5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet"

Átírás

1 a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a következıket rendelem el: 1. A rendelet hatálya a) a hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget), b) a hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar), c) az átrakóállomás, valamint d) a válogatómő (a továbbiakban: hulladékkezelı létesítmények) létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítményekre vonatkozó közös szabályok 2. Hulladékgyőjtı udvar és győjtısziget a (maradék) kevert hulladék 1 egyidejő begyőjtése mellett a közszolgáltatás részeként üzemeltethetı. 3. (1) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő létesítése külön jogszabály alapján telepengedélyköteles tevékenység. (2) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő létesítésének engedélyezése során rendelkezni kell a létesítmény felhagyása utáni esetleges kárelhárításáról és környezeti rehabilitációjáról. (3) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő mőködését üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen a) az adminisztrációra, ezen belül a szállítás rögzítésére, a hulladékfajták mennyiségi és minıségi nyilvántartására, b) a hulladékkezelés rendjére, c) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire, d) a tőzvédelmi szabályok betartására, e) a nyitvatartásra vonatkozó elıírásokat. (4) A hulladékgyőjtı udvar, az átrakóállomás és a válogatómő hulladékforgalmáról külön jogszabály elıírásai szerint nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni. 4. A hulladékgyőjtı udvarokról és győjtıszigetekrıl, valamint azok mőködési rendjérıl az önkormányzat, illetıleg az üzemeltetı tájékoztatja a lakosságot. A tájékoztatásnak legalább a következı információkat kell tartalmaznia: a) a háztartásokban keletkezı hulladékok átlagos mennyisége és összetétele, 1 EWC

2 b) a hulladékgyőjtı udvarban leadható, illetıleg a győjtıszigeten elhelyezhetı hulladék fajtái, mennyisége, c) a létesítmények igénybevételének feltételei (szállítás, nyitva tartás, ingyenesség stb.), d) a létesítmények használatának elınyei, e) a káros környezeti hatások megelızésének módjai, f) a hasznosítás lehetıségei, azok várható gazdasági hatásai. A hulladékgyőjtı sziget 5. A hulladékgyőjtı sziget kialakításakor az alábbi követelményeknek kell eleget tenni: a) szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevı elkülönített begyőjtését kell lehetıvé tenni; b) elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történı megközelítésre; c) a kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a győjtıjármőhöz illesztett rendszerő legyen; d) a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a győjtıedényzet célgéppel történı ürítése biztosítható legyen. 6. (1) Győjtısziget közterület-használati engedély birtokában létesíthetı. (2) Győjtısziget akkor alakítható ki, ha az ott begyőjtött hulladékok további kezelésre történı átvétele biztosított. 7. (1) A begyőjtött hulladékot a győjtısziget üzemeltetıjének a győjtısziget edényzetébıl rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyőjtött hulladékot a további kezelést végzı telephelyre kell szállítani, valamint a külön jogszabály elıírásai szerint nyilvántartásba kell venni. (2) A hulladékgyőjtı sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történı cseréjérıl a győjtısziget üzemeltetıjének kell gondoskodnia. A hulladékgyőjtı udvar 8. (1) A hulladékgyőjtı udvar létesíthetı a) az elkülönítetten győjtött települési szilárd hulladék, valamint a külön jogszabály szerinti veszélyes hulladék átvételére, b) a begyőjtött hulladék rendszeres elszállításig történı szelektív tárolására, c) a begyőjtött hulladék további kezelésre történı átadására. (2) Hulladékgyőjtı udvar létesítésénél a hulladékbegyőjtésre vonatkozó általános szabályokon túl a következı szempontokat kell figyelembe venni: a) a településszerkezet, ezen belül a beépítettség aránya, az ellátandó lakosságszám és népsőrőség, az udvar közlekedési kapcsolata, illetve infrastrukturális igénye; b) a lakosság által elfogadható ráhordási távolság; c) a begyőjtendı hulladékok köre; d) a begyőjtendı hulladékok mennyisége összetevık szerint; e) a kötelezı közszolgáltatás és a begyőjtési rendszer kapcsolata, kialakítási feltételei; f) a begyőjtött hulladékok további kezelésének érdekében történı mőveletek megvalósíthatósága; - 2 -

3 g) a hulladékhasznosítás lehetıségei; h) a hulladékgyőjtı udvar és az ártalmatlanító hely kapcsolata; i) gazdaságossági szempontok. (3) A hulladékgyőjtı udvarok településen belüli számának meghatározási módját a közszolgáltatással ellátott lakosszám függvényében e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 9. (1) A hulladékgyőjtı udvarban a következı hulladékok győjthetık: a) a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevıi, b) nagydarabos hulladék (lom), c) a lakosságnál keletkezı veszélyes hulladék, d) nem lakosságtól származó kis mennyiségő veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeirıl szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelıen, valamint e) a lakosságnál keletkezı 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott begyőjthetı hulladékok jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hulladékokon túl a hulladékudvarban begyőjthetı hulladékok fajtáját és mennyiségét a településen keletkezı hulladék vizsgálati elemzés szerinti elemzésébıl kell meghatározni. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, a települési szilárd hulladék átlagos összetételét és fajlagos mennyiségét az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben közölt adatok alapján kell figyelembe venni. (4) Veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségő hulladék győjthetı be, illetve vehetı át. (5) Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyőjthetı (átvehetı): a) mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 fıcsoport hulladékai, b) 200 kg vagy annál kevesebb mennyiségő hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16 fıcsoport hulladékai, c) 1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségő hulladék a 17 fıcsoport hulladékai esetében. (6) Biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék hulladékgyőjtı udvarban történı begyőjtése esetén az erre vonatkozó külön jogszabály elıírásait is figyelembe kell venni. 10. (1) A hulladékgyőjtı udvart a begyőjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelızése érdekében körül kell keríteni, és ırizni kell. (2) A begyőjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított győjtıedényben vagy konténerben helyezhetık el. A győjtıedényeken minden esetben és egyértelmően fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram). 11. (1) A hulladékgyőjtı udvar minimális helyszükséglete az elhelyezni kívánt edények alapterületének tízszerese, de legalább 400 m2. (2) Veszélyes hulladék begyőjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettısfalú vagy kármentıvel felszerelt, zárható győjtıedényben vagy konténerben végezhetı. (3) A veszélyes hulladék győjtése céljára szolgáló építmény minimális alapterülete 25 m2, konténer esetén 12 m

4 (4) Gyógyszerhulladék (EWC kód: és ) 2 zárt építményben vagy konténerben elhelyezett, lezárt győjtıedényben győjthetı be. 12. (1) A hasznosítható hulladékok fedett területen győjthetık. (2) A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhetı el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyőjtésérıl, kezelésérıl, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról. (3) A nyílt téri tárolónak minden esetben egységesen és összefüggıen burkolattal ellátottnak kell lennie. (4) A begyőjtött hulladéknak az elszállításáig elkülönített módon történı tárolására szolgáló tárolóhelyet gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetı módon kell kialakítani. 13. A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelését e rendelet 3. számú melléklete határozza meg. 14. A hulladékgyőjtı udvar nyitva tartását a helyi igényeknek megfelelıen, a lakossági idıbeosztás figyelembevételével kell kialakítani, biztosítva a délutáni és a hétvégi lakossági használatot is, figyelemmel a más jogszabályokban elıírtakra. 15. (1) Lakossági beszállításkor - külön kérésre - az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. (2) A hulladékgyőjtı udvarról történı kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. 16. (1) A hulladékgyőjtı udvar személyzetének a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó képesítéssel 3 kell rendelkeznie. (2) A veszélyes hulladék átvételét legalább vegyipari szakmunkás képesítéssel rendelkezı személy végezheti. 17. (1) A hulladékgyőjtı udvarból a begyőjtött hulladékot kezelıtelepre kell szállítani. (2) A begyőjtött hulladék - a biológiailag lebomló hulladék kivételével - az átvétel idıpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyőjtı udvaron nem tartható. (3) A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyőjtı udvaron tartani. Az átrakóállomás 18. (1) Átrakóállomás a hulladékkezelés gazdasági szempontból elınyös megvalósítása érdekében létesíthetı, a hulladék begyőjtésének két ütemben történı végzésével. (2) Az átrakóállomás mőködtetését végzı vállalkozásnál minden esetben környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges. 19. Az átrakóállomás létesítésénél a hulladékbegyőjtésre vonatkozó általános szabályokon túl a következı szempontokat kell figyelembe venni: a) az ellátott körzet nagysága (lakosszám, ingatlanszám, hulladéktermelık stb.), b) a begyőjtött hulladék összetétele, mennyisége, c) az átrakóállomás közlekedési kapcsolata, közmőigénye, 2 Lásd: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. 3 OKJ települési hulladékgyőjtı és -szállító

5 d) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítményekkel való kapcsolat (közlekedési, forgalomtechnikai stb.), e) gazdaságossági szempontok. 20. (1) Az átrakóállomás legalább a következı technológiai felszerelést, berendezéseket tartalmazza: a) ürítıhely garattal, b) tömörítıberendezés, c) tárolókonténer. (2) Az átrakóállomás minimális mőszaki felszerelését az e rendelet 4. számú melléklete határozza meg. A válogatómő 21. (1) A válogatómő a települési szilárd hulladék elıkezelésére szolgáló létesítmény, ahol - a termelésben történı felhasználás hatékonyságának növelése érdekében - az egyes hulladékösszetevık elkülönített győjtését követıen a hasznosítható összetevık további válogatását végzik. (2) 4 Nem kezelhetı válogatómőben bomló szervesanyag-tartalmú hulladék, kivéve, ha az üzemeltetı a válogatómőben a bomló szervesanyag-tartalmú frakció mechanikus - így különösen röntgensugaras vagy optikai berendezés segítségével történı - leválasztását követıen az anyagában hasznosítható frakció további válogatását elvégzi. (3) A válogatást követıen hasznosításra nem kerülı hulladék ártalmatlanításáról gondoskodni kell. (4) A válogatómő mőködtetését végzı vállalkozásnál minden esetben környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges. 22. (1) A válogatást szolgáló berendezések elemei lehetnek: a) győjtı- és felhordószalagok, b) dobrosta, c) válogatószalag, d) mágnesszeparátor, e) válogatókabin munkaállásokkal, f) porelszívó rendszer, g) keresztszalagok, h) automata bálázógép. (2) A válogatás történhet: a) komplex gépi eljárással a fizikai és kémiai tulajdonságok megváltoztatásával: aprítás, ırlés, nedvesítés, ferromágnesezés stb.; b) csak fizikai jellemzık megváltoztatásával: ba) gépi munkával a szemrevételezéssel el nem különíthetı hulladékok - fıként a fémek -, illetve bb) kézi munkával, a többi összetevı esetében. 23. (1) A válogatómővek telepítésénél a helyszín kiválasztása során elınyben kell részesíteni azokat a regionális központokat - jellemzıen a sőrőn lakott és erısen iparosodott területeket -, 4 Megállapította: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 6. (1). Hatályos: IX. 4-tıl

6 ahol koncentráltan nagy mennyiségő és viszonylag alacsony szennyezettségő hasznosítható hulladék keletkezik. (2) A szelektív hulladékgyőjtésbe bevont lakosok számát figyelembe véve legalább lakost ellátó területen létesíthetı válogatómő. (3) A válogatómővek tervezett kapacitását két mőszakra vetítve kell figyelembe venni. A hulladékválogató mővek kapacitásának megválasztásánál figyelemmel kell lenni az ellátni kívánt területen szelektíven begyőjtött hulladék mennyiségére. 24. (1) A csarnok méretezésénél figyelembe kell venni a) a gépsor hosszát, b) a gépsor mellett elegendı hely legyen a hulladék feladására, győjtésére és a gépek közlekedésére. (2) A csarnokot úgy kell kialakítani, hogy belmagassága (minden belógó, illetve merevítı szerkezettıl mentes, kihasználható magassága) legalább 7 m legyen. (3) A telephelynek a csarnokon kívüli része alkalmas kell legyen a) a gépek közlekedésére, b) a konténerek és anyagok tárolására, valamint c) megfelelı mérető és teherbírású szilárd burkolattal ellátott teret kell kialakítani, amelynek minimális területe megegyezik a csarnok alapterületével. (4) 5 A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna kapacitásonként legalább 50 m2, vegyes hulladék esetén legalább 7 m2. (5) Az alkalmazandó személyzet száma a válogató munkahelyek (bokszok), illetve a munkahelyekhez vezetı surrantók számának és távolságának függvénye. Hatályba léptetı és záró rendelkezések 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 60. napon lép hatályba, rendelkezéseit az elsı fokon még el nem bírált, folyamatban lévı eljárásokban is alkalmazni kell. (2) 6 1. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvarok településen belüli számának célszerő meghatározási módja az ellátott lakosszám függvényében A hazai településnagyságokat és a belterületi népsőrőségeket figyelembe véve a szükséges hulladékgyőjtı udvarok száma az 1. táblázat szerint prognosztizálható. A prognózisnál a ráhordási távolságot 1 km sugarú körrel célszerő figyelembe venni. A belterületi népsőrőség a településeken élık nagyobb hányadára alkalmazható, míg a külterületen élık kisebb arányt képviselnek, kb. 7%-ot. A településen belül többféle népsőrőségi kategóriát kell képezni a település szerkezetére, a beépítettségi övezetekre tekintettel, például a nagyvárosias, kisvárosias lakóterületek, egyéb 5 Megállapította: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 6. (2). Hatályos: IX. 4-tıl. 6 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet Hatálytalan: V. 16- tól

7 lakóterületek esetében [az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti kategóriákat figyelembe véve]. A ráhordási távolság az ésszerően figyelembe vehetı maximum, amelynél még elvárható, hogy a lakos vállalja az udvar igénybevételét. Ennél kisebb távolság a szükséges udvarok számának többszörösét jelenti (pl. 500 m ráhordási távolság esetén az udvarok száma kb. 3-szor nagyobb). 1 km-es ráhordási távolság 3,14 km2 győjtıterületet jelent, és ennek figyelembevételével az egy győjtıudvar hatóterületén élı lakosok száma - a belterületi népsőrőségeket figyelembe véve, településenként változóan fı között változik. 1. táblázat: A hulladékgyőjtı udvarok és a lakosszám aránya Lakosszám kategória Becsült belterületi népsőrőség fı/km2 Javasolt hulladékgyőjtı udvarok száma db felett Egyedi tervezés alapján alatt A hulladékgyőjtı udvart (vagy hálózatát) kialakításának kezdeti szakaszában a lakosság még kisebb mértékben veszi igénybe. Kezdetben a visszagyőjtés várható mértéke 30-80%. A hulladékgyőjtı udvarban elvileg begyőjthetı mennyiség a népsőrőség, a ráhordási terület és az egy lakosra jutó éves hulladékmennyiség szorzata. Ez a szám a gyakorlatban annak megfelelıen változik, hogy a lakosok közül ténylegesen mennyien veszik igénybe a hulladékgyőjtı udvart. 2. táblázat: Az egy hulladékgyőjtı udvarban begyőjthetı hulladék mennyisége és az edényszükséglet hulladék-összetevınként számolva 7 Hullaékösszetevık 10 % Egy győjtıudvarban évente Győjtıedény-szükséglet 9 begyőjthetı hulladékmennyiség 8 havonta elsıdleges másodlagos 1100 l-es db 5,0 m3-es db 7 A hálózat kialakításának kezdeti szakaszára számolva, amikor a lakosság által még nem teljesen elfogadott (kevesebben veszik igénybe) a hulladékgyőjtı udvar intézménye. 8 A táblázat 5900 fı/km2 népsőrőséggel számol (ez az országban elıforduló legnagyobb népsőrőség), megkülönböztetve elsıdleges és másodlagos győjtıkörzetet. Az elsıdleges győjtıkörzet mérete 3 km2, a másodlagosé 12 km2 és a lakosok 50, illetve 20%-a veszi igénybe a szolgáltatást hulladék-összetevınként eltérı (30-80%) mértékben. 9 Az elsıdleges és másodlagos győjtıkörzetben begyőjthetı maximális mennyiségekre kalkulálva. Az 1 lakosra jutó hulladék havonta vagy hetente keletkezı mennyisége számítható. A szállítási gyakoriság meghatározása nagyon fontos befolyásoló tényezıje a költségeknek. A táblázat havi elszállítást feltételez. 10 A visszagyőjtés várható mértéke 30-80%)

8 tonna m3 tonna m3 Papír (60%) Fémek (80%) Üveg (60%) Textil (60%) Mőanyag (30%) Veszélyes hulladékok (70%) 4,0 6,0 2. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvarban begyőjthetı hulladékok azonosító száma, megnevezése MEZİGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBİL, ERDİGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELİÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK mezıgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai mőanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) veszélyes anyagokat tartalmazó, mezıgazdasági vegyi hulladékok mezıgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a tól 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK faanyagvédı szer hulladékok közelebbrıl nem meghatározott faanyagvédı szerek 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) közelebbrıl nem meghatározott hulladékok zsírok, kenıanyagok, szappanok, mosószerek, fertıtlenítıszerek és kozmetikumok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok közelebbrıl nem meghatározott hulladékok finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbrıl nem meghatározott hulladékok közelebbrıl nem meghatározott hulladékok 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTİANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBİL, KISZERELÉSÉBİL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK festékek és lakkok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a tıl festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 11 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja. 12 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító számait használja. 13 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító - 8 -

9 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a tıl festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok nyomdafestékek termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner hulladékká vált toner, amelyik különbözik a tıl ragasztók és tömítıanyagok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítıanyagok hulladékai ragasztók, tömítıanyagok hulladékai, amelyek különböznek a tıl 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír egyszerhasználatos fényképezıgépek, áramforrás nélkül egyszerhasználatos fényképezıgépek, amelyek a , vagy a kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak áramforrást is tartalmazó, egyszerhasználatos fényképezıgépek, amelyek különböznek a tıl 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) motor-, hajtómő- és kenıolaj hulladékok ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok szintetikus motor-, hajtómő- és kenıolajok biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómő- és kenıolajok 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLİKENDİK, SZŐRİANYAGOK ÉS VÉDİRUHÁZAT csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat) papír és karton csomagolási hulladékok mőanyag csomagolási hulladékok fa csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok üveg csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok 14 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 15 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 16 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 17 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 18 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 19 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 20 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 21 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító - 9 -

10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK termékként tovább nem használható gumiabroncsok veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a tıl vasfémek nem vasfémek mőanyagok üveg elektromos és elektronikus berendezések hulladékai klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tıl ig felsorolt tételektıl használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a tıl ig felsoroltaktól használatból kivont berendezésekbıl eltávolított anyagok, amelyek különböznek a tıl elemek és akkumulátorok ólomakkumulátorok nikkel-kadmium elemek higanyt tartalmazó elemek lúgos akkumulátorok (kivéve ) egyéb elemek és akkumulátorok 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRİL KITERMELT FÖLDET IS) beton, tégla, cserép és kerámia beton téglák cserép és kerámiák beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól fa, üveg és mőanyag fa üveg mőanyag 22 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 23 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 24 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 25 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 26 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 27 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 28 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 29 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

11 17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium ólom cink vas és acél ón fémkeverékek föld (ideértve a szennyezett területekrıl származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddı föld és kövek, amelyek különböznek a tól szigetelıanyagokat és azbesztet tartalmazó építıanyagok szigetelıanyagok, amelyek különböznek a és tól gipsz alapú építıanyagok gipsz alapú építıanyag, amely különbözik a tıl egyéb építkezési és bontási hulladékok kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŐJTÖTT HULLADÉKOKAT IS elkülönítetten győjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) papír és karton üveg ruhanemő textíliák oldószerek savak lúgok fényképészeti vegyszerek növényvédı szerek fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések étolaj és zsír olaj és zsír, amely különbözik a tıl veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 30 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 31 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 32 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 33 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 34 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 35 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 36 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 37 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

12 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a tıl veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek mosószerek, amelyek különböznek a tıl citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek gyógyszerek, amelyek különböznek a tıl elemek és akkumulátorok, amelyek között a , vagy a kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a tól veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a és kódszámú hulladékoktól kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól veszélyes anyagokat tartalmazó fa fa, amely különbözik a tıl mőanyagok fémek kerti és parkokból származó hulladékok (a temetıi hulladékot is beleértve) biológiailag lebomló hulladékok talaj és kövek egyéb települési hulladék lom hulladék 3. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelése A hulladékgyőjtı udvar minimális mőszaki felszerelése: - legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelı kapuval, - portaépület vagy konténer szociális helyiségekkel, főtéssel, - megfelelı kültéri és beltéri világítás, - szilárd burkolat az udvar területét lefedıen egységes kialakítással, a telep közlekedési, edénytárolási és mozgatási területein, tehergépkocsik forgalmára méretezett módon, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csapadékvíz elvezetéssel, kültéri világítással, - fedett-zárt tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minıségére méretezve, - fedett-nyitott és/vagy kültéri tárolórész a begyőjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minıségére méretezve, 38 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 39 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 40 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 41 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 42 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító 43 A melléklet a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet azonosító

13 - a begyőjteni tervezett hulladék mennyiségétıl és minıségétıl függı mérető és kialakítású, szabványos, zárt rendszerő edények (kuka, hordó, konténer), amelyek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy a szállítási eszközbe történı ürítésre alkalmasak legyenek, - 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg, - homoktároló, főrészportároló, - egyéb felszívató anyagok, - tőzoltó készülékek, - kéziszerszámok, - egyéni védıfelszerelések, - telefon. 4. számú melléklet az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelethez Az átrakóállomás minimális mőszaki felszerelése Az átrakóállomásnak a következı kialakítással, illetve minimális mőszaki felszereléssel kell rendelkeznie: - legalább 2,5 m magas kerítés (nem zárt, háló, fonat, pálca stb. kialakítással), zárható kapuzattal, - hídmérleg: minimálisan 1 db 9 m hosszúságú és 30 tonna méréshatárú kivitelő lehet, melyet számítógépes kapcsolattal kell létesíteni és üzemeltetni, - épület vagy konténer porta és iroda céljára (az irányítás és az adminisztráció részére, szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, WC, öltözı, munkaruha- és kéziraktár) a dolgozók részére, - szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítıhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolatot igényel, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, - közlekedési jelzıtáblák: a forgalom irányítására. A telepen megengedet legnagyobb sebesség 5 km/óra, - övárok és csapadékvíz elvezetı árkok: a hulladékforgalommal nem érintett szilárd és természetes felület határán, valamint a kerítés külsı vonalánál körbefutó árokrendszer, - csurgalékvíz tároló rendszer: az ürítési tér, a garat, a tömörítı pajzs, a konténerek területére kijutott csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. A tárolómedencének fogadnia kell a konténerek, a garat és a tömörítı pajzs mosásából származó szennyezett vizet is, - homoktároló, főrészportároló, - egyéb felszívató anyagok, - tőzoltó készülékek, - kéziszerszámok, - egyéni védıfelszerelések, - telefon. Technológiai berendezések: - ürítıhely garattal: a hulladék kiporzását és kiszóródását megakadályozó kialakítással kell létesíteni, - tömörítı berendezés: az ürítı garat és a konténer között elhelyezkedı tömörítı pajzs a mőködtetı gépészettel. Ez lehet a konténerrel egybeépített, de lehet attól leválasztható, fix telepítéső berendezés is,

14 - konténer: a képzıdı hulladék mennyiségétıl és minıségétıl függı mérető és speciális kialakítású, zárt rendszerő tárolótartály, amely alkalmas a préselı rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra. Az átrakóállomás területigényénél a be- és kiszállító jármővek fordulási sugara biztosított legyen a külön szintő kezelımő forgalomtechnikájához, a tároló konténerek üzemi és rakodási mozgásához. A szintkülönbség természetes vagy mesterséges rézsőit célszerő füvesíteni, hasonlóan a telep burkolatlan felületeihez. Az átrakóállomás kialakítható más hulladékkezelési létesítményekkel közös telephelyen is, ekkor a kiszolgáló létesítmények részben elhagyhatók, illetıleg a más kezelési mőveletek kiszolgálására együttesen is alkalmazhatók (pl. csurgalékvíz győjtés és kezelés, övárok és csapadékvíz elvezetı árkok, közlekedési jelzıtáblák, hídmérleg, kerékfertıtlenítı, porta). A technológiai berendezések ilyen esetben is kötelezıen alkalmazandóak. Az önállóan mőködı átrakóállomás portaszolgálatot és telepi adminisztrációt igényel. Ennek ellátása mőszakonként 1-2 fı

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak -

Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak - Hogyan létesítsünk hulladékudvart? - a HuMuSz segédanyaga önkormányzatoknak - 2009 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Mikor, hol érdemes hulladékudvart létesíteni?... 4 2. Mit érdemes hulladékudvarban

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Készítette: Wallacher Péter környezetvédelmi megbízott...... Jóváhagyta: dr. Sárosi József Gábor ügyvezető...... 2013. Paks Paksi

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás célrendszere

A hulladékgazdálkodás célrendszere Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév A hulladékok kezelésének rendszerezése, ipari és kommunális hulladékok jellemzése A TSzH gyűjtése, ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése, hasznosítása Buruzs

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben