ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos"

Átírás

1 Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások összeállításához, tervfázisonként észítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Budapest, 1. június Móczár Balázs pályázat felelős Szilvágyi László tagozati elnökk

2 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat TARTALOMJEGYZÉ: 1 Bevezetés... Alkalmazási terület A díjazás különleges alapjai Geotechnikai kategóriák... 4 A geotechnika szolgáltatás területeii....1 Geotechnikai alapadatok előállítása, dokumentálásaa.... Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében Szolgáltatások a projektelőkészítési szakasz II. ütemében Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása Épületek, építmények Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) özművek Hidak Geotechnikai alapadatok előállításaa Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban Terepi vizsgálatok módja Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítmény típusonként nt A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége...

3 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1 Bevezetés A 66/1. (VII. 11.) ormányrendelet, a Magyar Mérnöki amara Szakmagyakorlási szabályzata, továbbá a Tervdokumentációk tartalmi követelményei c.. szabályzat meg- fogalmazza a szakmagyakorlási tevékenységekree vonatkozó eljárásrendet. A szabály- zatok tartalmazzák a kötelező és ajánlott tervfajták alapvető tartalmi követelményeit, szabályrendszerét, azonban a szolgáltatások értelmezése, az a egységes elvárások meg- és a fogalmazása feltétlenül szükséges. Fontos feladat továbbá, hogy a rokonszakmák megrendelői kör képviselői is világos képet kapjanak szakterületünkről, részletezve a különbözőő tervfázisokhoz tartozó, megfelelő mértékű és részletességű geotechnikai szolgáltatások körét. A Geotechnikai Tagozat az igényes geotechnikai tevékenység szabályozási kereteinek tisztázására korábban már többször megfogalmazta a geotechnikai szolgáltatások tar- megfogalmazó Eurocode 7 (M EN :6) új alapelve, fogalmai menténn rögzíti talmi követelményeit. Jelen dokumentáció a geotechnikai tervezés általános szabályait a tervezés menetét és az elkészítendő - geotechnikai vonatkozású - dokumentációkat. Az új szabályok értelmezése nem egyértelmű, még nincsen kiforrott gyakorlat a felada- a ter- tok bonyolultságának és a tervfázisoknak megfelelő követelményekre.. A segédlet vezési ajánlat összeállításához a geotechnikai kategóriák (díjzónák)) és a tervfázisok alapján adja meg a mérnöki és vizsgálati ráfordítások kalkulációjához szükséges elemeket és a kategóriába sorolás elveit az új dokumentációk szerinti bontásban.a doku- a mentumban következetesen az Eurocode fogalomrendszeréhez igazodva geotechnikai kategória kifejezést használjuk a besorolásh oz, azonban a díjszámítás szempontjából ez megegyezik a díjzónaa kifejezéssel. Jelen útmutató az alapjátt képezi az MM munkacsoportjai által jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási rendszer geotechnika szakágat érintő fejezetének. Munkánk során felhasználtuk és a besorolás szempontjas ait szem előtt tartvaaktualizáltukazz MM Geotechnikai Tagozata által 1. március 1-én készített "Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének k megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével" címűű szabályozó anyagot. Alkalmazási terület Geotechnikai szolgáltatáson az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításáh oz szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgá( álat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) során készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai terv stb.), esetlegesen a szóbeli tanácsadást értjük.

4 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A geotechnikai szolgáltatások közé soroljuk a következőket: talajvizsgálatok tervezése, irányítása, végrehajtása, azok eredményeinek értékelé- se, talajparaméterek meghatározása; felszín alatti vízviszonyok értékelése; talaj és szerkezet kölcsönhatásánakk értékelése; a teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzése valamely létesítmény azon szerkezeti elemeire vonatkozóan, ahol a geotechnikai hatás,, a talaj és a szer- kezet közötti kölcsönhatáss a mérvadó; az altalaj építéstechnológiai szempontok szerinti besorolása. A jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási metodika - a német díjszabáshoz hasonla- tosan - a mérnöki feladatok esetében 9 egymásra épülő tervezési t fázist állapít meg. Munkánk során mi is ezeket a fázisokat vettük figyelembe: 1. Alapadatok meghatározása. Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági tanulmány. Jóváhagyási tervezés 4. Engedélyezési tervezés. iviteli tervezés 6. Vállalkozásbaa adás előkészítése 7. Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Megvalósuláss tervezői felügyelete 9. Megvalósuláss követése átadási éss szavatossági időszakban A díjazás különleges alapjai A tevékenység az előzőek alapján talajvizsgálati jelentés készítéséből, geotechnikai tervezésből, illetve a kivitelezés nyomon követéséből, ellenőrzéséből áll. A terület geotechnikai jellemzésére és talajvizsgát álati jelentés készítésére irányuló tevékenységek (geológiaii irodalmi és előzmény adatok gyűjtése, terepi és é laboratóriumi vizsgálatok készítése, a vizsgálatok értékelése - talajvizsgálati jelentés) díjának alapja a geotechnikai vizsgálatok költsége. A geotechnikai tervezés és é egyéb geotechnikai szol- bekerülési költsége. gáltatások (konzultáció, tanácsadás, együttműködés stb.) díjának d alapja a létesítmény 4 Geotechnikai kategóriák Egy tervezési feladatot az M EN :6 előírásai szerint összetettsége, helyalapján színi adottságokból adódó nehézségi foka és megbízói követelmények geotechnikai kategóriába kell sorolni. E besorolás az alapja a tervezési követelmények, a feltárási mennyiség, a tervezési, számítási eljárások, azz alkalmazandó kivitelezési technológia, illetve a szükséges szaktervezők közreműködésének meghatározásának. E besorolás az alapja a díjszámításnak is (díjzóna). 4

5 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1. geotechnikai kategória Az 1.,. és. geotechnikai kategóriák pontos értelmezésére és alkalmazásii körére nézve az M EN :6 előírásai érvényesek, a következőkben leírtak tájékoz-t tató iránymutatást adnak erre vonatkozóan. Ebbe a kategóriábaa csak a kicsi és viszonylag egyszerű tartószerkezetek tartoznak, amelyek esetében: az alapvető követelmények a tapasztalat és a minősítő jellegű geotechnikai vizsgálatok alapján is teljesíthetők és elhanyagolható a kockázat. Csak akkor indokolt az 1. geotechnikai kategóriához illeszkedő eljárásokat alkalmazni, ha elhanyagolható a kockázat az általános állékonyság vagy a talajmozgát ások tekintetében, továbbá olyanok a talajviszonyok, melyekről összehasonlítható helyi tapasztalat alapján tudható, hogy kellően kedvezőek. Ilyen esetekben az alapozások tervezéséhez és kivi- telezéséhez rutinszerű módszereket szabad alkalmazni.. geotechnikai kategória Ebbe a kategóriábaa indokolt sorolni azokat a hagyományoss tartószerkezeteket és ala- a talaj- vagy terhelési viszonyok.a. geotechnikai kategóriájú terv keretében rutinszerű eljárásokat szabad használni a terepi és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a terve- pozásokat, amelyek esetén nem merül fel kivételes kockázat, vagy nem kedvezőtlenek zésre és kivitelezésre.. geotechnikai kategória A geotechnika szolgáltatás területei.1 Geotechnikai i alapadatok előállítása, dokumentálásaa Ide tartoznak azok a tartószerkezetek vagy tartószerkezeti elemek, e amelyek nem sorol- hatók sem az 1., sem a. geotechnikai kategóriába. Az egyes tervezési feladatok kategóriáb a sorolása a 7. fejezetben megadott pontozásos rendszer alkalmazásával történhet. A kategória megállapításában segítséget nyújt a 4.,. és 7. fejezetben foglaltak mérlegelése e. A geotechnikai adatok előállítása és dokumentálása a terület geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai adottságainak feltérképezf zése irodalmi adatokk és terepi,, illetve laboratóri- céljának megfelelően. A következőkben felsorolt, részletezett tevékenységek sorolható- ak umi vizsgálatok alapján, az eredmények rendszerezése, ismertetése a felhasználás ide: Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjtésekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhetőő adatok felkutatása, rendszerezése, megbízhatóságuk ér- tékelése;

6 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Helyszíni és laboratóriumii vizsgálat számának, módszerének, helyének és mennyi- ségének megtervezése (feltárási terv), végrehajtás irányítása, eredmények értéke- statisztikai jellegű, stb.) módon valóó bemutatása, továbbá grafikuss és szöveges is- lése, feldolgozása; Az előző két pontban szerzett adatok rendszerezett, könnyen érthető (táblázatos, mertetése talajvizsgálati jelentésbenn összefoglalva.. Geotechnikai i tervezés A geotechnikai tervezés azon szerkezetek, szerkezeti elemek tervezése, amelyek vizs- úgy mint: alapozások, földmegtámasztó szerkezetek (támfal, horgonyzott szerkezet, befogott szerkezet), talajjavítás, víztelenítés, földművek, földalatti műtárgyak. E tevé- gálatában a geotechnikai hatások, illetve a talaj-szerkezet kölcsönhatás a mértékadó, kenységi csoportba sorolhatók az alábbiak: Egy projekt geotechnikai feladatainak feltérképezése, lehetségess megoldások beaz elő- mutatása a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, vizsgálva nyöket és hátrányokat, mérlegelve a biztonság, a gazdaságosságg és a környezet- védelem követelményeit. Építmények terheit az altalajra átadó szerkezet (alapozás) megválasztása, mérete- is zése, leírása. A tervezés során a használhatósági és teherbírási határállapotokat ellenőrizni kell az ide vonatkozó MZ EN szabvány előírásait követve. Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerés mód- kezet kialakítása, méretezése, építési és megfigyelési követelményeinek szereinek megadása, statikai igazolása. A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltés- anyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtö- résének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és é nyomásának szabályozá- elvárt sa céljából. Magában foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés ele- jén végzendő próbák értékelésével zárul. Ideiglenes vagy végleges,, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra: feltöl- tés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezett alatt, terepfeltöltés, infrast- és rukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magában foglalja a geo- metriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosí- is. tási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljá- rók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezeténekk és építési technológiájának megvá- a ta- lasztása, a szerkezetek kialakításán nak megtervezése és statikai méretezése, lajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmé- nek biztosításához szükséges teendők meghatározása. 6

7 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. Geotechnikai i szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata E tevékenységi csoportba a következő tevékenységek sorolhatóak: Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, toaz épü- vábbáá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és lő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése ana teljesí- nak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, földművek próbaterhelése, a ta- illetve mekkora tőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, lajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek, stb. iterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynekk célja a tervben tett feltéte- lezések teljesülésének és az építéss szakszerűségénekk ellenőrzése szemrevétele- de zésekkel és/vagy mérésekkel. Beletartozik a tervmódosítások kezdeményezése, azok kidolgozása nem. Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és termé- után, szeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj és szer- kezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 6 A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként 6.1 Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Az építésföldtani és geotechnikai előzmény adatok gyűjtése révén, szükség esetén új terepi és laborvizsgálattal, szerzett talajadatok endszerezett ismertetése, célszerűen Előzetes talajvizsgálati jelentésben.. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági ta- nulmány A geotechnikai feladatok megoldásánakk lehetséges változatainak bemutatása a szerke- mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatott adva a zeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az a előnyöket és hátrányokat, szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. E tevékenységek eredményeit Geotechnikai tanulmánytervben indokoltt összefoglalni. 7

8 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz II. ütemében. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés Az 1- ütemben összegyűjtött, rendszerezett adatok, információk alapján a Megrendelői döntéshozatal műszaki segítése, illetvee a kiválasztott megoldásra vonatkozó további geotechnikai tervezési szolgáltatások, tevékenységek meghatározása,, melynek része a geotechnikai vizsgálati program - feltárási terv összeállítása is. 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A vizsgált terület olyan szintű feltárásaa (terepi és labor vizsgálatok k készítése), s az eredmények értékelése, hogy annak alapján a tervezett építményeké k és építési tevé- tartószerkezeteit, továbbá a szükséges geotechnikai szerkezeteket éss tevékenységeket meg lehessen tervezni. A talajvizsgálatok célja a talajok azonosításán és állapotminősí- tésén túl a teherbírás megítélése is. A terület vizsgálati eredményeit, értékelését, rend- kenységek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai megítélhetők legyenek, az építmény szerezett bemutatását Tervezési talajvizsgálati jelentésben kell k közölni. Azon szerkezetek és építési tevékenységek, illetve ezekkel kapcsolatos előírások be- mér- mutatása, amelyek esetében a geotechnikai hatások, illetve geotechnikai kérdések tékadóak, s amelyekkel a geotechnikaii feladat legalább egyféle - a tervező által leg- jobbnak tartott - módon megoldható. Ezekkel kapcsolatosann a számításba vett talajpa- és raméterek, a tervezett megoldás szerkezete, méretei, anyagai és a - teherbírási használhatósági határállapotraa vonatkozó - alkalmasságot igazoló számítások bemuta- tása. A tervezési tevékenység dokumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló vagy Geotechnikai tervfejezet formájában.. Tervezési művelet: iviteli tervezés t A 4. tervezési művelethez (engedélyezési tervezéshez) készített geotechnikai vizsgála- tok szükség szerinti kiegészítése terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal, az új vizsgála- ered- tok értékelése, a korábbi eredményekkel való összevetés e. A teljess vizsgálati ményhalmaz, s értékelésénekk célja, hogy a tervezett építmények és építési tevékeny- tartószerkezetei, továbbá a szükségess geotechnikai szerkezetek és tevékenységek részletesen megtervezhetőek legyenek.. A rendelkezésre álló vizsgálati eredményeket, azok értékelését, endszerezett bemutatását iegészítő talajvizsgálati jelentésben kell ségek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai egyértelműen megítélhetőek, az építmény közölni. A 4. tervezési művelet (engedélyezési tervezés) során elvégzett geotechnikai tervezési tevékenység pontosítása, aktualizálása, kiegészítése egyrészt a talajkörnyezet számí- és tásba vett jellemzői felülvizsgálatával, másrészt a technológiai, minőségbiztosítási esetlegess monitoring követelmények megfogalmazásával. A tervezésii tevékenység do- vagy kumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló Geotechnikai tervfejezet formájában. 8

9 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése Geotechnikai szerkezetek megvalósítá ásával kapcsolatos tender műszaki leírások, mennyiség kimutatások és költségvetési kiírások összeállítása, valamint a versenytár- gyalás elbírálását segítő mérnökár meghatározása. 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete A geotechnikai szerkezetekre, kivitelezési tevékenységekree beadott vállalkozói ajánla- a vállal- tok ellenőrzése, értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel való egyeztetéseken, kozási szerződés előkészítése. A geotechnikai szerkezetek és kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó, Vállalkozó által készített tervek, műszaki leírások, dokumentumok (pl. technológiai utasítás, minő- sítési és mintavételi terv),valamint szakvállalatok által készített mérések véleményezé- se. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági i időszakban Szakkivitelezői igény nyomán történő tervmódosítás eseténn a 4. illetve az. tervezési műveletree kell visszalépni. A megvalósulási és ajánlati terv műszaki tartalma összhangjának ellenőrzése. Garanci- ális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés. 6.4 A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása Az egyes geotechnikai kategóriákbaa tartozó tervezési feladatokhoz elvégzendő geotechnikai szolgáltatásokat tájékoztatóó jelleggel az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat - Geotechnikai szolgáltatások az egyes geotechnikai kategóriákban Tervezési művelet 1. G. GG. G TVJ GT TVJ GT TVJ GT 1. alapadat meghatározás és. vázlatterv, tanulmányterv. jóváhagyási terv Z engedélyezési terv. kiviteli terv Z 6-9. megvalósítási és követési szakasz Jelmagyarázat: TVJ: Talajvizsgálati jelentés, GT: Geotechnikai tervezésii munkarész és/vagy tervezői közreműködk dés, : ötelező munkarész, : Szükség g esetén, : Szükség esetén n kiegészítés. 9

10 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Önálló talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési munkarész készítése nem fel- ha az tétlenül szükséges minden esetben. A geotechnikai dokumentáció elhagyható, építész vagy tartószerkezeti tervező t nyilatkozatban rögzíti ennek e megengedhetőségét, továbbá ismerteti azokat a geotechnik ai információkat (pl.. a tartószerkezeti műszaki leírás geotechnikai tervfejezetében), amelyek a tervek alapjául szolgáltak. 7 A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása A tervezési feladatok geotechnikai kategóriába való besorolását tervezési egységekre meghatározva a következőkben megadott pontozásos rendszer r segítségével lehet elvégezni. Értékelni kell a geotechnikai és hidrogeológiai szempontokat, illetve a terve- történő besoroláshoz valamennyi szempontrendszer alapjánn számított pontokatt össze- zett létesítmény tulajdonságait és a várható kockázatok következményeit. A kategóriába síteni kell. Egy-egy létesítmény esetén előfordulhat, hogy nem értelmezhető a megadott táblázatok valamennyi sora. Az ilyen nem relevánss esetekben az adottt szempontnál a létesítmény nulla pontot kap. A tervezés előrehaladtával az egyes fázisokban a díjzónát felül kell vizsgálni és szük- kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn ség esetén módosítani kell azt. 7.1 Épületek, építmények. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak terephajlás <1% 1 - % 1 >% rétegződés változékonysága homogénn egyenletess változó altalaj mechanikai tulajdonságai jó átlagos gyenge talaj- és rétegvíz viszonyok > m - m < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról mocsaras és bel- vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás- vagy omlásveszélyes, illetve alá-. bányászottság, üreg barlang fordul elő, a tervezési feladat mindenképpen geotechnikai kategóriába tartozik. 1

11 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezésének kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján létesítmény alapterülete < 1 m 1-1 m 1 > 1 m felett fesztáv < 6 m 6-1 m > 1 m épületmagasság < 6 m 6 - m > m munkagödör mélysége létesítmény megvalósítá- sához kapcsolódó terep- rendezés (töltés, bevá- gás) mértéke < m < m - m - 1 m 1 > m > 1 m támfalak, befogott föld- < m - m > m megtámasztó szerkeze- tek magasságaa Speciális körülmények a létesítmény oldaláról meglevő létesítményre közvetlenül gyakorolt hatás, zártsorú épület- csatlakozás süllyedésérzékenység vagy jelentősen változó terhelési viszonyok speciális ipari műtárgyak, magas súlypontú létesítmények, tornyok, silók, földalatti és vízépítési műtárgyak Megjegyzés: a különösen fontos rendeltetésű létesítmények (pl. kórház), közúti és vas- úti alagutak, völgyzárógátak mindenképp pen. geotechnikai kategóriábk ba tartoznak. 4. táblázat - Épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa -4 pont - pont 1 ponttól 11

12 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) ). táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn terephajlás <1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalrólo mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 6. táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóri- ába sorolásához a létesítmény adottságai alapján létesítmény fontossága alsórendű átlagos 1 kiemelt földmű magasság (töltés bevágás) < m - 1 m > 1 m munkagödrök mélysége műtárgyak mére- te( (hidak ld pont) < m m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk - 6 m 1 m -nél nagyobb, 1 m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk > 6 m 1 m -nél nagyobb átmérőjű közművek és műtárgyak támszerkezetek mérete < m - 6 m > 6 m 7. táblázat - Vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

13 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. özművek 8. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai tervezési feladatának kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony 1 átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 9. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai feladatainak kategóriába sorolásához létesítményy adottságok alapján < m - m fektetési mélység Speciális körülmények a létesítmény oldaláról nyomás alatti vezetékek, átmérő > mmm > m 1. táblázat - özművek geotechnika ai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

14 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7.4 Hidak 11. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m viszonyok 1 edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 1. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján szerkezeti hossz <1 m 1-4 m >4 m támaszköz < m - 4 m > 4 m 8 munkagödör mélység < m - m 1 > m Speciális körülmények a létesítmény oldaláról o magas kapcsolódó töltés,elhúzódó konszolidáció 1. táblázat - Hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriábak a sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 14

15 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8 Geotechnikai alapadatok előállítása 8.1 Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban A talajvizsgálati jelentés - a tervezett létesítmény szempontrendszerének figyelembe vételével - a terület geotechnikai adottságainak megállapítására, feltárására irányuló i vizsgálati tevékenységeknek, illetve ezek eredményeinek anyagvizsga gálati jelentésben való összefoglalása. Ennek díját a vizsgálatok költsége és a ráfordított mérnöki munka alapján kell meghatározni. A 6. pont alapján a talajvizsgálati jelentés az alábbi tervezési műveletek esetén készül(het): 14. táblázat - Talajvizsgálati jelentés az egyes geotechnikai kategóriákbann tervfázisonként 1. G. G G. G 1. alapadat meghatározás 4. engedélyezési terv. kiviteli terv Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 8. Terepi vizsgálatok módja A terepi vizsgálatok módjának megválasztásához az alábbi irányelvek adhatóak: 1. Geotechnikaii kategória: Egyszerűű vizsgálatok, amelyek a rétegződés megállapí- tására, a talajok azonosításának éss állapot jellemzőinek meghatározására irányul- nak. Geotechnikai kategória: Az 1. G-n leírtakon felül a talajok hidraulikai és mecha-. Geotechnikai kategória: Az előző kategóriáknál leírtakon felüll az adott feladat nikai jellemzőinek meghatározására is alkalmas vizsgálat típusok alkalmazandóak speciális igényeit is ki kell elégíteniee a vizsgálati programnak. A terepi vizsgálatok közül legalább egyy közvetlen fúrásos esetleg nyílt feltárásos - mintavétel legyen. Ezenkívül az Eurocode szabványokban szereplő s egyéb közvetett - vizsgálati típusokat kell alkalmazni, a rétegződés és a tervezési feladat függvényében. Mélyalapok teherbírásának számításáh hoz, süllyedésanalízisekhez különösen ajánlott CPT/CPTu vizsgálatok végzése. Az előzőek szerinti terepi vizsgálati módszereken kívül, kiegészítő vizsgálatként a ré- in tegződés térbeli elhelyezkedésének tisztázására, továbbá egyes talajparaméterek situ vizsgálatára jól használhatók a különböző geofizikai mérési módszerek. A létesít- alapfeltárásokkal mény típustól függően a vizsgálati program kiegészítendőő vágatolásos feltárásokkal, is. 1

16 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fúrások szinergikus kiegészítésére alkalmas in situ vizsgálati módszerek áttekintését adja meg a 1. sz. táblázat, megjelölvee a módszer alkalmazási talajkörnyezetét és a meghatározandó talajparamétereket. 16

17 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8. Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítményy típusonként A következőkben a különbözőő létesítmény típusokra táblázatos formában megadjuk a talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges terepi vizsgálatok maimális távolsá-t szereplőnél kisebb feltárási távolság, sűrűbb kiosztás is szükséges lehet. Épületek, építmények 1. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága épületek, építmények esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok, Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 1 m(minimálisan 8 m(minimálisan gát geotechnikai kategóriákként és tervtípusonként. Egyes projekteknél a táblázatban db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 1 m(minimálisan 6 m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 7 m (minimálisan m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat) Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv tés. Utak földművei 16. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága utak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Utak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél e mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- imálisan 4 m-enként. 17

18 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Vasutak földművei 17. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vasutak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 7 m m. G 4 m 1 m. G m 7 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Vasutak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- szükség szerint sűríteni kell, illetve további keresztszelvényi vizsgálatokkal kell kiegé- imálisan 4 m-enként. A kiviteli tervekben a korábbi tervfázisok tapasztalatai alapján a terepi vizsgálatokat szíteni, a tervezés során felmerülő speciális igényű tervezési feladatok elvégzéséhez, illetve a szükséges beavatkozások pontos lehatárolásának meghatároz zásához. Vasúti pályák felújításának, korszerűsítésének tervezésekorr engedélyezési terv szinten m-enkénti vágatolással kell a vizsgálati programot kiegészíteni. iviteli terv szinten, ha indokolt, a vágatolásokat szükség szerint sűríteni kell. Vízépítési földművek 18. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vízépítési földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 18

19 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fenti táblázatban szereplő általános jellegű irányelvek figyelembevételével az M 19:1999 szabvány 1. pontja szerint részletes feltárási éss vizsgálati tervet kell készí- teni, mind a kereszt-, mind a hosszirányú ú vizsgálatok vonatkozásában.. Az M 19:1999 szabvány szerint az azonos viselkedésű szakaszon belül a mér- tékadó keresztszelvényt az engedélyezési tervhez min. fúrással kell feltárni. Töltéserősítés (magasítás) esetén egy keresztszelvényben a meglévőő töltést is min. 1 fúrással és az új töltést is min.. 1 fúrással fel kell tárni. özművek 19. táblázat - Terepii vizsgálatokk maimális távolsága közművek esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési terv iviteli terv meghatározása 1. G m 1 m. G és. G m 1 m Hidak Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 1. G. G. G. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága hidak esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1db fúrás és 1db fúrás és 1 db CPTu 1db CPTu minimum db 8m-ként 1db fúráss 4m-ként 1db fúrás terepi vizsgálat és 1 db CPTu* és 1db CPTu* Minden második tá-- Minden támasznál 1 minimum db masznál 1 db fúrás db fúrás és 1 db terepi vizsgálat és mindenn támasznál CPTu* 1 db CPTu* Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- 1 he- tés. * m-nél szélesebb alaptest méret esetén a fenti előírás szerinti s távolságokban lyett db CPTu szondázás elvégzése szükséges, a keresztirányú rétegződés feltárásá- ra. 19

20 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Amennyiben a statikus szondázás (CPTu) durva szemcséss talajok vagy nagy ellenál- fú- lások miatt sikertelen, helyettesíthető dinamikus szondázás ssal, vagy mintavételező rással is. 8.4 A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A terepi vizsgálatok mélységére vonatkozóan az alábbi előírásokat kell betartani. Ha az alábbiakban z a értékére több alternatíva is szerepel, akkorr a legnagyobbat kell figye- réteg lembe venni. Szerves réteg vagy feltöltés esetén a terepi vizsgálatot v a teherbíró elérése előtt befejezni nem szabad. Az ajánlottnál kisebb feltárási mélység alkalmazása csak geológiai irodalmi adatokkal, korábbi vizsgálati eredményekkel igazolt vastag, összefüggő ő teherbíróó réteg előfordulá- sa esetén lehetséges, de e réteg felső zónáját ekkor is vizsgálni szükséges. Sáv- és pontalapok Lemezalapok (egymásra ható alapok) z a, b f 1. G:.z a 4 m. és. G: z a 6 m z a 6, m 1. G: z a b B. és. G: z a 1, b B

21 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Cölöpalapok isebb alagutak és földalatti műtárgyak z a z a z a m 1, b g, D F b Ab <z a <, b Ab Töltések Bevágások,8 h <z a < 1, h z a 6, m z a z a, m,4 h Földkiemelés talajvíz szintje felett Földkiemelés talajvíz szintje alatt z a,4 h g z a (t+,) m z a (H+,) m z a (t+,) m 1

22 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Munkagödrök, közművek Vízzáró falak z a, m z a 1, b Ah z a, m Térburkolatok z a 4, m A vízépítési földművek esetében a terepi vizsgálat szükséges mélysége a töltéstest alatt a tartott vízoszlop (H) 1, -szerese (vagyis 1,H) a mederoldali töltéslábtól mérve. Szivárgásvizsgálat esetén nagyobb mélység is szükséges lehet a számítási modell és a talajviszonyok függvényében. 8. A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége Az EC-7 tervezési szabvány rögzíti, hogy a különböző talajparaméterek meghatározá- feltéte- sához elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok minimálisan milyen mintaminőségett leznek. Ez meghatározza az előirányzan ndó fúrási módot, mintavételi technológiát, tehát hatással van a talajvizsgálati jelentés összeállítására. Megfordítva, az egyes geotechnikai kategóriákhoz, ezzel a feladat bonyolultságához rendeltt mintavételi kate- fúrás és mintavétel minőségi követelményeit. A táblázat kapcsolatot teremt a meghatá- rozandó talajtulajdonságok a talajminta t minőségi osztályok / mintavételi kategóriák és a góriák meghatározzák a laboratóriumi vizsgálatok minőségétt és tartalmát is. A sz. táblázatban megadjuk a talajvizsgálati jelentésekk elkészítéséhez szükséges díjzónák között.

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A Magyar Régész Szövetség 2011. október 21-én kelt, Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez, Szőcs Géza kultúráért felelős

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben