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Vitás kérdések elbírálására, amennyiben az egymás közötti megállapodás sikertelen, az előfizető, a szolgáltató telephelye szerinti bíróságához nyújthat be keresetet. Kelt: 18.oldal

19 Szolgáltató Előfizető 19.oldal

20 Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Szórt spektrumú rádióvonal (RLAN) igénybevétele esetén A Szolgáltató a létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján a tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő mikrohullámú rádiós helyi hálózatához kapcsolódó állandó szolgáltatás hozzáférési pontot létesít 30 munkanapon belül, amelyen az Előfizető az adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerződés tartama alatt igénybe veheti. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha: a) Előfizető Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; b) Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére egy későbbi időpontban állapodnak meg; c) Előfizetőhöz nem épült ki a megfelelő más távközlési szolgáltató által biztosított csatlakozás; d) Előfizető nem adja meg Szolgáltatónak a szükséges műszaki információkat. Amennyiben Előfizető a megrendelését a Szolgáltatási Szerződés aláírását követően, a hozzáférési pont létesítése előtt visszamondja, vagy az érdekkörében felmerülő feltételeket (úgymint pl.: a távközlési hálózat helyi szakasza kiépítésének lehetővé tétele, a megfelelő helyiségébe való bejutás lehetővé tétele, stb.) nem teljesíti, hátráltatva a szolgáltatás üzembe helyezését, Szolgáltató mentesül szerződéses kötelezettségei alól és Előfizető köteles a Szolgáltatónak az időközben ezzel kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni. Felelősség A szolgáltató szerződéskötési kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés kötelező biztosítására. A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az Előfizető által használt végberendezés rendellenes működéséből, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért A szerződés hatálya A Szolgáltatási Szerződés, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, határozatlan időre jön létre, és Magyarország teljes területén hatályos, mindenkor feltételezve Szolgáltató részéről az érvényes szolgáltatási engedély meglétét. A szerződés hatálya független attól, hogy Előfizető a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi vagy sem. A szerződés hatálya kiterjed a Mikro PS Papp Soft KFT-re, mint Szolgáltatóra, valamint az Internet szolgáltatás igénybevételére az adott szerződéssel kapcsolatosan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. A mindkét szerződő fél által (cégszerűen) aláírt Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltatóhoz való visszaérkezés napján lép hatályba A szolgáltatás időbeni korlátozása Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség van arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés meghatározott időtartamra, vagy meghatározott esemény időtartamára jöjjön létre. Ebben az esetben a felek a szerződés feltételeiben külön állapodnak meg. Az alkalmi szolgáltatás időtartama maximálisan 6 (hat) hónapi időtartamra terjedhet. Alkalmi szolgáltatás esetén a szolgáltatásért járó ellenértéket a felek az alkalmi szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik. 20.oldal

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K. [Compagnon Internet] oldal 1

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K. [Compagnon Internet] oldal 1 Compagnon Betéti Társaság. 1039 Budapest, Bálint Gy. u. 20. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mikrohullámú Internet hozzáférés szolgáltatásra Hatályos: 2011. április 4-től Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai

Általános szerződési feltételek 3. sz. melléklet. Szolgáltató által felszámított díjak és típusai Szolgáltató által felszámított díjak és típusai 1.1. Telepítési díj Az előfizető a műsorelosztás szolgáltatás biztosítása érdekében telepítési díjat fizet a szolgáltatónak. A telepítési díj egy előfizetői

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Telefon: (35) 500-000,

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Telefon:

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka

Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka Mûsorok, mûsor,- és díjcsomagok választéka 1.a) sz. melléklet Galgóczy utca-i rendszer 1. Analóg programcsomagok választéka Minimál megnevezésû csomag Sorszám Mûsor megnevezése Tematikája Nyelve 1. 2.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Q W E R T Y N E T K F T. Hatályos: 2014. szeptember 15.-től - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3. 1. A Szolgáltató adatai... 5. 1.1 A szolgáltató

Részletesebben