Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását."

Átírás

1 3. napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület között végzett munkájáról szóló beszámoló Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: /2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: egyszerű többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület alakuló ülését október 13-án tartotta. Az azóta eltelt időszakban rengeteg változás történt, mind a község fejlődésének élete, mind az önkormányzat működése során. A Képviselő-testület munkáját az új önkormányzati választási törvény szerint már 4 fővel kezdte meg, nem számolva a polgármestert. Ugyancsak új jegyzővel futott neki a közötti időszaknak. A mellékelt beszámoló részletesen ismerteti az elmúlt négy év alatt bekövetkezett változásokat, fejlesztéseket, az elért eredményeket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását. Tiszaug, szeptember 1. Sinka Ferenc polgármester Határozat-tervezet./2014.(IX.10.) számú Képviselő-testületi határozat /Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését, és... szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadja a évi időszakot érintő ciklusbeszámolót. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár é r t e s ü l.

2 BESZÁMOLÓ A TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉV KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Tiszaug, szeptember

3 TARTALOM Bevezetés Önkormányzati munka Vagyoni gazdálkodás Adósságkonszolidáció Egészségügy, szociálpolitika Sport Közoktatás Kereskedelem, szolgáltatás Művelődés Közbiztonság Katasztrófavédelem Környezetvédelem Vízgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Kapcsolatok, civil szervezetek Településfejlesztés

4 Bevezetés Tiszaug Község Önkormányzat hamarosan a rendszerváltást követő 6. periódusát zárja. Magától értetődő tehát, hogy ismét számvetés készüljön arról, mit és milyen munkát végeztünk az elmúlt időszak alatt, mennyiben tudtuk teljesíteni a magunk szabta célokat, illetve a települési önkormányzattal szemben támasztott társadalmi elvárásokat. Az áttekintés nem öncélú, szándékaink szerint hasznos muníciót ad majd az új testületnek is. Minden önkormányzati ciklusnak megvoltak azok a sajátosságai - a rendszerváltás utáni szerepkeresés, hatáskörbővülés, az uniós csatlakozás feltételrendszerének megteremtése, a regionalizációs folyamat -, amelyek hatással voltak a települési önkormányzatok működésére. Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják az ország mindenkori gazdasági, állami költségvetési intézkedései, hiszen bevételeink jelentős mértékben az állami normatívákon alapulnak. A gazdasági folyamatok hatásai azonban megjelennek a helyi gazdálkodók helyzetén keresztül az adóbevételekben, valamint az állampolgárok pénzügyi teljesítő képességében. Az önkormányzat a éves ciklushoz hasonlóan ebben a négy évben is gazdálkodása terén fő szempont szerint a takarékos gazdálkodás elvére helyezkedett. Az állami források szűkösségét igyekezett a helyi, elsősorban adóbevételek útján valamint pályázati úton kompenzálni. A nehézségek ellenére likviditási gond egyszer sem akadt. Önkormányzati munka Az önkormányzat a választói iránt érzett felelőssége tudatában törekedett arra, hogy a településen élő állampolgárok részére minél kedvezőbb szolgáltatásokat tudjon biztosítani, intézményeit minél hatékonyabban tudja működtetni és fejleszteni. A 2010-es választáson mandátumot kapott képviselők száma az új választási törvény (2010. évi L. törvény) értelmében 4 fő volt. A képviselőkkel együtt 1 főállású polgármester kezdte meg a munkát. A jegyző 2010 szeptemberében kérte jogviszonyának megszüntetését, így helyére megbízott jegyző került a feladatok ellátása érdekében. A Képviselő-testület alakuló ülését október 13-án tartotta. Az alakuló ülésen sor került az alpolgármester választásra, valamint a bizottsági szerkezet kialakítására. Egy fő alpolgármester került megválasztásra, aki feladatait társadalmi megbízatásban látta el. A korábbi két bizottság helyett egy bizottság jött létre, Ügyrendi bizottság néven, 3 képviselő és 2 külsős taggal. A testületben pártok és egyéb szervezetek nem képviseltették magukat, a Képviselő-testület tagjai független jelöltként indultak, s kerültek megválasztásra. Az elmúlt négy év során kisebbségi önkormányzat a településen nem működött. A Polgármesteri Hivatal és intézményei munkájukat a jogszabályoknak és a minőségbiztosítási követelményeknek megfelelően végezték munkájukat áprilisában ismét önálló jegyzője lett a településnek, az ő jogviszonya saját kérése alapján 2012 februárjában szűnt meg. Ismét megbízással került ellátásra a jegyző feladat, előbb Tiszakécske, majd Szentkirály segítségével december 31-ig. Az önkormányzati munka ellátásában a legnagyobb változást a 2013-as év hozta. Az országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.). Ennek alapján január 1-től az 1000 fő alatti lakosságszámú települések önálló önkormányzati hivatalt nem tarthattak fenn december 18-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület a Szentkirály Község Önkormányzatával kötendő közös önkormányzati hivatal (Köh.) létrehozására irányuló megállapodást, valamint a Köh. alapító okiratát. A Köh. Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal január 1-jén kezdte meg működését. Székhelye Szentkirály, kirendeltsége Tiszaug település. A jegyzői feladatok ellátására,

5 szülési szabadság miatt, aljegyzőt neveztek ki 2013 februárjától. A Köh. kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy a lakosság az átmenetből semmit se érezzen, ügyeit a megszokott rend szerint tudja intézni. Ez meg is valósult január 1-vel nemcsak a Köh, hanem a járási hivatalok is felálltak. A járások kialakítása kapcsán a Polgármesteri Hivatal eszközállományából 4 db számítógép-konfiguráció, egy íróasztal valamint egy irodai szék került átadásra. Az önkormányzat a közötti ciklusban is tagja volt az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületnek, korábban Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, mely a járások kialakításával december 31-én megszűnt. Az alábbi ábra szemlélteti az összetett feladatellátás típusait: Tiszaug Község Önkormányzata Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Zöldterület-kezelés Út, autópálya építés Közvilágítás Város-, és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Víztermelés, -kezelés, -ellátás Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Önkormányzati segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Méltányossági közgyógyellátás Köztemetés Közmunka Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése Államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illetékek, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyéb feladatok Tiszaugért Alapítvány munkaszervezete

6 Vagyoni gazdálkodás A vagyongazdálkodás területén elsődleges szempontrendszer volt a takarékosság és költséghatékonyság elve. Az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van és a kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja. Mivel az ingatlanvagyon nagyobb hányada korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingatlan, így a hasznosítható bérbe adható, értékesíthető vagyontömeg nem számottevő. Az új jogszabályi előírások alapján a költségvetés készítése során az önkormányzat bevételeit úgy kellett tervezni, hogy a kiadások ne haladják meg azt, tehát negatív tartományú maradvány nem lehet. A vagyon feletti szakszerű gazdálkodást segíti a 2013-ban elfogadott új vagyonrendelet is. Önkormányzat Bevételek és kiadások alakulása az elmúlt négy év során (eft-ban) * Bevétel Kiadás Pénzmaradvány Pályázati támogatás Fejlesztési kiadás * A év adatai a 3/2014. (II.20.) költségvetési rendelet alapján. Adósságkonszolidáció Az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott törlesztési célú támogatásként az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: önkormányzatok) számára a december 12-én pénzügyi intézmény (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló sokszorosan módosított évi CXII. tv. 4. és 5. szerinti pénzügyi intézmények) felé fennálló, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló tartozások teljes kiegyenlítésére. A konszolidáció kiterjedt a december 12. napján fennálló, teljes adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék) és az ezekhez kapcsolódó, december 28-áig számított járulékra (kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat). Az önkormányzat esetében ez Ft adósságkonszolidációt jelentett. A hitelállomány két kötelezettségből állt: Az első az Ifjúsági Klub bővítése címén 2006-ban felvett 20 millió Ft hitel, a második 2007-ben igényelt 15 millió Ft működési hitel volt. Ennek fennmaradó részei voltak december végén Ft (működési hitel), valamint Ft (bővítés) a kamatokkal együtt. Egészségügy, szociálpolitika Az elmúlt időszakban egészségügy területén kevés változás történt. Tiszaugon továbbra is egy háziorvos látja el a lakosságot. A fogászati ellátás továbbra is heti egy alkalommal biztosított, ban személyi változás történt. Az orvosi ügyeleti ellátást továbbra is az Emergency Service látja el, az ügyelet központja Tiszakécskén van. A szakellátások Tiszakécskén és Kecskeméten vehetőek igénybe. A Képviselő-testület döntése értelmében az Önkormányzat július 1-től december 31-ig bruttó Ft-tal támogatja a Tiszakécskei Labor működését. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (BSSI) látja el a településen élő időskorúak gondozását, étkeztetését, a házi segítségnyújtást, és a nappali ellátást. A jelenlegi férőhely száma 36 fő.

7 A Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat külön egységként működik a BSSI-n belül. Ellátottak köre: 0-18 éves korosztály és családjaik, utógondozás esetén éves korosztály. A szolgáltatás igénybe vehető önkent mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért annak érdekében hogy a kialakult probléma megszűnjön. A jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. Sport A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében támogatta azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében támogatta a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. Előmozdította a hagyományos évi ún. Kenu-Beach rendezvényt Kenuversenyt korosztályonként, ami a vízi sportok népszerűsítésében jár élen ben került sor a sportpálya fejlesztésére, aminek keretén belül kiépítésre került egy öntözőrendszer. Közoktatás Az önkormányzat a közoktatás biztosítása és színvonalának javítása érdekében továbbra is a Lakiteleki Tisza-menti Közoktatási Társulás keretében gondoskodik az óvodai ellátás és az általános iskolai ellátás biztosításáról. Kereskedelem, szolgáltatás Ezt a területet megnehezíti az ipari vállalkozások szűkössége, kevés száma. A statisztikai adatok sok bejegyzett vállalkozást mutatnak, de valójában ebből igen csekély működik helyben. A mezőgazdaságban dolgozók munkáját falugazdász segíti. Heti egy alkalommal, szerda délelőtt tart fogadóórát a Könyvtárban. A településen kínálkozó természeti adottságok közül a természeti értékek és az épített örökség idegenforgalmi lehetőségeinek kihasználása indult el, mely ebben a ciklusban is folytatódott. Az önkormányzat két szálláshelyet üzemeltet, valamint önállóan tartja fenn a szabadidőparkban működő vízibázist-kenukölcsönzőt ben egy DAOP pályázaton szeretett volna indulni az önkormányzat, ami több tízmilliós turisztikai fejlesztést hozott volna magával, azonban az önerő biztosítása miatt ez nem sikerült. Továbbra sincs elvetve az ötlet a Holt-Tisza mentén húzódó kerékpárút kiépítését illetően, ami összekapcsolódna a közúti hídon meglévő kerékpárúttal. Művelődés A Könyvtár és a Művelődési Ház fenntartója az önkormányzat. A könyvtári szolgáltatás ellátás feltételeinek megteremtését elősegíti a kecskeméti Katona József Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés. Ide tartozik a megfelelő állománnyal való felszereltség biztosítása is ben a Könyvtár új helyre költözött, a sokkal több teret biztosító régi Művelődési Ház épületébe ben az NKA által kiírt pályázati támogatásból sikerült új bútorokat beszerezni, emellett megtörtént a könyvtárterem padlózatának cseréje is. A Könyvtár ad helyet a kisebb rendezvényeknek, valamint itt működik az emagyarország Pont is. Minden év elején elkészült az évi kulturális programok terve. A rendezvények zöme a nyári hónapokra koncentrálódott, ezek közül kiemelkedő az augusztusi Falunap. Minden év júliusában került megrendezésre a Kenu-Beach sportesemény. Decemberben pedig hagyományosan az évet a Falukarácsonyi ünnepség zárta. Időnként egy-két önkéntes szerveződésen alapuló program is megtartásra kerül.

8 Az elmúlt évek során a fenti rendezvényeket nagyrészt saját erőből, illetve a vállalkozók által nyújtott támogatásokból sikerült megvalósítani. A rendezvényeknek a sportpálya és a szabadidőpark adott helyet. Közbiztonság Az önkormányzat kapcsolata a Tiszakécskei Rendőrőrssel és a helyi Polgárőr Egyesülettel igen jónak mondható tól kezdve ismét van a településen állandó körzeti megbízott rendőr. A fokozott rendőri jelenlét és a hétvégi, valamint éjszakai szolgálati alkalmak megnyugtatóan hatnak a lakosságra. Katasztrófavédelem Településünk veszélyeztetettségi besorolása II., a Tisza árvíz fenyegetése miatt. A polgári védelmi szervezet élén a mindenkori polgármester mint védelemvezető áll októbere óta olyan mértékű árvízi védekezés nem volt, amelynél a lakosság bevonására is sor került volna fordulóján azonban a kialakult ár-, és belvízhelyzet miatt sor került az I. II. majd III. fokú belvízvédelmi készültség elrendelésére is tavaszán a kialakult belvízhelyzet miatt ismét el kellett rendelni az I. majd II. fokú belvízvédelmi készültséget. A felmerült költségek vis maior keretből történő részbeni megtérítésére benyújtottuk igényünket az illetékes minisztériumhoz, amelynek elszámolása megtörtént. Ez részben a sok esőzés, részben a Tiszai magas vízállás miatti fakadóvizek, átszivárgások miatt vált szükségessé. A védekezés során végzett munkálatokat a KÖVIZIG-gel, valamint a Megyei Katasztrófavédelemmel összehangoltan végeztük. Az utóbbi években a hosszantartó hőség is feladatot adott, úgynevezett hőségriadó elrendelésénél az intézményeinkben ellátott emberekről kell nagyobb odafigyeléssel gondoskodni. Nagyobb létszámú rendezvényeink előtt mint pl. a Falunap - úgynevezett rendezvénybiztosítási terv -et kell készíteni. Ez is egy összetett, minden előre látható, vagy előre nem látható esetleges katasztrófahelyzetre kiterjedő terv, megnevezve a felelősökkel. A település az ár- és belvízhelyzettel sajnos a jövőben is számolhat. Ezért nagy jelentőségű a védekezésben a megelőző munkálat, legfőképpen a vízelvezető árkok rendben tartása. Az önkormányzat fizikai dolgozói közöttük a közcélú foglalkoztatottak ezt a munkát évről-évre elvégezték. Szükség lenne a lakosság együttműködésére is, hiszen sok helyen pl. az utcára ültetett almafa, szilvafa és ezek lehullott levelei, gyümölcsei eltömítik az átereszeket. Ha mindezeket a munkákat időben és rendszeresen elvégezik, sokkal kevesebb kár keletkezik épületeinkben egy-egy özönvízszerű esőzés esetén. Környezetvédelem A település érvényes környezetvédelmi programja 2011 és 2014 közötti időszakra szól. Ennek felülvizsgálata 2014-ben megtörtént, s további négy évre aktualizálása megtörtént. A program komplex módon tartalmazza a tervezett környezetvédelmi feladatokat. A település levegőminősége a közlekedésből származó károsanyag kibocsátás az ipari emisszióval szemben nem változik. A település számára a mellette futó 44-es számú főút forgalma jelentős levegőszennyezést, zaj- és rezgésterhelést jelenthet. A levegőterheléshez hozzájárul téli időszakban a fűtés is, ezért célszerű az energiatakarékosságot eredményező beruházásainak támogatási rendszerét elősegíteni. A közintézmények energiafelhasználásának racionalizálása is a feladatok közé tartozik. Ebben a hivatal, az óvoda, művelődési intézmény energetikai korszerűsítésével jelentős előrelépés történhet.

9 A környezetegészségügy feladatai között hangsúlyos szerepet kap a biológiai allergének, közülük is kiemelten a parlagfű visszaszorítása. A település megítélését a polgárok hangulatát döntő mértékben befolyásolja a közterületek, parkok állapota, a köztisztaság helyzete. Ennek az akcióprogramnak a keretében történt meg a már elkészült zöldfelületekkel való tervszerű gazdálkodás, új zöldfelületek, játszóterek kialakítása valamint a meglévő játékok felújítása, állagmegóvása. A nyári szúnyoggyérítések már nem az önkormányzatok feladatkörébe tartozik, a feladatot átvette az állam. A szúnyoggyérítés a helyi igények és a turisztika szempontjából fontos tevékenység. A természetvédelem területén célunk a település természeti értékeinek feltárása szükség esetén helyi védelem alá helyezése. Helyi védelembe vételre a ciklusidőszak során nem került sor. A falugazdászi hálózat fenntartása továbbra is segítséget jelenthet a mezőgazdasági vállalkozók munkájához, a támogatások lehívásához szükséges információkkal, nyomtatványokkal történő ellátásához. A település borászati kultúrájának fellendülését, összefogását a Tiszazugi Hegyközség segítette. Vízgazdálkodás A felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése érdekében ösztönzés történt a csatornahálózat kiépítésére. A létrejött Víziközmű társulatot viszont fel kellett számolni 2011 végén. A társulat a részére befizetett hozzájárulásokat nem továbbította a FUNDAMENTA Lakástakarékpénztár felé annak ellenére, hogy valamennyi tagnak élő egyéni szerződése volt a Lakástakarékkal. A társulati tagok által befizetett összegek a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlán voltak elhelyezve, lekötés nélkül, ami miatt olyan alacsony kamatot kapott a társulat, ami a bankköltségeket sem fedezte. A társulat alapítása idején rendkívül magas költségekkel dolgozott decemberében alakult meg és még évben elköltött több, mint Ft-ot, ebből Ft-ot a tagnyilvántartás kialakítására, Ft-ot pedig közműfejlesztési hozzájárulásra. Alapításának ügyvédi költsége meghaladta a Ft-ot. A későbbiekben nem mutatkozott olyan költség, ami aggályokat ébresztett volna évben tagi kifizetés történt, néhány tag egyösszegűről részletfizetésesre módosította a szerződését és feléjük történt a visszafizetés Ft összegben. A befizetések közül nagyon sok olyan volt, ami nem lehetett érdekeltségi egységhez azaz konkrét ingatlanhoz kötni. Tisztázni kellett, hogy melyik befizetés melyik ingatlanhoz tartozik. Le kellett zárni a FUNDAMENTA Lakástakarékpénztárral a kapcsolatot. A vagyon számbavétele során az volt megállapítható, hogy és között összesen: Ft költsége volt a társaságnak, ami tartalmazza az elmaradt korábbi évekre vonatkozó könyvelési díjat, aminek kifizetése már a végelszámolás keretében történt meg. A költségeknek nem volt más fedezete, mint a minimális bankkamat, valamint a tagok befizetései. A végelszámolás során a költségeket: ügyvédi díj, közzétételi díj, bank- és postaköltség, könyvelési díj alkotta. Sok olyan tag volt, aki egyáltalán nem fizetett, illetve a kezdeti egyszeri vagy néhányszori befizetésen túl nem teljesítette a hozzájárulást. A végelszámolási záró mérleg: Ft felosztható vagyont mutatott ki. A kifizetések december hónapban megtörténtek. A község természetes felszíni vize a Holt-Tisza, ami egyben belvíz-tározó is. Sajnos azonban a kevés csapadék és a rendkívüli száraz meleg időjárás miatt szinte minden évben gondoskodni kellett nyáron a vízutánpótlásról, az élő-tiszából történt átszivattyúzás útján. A munkát az üzemeltető és az önkormányzat közösen végezte. Az anyagi hátteret szintén az üzemeltető és az önkormányzat fedezte, kiegészülve a Tiszaugért Alapítvány számlaszámára befizetett lakossági hozzájárulásokkal. A Holt-Tisza az önkormányzat tulajdonát képezi, aki üzemeltetési szerződést kötött a Király és Tsai Kft-vel 2007-ben 10 éves időtartamra. Hulladékgazdálkodás

10 A Remondis Kft. hulladékgazdálkodási feladatait december 31-ig látta el. A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása, melyhez Tiszaug község is csatlakozott 2011-ben, közbeszerzési pályázatot írt ki a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére, valamint az érintett településeken a hulladék begyűjtésére, mely pályázatot az Inno-Szolnok Kft. nyerte meg től ez a Társaság a közszolgáltató. A Társaság a következő településéken biztosítja a közszolgáltatást: Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug. A hulladék begyűjtése mellett üzemelteti a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központot. A települési hulladékok, újrahasznosítható anyagok begyűjtése, szállítása, kezelése mellett a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását is elvégezik, az összes jogszabály szigorú betartásával. A szelektív hulladékgyűjtés továbbra is biztosított, valamint az új közszolgáltató is szervezett évi rendszerességgel lomtalanítást. A településen található felhagyott hulladéklerakó rekultivációjára az Észak-alföldi Környezetvédelmi Felügyelőség határozatban kötelezte Önkormányzatunkat. A rekultiváció megvalósítását a Körös- Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása keretében, az Európai Unió által támogatott KEOP-2.3.0/2F/ számú pályázati forrás bevonásával sikerült megvalósítani. Ez a folyamat már az előző ciklusidőszak idején tervezett volt, ténylegesen azonban ebben a ciklusidőszakban kezdődött el a rekultivációval kapcsolatos munka, mely júniusára fejeződött be. A pályázat keretein belül 17 település felhagyott szilárdhulladék-lerakóját rekultiválták szakszerűen, a projekt megvalósítására ,- Ft támogatást nyert a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása. A támogatási intenzitás 100%, így a beruházás az önkormányzatok anyagi hozzájárulása nélkül valósulhatott meg. Kapcsolatok, civil szervezetek Az önkormányzat fontosnak tartja a civil szervezetek közéleti szerepvállalását, a település kulturális, szellemi, sportéletében betöltött szerepét. A civil szervezeteket az önkormányzat anyagi hozzájárulással támogatta. Kiemelkedő a szerepe a Tiszaugért Alapítványnak ben együttműködési megállapodás született a helyi Polgárőr Egyesülettel és a Tiszakécskei Rendőrőrssel. Településfejlesztés Fejlesztések során kistelepülések esetében a legnagyobb akadályt az önerő előteremtése jelenti. Pályázati források lehívása nem minden esetben 100%-os finanszírozású, s a szükséges 10-20% önerő biztosítása is nehézséget jelenthet. Nem beszélve a bruttó és nettó finanszírozás különbségeiről. Könnyebb helyzetben vannak az alapítványok és civil szervezetek, hiszen pályázati lehetőségeknél a támogatás mértéke 100%-os, és bruttó finanszírozást jelent. A községben óta végzi munkáját a Tiszaugért Alapítvány, ami a településfejlesztés területén is hasznos tevékenységet tud nyújtani. Mivel az Alapítvány pályázati lehetőségei jobb feltételekkel vannak biztosítva, az egyes fejlesztési elképzelések benyújtója és megvalósítója is az Alapítvány. Pályázati munkáját az önkormányzat együttműködési megállapodással, anyagi támogatással segíti ben került benyújtásra az MVH felé a Vidéki örökség megőrzése című pályázati projektben az egykori borpince belső terének és a pincerésznek a teljes felújítása. A munkálatok 2013 nyarán és őszén zajlottak. Méltó és megújult helyet kaphatott a helytörténeti gyűjtemény és a borászati kiállítási anyag. A gyűjtemény átadására augusztus 16-án, a XXV. Falunapon került sor. A nyertes pályázat összege 17 millió Ft-ot tett ki decemberében történt meg ugyancsak MVH-s pályázati forrásból a szigeti út szerkezetstabilizációja, mintegy 15 millió Ft összegből. Mindkét pályázat benyújtója a Tiszaugért Alapítvány volt.

11 Emellett az Alapítvány alapító okiratában rögzített feladatait szem előtt tartva támogatta a helyi kulturális rendezvényeket: a gyermeknapot, a Kenu-Beach-t, a Falunapot és a Falukarácsonyt. Az egyes fejlesztések évenkénti bontásban: 2010 Gyógyszertár előtti szélfogó elkészítése Csatlakozás a Bácsvíz Zrt-hez Vegyes tüzelésű kazán beüzemelése az óvodában 2011 Könyvtár átköltöztetése a régi Művelődési Ház épületébe belső felújítás, festés, villanyszerelés Ivóvízminőség-javító program kezdeti lépései Hulladékrekultivációs program kezdeti lépései BSSI volt klubhelyiség átalakítása 2012 Könyvtár felújítás folytatása padlózat cseréje és burkolása Könyvtári berendezések teljes cseréje új bútorok (NKA pályázat) 6 lakásos szociális bérlakás állagmegóvó munkái Kazán 2.2 program BSSI fűtéskorszerűsítése, munkaerő foglalkoztatás a program során Holt-Tisza feltöltés Adósságkonszolidáció 2013 Szigeti út szerkezetstabilizációja* Egykori borpince belső felújítása helytörténeti gyűjtemény kialakítása céljából* * A Tiszaugért Alapítvány fejlesztései Sportpályán öntözőrendszer kialakítása Bem utca felújítása Dózsa György út felújítása Helytörténeti gyűjtemény berendezése és átadása BSSI szobafelújítási munkálatai További tervek Sziget belterületbe vonása Sziget infrastrukturális fejlesztése Holt-Tisza menti kerékpárút kialakítása Szabadidőpark fejlesztése Temetői ravatalozó épület rekonstrukciója Tiszaug, szeptember 1.

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben