MIKRO PS PAPP SOFT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKRO PS PAPP SOFT KFT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út oldal

2 BEVEZETÉS A Mikro PS Papp Soft KFT (a továbbiakban: Mikro PS Papp Soft KFT) Általános Szerződési Feltételei meghatározzák a közcélú, nem koncesszióköteles Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Az Általános Szerződési Feltételek az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (1959. évi IV. törvény), valamint a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak a figyelembevételével készült. Az Általános Szerződési Feltételek a jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban módosulhat. Az Általános Szerződési Feltételek a Magyar Köztársaság területére, a Szolgáltató szolgáltatói engedélyében meghatározott működési területre és tevékenységekre hatályos. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a vállalkozóra, mint Szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltatóval a közcélú, nem koncesszióköteles Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, akik természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok lehetnek. Az Általános Szerződési Feltételek a szolgáltatói bejelentésre a Nemzeti Hírközlési Hatóság által kiadott szolgáltatási jogosultságra vonatkozó határozat kiadásának napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató, valamint az Internet szolgáltatást igénybevevő, mint Előfizető közötti szerződés azon előírásait, amelyeket a Felek a Szolgáltatási Szerződés alapján magukra nézve kötelezőnek ismernek el. Az ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Valamennyi, a szerződés alapján a Feleket megillető jog és kötelezettség az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés együttes tartalma alapján értelmezhető. A Felek a Szolgáltatási Szerződés aláírásával kijelentik, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat is. 2.oldal

3 Tartalomjegyzék Fogalmak 1. Szolgáltató adatai 1.1. Szolgáltató megnevezése, telephelye címe 1.2. Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe, elérhetősége, nyitva tartása 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya 2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya 2.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya 2.3. Közzététel Értesítés az ASZF módosítása esetén 3. A szolgáltatás leírása 3.1. A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása 3.2. A szolgáltatás igénybevételének módja Szórt spektrumú rádióvonalon át 3.3. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és egyéb korlátai Szórt spektrumú rádióvonalon át 3.4. A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból 3.5. Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai 3.6. Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és igénybe vételük módja 4. A Szolgáltatási Szerződés 4.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szerződés hatálya 4.2. A szolgáltatás időbeli korlátozása Alkalmi szolgáltatás A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei A szerződés teljesítésének átmeneti akadálya Előfizető kérése alapján Az előfizetői jogviszony szünetelése 4.3. Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás és értesítés Változás az Előfizető adataiban 4.4. A Szolgáltatási Szerződés módosítása A szolgáltatás hozzáférési helyének és/vagy címzésének változtatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben beálló változások Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében 4.5. A Szolgáltatási Szerződés felmondása, megszűnése A Szolgáltatási Szerződés felmondása az Előfizető részéről A Szolgáltatási Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése Az Előfizető fizetési kötelezettsége és a Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén 5. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 5.1. Az Előfizető jogai Adatkezelés, adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A szolgáltatás szünetelésének kérése Tudakozó szolgálat 5.2. A Szolgáltató jogai Az Előfizető nyilvántartása Az Előfizető forgalmának megfigyelése A Szolgáltatás szüneteltetése A Szolgáltatás korlátozása A Szolgáltatás felfüggesztése 3.oldal

4 Változások a szolgáltatásban Alvállalkozók igénybevétele 5.3. Az Előfizető kötelezettségei Engedélyezett végberendezés csatlakoztatása A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának lehetővé tétele Díjfizetés 5.4. A Szolgáltató kötelezettségei Távközlési titoktartás Ügyfélszolgálat Hibaelhárítási idő felső határa az esetek 95%-ára Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárításban A számlázás módja és a díjbeszedés rendje Kártérítés Adatszolgáltatás az Előfizető számára 6. A Szerződő felek felelőssége 6.1. Az Előfizető felelőssége, szerződésszegése A szolgáltatás viszonteladásának feltételei A hozzáférés jogosulatlan átengedése Az átvitt adattartalomért való felelősség 6.2. A Szolgáltató felelőssége, szerződésszegése Késedelmes, hibás, és csökkent értékű teljesítés A díjszámlázás integritása Az átvitt adattartalomért való felelősség 6.3. Vis Maior 7. Díjszabás 7.1. A díjazás és számlázás alapelvei Előfizetési díjak Forgalmi díjak 7.2. Egyszeri díjak mértéke Bekapcsolási díjak Eseti (adminisztrációs) díjak Kedvezmények az egyszeri díjakban 7.3. Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak Kedvezmények a hozzáférési díjakban 7.4. Jeltovábbítási díjak 7.5. Számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja 8. A szolgáltatás megfelelősége az Előfizető szempontjából 8.1. Követelmények Használhatóság az Internet hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma Az ügyfélszolgálat vállalt kiszolgálási ideje 8.2. A meg nem felelés igazolása Előfizető részéről 8.3. Reklamációk és viták rendezése, jogorvoslat 9. Értesítések 10. Elévülés 11. Felügyeleti Szervek 12. Az ASZF hatályba lépése és érvényessége Mellékletek: 1. sz. melléklet Díjszabás 2. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi célértékei 3. sz. melléklet Adatkezelési (Adatbiztonsági) szabályzat 4. sz. melléklet Megrendelőlap és Szolgáltatási Szerződések 5. sz. melléklet Internet használat alapelvei 6. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek kivonat 4.oldal

5 Fogalmak Előfizető Az a szerződő fél, aki az Internet szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatási Szerződést köt, és annak díját megfizeti. Az Előfizető üzleti és egyéni előfizető egyaránt lehet. Üzleti előfizető: Üzleti/intézményi előfizető az a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és társadalmi szervezet, vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki a szolgáltatáshozzáférési pont létesítését vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe, vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Egyéni előfizető: A közületi előfizetői kategóriába nem sorolható, természetes személy. Egyéni előfizető az a magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Szolgáltató A Szolgáltatási Szerződés alapján az Internet távközlési szolgáltatást a szerződött hozzáférési ponton keresztül biztosító szolgáltató a Mikro PS Papp Soft KFT. Felek A Szolgáltatási Szerződés aláírói, illetve jogutódaik. Szolgáltatás Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás A jelen ÁSZF 3.1. pontjában definiált távközlési szolgáltatás. Távközlés Az a tevékenység, amelynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszereket megvalósító közcélú, zártcélú, különcélú, saját célú és zártláncú távközlő hálózatokon, illetőleg ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több igénybevevőhöz, felhasználóhoz. Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont A távközlő hálózat azon pontja, amelyre az Előfizetők/igénybevevők végberendezései kapcsolódnak. Ez a pont jelenti a szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtás határát. Éves kiesési idő Az egyedi hibák miatti összes szolgáltatás kiesési idő egy naptári évre vonatkoztatva. Szolgáltatás kiesési idő A hiba bejelentésétől (észlelésétől) a szolgáltatás helyreállításáig eltelt időtartam. Ebben az időszakban az adott összeköttetés az előírt funkcióját nem képes ellátni. Az átlagos szolgáltatás kiesési időt egy éves időtartamra számoljuk. Használhatóság A megfigyelési idő használható részének a teljes megfigyelési időre vonatkoztatott aránya százalékban. Átlagos hibaelhárítási idő Az egy hiba elhárítására jutó átlagos idő. 5.oldal

6 1. Szolgáltató adatai 1.1. Szolgáltató megnevezése, telephelye címe A Szolgáltató neve, székhelye: Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató KFT 3100 Salgótarján, Vásártér út 17 Telefonszáma: 06-(32) Telefaxszáma: 06-(32) címe: Társasági formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: Adószáma: Tevékenységi köre: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás SZJ Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe, elérhetősége, nyitva tartása Ügyfélszolgálati iroda címe: 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefonszáma: 06-(32) (20) (30) (70) (36) Nyitva tartása: Hétfő péntek: Szombat vasárnap: zárva Technikai tanácsadás 06-(30) (HelpDesk): Éjjel-nappal hívható 6.oldal

7 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek tárgya és hatálya 2.1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az ÁSZF célja az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszony szabályozása, a szolgáltatások jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása. E kereteken belül a Szolgáltató Internet hozzáférést és E- mail szolgáltatást nyújt az Előfizetői számára. Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető/Felhasználó részéről, hogy rendelkeznie kell a szükséges műszaki végberendezésekkel (személyi számítógép), melyek segítségével a szolgáltatás igénybe vehető. Szolgáltatás előfizetője lehet természetes személy (a továbbiakban: Előfizető), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzleti Előfizető). Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Mikro PS Papp Soft KFT-re, valamint a szolgáltatatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre Az Általános Szolgáltatási Feltételek és a szolgáltatások időbeli és területi hatálya Az ÁSZF-ben rögzítettek a Nemzeti Hírközlési Hatóság jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg lép hatályba, és a határozatban megszabott időtartamra, ill. visszavonásig marad érvényben. Jelen ÁSZF a jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban módosulhat. Az ÁSZF a Magyar Köztársaság területére, a Szolgáltató szolgáltatói engedélyében meghatározott működési területre és tevékenységekre hatályos. Hozzáférési mód KÁBELNET [1] hálózaton keresztül Szórt spektrumú (vezeték nélküli) hálózaton keresztül (RLAN) A hozzáférés földrajzi terület szerinti meghatározása Nógrád Megye, Heves Megye Nógrád Megye, Heves Megye [1] KÁBELNET: Minden olyan számítógépes hálózati kapcsolat létesítésére alkalmas hálózati összeköttetés, amely koaxiális (10 Mbit/sec), UTP, FTP (RJ Mbit/sec vagy 1 Gbit/sec), ún. switchelt LAN (Local Area Network), ATM vagy optikai kábelhálózaton keresztül valósul meg Közzététel Az ÁSZF, a szolgáltatással kapcsolatos változások, információk a szolgáltatás megkezdésének napjától a Szolgáltató telephelyén, az ügyfelek részére nyilvános ügyfélszolgálati irodában (3100 Salgótarján, Vásártér út 17.), továbbá on-line elektronikus úton a Internet címen rendelkezésre állnak. Az ÁSZF-ről, az azokban bekövetkezett változásokról, a hatályos szerződési feltételekről, a díjakról az ügyfélszolgálati iroda telefonon keresztül is folyamatos tájékoztatást nyújt ügyfelei részére. Az Előfizetőket, előfizetői szerződést érintő fontosabb változások különösen azon változások, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek - levélben, elektronikus levélben és/vagy a 7.oldal

8 mindenkor megtalálható web oldalakon válnak a nyilvánosság számára elérhetővé. Egy szerződést érintő feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - elfogadta vagy tudomásul vette Értesítés az Ászf módosítása esetén Az ÁSZF-nek Szolgáltató által történő egyoldalú módosítása esetén Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatása érdekében az ÁSZF megváltozását a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal korábban az ügyfélszolgálaton, továbbá az Interneten közzéteszi, valamint a módosítással érintett Előfizetőket a módosításról külön is értesíti. Az ÁSZF megváltoztatásáról szóló értesítésben Szolgáltató az Előfizető részére megadja a módosítások lényegének rövid leírását, a hatályba lépés időpontját, a közzétett ÁSZF elérhetőségét, továbbá, amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által igénybevett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. Egyoldalú szerződésmódosítás esetén az Előfizető részéről a szerződésmódosítás tudomásulvétele, illetve annak az értesítésben foglaltak szerinti elfogadása az alábbi esetekben valósul meg: 1. az Előfizető a szerződésmódosítás ellen az arról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve 2. az Előfizető esedékességkor befizeti a szerződésmódosítás értelmében megváltozott mértékű díjat. 3. A szolgáltatás leírása 3.1. A szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltató Előfizetői számára az elektronikus hírközlésről szóló törvényben (Eht.) meghatározott koncessziós körbe nem tartozó, a nyilvánosság számára hozzáférhető Internet elérést biztosító távközlési szolgáltatásokat (továbbiakban: Alapszolgáltatások), illetve e szolgáltatáshoz kapcsolódó, távközlési szolgáltatásnak nem minősülő egyéb szolgáltatásokat (továbbiakban: Kiegészítő szolgáltatások) nyújt. Internet hozzáférés szolgáltatás ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás alapvető használati célja az előfizetői végberendezések, valamint az előfizetői végberendezések és központi kiszolgáló berendezések közötti kapcsolat létrehozása, a kapcsolat ideje alatt a szolgáltatások által lehetővé tett protokollok szerinti adatátvitel megvalósítása, és az adatok adott címre való továbbítása. A Szolgáltató a szolgáltatás biztosításához a szükséges hatósági engedélyekkel, minőségtanúsító okiratokkal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező számítógépekkel, adatátviteli eszközökkel és kommunikációs csatornákkal ellátott adathálózati központot üzemeltet, amelyet szakirányú végzettséggel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező személyzettel működtet. A Szolgáltató a szolgáltatás keretében szolgáltatás hozzáférési pontot létesít, amely minden esetben a Szolgáltató központi kiszolgáló berendezésének valamely interfésze, továbbá biztosítja az Előfizetők részére a szükséges azonosítókat és jelszavakat, amelyek segítségével az előfizetői végberendezések valamely kommunikációs csatornán keresztül a nyilvános Internet hálózathoz kapcsolódhatnak. 8.oldal

9 A szolgáltatás nem távközlési hálózat-specifikus, az Előfizetők a szolgáltatás hozzáférési ponthoz a földrajzi területek, elhelyezkedésük szerint különböző kommunikációs csatornákon keresztül csatlakozhatnak (ÁSZF 3.2 pont). A nyilvános Internet hálózat teljes körű elérése az Előfizetők számára lehetőséget teremt a különböző Internet alkalmazások igénybevételére, így különösen elektronikus levelezésre ( ), levelezési listák létrehozására (Mailing List), hálózati hirdetésre (News), távoli számítógép elérésére (Telnet), adatállományok átvitelére (FTP), elektronikus csevegésre (IRC), web oldalak megtekintésére (WWW), különböző keresőprogramok működtetésére, stb. Pivát LAN szolgáltatás A Privát LAN szolgáltatás igénybevételével az Előfizető (zárt felhasználói csoport) részére Szolgáltató biztosítja több telephelyes vállalkozások, illetve fizikailag, földrajzilag, különböző helyen üzemelő számítógépek, vagy számítógépes hálózatok összekapcsolását RLAN, KABELNET, vagy bérelt vonali kapcsolaton keresztül. A Privát LAN szolgáltatás nem távközlési hálózat-specifikus, az Előfizetők a szolgáltatás hozzáférési ponthoz a földrajzi területek, elhelyezkedésük szerint különböző kommunikációs csatornákon keresztül csatlakozhatnak (ÁSZF 3.2 pont). KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Elektronikus postaláda Ha a felhasználó nem kapcsolódik állandó jelleggel az Internet hálózathoz, akkor a felhasználó címére érkező üzenetek a kiolvasás idejéig összegyűlnek. Ez a Mail (levelező) szerveren valósul meg. A felhasználók a szerveren jelszóval védett elektronikus postaládát (Mail box) bérelhetnek, amelyen keresztül lebonyolíthatják (elektronikus levelezési) forgalmukat. A szerverről a saját számítógépre POP3 protokollt használva lehet a leveleket áttölteni. Csak szolgáltatás Az Előfizető a szolgáltató szerverén létrehozott postaládájába fogadja leveleit. Ennél a szolgáltatásnál más Internet cím (szerver, ill. szolgáltatás) nem érhető el A szolgáltatás igénybevételének módja Az igénybe vehető adathálózati szolgáltatások közcélúak, így azokhoz az ÁSZF 4. számú Szolgáltatási Szerződés című fejezetében foglalt formai és eljárási szabályok szerint bárki hozzájuthat. A hálózathoz csatlakozó berendezéseknek rendelkezniük kell a Nemzeti Hírközlési Hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy akkor megfelelőek, ha rendelkeznek a 93/465/EGK határozata mellékletének B pontjában meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelellőségük elismeréséről] meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az Előfizetők az Internet szolgáltatásokat a hozzáférési módtól függően az alábbi változatoknak megfelelően vehetik igénybe: Szórt spektrumú rádióvonalon át (RLAN) Az Előfizető és a Szolgáltató között kiépített, frekvencia engedélyhez nem kötött frekvencia sávokon működő rádióösszeköttetésen keresztül (IEE x). 9.oldal

10 A 284/2002. (XII. 21.) Kormányrendelet (FNFT) H153 nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott feltételek betartása mellett: A ,5 MHz és az MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) szélessávú adatátviteli rendszer és HIPERLAN alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a ,5 MHz ECR/DEC/(01)07 határozatban meghatározottak szerint. Az MHz sáv harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) nagysebességű rádiós helyi hálózati HIPERLAN alkalmazásai részére fenntartott ERC/DEC/(99)23 határozata alapján A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai A Mikro PS Papp Soft KFT Internet szolgáltatásait Magyarország területén belül nyújtja, a nap 24 órájában, az év 365 napján az előfizetői szerződés hatályosságának időtartama alatt. A szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja üzemszünet. Kétféle üzemszünet fordulhat elő: tervezett és előre nem látható okból bekövetkező üzemszünet. Tervezett üzemszünetet tart a szolgáltató karbantartás, felújítás, bővítés, vagy más ehhez hasonló tevékenységek elvégzése céljából. Nem tervezett üzemszünet esetével a szolgáltató előre nem tud számolni, azonban az ÁSZF-ben vállalt hibaelhárítási időt, illetve rendelkezésre állást nem haladhatja meg. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzék az adott távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szolgáltatási Szerződés alapján létesített szolgáltatás hozzáférési ponttal, illetve a szükséges végberendezésekkel. A szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei a hozzáférési módtól függően: Szórt spektrumú rádióvonalon át (RLAN) A szolgáltatás csak azokon a területeken áll az Előfizetők rendelkezésére, ahol a Szolgáltató telepített rádiós hozzáférési pontokat, valamint a Szolgáltató ezeken a területeken az Internet és az adatátviteli szolgáltatását megkezdte. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető és a Szolgáltató között szórt spektrumú berendezésekkel kiépítendő kapcsolat a ,5 MHz, vagy az MHz, vagy az MHz közötti frekvencia sávokban megfelelő jel/zaj viszonnyal stabilan fennálljon A szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból A Mikro PS Papp Soft KFT a világhálóhoz az International Net Kft közreműködésével, annak mikrohullámú hálózatán keresztül, mint autonóm rendszer kapcsolódik. Az alap- és kiegészítő szolgáltatások egy részét az Internetre csatlakozó felhasználók szabadon vehetik igénybe, oly módon, hogy a Szolgáltató előfizetői részére adatokat küldenek, illetve tőlük adatokat kapnak. Például elektronikus levelezést folytathatnak, állományokat vihetnek át, illetve az Interneten szokásos módokon kommunikálnak egymással Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módja. Az Előfizetői végberendezések számítástechnikai berendezések, de a távközlő hálózathoz csatlakozó interfész (pl. PCI adapter) távközlő berendezésnek számít, így ezen berendezéseknek rendelkezniük kell a Nemzeti Hírközlési Hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével. 10.oldal

11 A végberendezések akkor megfelelőek, ha rendelkeznek a 93/465/EGK határozata mellékletének B pontjában meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelősségük elismeréséről] meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az előfizetői interfészt tartalmazó eszközök beszerzését a szolgáltató elvégzi. Az eszközöket az Előfizető a Szolgáltatótól vagy bármely más forrásból beszerezheti, esetleg bérelheti. Szolgáltató kizárólag belföldön kapható, a Nemzeti Hírközlési Hatóság forgalomba hozatali engedélyével rendelkező berendezéseket forgalmaz. Szórt spektrumú rádióvonali (RLAN) hozzáféréshez A mikrohullámú rádiós helyi hálózatra az Előfizető az adott telepítési helyen elérhető jel erősségének megfelelő antenna segítségével csatlakozik. Az alkalmazott antenna típusa, nyeresége, és az antennakábel típusa és hossza minden esetben úgy kerül meghatározásra, hogy az antenna kisugárzott egyenértékű teljesítménye (E.I.R.P) a vonatkozó előírásokban szereplő értéket nem haladhatja meg. Az antennakábelre felhasználói eszköz, vagy eszközök csatlakoznak (wireless USB eszköz, PCMCIA rádiós kártya PCI adapter kártyával, vagy anélkül, Access Point, Bridge, LAN konverter, stb.), mely(ek) segítségével az Előfizető számítógépén az IP szolgáltatás elérhetővé válik. Az alkalmazott készüléknek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok előírásainak. A Szolgáltató által telepített berendezések rádiós helyi hálózatok (RLAN), kis hatótávolságú eszközei (SRD), melyek a ,5 MHz-es, vagy az MHz-es, vagy az MHz-es harmonizált frekvenciasávokban működnek, a Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) lábjegyzeteiben és mellékleteiben foglaltak szerint. Annak eldöntése, hogy az Előfizető saját eszközöket telepíthet-e a hálózatra, a Szolgáltató által alkalmazott technológiától függ. A Szolgáltató az Előfizető által vásárolt, nem a Szolgáltató tulajdonát képező berendezés használatának engedélyezéséről az Előfizetőt külön nyilatkozatban értesíti. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése előtt a Szolgáltató az igénybevevőt előzetesen tájékoztatja a szükséges eszközökről, és az azokra vonatkozó műszaki követelményekről (beleértve a számítógép konfigurációt is; hardver és szoftver). Amennyiben az eszközök ezen követelményeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató nem köteles az igénybevevő berendezéseinek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére. Szoftver Internet elérés esetén szükség van egy olyan programcsomagra, amely TCP/IP, valamint PPP protokollt használva képes a szolgáltató routereivel kommunikálni, illetve amely tartalmazza az Internethez szükséges kliens programokat. Ilyen programcsomagok léteznek Windows és más (UNIX, Macintosh stb.) operációs rendszerekhez is. Minimális szoftverigény: Windows 95 és bármilyen verziójú, az operációs rendszerbe illeszkedő Internet Explorer vagy Netscape Navigátor. Hardver Az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy megfelelő interfésszel és kapacitással rendelkező végberendezéssel. Ajánlatos legalább IBM kompatíbilis számítógép Pentium 100, vagy nagyobb teljesítményű processzor, 64MB RAM, minimum 10 MB szabad kapacitás, VGA monitor Alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és igénybe vételük módja 11.oldal

12 A Szolgáltató az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan az Előfizetők igénye szerint további Kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt az alábbiak szerint: postafiók szolgáltatás A Kiegészítő szolgáltatásokat az Előfizetők az Alapszolgáltatások részeként vagy külön megrendelés alapján vehetik igénybe a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek szerint. 4. A Szolgáltatási Szerződés 4.1. A Szolgáltatási Szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés A szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató és az igénylő a Szolgáltatási Szerződés megkötése után Előfizető - között, a Szolgáltató ÁSZF jogi feltételei, valamint az Előfizető megrendelése alapján írásbeli előfizetői szerződés a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés - jön létre. A szerződéskötésre az Előfizető által Szolgáltató részére eljuttatott megrendelése alapján kerül sor. Igénylő megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni Szolgáltató részére: a) Előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe; b) a szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; c) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; d) az igénybejelentés helye, időpontja. e) Szolgáltató a hozzá beérkező megrendeléseket nyilvántartásba veszi. Amennyiben Igénylő megrendelése nem megfelelő, az esetben Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével felhívja Igénylőt a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben Igénylő ennek nem tesz eleget abban az esetben megrendelését a nyilvántartásból törölni lehet. Ha Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére illetve a szolgáltatás megindítására 30 napon belül képes, az esetben a megrendelés beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles megtenni szerződéskötési ajánlatát a megrendelésben foglaltak alapján. A Szolgáltatási Szerződés - mint közcélú távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés - megkötésére Szolgáltatót, az alább felsorolt kivételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli. Nem terheli szerződéskötési kötelezettség Szolgáltatót, ha az Igénylőnek: a) Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy b) a korábbi Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató az Előfizető hibájából egy éven belül mondta fel. c) Ha az Igénylő által megadott szolgáltatási ponton a műszaki, vagy technikai feltételek nem megfelelőek, illetve a szolgáltatáshoz szükséges hálózat nem építhető ki. Az Igénylő a Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az Igénylő az ajánlatot a 30 napon belül nem fogadja el, vagy arról nem nyilatkozik, ajánlata a nyilvántartásból törölhető. A Szolgáltatási Szerződés azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató kézhez veszi az Igénylő által is aláírt szerződést. Díjfizetés az igénybe vett szolgáltatások, valamint az és az pontok alapján történik. A Szolgáltatási Szerződés létrejöttét követően az Igénylő Előfizetővé (a továbbiakban: Előfizető) válik. 12.oldal

13 M E G R E N D E L Ő L A P Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Név: Állandó lakcím: Adószám (cég) / Szem.ig.szám (magánszemély): Telefonszám: Fax szám: Számlaszám:.. Azonosító: maximum 10 karakter Jelszó: 5-8 karakter Az Ön címe a következő formátumú lesz: Szolgáltatás kezdő időpontja: Kelt: Szolgáltató Előfizető 13.oldal

14 Előfizetői szerződés magánszemély előfizető esetén ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Szerződés száma: 2008/.. 1. A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): Cégnév : Mikro PS Papp Soft KFT Székhely : 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefon : Ügyfélszolgálat és Hiba bejelentő: 32/ , 30/ , 36/ , 70/ , 20/ , honlap : Másrészről mint előfizető ( továbbiakban Előfizető ): Név: Leánykori neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Állandó lakcím: Kapcsolattartó neve: Telefon: 2. A szolgáltatás igénybevételének helye: Helyiség: Utca, házszám, emelet, ajtó: 3. A szerződés tárgya A Szolgáltató az Előfizető megrendelése alapján kisközösségi Internet szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Előfizető házában kiépített helyi számítógépes hálózaton keresztül. A szolgáltatás minőségi célértékei: Minden előfizetőnek az igényelt díjcsomagtól függően a következő sávszélességet biztosítjuk: Igényelt díjcsomag : Alap csomag Kbit/sec Midi csomag Kbit/sec Böngészés: Letöltés: Feltöltés: Hálózaton belüli garantált letöltés: garantált feltöltés: A szolgáltatás igénybevételének korlátai A hozzáférés nincs időben korlátozva, tehát napi 24 órás internet használat biztosított. A folyamatos le/fel töltés (fájlcserélők) csak éjféltől 12 óráig engedélyezett. Folyamatos le/fel töltés definíciója:. A böngészés, szörfözés, tehát a honlapok letöltése nem minősül letöltésnek. Folyamatos letöltésnek minősül viszont, bármely 1 órás időintervallumban 30percnél hosszabb ideig tartó fájl le/fel töltés. A 1 órás időintervallumon belül a 30 percet ki lehet használni egybefüggően, vagy szakaszokra bontva is 4. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök A szolgáltatás igénybe vételéhez Windows 95, vagy ennél újabb Windows (98, Mileneum, 2000, Xp, ), vagy Linux operációs rendszerrel működő, hálózati kártyát tartalmazó számítógépre van szükség. 5. A teljesítés ideje oldal

15 A Szolgáltató a helyi számítógépes hálózat kiépítését követő 10 napon belül biztosítja a szolgáltatás igénybevételét, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltételei az előfizetőnél rendelkezésre állnak. 6. Havonta fizetendő szolgáltatási díj Havi díj ( Az összeg az áfát tartalmazza ): o Alap csomag: Ft o Midi csomag: Ft A havi díjat a tárgyhó 15-ig kell a szolgáltató OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára befizetni Igényelt fizetési mód: Utalás Csekk 7. Az előfizető jogai A szolgáltató hibájából történő 24 órát meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén az előfizetőt időarányos díjjóváírás illeti. A szolgáltatás bármely okból történő kimaradásából, vagy hibás működésből eredő, az előfizetőt esetlegesen érő kárért a szolgáltató nem vállal kártérítési kötelezettséget. 8. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidőtől vállalja a szolgáltatás nyújtását. A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, de a hibás működés miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. Köteles a szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötését megelőzően az előfizetőtől kapott, vagy tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. Az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához (Hozzájárul Nem járul hozzá) 9. Az Előfizető kötelezettségei A szolgáltatáshoz használt eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartania a szerződés tartama alatt. Szükség esetén a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban a helyszíni hibaelhárítás lehetőségét biztosítani kell. Felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján, címén keresztül történik. 10. Kapcsolattartó személyek neve, telefon, telefaxszáma Az Előfizető részéről a kapcsolattartó személyek nevét, telefonszámát a szerződés 1. pontja tartalmazza. A kapcsolattartó adataiban történt változást az Előfizető köteles 3 napon belül a Szolgáltatónak továbbítani. 11. A szerződés megszűnése Mindkét fél jogosult a szerződést a felmondási idő betartásával felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő lejártáig az Előfizető köteles a havi díjak fizetésére. A felek a szerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal bármikor megszüntethetik. 12. Záró rendelkezések Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató honlapjárol letölthető Általános Szerződési Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Vitás kérdések elbírálására, amennyiben az egymás közötti megállapodás sikertelen, az előfizető, a szolgáltató telephelye szerinti bíróságához nyújthat be keresetet. Kelt: 15.oldal

16 Szolgáltató Előfizető 16.oldal

17 Előfizetői szerződés nem magánszemély esetén ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyi hálózaton történő Internet szolgáltatás igénybevételére Szerződés száma: 2008/.. 1. A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): Cégnév : Mikro PS Papp Soft KFT Székhely : 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. Telefon : Ügyfélszolgálat és Hiba bejelentő: 32/ , 30/ , 36/ , 70/ , 20/ , honlap : Másrészről mint előfizető ( továbbiakban Előfizető ): Cégnév: Székhely címe: Számlázási cím: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bank megnevezése, számlaszáma: Kapcsolattartó neve:.. Telefon: 2. A szolgáltatás igénybevételének helye: Helyiség: Utca, házszám, emelet, ajtó: 3. A szerződés tárgya A Szolgáltató az Előfizető megrendelése alapján kisközösségi Internet szolgáltatás igénybevételét biztosítja az Előfizető házában kiépített helyi számítógépes hálózaton keresztül. A szolgáltatás minőségi célértékei: Minden előfizetőnek az igényelt díjcsomagtól függően a következő sávszélességet biztosítjuk: Igényelt díjcsomag : Alap csomag Kbit/sec Midi csomag Kbit/sec Böngészés: Letöltés: Feltöltés: Hálózaton belüli garantált letöltés: garantált feltöltés: A szolgáltatás igénybevételének korlátai A hozzáférés nincs időben korlátozva, tehát napi 24 órás internet használat biztosított. A folyamatos le/fel töltés (fájlcserélők) csak éjféltől 12 óráig engedélyezett. Folyamatos le/fel töltés definíciója:. A böngészés, szörfözés, tehát a honlapok letöltése nem minősül letöltésnek. Folyamatos letöltésnek minősül viszont, bármely 1 órás időintervallumban 30percnél hosszabb ideig tartó fájl le/fel töltés. A 1 órás időintervallumon belül a 30 percet ki lehet használni egybefüggően, vagy szakaszokra bontva is 4. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök A szolgáltatás igénybe vételéhez Windows 95, vagy ennél újabb Windows (98, Mileneum, 2000, Xp, ), vagy Linux operációs rendszerrel működő, hálózati kártyát tartalmazó számítógépre van szükség oldal

18 5. A teljesítés ideje A Szolgáltató a helyi számítógépes hálózat kiépítését követő 10 napon belül biztosítja a szolgáltatás igénybevételét, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltételei az előfizetőnél rendelkezésre állnak. 6. Havonta fizetendő szolgáltatási díj Havi díj ( Az összeg az áfát tartalmazza ): o Alap csomag: Ft o Midi csomag: Ft A havi díjat a tárgyhó 15-ig kell a szolgáltató OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára befizetni Igényelt fizetési mód: Utalás Csekk 7. Az előfizető jogai A szolgáltató hibájából történő 24 órát meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén az előfizetőt időarányos díjjóváírás illeti. A szolgáltatás bármely okból történő kimaradásából, vagy hibás működésből eredő, az előfizetőt esetlegesen érő kárért a szolgáltató nem vállal kártérítési kötelezettséget. 8. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidőtől vállalja a szolgáltatás nyújtását. A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, de a hibás működés miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. Köteles a szerződés teljesítése során, vagy a szerződés megkötését megelőzően az előfizetőtől kapott, vagy tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. Az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához (Hozzájárul Nem járul hozzá) 9. Az Előfizető kötelezettségei A szolgáltatáshoz használt eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartania a szerződés tartama alatt. Szükség esetén a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban a helyszíni hibaelhárítás lehetőségét biztosítani kell. Felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amely jelszaván, azonosítóján, címén keresztül történik. 10. Kapcsolattartó személyek neve, telefon, telefaxszáma Az Előfizető részéről a kapcsolattartó személyek nevét, telefonszámát a szerződés 1. pontja tartalmazza. A kapcsolattartó adataiban történt változást az Előfizető köteles 3 napon belül a Szolgáltatónak továbbítani. 11. A szerződés megszűnése Mindkét fél jogosult a szerződést a felmondási idő betartásával felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondási idő lejártáig az Előfizető köteles a havi díjak fizetésére. A felek a szerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal bármikor megszüntethetik. 12. Záró rendelkezések Az előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltató honlapjárol letölthető Általános Szerződési Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Vitás kérdések elbírálására, amennyiben az egymás közötti megállapodás sikertelen, az előfizető, a szolgáltató telephelye szerinti bíróságához nyújthat be keresetet. Kelt: 18.oldal

19 Szolgáltató Előfizető 19.oldal

20 Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Szórt spektrumú rádióvonal (RLAN) igénybevétele esetén A Szolgáltató a létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján a tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő mikrohullámú rádiós helyi hálózatához kapcsolódó állandó szolgáltatás hozzáférési pontot létesít 30 munkanapon belül, amelyen az Előfizető az adathálózati (Internet) szolgáltatásokat a szerződés tartama alatt igénybe veheti. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha: a) Előfizető Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; b) Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére egy későbbi időpontban állapodnak meg; c) Előfizetőhöz nem épült ki a megfelelő más távközlési szolgáltató által biztosított csatlakozás; d) Előfizető nem adja meg Szolgáltatónak a szükséges műszaki információkat. Amennyiben Előfizető a megrendelését a Szolgáltatási Szerződés aláírását követően, a hozzáférési pont létesítése előtt visszamondja, vagy az érdekkörében felmerülő feltételeket (úgymint pl.: a távközlési hálózat helyi szakasza kiépítésének lehetővé tétele, a megfelelő helyiségébe való bejutás lehetővé tétele, stb.) nem teljesíti, hátráltatva a szolgáltatás üzembe helyezését, Szolgáltató mentesül szerződéses kötelezettségei alól és Előfizető köteles a Szolgáltatónak az időközben ezzel kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni. Felelősség A szolgáltató szerződéskötési kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés kötelező biztosítására. A szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az Előfizető által használt végberendezés rendellenes működéséből, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért A szerződés hatálya A Szolgáltatási Szerződés, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, határozatlan időre jön létre, és Magyarország teljes területén hatályos, mindenkor feltételezve Szolgáltató részéről az érvényes szolgáltatási engedély meglétét. A szerződés hatálya független attól, hogy Előfizető a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi vagy sem. A szerződés hatálya kiterjed a Mikro PS Papp Soft KFT-re, mint Szolgáltatóra, valamint az Internet szolgáltatás igénybevételére az adott szerződéssel kapcsolatosan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. A mindkét szerződő fél által (cégszerűen) aláírt Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltatóhoz való visszaérkezés napján lép hatályba A szolgáltatás időbeni korlátozása Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség van arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés meghatározott időtartamra, vagy meghatározott esemény időtartamára jöjjön létre. Ebben az esetben a felek a szerződés feltételeiben külön állapodnak meg. Az alkalmi szolgáltatás időtartama maximálisan 6 (hat) hónapi időtartamra terjedhet. Alkalmi szolgáltatás esetén a szolgáltatásért járó ellenértéket a felek az alkalmi szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik. 20.oldal

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2003. március 25. Utolsó módosítás: 2014. 01.21. Hatályos: 2014. 02.20-tól TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató neve, címe, elérhetősége... 5

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben