Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi Elôfizetôi Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 Egyedi i Szerzôdés Privát ADSL Flotta szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 8 1. Fogalmak, definíciók : 1161 Budapest, Rózsa u. 34/a. Tel/fax: : A szolgáltatás megrendelôje, aki az adott végpont után rendszeresen fizeti a havi és egyszeri díjakat Végfelhasználó: A szolgáltatás felhasználója. Végpont: A távközlô hálózat azon pontja, amely végfelhasználói berendezések rákapcsolására szolgál. A szolgáltatás csomagon belül megkülönbözteti az egyéni/üzleti díjcsomagok megrendelését: a Végfelhasználó, mint a távbeszélô szolgáltatás elôfizetôjének kategóriája (egyéni/üzleti) szerint. Hatály: A jelen Szerzôdés a által mindenkor közzétett ÁSZF rendelkezéseivel együtt értelmezendô és a jelen szerzôdésben szereplô kifejezéseket az ÁSZF szerinti jelentésükkel összhangban kell értelmezni, amennyiben a jelen Szerzôdés másként nem rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a jelen Szerzôdés és a szerzôdéses jogviszony alapján keletkezô Megrendelôlapok mindegyike az ÁSZF értelmezésében egy-egy Egyedi i Szerzôdésnek minôsül, amennyiben az ÁSZF és a Szerzôdés rendelkezései egymástól eltérnek vagy egymásnak, ellentmondanak, akkor a jelen Szerzôdés rendelkezései az irányadóak. 2. Szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 2.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., továbbiakban ) a jelen szerzôdés 2. sz. mellékletét képezô Next-IT Privát ADSL Flotta Szolgáltatás leírása" cím alatt definiált ADSL alapú internet szolgáltatást (a továbbiakban: ADSL Szolgáltatás) nyújt a jelen szerzôdés 1. sz. mellékletét képezô "Next-IT Privát ADSL Adatlap"-on megadott paraméterekkel az számára. Az adatait a szerzôdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.2 jelen szerzôdésben meghatározott akciós ajánlatát kizárólag abban az esetben tudja biztosítani amennyiben a 4. sz. mellékletben meghatározott szolgáltatás hozzáférési pont a távközlési szolgáltatónál egyéni elôfizetôi kategóriába tartozik. 2.3 A szerzôdött szolgáltatások díja a jelen szerzôdés 3. sz. mellékletét képezô Next-IT "Privát ADSL Flotta csomag" -szolgáltatás díjai cím alatt található. 3. A szolgáltatás leírása 3.1 A köteles a szerzôdés mellékleteiben megadott tartalmú Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomagok szolgáltatás biztosítására. 3.2 A szolgáltatás csak ott nyújtható, ahol ennek mûszaki feltételei adottak. Az erre vonatkozó felmérést a 30 munkanapon belül köteles elvégezni, és ennek eredményét közölni az vel. 3.3 A szolgáltatás létesítésére a szerzôdéskötéstôl számított 45 munkanap áll a rendelkezésére. 3.4 A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatás mûszaki elôfeltételét képezô távközlési törvényben meghatározott típusú távbeszélô vonal az tulajdonában legyen, vagy a vonal tulajdonosa írásban hozzájárul, hogy az az Next-IT Privát ADSL Flotta csomagot az adott vonalra megrendelje. 3.5 A akciós ajánlatát kizárólag azok számára biztosítja, akik a hiánytalanul kitöltött és aláírt i szerzôdést, illetve a szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumokat eljuttatják a ügyfélszolgálati irodájába. 3.6 A jogosult a jelen szerzôdés részét képezô bármelyik szolgáltatást korlátozni, amennyiben az / Végfelhasználó az alábbi elôírásokat megszegi: Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütközô, pornográf, szerzôi jogokat vagy a jó ízlést sértô anyagok elhelyezése; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az Internet Etikai Kódex-ének megsértése. A a tôle elvárható gondossággal óvja az / Végfelhasználó által a szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelôsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébôl származó következményi károkért. 4. Az jogai és kötelezettségei 4.1 / Végfelhasználó jogosult az általa szerzôdött ADSL Szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján. 4.2 / Végfelhasználó garantálja, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges végberendezések és technikai eszközök mûszaki és megbízhatósági paraméterei a hatósági elôírásoknak és az ADSL Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeknek a szerzôdés hatálya alatt megfelelnek. (Ld. 1.sz. melléklet). 4.3 / Végfelhasználó köteles együttmûködni a val az ADSL Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai eszközök felszerelésében és anyagi felelôsséget vállal a hivatkozott eszközök rendeltetésszerû használatáért és épségben való megôrzéséért. Az elôfizetô illetve Végfelhasználó köteles biztosítani a jelen szerzôdés teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel az elôfizetôi hozzáférési ponton történô szolgáltatás kiépítés esetén. Amennyiben, vagy Végfelhasználó nem biztosítja a kiépítéshez szükséges feltételeket, ez az hibájából történô szerzôdés felmondásnak tekintendô. (6.3.) 4.4 köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredô károkért felel. 4.5 köteles a által nyilvántartott adataiban történô változást 15 napon belül a nak bejelenteni. 4.6 Jelen szerzôdés aláírásával saját ill. a Végfelhasználó nevében teljes jogi felelôséget vállal, a szolgáltatás tekintetében a felé.

2 2. oldal, összesen: 8 5. Díjfizetés 5.1 A szolgáltatás kiépítését követôen a számlázza a kiépítés napjától a tárgyhónapot követô hónap utolsó napjáig esedékes elôfizetési díjat, illetve az egyszeri díjat. 5.2 A szolgáltatás elôfizetési díját a havonta számlázza. 5.3 Az szolgáltatás díjazási feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.4 Az köteles a szerzôdött szolgáltatás havi elôfizetési díját rendszeresen az adott befizetési határidôre rendre befizetni. 5.5 Díjtartozás esetén a írásos (levél, ) tájékoztatást követôen jogosult a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás nem mentesíti az elôfizetôt díjfizetési kötelezettsége alól. 5.6 Díjtartozás esetén a jogosult a törvényes mértékû késedelmi kamattal növelt összeget követelni tôl. 5.7 hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a harmadik félnek átadja követeléseinek érvényesítése céljából. 6. A szerzôdés felmondásának szabályai 6.1 Az ADSL Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdés 1 éves határozott idôtartamra jön létre. A határozott idôtartam lejáratával, amennyiben az másként nem rendelkezik, a szolgáltatás automatikusan változatlan feltételek mellett újabb 12 hónap határozott idôtartamra meghosszabbodik. 6.2 A határozott idôszak lejárta elôtt is jogosult a határozott idejû szerzôdést felmondani - elôfizetôi felmondás -, illetve bármely - az érdekkörében felmerülô okból történô - elôfizetôi szerzôdés megszûnése esetén t kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbi feltételekkel: Az akciós feltételekkel, kedvezményes áron megkötött, határozott idejû Egyedi i Szerzôdés lejárat elôtti felmondása esetén köteles a Általános Szerzôdési Feltételeinek díjszabásában meghatározott mindenkor érvényes határozatlan idejû díjcsomagjának egyszeri és havi díjai, valamint az által akciós feltételekkel, kedvezményes áron igénybe vett díjcsomag egyszeri és havi díjai között lévô díjkülönbözetet, illetve minden további kapott kedvezményt megfizetni részére a szolgáltatás kiépítése és az Egyedi i Szerzôdés felmondása közötti idôszakra. 6.3 a határozott idôszak alatt és a határozott idôszak lejártát követôen is jogosult az alábbi esetekben - 15 napos határidôvel - az elôfizetôi szerzôdés felmondására: a) az / Végfelhasználó akadályozza, vagy veszélyezteti a hálózatának rendeltetésszerû mûködését, így különösen, ha az a 3.6, 4.2, illetve a 4.3 pontokban foglalt kötelezettségeit megszegi és az a írásbeli figyelmeztetése ellenére a szerzôdésszegést nem szünteti meg, b) / Végfelhasználó figyelmeztetés ellenére sem teszi lehetôvé a vagy alvállalkozója számára, hogy a bejelentett, vagy a által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenôrzéseket elvégezze, c) az nek 2 hónapja lejárt esedékes díjtartozása van, azt írásbeli felszólítása ellenére sem hajlandó kiegyenlíteni. Az elôfizetôi szerzôdés jelen pont szerinti felmondása nem mentesíti az t a 6.2 pont szerinti fizetési kötelezettsége alól. 6.4 A kedvezmények elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során a szerzôdés - a kedvezmények vonatkozásában is - tartozáselismerésnek minôsül, amely polgári peres eljárásban felhasználható. 6.5 A és egyezô akaratával a jelen szerzôdés bármely pontja módosítható. 6.6 Az elôfizetôi szerzôdés megszûnése esetén az / Végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pont leszerelése céljából teljes körûen együttmûködik a val és annak alvállalkozójával, valamint az elôzetesen egyeztetett idôpontban lehetôséget biztosít a használatára bocsátott eszközök leszerelésére és elvitelére. Amennyiben a fent leírt eszközök üzemképtelenek vagy megrongálódtak, vagy az elsô idôpont egyeztetést követô 30 napon belül hibájából nem kerül sor az eszközök leszerelésére, úgy az köteles az eszközök értékének teljes körû megtérítésére. A szolgáltatás hozzáférési pont kiépítéséhez szükséges eszközök értékének meghatározásakor azt az összeget számlázza felé, amely ellenében az eszközök kereskedelmi fogalomban beszerezhetôk. 7. Egyéb rendelkezések 7.1 A jogosult a jelen i szerzôdésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez (így különösen a szolgáltatás létesítéséhez, valamint a helyszíni kiszállást igénylô feladatok elvégzéséhez) teljesítési segédként alvállalkozót igénybe venni és az alvállalkozó számára a feladat elvégzése céljából az 2. számú Mellékletben feltüntetett adatait kiadni. 7.2 A jelen szerzôdésben megadott eseteket és jogszabályban elôírt kötelezettség esetét kivéve az adatait a harmadik félnek nem adhatja ki. 7.3 Az -nél tartozással rendelkezô ügyfél jelen szolgáltatást nem rendelheti meg. 7.4 A Végpontáthelyezést kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha az áthelyezéssel egyidejûleg az i Hozzáférést Biztosító val a távbeszélô fôvonalát is áthelyezteti és ha az által megjelölt új földrajzi helyen az i Hozzáférési Pont létesítésének minden mûszaki feltétele adott. Ha a végpontáthelyezésre a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a szerzôdés felmondása elôfizetôi érdekkörbe tartozó felmondásnak minôsül. A végpontáthelyezésre külön díjfizetési kötelezettség mellett van mód, melynek díja megegyezik a 3.sz. mellékelt 2. pontjában szereplô egyszeri díjjal. Az tudomásul veszi, hogy határozott idejû szerzôdés esetén a végpontáthelyezés ideje alatt nem mentesül a Szolgáltatási díj megfizetése alól. 7.5 A jelen elôfizetôi szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távközlési elôfizetôi szerzôdésekrôl szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag adatlap 2.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag leírása 3.sz. melléklet: Next-IT "Privát ADSL Flotta" csomag díjai 4.sz. melléklet: Tömeges rendelés esetén szükséges Végfelhasználói adatlap minta

3 Privát ADSL Flotta csomag adatlap 1. számú melléklet 3. oldal, összesen: 8 i adatok: Név:... Adószám: - - Telefonszám: 06 - / / Faxszám: 06 - / / Admin kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Technikai kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Technikai kapcsolattartó címe:... Számlavezetô bank neve:... Bankszámlaszám: - - Ügyfél jelszó:... Tevékenységi terület:... Honnan hallott szolgáltatásunkról?... (pl.: szórólap, újság, internet, ismerôs stb.) Címadatok: Telepítési cím: Postázási cím: Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése: Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (1-4 db) Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (5-14 db) Next-IT "Privát ADSL ALAP Flotta" csomag (15 db felett) Szereld magad Szerzôdés idôtartama: 1 éves Fizetési mód: Banki átutalás Csekk Gyakoriság: Havi Negyedéves Féléves Éves

4 Privát ADSL Flotta csomag szolgáltatás leírása 2. számú melléklet 4. oldal, összesen: 8 Next-IT ADSL FLOTTA ADSL 512* FLOTTA ADSL 1M* FLOTTA ADSL 2M* FLOTTA ADSL 3M* Sebesség (kbit/s) ADSL internet ADSL internet ADSL internet ADSL internet hozzáférés** hozzáférés** hozzáférés** hozzáférés** Feltöltés Letöltés db postafiók 4 db postafiók 4 db postafiók 4 db postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók 50 MB tárterület / postafiók Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás Webmail szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás POP3, szolgáltatás 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület 100 MB web tárterület vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés vírus szûrés, spam szûrés * A szolgáltatáshoz tetszôleges számú számítógép csatlakoztatható ** Az által a jelen Egyedi i Szerzôdés szerint igénybevett sávszélességû DSL szolgáltatást az Általános Szerzôdési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak A az Extra Flotta ADSL díjcsomagok mellé biztosít: - fix IP címet, amely által dolgozóik otthonról is biztonságosan elérhetik céges anyagaikat. Javasolt minimális hardver és szoftver feltételek Minimális hardver feltételek Minimális szoftver feltételek P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményû processzor Windows 98 SE, vagy annál magasabb verziójú operációs rendszer 32 MB RAM PPPoE kliens szoftver ( biztosítja) CD meghajtó Ethernet 10BaseT interfész kártya Minimális mûszaki feltételek A kiépítés nem teljesíthetô: optikai telefonhálózaton ikerállomáson RLL -en (elsôsorban kistelepüléseken alkalmazott technológia) Az Egyedi i Szerzôdés megkötéséhez szükséges dokumentumok, illetve a DSL szolgáltatás kiépítésének minimális eltételei Szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumok Hiánytalanul kitöltött Egyedi i Szerzôdés Cégbírósági bejegyzô végzés és Közjegyzô által hitelesített aláírási címpéldány Utolsó havi T-Com (MATÁV) telefonszámla elsô oldala Meghatalmazás (Amennyiben a közcélú távbeszélô vonal tulajdonosa nem azonos a Flotta ADSL szolgáltatás jével.) DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei Mindkét irányban mûködô, élô távbeszélô vonal a T-Com -nál (MATÁV Rt.) Nem lehet lejárt esedékességû díjtartozás sem a Next-IT Hungary Kft-nél, sem a T-Com -nál (MATÁV Rt.)

5 Flotta Privát ADSL csomag szolgáltatás díjai 3. számú melléklet 1. oldal 5. oldal, összesen: 8 1. Next-IT Flotta Privát ADSL szolgáltatás díjai Privát ADSL Flotta szolgáltatás megnevezése Bekötési díj ig 1. hónapban Privát ADSL db Privát ADSL 1M 1-4 db Privát ADSL 2M 1-4 db Privát ADSL 3M 1-4 db 2. hónaptól 7.30 (bruttó 8.76) 8.90 (bruttó 10.68) (bruttó 13.08) (bruttó 15.48) Szereld Magad ADSL Akció Bekötési díj ig 1. hónapban Privát ADSL db Privát ADSL 1M 1-4 db Privát ADSL 2M 1-4 db Privát ADSL 3M 1-4 db * Az elsô havi díjból jóváírjuk a modem árát, azaz nettó 470-ot! 2. hónaptól* 6.60 (bruttó 7.92) 8.10 (bruttó 9.72) 9.10 (bruttó 10.92) (bruttó 13.92) Az akció július 31-ig beérkezô megrendelésekre érvényes. Amennyiben több végpontra szeretne elôfizetni, árainkról érdeklôdjön ügyfélszolgálatunkon! Flotta szolgáltatáshoz egy számítógép csatlakoztatható, az ügyfél akkor élvezheti azonnal a növelt sebességet, ha olyan körzetben lakik, amelyben az átállítás már megtörtént. Az által a jelen Egyedi i Szerzôdés szerint igénybevett sávszélességû DSL szolgáltatást az Általános Szerzôdési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak. Szereld magad ADSL modemcsomag tartalma: 1 db felhasználói és telepítési útmutató 1 db elválasztó szûrô (splitter) 1 db ADSL modem (Huawei MT800u-T) 1 db 220V-os hálózati adapter 1 db hálózati (UTP) kábel 2 db telefonkábel

6 3. számú melléklet 2. oldal 6. oldal, összesen: 8 3. Akciós feltételek: 3.1 A jelen Egyedi i Szerzôdésben megrendelt szolgáltatás je kedvezmény igénybevételére jogosult. 3.2 A a jelen Egyedi i Szerzôdésben megrendelt szolgáltatás jének a 3. számú melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott szolgáltatás díjakból kedvezményt biztosít részére. 3.3 a jelen Egyedi i Szerzôdés 3. számú melléklete alapján a jelen Egyedi i Szerzôdés 1. számú mellékletében megjelölt szolgáltatás csomag egyszeri díjából, - amennyiben a kiépíthetô végpontok száma egyenlô, vagy meghaladja a 15 darabot ÁFA, havi díjából Alap ADSL 512 szolgáltatás esetén havi ÁFA, Alap ADSL 1024 szolgáltatás esetén havi ÁFA, (A 15-ös kvótába korábban kiépített szolgáltatás nem csoportosítható, az akció csak új végpontokra érvényes.) 3.4 Amennyiben egy megrendelt végpont mûszaki, vagy bármely egyéb okból nem kiépíthetô, nem tartozik bele az egyidejû darabszám megrendelésbe. 3.5 Az akció ideje alatt sávszélesség módosításra nincs lehetôség július 29-tôl a jelen Egyedi i Szerzôdés 3. számú mellékletében meghatározott és az 1. számú mellékletben megjelölt szolgáltatáscsomagnak megfelelô havi díjat köteles megfizetni részére. 3.7 A jelen Egyedi i Szerzôdés 6.2 pontban meghatározott felmondása esetén a 3. számú melléklet 3.3 pontja szerint kapott kedvezményt is köteles visszafizetni részére. 3.8 A jelen Egyedi i Szerzôdésben meghatározott akciós feltételek a január 1. után leadott, hiánytalanul kitöltött szerzôdésekre érvényesek. 3.9 Az akciós feltételek visszavonásig érvényesek! 4. Flotta ADSL szabályozás, folyamatok A szerzôdés idôtartama 1 év. A fenti táblázatban meghatározott "Privát ADSL Flotta" csomagot kizárólag céges elôfizetôk vehetik igénybe és magánelôfizetôi tulajdonban lévô végpontra igényelhetôk A határozott idôszakra vonatkozó elkötelezettséggel járó szerzôdés lejárat elôtti felmondása esetén a kötelezheti az t, a 6.2 pontban meghatározott feltételek teljesítésére A fenntartja magának a jogot, hogy a jelen díjakat a vonatkozó jogszabályi vagy hatósági feltételek változása esetén módosítsa. Amennyiben a távközlési elôfizetôi végpont üzleti felhasználó tulajdonában van, mindig az aktuális Small Business ADSL díj a mértékadó. ADSL szolgáltatás megnevezése Bekötési díj ig 1. hónapban Small Business ADSL 1M Small Business ADSL 2M Small Business ADSL 3M Small Business ADSL 6M Szereld Magad ADSL Akció Bekötési díj ig 1. hónapban Small Business ADSL 512 Small Business ADSL 1M Small Business ADSL 2M Small Business ADSL 3M Small Business ADSL 6M 2. hónaptól 9.90 (bruttó 11.88) (bruttó 16.20) (bruttó 21.96) (bruttó 40.32) 2. hónaptól 7.70 Ft (bruttó 9.24) 9.90 Ft (bruttó 11.88) Ft (bruttó 16.20) Ft (bruttó 21.96) Ft (bruttó 40.32) Az akció július 31-ig beérkezô megrendelésekre érvényes.

7 3. számú melléklet 3. oldal 7. oldal, összesen: 8 Amennyiben a Végpont alkalmatlan az ADSL szolgáltatás kiépítésére, a következô feltételekkel biztosít ADSL pótló dial-up szolgáltatást: Dial-up szolgáltatás díja Szolgáltatás ALAP ADSL szolgáltatás igénybevétele esetén Korlátlan internet hozzáférés 370 / végpont / hó A megadott díjak nem tartalmazzák a 20%-os ÁFA-t. A dial-up szolgáltatás darabszáma NEM tartozik bele a Flotta ADSL díjcsomag sávba, azonban a Flotta ADSL szerzôdés érvénye alatt lehetôség van az ADSL kapcsolatra történô váltásra, megfelelô mûszaki feltételek megléte esetén. A dial-up szolgáltatást kizárólag a szolgáltató által meghatározott körzetekbôl igényelhetô. A dial-up szolgáltatás nem tartalmazza a távközlési szolgáltató telefonforgalom után fizetendô díjait. A Flotta ADSL szolgáltatást az igénybevevô intézmény / vállalat, mint rendelheti meg. A megrendelés során a következô adatok szükségesek minden egyes megrendelt végpontra (Végfelhasználó után) ld.: 4. számú melléklet 4.1 Változások A Végfelhasználó alapadataiban történô változásokat az alábbi esetekben az nek (intézménynek/vállalatnak) kell jeleznie: Alapelv: minden olyan esetben az nek kell jelezni a változást, amennyiben a Végfelhasználó adatainak változása érinti a számlafizetést. Dolgozó távozása az tôl (intézmény/vállalat) Ebben az esetben az felveszi a kapcsolatot a Végfelhasználóval és felajánlja számára az éppen aktuális akciós lakossági/üzleti díjcsomagot. Címadatok változása jelzi a Végfelhasználó címadataiban történô változásokat, a változást követô 1 hónapon belül Rendszeres egyeztetés: Félévente 1 alkalommal és köteles egyeztetni a 4. számú mellékletben tartalmazott végfelhasználói adatokat Szolgáltatás megszûnése Szolgáltatás megszûntetésére az 1 éves határozott idôtartam alatt nincs lehetôség 4.2 Áthelyezés Határozott idôszak alatt a végpontáthelyezést kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha Végfelhasználó a végpontáthelyezéssel egyidejûleg az i Hozzáférést Biztosító val a távbeszélô fôvonalát is áthelyezteti és ha a Végfelhasználó által megjelölt új földrajzi helyen az i Hozzáférési Pont létesítésének minden mûszaki feltétele adott. Amennyiben a végpontáthelyezésre a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a szerzôdés felmondása elôfizetôi érdekkörbe tartozó felmondásnak minôsül és az i szerzôdésben meghatározott díj megfizetésére köteles. A végpontáthelyezés díjköteles szolgáltatás, melynek összegét ügyfélszolgálatán közzé teszi. 4.3 Új Végfelhasználó beléptetése kapcsolattartója útján jelzi az igényt és egyidejûleg megadja az pontban foglalt végfelhasználói adatokat. kapcsolatba lép a Végfelhasználóval és elindítja a kiépítés folyamatát. A kiépítés megtörténtérôl értesíti a Végfelhasználót és jelzi nek a számlázás megkezdését. A Végfelhasználó adataiban történô változásokat az alábbi esetekben a Végfelhasználó jelezheti: Alapelv: minden olyan esetben a Végfelhasználó jelezheti a változást amennyiben a Végfelhasználó adatainak változása nem érinti a számlafizetést. Új cím felvétele (a csomagban foglalt darabszám erejéig) cím megváltozása Jelszó változtatás Mûszaki hibabejelentés 4.4 Flotta ADSL kommunikációs szabályzat, adatkezelés A változások jelzésére fax, postai levél, használatát fogadja el az kapcsolattartója részérôl Végfelhasználó által kért adatmódosítás esetén meggyôzôdik a 4. számú mellékletben foglalt adatok alapján a Végfelhasználó kilétérôl.

8 Tömeges megrendelés esetén szükséges adatok 4. számú melléklet 8. oldal, összesen: 8 Végfelhasználói adatok: Név:... Személyi ig. szám: i Hozzáférési Pont adatai: Telepítési cím: Város:... utca:...hsz.:... em/ajtó:... Távbeszélô vonal telefonszám: 06 - / / (amelyre az ADSL szolgáltatást igényli) T-Com (MATÁV) ügyfélszám: A közcélú távbeszélôvonal elôfizetôi kategóriája: egyéni üzleti A Flotta ADSL szolgáltatás igénylôje a fenti távbeszélô vonal je: igen nem Amennyiben nem, a fenti távbeszélô vonal je:... A közcélú távbeszélô fôvonalon jelenleg ADSL elôfizetés él: igen nem Kapcsolattartó neve:... Elérhetôsége: 06 - / / Kapcsolattartó címe:... Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése FLOTTA ADSL 512: FLOTTA ADSL 1M: FLOTTA ADSL 2M: FLOTTA ADSL 3M: Fix IP Cím: váltás: Szereld magad: ( ÁFA) Modem kézbesítése postai úton (98+ÁFA): Modem átvétele az ügyfélszolgálaton: Modem ára: 4700Ft+ÁFA Szerzôdés idôtartama: 1 éves: Egyszeri éves fizetés: ADSL login paraméterek: Belépési (min. 2, max. 8 karakter) Jelszó:...(min. 5 karakter) Másodlagos Azonosító: Jelszó: Másodlagos cím cím cím cím cím Ethernet kártya igény: Ethernet kártyát igénylek: Ethernet kártyát + telepítést igénylek: Egyiket sem igénylek: Ethernet kártya sorozatszáma: (A tölti ki) Router (Edimax USB): ÁFA

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Előfizetői szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére Előfizetői szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1 A Royal Computer Kft. (1155 Budapest, Dembinszky u. 3., továbbiakban Szolgáltató) a jelen szerződés 1. sz.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel.

EnterNet ADSL. Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. EnterNet ADSL Tájékoztató (Szolgáltató-váltás esetén) 2007. január 15-től visszavonásig azokon a T-Com területeken, ahol az ADSL üzemel. ADSL csomagok csak Magánszemélyek részére EnterNet - Privát forgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az

Részletesebben

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2016. ősz A.) Általános feltételek Az akció keretében Előfizető a MinDig TV Extra kártya mellé a kedvezményes áru dekóder készüléket az alábbi feltételek teljesülése

Részletesebben

E L Ő F I Z E T Ő I S Z E R Z Ő D É S

E L Ő F I Z E T Ő I S Z E R Z Ő D É S Az előfizetői szerződés jelen Szerződésből és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből áll. Az előfizető által igénybe vett termék leírása, annak jellemzői a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az Előfizető a 2015. november

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői

A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/C Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internet szolgáltatás tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék 1. EGYÉNI INTERNETSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, EGYES TÍPUSOK...

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére Az Előfizető a 2015. május 27-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében vállalja, hogy a

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra meglévő UPC Direct TV előfizetők részére Az Előfizető a 2015. szeptember 14-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (előfizetési díj) A hatályos díjszabás és díjtételek a következők a.) PSTN, ISDN 2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Ász díjcsomag (magán)

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. AKCIÓK LEÍRÁSA, AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: A Szolgáltató által alkalmazott akciók részletes leírását, azok időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket az alábbi feltételrendszer tartalmazza:

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Tárhely Bérleti Szerződés

Tárhely Bérleti Szerződés Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Műszaki kapcsolattartó neve: Némethné Révész Andrea, Gyügyeiné Viktória Kapcsolattartásra használható telefonszám*2: +36-1- e-mail cím:

Műszaki kapcsolattartó neve: Némethné Révész Andrea, Gyügyeiné Viktória Kapcsolattartásra használható telefonszám*2: +36-1- e-mail cím: Egyedi előfizetői szerződés - adatlap 1/3 WÉkW upc Szerződés azonosító: 211-U-FPB12CF/1142/TG-8 Ügyfél azonosftó: Értékesítési menedzser: Triz Gábor Project azonosító: BUSINESS-6855/3-211 Előfizetői alapadatok:

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01 napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék

napjától hatályos szöveg. Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 2012. 11.01. napjától hatályos szöveg Adathálózati ÁSZF 2. sz. függelék Közeli végpontok szolgáltatás Tartalomjegyzék 1. Ügyfélkapcsolati helyek... 2 1.1. Magyar Telekom Vezetékes nagykereskedelemi értékesítés

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés ügyfélszáma: Egyedi i Szerződés TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely létrejött az ELŐFIZETŐ ADATAI táblázatban meghatározott, és a BorsodWeb Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1.) mint Szolgáltató

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek a StartAdmin program használatát szabályozó Általános Előfizetői Szerződési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza azokat az általános érvényű szerződési feltételeket, amelyek a StartAdmin program használatára

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2015. október 7-ei hatállyal módosítja Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 1. Kábelmodemes internet-szolgáltatás 1.1. Egyszeri díjak 1.1.1 A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben