INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!"

Átírás

1 INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1

2 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely soránaszolgáltatóipacímhozzárendelésévelbiztosítjaazipadatátviteltazelőfizetői hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélő központja között. A Szolgáltatató által nyújtott szolgáltatás NDSL(telefonvonalnélküli)Szolgáltatás. Az Előfizető/használó DSL típusú összeköttetésen keresztül PPPoE protokollt használvainternetkapcsolatotlétesítaszolgáltatóipgerinchálózatával. A Szolgáltató ADSL tpusú összeköttetésen keresztül elérhető, telefonvonalhoz nem kapcsolódó (NDSL) internethozzáférés szolgáltatást nyújt. Az NDSL internetszolgáltatásnak nem feltétele az adott vonalon nyilvánosan elérhető távbeszélőszolgáltatásmeglétevagymegrendelése. VISZONTÉRTÉKESÍTŐKÉNTNYÚJTOTTSZOLGÁLTATÁS Szolgáltató az NDSL Szolgáltatást viszontértékesítőként, teljesítési segédek bevonásávalnyújtja,melyek: Partner szolgáltató: DRÁVANET Zrt. (Székhely: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.; Központ: 1138 Budapest, Váci út 168/A; cégjegyzékszám: 02A10A060286; adószám: A2A02). Alapszolgáltatók:ASzolgáltatásműszakifeltételeineknyújtásátaPartnerSzolgáltató végzi a Magyar Telekom Nyrt. és az Invitel Zrt. alaphálózati távközlési szolgáltatók ( Alapszolgáltatók )igénybevételével. ASZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁNAKFELTÉTELRENDSZERE Az NDSL szolgáltatásra vonatkozóan a Partner Szolgáltató Általános Szerződési Feltételének 1.c. és 1.i. mellékleteiben leírt szolgáltatás műszaki és szolgáltatási paramétereire vonatkozó feltételek is érvényesek. A vonatkozó dokumentumok aktuális változata a Partner Szolgáltató honlapján (www.dravanet.hu) hozzáférhetőek. AjelenÁSZFhatálybalépésekorérvényesfeltételeketjelenmelléklettartalmazza.A teljesítési segédek által nyújtott szolgáltatástartalom vagy műszaki feltételrendszer változásárólakülönöstekintettel,denemkizárólagosanapartnerszolgáltatóvagyaz Alapszolgáltatók ÁSZF változásáról amennyiben a Partner szolgáltató él erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségével a Szolgáltató felé Szolgáltató az Előfizetőtlegalábbannakhatálybalépésétmegelőző30nappaltájékoztatja,mellyel OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal2

3 kapcsolatban jelen ÁSZFAben meghatározott, egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozófeltételekazirányadóak. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK AzNDSLSzolgáltatásalapszolgáltatásai: AInternethozzáférésszolgáltatás, Aaszimmetrikussávszélesség, Adinamikus,publikusIPcím. GARANTÁLTLEAÉSFELTÖLTÉSISEBESSÉGEK A rendelkezésre álló legnagyobb lehetséges adatátviteli sebességeket az távközlési Alapszolgáltatóktermékeihatározzákmeg. ASzolgáltatóáltalkínáltésgarantáltle0ésfeltöltésisebességek: Letöltés Feltöltés Kínált sávszélesség Garantált sebesség Kínált sávszélesség Garantált sebesség 1,28Mbit/s/ 0,16Mbit/s 0,12Mbit/s/ 0,06Mbit/s 2,00Mbit/s/ 0,19Mbit/s 0,19Mbit/s/ 0,06Mbit/s 5,00Mbit/s/ 1,00Mbit/s 0,50Mbit/s/ 0,19Mbit/s 10,00Mbit/s/ 3,00Mbit/s 0,50Mbit/s/ 0,25Mbit/s 15,00Mbit/s/ 5,00Mbit/s 0,90Mbit/s/ 0,50Mbit/s 25,00Mbit/s/ 4,00Mbit/s 5,00Mbit/s/ 1,00Mbit/s AZIGÉNYBEVÉTELKORLÁTAI Az internet hozzáférési szolgáltatás kizárólag olyan távbeszélő vonalon nyújtható, amely korlátozásmentesen működik. Amennyiben a közcélú távbeszélő szolgáltatás vonatkozásában előírt korlátozás nélküli% vonalrendelkezésre állás az Előfizető érdekkörében) felmerült) okból nem$ teljesül,$ úgy$ a$ Szolgáltatást$ az$ Előfizető nem tudjaigénybevenni,annakellenére,hogyaztszolgáltatónyújtanikívánja,ezértaa Szerződéshatályaalatt azelőfizetődíjfizetésrekötelezett. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy a közcélú távbeszélő vonal az ADSL hozzáférésen alapuló csomag Előfizetőjének tulajdonában legyen, vagy a vonal tulajdonosának írásban kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul, hogy az Előfizető az ADSL hozzáférésen alapuló csomagot adott távbeszélő vonalra megrendelje. Üzleti telefonvonalra kizárólag Üzleti NDSL csomag rendelhető. Amennyiben az internet hozzáférésiszolgáltatástaszolgáltatóahozzábeérkezettmegrendeléstőlszámított 15#napon#belül műszakiokokmiattanemlétesíti,vagyamegrendelésajoghatás kiváltására nem alkalmas, úgy erről a Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől" OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal3

4 számított(15(napon(belül(az(előzetesvalamintahelyszínifelmérésalapjánértesítést ad. A felmérési idő az Előfizetővel történő egyeztetés alapján A az Előfizető kívánságáraatúlléphetia15naposhatáridőt. Az Előfizető a szolgáltatás& igénybevételéhez& szükséges használatára bocsátott technikaieszközökszolgáltató,ill.apartnerszolgáltatóvagyazalapszolgáltatóáltali felszerelésében köteles együttműködni és a szerződés hatálya alatt felelősséget vállalni a hivatkozott eszközök rendeltetésszerű használatáért és épségben való megőrzéséért.azelőfizetőaszerződéshatályaalattaszolgáltatásigénybevételéhezszükséges,aszolgáltatóáltalfelszereltvégberendezésekéstechnikaieszközökteljes vagyrészlegesmeghibásodásáért,megrongálódásáért,rendeltetésszerűhasználatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért+ a felróhatóság& függvényében felelősséggeltartozik. A szolgáltatás tovább nem értékesíthető, más felhasználónak tovább nem adható, ebbe különösen, de nem kizárólagosan beleértve, az ingatlan határát átlépő továbbosztás, Internet szolgáltatás nyújtása további természetes vagy jogi személy számára, InternetAkávézó stb. Az ezzel okozott kárért és bevételkiesésért Előfizető korlátlanfelelősséggeltartozik. Az Előfizető az internet szolgáltatás igénybevételével nem tud szerver szolgáltatást nyújtaniahálózativégponton,mivelszolgáltatóazelső1024portotatcpésudp protokollonközpontilagszűriannakérdekében,hogyóvjakábelhálózatátésatöbbi Előfizetőjétatúlzottterhelésáltalokozottesetlegesszolgáltatáskieséstől. ASZOLGÁLTATÁSHASZNÁLATÁHOZSZÜKSÉGESSZOFTVERÉSHARDVERESZKÖZÖK AszolgáltatászavartalanhasználatáhozakövetkezőhardverAésszoftverkonfiguráció szükséges: A megfelelő telefonkapcsolat elengedhetetlen, ezen kívül# a# felhasználó# oldalán# szükségesegyleválasztósplitterésegyspeciálisdslamodem. Egygépes felhasználáshoz szükséges egy belső hálózati) kártya,) vagy) egy) külső USB kapus adapter. Mindemellett a számítógépen$ futnia$ kell$ egy$ PPPoE$ ügyfélszoftvernek, amely az újabb operációs rendszereknek (pl. Windows XP) már beépítetteleme. A régebbi operációs) rendszerekhez) szükseges szoftver letölthető a Partner Szolgáltató(www.dravanet.hu)webhelyéről. Számítógéppelszembenikövetelmények: Windows95,Windows98,WindowsNT4.0vagyWindows2000,ME,XP, LINUX, Unixalapúoperációsrendszer, Ethernet10BaseAThálózatikártya; OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal4

5 telepítettböngésző(netscape,internetexplorer,operastb.); PPPoE(PPPoverEthernet)kliensszoftver Továbbikövetelmények: Több PCAből álló hálózat& csatlakoztatásához& szükség van egy HUBAra, SwitchArevagyRouterreésacsatlakoztatáshozamegfelelőkábelekre. AKIÉPÍTÉSMENETE A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséhez az Alapszolgálatók alvállalkozóit is igénybe veszi.azigénybejelentés/szerződésaláírásávalazelőfizetőhozzájárulahhoz,hogya Szolgáltató az Előfizető által igényelt szolgáltatás) kiépítéséhez) szükséges) internet) hozzáférés, valamint egyéb hálózati eszközök (pl. Ethernet kártya, switch, router) telepítéséhez az adatait a Partner szolgáltatónak és rajta keresztül az Alapszolgáltatóknakilletveazokalvállalkozóinakafeladatelvégzésecéljábólátadja. MINŐSÉGIPARAMÉTEREK,RENDELKEZÉSREÁLLÁS A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás havi 97% rendelkezésre állását.azazaszolgáltatóazelőfizetőszámáraazelőfizetőiszolgáltatásahozzáférési pont tekintetében( adott( hónapra( vonatkozóan( a( teljes( lehetséges( üzemidő 97%A ábanbiztosítjaazinternetaszolgáltatást. HIBÁSTELJESÍTÉS Az átlagos csomagvesztési arány: = vagy > 5% (egyenlő vagy nagyobb, mint öt százalék). Amaximáliscsomagkésleltetés:=vagy>500ms(egyenlővagynagyobb,mint0,5 másodperc,afelhasználóvégberendezéseésszolgáltatóvégberendezéseközött). ELŐFIZETŐIVÉGBERENDEZÉSEK Az Előfizető Szolgáltatóhoz a számítógépén futó PPPoE protokollt használó kliensprogramsegítségévelhívbe.eztaszolgáltatáshasználataelőtttelepítenikell. Az összeköttetés felépítéséhez a hagyományos behívó/tárcsázó modult használja (WindowsAnál).AzElőfizetőaSzolgáltatóáltallétesítettElőfizetőihozzáférésipontra, bármely a hazai és a nemzetközi szabványoknak megfelelő és hatósági engedéllyel vagy megfelelőség tanúsítással rendelkező végberendezéssel csatlakozhat, amely megfelelaszolgáltatóáltalaktuálisanmeghatározottinterfészszabványoknak. OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal5

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

ASZF Kivonat. Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató. tagja. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

ASZF Kivonat. Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató. tagja. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz ASZF Kivonat Kábel 2 Szolgáltató Bt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz A K A S Z T Ó település területén Hatályba lépés kelte: 2014.08.15. Utolsó módosítás

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2014. február

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. március 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE DÁTUM: HAVIDÍJ:,- év Szolgáltatás: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE /.../ 2014 sz. Szerződés amely az alábbi megjelölt időpontban jött létre az LH COM Kommunikációs

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 1.sz. melléklet

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2013. május 05. ÁSZF

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2015. 04. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben