Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára."

Átírás

1 Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja. Az Internetre való feldolgozás az Országos Széchényi Könyvtár és az MKCsBK együttműködésének eredménye. A könyv az OSZK elektronikus könyvtárában (MEK) is megtalálható: TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezetés.. 15 I. RÉSZ. ELSÖ FEJEZET. A magyar kir. csendőrség havi illetékben álló egyéneinek pénz- és természetbeni járandósdga. I. SZAKASZ. Rendes illetékek. 1.. A havidij Elvi határozványok és az illetékek kiszabata Igény, az illeték kezdete és vége, felvételi módozatok Irnokok és irodaszolgák magasabb havidij élvezetébe való elöléptetése Havidij-elölegek A) Csendörségi pótdíj Elvi határozványok és az illeték mérve Igény, az illeték kezdete és vége; felvételi módozatok. 23 B) Irodaszolgák szolgálati pótdija Korpótdij. 24 l. Elvi határozványok Kiszabat.. 25

2 3. Az illeték kezdete és vége; felvételi módozatok Tisztiszolgaváltság. 25 l. Elvi határozvány Az illeték mérve, kezdete 'és vége; felvételi módozatok Szállás és istállóilleték 26 l. Elvi határozványok Szállások biztositása Szállás- és istállóilletékek Az illeték mérve Ideiglenes (átvonuló) beszállásolás Felvételi módozatok. 32 \ 7. Az illeték kezdete Az illeték vége Az illeték kezdete és vége szolgálati átköltözés, vagy vezényeltetéskor Különös határozványok az önbérelt szállás- és istállókra nézve A lótápváltság és a lóátalány Elvi határozványok A lótápváltság mérve A lóátalány mérve A lótápváltságra és a lóátalányra való igény kezdete és vége Felvételi módozatok. 37 II.SZAKASZ. Különös illetékek. 7.. Egyenruházati járulék Ruházati átalány. 38 l. Számvivő-tiszthelyettesek, járás- és törzsőrmesterek részére Irodaszolgák részére.. 38 III. SZAKASZ. Bizonyos állomány és szolgálati viszonyok között járó illetékek. 9., Számfelettiek illetéke A nyug,állományból szolgálattételre behivottak illetékei A csendőrségi nyugállományból a tényleges állományba visszahelyezettek illetékei A csendőrségi nyugdijasok állományában való meghagyás mellett szolgálattételre behivottak illetékei A csendőrbiróságokhoz állandó tanuként beosztott nyugállományu csendőr tisztek átalánya Elvi határozvány Az átalány mérve Az átalányélvezet kezdete és vége Felvételi módozatok ,. A magasabb rendfokozatú címmel, vagy jeleggel felruházott tisztek illetékei. 41

3 13.. Az oktatótisztek és segédoktatók tanpótdíja, továbbá a számvivő tiszthelyettesek, törzsőrmesterek és segédmunkás altisztek irodai pótdíja. 42 IV. SZAKASZ. Különös alkalommal járó illetékek 14.. Az előléptettek illetéke Vezényeltetések alkalmával járó illetékek. 43 l. Elvi határozványok Ideiglenes vezényeltetések vagy szolgálattételre való beosztásoknál járó. illetékek Tartós vezényeltetés, vagy szolgálati beosztás alkalmával járó illetékek Áthelyezés alkalmával járó illetékek A betegek illetékei Elvi határozványok Ápolási díjak Birói vizsgálat alatt állók illetékei Eljárás az irodaszolgák megbetegedése esetén Gyógyszerekre való igény Igény a fürdő és vizgyógyintézetekbe való felvételre Szabadságoltak illetékei Elvi határozványok Eljárás a szabadságnak igazolatlan túlhágása esetén A szabadságolási dij fizetése Az illetékek felvétele szabadságoltatás alatt Bélyegkötelezettség A becsületügyi vagy honvédbirósági vizsgálat alatt, vagy fegyelmi fogságban levő, továbbá honvédbiróságilag elítélt havidijasok illetékei.. 51 l. Elvi határozványok Különös határozványok az illetékek kiszolgáltatása tekintetében a vizsgálati foglyok részére Határozványok az elítéltek illetékeire nézve A visszakerült szökevények illetékei Fogságban l evő nyugdijas állományu havidijasok illetékei Havidijasok illetékei, kik valamely legénységi állományu rendfokozatba önként, vagy büntetésképen jutnak 53 V. SZAKASZ. Szállltóeszközök és illetékek szolgálati utazásoknál Általános elvi határozványok A szolgálati utazás fogalma és beosztása Utirány és szállítóeszközök választása A tehervonatok kivételes használata Igénybevehetö szállitóeszközök.. 56

4 5. A vámilletékek megtéritése Magánszállitmányozás használata a málha szállitására A viteldijak megfizetése Szemleutazásokra vonatkozó különös határozványok Menetlevelek és nyiltparancsok Az utazási számadások beterjesztési határideje Uti költségek megtéritése, ha az utazás más kezelési ágazat érdekében történt Az utazási pótdi j Elvi határozványok Az illeték mérve Rendkivüli pótlék Igény Az utazási pótdij illetékességének igazolása Az utazási pótdij csak az utazás napjaira jár Az utazási pótdij egyáltalában nem jár Tengeren és folyókon való utazáskor kijáró illetékek.. 67 l. Elvi határozványok és az illetékek mérve Az illeték kezdete és vége Napidijak 68 l. Elvi határozványok Az illeték mérve Az igény tartama Igény az áthelyezési utazások költségeinek megtéritésére 70 l. A megtérités alá eső áthelyezési utazások megjelölése Megtérités alá nem eső áthelyezési utazások megjelölése A szolgaszemélyzet szállitásáról A lovak szállitásáról A málha szállitásáról Az utiköltségek megtéritésének kiterjedése Utazási költségátalány Igény az utazás költségeinek megtéritésére ügyködési utazásoknál Az ügyködési utazások megnevezése Kincstári megtérités alá nem eső utazások A szolga és a kézit podgyász viteldijairól Az utiköltségek megtéritésének kiterjedése.. 78 MÁSODIK FEJEZET. A/tisztek, csendőrök, ujoncok és próbacsendőrök pénz- és természetbeni illetékei. l. SZAKASZ. Rendes illetékek A zsold 79 l. Elvi határozványok Az illeték mérve 79

5 3. Felvételi módozat Az illeték kezdete A csendőrséghez jelentkezők illetékei Az illeték vége Illetéktöbbletek visszatéritése Az első tömegbetét Rendeltetés Az illeték mérve Felszámitási módozatok A tömegátalány 87 l. Elvi határozványok és az illeték mérve Igény, annak kezdete és vége Különös határozványok polgári alkalmazás elnyerésére való szabadságolásoknál Felszámitási módozatok A legénység igénye a tömegre Elvi határozványok Igény a tömegtöbbletre Igény a tömegvagyonra Tömegtartozások Fogyatékba jutó legénység igénye a ruházatra A tömegből beszerzendő tárgyak és azok viselési idötartama Ruházati cikkek kiszolgáltatásának mérve Igény a szolgálatban tönkrement ruházat értékének megtéritésére Ruházati cikkek pajkosságból való tönkretevése Szállásilleték és az őrsirodák berendezése Elvi határozványok Az őrsirodák berendezése Legénységi szobák és azok berendezése Laktanyavilágitás Igény ideiglenes (átvonuló) beszállásolásra A szállásilleték kezdete és vége A mérsékelt áru dohány Elvi határozvány és a járandóság mérve Felvételi módozatok. 108 II. SZAKASZ. Különös illetékek Zászlósok ruházati átalánya A szolgálati pótdij 109 l. Elvi határozványok és az illeték mérve Szolgálati idő megszakitása esetén Az illeték kezdete A folyósitás módja Felvételi módozatok.. 112

6 6. Betegek és fegyelmileg fenyitett legénység pótdija Az illeték vége Lovaglási jutalom dij A vitézségi érempótdij Elvi határozványok Az illeték mérve Az illeték kezdete és tartama Felvételi módozatok A vitézségi érem elvesztése esetén követendő eljárás Elszámolási módozatok Pótlóidomitási jutalomdij Drágasági pótlék Elvi határozványok Az igény kezdete és vége Kifizetési módozatok Jutalomdij törvénysértők elfogásáért. 118 III. SZAKASZ. Bizonyos állomány és szolgálati viszonyok közt járó illetékek Számfölöttiek illetékei 118 IV. SZAKASZ. Különös alkalommal járó illetékek Előléptettek illetékei Vezényeltek és szolgálattételre beosztottak illetékei. 119 l. Elvi határozványok Illetékek ideiglenes vezényeltetések alkalmával Vezénylési pótdij Illetékek tartós vezényeltetések alkalmával Járőrvezetői pótdij Áthelyezettek illetékei Szabadságoltak illetékei Elvi határozványok Magán- vagy családi ügyekben való szabadságolásoknál Betegseg folytán való szabadságolásoknál Próbaszolgálat vagy szolgálati gyakorlat teljesítése céljából való szabadságolásoknál Betegek illetékei Elvi határozványok Kivételes esetek Az ápolási költségek megtéritése Szolgálatban megsérült legénység ápolása Kórházi ápolási dijak mérve A zászlósokra és hadapródokra vonatkozó határozványok A kórházon kivüli ápolásra vonatkozó határozványok Felszámitási módozatok. 131

7 9. Időleges és állandó nyugállományban levők ápolási költségei Bűnvádi kereset alatt állók és rabok ápolási költségei Sérvkötők és sebkötelékek beszerzése Orvosi szemlék utáni költségek Igény katonai fürdők és ivó-gyógyintézetek használatára Fegyelmi, vizsgálati és fenyitő fogságban levők illetékei 135 l. Fegyelmi uton elrendelt fogság alatt A bőjti napok leszállítása vagy elengedésénél követendő eljárás Vizsgálati fogságba került, vagy biróságilag elitélt rabok illetékeinek kezelése és rabsegélyezés A fenyítő fogságban levők illetékeinek kezelése A vizsgálati vagy fenyitő fogságban megbetegedett egyének illetékei A rabélelmezés kezdete A rabélelmezés vége A rabok részéről túlélvezett illetékek behajtása Visszakerült szökevények illetékei Polgári életben elkövetett büncselekmények miatt polgári biróságok által elitélt csendőrség i egyének büntetéseinek mikénti végrehajtása V. SZAKASZ. Szállitóeszközök és illetékek szolgálati utazásoknál Szállitóeszközök és illetékek az egyenként utazó csendőrlegénység részére Szállitóeszközök és utazási pótdij a zászlósok, számvivő - tiszthelyettesek és hadapródok részére Szállitóeszközök a többi legénység észére 143 a) Vasuton és gőzhajón szállitásra aló igény b) Előfogatra való igény 143 c) Az illeték mérve Nős csendőröket illető szállitóeszközök Vasut vagy gőzhajó használata törvénysértők üldözésekor A gyors- és tehervonatok használata Bérkocsira való igény Az utazási költségekre való igény Esetek, amelyekben utazási költség a kincstár terhére nem számitható fel Fentartási pótlék l. Igény Kifizetési módozatok a). Főzőnő bérpótlék Utipénz. 151 l. Igény Utipénz nem illetékes. 151

8 HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és alátáp Szolgálati lovak beszerzése Szolgálati lovak elhelyezése Lótáp Táppótlék 154 NEGYEDIK FEJEZET. Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése, továbbá az irodai és egyéb átalányok Tiszti irodák, raktárak, kőnyomdák, fogdák és azok berendezése Irodai, irószer és irodavilágitási átalányok 158 l. Az átalányok mérve Rendeltetés Kiszolgáltatási módozatok A járás-, illetve őrsirodák és pénztárügyeleti szobák világitási átalánya Legényégi lakszobák, irodák, iskolaszobák és a pótszárnyparancsnoksag raktári helyisége, továbbá a pénztári ügyeleti szobák fütési átalánya Elszámolási módozatok Átalányok a laktanyák és fogdahelyiségek után. 165 l. Tisztogatási átalány Butorfestési átalány Világitási átalány Konyhaberendezési Fogdahelyiségek után járó átalány Személyi fütési és világitási átalány Átalány a legénységi ágynemüek tisztán tartására Átalány a legénységi ágynemüek jókarban tartására Átalány a téli és nyári takarók, szalmazsákok és lószőrvánkosok tisztitására Szalmazsáktöltési átalány Az altiszti iskolákba és a próbacsendőr-tanosztályba berendelt legénység után járó átalány Csizmakoptatási átalány A pótlóidomítók ruhakoptatási átalánya A pótlókeret különös átalányai Lóápolási és istállófelszolgálási átalány Lóvasalási átalány Istállók világitására és az istállószerek jókarban tartására szolgáló átalány Vízhordási átalány Elvi határozványok Igény Élelmicikk-szállitási átalány.. 172

9 71. Vizhordási és élelmicikk-szállitási átalányok indokoltsága és megszüntetése 172 ÖTÖDIK FEJEZET. Fegyverzeti, szerelvényi, lőszerelvényi, lőszer és egyébb kiadások. I. SZAKASZ. Fegyverzet, szerelvény és lőszer Fegyverzet-, szerelvény-, lószerelvény és lőszerre való igény l. Elvi határozványok Lőszerkiszabat Fegyverzet, szerelvény és lószerelvény százalékkészlete Fegyverzet, szerelvény, lószerelvény és lőszerszállitási költségek Céllövészeti kiadások Elvi határozványok Összpontositás Utazás Közvetlen közel fekvő őrsök legénységének utazása Töltények szállitása Céltáblák beszerzése Céllövészeti jutalomdij Fegyverzet megvizsgálása és számozásábó1 felmerülő költségek Elvi határozványok Fegyverek beszolgáltatása Fegyverek kiadása Fegyvermester dijazása Szálfegyverek számozásáért járó dijak II. SZAKASZ. Egyéb kiadások Áttekintés Végkielégitések Hullaboncolási költségek Temetési költségek Csendőrök elleni ügyekben kihallgatott polgári egyének és csendőrök tanudijai Mintacikkek beszerzése Katonai segédletek után járó kiadások Katonai szolgálati jelek beszerzése után járó kiadások Kiadások hirdetményeknek hirlapokban való felvételéért Hivatalos postai küldemények szállitása Az irodai kellékek, szolgálati könyvek és szabályzatuk beszerzése, továbbá az irodák, iskolaszobák és raktárak be'rendezéseért járó kiadások HATODIK FEJEZET.

10 Tényleges állományu csendőrségi egyének családjainak illetékei. I. SZAKASZ. A havidij élvezetében álló egyének családjainak illetékei Szállás-illetékek l. A családfő távolléte esetében A családfő hadifogságba jutása esetében A családfő elhalálozása esetében A hadi, vagy vizsgálati fogságba került, valamint az elmebeteg havidijas egyének családjainak eltartása l. Elvi határozványok a hadifogságba került havidijasok családjaira nézve Elvi határozványok az elmebetegek családjaira nézve Vizsgálati fogságba kerólt családtagok illetékei Igény az utazási költségekre A havidijasok családjainak igénye a temetkezési járulékra a családfő elhunyta esetében l. Elvi határozványok A járulék mérve Felvételi módozatok Igény kórházi ápolásra és gyógyszerekre Családtagok illetékei A cselédszemélyzet illetékei 194 II. SZAKASZ. A legénység családjainak illetéke A legénység családjainak ellátása 195 l. Béke idején Mozgósítás esetén A férj elhalálozása esetén Fogságban, kórházban, vagy az elmebetegek gyógyintézetében lévők családjainak illetéke Igény kórházi ápolásra és gyógyszerekre II. RÉSZ. ELSÖ FEJEZET. A kincstár iránti tartozások és azok lerovása A szolgálati dij. 199 l. Elvi határozványok A dij mérve A befizetés módja A jellegdij 201 l. Elvi határozványok Kiszabat A lefizetés módja Szabadságolási dij.. 202

11 98.. Az illetékekből való megengedett levonás kincstári, vagy magánadósságok törlesztésére. 203 l. Levonás az állandó ténylegességi illetékekből Levonások a nyugdijakból, személyes pótdijakból, kegydijakból és végkielégitésekből Levonások a legénység illetékeiből A kincstári tartozások és birói letiltások elsőbbsége A lefoglalt és kifizetett összegek nyilvántartása és sorrendje Havidij levonások mint közigazgatásilag kirótt birságok IlIeték-utólagok és levonások Kereseti adó 207 MÁSODIK FEJEZET. Azon illetékek, melyek más miniszteri tárcák (alapjaik) terhére a csendőrségi javadalmazásból előlegeztetnek, vagy az illető tárcából közvetlenül szolgáltatnak ki Áttekintés Csendőrségi jelvénypótdij és jutalmazási alapok. 208 l. Jelvénypótdij alap A jutalmazási alap Ezen alapok kezelése Karhatal mi költségek l. Elvi határozványok Kiszabat Felvételi módozatok Rabkiséreti illetékek l. Elvi határozványok Kiszabat Kiséreti költségek Tanuilletékek csendőrségi személyeknek polgári fenyítő biróságokhoz tanuképen való megidézése alkalmával Havidijasok illetéke Legénység illetéke Kiséreti dijak Jutalomdij a csendőrök, katonák, vagy honvédeknek hitszegésre való elcsábitására tett kisérletnek feljelentéseért Az életmentésért járó jutalomdij A jövedéki áthágások, csempészetek feljelentéseért járó jutalékok. 222 HARMADIK fejezet. Különleges illetékek Működési pótdij. 223 l. Elvi határozványok és az illeték mérve Az illeték kezdete és vége, felvételi módozatok 223

12 FÜGGELÉK a beszállásolási szabályzathoz. Bérszás (táblázat a lakbértéritésekről). 226 Kimutatás a községeknek lakbérosztályzatba való sorolásáról 226 Betűrendes kimutatás a községeknek lakbérosztá1yzatba való sorolááról 231

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Mellékletek. 1. sz. melléklet. Lakbérosztályok.

Mellékletek. 1. sz. melléklet. Lakbérosztályok. DIENES Andor: Gazdászati tájékoztató. Csendőrőrsök részére. Kizárólag az őrsparancsnok iskola hallgatói számára. Szombathely, 1938, Martineum könyvnyomda. 89 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, Franklin Társulat. 228 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (102.084). A sokszorosítás jogát a

Részletesebben

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, Stádium. 192 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (150.691). A sokszorosítás jogát a Könyvtár

Részletesebben

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p.

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p. Megjegyzés: az 1908-as kiadás teljsen egyezik az 1913. évivel,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

II. Rész. Elhelyezés. Leltári nyilvántartás. Selejtezések és pótlások.

II. Rész. Elhelyezés. Leltári nyilvántartás. Selejtezések és pótlások. II. Rész. Elhelyezés. Leltári nyilvántartás. Selejtezések és pótlások. Őrslaktanyák felosztása. A csendörörsök elhelyezésére szolgáló laktanyaépületek lehetnek: kincstári laktanyák és bérelt laktanyák.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS

GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS GAZDÁSZATKEZELÉSI UTASITÁS A MAGY KIRÁLYI CSENDŐR ŐRSÖK VALAMINT A CSEN DŐRSÉGI PÓTLÓKERET ÉS TANOSZTÁLYOK SZÁMÁRA BUDAPEST, 1912 J TARTALOM Bevezetés _ A Lap 13 I RÉSZ magyar királyi csendőr őrsök gazdászatkezelése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. TERVEZET! 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról 1. A rendvédelmi

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

Ebresztö és takarodó.

Ebresztö és takarodó. 3:3 ct) alaktanya csinosbitására, pl. a bútorzatnak új befestése, függönyök beszerzésére stb.; u) a tüzelő és belső világitási anyagnak beszerzésére, hogy ez által a csendőröknek ez jránybani részlet-fizetése

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20.

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

HSZT módosítása 2009. December 10.

HSZT módosítása 2009. December 10. HSZT módosítása 2009. December 10. 190 igen,156 nem, 2 tartózkodás mellett a Parlament 2009. december 07.-én elfogadta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

WOLFNER GYUL4 ÉS TÁRSA cipő-, bőr-, gépszij- és I-.~==;:';.:~':. hadfelszerelési gyár

WOLFNER GYUL4 ÉS TÁRSA cipő-, bőr-, gépszij- és I-.~==;:';.:~':. hadfelszerelési gyár WOLFNER GYUL4 ÉS TÁRSA cipő-, bőr-, gépszij- és I-.~==;:';.:~':. hadfelszerelési gyár II ro a : I--=~ Bpest,lV, Károly-krt. 26 Telefon: A. 883-15, 888-20 Ujpest, Váci-út 17. sz. Telefon: 848-80 Konfekció:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendü gőzmozdony vasut kiépitése tárgyában 1. A szabadalmazott államvaspálya-társaság déli vonalából Oroszlámos és Mokrin állomások közt Valkány község

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

N e ve, e t e s e II II H;é~~j ~é~~-i

N e ve, e t e s e II II H;é~~j ~é~~-i 277 A ~. kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló tagjainak illetményei. Az 1924. évi V. t.-c.-ben foglalt törvényes felhatalmazások alapján a kormány a közszolgálati alkalmazottaknak és a fegyveres

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

Év háza 2012 Részletes pályázati kiírás

Év háza 2012 Részletes pályázati kiírás Év háza 2012 Részletes pályázati kiírás Az Év háza díj jogtulajdonosa és a Magyar Építőművészek Szövetsége (továbbiakban: Kiíró) 2012. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat)

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Emberi erõforrás-gazdálkodás Vállalkozások erõforrásai Anyagi eszközök (gépek, berendezések

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI

A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2012. El. II. B. 7. szám A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBEN TARTÓZKODÁS ÉS A BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEK RENDJÉNEK FENNTARTÁSI S Z A B Á L Y A I 2 A Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21 TARTALOMMUTATÖ ELSŐ RÉSZ. Általános elvek 7 ELSŐ CÍM. Bíróságok 8 I. fejezet. Bírói hatáskör 8 A) Általános szabályok 8 B) Hatásköri összeütközés 13 C) Rendes bíróság hatásköre és közigazgatási hatáskör

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 7. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/19/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak ruházati ellátásáról

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

a bemutatja Év háza 2011 Részletes pályázati kiírás

a bemutatja Év háza 2011 Részletes pályázati kiírás a bemutatja Év háza 2011 Részletes pályázati kiírás Az Év háza díj jogtulajdonosa és a Magyar Építőművészek Szövetsége (továbbiakban: Kiíró) 2011. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban:

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Emberi erőforrás gazdálkodás vizsgálata Dr. Musinszki Zoltán Emberi erőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Baráth Magdolna Betekintő 2013/4. Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben a magyar csapatokat

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

SzámlaBarát Hírlevél

SzámlaBarát Hírlevél S Z Á M L A B A R Á T K F T. SzámlaBarát Hírlevél 2012 április 16. II. évfolyam 2. szám Tisztelt Partnereink! A SzámlaBarát kft. ezúton jelentkezik ötödik hírlevelével, melynek fő témái a munkáltatással

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

1997. évi CLIX. törvény. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról. I. Fejezet. A fegyveres biztonsági őrség

1997. évi CLIX. törvény. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról. I. Fejezet. A fegyveres biztonsági őrség 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról Az Országgyűlés az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. (Szut.) I. Szervezet; II. Szolgálat Budapest, 1941, Stádium. 414 p. (A könyv dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados tulajdona volt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:E-35 /2014 Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Papp

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Részletesebben

A Császári és Királyi Haditengerészet szervezete

A Császári és Királyi Haditengerészet szervezete A Császári és Királyi Haditengerészet szervezete Hozzáadta: olaf 2005. február 23. szerda 19:59 Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett A Császári és Királyi Haditengerészet szervezeti felépítését ismerhetitek

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kiegészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

78-79,. ^gj, 77-78. g.

78-79,. ^gj, 77-78. g. 178 75.. 75-76.. következtében a csendőr hibáján kivül keletkezik, a kincstár terhére helyreállitandók.,.,, Oly kisméi-vü hiányok, a melyek a fegyver harcképességét eg>^általán nem befolyásolják, pl. kisebb

Részletesebben

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat -

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - A vetélkedő szervezője: A Ki miben mindentudós? országos középiskolai vetélkedősorozat (továbbiakban Vetélkedő) szervezője Mindentudás Egyeteme Kht.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉS MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T KINEVEZÉSRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL, ÉS ELISMERÉSEKRŐL Tájékoztatásul bejelentem,

Részletesebben

Allianz Drónbiztosítás. Tájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Drónbiztosítás. Tájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Drónbiztosítás Tájékoztató és biztosítási feltételek Kedves Versenyző! Az Allianz Hungária Zrt. nevében köszöntjük Önt a II. Magyar Drón Verseny nevezői között! Tájékoztatjuk, hogy a versenyen

Részletesebben

1949. évi III. Genfi Egyezmény

1949. évi III. Genfi Egyezmény 1949. évi III. Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY 1 Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH).

ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT. A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). ILLETÉK-SZAKÁÍIZAT A MAGYAR KIRÁLYf CSENDÖKSÉG SZÁMÁRA. BUDAPEST I.SIH). a' í* Bevezetés.. Végrehajtási határozványok TARTALOM. I. liész. Lap 5 Ki b2(\8é {/l.ri,t.n)zi:'l*mk2fíwara mf ev IIANM.IN-TAUSVLAT

Részletesebben

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás R E K T O R 6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Szükséges előrebocsátani, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) mellett több munkacsoport működik. Ezek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a (továbbiakban ELADÓ) (Székhelye: 1133. Budapest,.; Adószáma: 14430589-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-903508) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben