ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos"

Átírás

1 Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások összeállításához, tervfázisonként észítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Budapest, 1. június Móczár Balázs pályázat felelős Szilvágyi László tagozati elnökk

2 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat TARTALOMJEGYZÉ: 1 Bevezetés... Alkalmazási terület A díjazás különleges alapjai Geotechnikai kategóriák... 4 A geotechnika szolgáltatás területeii....1 Geotechnikai alapadatok előállítása, dokumentálásaa.... Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében Szolgáltatások a projektelőkészítési szakasz II. ütemében Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása Épületek, építmények Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) özművek Hidak Geotechnikai alapadatok előállításaa Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban Terepi vizsgálatok módja Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítmény típusonként nt A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége...

3 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1 Bevezetés A 66/1. (VII. 11.) ormányrendelet, a Magyar Mérnöki amara Szakmagyakorlási szabályzata, továbbá a Tervdokumentációk tartalmi követelményei c.. szabályzat meg- fogalmazza a szakmagyakorlási tevékenységekree vonatkozó eljárásrendet. A szabály- zatok tartalmazzák a kötelező és ajánlott tervfajták alapvető tartalmi követelményeit, szabályrendszerét, azonban a szolgáltatások értelmezése, az a egységes elvárások meg- és a fogalmazása feltétlenül szükséges. Fontos feladat továbbá, hogy a rokonszakmák megrendelői kör képviselői is világos képet kapjanak szakterületünkről, részletezve a különbözőő tervfázisokhoz tartozó, megfelelő mértékű és részletességű geotechnikai szolgáltatások körét. A Geotechnikai Tagozat az igényes geotechnikai tevékenység szabályozási kereteinek tisztázására korábban már többször megfogalmazta a geotechnikai szolgáltatások tar- megfogalmazó Eurocode 7 (M EN :6) új alapelve, fogalmai menténn rögzíti talmi követelményeit. Jelen dokumentáció a geotechnikai tervezés általános szabályait a tervezés menetét és az elkészítendő - geotechnikai vonatkozású - dokumentációkat. Az új szabályok értelmezése nem egyértelmű, még nincsen kiforrott gyakorlat a felada- a ter- tok bonyolultságának és a tervfázisoknak megfelelő követelményekre.. A segédlet vezési ajánlat összeállításához a geotechnikai kategóriák (díjzónák)) és a tervfázisok alapján adja meg a mérnöki és vizsgálati ráfordítások kalkulációjához szükséges elemeket és a kategóriába sorolás elveit az új dokumentációk szerinti bontásban.a doku- a mentumban következetesen az Eurocode fogalomrendszeréhez igazodva geotechnikai kategória kifejezést használjuk a besorolásh oz, azonban a díjszámítás szempontjából ez megegyezik a díjzónaa kifejezéssel. Jelen útmutató az alapjátt képezi az MM munkacsoportjai által jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási rendszer geotechnika szakágat érintő fejezetének. Munkánk során felhasználtuk és a besorolás szempontjas ait szem előtt tartvaaktualizáltukazz MM Geotechnikai Tagozata által 1. március 1-én készített "Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének k megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével" címűű szabályozó anyagot. Alkalmazási terület Geotechnikai szolgáltatáson az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításáh oz szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgá( álat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) során készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai terv stb.), esetlegesen a szóbeli tanácsadást értjük.

4 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A geotechnikai szolgáltatások közé soroljuk a következőket: talajvizsgálatok tervezése, irányítása, végrehajtása, azok eredményeinek értékelé- se, talajparaméterek meghatározása; felszín alatti vízviszonyok értékelése; talaj és szerkezet kölcsönhatásánakk értékelése; a teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzése valamely létesítmény azon szerkezeti elemeire vonatkozóan, ahol a geotechnikai hatás,, a talaj és a szer- kezet közötti kölcsönhatáss a mérvadó; az altalaj építéstechnológiai szempontok szerinti besorolása. A jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási metodika - a német díjszabáshoz hasonla- tosan - a mérnöki feladatok esetében 9 egymásra épülő tervezési t fázist állapít meg. Munkánk során mi is ezeket a fázisokat vettük figyelembe: 1. Alapadatok meghatározása. Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági tanulmány. Jóváhagyási tervezés 4. Engedélyezési tervezés. iviteli tervezés 6. Vállalkozásbaa adás előkészítése 7. Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Megvalósuláss tervezői felügyelete 9. Megvalósuláss követése átadási éss szavatossági időszakban A díjazás különleges alapjai A tevékenység az előzőek alapján talajvizsgálati jelentés készítéséből, geotechnikai tervezésből, illetve a kivitelezés nyomon követéséből, ellenőrzéséből áll. A terület geotechnikai jellemzésére és talajvizsgát álati jelentés készítésére irányuló tevékenységek (geológiaii irodalmi és előzmény adatok gyűjtése, terepi és é laboratóriumi vizsgálatok készítése, a vizsgálatok értékelése - talajvizsgálati jelentés) díjának alapja a geotechnikai vizsgálatok költsége. A geotechnikai tervezés és é egyéb geotechnikai szol- bekerülési költsége. gáltatások (konzultáció, tanácsadás, együttműködés stb.) díjának d alapja a létesítmény 4 Geotechnikai kategóriák Egy tervezési feladatot az M EN :6 előírásai szerint összetettsége, helyalapján színi adottságokból adódó nehézségi foka és megbízói követelmények geotechnikai kategóriába kell sorolni. E besorolás az alapja a tervezési követelmények, a feltárási mennyiség, a tervezési, számítási eljárások, azz alkalmazandó kivitelezési technológia, illetve a szükséges szaktervezők közreműködésének meghatározásának. E besorolás az alapja a díjszámításnak is (díjzóna). 4

5 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1. geotechnikai kategória Az 1.,. és. geotechnikai kategóriák pontos értelmezésére és alkalmazásii körére nézve az M EN :6 előírásai érvényesek, a következőkben leírtak tájékoz-t tató iránymutatást adnak erre vonatkozóan. Ebbe a kategóriábaa csak a kicsi és viszonylag egyszerű tartószerkezetek tartoznak, amelyek esetében: az alapvető követelmények a tapasztalat és a minősítő jellegű geotechnikai vizsgálatok alapján is teljesíthetők és elhanyagolható a kockázat. Csak akkor indokolt az 1. geotechnikai kategóriához illeszkedő eljárásokat alkalmazni, ha elhanyagolható a kockázat az általános állékonyság vagy a talajmozgát ások tekintetében, továbbá olyanok a talajviszonyok, melyekről összehasonlítható helyi tapasztalat alapján tudható, hogy kellően kedvezőek. Ilyen esetekben az alapozások tervezéséhez és kivi- telezéséhez rutinszerű módszereket szabad alkalmazni.. geotechnikai kategória Ebbe a kategóriábaa indokolt sorolni azokat a hagyományoss tartószerkezeteket és ala- a talaj- vagy terhelési viszonyok.a. geotechnikai kategóriájú terv keretében rutinszerű eljárásokat szabad használni a terepi és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a terve- pozásokat, amelyek esetén nem merül fel kivételes kockázat, vagy nem kedvezőtlenek zésre és kivitelezésre.. geotechnikai kategória A geotechnika szolgáltatás területei.1 Geotechnikai i alapadatok előállítása, dokumentálásaa Ide tartoznak azok a tartószerkezetek vagy tartószerkezeti elemek, e amelyek nem sorol- hatók sem az 1., sem a. geotechnikai kategóriába. Az egyes tervezési feladatok kategóriáb a sorolása a 7. fejezetben megadott pontozásos rendszer alkalmazásával történhet. A kategória megállapításában segítséget nyújt a 4.,. és 7. fejezetben foglaltak mérlegelése e. A geotechnikai adatok előállítása és dokumentálása a terület geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai adottságainak feltérképezf zése irodalmi adatokk és terepi,, illetve laboratóri- céljának megfelelően. A következőkben felsorolt, részletezett tevékenységek sorolható- ak umi vizsgálatok alapján, az eredmények rendszerezése, ismertetése a felhasználás ide: Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjtésekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhetőő adatok felkutatása, rendszerezése, megbízhatóságuk ér- tékelése;

6 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Helyszíni és laboratóriumii vizsgálat számának, módszerének, helyének és mennyi- ségének megtervezése (feltárási terv), végrehajtás irányítása, eredmények értéke- statisztikai jellegű, stb.) módon valóó bemutatása, továbbá grafikuss és szöveges is- lése, feldolgozása; Az előző két pontban szerzett adatok rendszerezett, könnyen érthető (táblázatos, mertetése talajvizsgálati jelentésbenn összefoglalva.. Geotechnikai i tervezés A geotechnikai tervezés azon szerkezetek, szerkezeti elemek tervezése, amelyek vizs- úgy mint: alapozások, földmegtámasztó szerkezetek (támfal, horgonyzott szerkezet, befogott szerkezet), talajjavítás, víztelenítés, földművek, földalatti műtárgyak. E tevé- gálatában a geotechnikai hatások, illetve a talaj-szerkezet kölcsönhatás a mértékadó, kenységi csoportba sorolhatók az alábbiak: Egy projekt geotechnikai feladatainak feltérképezése, lehetségess megoldások beaz elő- mutatása a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, vizsgálva nyöket és hátrányokat, mérlegelve a biztonság, a gazdaságosságg és a környezet- védelem követelményeit. Építmények terheit az altalajra átadó szerkezet (alapozás) megválasztása, mérete- is zése, leírása. A tervezés során a használhatósági és teherbírási határállapotokat ellenőrizni kell az ide vonatkozó MZ EN szabvány előírásait követve. Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerés mód- kezet kialakítása, méretezése, építési és megfigyelési követelményeinek szereinek megadása, statikai igazolása. A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltés- anyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtö- résének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és é nyomásának szabályozá- elvárt sa céljából. Magában foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés ele- jén végzendő próbák értékelésével zárul. Ideiglenes vagy végleges,, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra: feltöl- tés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezett alatt, terepfeltöltés, infrast- és rukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magában foglalja a geo- metriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosí- is. tási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljá- rók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezeténekk és építési technológiájának megvá- a ta- lasztása, a szerkezetek kialakításán nak megtervezése és statikai méretezése, lajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmé- nek biztosításához szükséges teendők meghatározása. 6

7 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. Geotechnikai i szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata E tevékenységi csoportba a következő tevékenységek sorolhatóak: Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, toaz épü- vábbáá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és lő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése ana teljesí- nak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, földművek próbaterhelése, a ta- illetve mekkora tőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, lajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek, stb. iterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynekk célja a tervben tett feltéte- lezések teljesülésének és az építéss szakszerűségénekk ellenőrzése szemrevétele- de zésekkel és/vagy mérésekkel. Beletartozik a tervmódosítások kezdeményezése, azok kidolgozása nem. Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és termé- után, szeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj és szer- kezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 6 A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként 6.1 Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Az építésföldtani és geotechnikai előzmény adatok gyűjtése révén, szükség esetén új terepi és laborvizsgálattal, szerzett talajadatok endszerezett ismertetése, célszerűen Előzetes talajvizsgálati jelentésben.. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági ta- nulmány A geotechnikai feladatok megoldásánakk lehetséges változatainak bemutatása a szerke- mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatott adva a zeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az a előnyöket és hátrányokat, szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. E tevékenységek eredményeit Geotechnikai tanulmánytervben indokoltt összefoglalni. 7

8 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz II. ütemében. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés Az 1- ütemben összegyűjtött, rendszerezett adatok, információk alapján a Megrendelői döntéshozatal műszaki segítése, illetvee a kiválasztott megoldásra vonatkozó további geotechnikai tervezési szolgáltatások, tevékenységek meghatározása,, melynek része a geotechnikai vizsgálati program - feltárási terv összeállítása is. 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A vizsgált terület olyan szintű feltárásaa (terepi és labor vizsgálatok k készítése), s az eredmények értékelése, hogy annak alapján a tervezett építményeké k és építési tevé- tartószerkezeteit, továbbá a szükséges geotechnikai szerkezeteket éss tevékenységeket meg lehessen tervezni. A talajvizsgálatok célja a talajok azonosításán és állapotminősí- tésén túl a teherbírás megítélése is. A terület vizsgálati eredményeit, értékelését, rend- kenységek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai megítélhetők legyenek, az építmény szerezett bemutatását Tervezési talajvizsgálati jelentésben kell k közölni. Azon szerkezetek és építési tevékenységek, illetve ezekkel kapcsolatos előírások be- mér- mutatása, amelyek esetében a geotechnikai hatások, illetve geotechnikai kérdések tékadóak, s amelyekkel a geotechnikaii feladat legalább egyféle - a tervező által leg- jobbnak tartott - módon megoldható. Ezekkel kapcsolatosann a számításba vett talajpa- és raméterek, a tervezett megoldás szerkezete, méretei, anyagai és a - teherbírási használhatósági határállapotraa vonatkozó - alkalmasságot igazoló számítások bemuta- tása. A tervezési tevékenység dokumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló vagy Geotechnikai tervfejezet formájában.. Tervezési művelet: iviteli tervezés t A 4. tervezési művelethez (engedélyezési tervezéshez) készített geotechnikai vizsgála- tok szükség szerinti kiegészítése terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal, az új vizsgála- ered- tok értékelése, a korábbi eredményekkel való összevetés e. A teljess vizsgálati ményhalmaz, s értékelésénekk célja, hogy a tervezett építmények és építési tevékeny- tartószerkezetei, továbbá a szükségess geotechnikai szerkezetek és tevékenységek részletesen megtervezhetőek legyenek.. A rendelkezésre álló vizsgálati eredményeket, azok értékelését, endszerezett bemutatását iegészítő talajvizsgálati jelentésben kell ségek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai egyértelműen megítélhetőek, az építmény közölni. A 4. tervezési művelet (engedélyezési tervezés) során elvégzett geotechnikai tervezési tevékenység pontosítása, aktualizálása, kiegészítése egyrészt a talajkörnyezet számí- és tásba vett jellemzői felülvizsgálatával, másrészt a technológiai, minőségbiztosítási esetlegess monitoring követelmények megfogalmazásával. A tervezésii tevékenység do- vagy kumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló Geotechnikai tervfejezet formájában. 8

9 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése Geotechnikai szerkezetek megvalósítá ásával kapcsolatos tender műszaki leírások, mennyiség kimutatások és költségvetési kiírások összeállítása, valamint a versenytár- gyalás elbírálását segítő mérnökár meghatározása. 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete A geotechnikai szerkezetekre, kivitelezési tevékenységekree beadott vállalkozói ajánla- a vállal- tok ellenőrzése, értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel való egyeztetéseken, kozási szerződés előkészítése. A geotechnikai szerkezetek és kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó, Vállalkozó által készített tervek, műszaki leírások, dokumentumok (pl. technológiai utasítás, minő- sítési és mintavételi terv),valamint szakvállalatok által készített mérések véleményezé- se. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági i időszakban Szakkivitelezői igény nyomán történő tervmódosítás eseténn a 4. illetve az. tervezési műveletree kell visszalépni. A megvalósulási és ajánlati terv műszaki tartalma összhangjának ellenőrzése. Garanci- ális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés. 6.4 A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása Az egyes geotechnikai kategóriákbaa tartozó tervezési feladatokhoz elvégzendő geotechnikai szolgáltatásokat tájékoztatóó jelleggel az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat - Geotechnikai szolgáltatások az egyes geotechnikai kategóriákban Tervezési művelet 1. G. GG. G TVJ GT TVJ GT TVJ GT 1. alapadat meghatározás és. vázlatterv, tanulmányterv. jóváhagyási terv Z engedélyezési terv. kiviteli terv Z 6-9. megvalósítási és követési szakasz Jelmagyarázat: TVJ: Talajvizsgálati jelentés, GT: Geotechnikai tervezésii munkarész és/vagy tervezői közreműködk dés, : ötelező munkarész, : Szükség g esetén, : Szükség esetén n kiegészítés. 9

10 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Önálló talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési munkarész készítése nem fel- ha az tétlenül szükséges minden esetben. A geotechnikai dokumentáció elhagyható, építész vagy tartószerkezeti tervező t nyilatkozatban rögzíti ennek e megengedhetőségét, továbbá ismerteti azokat a geotechnik ai információkat (pl.. a tartószerkezeti műszaki leírás geotechnikai tervfejezetében), amelyek a tervek alapjául szolgáltak. 7 A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása A tervezési feladatok geotechnikai kategóriába való besorolását tervezési egységekre meghatározva a következőkben megadott pontozásos rendszer r segítségével lehet elvégezni. Értékelni kell a geotechnikai és hidrogeológiai szempontokat, illetve a terve- történő besoroláshoz valamennyi szempontrendszer alapjánn számított pontokatt össze- zett létesítmény tulajdonságait és a várható kockázatok következményeit. A kategóriába síteni kell. Egy-egy létesítmény esetén előfordulhat, hogy nem értelmezhető a megadott táblázatok valamennyi sora. Az ilyen nem relevánss esetekben az adottt szempontnál a létesítmény nulla pontot kap. A tervezés előrehaladtával az egyes fázisokban a díjzónát felül kell vizsgálni és szük- kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn ség esetén módosítani kell azt. 7.1 Épületek, építmények. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak terephajlás <1% 1 - % 1 >% rétegződés változékonysága homogénn egyenletess változó altalaj mechanikai tulajdonságai jó átlagos gyenge talaj- és rétegvíz viszonyok > m - m < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról mocsaras és bel- vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás- vagy omlásveszélyes, illetve alá-. bányászottság, üreg barlang fordul elő, a tervezési feladat mindenképpen geotechnikai kategóriába tartozik. 1

11 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezésének kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján létesítmény alapterülete < 1 m 1-1 m 1 > 1 m felett fesztáv < 6 m 6-1 m > 1 m épületmagasság < 6 m 6 - m > m munkagödör mélysége létesítmény megvalósítá- sához kapcsolódó terep- rendezés (töltés, bevá- gás) mértéke < m < m - m - 1 m 1 > m > 1 m támfalak, befogott föld- < m - m > m megtámasztó szerkeze- tek magasságaa Speciális körülmények a létesítmény oldaláról meglevő létesítményre közvetlenül gyakorolt hatás, zártsorú épület- csatlakozás süllyedésérzékenység vagy jelentősen változó terhelési viszonyok speciális ipari műtárgyak, magas súlypontú létesítmények, tornyok, silók, földalatti és vízépítési műtárgyak Megjegyzés: a különösen fontos rendeltetésű létesítmények (pl. kórház), közúti és vas- úti alagutak, völgyzárógátak mindenképp pen. geotechnikai kategóriábk ba tartoznak. 4. táblázat - Épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa -4 pont - pont 1 ponttól 11

12 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) ). táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn terephajlás <1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalrólo mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 6. táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóri- ába sorolásához a létesítmény adottságai alapján létesítmény fontossága alsórendű átlagos 1 kiemelt földmű magasság (töltés bevágás) < m - 1 m > 1 m munkagödrök mélysége műtárgyak mére- te( (hidak ld pont) < m m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk - 6 m 1 m -nél nagyobb, 1 m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk > 6 m 1 m -nél nagyobb átmérőjű közművek és műtárgyak támszerkezetek mérete < m - 6 m > 6 m 7. táblázat - Vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

13 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. özművek 8. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai tervezési feladatának kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony 1 átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 9. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai feladatainak kategóriába sorolásához létesítményy adottságok alapján < m - m fektetési mélység Speciális körülmények a létesítmény oldaláról nyomás alatti vezetékek, átmérő > mmm > m 1. táblázat - özművek geotechnika ai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

14 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7.4 Hidak 11. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m viszonyok 1 edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 1. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján szerkezeti hossz <1 m 1-4 m >4 m támaszköz < m - 4 m > 4 m 8 munkagödör mélység < m - m 1 > m Speciális körülmények a létesítmény oldaláról o magas kapcsolódó töltés,elhúzódó konszolidáció 1. táblázat - Hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriábak a sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 14

15 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8 Geotechnikai alapadatok előállítása 8.1 Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban A talajvizsgálati jelentés - a tervezett létesítmény szempontrendszerének figyelembe vételével - a terület geotechnikai adottságainak megállapítására, feltárására irányuló i vizsgálati tevékenységeknek, illetve ezek eredményeinek anyagvizsga gálati jelentésben való összefoglalása. Ennek díját a vizsgálatok költsége és a ráfordított mérnöki munka alapján kell meghatározni. A 6. pont alapján a talajvizsgálati jelentés az alábbi tervezési műveletek esetén készül(het): 14. táblázat - Talajvizsgálati jelentés az egyes geotechnikai kategóriákbann tervfázisonként 1. G. G G. G 1. alapadat meghatározás 4. engedélyezési terv. kiviteli terv Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 8. Terepi vizsgálatok módja A terepi vizsgálatok módjának megválasztásához az alábbi irányelvek adhatóak: 1. Geotechnikaii kategória: Egyszerűű vizsgálatok, amelyek a rétegződés megállapí- tására, a talajok azonosításának éss állapot jellemzőinek meghatározására irányul- nak. Geotechnikai kategória: Az 1. G-n leírtakon felül a talajok hidraulikai és mecha-. Geotechnikai kategória: Az előző kategóriáknál leírtakon felüll az adott feladat nikai jellemzőinek meghatározására is alkalmas vizsgálat típusok alkalmazandóak speciális igényeit is ki kell elégíteniee a vizsgálati programnak. A terepi vizsgálatok közül legalább egyy közvetlen fúrásos esetleg nyílt feltárásos - mintavétel legyen. Ezenkívül az Eurocode szabványokban szereplő s egyéb közvetett - vizsgálati típusokat kell alkalmazni, a rétegződés és a tervezési feladat függvényében. Mélyalapok teherbírásának számításáh hoz, süllyedésanalízisekhez különösen ajánlott CPT/CPTu vizsgálatok végzése. Az előzőek szerinti terepi vizsgálati módszereken kívül, kiegészítő vizsgálatként a ré- in tegződés térbeli elhelyezkedésének tisztázására, továbbá egyes talajparaméterek situ vizsgálatára jól használhatók a különböző geofizikai mérési módszerek. A létesít- alapfeltárásokkal mény típustól függően a vizsgálati program kiegészítendőő vágatolásos feltárásokkal, is. 1

16 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fúrások szinergikus kiegészítésére alkalmas in situ vizsgálati módszerek áttekintését adja meg a 1. sz. táblázat, megjelölvee a módszer alkalmazási talajkörnyezetét és a meghatározandó talajparamétereket. 16

17 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8. Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítményy típusonként A következőkben a különbözőő létesítmény típusokra táblázatos formában megadjuk a talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges terepi vizsgálatok maimális távolsá-t szereplőnél kisebb feltárási távolság, sűrűbb kiosztás is szükséges lehet. Épületek, építmények 1. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága épületek, építmények esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok, Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 1 m(minimálisan 8 m(minimálisan gát geotechnikai kategóriákként és tervtípusonként. Egyes projekteknél a táblázatban db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 1 m(minimálisan 6 m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 7 m (minimálisan m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat) Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv tés. Utak földművei 16. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága utak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Utak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél e mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- imálisan 4 m-enként. 17

18 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Vasutak földművei 17. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vasutak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 7 m m. G 4 m 1 m. G m 7 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Vasutak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- szükség szerint sűríteni kell, illetve további keresztszelvényi vizsgálatokkal kell kiegé- imálisan 4 m-enként. A kiviteli tervekben a korábbi tervfázisok tapasztalatai alapján a terepi vizsgálatokat szíteni, a tervezés során felmerülő speciális igényű tervezési feladatok elvégzéséhez, illetve a szükséges beavatkozások pontos lehatárolásának meghatároz zásához. Vasúti pályák felújításának, korszerűsítésének tervezésekorr engedélyezési terv szinten m-enkénti vágatolással kell a vizsgálati programot kiegészíteni. iviteli terv szinten, ha indokolt, a vágatolásokat szükség szerint sűríteni kell. Vízépítési földművek 18. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vízépítési földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 18

19 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fenti táblázatban szereplő általános jellegű irányelvek figyelembevételével az M 19:1999 szabvány 1. pontja szerint részletes feltárási éss vizsgálati tervet kell készí- teni, mind a kereszt-, mind a hosszirányú ú vizsgálatok vonatkozásában.. Az M 19:1999 szabvány szerint az azonos viselkedésű szakaszon belül a mér- tékadó keresztszelvényt az engedélyezési tervhez min. fúrással kell feltárni. Töltéserősítés (magasítás) esetén egy keresztszelvényben a meglévőő töltést is min. 1 fúrással és az új töltést is min.. 1 fúrással fel kell tárni. özművek 19. táblázat - Terepii vizsgálatokk maimális távolsága közművek esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési terv iviteli terv meghatározása 1. G m 1 m. G és. G m 1 m Hidak Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 1. G. G. G. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága hidak esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1db fúrás és 1db fúrás és 1 db CPTu 1db CPTu minimum db 8m-ként 1db fúráss 4m-ként 1db fúrás terepi vizsgálat és 1 db CPTu* és 1db CPTu* Minden második tá-- Minden támasznál 1 minimum db masznál 1 db fúrás db fúrás és 1 db terepi vizsgálat és mindenn támasznál CPTu* 1 db CPTu* Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- 1 he- tés. * m-nél szélesebb alaptest méret esetén a fenti előírás szerinti s távolságokban lyett db CPTu szondázás elvégzése szükséges, a keresztirányú rétegződés feltárásá- ra. 19

20 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Amennyiben a statikus szondázás (CPTu) durva szemcséss talajok vagy nagy ellenál- fú- lások miatt sikertelen, helyettesíthető dinamikus szondázás ssal, vagy mintavételező rással is. 8.4 A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A terepi vizsgálatok mélységére vonatkozóan az alábbi előírásokat kell betartani. Ha az alábbiakban z a értékére több alternatíva is szerepel, akkorr a legnagyobbat kell figye- réteg lembe venni. Szerves réteg vagy feltöltés esetén a terepi vizsgálatot v a teherbíró elérése előtt befejezni nem szabad. Az ajánlottnál kisebb feltárási mélység alkalmazása csak geológiai irodalmi adatokkal, korábbi vizsgálati eredményekkel igazolt vastag, összefüggő ő teherbíróó réteg előfordulá- sa esetén lehetséges, de e réteg felső zónáját ekkor is vizsgálni szükséges. Sáv- és pontalapok Lemezalapok (egymásra ható alapok) z a, b f 1. G:.z a 4 m. és. G: z a 6 m z a 6, m 1. G: z a b B. és. G: z a 1, b B

21 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Cölöpalapok isebb alagutak és földalatti műtárgyak z a z a z a m 1, b g, D F b Ab <z a <, b Ab Töltések Bevágások,8 h <z a < 1, h z a 6, m z a z a, m,4 h Földkiemelés talajvíz szintje felett Földkiemelés talajvíz szintje alatt z a,4 h g z a (t+,) m z a (H+,) m z a (t+,) m 1

22 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Munkagödrök, közművek Vízzáró falak z a, m z a 1, b Ah z a, m Térburkolatok z a 4, m A vízépítési földművek esetében a terepi vizsgálat szükséges mélysége a töltéstest alatt a tartott vízoszlop (H) 1, -szerese (vagyis 1,H) a mederoldali töltéslábtól mérve. Szivárgásvizsgálat esetén nagyobb mélység is szükséges lehet a számítási modell és a talajviszonyok függvényében. 8. A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége Az EC-7 tervezési szabvány rögzíti, hogy a különböző talajparaméterek meghatározá- feltéte- sához elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok minimálisan milyen mintaminőségett leznek. Ez meghatározza az előirányzan ndó fúrási módot, mintavételi technológiát, tehát hatással van a talajvizsgálati jelentés összeállítására. Megfordítva, az egyes geotechnikai kategóriákhoz, ezzel a feladat bonyolultságához rendeltt mintavételi kate- fúrás és mintavétel minőségi követelményeit. A táblázat kapcsolatot teremt a meghatá- rozandó talajtulajdonságok a talajminta t minőségi osztályok / mintavételi kategóriák és a góriák meghatározzák a laboratóriumi vizsgálatok minőségétt és tartalmát is. A sz. táblázatban megadjuk a talajvizsgálati jelentésekk elkészítéséhez szükséges díjzónák között.

Magyar előállításaa nt... 17

Magyar előállításaa nt... 17 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat TARTALOMJEGYZÉ: 1 Bevezetés... Alkalmazási terület.................. A díjazás különleges alapjai... 4 4 Geotechnikai kategóriák... 4 A geotechnika szolgáltatás területeii....1

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével Készítették: Honti Imre Dr. Móczár Balázs Pozsár László Schell Péter Szilvágyi

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

A MÉRNÖKI ELŐKÉSZÍTÉS SZEREPE

A MÉRNÖKI ELŐKÉSZÍTÉS SZEREPE A MÉRNÖKI ELŐKÉSZÍTÉS SZEREPE A TECHNOLÓGIA VEZÉRELT MÉLYÉPÍTÉS VILÁGÁBAN SZILVÁGYI LÁSZLÓ GEOPLAN KFT. 5. Zielinski Szilárd Konferencia 2016.04.02. Építési törvény 2 1997 évi LXXVIII. törvény az épített

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Pontosítás (kiegészítés)

Pontosítás (kiegészítés) Fedlap: B Pontosítás (kiegészítés) Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése) Előírás Kiadás éve: 2008 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 03.07.31:2008 MAÚT-kategória:

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ SZILVÁGYI LÁSZLÓ GEOPLAN KFT. 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések 3 Tervezési

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok

VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Az építőipari kivitelezés folyamata a tűzvédelmi tervező szemszögéből Lakitelek, 2018. szeptember 4. Lengyelfi László lengyelfi@lengyo.hu BERUHÁZÁSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig

Részletesebben

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS 1 M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás térségében WOLF ÁKOS 2 HELYSZÍN HELYSZÍN 3 TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGYI PIHENŐ ÉRD DIÓSD ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS 4 1993. október 5. ELŐZMÉNY, KORÁBBI CSÚSZÁS

Részletesebben

Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető

Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető 2013.11.13. Tartalomjegyzék: Kivitelezési hibák, projekt végrehajtási

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

KAMARAI SZABÁLYOZÁS ÉMTSZR LÉNYEGE ÉMTSZR CÉLJA ÉMTSZR ELEMEI ÉMTSZR FÁZISAI SZEREPKÖRÖK DÍJSZÁMÍTÁS

KAMARAI SZABÁLYOZÁS ÉMTSZR LÉNYEGE ÉMTSZR CÉLJA ÉMTSZR ELEMEI ÉMTSZR FÁZISAI SZEREPKÖRÖK DÍJSZÁMÍTÁS KAMARAI SZABÁLYOZÁS ÉMTSZR LÉNYEGE ÉMTSZR CÉLJA ÉMTSZR ELEMEI ÉMTSZR FÁZISAI SZEREPKÖRÖK DÍJSZÁMÍTÁS Kamarai Törvény 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Általános kérdések Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések A TERVEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN 3 Komplex

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

Szabványok, mûszaki elõírások

Szabványok, mûszaki elõírások NORM.DOK GEOTECHNIKA Szabványok, mûszaki elõírások MSZ 1228-15:1986 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ 1397:1998 Lejtõs területek vízerózió elleni védelme Általános irányelvek MSZ

Részletesebben

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását. 10. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Síkalap süllyedése Program: Fájl: Síkalap Demo_manual_10.gpa Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása

Részletesebben

HB M Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai szakcsoport napja. Néhány információ. Szakmai kérdésekről. Szomolányi Tiborné Debrecen

HB M Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai szakcsoport napja. Néhány információ. Szakmai kérdésekről. Szomolányi Tiborné Debrecen HB M Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai szakcsoport napja Néhány információ Szakmai kérdésekről 1 Jogosultsági vizsga követelményei 266/2013 Kr. alapján Kérdés csoportok kérelmezett, vagy gyakorolt

Részletesebben

A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata

A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata A Principális-csatorna nagykanizsai védvonalának geotechnikai vizsgálata Németh Dániel vízrendezési ügyintéző NYUDUVIZIG Konzulensek: Dr. Szepesházi Róbert (egyetemi docens, SZE) Engi Zsuzsanna (osztályvezető,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert Mérnökgeológia 3. előadás Szepesházi Róbert 1 Geológia irodalomkutatás (desk study) Topográfiai térképek Geológiai térképek Geotechnikai térképek Geológiai, földrajzi leírások Felszínrendezési tervek Meglévő

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017.

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS. Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS ÉS TANÁCSADÁS Kunfehértó, Rákóczi u. 13. sz.-ú telken épülő piactér tervezéséhez 2017. 1 I. Tervezési, kiindulási adatok A talajvizsgálati jelentés a Fehértó Non-profit Kft. megbízásából

Részletesebben

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be. 2. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Szögtámfal tervezése Program: Szögtámfal File: Demo_manual_02.guz Feladat: Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11. Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök Az előadás tartalma Magyarország autópálya hálózata Cölöpözési technológiák az autópálya hidak alapozásának kivitelezésében: Franki cölöp

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Geotechnikai feltárási módszerek, mintavételek és szondázások

Geotechnikai feltárási módszerek, mintavételek és szondázások Geotechnikai feltárási módszerek, mintavételek és szondázások Dr. Horváth Tibor GEOVIL Kft. Canterbury Engineering Association (UK) 2013. november 26. GEOVIL KFT. GEOVIL Kft. GEOTECHNIKAI IRODA 2000 Szentendre,

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA (MÉDI 2004) 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET (Készült: 2003-ben) Szerkesztők: Magyar Mérnöki Kamara: Andor Béla, Tel.: 455-88-66 Dr. Korda János, Tel.:

Részletesebben

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei

Geometriai adatok. réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei 24. terepmagasság térszín hajlása vízszintek Geometriai adatok réteghatárok magassági helyzete földkiemelési szintek geotechnikai szerkezet méretei a d =a nom + a a: az egyes konkrét szerkezetekre vonatkozó

Részletesebben

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása 15. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2017. március Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása Program: Cölöp CPT Fájl: Demo_manual_15.gpn Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja,

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS SZILVÁGYI LÁSZLÓ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

Súlytámfal ellenőrzése

Súlytámfal ellenőrzése 3. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. Február Súlytámfal ellenőrzése Program: Súlytámfal Fájl: Demo_manual_03.gtz Ebben a fejezetben egy meglévő súlytámfal számítását mutatjuk be állandó és rendkívüli

Részletesebben

Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex)

Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex) Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal márkói szakaszán Sánta László (Geoplan) Tóth Gergő (Gradex) 2014. március 20. Vasúti töltéskárosodás helyreállítása a Székesfehérvár-Szombathely

Részletesebben

A MÉRNÖK SZEREPE AZ M0 ÉSZAKI DUNA-HÍD MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A MÉRNÖK SZEREPE AZ M0 ÉSZAKI DUNA-HÍD MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A MÉRNÖK SZEREPE AZ M0 ÉSZAKI DUNA-HÍD MEGVALÓSÍTÁSÁBAN AZ M0 KÖRGYŰRŰ ÉSZAKI SZAKASZÁNAK LEBONYOLÍTÓI M0 Beruházási Főmérnökség 2007. október ELŐKÉSZÍTÉS IDŐSZAKA: Általában tendertervek, jelen esetben

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé

dr. Szepesházi Róbert Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé www.sze.hu/~szepesr Geotechnika 2009 áckeve dr. Szepesházi óbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Az Eurocode-ok végleges bevezetése elé A geotechnikai tevékenység változása a tervezési folyamatban Geotechnikai

Részletesebben

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA 2013. március 21-22. Balatonföldvár III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELMI TERVEZÉS LÉPÉSEI ÉS BUKTATÓI E L Ő A D Á S V Á Z L A T 1. Bemutatkozás 2. A tűzvédelmi

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY BÓLYI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. BERUHÁZÁSÁBAN 83 FÉRŐHELYES MUNKÁSSZÁLLÁS LÉTESÍTÉSE (a "Munkásszállások kialakítása" elnevezésű

Részletesebben

Cölöpalapozások - bemutató

Cölöpalapozások - bemutató 12. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpalapozások - bemutató Ennek a mérnöki kézikönyvnek célja, hogy bemutassa a GEO 5 cölöpalapozás számításra használható programjainak gyakorlati

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II. MÉTA-Q Kft. Baksay János 2007. 06. 12. MAÚT ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA 11. 1. FOGALOM: Teherbírás. Teherbíráson általában határ-igénybevételt értünk 2.

Részletesebben

MÉRETEZÉSELMÉLET. 1. előadás

MÉRETEZÉSELMÉLET. 1. előadás MÉRETEZÉSELMÉLET 1. előadás 2011.09.14. A mérnöki tervezés elmélete Elméleti ismeretek szükségesek Tájékozottság: használati szempont, esztétika, komfort, környezetvédelem, ember és közösségre gyakorolt

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕIPARI ALÉPÍTMÉNYEK Földmunkák, földmûvek

ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕIPARI ALÉPÍTMÉNYEK Földmunkák, földmûvek Magyar Köztársaság ÉPÍTÉSÜGYI ÁGAZATI SZABVÁNY ÉPÍTÕ- ÉS SZERELÕIPARI ALÉPÍTMÉNYEK Földmunkák, földmûvek MSZ-04-802/1-1990 Az MSZ-04-802/1-1981 helyett G 31 FOUNDATIONS IN BUILDING AND FITTING Earth works

Részletesebben

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának

Részletesebben

Projektek minőségbiztosítása: a minősítési dokumentáció rendszerbe foglalása MMT Farkasfalvi-Ugronné Latóczki Annamária

Projektek minőségbiztosítása: a minősítési dokumentáció rendszerbe foglalása MMT Farkasfalvi-Ugronné Latóczki Annamária Projektek minőségbiztosítása: a minősítési dokumentáció rendszerbe foglalása MMT 2016.02.23. Farkasfalvi-Ugronné Latóczki Annamária 1 Tartalomjegyzék: MINTAVÉTELI ÉS MEGFELELŐSÉGIGAZOLÁSI TERVEK SZÜKSÉGESSÉGE

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 2014. május 21. 1 A VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 2 Kamarai szabályzatok 2014. május 21. Kamarai szabályzatok 3 www.mmk.hu 2014.

Részletesebben

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI

AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI AUDI CSARNOK CÖLÖPALAPOZÁSI MUNKÁI KALTENBACHER TAMÁS 2011. SZEPTEMBER BEMUTATKOZÁS HÍDÉPÍTŐ SOLETANCHE BACHY MÉLYALAPOZÓ Kft. w w w. h b m. h u 2 SOLETANCHE BACHY 3 4 BEMUTATÁS Munka: AUDI G50-G80 csarnokok

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető

VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN 2009-2010. Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető EGY KIS TÖRTÉNELEM 1910. Közúti Hídszabályzat 1931. Magyar Mérnök és Építészegylet vasbeton szabályzata

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.)

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) Varsányi Tamás, Főmérnök SZIE GYŐR 2013. október 22. Hogyan lesz a tervből műtárgy? Ajánlati felhívás/árajánlatkérés

Részletesebben

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev.

Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Szádfal szerkezet tervezés Adatbev. Projekt Dátum : 0..005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Nyomás számítás Aktív földnyomás számítás : Passzív földnyomás számítás : Földrengés számítás : Ellenőrzési

Részletesebben

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel

Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel Építészek lehetséges találkozása a speciális mélyépítéssel dr.deli Árpád mőszaki igazgató 2011. november 28. Valahol a nagyvilágban?... 2 Valahol a nagyvilágban?... 3 Valahol a nagyvilágban?... 4 Valahol

Részletesebben

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.

Részletesebben

NOBO/DEBO tevékenység és a kapcsolódó monitoring feladatok

NOBO/DEBO tevékenység és a kapcsolódó monitoring feladatok NOBO/DEBO tevékenység és a kapcsolódó monitoring feladatok I. Magyar Közlekedési Konferencia 42. Útügyi Napok és 8. Nemzeti Közlekedési Napok 2017. október 19. 1 Galuska János vezérigazgató 2 Történeti

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ

KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY TARTÓSZERKEZETI FELADATRÉSZ KOMPLEX TERVEZÉS 1. FÉLÉV TERVEZÉSI SZAKIRÁNY engedélyezési terv szintű dokumentáció tartószerkezeti munkarészének elkészítése folyamatos konzultáció, az első konzultációnak a vázlattarv beadás előtt meg

Részletesebben

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése 18. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_18.gsp A fejezet célja egy cölöpcsoport fejtömbjének elfordulásának,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok tárolására

Részletesebben

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK G E O T E C H N I K A BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS dr. Vásárhelyi Balázs Budapest, 1126 okl. építőmérnök, geotechnikai tervező Hollósy Simon u. 3 GT-T, GT-Sz 06-20/460-11-82 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS Budapest, XIV. Örs vezér tér P+R parkoló átépítése és

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

PÁLYASZERKEZET MEGERŐSÍTÉS MÉRETEZÉSE, TAPASZTALATOK A MAGYAR KÖZÚTNÁL

PÁLYASZERKEZET MEGERŐSÍTÉS MÉRETEZÉSE, TAPASZTALATOK A MAGYAR KÖZÚTNÁL PÁLYASZERKEZET MEGERŐSÍTÉS MÉRETEZÉSE, TAPASZTALATOK A MAGYAR KÖZÚTNÁL KETTINGER OTTÓ technológiai vezető mérnök PLUHÁR MÁRTON technológiai mérnök Kettinger Ottó- Pluhár Márton 41. ÚTÜGYI NAPOK 1 Gyorsforgalmi

Részletesebben

Velencei-tavi partfal rekonstrukció előzményei és a megvalósítás feladatai

Velencei-tavi partfal rekonstrukció előzményei és a megvalósítás feladatai Velencei-tavi partfal rekonstrukció előzményei és a megvalósítás feladatai Székesfehérvár, 2018. 09.28. Bartha Ákos Viziterv Consult Kft. 2015. Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben