Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: , telefon: , továbbiakban ) a jelen szerzôdés 2. sz. mellékletét képezô ADSL Szolgáltatás leírása cím alatt definiált ADSL alapú internet szolgáltatást nyújt a jelen szerzôdés 1. sz. mellékletét képezô ADSL adatlap -on megadott paraméterekkel az számára. Az adatait a szerzôdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 1.2 A jelen szerzôdés 1. sz. mellékletét képezô ADSL adatlap -on az nek nyilatkoznia kell, hogy a jelen szerzôdésben megrendelt szolgáltatásokat egyéni vagy üzleti elôfizetôként kívánja igénybe venni. ADSL szolgáltatás igénybevételére az kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben a jelen szerzôdés 1. sz. mellékletét képezô ADSL adatlap -on úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy üzleti ként kívánja igénybe venni és az 1. sz. mellékletben meghatározott elôfizetôi hozzáférési pont a távközlési szolgáltatónál egyéni vagy üzleti elôfizetôi kategóriába tartozik. 1.3 a jelen szerzôdésben meghatározott szolgáltatását kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a közcélú távbeszélô vonal az tulajdonában van, illetve a vonal tulajdonosa írásban hozzájárul, hogy az a jelen szerzôdésben meghatározott szolgáltatást az adott vonalra megrendelje. Amennyiben a jelen Egyedi i Szerzôdés hatálya alatt a távbeszélô vonal elôfizetôi kategóriája a távközlési szolgáltatónál bármilyen ok miatt egyénirôl üzletire módosul, akkor a jelen Egyedi i Szerzôdésben meghatározott akciós feltételek és díjak igénybevételére a módosítás napjától nem jogosult és köteles a mindenkor érvényes Általános Szerzôdési Feltételeinek díjszabásában meghatározott díjakat fizetni részére. 1.4 A jelen i Szerzôdésben nem részletezett szerzôdési feltételek tekintetében az mindenkor érvényes Általános Szerzôdési Feltételei, valamint a jelen i Szerzôdés mellékleteiben foglaltak az irányadók. Amennyiben az i Szerzôdés és a Távközlési ÁSZF egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérô rendelkezéseket tartalmaz, akkor az i Szerzôdés szövege az irányadó. A jelen i Szerzôdés a mellékleteivel és a mindenkor érvényes Általános Szerzôdési Feltételeivel együtt érvényes. 1.5 aláírásával kijelenti, hogy a mindenkor érvényes Általános Szerzôdési Feltételeit amely hozzáférhetô a ügyfélszolgálati irodájában, illetve a oldalon- megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 2 A szolgáltatás leírása 2.1 A szolgáltatás csak ott nyújtható, ahol ennek mûszaki feltételei adottak. Az erre vonatkozó felmérést a 30 munkanapon belül hajtja végre. Amennyiben a szolgáltatás kiépítése bármilyen akadályba ütközik, a köteles errôl az t értesíteni. 2.2 A szolgáltatás létesítésére a szerzôdéskötéstôl számított 45 munkanap áll a rendelkezésére. 2.3 a szolgáltatás létesítését az i Szerzôdés hoz történô megérkezését követô 7 munkanapon belüli expressz létesítés keretében is igényelheti. Amennyiben a által az expressz létesítés keretében az 7 munkanapon belüli idôszakra felajánlott két létesítési idôpont közül az egyik egyeztetésre kerül, akkor a a létesítést 7 munkanapon belül a 3. számú melléklet 4. pontja szerinti expressz létesítési felár díj megfizetése mellett végrehajtja. Amennyiben a létesítési idôpontban nem sikerül megállapodni, illetve az egyeztetett idôpontban a szolgáltatás létesítését az érdekkörébe tartozó ok miatt nem lehet végrehajtani, akkor az expressz létesítésre vonatkozó megrendelés érvényét veszti; a felek egymással szemben ebbôl fakadó igényt nem támasztanak és a szolgáltatás létesítését a 2.2 pontban meghatározott határidôn belül hajtja végre. A a szolgáltatás egyszeri díját és havi díjat az expressz létesítési felár díj megfizetése mellett is minden esetben felszámolja. 3 Az jogai és kötelezettségei 3.1 Az garantálja, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges végberendezések és technikai eszközök mûszaki és megbízhatósági paraméterei a hatósági elôírásoknak és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeknek a szerzôdés hatálya alatt megfelelnek. 3.2 Amennyiben az nem biztosítja a szolgáltatás kiépítéséhez szükséges feltételeket, ez az Általános Szerzôdési Feltételek II. számú mellékletének pontja szerint az Egyedi i Szerzôdés érdekkörébe tartozó megszünésnek tekintendô. 3.3 Az köteles a által nyilvántartott adataiban történô változást 8 napon belül a nak bejelenteni. 4 Díjfizetés 4.1 A szolgáltatás kiépítését követôen a számlázza a kiépítés napjától a tárgyhónapot követô hónap utolsó napjáig esedékes elôfizetési díjat, valamint egyszeri díjas szolgáltatás esetén- az egyszeri díjat, illetve expressz létesítés esetén az expressz létesítés felár díjat. 4.2 Díjtartozás esetén a írásos tájékoztatást követôen jogosult a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás nem mentesíti az t díjfizetési kötelezettsége alól. 4.3 Díjtartozás esetén a jogosult a törvényben elôírt mértékû késedelmi kamattal növelt összeget követelni az tôl. 5 A szerzôdés felmondásának szabályai 5.1 Az akciós feltételekkel, kedvezményes áron megkötött, 1 éves hûsegnyilatkozat lejárati ideje elôtti felmondása esetén az köteles a Általános Szerzôdési Feltételeinek díjszabásában meghatározott mindenkor érvényes határozatlan idejû díjcsomagjának egyszeri és havi díjai, valamint az által akciós feltételekkel, kedvezményes áron igénybe vett díjcsomag egyszeri és havi díjai között lévô díjkülönbözetet, illetve minden további kapott kedvezményt megfizetni részére a szolgáltatás kiépítése és az Egyedi i Szerzôdés felmondása közötti idôszakra. 5.2 A hûsegnyilatkozat idejének lejárata elôtt legalább 30 nappal az írásban másként nem rendelkezik, úgy a szerzôdés idôtartamra meghosszabbodik. 6 Egyéb 6.1 Az ADSL Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdés határozatlan idôtartamra jön létre. 6.2 A hûségnyilatkozatban vállalt idôszak lejárta elôtt is jogosult az a határozatlan idejû szerzôdést felmondani - elôfizetôi felmondás -, illetve bármely - az érdekkörében felmerülô okból történô - elôfizetôi szerzôdés megszûnése esetén t kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbi feltételekkel: Az akciós feltételekkel, kedvezményes áron megkötött, Egyedi i Szerzôdésben vállalt hûségidô elôtti felmondás esetén az köteles a Általános Szerzôdési Feltételeinek díjszabásában meghatározott mindenkor érvényes határozatlan idejû díjcsomagjának egyszeri és havi díjai, valamint az által akciós feltételekkel, kedvezményes áron igénybe vett díjcsomag egyszeri és havi díjai között lévô díjkülönbözetet, illetve minden további kapott kedvezményt megfizetni részére a szolgáltatás kiépítése és az Egyedi i Szerzôdés felmondása közötti idôszakra. 6.3 a hûségidôszak alatt és a hûségidôszak lejártát követôen is jogosult az alábbi esetekben - 15 napos határidôvel - az elôfizetôi szerzôdés felmondására. A jelen Egyedi i Szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. melléklet: ADSL adatlap - 2. sz. melléklet: ADSL szolgáltatás leírása - 3. sz. melléklet: ADSL akciós feltételek A az Interware Rt. VISP partnere.

2 ADSL i Szerzôdés ADSL adatlap (a vastagon megjelölt mezôk kitöltése kötelezô) 2. oldal, összesen: 6 1. számú melléklet i adatok: Név/Cégnév:... Leánykori név:... Anyja neve:... Szig.szám/Adószám: Születési hely:... Születési idô: Számlavezetô bank neve:... Fizetési mód: Banki átutalás: Csekk: Bankszámlaszám: típusa: egyéni: üzleti: Honnan hallott szolgáltatásunkról?... (pl. szórólap, újság, ismerôs stb.) Címadatok: Állandó lakcím / Székhely: Postázási cím: i Hozzáférési Pont adatai: Az ADSL szolgáltatás megrendelôje a fenti távbeszélô vonal je: igen: nem*: (*meghatalmazás szükséges a távbeszélô vonal jétôl) A távbeszélô fôvonal elôfizetôi kategóriája: egyéni: üzleti: A távbeszélô vonal jének adatai (amennyiben nem azonos az ADSL szolgáltatás jével): Név/Cégnév:... Telepítési cím: Postázási cím: Rendelkezem távbeszélô vonallal: Nem rendelkezem távbeszélô vonallal, telepítést kérek: Analóg ISDN2 Távbeszélô vonal telefonszám: 06 / (amelyre az ADSL szolgáltatást igényli) T-Com (MATÁV) ügyfélszám: Kapcsolattartó személy:... Elérhetôsége: 06 / Kapcsolattartó címe:... Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése: Privát ADSL 1M: Privát ADSL 4M: Privát ADSL 8M: Small Business ADSL 1M: Small Business ADSL 4M: Small Business ADSL 8M: Small Business ADSL 18M: Fix IP Cím: (2.500 Ft + ÁFA) váltás: Szereld magad: Modem kézbesítése postai úton (1096 Ft+ÁFA): Modem átvétele az ügyfélszolgálaton: Modem ára: 4700Ft+ÁFA Szerzôdés idôtartama: 1 éves: Egyszeri éves fizetés: A az Interware Rt. VISP partnere.

3 ADSL i Szerzôdés ADSL adatlap (a vastagon megjelölt mezôk kitöltése kötelezô) 3. oldal, összesen: 6 1. számú melléklet ADSL login paraméterek: Belépési azonosító: (min. 2, max. 8 karakter) Jelszó:...(min. 5 karakter) Másodlagos Azonosító: Jelszó: Másodlagos cím cím cím cím cím Expressz létesítés: igényelek: Ft +ÁFA (bruttó: Ft) nem igényelek: Ethernet kártya: Ethernet kártyát igényelek: Ethernet kártyát + telepítést igényelek: Egyiket sem igényelek: Router (Edimax USB): Ft+ÁFA Ethernet kártya sorozatszáma*: (A tölti ki) * a jelen Egyedi i szerzôdés aláírásával igazolja, hogy a fenti számú Ethernet Kártyát sértetlenül átvette. ADSL szolgáltatás leírása 1. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális hardver és szoftver feltételek Minimális hardver feltételek Minimális szoftver feltételek P1/100 vagy annál nagyobb Windows 98 SE, teljesítményû processzor vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer 32 MB RAM PPPoE kliens szoftver ( biztosítja) CD meghajtó Ethernet 10BaseT interfész kártya 2. Az Egyedi i Szerzôdés megkötéséhez szükséges dokumentumok, illetve a DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei Szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumok DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei ** Hiánytalanul kitöltött Egyedi i Szerzôdés Mindkét irányban mûködô, élô távbeszélô vonal a T-Com -nál (MATÁV Rt.) Nem lehet lejárt esedékességû díjtartozás sem Meghatalmazás * a Next-IT Kft.-nél, sem a T-Com -nál (MATÁV Rt.) Üzleti elôfizetô esetén cégbírósági végzés vagy cégkivonat, illetve aláírási címpéldány másolata * amennyiben a közcélú távbeszélô vonal tulajdonosa nem azonos az ADSL szolgáltatás jével ** fenntartja magának a jogot, hogy az itt felsorolt feltételeken kívüli okok miatt is elálljon a jelen szerzôdés teljesítésétôl az Általános Szerzôdési Feltételek 4.5 pontja alapján A az Interware Rt. VISP partnere

4 ADSL i Szerzôdés ADSL szolgáltatás leírása 4. oldal, összesen: 6 2. számú melléklet 3. ADSL szolgáltatás tartalma Next-IT ADSL Privát ADSL 1M* Privát ADSL 4M* Privát ADSL 8M* Next-IT ADSL min max min max min max Feltöltés Letöltés db 10 db 10 db 100 MB web 100 MB web 100 MB web * Privát szolgáltatáshoz egy számítógép csatlakoztatható, az ügyfél akkor élvezheti azonnal a növelt sebességet, ha olyan körzetben lakik, amelyben az átállítás már megtörtént. ** Az által a jelen Egyedi i Szerzôdés szerint igénybevett sávszélességû DSL szolgáltatást az Általános Szerzôdési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak. Next-IT ADSL Small Business Small Business Small Business Small Business ADSL 1M ADSL 4M ADSL 8M ADSL 18M Next-IT BUSINESS ADSL min max min max min max min max Feltöltés Letöltés db 5 db 10 db 10 db A az Interware Rt. VISP partnere

5 ADSL i Szerzôdés ADSL szolgáltatás leírása 5. oldal, összesen: 6 2. számú melléklet 4. Ethernet kártya díjai Ethernet (hálózati) kártya Ethernet kártya vételi ár Ethernet kártya helyszíni telepítése Egyszeri díj Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) 5. Szereld magad ADSL modemcsomag tartalma: 1 db felhasználói és telepítési útmutató 1 db elválasztó szűrô (splitter) 1 db ADSL modem (Huawei MT800u-T) 1 db 220V-os hálózati adapter 1 db hálózati (UTP) kábel 2 db telefonkábel 6. Kedvezményes feltételek 3.1 A jelen i Szerzôdésben megrendelt szolgáltatás je kedvezmény igénybevételére jogosult. 3.2 A a jelen i Szerzôdés 1. számú mellékletében megjelölt és megrendelt szolgáltatást a jelen i Szerzôdés 3. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott akciós díjon, kedvezményes feltétekkel biztosítja részére. 3.3 A jelen i Szerzôdésben meghatározott akciós feltételek a március 1-tôl, a hiánytalanul kitöltött szerzôdésekre érvényesek. 3.4 Az akciós feltételek visszavonásig érvényesek! A az Interware Rt. VISP partnere

6 ADSL i Szerzôdés ADSL akciós feltételek 6. oldal, összesen: 6 3. számú melléklet 1. ADSL szolgáltatás akciós díjai ADSL szolgáltatás megnevezése Bekötési díj ig 1. évben 2. évben Privát ADSL 1M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Privát ADSL 4M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Privát ADSL 8M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 1M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 4M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 8M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 18M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Szereld Magad ADSL Akció* Bekötési díj ig 1. évben 2. évben Privát ADSL 1M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Privát ADSL 4M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Privát ADSL 8M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 1M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 4M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 8M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Small Business ADSL 18M 0 Ft Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Az akció 1 éves hûségnyilatkozattal és a augusztus 29-ig beérkezô megrendelésekre érvényes. A az Interware Rt. VISP partnere

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben