ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos"

Átírás

1 Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások összeállításához, tervfázisonként észítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Budapest, 1. június Móczár Balázs pályázat felelős Szilvágyi László tagozati elnökk

2 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat TARTALOMJEGYZÉ: 1 Bevezetés... Alkalmazási terület A díjazás különleges alapjai Geotechnikai kategóriák... 4 A geotechnika szolgáltatás területeii....1 Geotechnikai alapadatok előállítása, dokumentálásaa.... Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében Szolgáltatások a projektelőkészítési szakasz II. ütemében Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása Épületek, építmények Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) özművek Hidak Geotechnikai alapadatok előállításaa Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban Terepi vizsgálatok módja Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítmény típusonként nt A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége...

3 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1 Bevezetés A 66/1. (VII. 11.) ormányrendelet, a Magyar Mérnöki amara Szakmagyakorlási szabályzata, továbbá a Tervdokumentációk tartalmi követelményei c.. szabályzat meg- fogalmazza a szakmagyakorlási tevékenységekree vonatkozó eljárásrendet. A szabály- zatok tartalmazzák a kötelező és ajánlott tervfajták alapvető tartalmi követelményeit, szabályrendszerét, azonban a szolgáltatások értelmezése, az a egységes elvárások meg- és a fogalmazása feltétlenül szükséges. Fontos feladat továbbá, hogy a rokonszakmák megrendelői kör képviselői is világos képet kapjanak szakterületünkről, részletezve a különbözőő tervfázisokhoz tartozó, megfelelő mértékű és részletességű geotechnikai szolgáltatások körét. A Geotechnikai Tagozat az igényes geotechnikai tevékenység szabályozási kereteinek tisztázására korábban már többször megfogalmazta a geotechnikai szolgáltatások tar- megfogalmazó Eurocode 7 (M EN :6) új alapelve, fogalmai menténn rögzíti talmi követelményeit. Jelen dokumentáció a geotechnikai tervezés általános szabályait a tervezés menetét és az elkészítendő - geotechnikai vonatkozású - dokumentációkat. Az új szabályok értelmezése nem egyértelmű, még nincsen kiforrott gyakorlat a felada- a ter- tok bonyolultságának és a tervfázisoknak megfelelő követelményekre.. A segédlet vezési ajánlat összeállításához a geotechnikai kategóriák (díjzónák)) és a tervfázisok alapján adja meg a mérnöki és vizsgálati ráfordítások kalkulációjához szükséges elemeket és a kategóriába sorolás elveit az új dokumentációk szerinti bontásban.a doku- a mentumban következetesen az Eurocode fogalomrendszeréhez igazodva geotechnikai kategória kifejezést használjuk a besorolásh oz, azonban a díjszámítás szempontjából ez megegyezik a díjzónaa kifejezéssel. Jelen útmutató az alapjátt képezi az MM munkacsoportjai által jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási rendszer geotechnika szakágat érintő fejezetének. Munkánk során felhasználtuk és a besorolás szempontjas ait szem előtt tartvaaktualizáltukazz MM Geotechnikai Tagozata által 1. március 1-én készített "Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének k megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével" címűű szabályozó anyagot. Alkalmazási terület Geotechnikai szolgáltatáson az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításáh oz szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgá( álat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) során készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai terv stb.), esetlegesen a szóbeli tanácsadást értjük.

4 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A geotechnikai szolgáltatások közé soroljuk a következőket: talajvizsgálatok tervezése, irányítása, végrehajtása, azok eredményeinek értékelé- se, talajparaméterek meghatározása; felszín alatti vízviszonyok értékelése; talaj és szerkezet kölcsönhatásánakk értékelése; a teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzése valamely létesítmény azon szerkezeti elemeire vonatkozóan, ahol a geotechnikai hatás,, a talaj és a szer- kezet közötti kölcsönhatáss a mérvadó; az altalaj építéstechnológiai szempontok szerinti besorolása. A jelenleg kidolgozás alatt álló díjszámítási metodika - a német díjszabáshoz hasonla- tosan - a mérnöki feladatok esetében 9 egymásra épülő tervezési t fázist állapít meg. Munkánk során mi is ezeket a fázisokat vettük figyelembe: 1. Alapadatok meghatározása. Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági tanulmány. Jóváhagyási tervezés 4. Engedélyezési tervezés. iviteli tervezés 6. Vállalkozásbaa adás előkészítése 7. Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Megvalósuláss tervezői felügyelete 9. Megvalósuláss követése átadási éss szavatossági időszakban A díjazás különleges alapjai A tevékenység az előzőek alapján talajvizsgálati jelentés készítéséből, geotechnikai tervezésből, illetve a kivitelezés nyomon követéséből, ellenőrzéséből áll. A terület geotechnikai jellemzésére és talajvizsgát álati jelentés készítésére irányuló tevékenységek (geológiaii irodalmi és előzmény adatok gyűjtése, terepi és é laboratóriumi vizsgálatok készítése, a vizsgálatok értékelése - talajvizsgálati jelentés) díjának alapja a geotechnikai vizsgálatok költsége. A geotechnikai tervezés és é egyéb geotechnikai szol- bekerülési költsége. gáltatások (konzultáció, tanácsadás, együttműködés stb.) díjának d alapja a létesítmény 4 Geotechnikai kategóriák Egy tervezési feladatot az M EN :6 előírásai szerint összetettsége, helyalapján színi adottságokból adódó nehézségi foka és megbízói követelmények geotechnikai kategóriába kell sorolni. E besorolás az alapja a tervezési követelmények, a feltárási mennyiség, a tervezési, számítási eljárások, azz alkalmazandó kivitelezési technológia, illetve a szükséges szaktervezők közreműködésének meghatározásának. E besorolás az alapja a díjszámításnak is (díjzóna). 4

5 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 1. geotechnikai kategória Az 1.,. és. geotechnikai kategóriák pontos értelmezésére és alkalmazásii körére nézve az M EN :6 előírásai érvényesek, a következőkben leírtak tájékoz-t tató iránymutatást adnak erre vonatkozóan. Ebbe a kategóriábaa csak a kicsi és viszonylag egyszerű tartószerkezetek tartoznak, amelyek esetében: az alapvető követelmények a tapasztalat és a minősítő jellegű geotechnikai vizsgálatok alapján is teljesíthetők és elhanyagolható a kockázat. Csak akkor indokolt az 1. geotechnikai kategóriához illeszkedő eljárásokat alkalmazni, ha elhanyagolható a kockázat az általános állékonyság vagy a talajmozgát ások tekintetében, továbbá olyanok a talajviszonyok, melyekről összehasonlítható helyi tapasztalat alapján tudható, hogy kellően kedvezőek. Ilyen esetekben az alapozások tervezéséhez és kivi- telezéséhez rutinszerű módszereket szabad alkalmazni.. geotechnikai kategória Ebbe a kategóriábaa indokolt sorolni azokat a hagyományoss tartószerkezeteket és ala- a talaj- vagy terhelési viszonyok.a. geotechnikai kategóriájú terv keretében rutinszerű eljárásokat szabad használni a terepi és laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a terve- pozásokat, amelyek esetén nem merül fel kivételes kockázat, vagy nem kedvezőtlenek zésre és kivitelezésre.. geotechnikai kategória A geotechnika szolgáltatás területei.1 Geotechnikai i alapadatok előállítása, dokumentálásaa Ide tartoznak azok a tartószerkezetek vagy tartószerkezeti elemek, e amelyek nem sorol- hatók sem az 1., sem a. geotechnikai kategóriába. Az egyes tervezési feladatok kategóriáb a sorolása a 7. fejezetben megadott pontozásos rendszer alkalmazásával történhet. A kategória megállapításában segítséget nyújt a 4.,. és 7. fejezetben foglaltak mérlegelése e. A geotechnikai adatok előállítása és dokumentálása a terület geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai adottságainak feltérképezf zése irodalmi adatokk és terepi,, illetve laboratóri- céljának megfelelően. A következőkben felsorolt, részletezett tevékenységek sorolható- ak umi vizsgálatok alapján, az eredmények rendszerezése, ismertetése a felhasználás ide: Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjtésekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhetőő adatok felkutatása, rendszerezése, megbízhatóságuk ér- tékelése;

6 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Helyszíni és laboratóriumii vizsgálat számának, módszerének, helyének és mennyi- ségének megtervezése (feltárási terv), végrehajtás irányítása, eredmények értéke- statisztikai jellegű, stb.) módon valóó bemutatása, továbbá grafikuss és szöveges is- lése, feldolgozása; Az előző két pontban szerzett adatok rendszerezett, könnyen érthető (táblázatos, mertetése talajvizsgálati jelentésbenn összefoglalva.. Geotechnikai i tervezés A geotechnikai tervezés azon szerkezetek, szerkezeti elemek tervezése, amelyek vizs- úgy mint: alapozások, földmegtámasztó szerkezetek (támfal, horgonyzott szerkezet, befogott szerkezet), talajjavítás, víztelenítés, földművek, földalatti műtárgyak. E tevé- gálatában a geotechnikai hatások, illetve a talaj-szerkezet kölcsönhatás a mértékadó, kenységi csoportba sorolhatók az alábbiak: Egy projekt geotechnikai feladatainak feltérképezése, lehetségess megoldások beaz elő- mutatása a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, vizsgálva nyöket és hátrányokat, mérlegelve a biztonság, a gazdaságosságg és a környezet- védelem követelményeit. Építmények terheit az altalajra átadó szerkezet (alapozás) megválasztása, mérete- is zése, leírása. A tervezés során a használhatósági és teherbírási határállapotokat ellenőrizni kell az ide vonatkozó MZ EN szabvány előírásait követve. Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerés mód- kezet kialakítása, méretezése, építési és megfigyelési követelményeinek szereinek megadása, statikai igazolása. A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltés- anyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtö- résének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és é nyomásának szabályozá- elvárt sa céljából. Magában foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés ele- jén végzendő próbák értékelésével zárul. Ideiglenes vagy végleges,, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra: feltöl- tés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezett alatt, terepfeltöltés, infrast- és rukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magában foglalja a geo- metriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosí- is. tási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljá- rók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezeténekk és építési technológiájának megvá- a ta- lasztása, a szerkezetek kialakításán nak megtervezése és statikai méretezése, lajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmé- nek biztosításához szükséges teendők meghatározása. 6

7 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. Geotechnikai i szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata E tevékenységi csoportba a következő tevékenységek sorolhatóak: Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, toaz épü- vábbáá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és lő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése ana teljesí- nak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, földművek próbaterhelése, a ta- illetve mekkora tőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, lajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek, stb. iterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynekk célja a tervben tett feltéte- lezések teljesülésének és az építéss szakszerűségénekk ellenőrzése szemrevétele- de zésekkel és/vagy mérésekkel. Beletartozik a tervmódosítások kezdeményezése, azok kidolgozása nem. Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és termé- után, szeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj és szer- kezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 6 A geotechnikai szolgáltatások tartalma tervfázisonként 6.1 Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz I. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Az építésföldtani és geotechnikai előzmény adatok gyűjtése révén, szükség esetén új terepi és laborvizsgálattal, szerzett talajadatok endszerezett ismertetése, célszerűen Előzetes talajvizsgálati jelentésben.. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt-tervelőkészítés, megvalósíthatósági ta- nulmány A geotechnikai feladatok megoldásánakk lehetséges változatainak bemutatása a szerke- mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatott adva a zeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az a előnyöket és hátrányokat, szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. E tevékenységek eredményeit Geotechnikai tanulmánytervben indokoltt összefoglalni. 7

8 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Szolgáltatások a projekt előkészítési szakasz II. ütemében. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés Az 1- ütemben összegyűjtött, rendszerezett adatok, információk alapján a Megrendelői döntéshozatal műszaki segítése, illetvee a kiválasztott megoldásra vonatkozó további geotechnikai tervezési szolgáltatások, tevékenységek meghatározása,, melynek része a geotechnikai vizsgálati program - feltárási terv összeállítása is. 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A vizsgált terület olyan szintű feltárásaa (terepi és labor vizsgálatok k készítése), s az eredmények értékelése, hogy annak alapján a tervezett építményeké k és építési tevé- tartószerkezeteit, továbbá a szükséges geotechnikai szerkezeteket éss tevékenységeket meg lehessen tervezni. A talajvizsgálatok célja a talajok azonosításán és állapotminősí- tésén túl a teherbírás megítélése is. A terület vizsgálati eredményeit, értékelését, rend- kenységek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai megítélhetők legyenek, az építmény szerezett bemutatását Tervezési talajvizsgálati jelentésben kell k közölni. Azon szerkezetek és építési tevékenységek, illetve ezekkel kapcsolatos előírások be- mér- mutatása, amelyek esetében a geotechnikai hatások, illetve geotechnikai kérdések tékadóak, s amelyekkel a geotechnikaii feladat legalább egyféle - a tervező által leg- jobbnak tartott - módon megoldható. Ezekkel kapcsolatosann a számításba vett talajpa- és raméterek, a tervezett megoldás szerkezete, méretei, anyagai és a - teherbírási használhatósági határállapotraa vonatkozó - alkalmasságot igazoló számítások bemuta- tása. A tervezési tevékenység dokumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló vagy Geotechnikai tervfejezet formájában.. Tervezési művelet: iviteli tervezés t A 4. tervezési művelethez (engedélyezési tervezéshez) készített geotechnikai vizsgála- tok szükség szerinti kiegészítése terepi és laboratóriumi vizsgálatokkal, az új vizsgála- ered- tok értékelése, a korábbi eredményekkel való összevetés e. A teljess vizsgálati ményhalmaz, s értékelésénekk célja, hogy a tervezett építmények és építési tevékeny- tartószerkezetei, továbbá a szükségess geotechnikai szerkezetek és tevékenységek részletesen megtervezhetőek legyenek.. A rendelkezésre álló vizsgálati eredményeket, azok értékelését, endszerezett bemutatását iegészítő talajvizsgálati jelentésben kell ségek, illetve a talajkörnyezet kölcsönhatásai egyértelműen megítélhetőek, az építmény közölni. A 4. tervezési művelet (engedélyezési tervezés) során elvégzett geotechnikai tervezési tevékenység pontosítása, aktualizálása, kiegészítése egyrészt a talajkörnyezet számí- és tásba vett jellemzői felülvizsgálatával, másrészt a technológiai, minőségbiztosítási esetlegess monitoring követelmények megfogalmazásával. A tervezésii tevékenység do- vagy kumentálása történhet Geotechnikai terv, Geotechnikai tervezési beszámoló Geotechnikai tervfejezet formájában. 8

9 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 6. Projekt megvalósítási és követési szakaszz szolgáltatásai 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése Geotechnikai szerkezetek megvalósítá ásával kapcsolatos tender műszaki leírások, mennyiség kimutatások és költségvetési kiírások összeállítása, valamint a versenytár- gyalás elbírálását segítő mérnökár meghatározása. 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete A geotechnikai szerkezetekre, kivitelezési tevékenységekree beadott vállalkozói ajánla- a vállal- tok ellenőrzése, értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel való egyeztetéseken, kozási szerződés előkészítése. A geotechnikai szerkezetek és kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó, Vállalkozó által készített tervek, műszaki leírások, dokumentumok (pl. technológiai utasítás, minő- sítési és mintavételi terv),valamint szakvállalatok által készített mérések véleményezé- se. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági i időszakban Szakkivitelezői igény nyomán történő tervmódosítás eseténn a 4. illetve az. tervezési műveletree kell visszalépni. A megvalósulási és ajánlati terv műszaki tartalma összhangjának ellenőrzése. Garanci- ális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés. 6.4 A geotechnikai szolgáltatások összefoglalása Az egyes geotechnikai kategóriákbaa tartozó tervezési feladatokhoz elvégzendő geotechnikai szolgáltatásokat tájékoztatóó jelleggel az alábbi táblázat foglalja össze: 1. táblázat - Geotechnikai szolgáltatások az egyes geotechnikai kategóriákban Tervezési művelet 1. G. GG. G TVJ GT TVJ GT TVJ GT 1. alapadat meghatározás és. vázlatterv, tanulmányterv. jóváhagyási terv Z engedélyezési terv. kiviteli terv Z 6-9. megvalósítási és követési szakasz Jelmagyarázat: TVJ: Talajvizsgálati jelentés, GT: Geotechnikai tervezésii munkarész és/vagy tervezői közreműködk dés, : ötelező munkarész, : Szükség g esetén, : Szükség esetén n kiegészítés. 9

10 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Önálló talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési munkarész készítése nem fel- ha az tétlenül szükséges minden esetben. A geotechnikai dokumentáció elhagyható, építész vagy tartószerkezeti tervező t nyilatkozatban rögzíti ennek e megengedhetőségét, továbbá ismerteti azokat a geotechnik ai információkat (pl.. a tartószerkezeti műszaki leírás geotechnikai tervfejezetében), amelyek a tervek alapjául szolgáltak. 7 A geotechnikai szolgáltatások kategóriába sorolása A tervezési feladatok geotechnikai kategóriába való besorolását tervezési egységekre meghatározva a következőkben megadott pontozásos rendszer r segítségével lehet elvégezni. Értékelni kell a geotechnikai és hidrogeológiai szempontokat, illetve a terve- történő besoroláshoz valamennyi szempontrendszer alapjánn számított pontokatt össze- zett létesítmény tulajdonságait és a várható kockázatok következményeit. A kategóriába síteni kell. Egy-egy létesítmény esetén előfordulhat, hogy nem értelmezhető a megadott táblázatok valamennyi sora. Az ilyen nem relevánss esetekben az adottt szempontnál a létesítmény nulla pontot kap. A tervezés előrehaladtával az egyes fázisokban a díjzónát felül kell vizsgálni és szük- kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn ség esetén módosítani kell azt. 7.1 Épületek, építmények. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak terephajlás <1% 1 - % 1 >% rétegződés változékonysága homogénn egyenletess változó altalaj mechanikai tulajdonságai jó átlagos gyenge talaj- és rétegvíz viszonyok > m - m < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról mocsaras és bel- vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás- vagy omlásveszélyes, illetve alá-. bányászottság, üreg barlang fordul elő, a tervezési feladat mindenképpen geotechnikai kategóriába tartozik. 1

11 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat. táblázat - Pontszámítás épületek, építmények geotechnikai tervezésének kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján létesítmény alapterülete < 1 m 1-1 m 1 > 1 m felett fesztáv < 6 m 6-1 m > 1 m épületmagasság < 6 m 6 - m > m munkagödör mélysége létesítmény megvalósítá- sához kapcsolódó terep- rendezés (töltés, bevá- gás) mértéke < m < m - m - 1 m 1 > m > 1 m támfalak, befogott föld- < m - m > m megtámasztó szerkeze- tek magasságaa Speciális körülmények a létesítmény oldaláról meglevő létesítményre közvetlenül gyakorolt hatás, zártsorú épület- csatlakozás süllyedésérzékenység vagy jelentősen változó terhelési viszonyok speciális ipari műtárgyak, magas súlypontú létesítmények, tornyok, silók, földalatti és vízépítési műtárgyak Megjegyzés: a különösen fontos rendeltetésű létesítmények (pl. kórház), közúti és vas- úti alagutak, völgyzárógátak mindenképp pen. geotechnikai kategóriábk ba tartoznak. 4. táblázat - Épületek, építmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa -4 pont - pont 1 ponttól 11

12 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. Vonalas létesítmények (utak, vasutak földművei, vízépítési földművek) ). táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapjánn terephajlás <1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalrólo mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, visszatöltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 6. táblázat - Pontszámítás vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóri- ába sorolásához a létesítmény adottságai alapján létesítmény fontossága alsórendű átlagos 1 kiemelt földmű magasság (töltés bevágás) < m - 1 m > 1 m munkagödrök mélysége műtárgyak mére- te( (hidak ld pont) < m m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk - 6 m 1 m -nél nagyobb, 1 m -nél kisebb átmérőjű közművek és műtárgyakk > 6 m 1 m -nél nagyobb átmérőjű közművek és műtárgyak támszerkezetek mérete < m - 6 m > 6 m 7. táblázat - Vonalas létesítmények geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

13 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7. özművek 8. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai tervezési feladatának kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz viszonyok homogén jó > m változékony 1 átlagos - m erősen változó gyenge < m edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 9. táblázat - Pontszámítás közművek geotechnikai feladatainak kategóriába sorolásához létesítményy adottságok alapján < m - m fektetési mélység Speciális körülmények a létesítmény oldaláról nyomás alatti vezetékek, átmérő > mmm > m 1. táblázat - özművek geotechnika ai tervezési feladatainak kategóriába sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 1

14 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 7.4 Hidak 11. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a geotechnikai adottságok alapján terephajlás < 1% 1 - % >% 1 rétegződés változékonysága altalaj mechanikai tulajdonságai talaj- és rétegvíz homogén jó > m változékony átlagos - m erősen változó gyenge < m viszonyok 1 edvezőtlen körülmények geotechnikai oldalról o mocsarass és bel- vagy árvízveszélyes terület létesítményt befolyásoló vastagságban feltöltött terület, vissza- töltött bányaterület Megjegyzés: amennyiben a tervezési terület csúszás-, vagy omlásveszélyes, illetve alábányászottság, üreg barlang fordul elő a tervezési feladat mindenképpen. geotechnikai kategóriába tartozik. 1. táblázat - Pontszámítás hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriába sorolásához a létesítmény adottságok alapján szerkezeti hossz <1 m 1-4 m >4 m támaszköz < m - 4 m > 4 m 8 munkagödör mélység < m - m 1 > m Speciális körülmények a létesítmény oldaláról o magas kapcsolódó töltés,elhúzódó konszolidáció 1. táblázat - Hidak geotechnikai tervezési feladatainak kategóriábak a sorolása 1. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa. Geotechnikai kategóriaa - 4 pont - pont 1 ponttól 14

15 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8 Geotechnikai alapadatok előállítása 8.1 Talajvizsgálati jelentés a különböző tervfázisokban A talajvizsgálati jelentés - a tervezett létesítmény szempontrendszerének figyelembe vételével - a terület geotechnikai adottságainak megállapítására, feltárására irányuló i vizsgálati tevékenységeknek, illetve ezek eredményeinek anyagvizsga gálati jelentésben való összefoglalása. Ennek díját a vizsgálatok költsége és a ráfordított mérnöki munka alapján kell meghatározni. A 6. pont alapján a talajvizsgálati jelentés az alábbi tervezési műveletek esetén készül(het): 14. táblázat - Talajvizsgálati jelentés az egyes geotechnikai kategóriákbann tervfázisonként 1. G. G G. G 1. alapadat meghatározás 4. engedélyezési terv. kiviteli terv Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 8. Terepi vizsgálatok módja A terepi vizsgálatok módjának megválasztásához az alábbi irányelvek adhatóak: 1. Geotechnikaii kategória: Egyszerűű vizsgálatok, amelyek a rétegződés megállapí- tására, a talajok azonosításának éss állapot jellemzőinek meghatározására irányul- nak. Geotechnikai kategória: Az 1. G-n leírtakon felül a talajok hidraulikai és mecha-. Geotechnikai kategória: Az előző kategóriáknál leírtakon felüll az adott feladat nikai jellemzőinek meghatározására is alkalmas vizsgálat típusok alkalmazandóak speciális igényeit is ki kell elégíteniee a vizsgálati programnak. A terepi vizsgálatok közül legalább egyy közvetlen fúrásos esetleg nyílt feltárásos - mintavétel legyen. Ezenkívül az Eurocode szabványokban szereplő s egyéb közvetett - vizsgálati típusokat kell alkalmazni, a rétegződés és a tervezési feladat függvényében. Mélyalapok teherbírásának számításáh hoz, süllyedésanalízisekhez különösen ajánlott CPT/CPTu vizsgálatok végzése. Az előzőek szerinti terepi vizsgálati módszereken kívül, kiegészítő vizsgálatként a ré- in tegződés térbeli elhelyezkedésének tisztázására, továbbá egyes talajparaméterek situ vizsgálatára jól használhatók a különböző geofizikai mérési módszerek. A létesít- alapfeltárásokkal mény típustól függően a vizsgálati program kiegészítendőő vágatolásos feltárásokkal, is. 1

16 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fúrások szinergikus kiegészítésére alkalmas in situ vizsgálati módszerek áttekintését adja meg a 1. sz. táblázat, megjelölvee a módszer alkalmazási talajkörnyezetét és a meghatározandó talajparamétereket. 16

17 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat 8. Terepi vizsgálatok ajánlott mennyisége létesítményy típusonként A következőkben a különbözőő létesítmény típusokra táblázatos formában megadjuk a talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges terepi vizsgálatok maimális távolsá-t szereplőnél kisebb feltárási távolság, sűrűbb kiosztás is szükséges lehet. Épületek, építmények 1. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága épületek, építmények esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok, Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 1 m(minimálisan 8 m(minimálisan gát geotechnikai kategóriákként és tervtípusonként. Egyes projekteknél a táblázatban db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 1 m(minimálisan 6 m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat). G 7 m (minimálisan m(minimálisan db terepi vizsgálat) db terepi vizsgálat) Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv tés. Utak földművei 16. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága utak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Utak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél e mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- imálisan 4 m-enként. 17

18 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Vasutak földművei 17. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vasutak földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 7 m m. G 4 m 1 m. G m 7 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- földmegtámasztó szerkezetekk igénye és rézsűállékonysági problémaa esetén a hossz- tés. Vasutak tervezésekor a 6 m-nél magasabb töltések, illetve ennél mélyebb bevágások, szelvény menti terepi vizsgálatokon kívül keresztszelvények felvétele is szükséges, ma- szükség szerint sűríteni kell, illetve további keresztszelvényi vizsgálatokkal kell kiegé- imálisan 4 m-enként. A kiviteli tervekben a korábbi tervfázisok tapasztalatai alapján a terepi vizsgálatokat szíteni, a tervezés során felmerülő speciális igényű tervezési feladatok elvégzéséhez, illetve a szükséges beavatkozások pontos lehatárolásának meghatároz zásához. Vasúti pályák felújításának, korszerűsítésének tervezésekorr engedélyezési terv szinten m-enkénti vágatolással kell a vizsgálati programot kiegészíteni. iviteli terv szinten, ha indokolt, a vágatolásokat szükség szerint sűríteni kell. Vízépítési földművek 18. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága vízépítési földművei esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1. G 9 m m. G 6 m m. G m 1 m Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 18

19 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat A fenti táblázatban szereplő általános jellegű irányelvek figyelembevételével az M 19:1999 szabvány 1. pontja szerint részletes feltárási éss vizsgálati tervet kell készí- teni, mind a kereszt-, mind a hosszirányú ú vizsgálatok vonatkozásában.. Az M 19:1999 szabvány szerint az azonos viselkedésű szakaszon belül a mér- tékadó keresztszelvényt az engedélyezési tervhez min. fúrással kell feltárni. Töltéserősítés (magasítás) esetén egy keresztszelvényben a meglévőő töltést is min. 1 fúrással és az új töltést is min.. 1 fúrással fel kell tárni. özművek 19. táblázat - Terepii vizsgálatokk maimális távolsága közművek esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési terv iviteli terv meghatározása 1. G m 1 m. G és. G m 1 m Hidak Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- tés. 1. G. G. G. táblázat - Terepi vizsgálatok maimális távolsága hidak esetén 1. tervezési művelet 4. tervezési művelet. tervezési művelet Alapadatok Engedélyezési tervv iviteli terv meghatározása 1db fúrás és 1db fúrás és 1 db CPTu 1db CPTu minimum db 8m-ként 1db fúráss 4m-ként 1db fúrás terepi vizsgálat és 1 db CPTu* és 1db CPTu* Minden második tá-- Minden támasznál 1 minimum db masznál 1 db fúrás db fúrás és 1 db terepi vizsgálat és mindenn támasznál CPTu* 1 db CPTu* Jelmagyarázat: : ötelezőő munkarész, : Szükség esetén, : Szükségg esetén kiegészí- 1 he- tés. * m-nél szélesebb alaptest méret esetén a fenti előírás szerinti s távolságokban lyett db CPTu szondázás elvégzése szükséges, a keresztirányú rétegződés feltárásá- ra. 19

20 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Amennyiben a statikus szondázás (CPTu) durva szemcséss talajok vagy nagy ellenál- fú- lások miatt sikertelen, helyettesíthető dinamikus szondázás ssal, vagy mintavételező rással is. 8.4 A terepi vizsgálatok ajánlott mélysége A terepi vizsgálatok mélységére vonatkozóan az alábbi előírásokat kell betartani. Ha az alábbiakban z a értékére több alternatíva is szerepel, akkorr a legnagyobbat kell figye- réteg lembe venni. Szerves réteg vagy feltöltés esetén a terepi vizsgálatot v a teherbíró elérése előtt befejezni nem szabad. Az ajánlottnál kisebb feltárási mélység alkalmazása csak geológiai irodalmi adatokkal, korábbi vizsgálati eredményekkel igazolt vastag, összefüggő ő teherbíróó réteg előfordulá- sa esetén lehetséges, de e réteg felső zónáját ekkor is vizsgálni szükséges. Sáv- és pontalapok Lemezalapok (egymásra ható alapok) z a, b f 1. G:.z a 4 m. és. G: z a 6 m z a 6, m 1. G: z a b B. és. G: z a 1, b B

21 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Cölöpalapok isebb alagutak és földalatti műtárgyak z a z a z a m 1, b g, D F b Ab <z a <, b Ab Töltések Bevágások,8 h <z a < 1, h z a 6, m z a z a, m,4 h Földkiemelés talajvíz szintje felett Földkiemelés talajvíz szintje alatt z a,4 h g z a (t+,) m z a (H+,) m z a (t+,) m 1

22 Mérnöki amara Geotechnikai Tagozat Munkagödrök, közművek Vízzáró falak z a, m z a 1, b Ah z a, m Térburkolatok z a 4, m A vízépítési földművek esetében a terepi vizsgálat szükséges mélysége a töltéstest alatt a tartott vízoszlop (H) 1, -szerese (vagyis 1,H) a mederoldali töltéslábtól mérve. Szivárgásvizsgálat esetén nagyobb mélység is szükséges lehet a számítási modell és a talajviszonyok függvényében. 8. A fúrás, illetve mintavevőkkel végzett mintavétel minősége Az EC-7 tervezési szabvány rögzíti, hogy a különböző talajparaméterek meghatározá- feltéte- sához elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok minimálisan milyen mintaminőségett leznek. Ez meghatározza az előirányzan ndó fúrási módot, mintavételi technológiát, tehát hatással van a talajvizsgálati jelentés összeállítására. Megfordítva, az egyes geotechnikai kategóriákhoz, ezzel a feladat bonyolultságához rendeltt mintavételi kate- fúrás és mintavétel minőségi követelményeit. A táblázat kapcsolatot teremt a meghatá- rozandó talajtulajdonságok a talajminta t minőségi osztályok / mintavételi kategóriák és a góriák meghatározzák a laboratóriumi vizsgálatok minőségétt és tartalmát is. A sz. táblázatban megadjuk a talajvizsgálati jelentésekk elkészítéséhez szükséges díjzónák között.

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.)

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) Varsányi Tamás, Főmérnök SZIE GYŐR 2013. október 22. Hogyan lesz a tervből műtárgy? Ajánlati felhívás/árajánlatkérés

Részletesebben

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21.

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5 Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. Előadó: Szitányiné Siklósi Magdolna okl. faip. mérnök nyug. tűzoltó alezredes faanyagvédelmi szakértő építész tűzvédelmi szakértő 9/2008.

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Tervek tartalmi és formai követelményei

Tervek tartalmi és formai követelményei Tervek tartalmi és formai követelményei Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Egyértelmű, szabályokban rögzített követelmény szükséges A tervező mérnök alkotói szabadságának

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is!

A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is! TÉGY a szakmádért! A minőség nem csak ingyen van hanem jövedelmező is! Crosby Nemes András okl. építőmérnök - 1 - TEGY egyik fő célja - működőképes vállalkozások Vállalkozás legyen tervezett és ellenőrzött,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Gépmúzeum tervezése a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház ingatlanán Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet Építési beruházások esetében a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó általános követelményeket

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Talajvízszint-szabályozás, víztelenítés, tározók, tavak és medencék szigetelése MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96)

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986. TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÁRAJÁNLATADÁS Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Útügyi Szabályozási Napok Sopron, 2011. május 3-4. A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Dr. Gáspár László kutató professzor, KTI egyetemi tanár, SZE Tartalom 1. Az éghajlatváltozás 2. Lehetséges

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben

Témavázlat. Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Témavázlat Új generációs hullámacél hídszerkezetek méretezése és kivitelezése az út és vasútépítésben Hullámacél hídszerkezetek általános áttekintése o hullámacél szerkezetek története a XX. sz. elejétől

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi tér 3. Város/Község:

Részletesebben

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Készítette: Murinkó L. Gergő

Készítette: Murinkó L. Gergő Készítette: Murinkó L. Gergő Bemutatkozás Alkalmazási lehetőségek A fúrt szivárgók építése Tervezési kérdések Tapasztalatok Baja Rácalmás Dunaújváros, Táborállás Fő tevékenységi köreink: csatorna felújítás

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Alapozási technológiák

Alapozási technológiák Amsterdam London Lille Stockholm Denver Bangkok Bratislava Singapore Alapozási technológiák MebraDrain AuGeo Geolock Geoflex Innovatív építőipari beszállító A msterdam London Lille Stockholm Denver Bangkok

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával Kovács László, Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Új

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

16200010-60409852-00000000 adószám: számlaszám: 12938263243 cégj egyzékszáma:

16200010-60409852-00000000 adószám: számlaszám: 12938263243 cégj egyzékszáma: amely létrejött egyrészről név: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata székhely, posta, számlázási cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. adószám: 15516006-2-42 számlaszám: 11784009-15516006 képviseli:

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november

VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november VIZITERV Environ Kft. 2011. augusztus-november Tervezési alapadatok 676/1971 számú vízjogi engedély, vizikönyvi szám: I/614. mely a Ferenc tápcsatorna üzemeltetéséről szól Érvényben lévő jogszabályok,

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre,

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, AHE-11836/3 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény

Részletesebben

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL 2008. május 17 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról,

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt.

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. ÉPÜLETEK x ALAPOZÁSOK x FELMÉRÉSEK x KIVITELEZÉS FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. Tartószerkezetek tervezése Építészeti tervezés Mérnöki létesítmények, földművek tervezése Mobil távközlő állomások

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

1.) Cél a csökkentés, de hogyan?

1.) Cél a csökkentés, de hogyan? 1.) Cél a csökkentés, de hogyan? 2.) Megvalósítás, Kik végezzék, végezhetik? 3.) A rendszer felépítése 4.) Összegzés: - Épületek reális hőigényének meghatározása (hőnyereségek figyelembevétele) - a fosszilis

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.]

TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.] TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.] A díjszabás célja, hogy a szerződés fedezetet biztosítson a mérnöki, valamint az építészeti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben