Szerkesztõ: OROSZ LAJOS. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: OROSZ LAJOS. Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 1 7. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1

2 Szerkesztõ: OROSZ LAJOS Szerzõk: BERTALAN EDIT GÁLNÉ VÉGH EDIT LÕRINCZ ZSUZSANNA OROSZ LAJOS Lektorálták: GAÁL ÉVA MESTERHÁZI ZSUZSA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK HÉTSZÍNES CENTRUM Budapest, 2002

4

5 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

6

7 A tanulmány egy egészen sajátos típusú gyógypedagógiai centrumot körvonalaz. Az elõzmények leírásában egy iskola tartalmi, majd kisebb mértékben szervezeti átalakulását követhetjük nyomon..a bevezetõ is tükrözi a pályázók (és munkatársaik) együttgondolkodását, közös fejlesztõ munkáját. A leírtakból rokonszenves, más iskolák/intézmények számára is elgondolkodtató pedagógiai ars poetica bontakozik ki. Az átalakulásokat a pedagógusok és a környezet igényei, szükségletei együttesen formálták. Az önfejlesztõ folyamat leírása a gyermekek szükségleteinek bemutatásával együtt történik, más iskolák számára is tanulságos módon, a centrummá alakulás lépésein keresztül. Gaál Éva

8

9 TARTALOM ELÕSZÓ I. FEJEZET Bevezetés II. FEJEZET Az intézményfejlesztés története III. FEJEZET A centrum gyökerei IV. FEJEZET A Hétszínvirág Általános Iskola A pedagógiai program Az iskola tanulói Iskolánk nevelõtestülete Az iskola dokumentumai V. FEJEZET A Hétszínes Centrum A centrum elõzményei Centrum születik Az integrált nevelés A Hétszínes Centrum és szolgáltatásai VI. FEJEZET Államigazgatási és tanügyigazgatási cselekvések összehangolása VII. FEJEZET Várható eredmények, a megvalósítás költségei Mutatók eredmények MELLÉKLETEK

10 ELÕSZÓ Mi sem értünk egyet a 7 a oktatással: azonos életkorú tanulók azonos idõben azonos tanártól azonos térben azonos eszközökkel azonos célt kell, hogy elérjenek azonos mértékben. 1! 7!? 7??! 7?! A HÉT A hét azért hét, mert 7 napból áll. A hetes meseszám, a sámánlétrának hét foka, a szivárványnak hét színe van, Isten szent száma a hét, Jézus utolsó hét szava a keresztfán, ennyi hang van a zenei hangsorban, hét a szabad mûvészet száma, a miatyánkban hét könyörgés van, hetedhét országban él a hétfejû sárkány, és iskolánk neve is Hétszínvirág. 2 Tanulmányunk elkészítésekor többször megjelenik a hét tagolásban, felsorolásban. Ez kezdetben valószínûleg ösztönös volt, késõbb azonban, amikor azt tapasztaltuk, hogy lépten-nyomon felbukkan, elkezdtük tudatosan figyelni. 3 Játékra hívjuk Önöket, játsszanak velünk, keressék a hetest! Ha megtalálták, írjanak! 4 A válaszokat a Hétszínvirág Általános Iskola címén várjuk: Postacím: 8700 Marcali Petõfi u cím: 1 Arthur Englbrecht Hans Weigert: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? Avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Budapest, 1999., 39. o. 2 Részlet iskolánk gyerek pedagógiai programjából, a Hétszínes programból 3 Transzcendens mezõ 4 Aki megírja a helyes megoldást, annak ajándékot küldünk.

11 I. FEJEZET BEVEZETÉS Ebben a tanulmányban az olvasó egy iskolafejlesztés történetét, lezáró eredményeit, és a fejlõdés már nem az iskolai élet keretein belül történõ utóéletét, a Hétszínes Centrum kialakítását olvashatja. Az innovációt sokféleképpen értelmezik, az innováción túl a fejlesztést is hasonló módon, többféleképpen. Az értelmezés fontos, hiszen meg kell ítélni a fejlesztések és/vagy innovációk valódiságát. A Hétszínvirág Általános Iskolában folyó tízéves intenzív fejlesztõ munka melyet megelõzött a pedagógusok addigi rejtett önfejlesztése, fejlõdése a valódi innovációk és a valódi iskolafejlesztések kategóriájába tartozik. Úgy gondolom, hogy valódiságát a következõ tények igazolják: a fejlesztõ munka minden eleme a kezdeti elemektõl egészen a jelen állapotig bizonyos értelemben a tudományos kutatás kategóriájába nehezen illeszthetõ, de végül is valamilyen elemzésre vagy elõfeltevésre alapozott stratégia kialakítása mentén folyt. Az ad hoc jellegû, azonnali cselekvési kényszert, ami általában és általánosan az alkalmazkodásban jelentkezik 5, nem tekintjük iskolafejlesztésnek, mert mi a belsõ fejlõdési kényszerbõl, felismerésbõl táplálkozó tervszerû átalakító folyamatot tartjuk valódi fejlesztésnek, ami szerintünk folyt és folytatódik ma is a Hétszínvirág Iskolában. Az alkalmazkodás minõségét pontosítva úgy gondoljuk, hogy valódi és hiteles alkalmazkodás az, amely megalapozott kutatásra, a kutatásból levont következtetéseken nyugvó stratégiai tervezésen alapuló fejlesztésre, és ugyanezen igények alapján (a környezet által rejtetten vagy nyíltan jelentkezõ igények alapján) a terjesztésben valósul meg. E tanulmány nem vállalkozhat arra, hogy a Hétszínvirág Iskolában folytatott kutató, fejlesztõ és terjesztõ munka minden elemét részletesen feltárja, inkább azokat az elemeket igyekeztünk modellszerûen leírni, amelyek Kornai János után - az árak nélküli alkalmazkodás -t 6 teszik lehetõvé, azaz olyan modellt szeretnénk e tanulmányban a pedagógiai közvélemény elé tárni, amely modell lehetséges utakat és az utakon lehetséges cselekvéseket fogalmaz meg lehetõség szerint a legkisebb anyagi ráfordítással 7. A fejlesztést árak nélküli alkalmazásban gondoljuk és gondoltuk át, s e 5 Alkalmazkodás a különbözõ szabályzókhoz, pénzügyi feltételekhez, külsõ feltételek megváltozásához. 6 Kornai János: A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Kénytelen voltam kiemelni az anyagiakat, a szellemi erõforrások és beruházások tekintetében a tanulmány nem éppen szerény követelmények teljesülését várja el.

12 14 BEVEZETÉS modell megalkotása bármely kisebb iskolaszövetségben vagy több intézmény együttmûködésében megvalósítható, egyelõre beruházások, azaz árak nélkül, csupán a humántõke együttmûködésével, és néhány már elkészült eszköz szabad alkalmazásával. 8 Reméljük, a megvalósíthatóságot az eszközök hiánya nem befolyásolja! Tanulmányunk célcsoportjai elsõsorban azok az intézmények és intézmények közötti együttmûködési rendszerek, amelyek valóságában gondolják át a gyógypedagógia tehetetlenségét az integráció szervezeti kultúrájának megvalósításában, és megpróbálják humanista módon kielégíteni az eltérõ nevelési szükségletû gyermekek igényeit, nem intézmény-centrikusan, hanem a gyermekek értékeire alapozó szolgáltatási hálózat segítségével. A modellünkben leírt tárgyi feltételekhez való eljutás hosszú, több szálon futó és gyakran kudarcot is valló folyamat eredménye. Sokat gondolkodtunk azon, hogy a feltételeket leírjuk-e. Ezt fontolgattuk azért is, hogy a nálunk meglévõ és bemutatott tárgyi feltételek nehogy elijesszék a modell alkalmazásától azokat a fejlesztési lehetõségeket keresõ intézményeket, amelyek ma még szerényebb eszközállománnyal rendelkeznek. Iskolánk fejlesztésében elsõ pillanattól kezdve az az elv volt érvényes, és ezt ajánljuk a modellt esetleg alkalmazó intézményi közösségeknek vagy szövetségeknek, hogy ne arra koncentráljanak a forrásokat illetõen, a humán tõke tekintetében pedig egyértelmûen ne, ami nincs, hanem arra alapozzanak, amijük van. 9 Általánosítható tapasztalat a magyar pedagógiai gyakorlatban az, hogy amikor feladatok elvégzésére kerülhetne vagy kerül sor, akkor legelõször a hiányzó feltételek vizsgálatával kezdik a munkát, a melévõ lehetõségek tanulmányozása helyett. Ennek kimenetele az erõforráskorlátok miatt egyértelmû: a vizsgálat eredményével megelégedve pedig lezárják az intézményfejlesztés lehetõségét: Hát ez nincs, ezzel sem rendelkezünk, ezért nem lehet ezt végrehajtani. 10 Mi azt szeretnénk, ha e vélekedés helyett így vélekednének a tanulmányt olvasók: Ez van, ezzel rendelkezünk, mindezek birtokában ezt a fejlesztést tudjuk/fogjuk végrehajtani, s ha mindezt véghezvittük, valószínûsíthetjük, hogy valamibõl többel fogunk rendelkezni, amely többletre alapozva újabb fejlesztést lehet tervezni. 11 Iskolafejlesztésünk nem abban a hagyományos értelemben testesül meg, hogy intézményt építünk és növesztünk, mert mi úgy gondoljuk Schumacher után szabadon, hogy a kicsi a szép. Azt hisszük, hogy kicsi méretekben együttmûködõen, egymás vanságait figyelembe vevõen, egymás érdekeit, fizikális és szellemi terét 8 Ezeket az eszközöket remélhetõleg mielõbbi állami támogatással szeretnénk közkinccsé tenni. 9 Ez az elv természetesen a gyermekek fejlesztésében és az iskola szinte minden területén és tevékenységeiben megnyilvánul, ilyen módon: érték. 10 Ezért a gondolkodásmódért nem elsõsorban a pedagógus a felelõs, hanem elsõsorban az a tanárképzés, amely a mai napig nem a valóságból táplálkozva szervezi a pedagógusképzést, illetve a reakciója a valóságra viszonylag lassú, amely ideális helyzetben ideális cselekvéseket kíván közvetíteni, tudomást sem véve az erõforráskorlátos világról. Például nem veszi tudomásul azt a folyamatot, amely már közel két évtizede az alternatív pedagógiák gyakorlatában és terjedésében az iskola fogalmának átrendezõdésében testesül meg. 11 PDCA ciklus majd késõbb SDCA ciklus alkalmazása

13 BEVEZETÉS 15 tiszteletben tartva lehet növelõdni, e növekedés természetesen illeszkedik abba a folyamatba, amit társadalomalakulásnak hívunk, s a fejlõdés természetes erõteret teremt magának, elõször szûkebb, majd tágabb környezetében. Az etikus döntés, avagy a döntés etikája 12 nekünk azt jelenti, hogy lehetõleg a legkevesebb erõforrás és a környezetre gyakorolt legkevesebb hatás mellett igyekezzünk pedagógiai cselekvéseket tervezni, azaz értéket közvetíteni, a tanulást segítve. A mi intézményünk nem növekedéspárti; nem gondoljuk, hogy azzal bizonyíthatja életképességét, hogy mekkora gyereklétszámot tud felmutatni, hány tantermet, hány számítógépet és milyen felvételi vagy tanulmányi versenyeredményeket tud produkálni. Számunkra a mérhetetlen jelenti a teljességet: gyermekeink jóérzése, sikere, együttmûködése, alkotó kreatív gondolkodásának fejlesztése, a bizalom mint transzcendentális elem növekedése. 13 Iskolánk szerintünk úgy viselkedik, mint egy élõlény, ezért növekszik, s növekedése során eljut olyan állapotba is, amikor természetes életjelenségei között terjed és szaporodik. Természetesen az élõlényszerûsége azt is jelenti, hogy nem megismerhetõ és nem is leírható csak általánosságban, mert egyedi nemcsak önmagában, hanem folyamataiban is. A tanulmány keretei között bemutatott modellben azt igyekszünk leírni, hogy az általunk megszerzett tudást, pedagógiai gyakorlatot, eljárásrendet és gondolkodásmódot hogyan adjuk át a velünk együttmûködõ partnereknek, s rajtuk keresztül a segítségre szoruló gyermekeknek. Folyamatosan azon gondolkodtam a bevezetõ írásakor, hogy amit leírunk, az paradigma-e vagy modell. Paradigmának kevés, modellnél több mindaz, amit Hétszínvirágnak hívnak. Nem tekinthetõ eredetinek fejlesztésünk a tekintetben, hogy elemeit a gyógypedagógia hagyományosan ember- és fejlesztésközpontú szemléletére alapozva különbözõ pedagógiai irányzatok filozófiáját és módszertani elemeit igyekezett egyesíteni, remélhetõleg egységes rendszerben. Abban viszont mégis egyedi, hogy tudatosan megkülönbözteti magát azoktól a fejlesztésektõl, amelyek rendszerezettség nélkül, egyes elemeket szerzõi jogok megsértése árán is egyedinek igyekeznek beállítani, és talán önálló, jogtiszta pedagógiának definiálni. A mi intézményünk Arisztotelésztõl folyamatosan integrálta magába a leírt, elmondott vagy bármilyen más módon közvetített, de elsõsorban humanista értékeket a pedagógia tudományterületérõl. 14 Ezen értékek integrálásával, illetve egy másfajta kontex- 12 Zsolnai László: A döntés etikája Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, A szabadságra nevelés: a döntés, a szólás, a cselekvés szabadságára nevelés. 14 Karácsony Sándor, Német László, Nagy József, Báthory Zoltán, Magyari Beck István, Zsolnai József, Zsolnai László, Vekerdy Tamás, Illyés Sándor, Montágh Imre, Mesterházi Zsuzsa, Gaál Éva, Maráczi Ernõ, Jelenits István, Odorits Ferenc, Kereszty Zsuzsa, Szeszler Anna, Horn Gábor, Horn György, Nagy Gyula. Õk azok a magyarok közül, akik kortásakként vagy szellemi örökséghagyóként hatottak ránk,, közvetve és közvetlenül. Comenius, Rudolf Steiner, Maria Montessori, Carl Rogers pedagógiai munkássága is nyomot hagyott programunkon, ahogy hatással volt még rengeteg irodalmi, mûvészeti munka hazánkból és külhonból. Elõre elnézést kérek mindazoktól, akik e felsorolásból kimaradtak, és érzik vagy tudják, hogy a Hétszínes Programhoz tettek valamit szellemi adományként.

14 16 BEVEZETÉS tusba helyezett szintetizált programcsomagot alkotott meg, és semmi esetre sem pedagógiát. Az intézmény fejlesztése nem az intézmény fizikális építésében, beruházások keresztül vitelében 15, hanem hálózatok fejlesztésében történt, melyhez már elengedhetetlen a hagyományos gyógypedagógiai tudás átértékelése, az újfajta paradigma szerinti szolgáltatások felállítása, és az ezekhez szükséges hálózati együttmûködések, szerepek kialakítása. Programunk formabontó jellegét egy pillanatig sem kívánom elfedni, mert úgy gondolom, valódi fejlesztés nem lehet meg deviancia nélkül, a valódi és igazi változások nem konfliktusmentesek, és nem szoríthatók a hagyományos keretek közé. Remélhetõleg e tanulmánykötet rámutat arra, hogy vannak a gyógypedagógiának olyan végvárai, amelyek a gyermek hiányainak pótlására épülõ gyógypedagógusi tradícióval szemben a gyógypedagógia haladó gondolkodásmódját képviselik, azt a szemléletet, amit egy szóval meghaladásnak lehetne nevezni. A gyógypedagógia történetében akkor volt sikeres, amikor ezt a meghaladást felvállalta, vállalta saját és intézményei devianciáját, másságát. Utolsó gondolatként, az érdeklõdõknek, ha fejlesztésbe kezdenek, a következõkkel kell szembesülniük: A szervezetet érõ hatásokat és magát a szervezetet azonosítani kell, és az azonosítás után mindezt meg kell fogalmazni. Képezni kell a szervezet szereplõit a megértés, a cselekvés érdekében. Azonosítani kell az érdekeltségeket és az elvárt szükségleteket. Azonosítani kell a célokat. Stratégiát kell készíteni a célok megvalósításáért. A stratégiai terv végrehajtása során fel kell készülni a külsõ és belsõ partnerekkel várható összeütközésre. A stratégia megvalósítását szervezetet érõ hatásként azonosítani és értékelni, majd újrafogalmazni kell. Orosz Lajos 15 Természetesen ez elkerülhetetlen.

15 II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE Intézményünk életében az eltelt 20 év alatt jól látható tanulóink létszámának változása. TANULÓLÉTSZÁM Tanulólétszám ÉS és tanulócsoportok TANULÓCSOPORT alakulása ALAKULÁSA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2000 Tanulólétszám Tanulócsoportok száma CIGÁNY Cigány TANULÓK tanulók számaszáma / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2000 Tanulólétszám Cigány tanulók száma

16 18 AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE DOLGOZÓI Dolgozói LÉTSZÁM létszám alakulása ALAKULÁSA , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2000 Pedagóguslétszám létszám Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens asszisztens Az iskola összes dolgozója dolgozója Míg a tanulólétszám folyamatos emelkedés után, a demográfiai hullám levonulásával lassú csökkenést mutat, addig a tanulók között a cigány tanulók száma folyamatos emelkedést tükröz tõl nem tarthatjuk nyilván tanulóink származását, így az eltelt idõszakról pontos számadatunk nincs ben végzett felmérés szerint, a tanulók önkéntes nyilatkozata alapján ma ez a létszám iskolánk tanulóinak 85%-át teszi ki. (1994-ben 75%!) Ezzel párhuzamosan emelkedett az intézményben dolgozók száma is tõl vált lehetõvé a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása. Mindezen adatok ismeretében világosan látható, szükséges volt a felmerülõ problémák megoldására a fejlesztõmunka megkezdése. Intézményfejlesztésünk három fõ részre bontható: tartalmi fejlesztés, szervezeti fejlesztés, feltételek fejlesztése. E három fõfolyamat egymást kiegészítve, egymást támogatva folyt, melyek között erõsorrend állítható fel. A tartalmi fejlesztés elõbb-utóbb jó alapot teremt a szervezeti fejlesztésre, a szervezeti és tartalmi fejlesztéssel alátámasztott komplex hatások viszont jó forrásteremtõ lehetõséget biztosítanak az intézménynek, tehát támogatják a feltételek körének bõvülését. (Nyilván vannak olyan fejlesztési folyamatok, ahol a meglévõ feltételek minimális fejlesztésével lehetséges elérni szervezeti és tartalmi fejlesztést is.)

17 AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE 19 Leginkább általánosítható tétel, hogy mindig a meglévõ erõforrásokra támaszkodva, ezek optimális kihasználását biztosítva indítható szervezeti és tartalmi változás, és mindkettõ elõbb-utóbb újabb multiplikatív hatást fejt ki az intézmény egészére. Az iskolafejlesztés tízéves intenzív idõszakát megelõzõen az akkori intézményben szerves pedagógiai fejlesztés nem volt. Az 1979-ben alapított Marcali Kisegítõ Iskolában, késõbb Petõfi Utcai Általános Iskola, a nyolcvanas évek végén a tanítás eredményessége érdekében egyes tantárgyak korszerûsítésére nyújtottak be pályamunkát gyógypedagógusok. Teljes rendszerû hatást nem lehetett elérni ezekkel a törekvésekkel, a tíz évvel ezelõtti idõszak szellemi és anyagi feltöltõdöttség elérését tûzte ki célul az iskola mûködtetésében, mely a körülményekhez való alkalmazkodás szintjénél tovább nem jutott. Az intézmény fennállásának tizedik éve után elkezdõdött intenzív tartalmi, szervezeti és feltételfejlesztõ történéseket a nevelõtestület közös akarata határozta meg. Az új vezetõ, Orosz Lajos által benyújtott Hétszínvirág projekt (1. sz. melléklet) már ben világosan felvázolta az intézmény átalakításának lehetséges útját. A program megvalósításának hitelesítése után, a megvalósítás közben olyan szakmai, pedagógiai kérdések eldöntésére, vitájára és elvi megállapodásokra került sor, amelyek alapvetõen másként fogalmazták meg az iskolát. A projekt különlegessége, hogy a tematikus rendszer helyett funkcionálisan metszette három síkkal keresztbe az iskolát. Amíg vannak olyan fejlesztések, amelyek a tantárgyak azaz fejlesztést szolgáló tematikák alapján kívánnak meghaladást elérni, addig a mi programunk e tekintetben metatematikus 16, mert tematikáktól függetlenül vagy felett csak azt vizsgálja: Fejlõdik e a problémamegoldó gondolkodás? Fejlõdik-e a kommunikáció? Hogyan változik, alakul a szocializáció? Ilyen módon figyelmen kívül hagyta a fejlesztési terv a tematikai elemeket, és csak a fejlõdésre, fejlesztésre koncentrált, azaz nem a megtanításra, hanem a dolgok elsajátításán keresztül növelõdõ személyiségre összpontosít. Az persze tudható, hogy ma még a BIZALOM hiánya miatt elképzelhetetlen központi tematikák nélküli fejlesztés, de az is tudható, hogy központi tematika sosem létezik a gyakorlatban megragadhatóan és egzaktan. Mindezek persze nem azt jelentik, hogy a tematikai egységeket kivettük volna a fejlesztésbõl, inkább csak azt, hogy minimalizáltuk a differenciáló hatását, és a teljességre törekvés igényével 3 részre bontottuk. A dokumentumban, a Hétszínvirág projektben körvonalazott fejlesztés, az intézmény rögzített célkitûzése: a sikeres és boldog ember nevelése. E célhoz a meghatározott tartalmakat humán, reál és segítõ vonal (2. sz. melléklet) mentén képzeltük el, és a gyermek elõmenetelét a három fõ tartalmi rendezõelvet keresztben metszõ pontokon: 16 Tematikák feletti

18 20 AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE az iskolába lépéskor, bemeneti szinten; az önálló tanulási képesség vélhetõ kialakulásakor, az alapszinten; majd a tanulmányok befejezésekor, kimeneti szinten az akkori törvényi szabályozásnak megfelelõen kívántuk ellenõrizni. A Hétszínvirág projekt mellett az intézmény megpróbálkozott egy speciális szakiskola beindításával, ez azonban a fenntartói támogatás hiányában nem valósulhatott meg. Ekkorra már világossá vált, hogy modernizációs törekvéseink az intézmény belvilágára kell, hogy korlátozódjanak, mert nem valószínû, hogy van erõnk és lehetõségünk megváltoztatni a szervezeti kereteket. Az ismétlõiskolai terv ez tulajdonképpen a mai évfolyam stúdiumához hasonlítható megalkotása után a tervek logikájából következõen többletszolgáltatásokat igyekeztünk az intézmény életébe bevinni, ezek elsõsorban az érvényben levõ kisegítõ iskolai tantervbõl átemelt modulok alapján kézmûves jellegû és az életvezetést segítõ foglalkozások voltak, amelyek kezdetben egy-egy szakkör keretében, késõbb a hét egy napján klubnapköziben valósultak meg. Ez a délután népszerû volt a gyerekek körében, ezért elkezdtünk gondolkodni azon, milyen módon lehetne kiterjeszteni a foglalkozásokat a hét minden napjára. Az elsõ idõkben a napközis pedagógusok próbáltak különbözõ tevékenységeket biztosítani a szabadidõben, a meglevõ tudásuk alapján, de szívesen kapcsolódtak be a délelõtt tanítók is a munkába. A foglalkozások továbbfejlesztése érdekében intenzíven vettek részt a kollégák továbbképzõ programokon. Legelõször textiltechnikákat (szövés, fonás, nemezelés), majd tûzzománc készítést tanultunk itt az iskolában a hozzánk érkezõ szakemberektõl. A felsõ tagozatos gyermekek napközis ellátása a hagyományos keretektõl eltérõen, a személyi higiénés program 17 bevezetésével és az érdeklõdésnek megfelelõ tanulási program önálló választásáva 18 valósult meg. Megszületett A felsõs délután pedagógiai programja FDP (1993). A program mûködtetése, vitája folyamán kiderült, hogy valójában mit is jelent a tanulás, mert a tanulás fogalmán pedagógusok, csoportok más-mást értettek. Bár az érvényben lévõ tanterv elvei között elsõ helyen említette a tanulás fogalmának tágabb értelmezését, szükség volt a sok-sok beszélgetésre, elsõsorban a külsõ elõadókra alapozva facilitátorként. Fõiskolai tanárok tartottak elõadást, hogy végül egyetértsünk: tanulás a személyiségben bekövetkezõ bármilyen változás. A tanárképzés párhuzamosan az intézményfejlesztéssel egyre bõvülõen folyt drámatáborokban, iparmûvészeti, kézmûves ifjúsági táborokban, a megyei pedagógiai intézet tanfolyamain, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tanulási nehézségekkel kapcsolatos intenzív tanfolyamain. Ez az önképzés az egyéni affinitásoknak megfelelõ irányban, az iskola anyagi támogatásával folyt egészen odáig, hogy ma már tehetséges kollégáink multip- 17 Az alapvetõ tisztálkodáshoz, fogmosáshoz szükséges eszközöket az iskola biztosította, és a mûveletek elsajátításához, gyakorlásához szükséges idõkeret is beépült a napirendbe. 18 A naponta felkínált tevékenységekbõl ami lehet mûvészeti-technikai, sport, ismeretszerzõ jellegû, a tanulók a szabadidejükbõl megtervezték elõre, hogy melyiken vesznek részt.

19 AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE 21 likátori 19 szerepben önmaguk végeznek tanárképzéseket, és adják át tapasztalataikat a környék pedagógusainak. Az intézményfejlesztõ tevékenység következõ nagy lépcsõje volt a fejlõdési vizsgálatok (1995) megalkotása. Az intézmény célkitûzésébõl, amelyet egy kompetencia térképnek tekintettünk, igyekeztünk meghatározni, vajon mit értünk sikeres kommunikáción, problémamegoldó gondolkodáson, szocializáción. Elõttünk állt egy olyan tudáskép, amely bizonyos értelemben képességek és részképességek rendszerén keresztül leírta az intézmény által vágyott és elérendõ, a gyermekek képességének fejlõdésében elérendõ és elérhetõ célt. E célleírás alapján három fejlõdési vizsgálat kimunkálásába kezdtünk. A kompetencia térképet megpróbáltuk három különbözõ területre szétbontani, s három különbözõ területhez kapcsolt képességtérképet megalkotni. E három terület a kommunikáció, a gondolkodás és a szocializáció. Ezután a képességek elemzése következett. Megpróbáltuk a kvázi célképességeket a képességek rendszerére bontani, illetve egy vélhetõleg tipizálható fejlõdésmenetbe rendezni. Ezek után a tipizált fejlõdésmenet egyes pontjain a mérhetõség és megítélhetõség szempontjait figyelembe véve feladatokat határoztunk meg, amely feladatokat sorba rendeztük. Ezután meghatároztuk a fejlõdési vizsgálat felvételi mozzanatait, a használandó eszközöket, az értékelés módját. A fejlõdési vizsgálatot nem standardizáltuk, hiszen logikájából következõen nem valamihez, hanem önmagához viszonyított állapotot rögzített, általában ítéli meg a gyermek fejlõdését. A szükséges adat a fejlõdési vizsgálatból nem az, hogy a gyermek az elképzelhetõ fejlõdésmenethez képest hol áll, inkább azt mutatja, hogy van-e változás, mi az, és mire utal. Tulajdonképpen így próbáljuk meg mérni a mérhetetlent. A fejlõdési vizsgálatok megalkotásával egyidõben jött létre a vizsgálatok rögzítéséhez szükséges eszköz, a Napló (1995), mely tartalmazta az adatok rögzítésére megfelelõ rendszerû táblázatokat (3. sz. melléklet), majd a naplóhoz egy számítógépes szoftvert (1996) fejlesztettünk, ami egy tanulónyilvántartó rendszer azon túl, hogy kezeli e három vizsgálatban és más vizsgálatokban felgyülemlett adatokat a gyermekrõl. A Naplót a minisztérium oktatási nyomtatványnak minõsítette. Engedélyeztetés után a fejlõdési vizsgálatok felmenõ rendszerû alkalmazásával a figyelmet a diagnosztikai tevékenység folyamat jellegére irányítottuk. A diagnózisból levont következtetésekkel pedagógiai szolgáltatásokat helyeztünk elõtérbe, elkezdtük értelmezni a korrekciós és korrepetálási foglalkozások közti különbségeket, jellemzõiket szétválasztottuk, meghatároztuk mindkettõnek a funkcióját, majd egyértelmûen megállapítottuk, hogy a korrekciós órákat az órarendbõl el kell távolítanunk, s a tanórán kívüli rendszerbe kell illeszteni. Az intézmény egészét a személyiség- és képességfejlesztés folyamatai alá kell rendelni! 19 Multiplikátor szoroz, sokszoroz; az önképzésben megszerzett tudását csoportos képzésben továbbadja.

20 22 AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS TÖRTÉNETE A fejlõdési vizsgálatok felépítése és szerkezete (4. sz. melléklet) lehetõvé teszi azt, hogy a felmérés során elért teljesítmény alapján meghatározhassuk a képességeket és részképességeket, ami kijelöli azt is, hogy a pedagógiai szolgáltatásainkkal orvosolható-e a feltárt hiány, vagy adott idõszakon, szakaszhatáron túl fennáll-e, megszûnt-e. Az iskola egészének korrektív 20 célzatú megfogalmazását tulajdonképpen a napközi programjának átalakításában kezdtük el, ahol a Felsõs délután programja (továbbiakban FDP) mellett megalkottuk az Alsós délután programját (1995) (továbbiakban ADP). A két program felmenõ rendszerben biztosítja a tanulók szabad programválasztását. Áttértünk a hét minden napjára szóló, a tanulói szükségletek alapján szervezõdõ szolgáltatások kínálati hálójának megalkotására. E szolgáltatások többszintûek: lehet pedagógus vagy külsõ személy által nyújtott, lehet nem iskolai szolgáltatás, lehetnek az igények szerintiek, vagy a pedagógusok tudásaiból vagy direkt tanulói hatásból adódó szolgáltatások. Mindkét program lehetõvé tette és teszi, hogy a gyermekek a folyamatos, önmûvelés képességét nap mint nap gyakorolják, megtapasztalják. A programokat tematikusan terveztettük, azaz meghatároztuk, hogy melyik program milyen jellegû képességet, részképességet fejleszt, illetve egyes program munkafázisai vagy programelemei milyen képességet, illetve részképességet fejlesztenek. Ma már közel ötvenféle ilyen szakmai leírással rendelkezünk, amelybõl pontosan kitûnik, hogy például a kosárfonás egyes munkafázisai, egyrészt maga a kosárfonás milyen munkafázisokon keresztül oktatható vagy tanítható, másrészt hogy ezen munkafázisok begyakorlása közben milyen képesség és részképesség fejlesztése válik lehetõvé. 21 A programunk teljes kibontása során folyamatos fejlesztést végeztünk magában a program struktúrájában is, hiszen elõször csak olyan szolgáltatásokat szerepeltettünk, melyet mi magunk kínáltunk. Az FDP módosítása kapcsán fogalmazódtak meg a produkciós sáv mûködésének szabályai, ez lehetõséget adott arra, hogy a tanulók önszervezõdõen, saját maguk által alkotott programokat szervezhessenek azon szükségletük alapján, melyet a pedagógusok kínálati listájukon nem szerepeltetnek. Itt valósulhatnak meg a szakkör jellegû produkciók, melyet állandó tagság meghatározott ideig mûködtet, s a folyamatot végig segítõ felnõttet a gyerekek kérik fel. A délután programjának különleges fejlesztõ hatása volt a tanórai módszertani munkára, hiszen a tanulóknak szabadon választható foglalkozásai közé emelõdött be a tanóra, mint délutáni foglalkozás, melynek a napköziben és a délután programjában betöltött szerepe megváltozott. Mivel e programban a tanórán való részvétel nem 20 Korrektív számunkra egyenlõ a pedagógia tárgyával. Mai napig nem értünk egyet a fejlesztõ pedagógus meghatározással, mert a pedagógus csak fejlesztõ lehet, a gyógypedagógus megnevezés mellett a betegítõ pedagógus szójátékra gondolhatunk. Az orvosi szakmában a szakmai specializáció nem az orvoslás tárgyának elemekre bontásával fejlõdött, hanem technológikus rendszerben, tehát minden orvos gyógyít, csak más-más technológiai eljárásokkal, és ami legfontosabb ismerve az egyes technológiák összefüggéseit. A pedagógia tárgya a pedagógikum (Zsolnai), ami érték, tanulás és segítés koherens egységét jelenti, mindaz a pedagógiai tevékenység, amely e hármas egységbõl bármelyiket rosszul mûködteti: a patológikum. 21 Mindezeket a leírásokat az Interneten közzétettük.

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben