K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye"

Átírás

1 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL AZ AJKAI KISTÉRSÉGBEN (SWOT ANALÍZISSEL) - NYÁRI KÉPZÉSEK KISCSİSZÖN - I. LITÉRI SENIOR EGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA - FİEGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY - PADÁNYI RAJZVERSENY - KORTÁRSVERS-MONDÓ VERSENY - ISMERKEDÉS A MAGYAR NÉPI HANGSZEREKKEL - BEMUTATKOZIK A LACZKÓ DEZSİ VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUM K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 1995-ben, az Európa Tanács a Vidéki Térségek Európai Chartája dokumentumban az alábbiakat rögzíti: A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erısítését és a közösségi tevékenységek elısegítését minél erıteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi mővelıdés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban (történjen meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történı megjelenítése Magyarország május 1-jétıl az Európai Unió tagjává vált, s hamarosan, a június 26-án kelt A kulturális vidékfejlesztés programja, kezdeményezései címmel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma útjára indította a Közkincs Programot: A "Közkincs - program" mőködtetésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek (települések, kistérségek, megyék és régiók) fejlesztéseinek átlátható és ellenırizhetı formában történı összehangolása. Ez a program a napi teendık szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegő intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közmővelıdési intézmények, színterek), és a mővelıdı közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylıi között a kölcsönös felelısségen alapuló együttmőködést. A Közkincs-programmal el akarjuk érni, hogy az igazgatási, a gazdasági, a kulturális döntési jog és felelısség kerüljön közel az érintettekhez, s meg kívánjuk osztani a közkultúra fejlesztésének felelısségét a minisztérium, a regionális, a megyei és kistérségi döntéshozó szervek között a vidéki esélykülönbségek csökkentése és az életminıség javítása érdekében. HASZNOS HELYEK: HónaPosta XVIII. évfolyam 4. szám Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Közmővelıdési Hírlevele ISSN: Felelıs kiadó: Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatója. Cím: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

2 2 Közkincseink A Közkincs Program, mint pályázati forrás mőködtetésére az Országos Területfejlesztési Tanács április 12-én kelt háromoldalú megállapodásával (NKÖM, RFT, RKKB) létrehozta A Regionális Fejlesztési Tanácsok Közkincs Szakbizottságait, röviden a Regionális Közkincs Bizottságokat, melyek a Regionális Fejlesztési Tanács és a szakminisztérium számára szakmai döntés-elıkészítı munkát végeznek, illetve véleményt alkotnak a szakterületét érintı kérdésekrıl. A regionális bizottságok végzik a Közkincs pályázatok elbírálását, s így e pályázati rendszerben érvényesül az egyébként sokat emlegetett szubszidiaritás elve, miszerint egy adott struktúrában a döntési szint minél közelebb legyen a felhasználóhoz. A pályázati rendszer szakmai koordinálását és a pályázatok kezelését a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus hét regionális kulturális koordinációs irodája látja el, akik fogadják, kezelik a pályázatokat, és szakmai segítséget adnak a program megvalósítása során. A Közkincs Program 2005 és 2008 között alapvetıen két részbıl állt; egyrészt infrastrukturális fejlesztéseket (pl. épületek felújítása), másrészt az együttmőködésekre alapozva a tartalmi-szakmai munkát (pl. több településsel közös kistérségi rendezvény) támogatta ben aztán a program erıteljesebben fordult a tartalmi-szakmai fejlesztések felé, ettıl az évtıl kezdıdıen az idei évben is a kistérségek olyan új szervezıdések támogatására juthattak forráshoz, mint a Közkincs Kerekasztalok létrehozása, majd tovább erısítve a szakmai fejlesztést 2008-tól kistérségi Közmővelıdési-múzeumi referens foglalkoztatásának támogatása. A Közkincs Kerekasztalok támogatása több lépcsıben történik, a szinteket egymás után, más-más céllal kell teljesíteni, szakmai munkájuk alapja pedig a Chartában megfogalmazott törekvésre épül. A pályázati kiírás szerint a Közkincs Kerekasztalok általános feladatai az alábbiak: részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban információközvetítés a térségben mőködı kulturális intézmények és civil szervezetek között kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggı szolgáltatásjegyzék készítése, fris- sítése és nyilvánossá tétele az interneten kistérségi kulturális értékleltár készítése, aktualizálása és nyilvánossá tétele az interneten, különös tekintettel a magyar szellemi kulturális örökség megırzésével kapcsolatos feladatokra (2006. évi XXXVIII. törvény.) térségi szintő kulturális/közmővelıdési fejlesztési terv (koncepció, stratégia) elıkészítése, majd elkészítése, a feladat koordinálása, részvétel a megvalósításban Ezek után lássuk akkor, hogy idén hogyan is alakul a Kerekasztalok struktúrája, és mik azok a dokumentumok, melyekkel az elszámolás idıpontjára rendelkezniük kell: K1 Közkincs Kerekasztal létrehozása 1. interneten nyilvánossá tett kistérségi értéktárral /- kataszterrel 2. interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. kistérségi kulturális stratégiát elıkészítı anyaggal (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, forrásoldali meghatározások, erıforrás és idıtervek) K2a Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális koncepcióval/stratégiával 2. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. az elızı megvalósítási idıszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével K2b Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, kulturális stratégia rövidtávú (2 éves) cselekvési tervével 2. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. kistérségi/mikrotérségi (már beadott) kulturális terület fejlesztését célzó pályázattal vagy 5. megvalósított, kistérségi szintő projekt/programmal

3 Közkincseink 3 K2c Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 2. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 3. a megvalósult képzési program dokumentációjával Az idei évben a 179 kistérségbıl 83-ban mőködik Közkincs Kerekasztal, s ezek közül 20 a Közép-Dunántúli régióban. Ez azt jelenti, hogy négy év alatt a kistérségek több mint fele élt ezzel a pályázati lehetıséggel, és bár vannak, akik elhagyják egy idı után a programot, mégis a résztvevık száma évrıl-évre nı. Nézzük akkor röviden, milyen eredményeket is értek el a Közkincs Kerekasztalok az elmúlt években: Fejlıdı kapcsolatok, információcsere Meglepı dolgok derülhetnek ki a szomszédunkról, akár az, hogy kiváló fotógyőjteménnyel akár az, hogy mőködı színjátszó csoporttal rendelkezik, vagy hogy van neki pl. mikroportja, reflektorhoz színes fóliája vagy hordozható vetítıvászna. Programkoordináció Számtalanszor megesik, hogy szomszédos települések rendszeresen egymással egy idıben tartanak hasonló rendezvényeket, ami nem tesz jót a látogatottságnak. Tudják ezt mindannyian, s egy idı után inkább úgy szervezıdnek a rendezvények, hogy inkább egymásra épülnek, akár tematikusan is. Értékleltár Nem gondolom, hogy különösebben magyarázatra szorul, miért is érdemes összeszedni egy-egy település épített/tárgyi illetve szellemi örökségét (pl. monda, mese), szolgáltatási jegyzéket (pl. mely településnek van mobil színpada és sörpadja, hangosítása, szakembere, civil szervezete, amatır alkotója, stb.). Ráadásul, ha ez kiadványban is megjelenik, nem csak a turisztikában lehet hasznosítani, hanem pl. helytörténeti vetélkedık alapja is lehet. Mennyivel könnyebb e dokumentum birtokában fellépıket, vásárosokat (kézmőves) találni egy-egy rendezvényhez vagy együttmőködı partnereket a programokhoz. Közösségi tervezési folyamat indul el mind a fejlesztésben, mind programokban Az értékleltár összeállítása után közösen elkészíteni a térség SWOT analízisét természetesen ıszintén kijózanító dolog. A lehetıségek feltérképezése, a közös gondolkodás, a csapatban megszervezett és lebonyolított rendezvény megtanítja az embert az együttmőködés fontosságára. A gyakorlati munka pontosabbá válik Az összejövetelekrıl jelenléti ívek, emlékeztetık készülnek, s az ember utána hajlamos otthon is bevezetni ezeket. A közös rendezvénynaptár folyamatosan frissül (az ember olykor ezt is bevezeti otthon) és kimutatható a pontosabb pénzügyi tervezés egy-egy következı pályázatnál. A Kistérségi Társulás bevonja a döntési folyamatba a Közkincs Kerekasztalt Az évek alatt a Közkincs Kerekasztal olyan szakmai csapattá nıheti ki magát, hogy véleményezıként, tanácsadóként részt vehet a Társulás kulturális területét érintı döntéseiben. E fenti lista nem teljes, csak néhány fontosabbat rögzít. Ami különlegessé teszi, hogy mindezeket az eredményeket a Kerekasztalok egymástól függetlenül és olykor más-más úton érik el. Épp az ágazati együttmőködés, a többszereplıs jelenlét teszi lehetıvé, hogy ott is elinduljon a fejlesztés, ahol nincs közmővelıdési intézmény vagy szakember. Akad kistérség ahol az együttmőködések a közoktatásból indulnak, máshol a turisztikából, és olyan is, ahol a LEADER közösség az összefogó erı. Természetesen a Kerekasztalok egy idı után egymásra találnak, és közös programok (képzések, tanulmányutak) is születnek. Mint minden jól sikerült programban, itt is vannak olyan együtthatók, olyan elemek, melyek megléte kulcsfontosságú ahhoz, hogy a program sikerérıl beszélhessünk. Nézzük akkor azokat a sikertényezıket: Többszereplıs jelenlét Minél több ágazat képviselıje vesz részt a Kerekasztal munkájában, nyilvánvalóan annál szélesebb látókörrel rendelkezik, így a fejlesztés során több helyrıl érkezhetnek jó megoldások. Optimálisan legalább a közigazgatás, a közkultúra intézményei (közmővelıdés, könyvtár, múzeum) illetve a helyi vállalkozói és civil szektor képviselete ajánlott. Amenynyiben van, úgy természetesen helye van a kerekasztalban a nemzetiségek, a turizmus, a képzı- és iparmővészek, az egyház, a helyi fiatalok illetve a helyi véleményalkotók, aktív személyek részvételének is. Nagyon fontos, hogy a Társulás a fejlesztés mellett álljon, és egy-egy polgármester kulcsfigurája lehet a kerekasztalnak.

4 4 Közkincseink Területi lefedettség Természetesen a minél teljesebb lefedettség a cél, hogy a kistérség minél több települése képviselve legyen, hisz térségi együttmőködésben zajló munkának csak így van értelme. Fontos kérdés, hogy a statisztikai kistérség pontosan fedi-e a mikrotérséget, tájegységet, egységes-e az adott kistérség (földrajzilag például lehet, hogy két nagyobb hegység meghatározója, mint pl. a móri kistérségben van bakonyi és vértesi település, ráadásul e két területet a 81-as fıút is kettészeli). Változó helyszíneken tartott ülések Természetesen nem kötelezı, de ahol megoldható, ott szeretik ezt a módszert. A Kerekasztal mozgásban van, változatosak a helyszínek, ami egyrészt inspiráló, másrészt a másik körülményeit is megmutatja, az ember látja, hogy a közmővelıdési tevékenységet a kollégák milyen infrastrukturális körülmények között végzik. Szakmai segítség A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus regionális irodái mintegy mentorként segítik a program megvalósulását, ezenkívül nagyon célszerő a megyei közmővelıdési feladatellátó intézményekkel is együttmőködni. Források Igen, nagyon szép dolog a közös gondolkodás, kiváltképp a közös cselekvés, de hát lássuk be, források a nélkül sajnos nem megy. Azonban ne csak a pénzre gondoljunk, még ha a nélkül nem is megy, tekintve, hogy e pályázathoz önrész is tartozik, ami a Társulások anyagi támogatása, tehát a Kerekasztal szempontjából külsı, és nélkülözhetetlen erıforrás. Van azonban a Kerekasztal szempontjából belsı erıforrásnak tekinthetı rész is. Ez pedig nem más, mint a tagok aktivitása és elhivatottsága, az együttgondolkodási képességük, a közös tudásuk, ami a szakmai munka során nem összeadódik, hanem megsokszorozódik, ami akkor is mőködteti majd a Közkincs Kerekasztalokat, mikor az utolsó év végén a pályázati rendszer elengedi a kezüket. Nyilvánosság Jól tudjuk, mennyire fontos az önmarketing, hogy magunkat is menedzselnünk kell, így aztán szükséges, hogy idırıl idıre beszámoljon a Kerekasztal a tevékenységérıl a Társulási üléseken illetve egyéb nyilvánosságot jelentı eszközökön (újság, tévé) keresztül. Vannak térségek ahol ennek nincs különösebb jelentısége, máshol azonban annyira beépült a köztudatba a Kerekasztal léte és tevékenysége, hogy a települési polgármesterek keresik a kérdéseikkel. Ahhoz, hogy ne csak mi magunk veregessük a mellünket, hanem az eredményeink esetleg másokon is segítsenek, azokat nyilvánosságra kell hozni. A Közkincs Program olyan együttmőködéseket indított és olyan eredményeket ért el, mint eddig egyetlen pályázati program sem. Mőködésének sikere az évek múltával egyre inkább a tagok elkötelezettségén múlik, hiszen képessé válnak mind több pénzügyi forrás megszerzésére. Azt a folyamatot, mely során a Kerekasztal a megalakulástól eljut néhány év alatt odáig, hogy a térség ágazati-szakmai közösségfejlesztı mőhelyeként mőködik, a most induló sorozatban, a régióban mőködı Közkincs Kerekasztalok szakmai beszámolói alapján mutatjuk be. Székely Gabriella irodavezetı Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Közép-Dunántúli Kulturális Koordinációs Iroda, 8000 Székesfehérvár III. Béla Király tér 1. Tel.: 30/ A Kerekasztalok számára néhány nélkülözhetetlen segítség: Tervezési dokumentumok: - Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmővelıdési Stratégiája Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, - Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok (ÚMFT programjai: TIOP, TÁMOP, ROP, KOP, KDOP, KEOP) - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP, - Magyar Köztársaság Kormányának LLL Stratégiája ( http.//okm.gov.hu) Közmővelıdéssel kapcsolatos honlapok: - Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Európai Unió Kulturális Keretprogramja - Fiatalok Lendületben Program - Önkéntes Központ Alapítvány Európa a Polgárokért Program - Budapesti Mővelıdési Központ - Magyar Népmővelık Egyesülete

5 Közkincseink 5 Közkincs-kerekasztal az Ajkai Kistérségben Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által évben meghirdetett közkincs pályázaton az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás is indult, sikerrel. Ennek köszönhetıen a Társulás irányításával az Ajkai Kistérségben elıször, megalakult a Közkincs-kerekasztal. Az Ajka kistérségi kerekasztal az alakuló ülését augusztus 10-én tartotta Ajkán, a Polgármesteri Hivatal épületében. A megválasztott tagok bemutatkoztak egymásnak, a programban meghatározott feladatokat kiosztottuk egymás között. Itt szeretném kiemelni, hogy tagságát tekintve kerekasztalunk rendkívül változatos, hiszen a tagok a kulturális élet számos területét képviselik. Tagszervezetek és a kerekasztal üléseken ıket képviselık nevei: - Devecseri Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház Hoffmann Valéria - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidı Központ Simon Judit - Kamond Község Önkormányzata Asbóth Szabolcs - Kristály-völgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület Varga Andrea - Élı Forrás Hagyományırzı Egyesület Kovács Norbert - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Szalay Csaba - Veszprém Megyei Közmővelıdési Intézet Horváth Viola, Turupoli Nóra (beolvadt az alábbiba) - Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Sipos Tekla, Nagy Tiborné Nyári Ágnes - Ajkai Grafikai Mőhely Csabai Tibor - Együtt a Jövıért Halimbán Egyesület Mohos Judit, Csipszer András - Bányász Kulturális Egyesület Oravecz Edit - Kislıdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Vidi Nándorné - Ajkai kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Jakab Johanna, Kaszás Szilvia (2010. július 01-ig) - Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Szabó Balázs A második ülés szeptember 03-án Devecserben, a Városi Könyvtárban zajlott. A délután folyamán a jelenlévıkkel közösen különbözı pályázati lehetıségekkel, a kistérség közmővelıdési helyzetének megvitatásával, más közkincs-kerekasztalok mőködési tapasztalataival foglalkoztunk, valamint az értékleltár elkészítéséhez szükséges adatlapok megszerkesztését végeztük. Harmadik alkalommal a kerekasztal november 03-án, Kamondon találkozott. A település megismerése után a LEADER akciócsoportok vidékfejlesztési stratégiájáról, a kistérségi könyvtári feladatellátásról kaphattunk értékes információkat január 13-án, Halimbán a kulturális események turizmusra és a helyi életre gyakorolt jelentıs hatását, valamint a Hungarikumok győjtésének, rendszerezésének fontosságát tárta fel a társaság. Az Ajkai kistérség közmővelıdési programjának megalapozása érdekében közösen elkészítettük a SWOT-elemzés alapjait, amelyet késıbb továbbfejlesztettünk. A kerekasztal ötödik alkalommal április 6-án találkozott Városlıdön, a Polgármesteri Hivatal különtermében. A település történelmének és kultúrájának megismerését követıen a tagok és a jelenlévık a már beérkezett kistérségi projektötleteket tekintették át. Szóba került az egyedi tájértékek kataszterezésének fontossága is, amellyel nagymértékben elı lehetne segíteni a települések értékes, de védelem alatt nem álló természeti és kulturális elemeinek megırzését. Végezetül a kerekasztal jövıje is szóba került a folytatásra kiírt pályázati feltételek megismerésével. A hatodik ülés április 20-án, Ajkán került megrendezésre. Ez valójában egy elıadásokkal egybekötött egész napos képzés volt, amelyre a programot a Kristály- Völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület szolgáltatta. Az elıadások során az Agostyánban tevékenykedı Természetes Életmód Alapítvány munkáját ismerhették meg a tagok. A különbözı témaköröket, szekciókat követıen a képzés résztvevıinek feladata a hallottak közös feldolgozása volt, valamint ötletek győjtése arra vonatkozóan, hogy hasonló dolgokat hol és miként lehetne megvalósítani az Ajkai kistérségben.

6 6 Közkincseink A kerekasztal összesen 6 alkalommal ült össze, s ezek az összejövetelek rendkívül hasznosnak bizonyultak, hiszen ezen alkalmakkor a kistérség szereplıi jobban megismerhették egymást, baráti és szakmai kapcsolatok alakultak ki. Az ülésekre több ízben is felkértünk külsıs, az adott témával mélyebben foglalkozó elıadókat. Az ülések meghívóit a Társulás nem csupán a kerekasztal-tagoknak, hanem a kistérség önkormányzatainak, a polgármestereknek, valamint az adott témával aktívan foglalkozó szakembereknek, egyesületeknek is rendszeresen megküldte. Ennek köszönhetıen a kerekasztal kapcsolati hálója folyamatosan bıvült, az elvégzendı feladatokba fokozatosan több embert tudott bevonni, így a programot is mind többen ismerték meg. A kistérségben természetesen korábban is számos szervezet próbált tenni a kultúra, a közélet fellendítéséért, színesebbé tételéért, de a Közkincs-kerekasztal ezeket a szervezeteket összehozta, céljaikat egyesítette, munkájukat összehangolta. Ez rengeteg energiát szabadított fel, amelyet így nagyobb hatékonysággal, irányzottan lehetett felhasználni egy-egy szakmai anyag összeállítása, egy-egy rendezvény megszervezése során. A kerekasztal ülések megfelelı szakmai alapot nyújtottak ahhoz is, hogy a program során vállalt dokumentumok összeálljanak. A kistérségi értéktár adatlapjainak megszerkesztésében a tagok nagyban kivették részüket. Ennek köszönhetıen három különbözı adatlap készült el. Külön a kistérség csoportjainak, azaz egyesületeinek, szervezeteinek, legyen az akár egy zenekar, tánccsoport, vagy egy mővészeti egyesület. Célzott adatlapot töltetett ki a Társulás a kistérség intézményeivel, beleértve a könyvtárakat, klubházakat, mővelıdési házakat. Természetesen nem maradtak ki a felmérésbıl a térség egyéni szereplıi, a különbözı mővészek, alkotók sem. Az elérhetıségi adatokon kívül, az értéktárba számos egyéb információ is felvételre került, úgy, mint például az intézmények számítógépeinek száma, vagy az egyesületek elért eredményei. Az adatlapok digitalizálásra kerültek és az információkat nyilvánosságra hozta a Társulás a honlapon, amely az egységes regionális információs közmővelıdési adatbázis hivatalos weboldala. A felmérés még nem teljes, a kutatómunkát a kerekasztal folyamatosan végzi tovább. Az Ajkai kistérség kerekasztala a további munkájának megalapozására elkészítette az Ajka kistérség közmővelıdési helyzetképe 2008-ban a statisztikák alapján címő tanulmányt, amelyben olyan dolgokat tárt fel, mint például a közmővelıdés területén foglalkoztatottak száma településekre lebontva, vagy a mőködı népmővészeti csoportok átlagéletkor szerint vizsgálva. Ez az elemzés rámutatott arra, hogy a kistérség mely területe, milyen szempontból van hátrányos, vagy éppen elınyös helyzetben. Ez segítséget nyújt abban, hogy mikor, mely településekre, mely kulturális területre kell koncentrálni. A kistérség kulturális stratégiájának elıkészítése érdekében elkészült egy összefoglaló tanulmány Az Ajkai kistérség kulturális stratégiájának és közmővelıdési programjának megalapozása címmel. Az áttekintı dokumentum olyan munkákat tartalmaz, mint a kistérség SWOT-analízise, problémafa, célfa, vagy a kulturális értékek megırzését, megismertetését célzó prioritások és feladatok megfogalmazása. Annak érdekében, hogy a kerekasztal, illetve a Társulás mélyebben megérthesse a kistérségben végbe menı folyamatokat, átlássa a tendenciákat, elkészített egy olyan pályázati listát, amelyben számba vette a kistérségben ben, elsısorban közoktatási, kulturális és közmővelıdési témájú pályázatot benyújtó szervezeteket. A kerekasztal megpróbálta felmérni, hogy ki, milyen összegre, milyen célért pályázott. Ez egy átfogó képet ad arról, hogy a kistérség miben szenved hiányt, illetve, hogy milyen pályázati területen tud sikeres lenni. Ennek érdekében nem csupán a nyertes, de az elutasított és a még elbírálás alatt lévı pályázatok is felkerültek a táblázatba. A térség kulturális életének összehangolásában szintén nagy szerepet játszott a kistérségi rendezvénynaptár, amely megmutatja, hogy mely településen, mikor, milyen programot rendeznek. Sem a pályázati lista, sem a rendezvénynaptár nem teljes, de a

7 Figyelı 7 kerekasztal bízik abban, hogy az idı folyamán, a kapcsolatok mind szélesebb körő kiterjedésével, egyre több információhoz juthat. A Közkincs-kerekasztal program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az ülésezések a program lezárulását követıen is folytatódtak, hiszen május 12-én, Kiscsıszön találkoztak a tagok. Legfıbb célunk az lenne, ha a tagokon kívül, a közélet más közmővelıdésben mozgó szakemberei is belátnák, hogy ez a program értük van, így nagyobb együttmőködésre tudnánk ıket bírni a kistérség érdekében. A pályázat megvalósítása során érzékeltük mi is igazán, hogy ez a közkincs program miben és milyen módon tud a kistérségünk hasznára válni. Szeretnénk, ha ez a program a jövıben is folytatódhatna, ezért most, 2010-ben az Új Atlantisz Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztériumhoz a közkincs további folytatására. A program keretében szintén ülések keretében próbáljuk majd a helyi problémákat feltárni, s a megoldásokat megtalálni, illetve egy tanulmányút és egy kistérség kulturális értékeit bemutatandó fotópályázat megszervezése is a terveink között szerepel. Kaszás Szilvia térségfejlesztési menedzser Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Az alábbiakban olvasható a cikkben említett SWOT elemzés: SWOT-analízis INTÉZMÉNYEK ERİSSÉGEK Megyei intézmények képzett szakember gárdával rendelkeznek Városokban jól mőködı intézmények Közösségi terek megléte Revitalizáció elindítása Térségi feladatot lát el LEHETİSÉGEK Állami növekvı normatív támogatás Önkormányzati és egyéb támogatás EU-s források Kistelepülésen tevékenységbıvítés (pl.teleház), turinform iroda Felnıttképzés Vállalkozói szerzıdés tevékenységi körbe illı (pl. könyvesbolt) GYENGESÉGEK Megfelelı épület és infrastruktúra hiánya Kistelepüléseken szakemberhiány Forráshiány A jelenlegi intézményrendszer nem tudja kiszolgálni a lakosságot Térségi feladatot nem lát el Halmozottan hátrányos településeken nincs közmővelıdés A meglévı épületekben nem folyik tevékenység (fıleg kistelepülések), túlméretezett, korszerőtlen (átalakításra szoruló) épületek, vagy épület hiánya Intézmény hiányában nem tud bekapcsolódni az idegenforgalmi tevékenységbe VESZÉLYEK Megfelelı szakemberek hiányában nem tudja kihasználni a lehetıségeket Állami és önkormányzati támogatások csökkenése ill. megszőnése A technikai infrastruktúra lepusztulása Az épületek nem a funkciónak megfelelıen hasznosulnak, vállalkozói szerzıdés (kocsma) Szabadidıs rendezvények szervezésével foglalkozó, jól felszerelt konkurens multifunkcionális intézmények

8 8 Közkincseink TEVÉKENYSÉG ERİSSÉGEK Hagyományos értékekkel bíró tevékenységek Amatır mővészeti terület Helyi kultúrák, épített és szellemi örökség fokozott védelme Önálló közösségek létrejötte A gyermekek mővészeti nevelése az értékek átadása Hagyományok, hagyományápolás kapcsolata az idegenforgalommal, más ágazattal Sokszínőség, sokrétő tevékenység Civil szervezetek megjelenése Nyitottság, kapcsolati tıke Kistelepüléseken tevékeny közösségek mőködnek Térségi kapcsolatokat kezdeményez Erıs kezdeményezıkészség, sok ötlet LEHETİSÉGEK Nyitás az új lehetıségek felé Együttmőködés más területekkel A lokális és regionális értékek piaci pozícióinak erısítése Olyan földrajzi és történelmi környezet, amit piacosítani lehet Helyi és hagyományos értékek ırzése, aktivizálása forrásteremtés céljából Továbbképzések szakmai megújítás a bıvíthetı tevékenységi formák körében Nyelvismeret HUMÁN INFRASTRUKTÚRA TÁRSADALMI FOLYAMATOK GYENGESÉGEK Civil szervezıdések csak intézményi háttérrel mőködnek Társadalmi környezet megváltozása Nincsenek rá válaszok Információ áramlás hiánya Kapcsolatrendszere rossz irányú, beszőkült Nem integrálja a közmővelıdési igényeket, intézményi szinten gondolkodik Nem tudja más ágazatok forrásait feltérképezni, hasznosítani Közösségteremtés hiánya Beszőkült tevékenység rendezvény-centrikusság Kistelepüléseken egyáltalán nincs kulturális tevékenység Nem szolgálja ki vonzáskörzetét Irracionális forráselosztás a tevékenység rovására. (intézményfenntartás, kért mőködési költség) Felbomlott értékrendszer Nem menedzseli magát a piaci viszonyok között Nem ismeri és nem épül be más területek fejlesztési programjába Nyelvismeret hiánya VESZÉLYEK Az idegenforgalom nyeresége nem forgatódik vissza a kultúrába Nem nyit más, új területek, tevékenységek felé A tevékenység az aktuális támogatási rendszer szerint mőködik, nem pedig stratégia alapján Fogyasztói (populáris) kultúra erısödése ERİSSÉGEK Képzett szakemberek A meglévı közösségek helyi kezdeményezései erısítik a település fejlıdését Helyi értékek iránt elkötelezett emberek (értékteremtı-értékvédı) A tevékenység fontosságát elismerik LEHETİSÉGEK differenciáltabb képzési rendszer (pl.idegenforg. közösségfejlesztı) az idıszerő problémákra való reagálás nemzetközi kapcsolatok más modellek megismerése nemzetközi források GYENGESÉGEK Kezdeményezıkészség hiánya Szakma presztizs-veszteség Tevékenység megítélése romlott hiányzik a támogatottsága a fontosság elismerése mellett kommunikációs probléma késleltetett reagálás a változásokra hiányzik a célcsoport-meghatározás az eredmények nem számszerősíthetık VESZÉLYEK szakmailag képzett emberek pályamódosítása szakmai elszigeteltség új oktatási törvény negatív hatása globalizáció hagyományos értékeink gyengülése - identitástudat-zavar nem alakulnak ki új közösségek az eredmények (a megelégedettség foka) nem mérhetı az intézményekrıl kialakított kép negatív

9 Visszapillantó 9 Gyakorló táncosok és táncoktatók tábora Egyesületünk az évrıl-évre ismétlıdı, egyre ismertebb és rangosabb tábort idén nehezebb feltételek mellett, de mégis megrendezte. A nehéz gazdasági idıszak nem tette lehetıvé a részvételi díjak emelését, a támogatottságunk viszont az elızı évekhez viszonyítva lényegesen csökkent. A nagy érdeklıdés tapasztalva azonban nem volt számunkra kérdéses, hogy a megvalósítás mellett kell döntenünk. A július eleji táncoktatás a kiscsıszi Faluházban zajlott, mely méreteit és állapotát tekintve is hangulati körítést ad a programnak. Három kiváló oktatópárost kértünk fel, akik a szokásosnál mélyebben igyekeztek elmerülni a megbeszélt táncanyagokban. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna tartott elıadást a Szilágyságról. Mivel az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny kötelezı anyagáról van szó, erre a programra több fiatal páros is jelentkezett. A következı két napban Szabó Szilárd és Németh Ildikó rétközi táncokat tanítottak. Az oktatópár a magyarországi autentikus néptánc élet legelismertebb párosa. İk a tábor kezdete óta minden eseményen részt vesznek. A záró két napban Kádár Ignác és Nagypál Anett fiatal, kiemelkedı táncmővészek kalotaszegi román páros és legényes táncokat tanítottak. A tánc asszimetriája, a mozdulatvilág különlegessége több táncost is a táborba vonzott. A tábor lényege, hogy bármelyik oktatási napra be lehet kapcsolódni, így a résztvevık létszámát állandó változás jellemezte fı között váltakozott a részvevıi létszám. A tábor beletorkollott a Kiscsıszi Pajtafesztiválba, ahol a pénteki nyitó napon a táncosok bemutathatták a megtanult három anyagot. Szintén ezekben a napokban zajlott egy, a táncoktatás és a táncélet mai gondjairól, feladatairól szóló tanácskozás Furik Rita vezetésével, melybe a tábor résztvevıi esténként becsatlakoztak. A záró estén a Zagyva Banda muzsikájára fergeteges mulatságot rendeztünk. A tábort a Nemzeti Kulturális Alap és a Kiscsısz Község Jövıjéért Alapítvány támogatta. Kovács Norbert az alapítvány elnöke Nyári képzések Kiscsıszön Táncos tehetségek tábora A Táncos Tehetségek Tábora az elmúlt években egyre népszerőbb nyári esemény a felnıtt tagozatosok körében. A program szervezıje az Apte Mővészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre. Az idei táborra már kora tavasszal nagy volt az érdeklıdés. Hamar kiderült, hogy a szokásos létszámnál jóval többen szeretnének jelentkezni, ezért úgy döntöttünk, hogy az eredetileg kicsiknek tervezett második tábori ciklusra is meghirdetjük ugyanazt a programot. Így tehát két tábort rendeztünk, melyben elsı alkalommal csak felsı tagozatosok, második alkalommal külön foglalkozásokat biztosítva alsósok és felsısök is vendégeskedtek a faluban. A két táborban összesen 158 gyermek vett részt. Az elsıben Tombor Bea és Hahn-Kakas István bodrogközi, Kádár Ignác és Nagypál Anett vajdaszentiványi táncokat, a másodikban a bodrogközi táncok mellett Gaschler Beáta és Vastag Richárd pálpatakit tanítottak. Az elsı táborban a Zagyva Banda, a másodikban a Tegnap zenekar muzsikált a fergeteges padkaporos bálban. A tanítás mellett mindkét táborban volt lovas oktatás, kirándulás, környezetismeret óra, métabajnokság, kovácsolás, fafaragás. A második táborban a kicsiket Varga István és felesége Földházy Ildikó, néptánc pedagógusok oktatták. A megtanult mátyusföldi táncokat a bálban mutatták be a kicsik. A résztvevık az ország minden részérıl érkeztek. Nagyobb csoportok jöttek Kisújszállásról, Székesfehérvárról, Veszprémbıl, Ajkáról, Tatáról. Az Örökség Egyesületi tagok aránya körülbelül nyolcvan százalék volt. Anyagi támogatást az NKA és saját egyesületünk biztosított. Vastag Richárd táborvezetı

10 10 Visszapillantó I. Litéri Senior Együttesek Találkozója Csiszárné Baranyai Anita vezetésével, a Szárazág néptáncegyüttes elsı ízben rendezte meg július 24-én az I. Litéri Senior Együttesek Találkozóját. A fesztiválon hat Veszprém megyei együttes mérette meg magát a háromtagú szakmai zsőri elıtt, amelynek Ertl Pálné, Életfa-díjas pedagógus, Kovács Norbert Cimbi, Örökös Aranysarkantyús táncos, valamint Turi György, Népmővészet ifjú mestere díjas táncos voltak a tagjai. Rengeteg olyan együttes van a megyében és a megyén kívül, akiknek nincs megnyilvánulási lehetısége, szakmai megmérettetése. Jó érzés volt látni, hogy azok a táncosok, akik már rég nem tagjai amatır felnıtt együtteseknek, továbbra is folytatják a tánchagyományok ırzését. Ezek a senior együttesek szinte egyedülálló módon segítették, támogatták egymást a fesztivál ideje alatt. A fesztivál a falu példa értékő összefogásából, a táncegyütteshez közel állók támogatásából jött létre. Az esti gálamősornak több mint 100 fellépıje volt, unokáktól-nagyszülıkig. Ertl Pálné Marika néni, az 51 éves Zöldág táncegyüttes alapítója, aki maga is színpadra lépett, többek között a következı szavakkal nyitotta meg a gálamősort: Gyermekeim, a szívetekbe ültetett szikra lángrálobbant! Már most kilenc együttes jelezte, hogy jövıre ık is szeretnének jönni a fesztiválra. Vastag Richárd szervezı (Fotók: Simon Tibor)

11 Elıretekintı 11 A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG ÉS A PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA VERSENYRE HÍVJA A FİEGYHÁZMEGYE DIÁKJAIT! A versenyek idıpontja: november 13. szombat, 9 óra Helyszín: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. telefon: 88/ fax: 88/ Nevezés: nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. Nevezni egyidejőleg mindkét versenyre is lehet. A nevezést kizárólag a jelölt iskolája szervezi! Iskolánkénti létszámhatár: lásd alább. Nevezési díj nincs. A versenyfelhívás és a nevezési lap letölthetı a honlapról! Nevezési határidı: október 29. péntek. Fıegyházmegyei Szavalóés Prózamondó Verseny A Veszprémi Érsekség a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyomá-nyainak ápolására és az elızı évi versenyek folytatásaként az idén is a költészet közös ünnepére hívja az egyházmegye diákjait. Az idén a család, gyermek, játék témakörben hirdetünk versenyt. A résztvevık kötelezı mő gyanánt gyermekekrıl, a család élményérıl, illetve a játék világából válogathatnak verseket. A szabadon választott verset saját tetszésük és tanáraik útmutatásai szerint adhatják elı. Szabadon választható magyar vers gyanánt bármely, a jó ízlés határain belüli mő elıadható. A szövegmondás idıtartama maximum öt perc. A versenyt négy korosztály számára hirdetjük meg: alsó tagozat, 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások. Javasolt verseskötetek: 1. Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Bp. Móra több kiadásban. 2. Továbbá József Attila, Szabó Lırinc, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Kosztolányi Dezsı, Kányádi Sándor, Varró Dániel... gyermekversei. A választott verseket, kérjük, a versenyzı fénymásolatban, három példányban hozza magával. Jutalmak: kategóriánként (3-4. osztály, 5-6 osztály, 7-8. osztály, osztály): az 1-3. helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek, vagy vásárlási utalványt kapnak. Minden jelentkezést elfogadunk, de külön értesítést már nem küldünk. Egy iskolából korosztályonként maximum három versenyzıt várunk. Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után. Sebı József tanár, szervezı Padányi Rajzverseny A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola idén is meghirdeti hagyományos rajzversenyét a veszprémi általános és középiskolák, valamint a fıegyházmegyei fenntartású iskolák évfolyamai számára. Versenykategóriák: I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók. II. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók. III. kategória: évfolyamos tanulók. Nevezhet: maximum 2 tanuló/kategória/ iskola! Téma: a család gyermek játék témakörrel kapcsolatos tárgyakból (gyermekjáték) álló kompozíció megoldása oldalról vagy felülrıl jövı világításban: forgástest és síklapú formák kapcsolódásai, illetve drapériák. A tárgyak anyaga öntött vas, réz, egyéb fémek, textil, üveg vagy fa. A kompozíciókat a korcsoportkategóriáknak külön-külön fogjuk összeállítani. Rendelkezésre áll 2 óra. Zsőrizés: a nevezı tanulók iskolai rajztanárait meghívjuk a rajzversenyre, ahol titkos szavazással részt vesznek a kódszámozott versenymunkák értékelésben. A kategóriánkénti elsı 3 helyezett tárgyjutalomban részesül. Technikai tudnivalók: mindhárom kategóriában A3 méretben dolgoznak. I. kat.: Színes ábrázolás: vízfesték (akvarell) vagy tempera. Il. kat.: Színes ábrázolás: vízfesték (akvarell) vagy tempera vagy pasztell. III. kat.: Nem színes, tónusos ábrázolás: grafitceruza vagy rajzszén vagy Pitt-kréta vagy egyéb nem színes és száraz rajztechnika. A versenyzıknek csak a rajzlapot, a rajztáblát és a vizes edényt biztosítjuk! Gaál Richárd tanár, szervezı

12 12 Elıretekintı K O R T Á R S V E R S-MONDÓ VERS E NY Széki Patka László emlékére (Ifjú és felnıtt versmondók részére) A Gyermekkultúráért Alapítvány versmondó versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a ma élı költıkre, írókra, azok munkásságára irányítsa a figyelmet. A találkozót Széki Patka László költı, dramaturg emlékére rendezzük 2011 januárjában, aki a színjátszás és versmondás versenyeinek ismert zsőritagja volt évtizedeken keresztül. A találkozóra várjuk a régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) középiskolás és felnıtt versmondóit, de szívesen látunk résztvevıket az egész ország területérıl. A versenyre 2 mővel lehet nevezni: - egy ma élı magyar költı verse, mőfordítása; vagy kortárs magyar író prózarészlete, mőfordítása különös tekintettel a régióban élı alkotókra - bármely 1945 után született mő (vers, próza, mőfordítás) magyar szerzı tollából vagy a világirodalomból. Nem fogadunk el saját verset! A versválasztáshoz figyelmükbe ajánljuk a Szép versek idén és elızı években megjelent köteteit. A zsőrit író, költı és elıadómővész alkotja majd, akik a versek, prózák jobb megértésében is segítenek. A találkozó idıpontja, helyszíne: január 8. (szombat) Veszprém, Vár u. 29. (Dubniczay palota) A versenyre a mellékelt lapon december 1-jéig várjuk a jelentkezéseket a következı címen: Bıvebb információt a 20/ as telefonszámon kaphatnak. Jelentkezési lap Kortársvers-mondó Verseny január 8. Név: Életkor:. Lakcím:. Telefonszám: Iskola: A versenyre az alábbi mővekkel nevezek: Ma élı magyar szerzıtıl: 1945 után született mő: D. Aláírás

13 Ajánló 13 Szeretetből ajánlom szolgálatomat, Kiért én is várom az én hasznomat /Tinódi Lantos Sebestyén/ A fakanáltól a nyenyeréig Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta fújják gyermekeink a közismert játékdalt. Ezen az aranykapun szeretnék én is bebújni egy kis időre érdeklődő dalos társaimmal és belefeledkezni abba az örömbe, amit a közös játék, az együtt muzsikálás, dalolás varázsa adhat mindnyájunknak. Többségében csupa olyan dallam kerül bemutatásra, amelyet már az oviban és az iskolában is tanultak a gyerekek, s közben személyes ismeretséget köthetünk a múltba tűnő magyar népi hangszerekkel, mint a fakanál, doromb, körtemuzsika, hatlyukú pásztorfurulya, citera, szalmamuzsika, tekerőlant. A mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok mellett merítünk a Bakony-Balaton népdalkincséből is. Megidézzük halhatatlan költőink szellemét: József Attila, Kányádi Sándor, Nagy László, Weöres Sándor örökbecsű verseit Gryllus Vilmos és Sebő Ferenc látta el dallammal. A bemutató végén jön el a legfontosabb pillanat, amikor az érdeklődő gyermekek a kezükbe vehetnek, kipróbálhatnak néhány hangszert jómagam is így kezdtem! Várom megtisztelő hívásukat: Tóth László Tel: 70/

14 14 Értékteremtık B E M U T A T K O Z I K A L A C Z K Ó D E Z S İ V E S Z P R É M M E G Y E I M Ú Z E U M Kukkantson be hozzánk! Veszprémben, a királynék városában a Laczkó Dezsı Múzeum szecessziós épületében az Erzsébet sétány 1. sz. alatt gazdag kulturális kínálat várja. Ez az a tér, ahol találkozhatunk a múlttal jelennel jövıvel, hiszen Historia est magistra vitae, és nem utolsó sorban, ahol találkozhatunk egymással. Érkezzen gyalog, kerékpáron, vonattal, vagy autóbusszal, jöjjön családdal, barátokkal, vagy egyénileg, biztosan talál állandó és idıszakos kiállításaink, tudományos és közmővelıdési célú rendezvényeink, kiadványaink között ízlésének, érdeklıdésének megfelelı ajánlatot. Kiállításaink tudományos tartalmaiban való elmélyedést, a látottak értelmezését érintıképernyıs információs tornyok, hangos vezetık, beépített audiovizuális eszközök, és elhivatott munkatársak segítik. Az intézmény 2006-ban elnyerte az Év Múzeuma kitüntetı címet. A múzeumról eszünkbe jutó porosodó tárgyak asszociáció már a múlté. Az alfa program keretén belül 2009-ben nyílt meg a "Látványkönyvtár és tudástár címő új állandó kiállítás. A tudástár polcain ısnyomtatványok, több száz éves antikvák, elsı kiadású XVII. XIX. századi magyar szépirodalmi és tudományos mővek sorakoznak. A TérképGép a múzeum archív fotói segítségével a múlt térbeli újraalkotására vállalkozik. A látogató több tucat 1945-elıtti film együttes bemutatásával ismerheti meg Veszprém, Sümeg, Pápa, Tapolca Várpalota és Balaton-felvidék mozgóképpel megırzött pillanatait.

15 Értékteremtık 15 Veszprém és a Balaton vonzáskörzetében, Nemesvámos és Veszprémfajsz között található a Dunántúl eddig ismert legnagyobb római kori villagazdasága (villa rustica), Baláca novemberében értesítették a Veszprémi Múzeumot, hogy a veszprémi káptalan tulajdonát képezı szántóföldön római kori maradványok kerültek elı. Ennek nyomán indult el 1906-ban a Rhé Gyula vezetésével az ásatás ban kezdıdött újra a feltárás, amelynek vezetıje Palágyi Sylvia volt. V I L L A R O M A N A B A L Á C A A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által mőködtetett romkert látogatható területe közel két hektár. Ezen a területen a 17 ismert kıépület közül a villagazdaság védıtetıvel ellátott, közel 2000 m 2 -es központi épülete, három részlegesen felfalazott épület, valamint a fogadóhelyiséget és a múzeumpedagógiai foglalkoztató-termet magába foglaló létesítmény látogatható. A két szárnyból álló lapidáriumban Veszprém megye római kori kıemlékeinek impozáns darabjai tekinthetık meg. A romkert többi része parkszerően kialakított, a mediterrán környezetet a római kori főszer- és gyógynövényeket bemutató kert teszi teljessé. A kert közepén római jellegő napóra mutatja a múló idıt. A fıépületben a pannoniai díszítımővészet kiválóságát bizonyító mozaikpadlók, illetve falfestményrekonstrukciók találhatók. A VILLA ROMANA-BALÁCA 1984-es megnyitására emlékezve, minden évben a Múzeumi Világnaphoz legközelebb esı szombaton megelevenedik a régészeti park. A Baláca ünnepi órái (Horae festivae in villa romana de Baláca) program keretében történelmi szituációs játékoknak; hagyományırzı, a római kori sportversenyeket megidézı dobótriatlonnak, történelmi kirakodóvásároknak, kézmőves bemutatóknak, római jellegő kenyérsütésnek ill. a római korban is ismert és használt főszer- és gyógynövényeket bemutató valódi kertnek örülhetnek a látogatók. Az ünnepi rendezvény hangulatát minden évben idıszaki (történeti-régészeti-képzımővészeti) kiállítások teszik gazdagabbá. Nyaranta komolyzenei hangversenyekkel a zenebarátokat invitálja a park. A fiatalok számára nyaranta több alkalommal is tartanak nyári tábort. Szeptemberben pedig a Kulturális Örökség Napjai keretében megrendezett Családi Nap várja a látogatókat. Otthonosság-nyugalom-pihenés jegyében egész napos kikapcsolódást biztosítunk a romkert kb. másfél hektár területő mediterrán parkjában. A kisebbek számára is élvezhetıvé teszi a látnivalókat a rajzos gyerekvezetı füzet (Vade me cum!). Akadálymentesített mosdó áll rendelkezésre. Rendezvények: májusban - Horae festivae in villa romana de Baláca, szeptemberben Családi Nap. Igény szerint: a.) Élet a római kori Pannoniaban program keretében projektnapok májustól októberig, b.) gasztronómiai programok. Elérhetıségeink: A kiállításokkal és a rendezvényekkel a világhálón, Web-oldalon magyar, angol és német nyelven is jelen vagyunk. -en: Telefon: ; ; és a ; Fax: Címünk: 8200 Veszprém. Erzsébet sétány 1.

16 16 Értékteremtık Aktuális Kapcsolódó programok: október Üveggolyó-készítés a múzeumban üveggolyó készítık bemutatója november Üvegek Mesterei Mesterek Üvegei Exclusive tárlatvezetés az ajkai üvegmővészek közremőködésével november A kanazawai üvegkiállítás Borbás Dorka és Lukácsi László elıadása

17 Értékteremtık 17 Mint millió üveggolyó... A Pál utcai fiúk régen és ma... Egy játékos kiállítás nem csak gyerekeknek! Felnıtteknek, családoknak is szórakoztató nosztalgiautazást nyújt a Petıfi Irodalmi Múzeummal közösen rendezett kiállításunk. Felfedezhetjük a XIX-XX. század fordulós Veszprém világát, megelevenedik elıttünk déd/ükanyáink (és apáink) gyermekkora, beülhetünk iskolapadjukba, kezünkbe foghatjuk bizonyítványukat és játszhatunk játékot, amelyet ık játszottak. Errıl is szól a Mint millió üveggolyó... A Pál utcai fiúk régen és ma címő kiállítás a Laczkó Dezsı Múzeumban, hiszen a Molnár Ferenc írásához a szálakat és történeteket saját életébıl merítette.

18 18 Értékteremtık A könyv alapján megtervezett interaktív kiállítás egyik célja az általános iskola felsı tagozatosainak és a középiskolák tanulóinak megszólítása, irodalmi érdeklıdésük felkeltése és elmélyítése. A könyv szereplıi és a benne megjelenı helyszínek mára már fogalommá váltak, nemcsak az ifjúságnak, de a felnıtteknek is sokat jelentenek: a Gitt-egylet, a Grund, az Einstand, nemecsek ernı csupa kisbetővel. A tárlat így több korosztályt is képes vonzani, színvonalas programot kínálva kicsiknek és nagyoknak, lehetıséget teremtve a közös élményszerzésre. A kiállításban megelevenednek a regény helyszínei és a játékterek, melyek a korabeli gyerekeknek a hazát és a szabadságot jelentették. Kiemelt cél a látogatók minél aktívabb bevonása a regény világába, ezért többféle interaktív eszközt alkalmazunk: kivetítık, hangeffektek, kalandlapok, az egyes helyszínekhez kapcsolódó játékos feladatok. A Grund világába csöppenve mindenki átélheti (újraélheti) a gyermekkor szabadságát, a játék izgalmát és komolyságát, és végül a térvesztés fájdalmát. A kiállításhoz múzeumpedagógiai játékok és rendezvények is kapcsolódnak. Múzeumpedagógiai órára jelentkezni lehet Király Andrásnál a címen, vagy a es telefonszámon. Nyitva tartás: K-Sze, óráig, Cs óráig, P-V, óráig. A nyitva tartás rendje változhat, kérjük látogassa meg honlapunkat E L İ Z E T E S M Ú Z E U M O K İ S Z I F E S Z T I V Á L J A október 1. és november 15. között ismét megrendezésre kerül a Múzeumok İszi Fesztiválja - a Múzeumok Mindenkinek Program országos rendezvénysorozata - a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Betyár-nap A VESZPRÉMI LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM PROGRAMJAIT KERESSE A N.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai

A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A regionális KÖZKINCS Bizottságok 157 A Regionális KÖZKINCS Bizottságok megalakításának és működésének tapasztalatai A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2004-ben kidolgozta a Közkincs-programot.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala

A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala 154 A Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 30-án alakult 79 település összefogásával. A tagok száma Pacsa Kistérségi Többcélú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között

Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között 1 Kiépült intézményhálózat a kistérségben Működő kapcsolatok a kistérség (volt járás) művelődési intézményei között Erős művelődési intézményhálózat Pakson, a kistérségi központban (művelődési központ,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút város közmővelıdési feladatairól Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben