Rogate április 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rogate 2008. április 27."

Átírás

1 Rogate április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32, Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás nagyobb kontextusába tartozik (2Móz 19 4Móz 10*). A 32. fejezet közvetlen elızményeit a 2Móz ben olvashatjuk: Isten és Izrael ünnepélyes szövetségkötése után (2Móz 24,1 11) Mózes Józsué kíséretében felment a Sínai-hegyre, hogy meghallgassa a szent sátor elkészítésére és a benne folyó kultuszra vonatkozó rendelkezéseket (25,1 31,17), illetve hogy átvegye az Isten ujjával írt kıtáblákat (31,18). Ezt követıen a 2Móz azt beszéli el, hogy Izrael az aranyborjú felállításával és imádásával hogyan szegte meg már az elıtt a megkötött szövetséget, hogy Mózes a hegyrıl leérkezett volna (31,18 32,6), hogyan bontotta fel ezért azt Isten a két kıtábla összetörésével kiábrázolva (32,15 20), fenyegette népét azzal, hogy megsemmisíti és üdvtörténeti küldetését egy új népre ruházza át (32,10), Mózes közbenjárására azonban hogyan bocsátott meg mégis neki (32,11 14; 32,19 33,23), hogyan kötelezte el magát arra, hogy a Szent sátor által kifejezett távolságtartás ellenére is népe között marad, s folytatja vele üdvtervének megvalósítását (33). A 34. fejezetben arról olvasunk, hogy Isten újra megíratja Mózessel a két kıtáblát, ezzel látható formában is helyreállítja népével a szövetséget, s végül megerısíti Mózes közvetítı szerepét maga és a nép között (34). Az elbeszélés-ciklus irodalmilag meglehetısen összetett. Alaprétegét a Jahvista forráshoz (illetve annak egyik korai kiegészítéséhez) szokták besorolni (31,18 32, ; 34*), s ebben több, egymástól független betoldással számolnak. A szakasz legkésıbbi kiegészítései már a fogság, illetve a fogság utáni kor deuteronomistáinak szókészletét és teológiai jellegzetességeit mutatják: ezek közé tartozik a 33,1 6; 34,11b.14b, illetve a 32,9 14 is, melybe textusunk is tartozik 1. A történetnek van egy parallel változata: az 5Móz A textus közvetlen kontextusát a 32,1 29 alkotja. Mózes késlekedését látva a nép istenszobrot készíttet Áronnal magának, amit szabadító istenének nevez. Nem világos, hogy a nép egy új istent is választott itt magának (vö. 1.v.), azaz a Tízparancsolat elsı rendelkezését is megszegte-e, vagy a második parancsolatot áthágva csak kiábrázolta szövetséges istenét, hogy az elveszettnek hitt Mózes helyett ezentúl az aranyszobor jelenítse meg köztük Istent, népével való közösségét, és vezesse ıket a további úton a pusztában. (vö. 5.v.) Akárhogy is: Mózes még le sem ért a Sínai-hegyrıl a két kıtáblával, a nép máris megszegte a szövetséget, és áthágta a Tízparancsolatot. 1 A szakasz redakciótörténetéhez NOTH: Exodus ; KUSTÁR: A Pentateuchos forrásmővei A 32,9 14 deuteronomista jellegéhez lásd NOTH: Exodus. 200; SCHARBERT: Exodus

2 2Mózes 32,7-14 Isten látja, hogy mi zajlik a hegy tövében, és figyelmezteti Mózest. Felindultságában Izraelt Mózes népének nevezi, sıt a kivonulást is Mózes számlájára írja (7 8.v.) ezzel vészesen el is határolja magát a néptıl: Izrael itt Isten számára Nem népem lesz (vö. Hós 1,8). Isten ezután közli, hogy eltörli Izraelt a föld színérıl, és helyette Mózesbıl mint új Ábrahámból támaszt magának egy másik választott népet, amely majd az üdvtörténetben átveheti Izráel szerepét (9 10.v.). Hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom és végezzek velük! mondja Isten Mózesnek. Mózes érti, hogy ez a felszólítás valójában annak a jele, hogy Isten még nem döntött végérvényesen népe sorsa felıl, s e döntését az fogja meghatározni, hogy ı, Mózes hogyan reagál. Vagy rábólint Isten szándékára, vagy nem hagyja haragját fellángolni, azaz megpróbálja lebeszélni ıt egy imádságban az ítélet végrehajtásáról. Iszonyatos az a felelısség, amit itt Isten Mózesre ruház: ı, aki maga is a nép egyik tagja, egy személyben dönthet egész Izrael további sorsáról! (vö. Jn 20,23) ugyanakkor az a befolyás is óriási, amit Isten az emberi közbenjáró imádságnak enged. 2 Mózes él a kínálkozó lehetıséggel, és imádságban népe számára irgalomért könyörög. A bőn tagadhatatlan, Mózes pedig semmit sem tud felmutatni, ami Izrael mentségére szolgálhatna. Imádságában ezért nem is a népérıl, hanem magáról Istenrıl beszél. Mert ha Isten megbocsát egy népnek vagy egy embernek, akkor annak oka és alapja soha nem a nép vagy az ember tetteiben, hitében vagy érdemeiben, hanem egyes egyedül magában Istenben kereshetı. Közbenjáró imájában Mózes mindenekelıtt emlékezteti Istent arra, hogy ez a nép igenis az övé, hiszen nem ı, hanem maga Isten hozta ki ıket nagy erıvel és hatalmas kézzel Egyiptomból. (11.v.) Márpedig a szabadítás kötelez: Ha a nép meg is szakította kapcsolatát szabadítójával, maga a Szabadító nem fordul(hat) el Izraeltıl, és nem tagad(hat)ja meg azt, akit egyszer már népévé emelt. Másrészt Mózes a könyörgésében Jahve jó hírére apellál. Hiszen ha Egyiptom, s rajtuk keresztül az egész pogány világ azt látja, hogy Isten elpusztította a népét, kegyetlen, hőtlen és kiszámíthatatlan istennek gondolhatná İt, vagy egyenesen azt hihetné, hogy Istennek nincs ereje véghezvinni terveit, és megvalósítani ígéreteit (vö. 5Móz 9,28). Márpedig ez olyan hamis bizonyságtétel lenne érvel Mózes, ami ellentétben áll Isten igazi természetével, és ellentmondana az egész világot érintı üdv-akaratának. (12.v.) Harmadrészt Mózes az ısatyáknak adott ígéretre emlékeztet. Isten ugyanis arra tett esküt nekik, hogy utódaikat nagy és erıs néppé teszi, s nekik adja az Ígéret földjét, Kánaánt. Márpedig ha Isten most kiirtaná Izraelt, e két ígéret semmivé válna, az ısatyák hősége és hite pedig a megígért jutalom nélkül kellene, hogy maradjon. (13.v.) Isten elfogadja Mózes közbenjárását, és visszavonja fenyegetı ítéletét. Nem törli el Izraelt a föld színérıl, üdvtervében sem cseréli le egy másik népre, hanem megújítja vele szövetségét és folytatja velük ígéreteinek beteljesítését. A szakasz folytatása azonban azt mutatja, hogy a nép bőne nem marad következmények nélkül. A közbenjáró imádság és a kegyelem örömhíre még önmagában nem elég. Mózesnek a táborba visszatérve az aranyborjút teljesen meg kell semmisí- 2 Az imádság kérdéséhez az Ószövetségben lásd KUSTÁR: Imádság az Ószövetségben. 187kk. 21

3 Rogate tenie, és az elégetés és a hamu megivása útján nyomtalanul el kell tüntetnie a táborból, az elvadultsághoz továbbra is ragaszkodókat 3 (25.v.) pedig a léviták segítségével ki kell irtania, majd egy újabb közbenjáró imádságban kell kieszközölnie, hogy az így megtisztított nép és Isten viszonya, amennyire lehet, teljesen helyreálljon. Izrael és Isten kapcsolata azonban már nem lesz olyan, mint amilyen azelıtt volt. A Szent sátor kiköltözik a táborból, azaz a közvetlen Isten Izrael viszonyt egyfajta távolságtartás váltja fel. Isten távolabb lép a néptıl a nép érdekében. Teljesen nem hagyja el ıket, hiszen kísérni és vezetni akarja ıket Kánaán felé de ha a táborban maradna, Szentsége megsemmisítené a bőnös népet. A bőnt győlölı, de a bőnös emberhez ragaszkodó Isten képe rajzolódik itt ki elıttünk. 2. A perikópa megértése - teológiai összefüggések feltárása A történetet semmiképpen sem szabad az óegyházi és középkori interpretációkat követve abban az értelemben magyarázni, mintha ez a történet a zsidó nép bőneirıl és az üdvtörténetben ıket leváltó egyházról szólna. Egy ilyen interpretáció nemcsak a Róm 9 11 tanításának mondana ellent, hanem az elıl is elzárná az utat, hogy saját magunkat a történet szereplıiben felismerjük. A 2Móz 32 általában az emberrıl, s így rólunk, keresztyénekrıl is szól. A textus az alábbi nagy teológiai témákat érinti, illetve tárgyalja: a) Izrael példája világosan mutatja, hogy az ember önmagában képtelen eleget tenni Isten akaratának: létünket, üdvösségünket és bőneink bocsánatát kizárólag Isten irgalmának és a születésünket megelızı ígéreteinek köszönhetjük (sola gratia). b) Az imádság erejét nem szabad alábecsülnünk. Isten az imádsággal hagyja magát rávenni akaratának megváltoztatására: a felelısségünk az ima-szolgálatban ezért óriási (rogate!). c) Az imádság és az emberi aktivitás kettıs egy egysége világosan látszik a történetben: Isten bőnbocsátó kegyelme megelızi, de mégis feltételezi a bőn felszámolására, a megtisztulásra és a jóvátételre vonatkozó emberi igyekezetet. d) Isten a bőnt győlölı, de a bőnös emberrel szolidaritást vállaló Isten: bár az ember a bőnével egyre nagyobb távolságot teremt önmaga és istene között, Isten alkalmazkodik az ember által teremtett körülményekhez, és megteremti azokat a kereteket, amelyeken keresztül folytathatja üdv-tervét vele (lásd a testté lételt, mint e téren a végsı és teljes alkalmazkodást). 3. Prédikációvázlat Bevezetés Az Ószövetséget és az Újszövetséget gyakran szokták szembeállítani egymással úgy, mintha az Ószövetség tisztán a törvény és az ítélet, míg az Újszövetség az evangélium és a kegyelem könyve lenne. Így nem csoda, ha a korai egyházban felüthette fejét az a tévtanítás, hogy az Ószövetség istene egy szigorú és kegyetlen Bíró, ezzel szemben az Újszövetségé egy szeretı, mindent eltőrı és megbocsátó Atya. Az aranyborjú történetébıl felolvasott részletet a felületes olvasó szintén könynyen beleerıltetheti ebbe a hamis sémába. Hiszen itt Izrael egyik súlyos bőnérıl 3 Így a kanonikus szöveg jelenlegi elrendezése alapján WILLI-PLEIN: Das Buch vom Auszug

4 2Mózes 32,7-14 olvasunk arról, hogy a választott nép megszegte a Tízparancsolat Istenre vonatkozó rendelkezéseit, majd Isten haragjáról, Mózes szent dühérıl, a kıtábla összetörésérıl és a nép megbüntetésérıl: arról, hogy Mózes a léviták seregével megtizedelte saját népét, Isten pedig ettıl kezdve csak a táboron kívül, de nem a népe között volt hajlandó megjelenni. Valójában azonban bármennyire is furcsának hangozzon ez a kijelentés ez a történet Isten kegyelmérıl és népe iránti feltétlen szeretetérıl beszél. 1. A jóra képtelen ember Mindenek elıtt azonban a történet rólunk, emberekrıl mond el valami nagyon fontosat. Hiszen hiba lenne itt Izraelre újjal mutogatni, és csak az ı bőnérıl beszélni: ahogy az egész Szentírás, úgy az aranyborjú története is mindannyiunk okulására íratott. Amit itt Izrael vétkezik és mulaszt, ahogy és amiben elbukik, az egyben a bőneset miatt megromlott emberi nemzetség örök vétke, mulasztása és bukása is. Képzeljük magunk elé a jelenetet! Még csak negyven napja, hogy Isten olyan félelmetes és fenséges formában megjelent népének a Sínai-hegyen, és szövetséget kötött velük: vállalta, hogy örökre népe oltalmazó istene lesz, cserébe pedig ezért népe szeretetét és a Törvény iránti engedelmességét kéri. Izrael vállalja ennek a szövetségnek az édes terhét, és boldogan készül a további útra a pusztán át Kánaán felé. Mózes rögtön a szövetség megkötése után felment a hegyre, hogy Isten további utasításait átvegye. És míg a hegyen megállni látszott az idı, addig a hegy tövében Isten újdonsült népe lassan kétségbe esett. Negyven nap elég volt neki ahhoz, hogy elfeledkezzen Isten jelenlétérıl, hogy feladja a reményt, s hogy emiatt Isten törvényével szembehelyezkedve saját kezébe vegye sorsának irányítását, és magának egy új istent készíttessen. Ilyen az ember megromlott természete: látja és tudja a jót, de nincs ereje arra, hogy azt cselekedje (Róm 7,14kk). Ismeri a törvényt, és szívébe is be van írva a lelkiismeret szava, de az önzés és a szeretetlenség mindkettıt elnémítja benne (Róm 1 2). Mi is megtértünk, ismerjük a megváltás örömhírét, hittel elfogadtuk Krisztust megváltónknak, odaszenteltük Istennek az életünk, de mégis: régi bőnös természetünk újra és újra a felszínre tör bennünk, és olyan dolgokra ösztönöz, amit nem helyeslünk, amit bánunk és restellünk. Evangélizációs alkalmakon fellelkesülünk, az Ige megszólító szavát hallva nagy fogadkozásokkal válaszolunk, de bírjuk-e mi negyven napig? Ha igen, csak azért, mert Krisztus velünk van, a Szentlélek súg nekünk, Isten szeretete körülölel bennünket és a kísértést távol tartja tılünk. 2. A rosszat megbocsátó Isten És most lássuk, mit mond az aranyborjú története magáról Istenrıl! Látszólag itt indulatos, haragvó Isten ı, aki nem nyugszik addig, míg a vétkezı nép el nem nyeri méltó büntetését, s még ezután is sértıdötten elkülönül a népétıl. De valóban, ilyennek mutatja ıt a történet? Nem. És ennek bizonyítására hadd idézzek fel röviden egy másik bibliai történetet! Az özönvíz elıtt az emberiség megromlott: elfordult Istentıl, és egyre kegyetlenebbül bánt egyik ember a másikkal. Ekkor Isten elhatározta, hogy kipusztítja ıket. Az özönvízben Nóé családján kívül valóban mindenki odaveszett. Az özönvíz 23

5 Rogate után azonban maga Isten állapítja meg, hogy az emberiség semmivel sem lett jobb és tisztább, mint elıtte. És mégis megígéri, hogy soha többé nem pusztítja el (1Móz 8,21 9,17)! Mire volt hát jó ez az egész katasztrófa? Arra, hogy Isten megmutathassa vele az irgalmát. Mert ha az emberek mindig ugyanolyanok, akkor nem az a kérdés, hogy Isten miért irtotta ki az özönvíz elıtti nemzedéket, hanem az, hogy miért nem teszi ezt meg az összes késıbbi nemzedékkel! Azaz az özönvíz nem Isten kegyetlenségét hirdeti egyetlen nemzedékkel szemben hanem éppen ellenkezıleg: hallatlan kegyelmét tanúsítja az összes többi iránt! Vagy idézzük csak fel Saul és Dávid történetét! Izrael elsı királya Saul volt, ez a szerény, de remek és bátor katona, aki népe érdekében vállalta a harcot a filiszteusokkal. Azonban elég volt két, látszólag kicsinyke bőn, és Isten mégis elvetette ıt: ı maga, fiai, köztük Jónatán, meghaltak, uralma pedig egy idegenre, Dávidra szállt. És milyen király volt Dávid? Jobb volt-e Saulnál? Persze, Jeruzsálembe vitette a Szövetség ládáját, és mindent megtett, hogy majd felépülhessen a jeruzsálemi templom de nem ı követett-e el Úriás feleségével házasságtörést, és amikor megijedt, hogy ez kitudódik, nem ı ölette-e meg a mit sem sejtı férjet? (2Sám 11) És nem ı tartott-e Isten akaratával szemben népszámlálást, ami miatt a népbıl hetvenezer embernek kellett meghalnia? (2Sám 24) Isten mégis megígérte neki, hogy az ı utódai örökre Júda trónján maradnak, s hogy szövetségét utódaival soha nem töri meg. Talán bizony igazságtalan itt Saullal az Isten? Nem errıl van szó! A két egymást követı király történetén keresztül a Szentírás azt mutatja meg, hogy Istennek, ha igaz és könyörtelen bíró lenne, valójában minden királlyal végeznie kellene. İ azonban nem ezt teszi, hanem hőséget ígér Dávidnak és gyermekeinek! Mert itt ismét csak nem az a kérdés, hogy Isten miért vette el Saultól az uralmat, hanem az, hogy miért nem tette ezt meg Dáviddal és az összes késıbbi jeruzsálemi uralkodóval! Azaz Saul elvetésének története nem Isten szigorúságát hirdeti hanem éppen ellenkezıleg: a kiválasztott szolgái iránti hallatlan kegyelmét mutatja meg! És így van ez az aranyborjú történetében is! A szövetségessé lett nép elsı nemzedéke rögtön és azonnal megszegte az Isten parancsolatát ahogy ezt minden más nemzedék és minden más nemzet megtette volna, és nap mint nap ma is megteszi. Istennek ezért elsı szövetségét fel kellett bontania Izraellel. De végül mégis újra megkötötte azt velük! Mózessel közbenjáró imádságában mondatta ki, hogy egyetlen nemzedék sem lenne képes megtartani a szövetséget, hiszen egyedül Isten szabadító kegyelme, egyedül Isten jó hírneve és a saját népéért érzett szeretetteljes felelıssége az, ami miatt életben maradhatnak Szentségének követelményeivel szemben. Az aranyborjú története így szintén Isten kegyelmét és szeretetének nagyságát hirdeti Izraelen és minden más nemzeten. Mert a kérdés nem az: miért törte össze Mózes elıször a kıtáblákat, és Isten miért fenyegette a népet a kiirtással, azzal, hogy eltörli ıket a föld színérıl. A kérdés sokkal inkább az: Mózes miért nem törte össze soha többé a két kıtáblát, és Isten miért nem valósította meg soha azt a szándékát, hogy tettei szerint fizet meg a választott népének? Az aranyborjú története tehát Isten irántunk való végtelen türelmérıl és kegyelmérıl beszél. Ha igazságára nézne, meg kellene törnie velünk is a Krisztusban 24

6 2Mózes 32,7-14 kötött új szövetséget. Mert a szívek kıtáblájára írt kettıs-egy parancsolatot, a szeretet parancsát nem tudjuk sokáig, tán még negyven napig sem megtartani. Húsvét óta nagyjából éppen negyven nap telt el idáig és a feltámadás örömhíre talán a szívünkben máris megkopott. De Isten irgalma nagyobb igazságosztó szándékánál. A Krisztusban nekünk adott ígéretek erısebbek, mint a bőneink kötelékei. És a terve, hogy Krisztus visszajöveteléig megırizze ezt az emberiséget, s hogy az egyházat, gyarló szolgáit, a Krisztusról szóló örömhír hirdetıjévé tegye, felülírja a bukásainkért, mulasztásainkért és vétkeinkért megérdemelt ítéletet. Hő az Atya, igaz a Krisztus, velünk a Lélek, és a Szentháromság Isten kegyelmében kifogyhatatlan! 3. Az imádságban megszólítható Isten És ha Isten ilyen, akkor az ember bizalommal fordulhat hozzá kéréseivel. Akkor van értelme az imádságnak, mert van remény a meghallgatásra. Akkor nem igaz, hogy a bőnre mindig büntetésnek kell következnie. Akkor mindig van helye a kegyelmi kérvénynek. Akkor Isten kisebb dolgokban is eláll haragjától, akkor érdekünkben kész és hajlandó változtatni akaratán, akkor a mi sóhajunkat, vágyainkat és reményeinket is beleszövi mennyei terveibe, mint szövını a díszes fonalat a szıttesébe. A mi Urunk olyan Isten, aki enged a könyörgésnek (1Móz 25,21). Sıt, az 50. zsoltár szerint ı maga bíztatja híveit az imádkozásra: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsıítesz engem! (Zsolt 50,15) 4 Az elıttünk álló héten lesz áldozócsütörtök: a mennybe visszatérı Krisztus ünnepe. Márpedig ı azt ígérte, hogy szüntelenül közbenjár értünk az Atyánál (Zsid 7,25 27; 9,24; Róm 8,34; 1Jn 2,1). És ha Mózes meg tudta menteni imádságával Izraelt, mennyivel inkább hagyja magát Isten irgalomra indítani, ha a Megváltó Jézus Krisztus ott a színe elıtt, a Mennyben esedezik értetek! 4. A bőnös társaiért közbenjáró ember Az imádkozás azonban nem csak lehetıség, de egyben kötelezettség is. Mert sokan nem tudnak Isten irgalmáról, igaz természetérıl, a Krisztusban nekünk adott megváltás és bőnbocsánat örömhírérıl. Vagy tudnak róla, de újra és újra szem elıl tévesztik. Értük kell nekünk imádkozni. Hogy a bőnre hajló embert, emberi intézményeket, gyülekezeteket és hivatalokat irgalmasan megtartsa az Isten. Ahogy Ábrahám Sodomáért lankadatlanul imádkozott. Ahogy Mózes közbenjárt népéért. S ahogy Jézus Krisztus szüntelenül közbenjáró imádságot mond a mennyben miértünk. 4. Példák, képek, szemelvények Walter Fürst írja az imádkozásról: A kérdés immár nem az, hogy jogunk van-e imádkozni. A kérdés ez: Kicsoda jogosít fel arra, hogy ne így cselekedjünk? 5 Gerhard Ruchbach Bethel írja: a keresztyén imádság nem az etikához tartozik, hanem a krisztológiához és a szoteriológiához. 6 4 Lásd KUSTÁR: Imádság az Ószövetségben Idézi ıt RUCHBACH-BETHEL: Rogate RUCHBACH-BETHEL: Rogate

7 Rogate 5. További szempontok az istentisztelet alakításához Információk az egyházi év adott vasárnapjához, az ünnep kialakulásához: A húsvét utáni ötödik, és az áldozócsütörtököt közvetlenül megelızı vasárnapot az óegyházi perikópa-rendben az imádság vasárnapjának tekintették. Az ünnep a rogate, azaz kérjetek! latin nevét rendhagyó módon nem az adott istentiszteletre rendelt zsoltár (lépcsıima) kezdı szava alapján kapta, hanem a Rómában a Kr.u. 4. században bevezetett könyörgéses körmenetekrıl, amikkel az egyház bizonyos pogány processziókat igyekezett kiszorítani. A név arra utal, hogy ezen a vasárnapon az evangélium-részlet a helyes kérésrıl, a helyes imádkozásról szólt. A 2Móz 32,7 15 Mózes közbenjáró imádságát tartalmazza így tematikájában az óegyházi hagyományhoz jól kapcsolható. Lekció: Érdemes lekcióként a textust közvetlen elızményével, az aranyborjú történetének bevezetı szakaszával együtt felolvasni: 2Móz 32,1 20. Ugyancsak jó választás lehet a Róm 3,21 31, mely a törvény teljesítésével szemben a hit által való megigazulásnak és a sola gratia páli tanítás summájának tekinthetı. Énekajánlás: 168; 256; 258,1-4; 225; 228; 231; 236; 240; 450 Igehirdetés elıtt érdemes bőnbánati hangvételő énekeket választani; igehirdetés utánra az imádkozás erejét, Isten szeretetét és a Krisztus értünk végzett váltságmőve iránti hálát tárgyaló énekek ajánlhatóak. Utóima-vázlat: - hála Isten jóságáért és hosszútőrı szeretetéért - hála Krisztus megváltó mővéért és közbenjáró szerepéért - erı kérése a bőnbocsátó Istenrıl való bizonyságtételhez - közbenjáró imádság (lásd: liturgiai ötletek ) Liturgiai ötletek: Az imádság vasárnapján az utóimát közbenjáró imádságként a presbiterek vagy más egyháztagok (pl. az ifjúsági kör vagy a konfirmandusok) bevonásával lehet elmondani. Minden imádkozó egy rövid fohászt mond a társadalom és az egyház egy-egy csoportjáért (az egyház, a felekezetek, az ország vezetıi és vezetettjei, a helyi gyülekezet, a munkanélküliek, az éhezık, a gyászolók, a betegek, elesettek stb.), s erre egy refrén-szerően ismétlıdı rövid szakasszal vagy az imádkozók csoportja, vagy az egész gyülekezet ráfelel. Természetesen az imádkozók rövid fohászát érdemes elızetesen közösen átbeszélni de adott esetben elıre megírt imádságot is kioszthatunk. Amennyiben az imába az egész gyülekezetet bevonjuk, fontos, hogy annak vázát és a mondandó refrént írásban is a kezükbe kaphassák. 6. Ajánlott irodalom CLIFFORD, R. J. MURPHY, R. E.: Kivonulás könyve, in: R. E. Brown et al. (ed.), Jeromos Bibliakommentár. I. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata. Budapest KUSTÁR Z.: Imádság az Ószövetségben. Theologiai Szemle 2004/4, KUSTÁR Z. (szerk.): A Pentateuchos forrásmővei. Elkülönített szövegállományuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanonikus formájában M. Noth munkássága alapján. Debrecen

8 2Mózes 32,7-14 NOTH, M.: Das zweite Buch Mose. Exodus (ATD 5) Göttingen RUCHBACH-BETHEL, G.: Rogate igehirdetési elıkészítı tanulmány a Jn 16,32 33-ról, Református Szemle 1973/5 6, SCHARBERT, J.: Exodus (NEB 24), Würzburg TÓTH K.: Mózes második könyve (Exodus), in: Jubileumi Kommentár. A Szentírás magyarázata. I. kötet, Budapest WILLI-PLEIN, I.: Das Buch vom Auszug. 2. Mose (KBB), Neukirchen-Vluyn Dr. Kustár Zoltán (Debrecen) 27

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága Mirco Agerde 2003 Harmadik katekézis: Mária anyasága Az elızı katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az İ Szeplıtlen Szívének, és megértettük,

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Nagyböjti lelki olvasmány

Nagyböjti lelki olvasmány Nagyböjti lelki olvasmány Gerard Hughes SJ: Oh God Why című könyve alapján (Gerard Hughes skót jezsuita, több népszerű lelki könyv szerzője. Jelenleg Birminghamben él, és a humán szektorban dolgozók lelki

Részletesebben

JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma)

JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) JÉZUS GYÓGYÍT: A KAPERNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJA (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lukács 7,1-10) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/4. szám - Reformáció A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. (Zsid 13,8) Egy gyorsan változó, rohanó

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben