Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, valamint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megállapítja, hogy a közgyűlés 60.810.074 igen, 0 nem, valamint 3.055.933"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KIVONAT mely készült a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) szeptember 1-jén órai kezdettel, a Danubius Thermal & Conference Hotel HELIA helyiségeiben (XIII. Budapest, Kárpát u ) tartott rendkívüli közgyűlésről. Elnöki beszédével a közgyűlést megnyitja és bejelenti, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá, hogy a közgyűlés határozatképes, a részvényesek 61,49 %-a van jelen. Felkéri a szavazógépes rendszert üzemeltető HC Linear Kft. képviselőjét, Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikáját. Kató György Ismerteti a gépi szavazás technikáját. Novákovity Milán Arra kér magyarázatot, mi az oka annak, hogy a meghirdetett és a meghívóban közzétett 10 óra helyett 10 óra 15 perckor kezdődött a közgyűlés, esetleg 10 órakor nem volt a közgyűlés határozatképes? A regisztráció a meghirdetett időpontban lezárásra került, de a regisztráció alapján a számítógépes összesítés további negyedórát vett igénybe, ez a késedelem oka. Erre tekintettel a közgyűlés megnyitásának időpontja: 10 óra 20 perc. Arra kér választ az elnök úrtól, hogy ellenőrzésre kerültek-e az Alapszabály 8.6. pontja alapján azok a nyilatkozatok, amelyek alapján a részvénykönyvbe való bejegyzést kérő részvényes, vagy a vele azonos csoportba tartozó részvényes nyilatkozik arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 5 %-át, vagy amennyiben jogszabály az eltérést megengedi legalább 2 %-át. Kérdezi továbbá, hogy a szlovák Slovintegra/Slovbena társaságok tulajdonosi összetétele ismert-e? A nyilatkozatokat a Társaság megvizsgálta és nem talált olyan információt, amely alapján bármelyik részvényest a szavazásból ki kellene zárni. A Slovintegra a részvénykönyvi bejegyzéshez mellékelte tulajdonosi összetételét. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az évi kibocsátási tájékoztató félrevezető tartalma miatt a Legfőbb Ügyészséghez fordult, azonban az Ügyészség beadványát nem találta megalapozottnak. Bejelenti, hogy az ügyben további vizsgálat lefolytatását fogja kérni.

2 Bejelenti, hogy a napirendi pontok tárgyalása a szavazótechnikáról való döntést követően elkezdődik, egyben kéri a részvényeseket, hogy indítványukat, hozzászólásukat az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan tegyék meg. Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot: Kéri a közgyűlést, hogy határozatával döntsön a szavazótechnika használatáról, illetve annak elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, valamint tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazatával, az ismertetett gépi szavazási technikát elfogadta. (1. sz. határozat) Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot: A közgyűlés válassza meg a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Dóczi András urat, az Igazgatóság titkárát, hitelesítésére Szabó Béla urat, az ÁPV Rt. részvényes képviselőjét és dr. Horváth Zoltán részvényest. Szavazatszámlálóknak javasolja megválasztani Tóth Miklóst, a KELER Rt. képviselőjét és Fogarasi Zoltán részvényest, továbbá a jegyzőkönyv aláírására javasolja a jegyzőkönyv vezetőjét és urat az Igazgatóság elnökét, mint levezető elnököt. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, valamint tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazatával, Dóczi András urat, az Igazgatóság titkárát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére, Szabó Béla urat, az ÁPV Rt. részvényes képviselőjét és Horváth Zoltán részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Tóth Miklóst, a KELER Rt. képviselőjét, valamint Fogarasi Zoltán részvényest szavazatszámlálóknak választotta meg, továbbá jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (2. sz. határozat) Ismerteti a 3. sz. határozati javaslatot: A közgyűlés alábbi napirendi pontjait javasolja elfogadni: 1. Alapszabály módosítás (a Társaság földgázipari tevékenységével kapcsolatos közgyűlési hatáskörök és a B sorozatú részvényhez fűződő jogok módosítása, valamint egyéb, így különösen a jogszabályok és tőzsdei szabályzatok változása miatt szükséges módosítások) 2. Előzetes hozzájárulás megadása a MOL Rt. földgázipari tevékenység végzése céljából létrehozott 100%-os tulajdonú leányvállalatai alapító okiratának módosításához 3. Az A és B sorozatú nyomdai úton előállított részvények dematerializált formában előállított részvényekké történő átalakítása és az ehhez kapcsolódó Alapszabályi rendelkezések módosítása 4. C sorozatú törzsrészvények A sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása és az ehhez kapcsolódó Alapszabályi rendelkezések módosítása 5. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke átváltoztatható kötvények kibocsátásával történő felemelésére a Társaság hosszú távú ösztönzési rendszerének 2

3 végrehajtása céljából, ehhez kapcsolódó Alapszabályi rendelkezések és az Igazgatósági tagok díjazásának módosítása 6. Igazgatósági tagok újraválasztása Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendre tűzött kérdésekben az Alapszabály módosítás kivételével a közgyűlés a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz. Tájékoztatja továbbá a részvényeseket, hogy a közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazatával, a közgyűlés ismertetett napirendi pontjait elfogadta. (3. sz. határozat) Mielőtt rátérne az első napirendi pont részletes tárgyalására, tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság napirendi pontokra vonatkozó javaslatait megvizsgálta és azokat elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság erre vonatkozó jelentése a szétosztott írásbeli tájékoztató végén található. Bejelenti, hogy az 1. sz. napirend megtárgyalására kerül sor: Alapszabály módosítás (a Társaság földgázipari tevékenységével kapcsolatos közgyűlési hatáskörök és a B sorozatú részvényhez fűződő jogok módosítása, valamint egyéb, így különösen a jogszabályok és tőzsdei szabályzatok változása miatt szükséges módosítások) Novákovity Milán Javasolja a közgyűlés felfüggesztését, tekintettel arra, hogy a gázüzletág leválasztására indítványt kíván előterjeszteni és az indítványnak megfelelő alapszabályi változtatások elkészítésére és a közgyűlés elé terjesztésére időre lenne szüksége. Az is indokolná a felfüggesztést, hogy az 5. napirendi pontban javasolt határozati javaslatra vonatkozó kiosztott anyag nem tartalmazza, hogy az átváltoztatható kötvényeket milyen feltételekkel lehet részvényre változtatni. Kéri, hogy javaslatáról döntsön a közgyűlés. Dr. Daróczi Ottó ügyvéd a VCP részvényes képviseletében: Véleménye szerint az 1. napirendi pont nem indokolható jogszabályi változással vagy tőzsdei szabályzatok változásával, mert sem a gáztörvény, sem a tőzsdei szabályzatok nem kötelezik a MOL Rt-t, hogy ilyen jellegű Alapszabály módosítást hajtson végre. Az Alapszabály módosítására vonatkozó napirendi ponthoz mintegy hatvan módosító indítványt, ill. új javaslatot, vagy korábbi rendelkezések törlését tartalmazó határozati javaslatot kíván előterjeszteni, ezért kéri, hogy javaslatainak elhangzása után azonnal kerüljön sor a szavazásra, így nem kellene a szavazás előtt a határozati javaslatot újra megismételni. : Dr. Daróczi úr hozzászólására válaszolva tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság sem ítélte úgy, hogy lenne bármilyen jogszabály, ami Alapszabály-módosításra 3

4 kötelezné a részvényeseket. Az Igazgatóság azért javasolta ezt a közgyűlési napirendi pontot, mert a kormány döntése alapján a gázüzletággal kapcsolatos politikája megváltozni látszik, és ez egyben a részvényesek, ill. az Igazgatóság számára kibővített szabadságot biztosít. A meghirdetett napirendi pontban ez úgy szerepelt, hogy valamint egyéb, így különösen a jogszabályok és tőzsdei szabályzatok változása miatt szükséges módosítások, tehát nemcsak a jogszabályi változásról és tőzsdei szabály-változásról van szó, hanem egyéb módosításokról is. Határozati javaslat hangzott el a közgyűlés felfüggesztésére és a közgyűlés későbbi időpontban való folytatására, ezért kéri a részvényeseket, hogy 4. sz. határozati javaslatként döntsenek a közgyűlés felfüggesztéséről. Megállapítja, hogy a közgyűlés 350 igen, nem és tartózkodik, a közgyűlés felfüggesztésére, illetve későbbi időpontban történő megismétlésére vonatkozó javaslatot elutasította. (4. sz. határozat) Dr. Strommer József Javasolja, hogy az Igazgatóság határozati javaslata előtt ismerjék meg a részvényesek a módosító javaslatokat és ezt követően szavazzanak az adott kérdésről. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a részvényesi indítványnak megfelelően először Zelena úr részvényes határozati javaslatairól fog szavazni a közgyűlés a felolvasottak sorrendjében, és utána az Igazgatóság határozati javaslatáról. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Alapszabály módosítására tett indítványait a tőkeszerkezet optimalizálásának, továbbá az eddigieknél hatékonyabb tőkebevonás lehetőségének megteremtése, valamint a részvényesi érték növelésének szándéka motiválja. Elsőként javasolja, hogy az Alapszabályba Preambulum kerüljön beépítésre. Ismerteti a 5. sz. határozati javaslatot: PREAMBULUM I. A Társaság részvényesei bocsánatot kérnek a Magyar Köztársaság lakossági, vállalkozói és valamennyi intézményi gázfogyasztójától azért az összeségében több milliárd dollárt is elérhető többletköltségekért, amelyeket a Társaság vezetésének két helytelennek bizonyult, múltbeli döntése okoz számukra a és közötti években. Az import beszerzés hatékonyságát hátrányosan érintő két helytelen vezetői döntés az alábbi: a Gazpromnak a földgáz importár sávos rögzítésére vonatkozó évi ajánlatának elutasítása, melynek következtében jelentősen megnőtt az importár, a hosszú távú gázimport szerződésben vállalt, szigorú TOP átvételi és fizetési kötelezettséget tartalmazó feltételnek 2016-ig történt elfogadása. A hosszú távra vonatkozó döntés figyelmen kívül hagyta a Magyar Köztársaság EUcsatlakozásának várható időpontját, melynek következtében a csatlakozást köve- 4

5 II. tően, a földgázpiac megnyitásával, a Társaságnak és a magyar földgázpiac más szereplőinek is befagyott költségei keletkezhetnek. A Társaság részvényesei bocsánatot kérnek a Társaság működési székhelye szerinti ország, azaz a Magyar Köztársaság valamennyi adófizető polgárától azért a bevételkiesésért, amelyet a Társaság Alapszabálya, nevezetesen a szakmai befektetők távoltartását szolgáló, a tulajdonosi jogokat korlátozó, továbbá az állami részvények hatékony értékesítését és a hatékony tőkebevonást akadályozó Alapszabályi rendelkezések következtében veszíthet el országuk költségvetése. Kéri a részvényeseket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 340 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (5. sz. határozat) Ismerteti a 6. sz. határozati javaslatot: 5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE: Lábbeli-,bőráru-kiskereskedelem tevékenység után kerüljön felvételre a Máshová nem sorolható tevékenység: Ennek indoka, hogy a földgázfogyasztók alkotmány - és törvényellenes jogszabály által kikényszeríttet támogatása, beszerzési ár alatti gázértékesítés formájában, vagy emelt mértékű bányajáradék fizetése keretében, valamennyi devizabelföldi és devizakülföldi gázfogyasztó részére, a háztartások jövedelmi helyzetének, támogatási rászorultságának vizsgálata nélkül, ily módon korlátozva a különböző tüzelő anyagok közötti szabad verseny kialakulását. Megállapítja, hogy a közgyűlés 440 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (6. sz. határozat) Ismerteti a 7.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály 8.8. pontját javasolja kiegészíteni az alábbi, aláhúzott szövegrésszel: 8.8.Amennyiben, a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír kezelőt kivéve, egy részvényes, vagy több, az Alapszabály pontja értelmében azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes együttesen a Társaság szavazati jogot biztosító A sorozatú törzsrészvényeinek több mint 25%-át megszerzi, az adott részvé- 5

6 nyes, vagy a részvényesi csoport tagjai a Társaságban lévő részesedésük arányában együttesen kötelesek nyilvános vételi ajánlatot tenni valamennyi a Társaság részvényeinek több mint 25%-os részesedést meghaladó részére. A nyilvános ajánlattételt a mindenkor hatályos értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni azzal, hogy a vételi ajánlatban a részvényekért ajánlott ellenérték nem lehet kevesebb, mint a korábbi külföldi és belföldi forgalomba-hozatalok során kialakult jegyzési árak, valamint a nyilvános ajánlattételi kötelezettség beálltának időpontjától visszafelé számított egy naptári év legmagasabb tőzsdei ára közül a magasabb. Megállapítja, hogy a közgyűlés 215 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (7. sz. határozat) Ismerteti a 8.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabályt 8. pontját egy új 9. alponttal javasolja kiegészíteni, az alábbiak szerint: 8.9. AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ ÉS A JEGYZÉSI JOGOT BIZTOSÍTÓ KÖTVÉNY A Társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani (átváltoztatható kötvény) A Társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemelésekor - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény) Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátása esetén a részvényeseket részvényeik arányában előjegyzési jog illeti meg. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (8. sz. határozat) Ismerteti a 9.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabályt 8. pontját egy új 10. alponttal javasolja kiegészíteni, az alábbiak szerint: SAJÁTRÉSZVÉNY VÁSÁRLÁS A társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, és a részvényt egy éven belül el kell idegenítenie. A Társaság nem vállalhat készfizető kezességet a részvény harmadik személy által történő megszerzésével összefüggésben, továbbá nem nyújthat kölcsönt harmadik személynek a részvény megszerzéséhez és nem állapodhat meg halasztott fizetési feltételről. 6

7 Megállapítja, hogy a közgyűlés 340 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (9. sz. határozat) Ismerteti a 10.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály pontjának törlését javasolja, mert jelen rendelkezés fékezi a hatékony tőkebevonás lehetőségét és hátráltatja az állami részvények értékesítésének hatékonyságát Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Magyar Államot, az ÁPV Rt.-t, annak bármely jogutódját, a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szervet és a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell. Megállapítja, hogy a közgyűlés 205 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (10. sz. határozat) Ismerteti a 11.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontja utolsó mondatának törlését A "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a következők bármelyikét jelenti: (ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására, beleértve szerződés, megállapodás, kapcsolat (úgy mint vezető tisztségviselő, alkalmazott, megbízó, megbízott, meghatalmazó, meghatalmazott, képviselő, képviselt, engedményező, engedményes, zálogjogosult, zálogkötelezett vagy a Polgári Törvénykönyv 685. (b) pontjában írt közeli hozzátartozói viszony) folytán vagy bármely más módon. (Azokat a részvényeseket, akik ugyanazon társaság alkalmazottai, pusztán e kapcsolat folytán nem kell úgy tekinteni, mintha egymással együtt szavaznának, vagy a szavazati jog gyakorlásában osztoznának, kivéve, ha az ellenkezője bebizonyosodik.) E bekezdés alkalmazásában közvetett tulajdonláson vagy a szavazati jogok közvetett gyakorlásán kell érteni egy vállalkozás (továbbiakban: "eredeti vállalkozás") tulajdoni hányadai többségének vagy szavazatai többségének az eredeti vállalkozásban tulajdoni részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkező, egy vagy több más vállalkozás (to- 7

8 vábbiakban: "köztes vállalkozás") többségi tulajdoni hányadain és/vagy szavazatain, vagy ezek kombinációján keresztül történő, közvetett vagy közvetlen birtoklását vagy gyakorlását. Amennyiben a vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek többségét bírja, vagy a szavazati jogok többségét gyakorolja, azt úgy kell tekinteni, mintha e vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek egészével vagy a szavazati jogok teljességével rendelkezne. Amennyiben egy részvényesi csoport, amint az a fentiekben meghatározásra került, a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 215 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (11. sz. határozat) Ismerteti a 12.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pont második és harmadik mondatának, valamint a pontjának törlését Minden részvényes köteles az Igazgatóságot tájékoztatni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele a és pontok szerint azonos csoporthoz tartozó részvényes tulajdonában tartja -e a Társaság részvényeinek 10%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a és pontoknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 10%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert saját maga vagy részvényesi csoportja 10%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát Amennyiben egy részvényesi csoport, - amint az a fentiekben meghatározásra került - a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogot figyelmen kívül kell hagyni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 340 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (12. sz. határozat) Ismerteti a 13.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály 10. pontját új 5. alponttal javasolja kiegészíteni, az alábbiak szerint: 8

9 10.5. Valamennyi, az A sorozatú törzs részvények legalább 9 %-át tulajdonában tartó részvényes, vagy részvényesi csoport jogosult 1 tagot delegálni a Társaság Igazgatóságába. Mindaddig, amíg valamely részvényesnek az "A" sorozatú részvények több, mint 9 %-át a tulajdonában tartja, a közgyűlésen képviselt, szavazásra jogosító részvények számára tekintet nélkül a szavazatok 50%-át + 1 szavazatot gyakorolhatja az Igazgatóság egy nevesített tagjának megválasztása és visszahívása tekintetében. E joguk gyakorlásáról a részvényesek írásban csak a közgyűlés javára mondhatnak le. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (13. sz. határozat) Ismerteti a 14.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály 12. pontjának javasolja a részvényesek jogai és kötelezettségei címet adni és 1. alpontként az alábbiakkal kiegészíteni: 12. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az új részvények, vagy átváltoztatható kötvények kibocsátása, vagy bármely más tőkeemelést eredményezhető tranzakió esetén a Társaság részvényeseitt, a közzététel napjától számított 30 napon belül, részvényeik arányában, elővételi/előjegyzési jog illeti meg. Az elővételi/előjegyzési jog érvényesítésére vonatkozó igényt írásban kell a Társaság felé jelezni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (14. sz. határozat) Ismerteti a 15.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 2. alponttal történő kiegészítését A társaság részvénykönyvbe bejegyzett tagjai, amennyiben erre igény tartanak, jogosultak a menedzsment ösztönzési program keretében biztosított kedvezményes kötvények, átváltoztatható kötvények és részvények jegyzésére a programban résztvevő vezetők által igényelhető mennyiségben, de maximum az alaptőke feléig. Megállapítja, hogy a közgyűlés 345 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (15. sz. határozat) 9

10 Ismerteti a 16.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 3. alponttal történő kiegészítését A vezető tisztségviselők kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság kötelezi a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (16 sz. határozat) Ismerteti a 17.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 4. alponttal történő kiegészítését A részvényesek betekintési jogának gyakorlása nem sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait, ezért titoktartási nyilatkozattételre kötelezhetők. Az üzleti titkot megsértő részvényes a hatályos polgári és büntető jog szerint felelősségre vonható az üzleti titok megsértésével okozott vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (17. sz. határozat) Ismerteti a 18.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 5. alponttal történő kiegészítését Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (18. sz. határozat) Ismerteti a 19.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 6. és 7. alponttal történő kiegészítését. 10

11 12.6.Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni A Társaság, mint nyilvánosan működő részvénytársaság Alapszabálya a névre szóló részvények esetében meghatározhatja az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során tilos a részvényesek közötti bármiféle különbségtétel. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (19. sz. határozat) Ismerteti a 20.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 8. alponttal történő kiegészítését A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. A betekintést kérő részvényes üzleti titoktartási nyilatkozattételét követően az Igazgatóság nem tagadhatja meg a felvilágosítást. Abban az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titok megsértője a polgári és büntető jog rendelkezései szerint kártérírésre kötelezhető, illetve három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Megállapítja, hogy a közgyűlés 225 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (20. sz. határozat) Ismerteti a 21.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 9. alponttal történő kiegészítését A közgyűlési határozat meghozatalánál nem szavazhat az részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. Megállapítja, hogy a közgyűlés 135 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (21. sz. határozat) 11

12 Ismerteti a 22.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 10. alponttal történő kiegészítését Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Megállapítja, hogy a közgyűlés 135 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (22. sz. határozat) Ismerteti a 23.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 11. és 12. alponttal történő kiegészítését A Alapszabályban a társasági jogviták tekintetében állandó, vagy eseti választottbíráskodás egyaránt kiköthető a választottbíráskodásról szóló évi LXXI. törvény szabályai szerint Társasági jogvitának minősül a Társaság és részvényese - ideértve a társaságtól egyébként megvált korábbi részvényest is - közötti, valamint a részvényesek egymás közötti jogviszonyában az alapszabállyal kapcsolatban avagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita. Megállapítja, hogy a közgyűlés 135 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (23. sz. határozat) Ismerteti a 24.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 13. alponttal történő kiegészítését A szavazatok legalább két százalékát képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (24 sz. határozat) 12

13 Ismerteti a 25.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály új 12. pontjának 14., 15. és 16. alponttal történő kiegészítését Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól Az éves beszámoló részét nem képező üzleti jelentés a Társaság szákhelyén a részvényesek által megtekinthető és a Társaság biztosítja, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen A Cégbíróságon letétbe helyezett éves beszámoló adatai nyilvánosak, azokról a cégbíróságon, vagy a Társaság befektetői kapcsolattartásért felelős munkatársától a részvényesek tájékoztatást kaphatnak és másolatot készíthetnek. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (25. sz. határozat) Ismerteti a 26.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti b) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: 12.2.b.) a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés kivételével az alaptőke felemelése és leszállítása; zártkörű alaptőke-emelés elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag jogosult személy(ek), illetve részvényes(ek) kijelölése, feltéve, hogy az Igazgatóság által megállapított kibocsátási árfolyam meghaladja a korábbi kibocsátások, forgalombahozatalok során elért legmagasabb értéket Megállapítja, hogy a közgyűlés 230 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (26. sz. határozat) Ismerteti a 27.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti l) pontjának törlését, és az alábbiak szerinti új szövegezését: 12.2.l.) döntés a saját részvény megszerzéséről, - ideértve a részvények számát és az érte adandó ellenérték meghatározását is - kivéve, ha a saját részvény megszerzésére a részvénytársaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése, valamint a munkavállalói és vezetői ösztönzési program működtetése érdekében van szükség. Az előbbi esetben az igazgatóság köteles a saját részvény megszerzéséről és annak indokairól a soron következő közgyűlésen tájékoztatást adni. 13

14 Bejelenti, hogy a fenti pontra vonatkozó következő változatot a szavazást követően kívánja előterjeszteni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 115 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (27. sz. határozat) Ismerteti a 28.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti l) pontjának az alábbiak szerinti új szövegezését: 12.2.l) A közgyűlés a saját részvények értékesítésére minimális árfolyamot határozhat meg. Ilyen értelmű közgyűlési határozat hiányában a Társaság részvényeinek legutóbbi forgalombahozatala során külföldön kialakult USD jegyzési árat, vagy a belföldön kialakult HUF jegyzési árnak a KSH inflációs adatával kiigazított értékét kell minimális értékesítési árnak tekinteni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 105 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (28 sz. határozat) Ismerteti a 29.sz. határozati javaslatot. Ismételten javasolja az Alapszabály eredeti l) pontjának az alábbiak szerinti új szövegezését: 12.2.l.) döntés saját részvények beszerzési átlagár, vagy a korábban elért legmagasabb kibocsátási ár alatti árfolyamon való értékesítéséről, cseréjéről, tőzsdén kívüli értékesítéséről, vagy személyre szóló elhelyezéséről, opciós jog értékesítéséről, az alaptőke leszállításával történő bevonásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés 315 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (29. sz. határozat) Ismerteti a 30.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti n) pontjának módosítását az alábbiak szerint: n) a Társaság földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet végző leányvállalatában meglévő tulajdonosi részesedésének az értékesítése, vagy a leányvállalat alaptőke-emelésének a jóváhagyása, amennyiben az értékesítés vagy az alaptőke-emelés eredményeként a Társaság tulajdonosi aránya a leányvállalatban 50% szavazatot biztosító tulajdonosi részesedés alá csökkenne; 14

15 Megállapítja, hogy a közgyűlés 215 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (30. sz. határozat) Ismerteti a 31.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti pontjának új s) alponttal történő kiegészítését s.) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódó Döntési és Hatásköri Lista jóváhagyása Megállapítja, hogy a közgyűlés 105 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (31. sz. határozat) Ismerteti a 32.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti pontjának új s.1) és s.2) alponttal történő kiegészítését s.1.) olyan földgázkészlet kitermelésének jóváhagyása, amelyet a Társaság privatizációjának évi kezdete után a Társaság saját költségén kutatott meg, tárt fel és vont termelésbe és az említett költségek viselése ellenére az e mezőkből kitermelt földgázkészlet nem a részvényesi érték növelését, hanem más célt, például a földgázfogyasztók támogatását szolgálná, például megemelt bányajáradék fizetési kötelezettség, vagy más állami elvonás alkalmazásával s.2.) Nem szükséges a közgyűlés jóváhagyása abban az esetben, ha a fogyasztók támogatására a rászorultság vizsgálata mellett, a háztartások jövedelmi helyzetétől függően, továbbá a különböző tüzelő anyagok szabad versenyét nem sértő módon kerül sor. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (32. sz. határozat) Ismerteti a 33.sz. határozati javaslatot. Ismételten javasolja az Alapszabály eredeti pontjának új s) alponttal történő kiegészítését s.) Olyan földgázbeszerzés jóváhagyása, amelynek teljesülése során a hatékony és gazdaságos működésre vonatkozó, az évi XLI. gázszolgáltatásról szóló tv. (Gszt.) 10.. (1) bekezdés b. pontjában előírt törvényi kötelezettség teljesítése, a beszerzési és a viszonteladói árak jelentős eltérése miatt 15

16 nem biztosított, vagy a évi XLII. Törvény a földgázellátásról 48. (2) bekezdésével ellentétben a hatósági ár, díj nem tartalmazná az indokoltan befektetett eszközök és a hatékony működés költségeinek megtérülését, valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget. Véleménye szerint gázár ügyben a Társaság felülvizsgálati kérelmének május 27-i Legfelsőbb Bíróság által történt elutasítása miatt indokolt lett volna egy rendkívüli tájékoztatás megjelentetése. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (33. sz. határozat) Ismerteti a 34.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály eredeti c) alpontjának törlését. c.) az Alapszabály módosítása a 7.2.(b), 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., és pontokban foglaltakkal kapcsolatban; Megállapítja, hogy a közgyűlés 225 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (34. sz. határozat) Ismerteti a 35.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontjának a módosítását az alábbiak szerint: A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, és - amennyiben a napirenden a pont szerint a "B" sorozatú részvény hozzájáruló szavazatát igénylő kérdés szerepel - a "B" sorozatú részvény tulajdonosa jelen van. A határozatképesség megállapításánál a és pontokban írt korlátozások figyelembe vételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a tizenöt napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Megállapítja, hogy a közgyűlés 415 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (35. sz. határozat) Ismerteti a 36.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály pontjaként az alábbi szövegezést javasolja: 16

17 14.2. A közgyűlésen az évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról rendelkezéseiben biztosított részvényesi jogok sem a közgyűlés, sem a közgyűlés elnöke által nem korlátozhatóak. Megállapítja, hogy a közgyűlés 225 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (36. sz. határozat) Ismerteti a 37.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály pontjaként az alábbi szövegezést javasolja: 14.4 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - a nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Megállapítja, hogy a közgyűlés 125 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (37. sz. határozat) Ismerteti a 38.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontjának 2. alponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint: Az igazgatósági tagsági megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a Társaság legfőbb szerve által bármikor visszahívhatók. Megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (38. sz. határozat) Ismerteti a 39.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontjának 3. alponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint: 17

18 Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 110 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (39. sz. határozat) Ismerteti a 40.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontjának 4. és 5. alponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint: Az Igazgatóság tagjai a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog és a büntető jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben A részvénytársaság igazgatóságának a ( ) bekezdésben foglalt módon okozott kárért való felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a felügyelő bizottság tudomására hozta. Megállapítja, hogy a közgyűlés 215 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (40. sz. határozat) Ismerteti a 41.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály k) és m) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: k.) a részvénykönyvbe való betekintés engedélyezése, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes kivételével, m.) részvényesnek az iratokba történő betekintés engedélyezése, üzleti titkot érintő betekintési kérelem esetén a betekintést kérelmező személy titoktartási nyilatkozattételre kötelezése, Megállapítja, hogy a közgyűlés 105 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (41. sz. határozat) 18

19 Ismerteti a 42.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály n) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: n.) döntés a Társaság alaptőkéjének jelen Alapszabály 17. d.) pontja szerinti felemeléséről, kivéve az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő tőkeemelést, amennyiben az Igazgatóság által jóváhagyandó kibocsátási/ jegyzési ár nem érné el a Társaság részvényeinek legutóbbi forgalombahozatala során külföldön kialakult USD jegyzési árat, vagy a belföldön kialakult HUF jegyzési árnak a KSH inflációs adatával kiigazított értékét. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (42. sz. határozat) Ismerteti a 43.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály m) pontjaként az alábbi szövegezést: m.) A saját részvény elidegenítése az Igazgatóság feladata. Az elidegenítésre kizárólag nyilvános tőzsdei ügylet keretében, a Budapesti Értéktőzsdén kerülhet sor. Az értékesítési megbízást 8 nappal a megbízás hatálybalépését megelőzően közzé kell tenni. Amennyiben a piaci árfolyamok nem teszik lehetővé a közgyűlés által meghatározott minimális árfolyam feletti éven belüli értékesítést, úgy az Igazgatóság köteles önkötéssel az értékesítési kötelezettség idejét kitolni, vagy a részvények bevonásáról intézkedni. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (43. sz. határozat) Ismerteti a 44.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály pontjának kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. Megbízatásuk bármikor visszavonható, illetve az 5 év elteltével újra meghosszabbítható. Ha a megbízás időtartamáról a részvényesek nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni. Megállapítja, hogy a közgyűlés 20 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (44. sz. határozat) 19

20 Ismerteti a 45.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály pontjának módosítását az alábbiak szerint: Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság Közgyűlés választja meg saját tagjai közül. Az elnököt e tisztségéből az Igazgatóság Közgyűlés bármikor visszahívhatja. Megállapítja, hogy a közgyűlés 320 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (45 sz. határozat) Ismerteti a 46.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály 17. d) pontjának törlését javasolja. 17. d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján október 11-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb 25%-ával, azaz maximum ,- forint összeggel, A sorozatú részvények nyilvános kibocsátása útján, vagy új C sorozatú 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű, minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint után egy szavazatra, azaz összesen 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosító törzsrészvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. Az alaptőkét az Igazgatóság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplő idő és összeghatáron belül kizárólag a kibocsátásról szóló döntést megelőző évi, teljes egész évre vonatkozó auditált mérlegében legalább 100 Mrd Ft-ot kitevő saját tőkéjű, bejegyzett olajipari, fő tevékenységként kőolaj feldolgozással vagy üzemanyag kiskereskedelemmel vagy kőolaj kitermeléssel foglalkozó vállalkozások (a MOL leányvállalatok kivételével) részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történő részvénycsere vagy részvényekkel történő fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni. Az Igazgatóság által elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a forgalomban lévő A sorozatú törzsrészvények határozathozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál nem lehet kevesebb. Jelen felhatalmazás alapján és keretén belül az Igazgatóság több részletben is határozhat az alaptőke-emelésről, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg az alaptőke 25%-át, azaz a ,- Ft-ot. Megállapítja, hogy a közgyűlés igen, nem és tartózkodik szavazattal, valamint a B sorozatú részvény tulajdonosának nem szavazatával részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (46. sz. határozat) Ismerteti a 47.sz. határozati javaslatot. Az Alapszabály 17. d) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: 20

21 d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján október 11-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb 25%-ával, azaz maximum ,- forint összeggel, A sorozatú részvények nyilvános kibocsátása útján, vagy új C sorozatú 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű, minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint után egy szavazatra, azaz összesen 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosító törzsrészvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. Az alaptőkét az Igazgatóság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplő idő és összeghatáron belül kizárólag a kibocsátásról szóló döntést megelőző évi, teljes egész évre vonatkozó auditált mérlegében legalább 100 Mrd Ft-ot kitevő saját tőkéjű, bejegyzett olajipari, fő tevékenységként kőolaj feldolgozással vagy üzemanyag kiskereskedelemmel vagy kőolaj kitermeléssel foglalkozó vállalkozások (a MOL leányvállalatok kivételével) részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történő részvénycsere vagy részvényekkel történő fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni, azzal a további feltétellel, hogy részesedésszerzésre, vagy eszközvásárlásra irányuló ügyletben az eladó személye csak valamely állami vagyonkezelő szervezet, vagy maga az akvizició tárgyát képező gazdasági társaság lehet. Az Igazgatóság által elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke sem a forgalomban lévő A sorozatú törzsrészvények határozathozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál, sem a 13 P/E mutatóval számított piaci árfolyamértéknél nem lehet kevesebb. Jelen felhatalmazás alapján és keretén belül az Igazgatóság több részletben is határozhat az alaptőkeemelésről, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg az alaptőke 25%-át, azaz a ,- Ft-ot. Megállapítja, hogy a közgyűlés 0 igen, nem és tartózkodik részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát elutasította. (47. sz. határozat) Ismerteti a 48.sz. határozati javaslatot. Javasolja az Alapszabály 17. d) és e) pontjaként az alábbi szövegezést: d.) Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik - ideértve az Igazgatóság felhatalmazásával megvalósítandó zártkörű alaptőkeemelést is - az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről. e.) Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését elhatározó közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben, illetve meghívóban a Gt (4) bekezdésében előírtakon kívül ismertetni kell: a) az alaptőke-emelés módját; b) az alaptőke-emelés tervezett legkisebb összegét (a jegyzési minimumot); c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapító okirat (Alapszabály) módosításának tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a 21

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Felügyelő bizottsági ügyrendek jóváhagyása Előkészítette: dr. Uhrin Anna jogász Véleményező bizottság Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/6. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE VELEM VID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A Velem Vid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Pécs, 2016. április 04. Az Igazgatóság jelentése a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

I. Fejezet Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították, illetve mikortól hatályos a módosítás. 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14

FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya 1 / 14 FORGALMAZÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 / 14 Budapest, 2014. szeptember hó. napján 1. Bevezető A szövetség természetes és jogi személyek, illetve jogi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Az egyesület neve, székhelye és jogállása és egyéb adatai: 1. Az egyesület neve: Vulkán Tömegsport Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Népház u. 3. 3.

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. 1 Az Igazgatóság A Társaság ügyvezető szerve

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.)

A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) A DÖBRÖKÖZI HAJAGOSI ERDŐBIRTOKOSSÁGI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben, 2004. április 26.) Az 1995. június 9-i alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt a Társulat 2004. március 27-én megtartott

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2011. ÁPRILIS A Társaság Igazgatósága a részeként nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND

IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND IGAZGATÓSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Társaság

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

JEGYZÕKÖNYV, A jegyzõkönyvvezetésre felkéri Flack Veronikát és István Esztert.

JEGYZÕKÖNYV, A jegyzõkönyvvezetésre felkéri Flack Veronikát és István Esztert. JEGYZÕKÖNYV, amely készült a GLOBUS Konzervipari Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 47.) Konferencia-termében, a társaság 2003. április 28-án 11.00 órakor megtartott közgyûlésén. Temesfõi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Választási Szabályzata

Választási Szabályzata Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesület Tisztségviselıinek, Testületi szerveinek és Küldötteinek Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által meghatározott, a Társaság 2014. március 28. napján megtartott

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

A megyékben és Budapesten negyedévenként alkalmazandó kényszerértékesítési kvóták

A megyékben és Budapesten negyedévenként alkalmazandó kényszerértékesítési kvóták 15210 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 71. szám 1. melléklet a 2011. évi LXXV. törvényhez A megyékben és Budapesten negyedévenként alkalmazandó kényszerértékesítési kvóták A B C 1 terület idõszak kényszerértékesítési

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben