Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 Egyedi i Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 8 1. Fogalmak, definíciók : 1161 Budapest, Rózsa u. 34/a. Tel/fax: : A szolgáltatás megrendelôje, aki az adott végpont után rendszeresen fizeti a havi és egyszeri díjakat Végfelhasználó: A szolgáltatás felhasználója. Végpont: A távközlô hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál. A szolgáltatás csomagon belül megkülönbözteti az egyéni/üzleti díjcsomagok megrendelését: a Végfelhasználó, mint a távbeszélô szolgáltatás elôfizetôjének kategóriája (egyéni/üzleti) szerint. Hatály: A jelen Szerzôdés a által mindenkor közzétett ÁSZF rendelkezéseivel együtt értelmezendô és a jelen szerzôdésben szereplô kifejezéseket az ÁSZF szerinti jelentésükkel összhangban kell értelmezni, amennyiben a jelen Szerzôdés másként nem rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a jelen Szerzôdés és a szerzôdéses jogviszony alapján keletkezô Megrendelôlapok mindegyike az ÁSZF értelmezésében egy-egy Egyedi i Szerzôdésnek minôsül, amennyiben az ÁSZF és a Szerzôdés rendelkezései egymástól eltérnek vagy egymásnak, ellentmondanak, akkor a jelen Szerzôdés rendelkezései az irányadóak. 2. Szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 2.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., továbbiakban ) a jelen szerzôdés 2. sz. mellékletét képezô Next-IT Privát ADSL Flotta Szolgáltatás leírása" cím alatt definiált ADSL alapú internet szolgáltatást (a továbbiakban: ADSL Szolgáltatás) nyújt a jelen szerzôdés 1. sz. mellékletét képezô "Next-IT Privát ADSL Adatlap"-on megadott paraméterekkel az számára. Az adatait a szerzôdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.2 jelen szerzôdésben meghatározott akciós ajánlatát kizárólag abban az esetben tudja biztosítani amennyiben a 4. sz. mellékletben meghatározott szolgáltatás hozzáférési pont a távközlési szolgáltatónál egyéni elôfizetôi kategóriába tartozik. 2.3 A szerzôdött szolgáltatások díja a jelen szerzôdés 3. sz. mellékletét képezô Next-IT "Privát ADSL Flotta csomag" -szolgáltatás díjai cím alatt található. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A köteles a szerzôdés mellékleteiben megadott tartalmú Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomagok szolgáltatás biztosítására. 3.2 A szolgáltatás csak ott nyújtható, ahol ennek mûszaki feltételei adottak. Az erre vonatkozó felmérést a 30 munkanapon belül köteles elvégezni, és ennek eredményét közölni az vel. 3.3 A szolgáltatás létesítésére a szerzôdéskötéstôl számított 45 munkanap áll a rendelkezésére. 3.4 A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatás mûszaki elôfeltételét képezô távközlési törvényben meghatározott típusú távbeszélô vonal az tulajdonában legyen, vagy a vonal tulajdonosa írásban hozzájárul, hogy az az Next-IT Privát ADSL Flotta csomagot az adott vonalra megrendelje. 3.5 A akciós ajánlatát kizárólag azok számára biztosítja, akik a hiánytalanul kitöltött és aláírt i szerzôdést, illetve a szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumokat eljuttatják a ügyfélszolgálati irodájába. 3.6 A jogosult a jelen szerzôdés részét képezô bármelyik szolgáltatást korlátozni, amennyiben az / Végfelhasználó az alábbi elôírásokat megszegi: Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütközô, pornográf, szerzôi jogokat vagy a jó ízlést sértô anyagok elhelyezése; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az Internet Etikai Kódex-ének megsértése. A a tôle elvárható gondossággal óvja az / Végfelhasználó által a szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelôsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébôl származó következményi károkért. 4. Az jogai és kötelezettségei 4.1 / Végfelhasználó jogosult az általa szerzôdött ADSL Szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján. 4.2 / Végfelhasználó garantálja, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges végberendezések és technikai eszközök mûszaki és megbízhatósági paraméterei a hatósági elôírásoknak és az ADSL Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeknek a szerzôdés hatálya alatt megfelelnek. (Ld. 1.sz. melléklet). 4.3 / Végfelhasználó köteles együttmûködni a val az ADSL Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai eszközök felszerelésében és anyagi felelôsséget vállal a hivatkozott eszközök rendeltetésszerû használatáért és épségben való megôrzéséért. Az elôfizetô illetve Végfelhasználó köteles biztosítani a jelen szerzôdés teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel az elôfizetôi hozzáférési ponton történô szolgáltatás kiépítés esetén. Amennyiben, vagy Végfelhasználó nem biztosítja a kiépítéshez szükséges feltételeket, ez az hibájából történô szerzôdés felmondásnak tekintendô. (6.3.) 4.4 köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredô károkért felel. 4.5 köteles a által nyilvántartott adataiban történô változást 15 napon belül a nak bejelenteni. 4.6 Jelen szerzôdés aláírásával saját ill. a Végfelhasználó nevében teljes jogi felelôséget vállal, a szolgáltatás tekintetében a felé.

2 2. oldal, összesen: 8 5. Díjfizetés 5.1 A szolgáltatás kiépítését követôen a számlázza a kiépítés napjától a tárgyhónapot követô hónap utolsó napjáig esedékes elôfizetési díjat, illetve az egyszeri díjat. 5.2 A szolgáltatás elôfizetési díját a havonta számlázza. 5.3 Az szolgáltatás díjazási feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.4 Az köteles a szerzôdött szolgáltatás havi elôfizetési díját rendszeresen az adott befizetési határidôre rendre befizetni. 5.5 Díjtartozás esetén a írásos (levél, ) tájékoztatást követôen jogosult a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás nem mentesíti az elôfizetôt díjfizetési kötelezettsége alól. 5.6 Díjtartozás esetén a jogosult a törvényes mértékû késedelmi kamattal növelt összeget követelni tôl. 5.7 hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a harmadik félnek átadja követeléseinek érvényesítése céljából. 6. A szerzôdés felmondásának szabályai 6.1 Az ADSL Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdés 1 éves határozott idôtartamra jön létre. A határozott idôtartam lejáratával, amennyiben az másként nem rendelkezik, a szolgáltatás automatikusan változatlan feltételek mellett újabb 12 hónap határozott idôtartamra meghosszabbodik. 6.2 A határozott idôszak lejárta elôtt is jogosult a határozott idejû szerzôdést felmondani - elôfizetôi felmondás -, illetve bármely - az érdekkörében felmerülô okból történô - elôfizetôi szerzôdés megszûnése esetén t kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbi feltételekkel: Az akciós feltételekkel, kedvezményes áron megkötött, határozott idejû Egyedi i Szerzôdés lejárat elôtti felmondása esetén köteles a Általános Szerzôdési Feltételeinek díjszabásában meghatározott mindenkor érvényes határozatlan idejû díjcsomagjának egyszeri és havi díjai, valamint az által akciós feltételekkel, kedvezményes áron igénybe vett díjcsomag egyszeri és havi díjai között lévô díjkülönbözetet, illetve minden további kapott kedvezményt megfizetni részére a szolgáltatás kiépítése és az Egyedi i Szerzôdés felmondása közötti idôszakra. 6.3 a határozott idôszak alatt és a határozott idôszak lejártát követôen is jogosult az alábbi esetekben - 15 napos határidôvel - az elôfizetôi szerzôdés felmondására: a) az / Végfelhasználó akadályozza, vagy veszélyezteti a hálózatának rendeltetésszerû mûködését, így különösen, ha az a 3.6, 4.2, illetve a 4.3 pontokban foglalt kötelezettségeit megszegi és az a írásbeli figyelmeztetése ellenére a szerzôdésszegést nem szünteti meg, b) / Végfelhasználó figyelmeztetés ellenére sem teszi lehetôvé a vagy alvállalkozója számára, hogy a bejelentett, vagy a által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenôrzéseket elvégezze, c) az nek 2 hónapja lejárt esedékes díjtartozása van, azt írásbeli felszólítása ellenére sem hajlandó kiegyenlíteni. Az elôfizetôi szerzôdés jelen pont szerinti felmondása nem mentesíti az t a 6.2 pont szerinti fizetési kötelezettsége alól. 6.4 A kedvezmények elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során a szerzôdés - a kedvezmények vonatkozásában is - tartozáselismerésnek minôsül, amely polgári peres eljárásban felhasználható. 6.5 A és egyezô akaratával a jelen szerzôdés bármely pontja módosítható. 6.6 Az elôfizetôi szerzôdés megszûnése esetén az / Végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körûen együttmûködik a val és annak alvállalkozójával, valamint az elôzetesen egyeztetett idôpontban lehetôséget biztosít a használatára bocsátott eszközök leszerelésére és elvitelére. Amennyiben a fent leírt eszközök üzemképtelenek vagy megrongálódtak, vagy az elsô idôpont egyeztetést követô 30 napon belül hibájából nem kerül sor az eszközök leszerelésére, úgy az köteles az eszközök értékének teljes körû megtérítésére. A szolgáltatás hozzáférési pont kiépítéséhez szükséges eszközök értékének meghatározásakor azt az összeget számlázza felé, amely ellenében az eszközök kereskedelmi fogalomban beszerezhetôk. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A jogosult a jelen i szerzôdésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez (így különösen a szolgáltatás létesítéséhez, valamint a helyszíni kiszállást igénylô feladatok elvégzéséhez) teljesítési segédként alvállalkozót igénybe venni és az alvállalkozó számára a feladat elvégzése céljából az 2. számú Mellékletben feltüntetett adatait kiadni. 7.2 A jelen szerzôdésben megadott eseteket és jogszabályban elôírt kötelezettség esetét kivéve az adatait a harmadik félnek nem adhatja ki. 7.3 Az -nél tartozással rendelkezô ügyfél jelen szolgáltatást nem rendelheti meg. 7.4 A Végpontáthelyezést kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha az áthelyezéssel egyidejûleg az i Hozzáférést Biztosító val a távbeszélô fôvonalát is áthelyezteti és ha az által megjelölt új földrajzi helyen az i Hozzáférési Pont létesítésének minden mûszaki feltétele adott. Ha a végpontáthelyezésre a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a szerzôdés felmondása elôfizetôi érdekkörbe tartozó felmondásnak minôsül. A végpontáthelyezésre külön díjfizetési kötelezettség mellett van mód, melynek díja megegyezik a 3.sz. mellékelt 2. pontjában szereplô egyszeri díjjal. Az tudomásul veszi, hogy határozott idejû szerzôdés esetén a végpontáthelyezés ideje alatt nem mentesül a Szolgáltatási díj megfizetése alól. 7.5 A jelen elôfizetôi szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távközlési elôfizetôi szerzôdésekrôl szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag adatlap 2.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag leírása 3.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag díjai 4.sz. melléklet: Tömeges rendelés esetén szükséges Végfelhasználói adatlap minta

3 Privát ADSL Flotta csomag adatlap 1. számú melléklet 3. oldal, összesen: 8 i adatok: Név:... Adószám: - - Telefonszám: 06 - / / Faxszám: 06 - / / Admin kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Technikai kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Technikai kapcsolattartó címe:... Számlavezetô bank neve:... Bankszámlaszám: - - Ügyfél jelszó:... Tevékenységi terület:... Honnan hallott szolgáltatásunkról?... (pl.: szórólap, újság, internet, ismerôs stb.) Címadatok: Telepítési cím: Postázási cím: Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése: Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (1-4 db) Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (5-14 db) Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (15 db felett) Szereld magad Szerzôdés idôtartama: 1 éves Fizetési mód: Banki átutalás Csekk Gyakoriság: Havi Negyedéves Féléves Éves

4 Privát ADSL Flotta csomag szolgáltatás leírása 2. számú melléklet 4. oldal, összesen: 8 Next-IT ADSL FLOTTA ADSL 512* FLOTTA ADSL 1M* FLOTTA ADSL 2M* FLOTTA ADSL 3M* Sebesség (kbit/s) ADSL internet ADSL internet ADSL internet ADSL internet hozzáférés** hozzáférés** hozzáférés** hozzáférés** Feltöltés Letöltés db postafiók 4 db postafiók 4 db postafiók 4 db postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés * A szolgáltatáshoz tetszôleges számú számítógép csatlakoztatható ** Az által a jelen Egyedi i Szerzôdés szerint igénybevett sávszélességû DSL szolgáltatást az Általános Szerzôdési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak A az Extra Flotta ADSL díjcsomagok mellé biztosít: - fix IP címet, amely által dolgozóik otthonról is biztonságosan elérhetik céges anyagaikat. Javasolt minimális hardver és szoftver feltételek Minimális hardver feltételek Minimális szoftver feltételek P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményû processzor Windows 98 SE, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer 32 MB RAM PPPoE kliens szoftver ( biztosítja) CD meghajtó Ethernet 10BaseT interfész kártya Minimális mûszaki feltételek A kiépítés nem teljesíthetô: optikai telefonhálózaton ikerállomáson RLL -en (elsôsorban kistelepüléseken alkalmazott technológia) Az Egyedi i Szerzôdés megkötéséhez szükséges dokumentumok, illetve a DSL szolgáltatás kiépítésének minimális eltételei Szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumok Hiánytalanul kitöltött Egyedi i Szerzôdés Cégbírósági bejegyzô végzés és Közjegyzô által hitelesített aláírási címpéldány Utolsó havi T-Com (MATÁV) telefonszámla elsô oldala Meghatalmazás (Amennyiben a közcélú távbeszélô vonal tulajdonosa nem azonos a Flotta ADSL szolgáltatás jével.) DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei Mindkét irányban mûködô, élô távbeszélô vonal a T-Com -nál (MATÁV Rt.) Nem lehet lejárt esedékességû díjtartozás sem a Next-IT Hungary Kft-nél, sem a T-Com -nál (MATÁV Rt.)

5 Flotta Privát ADSL csomag szolgáltatás díjai 3. számú melléklet 1. oldal 5. oldal, összesen: 8 1. Next-IT Flotta Privát ADSL szolgáltatás díjai Privát ADSL Flotta szolgáltatás megnevezése Bekötési díj ig 1. hónapban Privát ADSL db Privát ADSL 1M 1-4 db Privát ADSL 2M 1-4 db Privát ADSL 3M 1-4 db 2. hónaptól 7.30 (bruttó 8.76) 8.90 (bruttó 10.68) (bruttó 13.08) (bruttó 15.48) Szereld Magad ADSL Akció Bekötési díj ig 1. hónapban Privát ADSL db Privát ADSL 1M 1-4 db Privát ADSL 2M 1-4 db Privát ADSL 3M 1-4 db * Az elsô havi díjból jóváírjuk a modem árát, azaz nettó 470-ot! 2. hónaptól* 6.60 (bruttó 7.92) 8.10 (bruttó 9.72) 9.10 (bruttó 10.92) (bruttó 13.92) Az akció július 31-ig beérkezô megrendelésekre érvényes. Amennyiben több végpontra szeretne elôfizetni, árainkról érdeklôdjön ügyfélszolgálatunkon! Flotta szolgáltatáshoz egy számítógép csatlakoztatható, az ügyfél akkor élvezheti azonnal a növelt sebességet, ha olyan körzetben lakik, amelyben az átállítás már megtörtént. Az által a jelen Egyedi i Szerzôdés szerint igénybevett sávszélességû DSL szolgáltatást az Általános Szerzôdési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak. Szereld magad ADSL modemcsomag tartalma: 1 db felhasználói és telepítési útmutató 1 db elválasztó szûrô (splitter) 1 db ADSL modem (Huawei MT800u-T) 1 db 220V-os hálózati adapter 1 db hálózati (UTP) kábel 2 db telefonkábel

6 3. számú melléklet 2. oldal 6. oldal, összesen: 8 3. Akciós feltételek: 3.1 A jelen Egyedi i Szerzôdésben megrendelt szolgáltatás je kedvezmény igénybevételére jogosult. 3.2 A a jelen Egyedi i Szerzôdésben megrendelt szolgáltatás jének a 3. számú melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szolgáltatás díjakból kedvezményt biztosít részére. 3.3 a jelen Egyedi i Szerzôdés 3. számú melléklete alapján a jelen Egyedi i Szerzôdés 1. számú mellékletében megjelölt szolgáltatás csomag egyszeri díjából, - amennyiben a kiépíthetô végpontok száma egyenlô, vagy meghaladja a 15 darabot ÁFA, havi díjából Alap ADSL 512 szolgáltatás esetén havi ÁFA, Alap ADSL 1024 szolgáltatás esetén havi ÁFA, (A 15-ös kvótába korábban kiépített szolgáltatás nem csoportosítható, az akció csak új végpontokra érvényes.) 3.4 Amennyiben egy megrendelt végpont mûszaki, vagy bármely egyéb okból nem kiépíthetô, nem tartozik bele az egyidejû darabszám megrendelésbe. 3.5 Az akció ideje alatt sávszélesség módosításra nincs lehetôség július 29-tôl a jelen Egyedi i Szerzôdés 3. számú mellékletében meghatározott és az 1. számú mellékletben megjelölt szolgáltatáscsomagnak megfelelô havi díjat köteles megfizetni részére. 3.7 A jelen Egyedi i Szerzôdés 6.2 pontban meghatározott felmondása esetén a 3. számú melléklet 3.3 pontja szerint kapott kedvezményt is köteles visszafizetni részére. 3.8 A jelen Egyedi i Szerzôdésben meghatározott akciós feltételek a január 1. után leadott, hiánytalanul kitöltött szerzôdésekre érvényesek. 3.9 Az akciós feltételek visszavonásig érvényesek! 4. Flotta ADSL szabályozás, folyamatok A szerzôdés idôtartama 1 év. A fenti táblázatban meghatározott "Privát ADSL Flotta" csomagot kizárólag céges elôfizetôk vehetik igénybe és magánelôfizetôi tulajdonban lévô végpontra igényelhetôk A határozott idôszakra vonatkozó elkötelezettséggel járó szerzôdés lejárat elôtti felmondása esetén a kötelezheti az t, a 6.2 pontban meghatározott feltételek teljesítésére A fenntartja magának a jogot, hogy a jelen díjakat a vonatkozó jogszabályi vagy hatósági feltételek változása esetén módosítsa. Amennyiben a távközlési elôfizetôi végpont üzleti felhasználó tulajdonában van, mindig az aktuális Small Business ADSL díj a mértékadó. ADSL szolgáltatás megnevezése Bekötési díj ig 1. hónapban Small Business ADSL 1M Small Business ADSL 2M Small Business ADSL 3M Small Business ADSL 6M Szereld Magad ADSL Akció Bekötési díj ig 1. hónapban Small Business ADSL 512 Small Business ADSL 1M Small Business ADSL 2M Small Business ADSL 3M Small Business ADSL 6M 2. hónaptól 9.90 (bruttó 11.88) (bruttó 16.20) (bruttó 21.96) (bruttó 40.32) 2. hónaptól 7.70 Ft (bruttó 9.24) 9.90 Ft (bruttó 11.88) Ft (bruttó 16.20) Ft (bruttó 21.96) Ft (bruttó 40.32) Az akció július 31-ig beérkezô megrendelésekre érvényes.

7 3. számú melléklet 3. oldal 7. oldal, összesen: 8 Amennyiben a Végpont alkalmatlan az ADSL szolgáltatás kiépítésére, a következô feltételekkel biztosít ADSL pótló dial-up szolgáltatást: Dial-up szolgáltatás díja Szolgáltatás ALAP ADSL szolgáltatás igénybevétele esetén Korlátlan internet hozzáférés 370 / végpont / hó A megadott díjak nem tartalmazzák a 20%-os ÁFA-t. A dial-up szolgáltatás darabszáma NEM tartozik bele a Flotta ADSL díjcsomag sávba, azonban a Flotta ADSL szerzôdés érvénye alatt lehetôség van az ADSL kapcsolatra történô váltásra, megfelelô mûszaki feltételek megléte esetén. A dial-up szolgáltatást kizárólag a szolgáltató által meghatározott körzetekbôl igényelhetô. A dial-up szolgáltatás nem tartalmazza a távközlési szolgáltató telefonforgalom után fizetendô díjait. A Flotta ADSL szolgáltatást az igénybevevô intézmény / vállalat, mint rendelheti meg. A megrendelés során a következô adatok szükségesek minden egyes megrendelt végpontra (Végfelhasználó után) ld.: 4. számú melléklet 4.1 Változások A Végfelhasználó alapadataiban történô változásokat az alábbi esetekben az nek (intézménynek/vállalatnak) kell jeleznie: Alapelv: minden olyan esetben az nek kell jelezni a változást, amennyiben a Végfelhasználó adatainak változása érinti a számlafizetést. Dolgozó távozása az tôl (intézmény/vállalat) Ebben az esetben az felveszi a kapcsolatot a Végfelhasználóval és felajánlja számára az éppen aktuális akciós lakossági/üzleti díjcsomagot. Címadatok változása jelzi a Végfelhasználó címadataiban történô változásokat, a változást követô 1 hónapon belül Rendszeres egyeztetés: Félévente 1 alkalommal és köteles egyeztetni a 4. számú mellékletben tartalmazott végfelhasználói adatokat Szolgáltatás megszûnése Szolgáltatás megszûntetésére az 1 éves határozott idôtartam alatt nincs lehetôség 4.2 Áthelyezés Határozott idôszak alatt a végpontáthelyezést kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha Végfelhasználó a végpontáthelyezéssel egyidejûleg az i Hozzáférést Biztosító val a távbeszélô fôvonalát is áthelyezteti és ha a Végfelhasználó által megjelölt új földrajzi helyen az i Hozzáférési Pont létesítésének minden mûszaki feltétele adott. Amennyiben a végpontáthelyezésre a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a szerzôdés felmondása elôfizetôi érdekkörbe tartozó felmondásnak minôsül és az i szerzôdésben meghatározott díj megfizetésére köteles. A végpontáthelyezés díjköteles szolgáltatás, melynek összegét ügyfélszolgálatán közzé teszi. 4.3 Új Végfelhasználó beléptetése kapcsolattartója útján jelzi az igényt és egyidejûleg megadja az pontban foglalt végfelhasználói adatokat. kapcsolatba lép a Végfelhasználóval és elindítja a kiépítés folyamatát. A kiépítés megtörténtérôl értesíti a Végfelhasználót és jelzi nek a számlázás megkezdését. A Végfelhasználó adataiban történô változásokat az alábbi esetekben a Végfelhasználó jelezheti: Alapelv: minden olyan esetben a Végfelhasználó jelezheti a változást amennyiben a Végfelhasználó adatainak változása nem érinti a számlafizetést. Új cím felvétele (a csomagban foglalt darabszám erejéig) cím megváltozása Jelszó változtatás Mûszaki hibabejelentés 4.4 Flotta ADSL kommunikációs szabályzat, adatkezelés A változások jelzésére fax, postai levél, használatát fogadja el az kapcsolattartója részérôl Végfelhasználó által kért adatmódosítás esetén meggyôzôdik a 4. számú mellékletben foglalt adatok alapján a Végfelhasználó kilétérôl.

8 Tömeges megrendelés esetén szükséges adatok 4. számú melléklet 8. oldal, összesen: 8 Végfelhasználói adatok: Név:... Személyi ig. szám: i Hozzáférési Pont adatai: Telepítési cím: Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Távbeszélô vonal telefonszám: 06 - / / (amelyre az ADSL szolgáltatást igényli) T-Com (MATÁV) ügyfélszám: A közcélú távbeszélôvonal elôfizetôi kategóriája: egyéni üzleti A Flotta ADSL szolgáltatás igénylôje a fenti távbeszélô vonal je: igen nem Amennyiben nem, a fenti távbeszélô vonal je:... A közcélú távbeszélô fôvonalon jelenleg ADSL elôfizetés él: igen nem Kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Kapcsolattartó címe:... Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése FLOTTA ADSL 512: FLOTTA ADSL 1M: FLOTTA ADSL 2M: FLOTTA ADSL 3M: Fix IP Cím: váltás: Szereld magad: ( ÁFA) Modem kézbesítése postai úton (98+ÁFA): Modem átvétele az ügyfélszolgálaton: Modem ára: 4700Ft+ÁFA Szerzôdés idôtartama: 1 éves: Egyszeri éves fizetés: ADSL login paraméterek: Belépési (min. 2, max. 8 karakter) Jelszó:...(min. 5 karakter) Másodlagos Azonosító: Jelszó: Másodlagos cím cím cím cím cím Ethernet kártya igény: Ethernet kártyát igénylek: Ethernet kártyát + telepítést igénylek: Egyiket sem igénylek: Ethernet kártya sorozatszáma: (A tölti ki) Router (Edimax USB): ÁFA

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei PC Host - AeroNet Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei 1, A szolgáltató neve és címe, a szolgáltatás megnevezése Név: PC Host Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 22. Cím: 3530

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE DÁTUM: HAVIDÍJ:,- év Szolgáltatás: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE /.../ 2014 sz. Szerződés amely az alábbi megjelölt időpontban jött létre az LH COM Kommunikációs

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele 4. Hozzáférés létesítése 5. A szolgáltatás minősége és megfelelőssége

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2014. 08. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2015. 04. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELEKTRONET ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2010. június 1.-től 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 5 1.1 Szolgáltató adatai 5

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. HOSZTING ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben