5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet"

Átírás

1 a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a következıket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a) a hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget), b) a hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar), c) az átrakóállomás, valamint d) a válogatómő (a továbbiakban: hulladékkezelı létesítmények) létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítményekre vonatkozó közös szabályok 2. Hulladékgyőjtı udvar és győjtısziget a (maradék) kevert hulladék 1 egyidejő begyőjtése mellett a közszolgáltatás részeként üzemeltethetı. 3. (1) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő létesítése külön jogszabály alapján telepengedélyköteles tevékenység. (2) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő létesítésének engedélyezése során rendelkezni kell a létesítmény felhagyása utáni esetleges kárelhárításáról és környezeti rehabilitációjáról. (3) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő mőködését üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen a) az adminisztrációra, ezen belül a szállítás rögzítésére, a hulladékfajták mennyiségi és minıségi nyilvántartására, b) a hulladékkezelés rendjére, c) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire, d) a tőzvédelmi szabályok betartására, e) a nyitvatartásra vonatkozó elıírásokat. (4) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő hulladékforgalmáról külön jogszabály elıírásai szerint nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni. 4. A hulladékgyőjtı udvarokról és győjtıszigetekrıl, valamint azok mőködési rendjérıl az önkormányzat, illetıleg az üzemeltetı tájékoztatja a lakosságot. A tájékoztatásnak legalább a következı információkat kell tartalmaznia: a) a háztartásokban keletkezı hulladékok átlagos mennyisége és összetétele, 1 EWC

2 b) a hulladékgyőjtı udvarban leadható, illetıleg a győjtıszigeten elhelyezhetı hulladék fajtái, mennyisége, c) a létesítmények igénybevételének feltételei (szállítás, nyitva tartás, ingyenesség stb.), d) a létesítmények használatának elınyei, e) a káros környezeti hatások megelızésének módjai, f) a hasznosítás lehetıségei, azok várható gazdasági hatásai. A hulladékgyőjtı sziget 5. A hulladékgyőjtı sziget kialakításakor az alábbi követelményeknek kell eleget tenni: a) szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevı elkülönített begyőjtését kell lehetıvé tenni; b) elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történı megközelítésre; c) a kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a győjtıjármőhöz illesztett rendszerő legyen; d) a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a győjtıedényzet célgéppel történı ürítése biztosítható legyen. 6. (1) Győjtısziget közterület-használati engedély birtokában létesíthetı. (2) Győjtısziget akkor alakítható ki, ha az ott begyőjtött hulladékok további kezelésre történı átvétele biztosított. 7. (1) A begyőjtött hulladékot a győjtısziget üzemeltetıjének a győjtısziget edényzetébıl rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyőjtött hulladékot a további kezelést végzı telephelyre kell szállítani, valamint a külön jogszabály elıírásai szerint nyilvántartásba kell venni. (2) A hulladékgyőjtı sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történı cseréjérıl a győjtısziget üzemeltetıjének kell gondoskodnia. A hulladékgyőjtı udvar 8. (1) A hulladékgyőjtı udvar létesíthetı a) az elkülönítetten győjtött települési szilárd hulladék, valamint a külön jogszabály szerinti veszélyes hulladék átvételére, b) a begyőjtött hulladék rendszeres elszállításig történı szelektív tárolására, c) a begyőjtött hulladék további kezelésre történı átadására. (2) Hulladékgyőjtı udvar létesítésénél a hulladékbegyőjtésre vonatkozó általános szabályokon túl a következı szempontokat kell figyelembe venni: a) a településszerkezet, ezen belül a beépítettség aránya, az ellátandó lakosságszám és népsőrőség, az udvar közlekedési kapcsolata, illetve infrastrukturális igénye; b) a lakosság által elfogadható ráhordási távolság; c) a begyőjtendı hulladékok köre; d) a begyőjtendı hulladékok mennyisége összetevık szerint; e) a kötelezı közszolgáltatás és a begyőjtési rendszer kapcsolata, kialakítási feltételei; f) a begyőjtött hulladékok további kezelésének érdekében történı mőveletek megvalósíthatósága; - 2 -

3 g) a hulladékhasznosítás lehetıségei; h) a hulladékgyőjtı udvar és az ártalmatlanító hely kapcsolata; i) gazdaságossági szempontok. (3) A hulladékgyőjtı udvarok településen belüli számának meghatározási módját a közszolgáltatással ellátott lakosszám függvényében e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 9. (1) A hulladékgyőjtı udvarban a következı hulladékok győjthetık: a) a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevıi, b) nagydarabos hulladék (lom), c) a lakosságnál keletkezı veszélyes hulladék, d) nem lakosságtól származó kis mennyiségő veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeirıl szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelıen, valamint e) a lakosságnál keletkezı 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott begyőjthetı hulladékok jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hulladékokon túl a hulladékudvarban begyőjthetı hulladékok fajtáját és mennyiségét a településen keletkezı hulladék vizsgálati elemzés szerinti elemzésébıl kell meghatározni. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, a települési szilárd hulladék átlagos összetételét és fajlagos mennyiségét az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben közölt adatok alapján kell figyelembe venni. (4) Veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségő hulladék győjthetı be, illetve vehetı át. (5) Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyőjthetı (átvehetı): a) mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 fıcsoport hulladékai, b) 200 kg vagy annál kevesebb mennyiségő hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16 fıcsoport hulladékai, c) 1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségő hulladék a 17 fıcsoport hulladékai esetében. (6) Biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék hulladékgyőjtı udvarban történı begyőjtése esetén az erre vonatkozó külön jogszabály elıírásait is figyelembe kell venni. 10. (1) A hulladékgyőjtı udvart a begyőjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelızése érdekében körül kell keríteni, és ırizni kell. (2) A begyőjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított győjtıedényben vagy konténerben helyezhetık el. A győjtıedényeken minden esetben és egyértelmően fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram). 11. (1) A hulladékgyőjtı udvar minimális helyszükséglete az elhelyezni kívánt edények alapterületének tízszerese, de legalább 400 m2. (2) Veszélyes hulladék begyőjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettısfalú vagy kármentıvel felszerelt, zárható győjtıedényben vagy konténerben végezhetı. (3) A veszélyes hulladék győjtése céljára szolgáló építmény minimális alapterülete 25 m2, konténer esetén 12 m

4 (4) Gyógyszerhulladék (EWC kód: és ) 2 zárt építményben vagy konténerben elhelyezett, lezárt győjtıedényben győjthetı be. 12. (1) A hasznosítható hulladékok fedett területen győjthetık. (2) A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhetı el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyőjtésérıl, kezelésérıl, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról. (3) A nyílt téri tárolónak minden esetben egységesen és összefüggıen burkolattal ellátottnak kell lennie. (4) A begyőjtött hulladéknak az elszállításáig elkülönített módon történı tárolására szolgáló tárolóhelyet gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetı módon kell kialakítani. 13. A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelését e rendelet 3. számú melléklete határozza meg. 14. A hulladékgyőjtı udvar nyitva tartását a helyi igényeknek megfelelıen, a lakossági idıbeosztás figyelembevételével kell kialakítani, biztosítva a délutáni és a hétvégi lakossági használatot is, figyelemmel a más jogszabályokban elıírtakra. 15. (1) Lakossági beszállításkor - külön kérésre - az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. (2) A hulladékgyőjtı udvarról történı kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. 16. (1) A hulladékgyőjtı udvar személyzetének a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó képesítéssel 3 kell rendelkeznie. (2) A veszélyes hulladék átvételét legalább vegyipari szakmunkás képesítéssel rendelkezı személy végezheti. 17. (1) A hulladékgyőjtı udvarból a begyőjtött hulladékot kezelıtelepre kell szállítani. (2) A begyőjtött hulladék - a biológiailag lebomló hulladék kivételével - az átvétel idıpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyőjtı udvaron nem tartható. (3) A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyőjtı udvaron tartani. Az átrakóállomás 18. (1) Átrakóállomás a hulladékkezelés gazdasági szempontból elınyös megvalósítása érdekében létesíthetı, a hulladék begyőjtésének két ütemben történı végzésével. (2) Az átrakóállomás mőködtetését végzı vállalkozásnál minden esetben környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges. 19. Az átrakóállomás létesítésénél a hulladékbegyőjtésre vonatkozó általános szabályokon túl a következı szempontokat kell figyelembe venni: a) az ellátott körzet nagysága (lakosszám, ingatlanszám, hulladéktermelık stb.), b) a begyőjtött hulladék összetétele, mennyisége, c) az átrakóállomás közlekedési kapcsolata, közmőigénye, 2 Lásd: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. 3 OKJ települési hulladékgyőjtı és -szállító

5 d) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítményekkel való kapcsolat (közlekedési, forgalomtechnikai stb.), e) gazdaságossági szempontok. 20. (1) Az átrakóállomás legalább a következı technológiai felszerelést, berendezéseket tartalmazza: a) ürítıhely garattal, b) tömörítıberendezés, c) tárolókonténer. (2) Az átrakóállomás minimális mőszaki felszerelését az e rendelet 4. számú melléklete határozza meg. A válogatómő 21. (1) A válogatómő a települési szilárd hulladék elıkezelésére szolgáló létesítmény, ahol - a termelésben történı felhasználás hatékonyságának növelése érdekében - az egyes hulladékösszetevık elkülönített győjtését követıen a hasznosítható összetevık további válogatását végzik. (2) 4 Nem kezelhetı válogatómőben bomló szervesanyag-tartalmú hulladék, kivéve, ha az üzemeltetı a válogatómőben a bomló szervesanyag-tartalmú frakció mechanikus - így különösen röntgensugaras vagy optikai berendezés segítségével történı - leválasztását követıen az anyagában hasznosítható frakció további válogatását elvégzi. (3) A válogatást követıen hasznosításra nem kerülı hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni kell. (4) A válogatómő mőködtetését végzı vállalkozásnál minden esetben környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges. 22. (1) A válogatást szolgáló berendezések elemei lehetnek: a) győjtı- és felhordószalagok, b) dobrosta, c) válogatószalag, d) mágnesszeparátor, e) válogatókabin munkaállásokkal, f) porelszívó rendszer, g) keresztszalagok, h) automata bálázógép. (2) A válogatás történhet: a) komplex gépi eljárással a fizikai és kémiai tulajdonságok megváltoztatásával: aprítás, ırlés, nedvesítés, ferromágnesezés stb.; b) csak fizikai jellemzık megváltoztatásával: ba) gépi munkával a szemrevételezéssel el nem különíthetı hulladékok - fıként a fémek -, illetve bb) kézi munkával, a többi összetevı esetében. 23. (1) A válogatómővek telepítésénél a helyszín kiválasztása során elınyben kell részesíteni azokat a regionális központokat - jellemzıen a sőrőn lakott és erısen iparosodott területeket -, 4 Megállapította: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 6. (1). Hatályos: IX. 4-tıl

6 ahol koncentráltan nagy mennyiségő és viszonylag alacsony szennyezettségő hasznosítható hulladék keletkezik. (2) A szelektív hulladékgyőjtésbe bevont lakosok számát figyelembe véve legalább lakost ellátó területen létesíthetı válogatómő. (3) A válogatómővek tervezett kapacitását két mőszakra vetítve kell figyelembe venni. A hulladékválogató mővek kapacitásának megválasztásánál figyelemmel kell lenni az ellátni kívánt területen szelektíven begyőjtött hulladék mennyiségére. 24. (1) A csarnok méretezésénél figyelembe kell venni a) a gépsor hosszát, b) a gépsor mellett elegendı hely legyen a hulladék feladására, győjtésére és a gépek közlekedésére. (2) A csarnokot úgy kell kialakítani, hogy belmagassága (minden belógó, illetve merevítı szerkezettıl mentes, kihasználható magassága) legalább 7 m legyen. (3) A telephelynek a csarnokon kívüli része alkalmas kell legyen a) a gépek közlekedésére, b) a konténerek és anyagok tárolására, valamint c) megfelelı mérető és teherbírású szilárd burkolattal ellátott teret kell kialakítani, amelynek minimális területe megegyezik a csarnok alapterületével. (4) 5 A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna kapacitásonként legalább 50 m2, vegyes hulladék esetén legalább 7 m2. (5) Az alkalmazandó személyzet száma a válogató munkahelyek (bokszok), illetve a munkahelyekhez vezetı surrantók számának és távolságának függvénye. Hatályba léptetı és záró rendelkezések 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit az elsı fokon még el nem bírált, folyamatban lévı eljárásokban is alkalmazni kell. (2) 6 1. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvarok településen belüli számának célszerő meghatározási módja az ellátott lakosszám függvényében A hazai településnagyságokat és a belterületi népsőrőségeket figyelembe véve a szükséges hulladékgyőjtı udvarok száma az 1. táblázat szerint prognosztizálható. A prognózisnál a ráhordási távolságot 1 km sugarú körrel célszerő figyelembe venni. A belterületi népsőrőség a településeken élık nagyobb hányadára alkalmazható, míg a külterületen élık kisebb arányt képviselnek, kb. 7%-ot. A településen belül többféle népsőrőségi kategóriát kell képezni a település szerkezetére, a beépítettségi övezetekre tekintettel, például a nagyvárosias, kisvárosias lakóterületek, egyéb 5 Megállapította: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 6. (2). Hatályos: IX. 4-tıl. 6 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet Hatálytalan: V. 16- tól

7 lakóterületek esetében [az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti kategóriákat figyelembe véve]. A ráhordási távolság az ésszerően figyelembe vehetı maximum, amelynél még elvárható, hogy a lakos vállalja az udvar igénybevételét. Ennél kisebb távolság a szükséges udvarok számának többszörösét jelenti (pl. 500 m ráhordási távolság esetén az udvarok száma kb. 3-szor nagyobb). 1 km-es ráhordási távolság 3,14 km2 győjtıterületet jelent, és ennek figyelembevételével az egy győjtıudvar hatóterületén élı lakosok száma - a belterületi népsőrőségeket figyelembe véve, településenként változóan fı között változik. 1. táblázat: A hulladékgyőjtı udvarok és a lakosszám aránya Lakosszám kategória Becsült belterületi népsőrőség fı/km2 Javasolt hulladékgyőjtı udvarok száma db felett Egyedi tervezés alapján alatt A hulladékgyőjtı udvart (vagy hálózatát) kialakításának kezdeti szakaszában a lakosság még kisebb mértékben veszi igénybe. Kezdetben a visszagyőjtés várható mértéke 30-80%. A hulladékgyőjtı udvarban elvileg begyőjthetı mennyiség a népsőrőség, a ráhordási terület és az egy lakosra jutó éves hulladékmennyiség szorzata. Ez a szám a gyakorlatban annak megfelelıen változik, hogy a lakosok közül ténylegesen mennyien veszik igénybe a hulladékgyőjtı udvart. 2. táblázat: Az egy hulladékgyőjtı udvarban begyőjthetı hulladék mennyisége és az edényszükséglet hulladék-összetevınként számolva 7 Hullaékösszetevık 10 % Egy győjtıudvarban évente Győjtıedény-szükséglet 9 begyőjthetı hulladékmennyiség 8 havonta elsıdleges másodlagos 1100 l-es db 5,0 m3-es db 7 A hálózat kialakításának kezdeti szakaszára számolva, amikor a lakosság által még nem teljesen elfogadott (kevesebben veszik igénybe) a hulladékgyőjtı udvar intézménye. 8 A táblázat 5900 fı/km2 népsőrőséggel számol (ez az országban elıforduló legnagyobb népsőrőség), megkülönböztetve elsıdleges és másodlagos győjtıkörzetet. Az elsıdleges győjtıkörzet mérete 3 km2, a másodlagosé 12 km2 és a lakosok 50, illetve 20%-a veszi igénybe a szolgáltatást hulladék-összetevınként eltérı (30-80%) mértékben. 9 Az elsıdleges és másodlagos győjtıkörzetben begyőjthetı maximális mennyiségekre kalkulálva. Az 1 lakosra jutó hulladék havonta vagy hetente keletkezı mennyisége számítható. A szállítási gyakoriság meghatározása nagyon fontos befolyásoló tényezıje a költségeknek. A táblázat havi elszállítást feltételez. 10 A visszagyőjtés várható mértéke 30-80%)

8 tonna m3 tonna m3 Papír (60%) Fémek (80%) Üveg (60%) Textil (60%) Mőanyag (30%) Veszélyes hulladékok (70%) 4,0 6,0 2. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvarban begyőjthetı hulladékok azonosító száma, megnevezése MEZİGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBİL, ERDİGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELİÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK mezıgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai mőanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) veszélyes anyagokat tartalmazó, mezıgazdasági vegyi hulladékok mezıgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a tól 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK faanyagvédı szer hulladékok közelebbrıl nem meghatározott faanyagvédı szerek 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) közelebbrıl nem meghatározott hulladékok zsírok, kenıanyagok, szappanok, mosószerek, fertıtlenítıszerek és kozmetikumok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok közelebbrıl nem meghatározott hulladékok finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrıl nem meghatározott hulladékok közelebbrıl nem meghatározott hulladékok 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTİANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBİL, KISZERELÉSÉBİL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK festékek és lakkok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a tıl festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 11 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja. 12 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja. 13 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító - 8 -

9 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a tıl festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok nyomdafestékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner hulladékká vált toner, amelyik különbözik a tıl ragasztók és tömítıanyagok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítıanyagok hulladékai ragasztók, tömítıanyagok hulladékai, amelyek különböznek a tıl 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír egyszerhasználatos fényképezıgépek, áramforrás nélkül egyszerhasználatos fényképezıgépek, amelyek a , vagy a kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak áramforrást is tartalmazó, egyszerhasználatos fényképezıgépek, amelyek különböznek a tıl 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) motor-, hajtómő- és kenıolaj hulladékok ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok szintetikus motor-, hajtómő- és kenıolajok biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómő- és kenıolajok 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLİKENDİK, SZŐRİANYAGOK ÉS VÉDİRUHÁZAT csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat) papír és karton csomagolási hulladékok mőanyag csomagolási hulladékok fa csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok üveg csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok 14 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 15 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 16 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 17 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 18 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 19 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 20 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 21 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító - 9 -

10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK termékként tovább nem használható gumiabroncsok veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a tıl vasfémek nem vasfémek mőanyagok üveg elektromos és elektronikus berendezések hulladékai klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tıl ig felsorolt tételektıl használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tıl ig felsoroltaktól használatból kivont berendezésekbıl eltávolított anyagok, amelyek különböznek a tıl elemek és akkumulátorok ólomakkumulátorok nikkel-kadmium elemek higanyt tartalmazó elemek lúgos akkumulátorok (kivéve ) egyéb elemek és akkumulátorok 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRİL KITERMELT FÖLDET IS) beton, tégla, cserép és kerámia beton téglák cserép és kerámiák beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól fa, üveg és mőanyag fa üveg mőanyag 22 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 23 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 24 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 25 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 26 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 27 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 28 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 29 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

11 17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium ólom cink vas és acél ón fémkeverékek föld (ideértve a szennyezett területekrıl származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddı föld és kövek, amelyek különböznek a tól szigetelıanyagokat és azbesztet tartalmazó építıanyagok szigetelıanyagok, amelyek különböznek a és tól gipsz alapú építıanyagok gipsz alapú építıanyag, amely különbözik a tıl egyéb építkezési és bontási hulladékok kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŐJTÖTT HULLADÉKOKAT IS elkülönítetten győjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) papír és karton üveg ruhanemő textíliák oldószerek savak lúgok fényképészeti vegyszerek növényvédı szerek fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések étolaj és zsír olaj és zsír, amely különbözik a tıl veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 30 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 31 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 32 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 33 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 34 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 35 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 36 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 37 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

12 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a tıl veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek mosószerek, amelyek különböznek a tıl citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek gyógyszerek, amelyek különböznek a tıl elemek és akkumulátorok, amelyek között a , vagy a kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a tól veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a és kódszámú hulladékoktól kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól veszélyes anyagokat tartalmazó fa fa, amely különbözik a tıl mőanyagok fémek kerti és parkokból származó hulladékok (a temetıi hulladékot is beleértve) biológiailag lebomló hulladékok talaj és kövek egyéb települési hulladék lom hulladék 3. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelése A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelése: - legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelı kapuval, - portaépület vagy konténer szociális helyiségekkel, főtéssel, - megfelelı kültéri és beltéri világítás, - szilárd burkolat az udvar területét lefedıen egységes kialakítással, a telep közlekedési, edénytárolási és mozgatási területein, tehergépkocsik forgalmára méretezett módon, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csapadékvíz elvezetéssel, kültéri világítással, - fedett-zárt tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minıségére méretezve, - fedett-nyitott és/vagy kültéri tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minıségére méretezve, 38 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 39 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 40 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 41 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 42 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 43 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

13 - a begyőjteni tervezett hulladék mennyiségétıl és minıségétıl függı mérető és kialakítású, szabványos, zárt rendszerő edények (kuka, hordó, konténer), amelyek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy a szállítási eszközbe történı ürítésre alkalmasak legyenek, - 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg, - homoktároló, főrészportároló, - egyéb felszívató anyagok, - tőzoltó készülékek, - kéziszerszámok, - egyéni védıfelszerelések, - telefon. 4. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez Az átrakóállomás minimális mőszaki felszerelése Az átrakóállomásnak a következı kialakítással, illetve minimális mőszaki felszereléssel kell rendelkeznie: - legalább 2,5 m magas kerítés (nem zárt, háló, fonat, pálca stb. kialakítással), zárható kapuzattal, - hídmérleg: minimálisan 1 db 9 m hosszúságú és 30 tonna méréshatárú kivitelő lehet, melyet számítógépes kapcsolattal kell létesíteni és üzemeltetni, - épület vagy konténer porta és iroda céljára (az irányítás és az adminisztráció részére, szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, WC, öltözı, munkaruha- és kéziraktár) a dolgozók részére, - szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítıhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolatot igényel, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, - közlekedési jelzıtáblák: a forgalom irányítására. A telepen megengedet legnagyobb sebesség 5 km/óra, - övárok és csapadékvíz elvezetı árkok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd és természetes felület határán, valamint a kerítés külsı vonalánál körbefutó árokrendszer, - csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítı pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. A tárolómedencének fogadnia kell a konténerek, a garat és a tömörítı pajzs mosásából származó szennyezett vizet is, - homoktároló, főrészportároló, - egyéb felszívató anyagok, - tőzoltó készülékek, - kéziszerszámok, - egyéni védıfelszerelések, - telefon. Technológiai berendezések: - ürítıhely garattal: a hulladék kiporzását és kiszóródását megakadályozó kialakítással kell létesíteni, - tömörítı berendezés: az ürítı garat és a konténer között elhelyezkedı tömörítı pajzs a mőködtetı gépészettel. Ez lehet a konténerrel egybeépített, de lehet attól leválasztható, fix telepítéső berendezés is,

14 - konténer: a képzıdı hulladék mennyiségétıl és minıségétıl függı mérető és speciális kialakítású, zárt rendszerő tárolótartály, amely alkalmas a préselı rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra. Az átrakóállomás területigényénél a be- és kiszállító jármővek fordulási sugara biztosított legyen a külön szintő kezelımő forgalomtechnikájához, a tároló konténerek üzemi és rakodási mozgásához. A szintkülönbség természetes vagy mesterséges rézsőit célszerő füvesíteni, hasonlóan a telep burkolatlan felületeihez. Az átrakóállomás kialakítható más hulladékkezelési létesítményekkel közös telephelyen is, ekkor a kiszolgáló létesítmények részben elhagyhatók, illetıleg a más kezelési mőveletek kiszolgálására együttesen is alkalmazhatók (pl. csurgalékvíz győjtés és kezelés, övárok és csapadékvíz elvezetı árkok, közlekedési jelzıtáblák, hídmérleg, kerékfertıtlenítı, porta). A technológiai berendezések ilyen esetben is kötelezıen alkalmazandóak. Az önállóan mőködı átrakóállomás portaszolgálatot és telepi adminisztrációt igényel. Ennek ellátása mőszakonként 1-2 fı

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes mőszaki szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

(a továbbiakban: hulladékkezelő létesítmények) létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

(a továbbiakban: hulladékkezelő létesítmények) létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. 5/2002. (X. 29.) KVVM RENDELET A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ EGYES LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES MŰSZAKI SZABÁLYAIRÓL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

d) nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló

d) nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítményekre

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítményekre 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: http://www.kotikwf.lo.rvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Ügyszámunk: 28642/2010. Iktatószámunk: 53665/2013. Ügyintézınk: Fábián Edit

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 5324/2014. Iktatószám: 36064/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 1. oldal 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiizép-Tisza-vidékiKii rnyezetvédelmi, Természetvédelmi ésvízügyi Felügyelőség mint I. fokű hatóság 5000 Szolno\ Ságvarikrt.4... Tel.: (0ó 56)523423 Fax: (06 56)343-768 Postacím:5002 Szolnok,Pf. 25 Ügyfé

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Borító Adatszolgáltató: Neve: Helion Kft. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 2 2 2 2 2 2 2 2 E nyomtatvány kitöltését a 164/23. (X. 18.) Korm. rendelet írja elı. Beszámolási idıszak: BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérıl A jogszabály 2010.április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2)

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere '.Il.számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű, "A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78. Közzététel dátuma: Iktatószám: 6876/2016 CPV Kód: Magyar Közút Nonprofit Zrt. útfenntartási, telephely üzemeltetési, gépkarbantartási és labortevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok szállítása és kezelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/78

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben