OLÉ Bt. Szerver hosting szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLÉ Bt. office@ole.hu. Szerver hosting szerződés"

Átírás

1 hosting szerződés Amely létrejött az OLÉ Bt, ( 1121 Cégjegyzékszám: Cg , képviseli: Adolf Olivér), továbbiakban, mint Szolgáltató és az Adatlapon megjelölt Előfizető között az alábbiak szerint. A szerződés tárgya Szolgáltató hosting szolgáltatást nyújt az Előfizető részére, az alábbiakban részletezett jellemzőkkel. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eszköz adatlap (továbbiakban Adatlap). Általános jellemzők 1db szerver vagy egyéb IT eszköz elhelyezése polcrendszeren vagy rack szekrényben A szerverek számára alkalmas hőmérséklet- és páraviszonyok fenntartása Internet elérés a választott előfizetésnek megfelelően Redundáns és szünetmentes áramellátás a választott előfizetésnek megfelelően 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálat 0-24 órás helyszíni hozzáférési lehetőség Tárterület mentés céljára Internetkapcsolat Szolgáltató az Előfizetőnek 100Base-TX vagy 1000Base-T hálózati csatlakozást biztosít a BIX (Budapest Internet exchange) elérhetési pontig. Szolgáltató az internet-sávszélességet az Adatlapon megadott alapcsomag szerint biztosítja. Szolgáltató a belföldi Internet szolgáltatás elérési pontjáig éves 99,5 %-os rendelkezésre állást garantál. A BIX üzemzavara esetére elérhetést a Szolgáltató nem garantál. IP címek Az internetkapcsolattal rendelkező előfizetésekhez Szolgáltató az alapdíjban 1db IP címet biztosít. További IP címek díja Ft + ÁFA havi fizetés esetén és Ft + ÁFA éves fizetés esetén. Távmenedzsment Szolgáltató kérés alapján eseti jelleggel távoli hozzáféréssel elérhető KVM hozzáférést biztosít (IPkonzol) térítésmentesen. Szolgáltató igény szerint másodlagos 100Base-TX hálózati kapcsolatot biztosít, az eszköz beépített távfelügyeletéhez az Adatlapon feltüntetett plusz szolgáltatási díjért.. Adatközpont Szolgáltató a szolgáltatást két helyszínen biztosítja az Adatlapon megadottak szerint. A választott helyszín a további műszaki tartalmat is meghatározza. Szolgáltatási helyszín neve Fizikai cím STANDARD 1132 Budapest, Victor Hugo u hosting szerződés 1/6

2 Műszaki jellemző Elérhető sávszélesség nemzetközi irányba Garantált sávszélesség nemzetközi irányba STANDARD 50 Mbit/sec 64 kbit/sec Eszköz formátuma és tápegysége Szolgáltatás alapdíjai az alábbi méretű, formátumú és tápegységű eszközök esetén érvényesek. Torony szerver: magasság: 740cm, szélesség: 25cm, mélység: 700cm Nagyobb méretű szerver esetén Szolgáltató plusz díjat számít fel, melynek mértéke Ft + ÁFA / hó vagy Ft + ÁFA / év a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően. Rack szerver: 1U (rack unit) vagy 2U magasságú szerver. Több rack unit méretű szerver esetén Szolgáltató plusz díjat számít fel, melynek mértéke plusz rack unitonként Ft + ÁFA / hó vagy Ft + ÁFA / év a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően. Tápegység: torony és rack szerverek esetén legfeljebb 450W névleges teljesítményű, kapcsolóüzemű tápegység, 230V, 1+1 redundáns. Nagyobb tápegység esetén a 450W feletti névleges teljesítmény díja 50 W-os egységekben 500 Ft + ÁFA / hó vagy Ft + ÁFA / év, a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően. Kis eszköz: magasság: 10cm, szélesség: 25cm, mélység: 40cm, 15W névleges fogyasztás. Nagyobb méretű vagy névleges fogyasztású eszköz esetén Szolgáltató plusz díjat számít fel, az alábbi díjtáblázat szerint. Formátum Havi díjfizetés esetén Éves fizetés esetén Kis eszköz, 1U Ft + ÁFA Ft + ÁFA Kis eszköz, 2U Ft + ÁFA Ft + ÁFA Kis eszköz, 3U Ft + ÁFA Ft + ÁFA Névleges fogyasztás Havi díjfizetés esetén Éves fizetés esetén Kis eszköz, 16-35W Ft + ÁFA Ft + ÁFA Kis eszköz, 36-75W Ft + ÁFA Ft + ÁFA Kis eszköz, W Ft + ÁFA Ft + ÁFA Díjfizetés A szolgáltatás igénybevételéért Előfizető Adatlapon megadott választása szerint havonta vagy évente előre díjfizetésre köteles. Amennyiben Előfizető a Megrendelőlapon Költségviselőt adott meg, úgy a díjfizetéssel összefüggő rendelkezések a Költségviselőre megfelelően alkalmazandók. Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a kapcsolódó díjak megfizetésére. A Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető vagy Költségviselő részére az esedékes díjról proforma számlát állít ki. Előfizető vagy költségviselő az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a proforma számlán szereplő fizetési határidőig: a Szolgáltató OTP Bankszámlájára ( ) történő átutalással, az Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben, hosting szerződés 2/6

3 bankkártyás fizetéssel, PayPal fizetéssel, vagy a Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon. Szolgáltató a fenti átutalási bankszámlaszámot megváltoztathatja írásban bejelentve minimum 15 nappal az esedékes fizetés előtt. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. A Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a proforma számlát felváltó hiteles számlát állít ki, Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó proforma számlát nem kapta kézhez; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Az Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (PayPal, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál. Ha Előfizető a szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató ben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni és az eszköz kiadását a hátralék maradéktalan megfizetéséig megtagadhatja. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljeskörűen köteles. Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iránti kérelmét. Szolgáltató az Előfizető választása szerint papír alapú számlát, vagy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Szerződés érvényessége és felmondása A szerződés határozatlan időre szól, kölcsönösen 30 nap felmondási idővel. A Szerződés felmondása írásban, ben vagy a szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatásokat nyújtani, az Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató vállalja, hogy a fenti díjakat szerződéskötést követő 3 naptári hónapon belül nem változtatja meg. Ezt követően a díjváltoztatás esetén Előfizetőt legalább 30 nappal a díjváltozás előtt értesíti. A szerver elvitelére kizárólag Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. Előfizető abban az esetben jogosult a szerver elvitelére, ha nincs díjtartozása. Együttműködési szabályok Előfizető jelen szerződés mellékleteként megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és illetékességüket. Az Előfizető a kapcsolattartó személyek adataiban történt változást haladéktalanul és dokumentált formában közli Szolgáltatóval. Ilyen melléklet hiányában Előfizető hosting szerződés 3/6

4 cégszerű aláírásra jogosult képviselője férhet csak hozzá az elhelyezett szerverekhez. Előfizető részéről a szerződés keretében eljáró, a helyiségbe belépő személy nevét, elérési adatait, személyi igazolvány számát és illetékességét a Szolgáltató felé cégszerűen aláírtan bejelenti. Az Előfizető megbízottja(i) az elhelyezett szerverhez egyeztetett időpontban, felügyelettel léphetnek be. Az eszköz-kiviteli ill. -beviteli szándékot a Szolgáltatónak be kell jelenteni, megjelölve az esemény dátumát, a lebonyolító személyt, az eszközt pontosan meghatározva. Ezen bejelentés alapján a Szolgáltató kiviteli engedélyt állít ki a felügyeletet ellátó szolgálat felé. Szolgáltató a szolgáltatás kiesés, üzemzavar és más esetekben maximálisan a neki fizetendő díjnak a szolgáltatás kiesésével időarányos mértékéig vállal anyagi felelősséget. Nem vállal felelőséget az épületet érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis maior okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátásért, BIX hibákért vagy üzemzavarért. Biztonsági előírások Szolgáltató az átlagostól lényegesen eltérő karakterisztikájú, támadásnak ítélhető forgalmat korlátozhatja, ill. ilyen esetekben a hálózati forgalmat felfüggesztheti. Előfizető hamis adatcsomagokat (packets, frames) nem forgalmazhat. Előfizető csak valós MAC címekről forgalmazhat. Előfizető hibás Ethernet csomagokat, Jumbo frame-eket nem forgalmazhat. Előfizető felől csak a részére kiosztott IP címtartományból származó forráscímű IP csomagok érkezhetnek. Minden host csak az általa kiosztott IP címről forgalmazhat. Szolgáltató kérésére Előfizető köteles közölni Szolgáltatóval az egymáshoz tartozó IP és MAC címeket. Előfizető minden elvárhatót megtesz a biztonság érdekében, közreműködik Szolgáltatóval a hálózati incidensek kezelésében és megelőzésében. Szolgáltató saját hálózata, az előfizetői és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat. Előfizető jótáll az általa okozott károkért. Előfizető üzeneteket fogad a szerződés utolsó oldalán megadott sürgősségi címen. Minden erre a címre küldött biztonsággal kapcsolatos tárgyú üzenetre a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 12 órán belül érdemben reagál. Előfizető megad egy éjjel-nappal elérhető telefonhívószámot, melyen szolgáltató sürgős hibát jelezhet felé. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (azok akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz. Előfizető minden elvárható módon akadályozza azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén adott host forgalmát korlátozhatja, jogsértés fennállása esetén a hostot ideiglenesen vagy végleg hálózatáról kitilthatja. hosting szerződés 4/6

5 Előfizető hálózati címének felhasználásával elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése esetén vagy bűncselekmény előkészülete esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető. Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására. Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a lapon meghirdetésre kerültek. Ezen biztonsági előírások megsértése esetén Szolgáltató korlátozhatja, szüneteltetheti, felfüggesztheti a hálózati forgalmat. Veszély esetén az eszközök lekapcsolhatóak, áramtalaníthatóak. Előfizető jótáll és felel az általa elhelyezett eszközökért, alhálózati forgalmáért, a telepített szoftverekért, az ezek használatából eredő káráért. Felelős és kézkezességet vállal a partnereiért, munkatársaiért, és az azok által okozott esetleges kárra. Előfizető fokozottan ügyel a tűzbiztonságra és az elektromos érintésvédelemre, elektromos berendezéseket, elektromos szerelést csak az épülettulajdonos illetve az általa üzemeltetéssel megbízott jogi személy előzetes engedélyével és szabályai szerint telepíthet illetve végezhet. Open relay az Előfizető hálózatán nem lehet. Előfizető köteles az épület házirendjét betartani. Fent nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. Vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják, és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét. Dokumentumok aláírási címpéldány személyi igazolvány meghatalmazás (mellékelt/bemutatott aláhúzandó) másolata bemutatva eredeti példány Kelt:, Szolgáltató Előfizető hosting szerződés 5/6

6 Eszköz Adatlap - hosting szolgáltatáshoz Az adatlapon feltüntetett díjak nettó árak, melyeket még 27% ÁFA terhel. Előfizető Név Székhely / Lakcím Cégjegyzékszám (ha van) Adószám / Személyi ig. Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó telefon Kapcsolattartó Eszközazonosító Műszaki kapcsolattartó személy neve Műszaki kapcsolattartó Műszaki kapcsolattartó telefon 1db 2db 0 Ft Ft Az eszköznek kiosztott IP címek Igényelt reverse domain név beállítás 3db Ft 4db Ft 5db Ft 6db Ft 7db Ft 8db Ft 12db Ft 16db Ft 24db Ft 0db 0 Ft Ft IP címek hosting szerződés 6/6

7 Alapcsomag Gigabit/200 Gigabit/300 Gigabit/400 Elérhető sávszélesség belföldre 100 Mbit/sec 100 Mbit/sec 1000 Mbit/sec 1000 Mbit/sec 1000 Mbit/sec Garantált sávszélesség belföldre 10 Mbit/sec 100 Mbit/sec 200 Mbit/sec 300 Mbit/sec 400 Mbit/sec Havi adatforgalom korlátlan korlátlan 50 TB 100 TB korlátlan Havidíj Ft Ft Ft Ft Ft Választott csomag (X jel) Adatközpont Elérhető sávszélesség nemzetközi irányba Garantált sávszélesség nemzetközi irányba Áramellátás tekintetében vállalt éves rendelkezésre állás, kettős (A+B) betáplálású szerverek esetén Havidíj STANDARD 50 Mbit/sec 64 kbit/sec 99,671% 0 Ft formátuma Tápegység mérete Jel Formátum. Havidíj Jel Teljesítmény Havidíj Álló midi/torony/pedestal 0 Ft <450W Ft Duplaszéles torony/pedestal Ft 451W-600W Ft 1U rack szerver 0 Ft 601W-750W Ft 2U rack szerver 0 Ft 751W-900W: Ft 3U rack szerver Ft 901W-1050W: Ft 4U rack szerver Ft 1051W-1200W Ft Menedzsment Eth.port+IP Ft 1201W-1350W Ft Menedzsment Eth.port+VPN Ft Díjfizetés gyakorisága Havonta Évente Éves előrefizetés esetén szolgáltató 2 hónap kedvezményt biztosít, a fizetendő éves díj a havidíj 10-szerese. A megadott paraméterek alapján a szolgáltatás havi vagy éves díja mindösszesen: Ft + ÁFA Kelt:, Szolgáltató Előfizető Eszköz Adatlap - hosting szolgáltatáshoz 1/1

8 Eszközazonosító Eszköz hozzáférés melléklet Hozzáférési jogok A hozzáférési jogok jelentése: Konzol: az eszközhöz hozzáférhet helyi és távoli konzolon (billentyűzet, monitor, egér) és újraindítást kérhet Szerelés: mint a Konzol hozzáférés + a helyszínen szerelheti az eszközt Korlátlan: mint a Szerelés hozzáférés + az eszközt elviheti Nincs: korábbi hozzáférés törlése Név Beosztás Személyi ig. száma Lakcím Telefonszám Hozzáférési szint Korlátlan Szerelés Konzol Nincs Név Beosztás Személyi ig. száma Lakcím Telefonszám Hozzáférési szint Korlátlan Szerelés Konzol Nincs Név Beosztás Személyi ig. száma Lakcím Telefonszám Hozzáférési szint Korlátlan Szerelés Konzol Nincs Kelt:, Szolgáltató Előfizető Eszköz hozzáférés melléklet 1/1

OLÉ Bt. Virtuális Szerver bérletszerződés. Erőforrás VPS10 VPS15 VPS20 VPS30 VPS40 VPS50 VPS60 VPS80

OLÉ Bt. Virtuális Szerver bérletszerződés. Erőforrás VPS10 VPS15 VPS20 VPS30 VPS40 VPS50 VPS60 VPS80 Virtuális Szerver bérletszerződés Amely létrejött egyrészről az OLÉ Betéti Társaság (Székhely: 1121 Budapest, Lidérc u.46., képviseli: Adolf Olivér), továbbiakban, mint Szolgáltató, és Név: Adószám/Személyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra A frontember.hu Bt. (székhely: 9730 Kőszeg Győry J. u. 10., adószám: 21946323-2-18, képviseli: Győrvári Ede) mint Szolgáltató

Részletesebben

SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév: SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről ATW Internet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: 01-09-736956 Adószám: 13471868-2-41 Számlavezető: CitiBank

Részletesebben

E-Számla szolgáltatási szerződés

E-Számla szolgáltatási szerződés E-Számla szolgáltatási szerződés Megrendelő: Cégnév/Név: Székhely:. Cégjegyzék szám: Adószám: Szolgáltató: 1076 Budapest, Garay tér 8. 1.em /20 Levél cím: 1076 Budapest, Garay tér 8. 1.em /20. Tel: +36

Részletesebben

Virtuális Szerver Bérletszerződés

Virtuális Szerver Bérletszerződés Virtuális Szerver Bérletszerződés Mely létrejött egyrészről az SWNet Group Szolgáltató Bt. Cégjegyzékszám: 01-06- 778407 Adószám: 22523097-2-42 (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 20. (képviseletében Szilvágyi

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hoszting szolgáltatásokra. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hoszting szolgáltatásokra. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben