E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 26. napján tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 26. napján tartandó ülésére"

Átírás

1 Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / Fax: 63 / , Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől, törvényességi felelőstől Csanytelek, Volentér János tér 63/ ; 63/ ; 63/ ; fax: / ; 8-6/2015. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának február 26. napján tartandó ülésére Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai tervének elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! Emlékeztetjük Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala CSC/01/792-1/2014. sz. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ székhelyének (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó határozata alapján a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona szolgáltatói nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: A fenntartó neve: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Helyrajzi száma: Csanytelek belterület 47/4 Adószáma: Típusa: állami fenntartó Engedélyes neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Adószáma: Címe: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. Helyrajzi száma: belterület 32 Ágazati azonosítója: S Nyújtott szolgáltatás: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona Befogadott szolgáltatás: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona Idősek Otthonában férőhelyek száma: 26 fő Idősek Otthonában Befogadott férőhelyek száma: 26 fő Ellátási terület: Csongrád megye közigazgatási területe Bejegyzés hatálya: ideiglenes december 31-ig A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezés idősek otthona továbbiakban való fenntartása az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak és Csanytelek Község Önkormányzatának is ellátási érdeke. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése

2 értelmében a működést engedélyező szerv a december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a működési engedély meghosszabbítása kérdésében hivatalból március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik. A fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásba vett adatainak módosítását mindenképpen kérelmezni kell március 31.-ig. A határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére, a működési engedélyező hatóság által előírt akadálymentesítésre, illetve a hiányzó tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó, ellátási érdeken alapuló rendelkezések is rögzítésre kerültek a szakmai tervben, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ székhelyének szakmai tervét az ideiglenes működési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéshez csatolni kell. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ a év márciusában - áprilisában a szolgáltatói nyilvántartásba módosítani kívánja az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás idősek otthona férőhelyszámát 2 fővel, a jelenlegi 26 főről 28 főre, illetve kérelmezi fogja a határozatlan idejű bejegyzést. Tisztelt Társulás Társulási Tanácsa! Javasoljuk a Társulás Társulási Tanácsnak az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megvitatását és változtatás nélkül elfogadását. C s a n y t e l e k, február 19. Tisztelettel: Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője társulási törvényességi felelős

3 ./2015. (II...) Atmöt határozat Tárgy: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szakmai tervének elfogadása Határozati j a v a s l a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a fenntartásában működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által Csanytelek község lakossága szociális ellátási érdekén alapuló szakmai tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése értelmében eljárva. Végrehajtás határideje: azonnal Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanács Elnöke 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat 1. pontja szerinti szakmai terv aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetőjét, mint a Társulás törvényességi felelősét a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos feladatok és szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtás határideje: Végrehajtásért felelős: Beszámolás határideje: legkésőbb március 31. napjáig Kató Pálné hivatalvezető, a Társulás törvényességi felelős megbízást követő soros ülés Határozatról értesítést kap: - Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Otthon Vezetője (Helyben) - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - Bánfi Sándor a Társulás Alelnöke (Tömörkény község Polgármestere) - Horváth Lajos a Társulás Tagjai (Felgyő község Polgármestere) - Dr. Faragó Péter a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladat-ellátó, törvényességi felelős -Irattár

4 .../2015. (II.26.) Atmöt határozat melléklete Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) Szakmai terv Az Alsó Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) kereteiben működtetett ápolást - gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona vonatkozásában a működési engedély ideiglenes időre szól, december 31-ig. A szolgáltatások további fenntartása Csanytelek Község Önkormányzatának és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak is ellátási érdeke. Az idősek otthona ellátása során az intézmény biztosítja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátását. Szolgáltatásaik célja, az igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, melynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi,- szociális és pszichés állapota alapján határozza meg az intézmény úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. Ellátottak köre: az otthonba azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását és teljes körű ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Folyamatos, 24 órás szolgálatot, a működéshez szükséges személyi és részben tárgyi feltételeket, teljes körű ellátást biztosítanak. Az idősek otthona kihasználtsága 100%-os, várakozók száma havi 6-8 fő. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A bentlakásos intézmény 26 férőhellyel rendelkezik jelenleg. Egészségügyi ellátás Az intézmény háziorvosa az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen látogatta az intézmény lakóit, a hétfői és csütörtöki napokon. A havi gyógyszerfelírás, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbetegek hetenkénti állapotának ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működtek. Az ellátottak egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozta meg mobilizálásukat. A gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek lehetővé tették, hogy a mozgásukban korlátozott lakók járókeretekhez, kerekes székekhez, szoba-wc-hez, fürdető székhez, tám-bothoz jussanak. A rendszeres orvosi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, szűrés, gyógykezelés, gondozás és ápolás, szakellátáshoz jutás, egészségügyi tanácsadás most is a fő pillérje volt az ellátásnak. Négy órán túli ápolási igény meg is követeli ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. Az intézményben egyénre

5 szabott gyógyszer program működik, melynek naprakész vezetése megoldott. A program tartalmazza az ellátottak gyógyszerfelhasználását és számlázását egyaránt. Mentálhigiénés ellátás Az idős emberek korának, egészségi és mentális állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezik a fizikai, szellemi és kulturális, szórakoztató tevékenységeket. Személyre szabott bánásmód, szabadidő kulturális eltöltése, családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, a társas kapcsolatok kialakítása fontos szempont az intézmény munkája során. Szükség szerint egyéni és csoportos foglalkoztatások keretében végzik a feladatot. Sport jellegű tevékenységi formában kerül sor tornáztatásra, sétára, labda-, sport- ügyességi játékokra. A lakók nagy örömmel fogadják a különféle versenyeket. Lehetőség szerint rövid sétákat szerveznek, különösen figyelnek arra, hogy a kerekesszékkel közlekedők is részt vehessenek ezeken a programokon. Napi híreket, információkat közvetítenek napilapok segítségével. Napilapok, képes újságok, rejtvény újságok pótlását a lakók, hozzátartozók és az intézmény dolgozói biztosítják. A mentálhigiénés munkákat, az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek- és egyéni adottságainak figyelembevételével tervezik. Kreatív-, manuális foglalkoztatáson az egyéni fejlesztésre helyezik a hangsúlyt (terményekből képek- és díszek készítése). Az aktivitást segítő fizikai tevékenységekből: kertépítés, kertgondozás, udvar-rendezés, virágok ápolása, kisebb házimunkák elvégzése, melyből az ellátottak képességeknek megfelelően veszik ki részüket. Igény szerint bevásárlásokat végeznek az ellátottak részére. Az ellátottak személyes ruhatárának állapotát figyelemmel kísérik, szükség szerint pótolják. A ruhák pótlását segítik a hagyatéki felajánlások, valamint magánszemélyek az adományaikkal. Társadalmi-, egyházi ünnepekről, névnapokról lakókkal közösen emlékeznek meg. Neves napokon keresik a kapcsolatot a helyi óvoda, iskola, ill. a környékbeli települések kulturális csoportjainak tagjaival, hogy az ünnepek hangulatát ez által is fokozzák évben is megrendezték az Idősek Napját. A gondozónők az ellátottak szociális ügyeik intézésében (hivatalos- és magán ügyek, levelezés, személyes iratok pótlása stb.) segítik az ellátottakat, rendszeresen kísérik a lakókat kórházi és szakorvosi vizsgálatokra. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében képesség- és készségfejlesztő játékokkal adnak lehetőséget színesebb, személyre szabottabb foglalkoztatásra. A konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni-és csoportos megbeszéléseket biztosítanak. Az ellátottak családi- és társadalmi kapcsolatainak fenntartását folyamatosan segítik. A hitélet gyakorlásán felül biztosítják az ellátottak állampolgári- és személyi jogainak gyakorlását. Az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését figyelemmel kísérik, segítik. Az ellátottak mindennapjait igyekeznek változatossá tenni, segítik őket veszteségeik feldolgozásában, családi- és társas kapcsolataik fenntartásában. Az ellátottakról a gondozónők egyéni gondozási tervet készítettek, egyéni gondozási lapokat vezetnek napi szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle tevékenységekről. Személyi feltételek: A személyi feltételek terén, a meghatározott szakképesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák teljesülnek. A szakképesítési arány évben az idősek otthonában 100 %. Képzéseken, továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek a dolgozók, a házi továbbképzéseket és az esetmegbeszéléseket szükség szerint, illetve havi rendszerességgel tartják, 6 fő szociális dolgozó

6 kötelező továbbképzésen vett részt évben január 01. napjától 4 órában 1 fő karbantartó alkalmazására nyílt lehetősége az intézménynek. Tárgyi feltételek: Az ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, december 31. napjáig a tárgyi feltételek hiánya miatt. A működést engedélyező hatóság közbenső feltételként előírta a tárgyi feltételek biztosítását. Az intézmény és Csanytelek Község Önkormányzata a határozatlan idejű bejegyzés érdekében az alábbi intézkedéseket tette: - A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében című, DAOP-4.1.3/A jelű pályázathoz Csanytelek Község Önkormányzata önerőt biztosított, mely által az intézmény alapszolgáltatásokat biztosító telephelye, a 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. épület felújítása valósult meg. A fejlesztés részeként megvalósuló telephely racionalizáció és integrálás következtében a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban helyiségek szabadultak fel. A projekthez szükséges Ft önerő összege Csanytelek Község Önkormányzat költségvetésben elkülönítetten rendelkezésre állt. A projekt következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ területi szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakult át napjától: Kossuth u. 39. (székhely): az integrálást követően egyedül az ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona marad az épületben. Baross Gábor u. 2. (telephely): idősek nappali ellátása (40 fő), házi segítségnyújtás (36 fő), szociális étkeztetés (60 fő), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. - Az intézmény elavult tárgyi eszközökkel rendelkezik, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált különböző tárgyi eszközök beszerzése, így: - vízhatatlan matracvédő harántlepedő frottír/pvc (10 db) - matracvédő lepedő gumírozott széllel (10 db) - szennyes-gyűjtő kocsi 2 részes pedál nélkül (1 db) - elektromos betegágy (2 db) - antidecubitus matrac 0-I stádium kezelésére (2 db) - műszerszekrény és gyógyszerszekrény két ajtós fa (1 db) - sürgősségi táska felszerelt OXY-6 (1db) - vízhatatlan ágyvédő PVC fehér lepedő (10 db) - iratszekrény (3 db) - szék (40 db) - TV, CD lejátszó, fényképezőgép - ellátotti létszámnak megfelelő számú új étkészlet - mosógép (2 db) - linóleumcsere is sor került közel 1,5 millió Ft-ból. - a Kossuth u. 39. sz. alatti ingatlanban felszabaduló klub helyiségben (amely a nappali ellátást biztosította napját megelőzően) látogatószoba, foglalkoztató szoba és társalgó, nővéröltöző, imasarok, mosókonyha kialakítása érdekében a megkötött vállalkozási szerződés

7 alapján az épület átalakítási, felújítási munkálatok december hónapban kezdődött és január hónap elején befejeződött, melyből - az intézményben tisztasági festés, továbbá - új ágyak, nagykapacitású mosógépek, orvosi szekrény, székek és fogyóeszközök beszerzése, valamint PVC padló cseréje került sor, amely az intézmény pénzmaradványa terhére, 2,5 millió Ft értékben valósul meg. A fentiek érdekében az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településen az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezés idősek otthona működési engedély hatályának meghosszabbítása és későbbiekben határozatlan idejű hatályának kérelmezése a célja, mely által az ellátottak részére a szolgáltatás továbbra is biztosítható, a szakfeladaton alkalmazott munkatársak foglalkoztatása megoldható, a székhely a mostani, megszokott helyén, de az elvárt követelményeknek megfelelően működtethető. A szakmai tervben bemutatott pályázat megvalósítása és az intézmény, valamint az Önkormányzat által a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek adottá váltak február 19. napjára. Az ideiglenes működési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló, és egyúttal a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa./2015. (II. 26.) Atmöt határozattal elfogadta. C s a n y t e l e k, február 26. Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben