ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos"

Átírás

1 Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások összeállításához, tervfázisonként észítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Budapest, 1. június Móczár Balázs pályázat felelős Szilvágyi László tagozati elnökk

2 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat TARTALOMJEGYZÉ: 1 Bevezetés... Alkalmazási terület A díjazás különleges alapjai Geotechnikai kategóriák... 4 A geotechnika szolgáltatás területeii....1 Geotechnikai alapadatok előállítása, dokumentálásaa.... Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében Szolgáltatások a projektelőkészítési szakasz II. ütemében Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása Épületek, építmények Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) özművek Hidak Geotechnikai alapadatok előállításaa Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban Terepi vizsgálatok módja Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítmény típusonként nt A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége...

3 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1 Bevezetés A 66/1. (VII. 11.) ormányrendelet, a Magyar Mérnöki amara Szakmagyakorlási szabályzata, továbbá a Tervdokumentációk tartalmi követelményei c.. szabályzat meg- fogalmazza a szakmagyakorlási tevékenységekree vonatkozó eljárásrendet. A szabály- zatok tartalmazzák a kötelező és ajánlott tervfajták alapvető tartalmi követelményeit, szabályrendszerét, azonban a szolgáltatások értelmezése, az a egységes elvárások meg- és a fogalmazása feltétlenül szükséges. Fontos feladat továbbá, hogy a rokonszakmák megrendelői kör képviselői is világos képet kapjanak szakterületünkről, részletezve a különbözőő tervfázisokhoz tartozó, megfelelő mértékű és részletességű geotechnikai szolgáltatások körét. A Geotechnikai Tagozat az igényes geotechnikai tevékenység szabályozási kereteinek tisztázására korábban már többször megfogalmazta a geotechnikai szolgáltatások tar- megfogalmazó Eurocode 7 (M EN :6) új alapelve, fogalmai menténn rögzíti talmi követelményeit. Jelen dokumentáció a geotechnikai tervezés általános szabályait a tervezés menetét és az elkészítendő - geotechnikai vonatkozású - dokumentációkat. Az új szabályok értelmezése nem egyértelmű, még nincsen kiforrott gyakorlat a felada- a ter- tok bonyolultságának és a tervfázisoknak megfelelő követelményekre.. A segédlet vezési ajánlat összeállításához a geotechnikai kategóriák (díjzónák)) és a tervfázisok alapján adja meg a mérnöki és vizsgálati ráfordítások kalkulációjához szükséges elemeket és a kategóriába sorolás elveit az új dokumentációk szerinti bontásban.a doku- a mentumban következetesen az Eurocode fogalomrendszeréhez igazodva geotechnikai kategória kifejezést használjuk a besorolásh oz, azonban a díjszámítás szempontjából ez megegyezik a díjzónaa kifejezéssel. Jelen útmutató az alapjátt képezi az MM munkacsoportjai által jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási rendszer geotechnika szakágat érintő fejezetének. Munkánk során felhasználtuk és a besorolás szempontjas ait szem előtt tartvaaktualizáltukazz MM Geotechnikai Tagozata által 1. március 1-én készített "Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének k megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével" címűű szabályozó anyagot. Alkalmazási terület Geotechnikai szolgáltatáson az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításáh oz szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgá( álat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) során készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai terv stb.), esetlegesen a szóbeli tanácsadást értjük.

4 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A geotechnikai szolgáltatások közé soroljuk a következőket: talajvizsgálatok tervezése, irányítása, végrehajtása, azok eredményeinek értékelé- se, talajparaméterek meghatározása; felszín alatti vízviszonyok értékelése; talaj és szerkezet kölcsönhatásánakk értékelése; a teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzése valamely létesítmény azon szerkezeti elemeire vonatkozóan, ahol a geotechnikai hatás,, a talaj és a szer- kezet közötti kölcsönhatáss a mérvadó; az altalaj építéstechnológiai szempontok szerinti besorolása. A jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási metodika - a német díjszabáshoz hasonla- tosan - a mérnöki feladatok esetében 9 egymásra épülő tervezési t fázist állapít meg. Munkánk során mi is ezeket a fázisokat vettük figyelembe: 1. Alapadatok meghatározása. Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági tanulmány. Jóváhagyási tervezés 4. Engedélyezési tervezés. iviteli tervezés 6. Vállalkozásbaa adás előkészítése 7. Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Megvalósuláss tervezői felügyelete 9. Megvalósuláss követése átadási éss szavatossági időszakban A díjazás különleges alapjai A tevékenység az előzőek alapján talajvizsgálati jelentés készítéséből, geotechnikai tervezésből, illetve a kivitelezés nyomon követéséből, ellenőrzéséből áll. A terület geotechnikai jellemzésére és talajvizsgát álati jelentés készítésére irányuló tevékenységek (geológiaii irodalmi és előzmény adatok gyűjtése, terepi és é laboratóriumi vizsgálatok készítése, a vizsgálatok értékelése - talajvizsgálati jelentés) díjának alapja a geotechnikai vizsgálatok költsége. A geotechnikai tervezés és é egyéb geotechnikai szol- bekerülési költsége. gáltatások (konzultáció, tanácsadás, együttműködés stb.) díjának d alapja a létesítmény 4 Geotechnikai kategóriák Egy tervezési feladatot az M EN :6 előírásai szerint összetettsége, helyalapján színi adottságokból adódó nehézségi foka és megbízói követelmények geotechnikai kategóriába kell sorolni. E besorolás az alapja a tervezési követelmények, a feltárási mennyiség, a tervezési, számítási eljárások, azz alkalmazandó kivitelezési technológia, illetve a szükséges szaktervezők közreműködésének meghatározásának. E besorolás az alapja a díjszámításnak is (díjzóna). 4

5 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1. geotechnikai kategória Az 1.,. és. geotechnikai kategóriák pontos értelmezésére és alkalmazásii körére nézve az M EN :6 előírásai érvényesek, a következőkben leírtak tájékoz-t tató iránymutatást adnak erre vonatkozóan. Ebbe a kategóriábaa csak a kicsi és viszonylag egyszerű tartószerkezetek tartoznak, amelyek esetében: az alapvető követelmények a tapasztalat és a minősítő jellegű geotechnikai vizsgálatok alapján is teljesíthetők és elhanyagolható a kockázat. Csak akkor indokolt az 1. geotechnikai kategóriához illeszkedő eljárásokat alkalmazni, ha elhanyagolható a kockázat az általános állékonyság vagy a talajmozgát ások tekintetében, továbbá olyanok a talajviszonyok, melyekről összehasonlítható helyi tapasztalat alapján tudható, hogy kellően kedvezőek. Ilyen esetekben az alapozások tervezéséhez és kivi- telezéséhez rutinszerű módszereket szabad alkalmazni.. geotechnikai kategória Ebbe a kategóriábaa indokolt sorolni azokat a hagyományoss tartószerkezeteket és ala- a talaj- vagy terhelési viszonyok.a. geotechnikai kategóriájú terv keretében rutinszerű eljárásokat szabad használni a terepi és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a terve- pozásokat, amelyek esetén nem merül fel kivételes kockázat, vagy nem kedvezőtlenek zésre és kivitelezésre.. geotechnikai kategória A geotechnika szolgáltatás területei.1 Geotechnikai i alapadatok előállítása, dokumentálásaa Ide tartoznak azok a tartószerkezetek vagy tartószerkezeti elemek, e amelyek nem sorol- hatók sem az 1., sem a. geotechnikai kategóriába. Az egyes tervezési feladatok kategóriáb a sorolása a 7. fejezetben megadott pontozásos rendszer alkalmazásával történhet. A kategória megállapításában segítséget nyújt a 4.,. és 7. fejezetben foglaltak mérlegelése e. A geotechnikai adatok előállítása és dokumentálása a terület geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai adottságainak feltérképezf zése irodalmi adatokk és terepi,, illetve laboratóri- céljának megfelelően. A következőkben felsorolt, részletezett tevékenységek sorolható- ak umi vizsgálatok alapján, az eredmények rendszerezése, ismertetése a felhasználás ide: Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjtésekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhetőő adatok felkutatása, rendszerezése, megbízhatóságuk ér- tékelése;

6 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Helyszíni és laboratóriumii vizsgálat számának, módszerének, helyének és mennyi- ségének megtervezése (feltárási terv), végrehajtás irányítása, eredmények értéke- statisztikai jellegű, stb.) módon valóó bemutatása, továbbá grafikuss és szöveges is- lése, feldolgozása; Az előző két pontban szerzett adatok rendszerezett, könnyen érthető (táblázatos, mertetése talajvizsgálati jelentésbenn összefoglalva.. Geotechnikai i tervezés A geotechnikai tervezés azon szerkezetek, szerkezeti elemek tervezése, amelyek vizs- úgy mint: alapozások, földmegtámasztó szerkezetek (támfal, horgonyzott szerkezet, befogott szerkezet), talajjavítás, víztelenítés, földművek, földalatti műtárgyak. E tevé- gálatában a geotechnikai hatások, illetve a talaj-szerkezet kölcsönhatás a mértékadó, kenységi csoportba sorolhatók az alábbiak: Egy projekt geotechnikai feladatainak feltérképezése, lehetségess megoldások beaz elő- mutatása a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, vizsgálva nyöket és hátrányokat, mérlegelve a biztonság, a gazdaságosságg és a környezet- védelem követelményeit. Építmények terheit az altalajra átadó szerkezet (alapozás) megválasztása, mérete- is zése, leírása. A tervezés során a használhatósági és teherbírási határállapotokat ellenőrizni kell az ide vonatkozó MZ EN szabvány előírásait követve. Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerés mód- kezet kialakítása, méretezése, építési és megfigyelési követelményeinek szereinek megadása, statikai igazolása. A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltés- anyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtö- résének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és é nyomásának szabályozá- elvárt sa céljából. Magában foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés ele- jén végzendő próbák értékelésével zárul. Ideiglenes vagy végleges,, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra: feltöl- tés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezett alatt, terepfeltöltés, infrast- és rukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magában foglalja a geo- metriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosí- is. tási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljá- rók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezeténekk és építési technológiájának megvá- a ta- lasztása, a szerkezetek kialakításán nak megtervezése és statikai méretezése, lajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmé- nek biztosításához szükséges teendők meghatározása. 6

7 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. Geotechnikai i szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata E tevékenységi csoportba a következő tevékenységek sorolhatóak: Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, toaz épü- vábbáá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és lő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése ana teljesí- nak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, földművek próbaterhelése, a ta- illetve mekkora tőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, lajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek, stb. iterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynekk célja a tervben tett feltéte- lezések teljesülésének és az építéss szakszerűségénekk ellenőrzése szemrevétele- de zésekkel és/vagy mérésekkel. Beletartozik a tervmódosítások kezdeményezése, azok kidolgozása nem. Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és termé- után, szeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj és szer- kezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 6 A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként 6.1 Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Az építésföldtani és geotechnikai előzmény adatok gyűjtése révén, szükség esetén új terepi és laborvizsgálattal, szerzett talajadatok endszerezett ismertetése, célszerűen Előzetes talajvizsgálati jelentésben.. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági ta- nulmány A geotechnikai feladatok megoldásánakk lehetséges változatainak bemutatása a szerke- mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatott adva a zeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az a előnyöket és hátrányokat, szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. E tevékenységek eredményeit Geotechnikai tanulmánytervben indokoltt összefoglalni. 7

8 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz II. ütemében. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés Az 1- ütemben összegyűjtött, rendszerezett adatok, információk alapján a Megrendelői döntéshozatal műszaki segítése, illetvee a kiválasztott megoldásra vonatkozó további geotechnikai tervezési szolgáltatások, tevékenységek meghatározása,, melynek része a geotechnikai vizsgálati program - feltárási terv összeállítása is. 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A vizsgált terület olyan szintű feltárásaa (terepi és labor vizsgálatok k készítése), s az eredmények értékelése, hogy annak alapján a tervezett építményeké k és építési tevé- tartószerkezeteit, továbbá a szükséges geotechnikai szerkezeteket éss tevékenységeket meg lehessen tervezni. A talajvizsgálatok célja a talajok azonosításán és állapotminősí- tésén túl a teherbírás megítélése is. A terület vizsgálati eredményeit, értékelését, rend- kenységek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai megítélhetők legyenek, az építmény szerezett bemutatását Tervezési talajvizsgálati jelentésben kell k közölni. Azon szerkezetek és építési tevékenységek, illetve ezekkel kapcsolatos előírások be- mér- mutatása, amelyek esetében a geotechnikai hatások, illetve geotechnikai kérdések tékadóak, s amelyekkel a geotechnikaii feladat legalább egyféle - a tervező által leg- jobbnak tartott - módon megoldható. Ezekkel kapcsolatosann a számításba vett talajpa- és raméterek, a tervezett megoldás szerkezete, méretei, anyagai és a - teherbírási használhatósági határállapotraa vonatkozó - alkalmasságot igazoló számítások bemuta- tása. A tervezési tevékenység dokumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló vagy Geotechnikai tervfejezet formájában.. Tervezési művelet: iviteli tervezés t A 4. tervezési művelethez (engedélyezési tervezéshez) készített geotechnikai vizsgála- tok szükség szerinti kiegészítése terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal, az új vizsgála- ered- tok értékelése, a korábbi eredményekkel való összevetés e. A teljess vizsgálati ményhalmaz, s értékelésénekk célja, hogy a tervezett építmények és építési tevékeny- tartószerkezetei, továbbá a szükségess geotechnikai szerkezetek és tevékenységek részletesen megtervezhetőek legyenek.. A rendelkezésre álló vizsgálati eredményeket, azok értékelését, endszerezett bemutatását iegészítő talajvizsgálati jelentésben kell ségek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai egyértelműen megítélhetőek, az építmény közölni. A 4. tervezési művelet (engedélyezési tervezés) során elvégzett geotechnikai tervezési tevékenység pontosítása, aktualizálása, kiegészítése egyrészt a talajkörnyezet számí- és tásba vett jellemzői felülvizsgálatával, másrészt a technológiai, minőségbiztosítási esetlegess monitoring követelmények megfogalmazásával. A tervezésii tevékenység do- vagy kumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló Geotechnikai tervfejezet formájában. 8

9 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése Geotechnikai szerkezetek megvalósítá ásával kapcsolatos tender műszaki leírások, mennyiség kimutatások és költségvetési kiírások összeállítása, valamint a versenytár- gyalás elbírálását segítő mérnökár meghatározása. 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete A geotechnikai szerkezetekre, kivitelezési tevékenységekree beadott vállalkozói ajánla- a vállal- tok ellenőrzése, értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel való egyeztetéseken, kozási szerződés előkészítése. A geotechnikai szerkezetek és kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó, Vállalkozó által készített tervek, műszaki leírások, dokumentumok (pl. technológiai utasítás, minő- sítési és mintavételi terv),valamint szakvállalatok által készített mérések véleményezé- se. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági i időszakban Szakkivitelezői igény nyomán történő tervmódosítás eseténn a 4. illetve az. tervezési műveletree kell visszalépni. A megvalósulási és ajánlati terv műszaki tartalma összhangjának ellenőrzése. Garanci- ális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés. 6.4 A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása Az egyes geotechnikai kategóriákbaa tartozó tervezési feladatokhoz elvégzendő geotechnikai szolgáltatásokat tájékoztatóó jelleggel az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat - Geotechnikai szolgáltatások az egyes geotechnikai kategóriákban Tervezési művelet 1. G. GG. G TVJ GT TVJ GT TVJ GT 1. alapadat meghatározás és. vázlatterv, tanulmányterv. jóváhagyási terv Z engedélyezési terv. kiviteli terv Z 6-9. megvalósítási és követési szakasz Jelmagyarázat: TVJ: Talajvizsgálati jelentés, GT: Geotechnikai tervezésii munkarész és/vagy tervezői közreműködk dés, : ötelező munkarész, : Szükség g esetén, : Szükség esetén n kiegészítés. 9

10 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Önálló talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési munkarész készítése nem fel- ha az tétlenül szükséges minden esetben. A geotechnikai dokumentáció elhagyható, építész vagy tartószerkezeti tervező t nyilatkozatban rögzíti ennek e megengedhetőségét, továbbá ismerteti azokat a geotechnik ai információkat (pl.. a tartószerkezeti műszaki leírás geotechnikai tervfejezetében), amelyek a tervek alapjául szolgáltak. 7 A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása A tervezési feladatok geotechnikai kategóriába való besorolását tervezési egységekre meghatározva a következőkben megadott pontozásos rendszer r segítségével lehet elvégezni. Értékelni kell a geotechnikai és hidrogeológiai szempontokat, illetve a terve- történő besoroláshoz valamennyi szempontrendszer alapjánn számított pontokatt össze- zett létesítmény tulajdonságait és a várható kockázatok következményeit. A kategóriába síteni kell. Egy-egy létesítmény esetén előfordulhat, hogy nem értelmezhető a megadott táblázatok valamennyi sora. Az ilyen nem relevánss esetekben az adottt szempontnál a létesítmény nulla pontot kap. A tervezés előrehaladtával az egyes fázisokban a díjzónát felül kell vizsgálni és szük- kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn ség esetén módosítani kell azt. 7.1 Épületek, építmények. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak terephajlás <1% 1 - % 1 >% rétegződés változékonysága homogénn egyenletess változó altalaj mechanikai tulajdonságai jó átlagos gyenge talaj- és rétegvíz viszonyok > m - m < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról mocsaras és bel- vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás- vagy omlásveszélyes, illetve alá-. bányászottság, üreg barlang fordul elő, a tervezési feladat mindenképpen geotechnikai kategóriába tartozik. 1

11 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezésének kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján létesítmény alapterülete < 1 m 1-1 m 1 > 1 m felett fesztáv < 6 m 6-1 m > 1 m épületmagasság < 6 m 6 - m > m munkagödör mélysége létesítmény megvalósítá- sához kapcsolódó terep- rendezés (töltés, bevá- gás) mértéke < m < m - m - 1 m 1 > m > 1 m támfalak, befogott föld- < m - m > m megtámasztó szerkeze- tek magasságaa Speciális körülmények a létesítmény oldaláról meglevő létesítményre közvetlenül gyakorolt hatás, zártsorú épület- csatlakozás süllyedésérzékenység vagy jelentősen változó terhelési viszonyok speciális ipari műtárgyak, magas súlypontú létesítmények, tornyok, silók, földalatti és vízépítési műtárgyak Megjegyzés: a különösen fontos rendeltetésű létesítmények (pl. kórház), közúti és vas- úti alagutak, völgyzárógátak mindenképp pen. geotechnikai kategóriábk ba tartoznak. 4. táblázat - Épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa -4 pont - pont 1 ponttól 11

12 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) ). táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn terephajlás <1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalrólo mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 6. táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóri- ába sorolásához a létesítmény adottságai alapján létesítmény fontossága alsórendű átlagos 1 kiemelt földmű magasság (töltés bevágás) < m - 1 m > 1 m munkagödrök mélysége műtárgyak mére- te( (hidak ld pont) < m m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk - 6 m 1 m -nél nagyobb, 1 m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk > 6 m 1 m -nél nagyobb átmérőjű közművek és műtárgyak támszerkezetek mérete < m - 6 m > 6 m 7. táblázat - Vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

13 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. özművek 8. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai tervezési feladatának kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony 1 átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 9. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai feladatainak kategóriába sorolásához létesítményy adottságok alapján < m - m fektetési mélység Speciális körülmények a létesítmény oldaláról nyomás alatti vezetékek, átmérő > mmm > m 1. táblázat - özművek geotechnika ai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

14 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7.4 Hidak 11. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m viszonyok 1 edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 1. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján szerkezeti hossz <1 m 1-4 m >4 m támaszköz < m - 4 m > 4 m 8 munkagödör mélység < m - m 1 > m Speciális körülmények a létesítmény oldaláról o magas kapcsolódó töltés,elhúzódó konszolidáció 1. táblázat - Hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriábak a sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 14

15 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8 Geotechnikai alapadatok előállítása 8.1 Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban A talajvizsgálati jelentés - a tervezett létesítmény szempontrendszerének figyelembe vételével - a terület geotechnikai adottságainak megállapítására, feltárására irányuló i vizsgálati tevékenységeknek, illetve ezek eredményeinek anyagvizsga gálati jelentésben való összefoglalása. Ennek díját a vizsgálatok költsége és a ráfordított mérnöki munka alapján kell meghatározni. A 6. pont alapján a talajvizsgálati jelentés az alábbi tervezési műveletek esetén készül(het): 14. táblázat - Talajvizsgálati jelentés az egyes geotechnikai kategóriákbann tervfázisonként 1. G. G G. G 1. alapadat meghatározás 4. engedélyezési terv. kiviteli terv Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 8. Terepi vizsgálatok módja A terepi vizsgálatok módjának megválasztásához az alábbi irányelvek adhatóak: 1. Geotechnikaii kategória: Egyszerűű vizsgálatok, amelyek a rétegződés megállapí- tására, a talajok azonosításának éss állapot jellemzőinek meghatározására irányul- nak. Geotechnikai kategória: Az 1. G-n leírtakon felül a talajok hidraulikai és mecha-. Geotechnikai kategória: Az előző kategóriáknál leírtakon felüll az adott feladat nikai jellemzőinek meghatározására is alkalmas vizsgálat típusok alkalmazandóak speciális igényeit is ki kell elégíteniee a vizsgálati programnak. A terepi vizsgálatok közül legalább egyy közvetlen fúrásos esetleg nyílt feltárásos - mintavétel legyen. Ezenkívül az Eurocode szabványokban szereplő s egyéb közvetett - vizsgálati típusokat kell alkalmazni, a rétegződés és a tervezési feladat függvényében. Mélyalapok teherbírásának számításáh hoz, süllyedésanalízisekhez különösen ajánlott CPT/CPTu vizsgálatok végzése. Az előzőek szerinti terepi vizsgálati módszereken kívül, kiegészítő vizsgálatként a ré- in tegződés térbeli elhelyezkedésének tisztázására, továbbá egyes talajparaméterek situ vizsgálatára jól használhatók a különböző geofizikai mérési módszerek. A létesít- alapfeltárásokkal mény típustól függően a vizsgálati program kiegészítendőő vágatolásos feltárásokkal, is. 1

16 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fúrások szinergikus kiegészítésére alkalmas in situ vizsgálati módszerek áttekintését adja meg a 1. sz. táblázat, megjelölvee a módszer alkalmazási talajkörnyezetét és a meghatározandó talajparamétereket. 16

17 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8. Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítményy típusonként A következőkben a különbözőő létesítmény típusokra táblázatos formában megadjuk a talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges terepi vizsgálatok maimális távolsá-t szereplőnél kisebb feltárási távolság, sűrűbb kiosztás is szükséges lehet. Épületek, építmények 1. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága épületek, építmények esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok, Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 1 m(minimálisan 8 m(minimálisan gát geotechnikai kategóriákként és tervtípusonként. Egyes projekteknél a táblázatban db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 1 m(minimálisan 6 m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 7 m (minimálisan m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat) Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv tés. Utak földművei 16. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága utak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Utak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél e mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- imálisan 4 m-enként. 17

18 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Vasutak földművei 17. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vasutak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 7 m m. G 4 m 1 m. G m 7 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Vasutak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- szükség szerint sűríteni kell, illetve további keresztszelvényi vizsgálatokkal kell kiegé- imálisan 4 m-enként. A kiviteli tervekben a korábbi tervfázisok tapasztalatai alapján a terepi vizsgálatokat szíteni, a tervezés során felmerülő speciális igényű tervezési feladatok elvégzéséhez, illetve a szükséges beavatkozások pontos lehatárolásának meghatároz zásához. Vasúti pályák felújításának, korszerűsítésének tervezésekorr engedélyezési terv szinten m-enkénti vágatolással kell a vizsgálati programot kiegészíteni. iviteli terv szinten, ha indokolt, a vágatolásokat szükség szerint sűríteni kell. Vízépítési földművek 18. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vízépítési földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 18

19 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fenti táblázatban szereplő általános jellegű irányelvek figyelembevételével az M 19:1999 szabvány 1. pontja szerint részletes feltárási éss vizsgálati tervet kell készí- teni, mind a kereszt-, mind a hosszirányú ú vizsgálatok vonatkozásában.. Az M 19:1999 szabvány szerint az azonos viselkedésű szakaszon belül a mér- tékadó keresztszelvényt az engedélyezési tervhez min. fúrással kell feltárni. Töltéserősítés (magasítás) esetén egy keresztszelvényben a meglévőő töltést is min. 1 fúrással és az új töltést is min.. 1 fúrással fel kell tárni. özművek 19. táblázat - Terepii vizsgálatokk maimális távolsága közművek esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési terv iviteli terv meghatározása 1. G m 1 m. G és. G m 1 m Hidak Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 1. G. G. G. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága hidak esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1db fúrás és 1db fúrás és 1 db CPTu 1db CPTu minimum db 8m-ként 1db fúráss 4m-ként 1db fúrás terepi vizsgálat és 1 db CPTu* és 1db CPTu* Minden második tá-- Minden támasznál 1 minimum db masznál 1 db fúrás db fúrás és 1 db terepi vizsgálat és mindenn támasznál CPTu* 1 db CPTu* Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- 1 he- tés. * m-nél szélesebb alaptest méret esetén a fenti előírás szerinti s távolságokban lyett db CPTu szondázás elvégzése szükséges, a keresztirányú rétegződés feltárásá- ra. 19

20 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Amennyiben a statikus szondázás (CPTu) durva szemcséss talajok vagy nagy ellenál- fú- lások miatt sikertelen, helyettesíthető dinamikus szondázás ssal, vagy mintavételező rással is. 8.4 A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A terepi vizsgálatok mélységére vonatkozóan az alábbi előírásokat kell betartani. Ha az alábbiakban z a értékére több alternatíva is szerepel, akkorr a legnagyobbat kell figye- réteg lembe venni. Szerves réteg vagy feltöltés esetén a terepi vizsgálatot v a teherbíró elérése előtt befejezni nem szabad. Az ajánlottnál kisebb feltárási mélység alkalmazása csak geológiai irodalmi adatokkal, korábbi vizsgálati eredményekkel igazolt vastag, összefüggő ő teherbíróó réteg előfordulá- sa esetén lehetséges, de e réteg felső zónáját ekkor is vizsgálni szükséges. Sáv- és pontalapok Lemezalapok (egymásra ható alapok) z a, b f 1. G:.z a 4 m. és. G: z a 6 m z a 6, m 1. G: z a b B. és. G: z a 1, b B

21 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Cölöpalapok isebb alagutak és földalatti műtárgyak z a z a z a m 1, b g, D F b Ab <z a <, b Ab Töltések Bevágások,8 h <z a < 1, h z a 6, m z a z a, m,4 h Földkiemelés talajvíz szintje felett Földkiemelés talajvíz szintje alatt z a,4 h g z a (t+,) m z a (H+,) m z a (t+,) m 1

22 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Munkagödrök, közművek Vízzáró falak z a, m z a 1, b Ah z a, m Térburkolatok z a 4, m A vízépítési földművek esetében a terepi vizsgálat szükséges mélysége a töltéstest alatt a tartott vízoszlop (H) 1, -szerese (vagyis 1,H) a mederoldali töltéslábtól mérve. Szivárgásvizsgálat esetén nagyobb mélység is szükséges lehet a számítási modell és a talajviszonyok függvényében. 8. A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége Az EC-7 tervezési szabvány rögzíti, hogy a különböző talajparaméterek meghatározá- feltéte- sához elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok minimálisan milyen mintaminőségett leznek. Ez meghatározza az előirányzan ndó fúrási módot, mintavételi technológiát, tehát hatással van a talajvizsgálati jelentés összeállítására. Megfordítva, az egyes geotechnikai kategóriákhoz, ezzel a feladat bonyolultságához rendeltt mintavételi kate- fúrás és mintavétel minőségi követelményeit. A táblázat kapcsolatot teremt a meghatá- rozandó talajtulajdonságok a talajminta t minőségi osztályok / mintavételi kategóriák és a góriák meghatározzák a laboratóriumi vizsgálatok minőségétt és tartalmát is. A sz. táblázatban megadjuk a talajvizsgálati jelentésekk elkészítéséhez szükséges díjzónák között.

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével Készítették: Honti Imre Dr. Móczár Balázs Pozsár László Schell Péter Szilvágyi

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Általános kérdések Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések A TERVEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN 3 Komplex

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA 2013. március 21-22. Balatonföldvár III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELMI TERVEZÉS LÉPÉSEI ÉS BUKTATÓI E L Ő A D Á S V Á Z L A T 1. Bemutatkozás 2. A tűzvédelmi

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS SZILVÁGYI LÁSZLÓ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 2014. május 21. 1 A VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 2 Kamarai szabályzatok 2014. május 21. Kamarai szabályzatok 3 www.mmk.hu 2014.

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK G E O T E C H N I K A BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.)

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) Varsányi Tamás, Főmérnök SZIE GYŐR 2013. október 22. Hogyan lesz a tervből műtárgy? Ajánlati felhívás/árajánlatkérés

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21.

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5 Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. Előadó: Szitányiné Siklósi Magdolna okl. faip. mérnök nyug. tűzoltó alezredes faanyagvédelmi szakértő építész tűzvédelmi szakértő 9/2008.

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének statikai felmérése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám és 732 hrsz. polgármesteri hivatal

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban

Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Beépített tűzjelző rendszerek elméletben és gyakorlatban Mohai Ágota és Farkas Károly 2012. október 19. Hajdúszoboszló Előadásunk célja elsősorban gondolatébresztés rámutatni egy-egy olyan területre a

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is!

A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is! TÉGY a szakmádért! A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is! Crosby Nemes András okl. építőmérnök - 1 - TEGY egyik fő célja - működőképes vállalkozások Vállalkozás legyen tervezett és ellenőrzött,

Részletesebben

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140)

Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig. Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Acélcsarnokok komplett kivitelezése tervezéstől a megvalósításig Szakmai konzultáció országszerte MÉK: 1 pont (2012/285) MMK: 1 pont (01/2012/0140) Acélcsarnokok gyors és gazdaságos kivitelezése tervezéstől

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek

Építési beruházás. WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás WBS, szervezeti struktúra, normarendszerek Építési beruházás definíció Projekt definíció Scope quality quality Budget quality Scheduling SCOPE : építési feladat - koncepció kialakítása

Részletesebben

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. Általános rendelkezések

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. Általános rendelkezések 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák

Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Acélszerkezetek tűzzel szembeni ellenállása, kapcsolatos problémák Horváth Lajos tű. alezredes Főigazgatóság 1 Az épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői Az OTSZ szerint. Az épületszerkezetek

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tűzvédelmi konferencia

Tűzvédelmi konferencia "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" Tűzvédelmi konferencia Balatonföldvár, 2015. február 4-5. "Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet" a bajai, Szent Rókus Kórház

Részletesebben

Szilvágyi Imre és Szilvágyi László: Utak, pályák, autópályák generációváltás egy geotechnikus családban

Szilvágyi Imre és Szilvágyi László: Utak, pályák, autópályák generációváltás egy geotechnikus családban Szilvágyi Imre és Szilvágyi László: Utak, pályák, autópályák generációváltás egy geotechnikus családban Szilvágyi Imre és Szilvágyi László: Utak, pályák, autópályák generációváltás egy geotechnikus családban

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

A Megyeri híd projekt tapasztalatai

A Megyeri híd projekt tapasztalatai tapasztalatai 2006-2008 Projektmenedzsment szakmai teadélután Windisch László Hídépítő Zrt. TARTALOMJEGYZÉK: Első tétel: - A projekt bemutatása - Tervek tények összevetése röviden - Kivitelező szervezet

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Témavázlat Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Hullámacél hídszerkezetek általános áttekintése o hullámacél szerkezetek története a XX. sz. elejétől

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben