K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye"

Átírás

1 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL AZ AJKAI KISTÉRSÉGBEN (SWOT ANALÍZISSEL) - NYÁRI KÉPZÉSEK KISCSİSZÖN - I. LITÉRI SENIOR EGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA - FİEGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY - PADÁNYI RAJZVERSENY - KORTÁRSVERS-MONDÓ VERSENY - ISMERKEDÉS A MAGYAR NÉPI HANGSZEREKKEL - BEMUTATKOZIK A LACZKÓ DEZSİ VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUM K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 1995-ben, az Európa Tanács a Vidéki Térségek Európai Chartája dokumentumban az alábbiakat rögzíti: A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erısítését és a közösségi tevékenységek elısegítését minél erıteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi mővelıdés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban (történjen meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történı megjelenítése Magyarország május 1-jétıl az Európai Unió tagjává vált, s hamarosan, a június 26-án kelt A kulturális vidékfejlesztés programja, kezdeményezései címmel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma útjára indította a Közkincs Programot: A "Közkincs - program" mőködtetésének célja az átfogó kulturális vidékfejlesztés, az egyes térségi szintek (települések, kistérségek, megyék és régiók) fejlesztéseinek átlátható és ellenırizhetı formában történı összehangolása. Ez a program a napi teendık szintjén megteremti az önkormányzati kulturális igazgatás, a közkultúra intézményei (múzeumok, muzeális jellegő intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak, közmővelıdési intézmények, színterek), és a mővelıdı közösségek civil törekvései, valamint a kulturális szolgáltatások igénylıi között a kölcsönös felelısségen alapuló együttmőködést. A Közkincs-programmal el akarjuk érni, hogy az igazgatási, a gazdasági, a kulturális döntési jog és felelısség kerüljön közel az érintettekhez, s meg kívánjuk osztani a közkultúra fejlesztésének felelısségét a minisztérium, a regionális, a megyei és kistérségi döntéshozó szervek között a vidéki esélykülönbségek csökkentése és az életminıség javítása érdekében. HASZNOS HELYEK: HónaPosta XVIII. évfolyam 4. szám Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Közmővelıdési Hírlevele ISSN: Felelıs kiadó: Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatója. Cím: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

2 2 Közkincseink A Közkincs Program, mint pályázati forrás mőködtetésére az Országos Területfejlesztési Tanács április 12-én kelt háromoldalú megállapodásával (NKÖM, RFT, RKKB) létrehozta A Regionális Fejlesztési Tanácsok Közkincs Szakbizottságait, röviden a Regionális Közkincs Bizottságokat, melyek a Regionális Fejlesztési Tanács és a szakminisztérium számára szakmai döntés-elıkészítı munkát végeznek, illetve véleményt alkotnak a szakterületét érintı kérdésekrıl. A regionális bizottságok végzik a Közkincs pályázatok elbírálását, s így e pályázati rendszerben érvényesül az egyébként sokat emlegetett szubszidiaritás elve, miszerint egy adott struktúrában a döntési szint minél közelebb legyen a felhasználóhoz. A pályázati rendszer szakmai koordinálását és a pályázatok kezelését a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus hét regionális kulturális koordinációs irodája látja el, akik fogadják, kezelik a pályázatokat, és szakmai segítséget adnak a program megvalósítása során. A Közkincs Program 2005 és 2008 között alapvetıen két részbıl állt; egyrészt infrastrukturális fejlesztéseket (pl. épületek felújítása), másrészt az együttmőködésekre alapozva a tartalmi-szakmai munkát (pl. több településsel közös kistérségi rendezvény) támogatta ben aztán a program erıteljesebben fordult a tartalmi-szakmai fejlesztések felé, ettıl az évtıl kezdıdıen az idei évben is a kistérségek olyan új szervezıdések támogatására juthattak forráshoz, mint a Közkincs Kerekasztalok létrehozása, majd tovább erısítve a szakmai fejlesztést 2008-tól kistérségi Közmővelıdési-múzeumi referens foglalkoztatásának támogatása. A Közkincs Kerekasztalok támogatása több lépcsıben történik, a szinteket egymás után, más-más céllal kell teljesíteni, szakmai munkájuk alapja pedig a Chartában megfogalmazott törekvésre épül. A pályázati kiírás szerint a Közkincs Kerekasztalok általános feladatai az alábbiak: részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban információközvetítés a térségben mőködı kulturális intézmények és civil szervezetek között kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggı szolgáltatásjegyzék készítése, fris- sítése és nyilvánossá tétele az interneten kistérségi kulturális értékleltár készítése, aktualizálása és nyilvánossá tétele az interneten, különös tekintettel a magyar szellemi kulturális örökség megırzésével kapcsolatos feladatokra (2006. évi XXXVIII. törvény.) térségi szintő kulturális/közmővelıdési fejlesztési terv (koncepció, stratégia) elıkészítése, majd elkészítése, a feladat koordinálása, részvétel a megvalósításban Ezek után lássuk akkor, hogy idén hogyan is alakul a Kerekasztalok struktúrája, és mik azok a dokumentumok, melyekkel az elszámolás idıpontjára rendelkezniük kell: K1 Közkincs Kerekasztal létrehozása 1. interneten nyilvánossá tett kistérségi értéktárral /- kataszterrel 2. interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. kistérségi kulturális stratégiát elıkészítı anyaggal (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, forrásoldali meghatározások, erıforrás és idıtervek) K2a Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális koncepcióval/stratégiával 2. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. az elızı megvalósítási idıszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével K2b Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, kulturális stratégia rövidtávú (2 éves) cselekvési tervével 2. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 3. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 4. kistérségi/mikrotérségi (már beadott) kulturális terület fejlesztését célzó pályázattal vagy 5. megvalósított, kistérségi szintő projekt/programmal

3 Közkincseink 3 K2c Közkincs Kerekasztal mőködésének további támogatása 1. továbbfejlesztett, interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel 2. továbbfejlesztett, frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral 3. a megvalósult képzési program dokumentációjával Az idei évben a 179 kistérségbıl 83-ban mőködik Közkincs Kerekasztal, s ezek közül 20 a Közép-Dunántúli régióban. Ez azt jelenti, hogy négy év alatt a kistérségek több mint fele élt ezzel a pályázati lehetıséggel, és bár vannak, akik elhagyják egy idı után a programot, mégis a résztvevık száma évrıl-évre nı. Nézzük akkor röviden, milyen eredményeket is értek el a Közkincs Kerekasztalok az elmúlt években: Fejlıdı kapcsolatok, információcsere Meglepı dolgok derülhetnek ki a szomszédunkról, akár az, hogy kiváló fotógyőjteménnyel akár az, hogy mőködı színjátszó csoporttal rendelkezik, vagy hogy van neki pl. mikroportja, reflektorhoz színes fóliája vagy hordozható vetítıvászna. Programkoordináció Számtalanszor megesik, hogy szomszédos települések rendszeresen egymással egy idıben tartanak hasonló rendezvényeket, ami nem tesz jót a látogatottságnak. Tudják ezt mindannyian, s egy idı után inkább úgy szervezıdnek a rendezvények, hogy inkább egymásra épülnek, akár tematikusan is. Értékleltár Nem gondolom, hogy különösebben magyarázatra szorul, miért is érdemes összeszedni egy-egy település épített/tárgyi illetve szellemi örökségét (pl. monda, mese), szolgáltatási jegyzéket (pl. mely településnek van mobil színpada és sörpadja, hangosítása, szakembere, civil szervezete, amatır alkotója, stb.). Ráadásul, ha ez kiadványban is megjelenik, nem csak a turisztikában lehet hasznosítani, hanem pl. helytörténeti vetélkedık alapja is lehet. Mennyivel könnyebb e dokumentum birtokában fellépıket, vásárosokat (kézmőves) találni egy-egy rendezvényhez vagy együttmőködı partnereket a programokhoz. Közösségi tervezési folyamat indul el mind a fejlesztésben, mind programokban Az értékleltár összeállítása után közösen elkészíteni a térség SWOT analízisét természetesen ıszintén kijózanító dolog. A lehetıségek feltérképezése, a közös gondolkodás, a csapatban megszervezett és lebonyolított rendezvény megtanítja az embert az együttmőködés fontosságára. A gyakorlati munka pontosabbá válik Az összejövetelekrıl jelenléti ívek, emlékeztetık készülnek, s az ember utána hajlamos otthon is bevezetni ezeket. A közös rendezvénynaptár folyamatosan frissül (az ember olykor ezt is bevezeti otthon) és kimutatható a pontosabb pénzügyi tervezés egy-egy következı pályázatnál. A Kistérségi Társulás bevonja a döntési folyamatba a Közkincs Kerekasztalt Az évek alatt a Közkincs Kerekasztal olyan szakmai csapattá nıheti ki magát, hogy véleményezıként, tanácsadóként részt vehet a Társulás kulturális területét érintı döntéseiben. E fenti lista nem teljes, csak néhány fontosabbat rögzít. Ami különlegessé teszi, hogy mindezeket az eredményeket a Kerekasztalok egymástól függetlenül és olykor más-más úton érik el. Épp az ágazati együttmőködés, a többszereplıs jelenlét teszi lehetıvé, hogy ott is elinduljon a fejlesztés, ahol nincs közmővelıdési intézmény vagy szakember. Akad kistérség ahol az együttmőködések a közoktatásból indulnak, máshol a turisztikából, és olyan is, ahol a LEADER közösség az összefogó erı. Természetesen a Kerekasztalok egy idı után egymásra találnak, és közös programok (képzések, tanulmányutak) is születnek. Mint minden jól sikerült programban, itt is vannak olyan együtthatók, olyan elemek, melyek megléte kulcsfontosságú ahhoz, hogy a program sikerérıl beszélhessünk. Nézzük akkor azokat a sikertényezıket: Többszereplıs jelenlét Minél több ágazat képviselıje vesz részt a Kerekasztal munkájában, nyilvánvalóan annál szélesebb látókörrel rendelkezik, így a fejlesztés során több helyrıl érkezhetnek jó megoldások. Optimálisan legalább a közigazgatás, a közkultúra intézményei (közmővelıdés, könyvtár, múzeum) illetve a helyi vállalkozói és civil szektor képviselete ajánlott. Amenynyiben van, úgy természetesen helye van a kerekasztalban a nemzetiségek, a turizmus, a képzı- és iparmővészek, az egyház, a helyi fiatalok illetve a helyi véleményalkotók, aktív személyek részvételének is. Nagyon fontos, hogy a Társulás a fejlesztés mellett álljon, és egy-egy polgármester kulcsfigurája lehet a kerekasztalnak.

4 4 Közkincseink Területi lefedettség Természetesen a minél teljesebb lefedettség a cél, hogy a kistérség minél több települése képviselve legyen, hisz térségi együttmőködésben zajló munkának csak így van értelme. Fontos kérdés, hogy a statisztikai kistérség pontosan fedi-e a mikrotérséget, tájegységet, egységes-e az adott kistérség (földrajzilag például lehet, hogy két nagyobb hegység meghatározója, mint pl. a móri kistérségben van bakonyi és vértesi település, ráadásul e két területet a 81-as fıút is kettészeli). Változó helyszíneken tartott ülések Természetesen nem kötelezı, de ahol megoldható, ott szeretik ezt a módszert. A Kerekasztal mozgásban van, változatosak a helyszínek, ami egyrészt inspiráló, másrészt a másik körülményeit is megmutatja, az ember látja, hogy a közmővelıdési tevékenységet a kollégák milyen infrastrukturális körülmények között végzik. Szakmai segítség A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus regionális irodái mintegy mentorként segítik a program megvalósulását, ezenkívül nagyon célszerő a megyei közmővelıdési feladatellátó intézményekkel is együttmőködni. Források Igen, nagyon szép dolog a közös gondolkodás, kiváltképp a közös cselekvés, de hát lássuk be, források a nélkül sajnos nem megy. Azonban ne csak a pénzre gondoljunk, még ha a nélkül nem is megy, tekintve, hogy e pályázathoz önrész is tartozik, ami a Társulások anyagi támogatása, tehát a Kerekasztal szempontjából külsı, és nélkülözhetetlen erıforrás. Van azonban a Kerekasztal szempontjából belsı erıforrásnak tekinthetı rész is. Ez pedig nem más, mint a tagok aktivitása és elhivatottsága, az együttgondolkodási képességük, a közös tudásuk, ami a szakmai munka során nem összeadódik, hanem megsokszorozódik, ami akkor is mőködteti majd a Közkincs Kerekasztalokat, mikor az utolsó év végén a pályázati rendszer elengedi a kezüket. Nyilvánosság Jól tudjuk, mennyire fontos az önmarketing, hogy magunkat is menedzselnünk kell, így aztán szükséges, hogy idırıl idıre beszámoljon a Kerekasztal a tevékenységérıl a Társulási üléseken illetve egyéb nyilvánosságot jelentı eszközökön (újság, tévé) keresztül. Vannak térségek ahol ennek nincs különösebb jelentısége, máshol azonban annyira beépült a köztudatba a Kerekasztal léte és tevékenysége, hogy a települési polgármesterek keresik a kérdéseikkel. Ahhoz, hogy ne csak mi magunk veregessük a mellünket, hanem az eredményeink esetleg másokon is segítsenek, azokat nyilvánosságra kell hozni. A Közkincs Program olyan együttmőködéseket indított és olyan eredményeket ért el, mint eddig egyetlen pályázati program sem. Mőködésének sikere az évek múltával egyre inkább a tagok elkötelezettségén múlik, hiszen képessé válnak mind több pénzügyi forrás megszerzésére. Azt a folyamatot, mely során a Kerekasztal a megalakulástól eljut néhány év alatt odáig, hogy a térség ágazati-szakmai közösségfejlesztı mőhelyeként mőködik, a most induló sorozatban, a régióban mőködı Közkincs Kerekasztalok szakmai beszámolói alapján mutatjuk be. Székely Gabriella irodavezetı Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Közép-Dunántúli Kulturális Koordinációs Iroda, 8000 Székesfehérvár III. Béla Király tér 1. Tel.: 30/ A Kerekasztalok számára néhány nélkülözhetetlen segítség: Tervezési dokumentumok: - Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmővelıdési Stratégiája Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, - Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok (ÚMFT programjai: TIOP, TÁMOP, ROP, KOP, KDOP, KEOP) - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP, - Magyar Köztársaság Kormányának LLL Stratégiája ( http.//okm.gov.hu) Közmővelıdéssel kapcsolatos honlapok: - Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Európai Unió Kulturális Keretprogramja - Fiatalok Lendületben Program - Önkéntes Központ Alapítvány - - Európa a Polgárokért Program - Budapesti Mővelıdési Központ - Magyar Népmővelık Egyesülete

5 Közkincseink 5 Közkincs-kerekasztal az Ajkai Kistérségben Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által évben meghirdetett közkincs pályázaton az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás is indult, sikerrel. Ennek köszönhetıen a Társulás irányításával az Ajkai Kistérségben elıször, megalakult a Közkincs-kerekasztal. Az Ajka kistérségi kerekasztal az alakuló ülését augusztus 10-én tartotta Ajkán, a Polgármesteri Hivatal épületében. A megválasztott tagok bemutatkoztak egymásnak, a programban meghatározott feladatokat kiosztottuk egymás között. Itt szeretném kiemelni, hogy tagságát tekintve kerekasztalunk rendkívül változatos, hiszen a tagok a kulturális élet számos területét képviselik. Tagszervezetek és a kerekasztal üléseken ıket képviselık nevei: - Devecseri Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház Hoffmann Valéria - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidı Központ Simon Judit - Kamond Község Önkormányzata Asbóth Szabolcs - Kristály-völgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület Varga Andrea - Élı Forrás Hagyományırzı Egyesület Kovács Norbert - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Szalay Csaba - Veszprém Megyei Közmővelıdési Intézet Horváth Viola, Turupoli Nóra (beolvadt az alábbiba) - Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Sipos Tekla, Nagy Tiborné Nyári Ágnes - Ajkai Grafikai Mőhely Csabai Tibor - Együtt a Jövıért Halimbán Egyesület Mohos Judit, Csipszer András - Bányász Kulturális Egyesület Oravecz Edit - Kislıdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Vidi Nándorné - Ajkai kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Jakab Johanna, Kaszás Szilvia (2010. július 01-ig) - Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Szabó Balázs A második ülés szeptember 03-án Devecserben, a Városi Könyvtárban zajlott. A délután folyamán a jelenlévıkkel közösen különbözı pályázati lehetıségekkel, a kistérség közmővelıdési helyzetének megvitatásával, más közkincs-kerekasztalok mőködési tapasztalataival foglalkoztunk, valamint az értékleltár elkészítéséhez szükséges adatlapok megszerkesztését végeztük. Harmadik alkalommal a kerekasztal november 03-án, Kamondon találkozott. A település megismerése után a LEADER akciócsoportok vidékfejlesztési stratégiájáról, a kistérségi könyvtári feladatellátásról kaphattunk értékes információkat január 13-án, Halimbán a kulturális események turizmusra és a helyi életre gyakorolt jelentıs hatását, valamint a Hungarikumok győjtésének, rendszerezésének fontosságát tárta fel a társaság. Az Ajkai kistérség közmővelıdési programjának megalapozása érdekében közösen elkészítettük a SWOT-elemzés alapjait, amelyet késıbb továbbfejlesztettünk. A kerekasztal ötödik alkalommal április 6-án találkozott Városlıdön, a Polgármesteri Hivatal különtermében. A település történelmének és kultúrájának megismerését követıen a tagok és a jelenlévık a már beérkezett kistérségi projektötleteket tekintették át. Szóba került az egyedi tájértékek kataszterezésének fontossága is, amellyel nagymértékben elı lehetne segíteni a települések értékes, de védelem alatt nem álló természeti és kulturális elemeinek megırzését. Végezetül a kerekasztal jövıje is szóba került a folytatásra kiírt pályázati feltételek megismerésével. A hatodik ülés április 20-án, Ajkán került megrendezésre. Ez valójában egy elıadásokkal egybekötött egész napos képzés volt, amelyre a programot a Kristály- Völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület szolgáltatta. Az elıadások során az Agostyánban tevékenykedı Természetes Életmód Alapítvány munkáját ismerhették meg a tagok. A különbözı témaköröket, szekciókat követıen a képzés résztvevıinek feladata a hallottak közös feldolgozása volt, valamint ötletek győjtése arra vonatkozóan, hogy hasonló dolgokat hol és miként lehetne megvalósítani az Ajkai kistérségben.

6 6 Közkincseink A kerekasztal összesen 6 alkalommal ült össze, s ezek az összejövetelek rendkívül hasznosnak bizonyultak, hiszen ezen alkalmakkor a kistérség szereplıi jobban megismerhették egymást, baráti és szakmai kapcsolatok alakultak ki. Az ülésekre több ízben is felkértünk külsıs, az adott témával mélyebben foglalkozó elıadókat. Az ülések meghívóit a Társulás nem csupán a kerekasztal-tagoknak, hanem a kistérség önkormányzatainak, a polgármestereknek, valamint az adott témával aktívan foglalkozó szakembereknek, egyesületeknek is rendszeresen megküldte. Ennek köszönhetıen a kerekasztal kapcsolati hálója folyamatosan bıvült, az elvégzendı feladatokba fokozatosan több embert tudott bevonni, így a programot is mind többen ismerték meg. A kistérségben természetesen korábban is számos szervezet próbált tenni a kultúra, a közélet fellendítéséért, színesebbé tételéért, de a Közkincs-kerekasztal ezeket a szervezeteket összehozta, céljaikat egyesítette, munkájukat összehangolta. Ez rengeteg energiát szabadított fel, amelyet így nagyobb hatékonysággal, irányzottan lehetett felhasználni egy-egy szakmai anyag összeállítása, egy-egy rendezvény megszervezése során. A kerekasztal ülések megfelelı szakmai alapot nyújtottak ahhoz is, hogy a program során vállalt dokumentumok összeálljanak. A kistérségi értéktár adatlapjainak megszerkesztésében a tagok nagyban kivették részüket. Ennek köszönhetıen három különbözı adatlap készült el. Külön a kistérség csoportjainak, azaz egyesületeinek, szervezeteinek, legyen az akár egy zenekar, tánccsoport, vagy egy mővészeti egyesület. Célzott adatlapot töltetett ki a Társulás a kistérség intézményeivel, beleértve a könyvtárakat, klubházakat, mővelıdési házakat. Természetesen nem maradtak ki a felmérésbıl a térség egyéni szereplıi, a különbözı mővészek, alkotók sem. Az elérhetıségi adatokon kívül, az értéktárba számos egyéb információ is felvételre került, úgy, mint például az intézmények számítógépeinek száma, vagy az egyesületek elért eredményei. Az adatlapok digitalizálásra kerültek és az információkat nyilvánosságra hozta a Társulás a honlapon, amely az egységes regionális információs közmővelıdési adatbázis hivatalos weboldala. A felmérés még nem teljes, a kutatómunkát a kerekasztal folyamatosan végzi tovább. Az Ajkai kistérség kerekasztala a további munkájának megalapozására elkészítette az Ajka kistérség közmővelıdési helyzetképe 2008-ban a statisztikák alapján címő tanulmányt, amelyben olyan dolgokat tárt fel, mint például a közmővelıdés területén foglalkoztatottak száma településekre lebontva, vagy a mőködı népmővészeti csoportok átlagéletkor szerint vizsgálva. Ez az elemzés rámutatott arra, hogy a kistérség mely területe, milyen szempontból van hátrányos, vagy éppen elınyös helyzetben. Ez segítséget nyújt abban, hogy mikor, mely településekre, mely kulturális területre kell koncentrálni. A kistérség kulturális stratégiájának elıkészítése érdekében elkészült egy összefoglaló tanulmány Az Ajkai kistérség kulturális stratégiájának és közmővelıdési programjának megalapozása címmel. Az áttekintı dokumentum olyan munkákat tartalmaz, mint a kistérség SWOT-analízise, problémafa, célfa, vagy a kulturális értékek megırzését, megismertetését célzó prioritások és feladatok megfogalmazása. Annak érdekében, hogy a kerekasztal, illetve a Társulás mélyebben megérthesse a kistérségben végbe menı folyamatokat, átlássa a tendenciákat, elkészített egy olyan pályázati listát, amelyben számba vette a kistérségben ben, elsısorban közoktatási, kulturális és közmővelıdési témájú pályázatot benyújtó szervezeteket. A kerekasztal megpróbálta felmérni, hogy ki, milyen összegre, milyen célért pályázott. Ez egy átfogó képet ad arról, hogy a kistérség miben szenved hiányt, illetve, hogy milyen pályázati területen tud sikeres lenni. Ennek érdekében nem csupán a nyertes, de az elutasított és a még elbírálás alatt lévı pályázatok is felkerültek a táblázatba. A térség kulturális életének összehangolásában szintén nagy szerepet játszott a kistérségi rendezvénynaptár, amely megmutatja, hogy mely településen, mikor, milyen programot rendeznek. Sem a pályázati lista, sem a rendezvénynaptár nem teljes, de a

7 Figyelı 7 kerekasztal bízik abban, hogy az idı folyamán, a kapcsolatok mind szélesebb körő kiterjedésével, egyre több információhoz juthat. A Közkincs-kerekasztal program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az ülésezések a program lezárulását követıen is folytatódtak, hiszen május 12-én, Kiscsıszön találkoztak a tagok. Legfıbb célunk az lenne, ha a tagokon kívül, a közélet más közmővelıdésben mozgó szakemberei is belátnák, hogy ez a program értük van, így nagyobb együttmőködésre tudnánk ıket bírni a kistérség érdekében. A pályázat megvalósítása során érzékeltük mi is igazán, hogy ez a közkincs program miben és milyen módon tud a kistérségünk hasznára válni. Szeretnénk, ha ez a program a jövıben is folytatódhatna, ezért most, 2010-ben az Új Atlantisz Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztériumhoz a közkincs további folytatására. A program keretében szintén ülések keretében próbáljuk majd a helyi problémákat feltárni, s a megoldásokat megtalálni, illetve egy tanulmányút és egy kistérség kulturális értékeit bemutatandó fotópályázat megszervezése is a terveink között szerepel. Kaszás Szilvia térségfejlesztési menedzser Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Az alábbiakban olvasható a cikkben említett SWOT elemzés: SWOT-analízis INTÉZMÉNYEK ERİSSÉGEK Megyei intézmények képzett szakember gárdával rendelkeznek Városokban jól mőködı intézmények Közösségi terek megléte Revitalizáció elindítása Térségi feladatot lát el LEHETİSÉGEK Állami növekvı normatív támogatás Önkormányzati és egyéb támogatás EU-s források Kistelepülésen tevékenységbıvítés (pl.teleház), turinform iroda Felnıttképzés Vállalkozói szerzıdés tevékenységi körbe illı (pl. könyvesbolt) GYENGESÉGEK Megfelelı épület és infrastruktúra hiánya Kistelepüléseken szakemberhiány Forráshiány A jelenlegi intézményrendszer nem tudja kiszolgálni a lakosságot Térségi feladatot nem lát el Halmozottan hátrányos településeken nincs közmővelıdés A meglévı épületekben nem folyik tevékenység (fıleg kistelepülések), túlméretezett, korszerőtlen (átalakításra szoruló) épületek, vagy épület hiánya Intézmény hiányában nem tud bekapcsolódni az idegenforgalmi tevékenységbe VESZÉLYEK Megfelelı szakemberek hiányában nem tudja kihasználni a lehetıségeket Állami és önkormányzati támogatások csökkenése ill. megszőnése A technikai infrastruktúra lepusztulása Az épületek nem a funkciónak megfelelıen hasznosulnak, vállalkozói szerzıdés (kocsma) Szabadidıs rendezvények szervezésével foglalkozó, jól felszerelt konkurens multifunkcionális intézmények

8 8 Közkincseink TEVÉKENYSÉG ERİSSÉGEK Hagyományos értékekkel bíró tevékenységek Amatır mővészeti terület Helyi kultúrák, épített és szellemi örökség fokozott védelme Önálló közösségek létrejötte A gyermekek mővészeti nevelése az értékek átadása Hagyományok, hagyományápolás kapcsolata az idegenforgalommal, más ágazattal Sokszínőség, sokrétő tevékenység Civil szervezetek megjelenése Nyitottság, kapcsolati tıke Kistelepüléseken tevékeny közösségek mőködnek Térségi kapcsolatokat kezdeményez Erıs kezdeményezıkészség, sok ötlet LEHETİSÉGEK Nyitás az új lehetıségek felé Együttmőködés más területekkel A lokális és regionális értékek piaci pozícióinak erısítése Olyan földrajzi és történelmi környezet, amit piacosítani lehet Helyi és hagyományos értékek ırzése, aktivizálása forrásteremtés céljából Továbbképzések szakmai megújítás a bıvíthetı tevékenységi formák körében Nyelvismeret HUMÁN INFRASTRUKTÚRA TÁRSADALMI FOLYAMATOK GYENGESÉGEK Civil szervezıdések csak intézményi háttérrel mőködnek Társadalmi környezet megváltozása Nincsenek rá válaszok Információ áramlás hiánya Kapcsolatrendszere rossz irányú, beszőkült Nem integrálja a közmővelıdési igényeket, intézményi szinten gondolkodik Nem tudja más ágazatok forrásait feltérképezni, hasznosítani Közösségteremtés hiánya Beszőkült tevékenység rendezvény-centrikusság Kistelepüléseken egyáltalán nincs kulturális tevékenység Nem szolgálja ki vonzáskörzetét Irracionális forráselosztás a tevékenység rovására. (intézményfenntartás, kért mőködési költség) Felbomlott értékrendszer Nem menedzseli magát a piaci viszonyok között Nem ismeri és nem épül be más területek fejlesztési programjába Nyelvismeret hiánya VESZÉLYEK Az idegenforgalom nyeresége nem forgatódik vissza a kultúrába Nem nyit más, új területek, tevékenységek felé A tevékenység az aktuális támogatási rendszer szerint mőködik, nem pedig stratégia alapján Fogyasztói (populáris) kultúra erısödése ERİSSÉGEK Képzett szakemberek A meglévı közösségek helyi kezdeményezései erısítik a település fejlıdését Helyi értékek iránt elkötelezett emberek (értékteremtı-értékvédı) A tevékenység fontosságát elismerik LEHETİSÉGEK differenciáltabb képzési rendszer (pl.idegenforg. közösségfejlesztı) az idıszerő problémákra való reagálás nemzetközi kapcsolatok más modellek megismerése nemzetközi források GYENGESÉGEK Kezdeményezıkészség hiánya Szakma presztizs-veszteség Tevékenység megítélése romlott hiányzik a támogatottsága a fontosság elismerése mellett kommunikációs probléma késleltetett reagálás a változásokra hiányzik a célcsoport-meghatározás az eredmények nem számszerősíthetık VESZÉLYEK szakmailag képzett emberek pályamódosítása szakmai elszigeteltség új oktatási törvény negatív hatása globalizáció hagyományos értékeink gyengülése - identitástudat-zavar nem alakulnak ki új közösségek az eredmények (a megelégedettség foka) nem mérhetı az intézményekrıl kialakított kép negatív

9 Visszapillantó 9 Gyakorló táncosok és táncoktatók tábora Egyesületünk az évrıl-évre ismétlıdı, egyre ismertebb és rangosabb tábort idén nehezebb feltételek mellett, de mégis megrendezte. A nehéz gazdasági idıszak nem tette lehetıvé a részvételi díjak emelését, a támogatottságunk viszont az elızı évekhez viszonyítva lényegesen csökkent. A nagy érdeklıdés tapasztalva azonban nem volt számunkra kérdéses, hogy a megvalósítás mellett kell döntenünk. A július eleji táncoktatás a kiscsıszi Faluházban zajlott, mely méreteit és állapotát tekintve is hangulati körítést ad a programnak. Három kiváló oktatópárost kértünk fel, akik a szokásosnál mélyebben igyekeztek elmerülni a megbeszélt táncanyagokban. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna tartott elıadást a Szilágyságról. Mivel az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny kötelezı anyagáról van szó, erre a programra több fiatal páros is jelentkezett. A következı két napban Szabó Szilárd és Németh Ildikó rétközi táncokat tanítottak. Az oktatópár a magyarországi autentikus néptánc élet legelismertebb párosa. İk a tábor kezdete óta minden eseményen részt vesznek. A záró két napban Kádár Ignác és Nagypál Anett fiatal, kiemelkedı táncmővészek kalotaszegi román páros és legényes táncokat tanítottak. A tánc asszimetriája, a mozdulatvilág különlegessége több táncost is a táborba vonzott. A tábor lényege, hogy bármelyik oktatási napra be lehet kapcsolódni, így a résztvevık létszámát állandó változás jellemezte fı között váltakozott a részvevıi létszám. A tábor beletorkollott a Kiscsıszi Pajtafesztiválba, ahol a pénteki nyitó napon a táncosok bemutathatták a megtanult három anyagot. Szintén ezekben a napokban zajlott egy, a táncoktatás és a táncélet mai gondjairól, feladatairól szóló tanácskozás Furik Rita vezetésével, melybe a tábor résztvevıi esténként becsatlakoztak. A záró estén a Zagyva Banda muzsikájára fergeteges mulatságot rendeztünk. A tábort a Nemzeti Kulturális Alap és a Kiscsısz Község Jövıjéért Alapítvány támogatta. Kovács Norbert az alapítvány elnöke Nyári képzések Kiscsıszön Táncos tehetségek tábora A Táncos Tehetségek Tábora az elmúlt években egyre népszerőbb nyári esemény a felnıtt tagozatosok körében. A program szervezıje az Apte Mővészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre. Az idei táborra már kora tavasszal nagy volt az érdeklıdés. Hamar kiderült, hogy a szokásos létszámnál jóval többen szeretnének jelentkezni, ezért úgy döntöttünk, hogy az eredetileg kicsiknek tervezett második tábori ciklusra is meghirdetjük ugyanazt a programot. Így tehát két tábort rendeztünk, melyben elsı alkalommal csak felsı tagozatosok, második alkalommal külön foglalkozásokat biztosítva alsósok és felsısök is vendégeskedtek a faluban. A két táborban összesen 158 gyermek vett részt. Az elsıben Tombor Bea és Hahn-Kakas István bodrogközi, Kádár Ignác és Nagypál Anett vajdaszentiványi táncokat, a másodikban a bodrogközi táncok mellett Gaschler Beáta és Vastag Richárd pálpatakit tanítottak. Az elsı táborban a Zagyva Banda, a másodikban a Tegnap zenekar muzsikált a fergeteges padkaporos bálban. A tanítás mellett mindkét táborban volt lovas oktatás, kirándulás, környezetismeret óra, métabajnokság, kovácsolás, fafaragás. A második táborban a kicsiket Varga István és felesége Földházy Ildikó, néptánc pedagógusok oktatták. A megtanult mátyusföldi táncokat a bálban mutatták be a kicsik. A résztvevık az ország minden részérıl érkeztek. Nagyobb csoportok jöttek Kisújszállásról, Székesfehérvárról, Veszprémbıl, Ajkáról, Tatáról. Az Örökség Egyesületi tagok aránya körülbelül nyolcvan százalék volt. Anyagi támogatást az NKA és saját egyesületünk biztosított. Vastag Richárd táborvezetı

10 10 Visszapillantó I. Litéri Senior Együttesek Találkozója Csiszárné Baranyai Anita vezetésével, a Szárazág néptáncegyüttes elsı ízben rendezte meg július 24-én az I. Litéri Senior Együttesek Találkozóját. A fesztiválon hat Veszprém megyei együttes mérette meg magát a háromtagú szakmai zsőri elıtt, amelynek Ertl Pálné, Életfa-díjas pedagógus, Kovács Norbert Cimbi, Örökös Aranysarkantyús táncos, valamint Turi György, Népmővészet ifjú mestere díjas táncos voltak a tagjai. Rengeteg olyan együttes van a megyében és a megyén kívül, akiknek nincs megnyilvánulási lehetısége, szakmai megmérettetése. Jó érzés volt látni, hogy azok a táncosok, akik már rég nem tagjai amatır felnıtt együtteseknek, továbbra is folytatják a tánchagyományok ırzését. Ezek a senior együttesek szinte egyedülálló módon segítették, támogatták egymást a fesztivál ideje alatt. A fesztivál a falu példa értékő összefogásából, a táncegyütteshez közel állók támogatásából jött létre. Az esti gálamősornak több mint 100 fellépıje volt, unokáktól-nagyszülıkig. Ertl Pálné Marika néni, az 51 éves Zöldág táncegyüttes alapítója, aki maga is színpadra lépett, többek között a következı szavakkal nyitotta meg a gálamősort: Gyermekeim, a szívetekbe ültetett szikra lángrálobbant! Már most kilenc együttes jelezte, hogy jövıre ık is szeretnének jönni a fesztiválra. Vastag Richárd szervezı (Fotók: Simon Tibor)

11 Elıretekintı 11 A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG ÉS A PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA VERSENYRE HÍVJA A FİEGYHÁZMEGYE DIÁKJAIT! A versenyek idıpontja: november 13. szombat, 9 óra Helyszín: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. telefon: 88/ fax: 88/ Nevezés: nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. Nevezni egyidejőleg mindkét versenyre is lehet. A nevezést kizárólag a jelölt iskolája szervezi! Iskolánkénti létszámhatár: lásd alább. Nevezési díj nincs. A versenyfelhívás és a nevezési lap letölthetı a honlapról! Nevezési határidı: október 29. péntek. Fıegyházmegyei Szavalóés Prózamondó Verseny A Veszprémi Érsekség a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyomá-nyainak ápolására és az elızı évi versenyek folytatásaként az idén is a költészet közös ünnepére hívja az egyházmegye diákjait. Az idén a család, gyermek, játék témakörben hirdetünk versenyt. A résztvevık kötelezı mő gyanánt gyermekekrıl, a család élményérıl, illetve a játék világából válogathatnak verseket. A szabadon választott verset saját tetszésük és tanáraik útmutatásai szerint adhatják elı. Szabadon választható magyar vers gyanánt bármely, a jó ízlés határain belüli mő elıadható. A szövegmondás idıtartama maximum öt perc. A versenyt négy korosztály számára hirdetjük meg: alsó tagozat, 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások. Javasolt verseskötetek: 1. Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Bp. Móra több kiadásban. 2. Továbbá József Attila, Szabó Lırinc, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Kosztolányi Dezsı, Kányádi Sándor, Varró Dániel... gyermekversei. A választott verseket, kérjük, a versenyzı fénymásolatban, három példányban hozza magával. Jutalmak: kategóriánként (3-4. osztály, 5-6 osztály, 7-8. osztály, osztály): az 1-3. helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek, vagy vásárlási utalványt kapnak. Minden jelentkezést elfogadunk, de külön értesítést már nem küldünk. Egy iskolából korosztályonként maximum három versenyzıt várunk. Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után. Sebı József tanár, szervezı Padányi Rajzverseny A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola idén is meghirdeti hagyományos rajzversenyét a veszprémi általános és középiskolák, valamint a fıegyházmegyei fenntartású iskolák évfolyamai számára. Versenykategóriák: I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók. II. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók. III. kategória: évfolyamos tanulók. Nevezhet: maximum 2 tanuló/kategória/ iskola! Téma: a család gyermek játék témakörrel kapcsolatos tárgyakból (gyermekjáték) álló kompozíció megoldása oldalról vagy felülrıl jövı világításban: forgástest és síklapú formák kapcsolódásai, illetve drapériák. A tárgyak anyaga öntött vas, réz, egyéb fémek, textil, üveg vagy fa. A kompozíciókat a korcsoportkategóriáknak külön-külön fogjuk összeállítani. Rendelkezésre áll 2 óra. Zsőrizés: a nevezı tanulók iskolai rajztanárait meghívjuk a rajzversenyre, ahol titkos szavazással részt vesznek a kódszámozott versenymunkák értékelésben. A kategóriánkénti elsı 3 helyezett tárgyjutalomban részesül. Technikai tudnivalók: mindhárom kategóriában A3 méretben dolgoznak. I. kat.: Színes ábrázolás: vízfesték (akvarell) vagy tempera. Il. kat.: Színes ábrázolás: vízfesték (akvarell) vagy tempera vagy pasztell. III. kat.: Nem színes, tónusos ábrázolás: grafitceruza vagy rajzszén vagy Pitt-kréta vagy egyéb nem színes és száraz rajztechnika. A versenyzıknek csak a rajzlapot, a rajztáblát és a vizes edényt biztosítjuk! Gaál Richárd tanár, szervezı

12 12 Elıretekintı K O R T Á R S V E R S-MONDÓ VERS E NY Széki Patka László emlékére (Ifjú és felnıtt versmondók részére) A Gyermekkultúráért Alapítvány versmondó versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a ma élı költıkre, írókra, azok munkásságára irányítsa a figyelmet. A találkozót Széki Patka László költı, dramaturg emlékére rendezzük 2011 januárjában, aki a színjátszás és versmondás versenyeinek ismert zsőritagja volt évtizedeken keresztül. A találkozóra várjuk a régió (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) középiskolás és felnıtt versmondóit, de szívesen látunk résztvevıket az egész ország területérıl. A versenyre 2 mővel lehet nevezni: - egy ma élı magyar költı verse, mőfordítása; vagy kortárs magyar író prózarészlete, mőfordítása különös tekintettel a régióban élı alkotókra - bármely 1945 után született mő (vers, próza, mőfordítás) magyar szerzı tollából vagy a világirodalomból. Nem fogadunk el saját verset! A versválasztáshoz figyelmükbe ajánljuk a Szép versek idén és elızı években megjelent köteteit. A zsőrit író, költı és elıadómővész alkotja majd, akik a versek, prózák jobb megértésében is segítenek. A találkozó idıpontja, helyszíne: január 8. (szombat) Veszprém, Vár u. 29. (Dubniczay palota) A versenyre a mellékelt lapon december 1-jéig várjuk a jelentkezéseket a következı címen: Bıvebb információt a 20/ as telefonszámon kaphatnak. Jelentkezési lap Kortársvers-mondó Verseny január 8. Név: Életkor:. Lakcím:. Telefonszám: Iskola: A versenyre az alábbi mővekkel nevezek: Ma élı magyar szerzıtıl: 1945 után született mő: D. Aláírás

13 Ajánló 13 Szeretetből ajánlom szolgálatomat, Kiért én is várom az én hasznomat /Tinódi Lantos Sebestyén/ A fakanáltól a nyenyeréig Ismerkedés a magyar népi hangszerekkel Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta fújják gyermekeink a közismert játékdalt. Ezen az aranykapun szeretnék én is bebújni egy kis időre érdeklődő dalos társaimmal és belefeledkezni abba az örömbe, amit a közös játék, az együtt muzsikálás, dalolás varázsa adhat mindnyájunknak. Többségében csupa olyan dallam kerül bemutatásra, amelyet már az oviban és az iskolában is tanultak a gyerekek, s közben személyes ismeretséget köthetünk a múltba tűnő magyar népi hangszerekkel, mint a fakanál, doromb, körtemuzsika, hatlyukú pásztorfurulya, citera, szalmamuzsika, tekerőlant. A mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok mellett merítünk a Bakony-Balaton népdalkincséből is. Megidézzük halhatatlan költőink szellemét: József Attila, Kányádi Sándor, Nagy László, Weöres Sándor örökbecsű verseit Gryllus Vilmos és Sebő Ferenc látta el dallammal. A bemutató végén jön el a legfontosabb pillanat, amikor az érdeklődő gyermekek a kezükbe vehetnek, kipróbálhatnak néhány hangszert jómagam is így kezdtem! Várom megtisztelő hívásukat: Tóth László Tel: 70/

14 14 Értékteremtık B E M U T A T K O Z I K A L A C Z K Ó D E Z S İ V E S Z P R É M M E G Y E I M Ú Z E U M Kukkantson be hozzánk! Veszprémben, a királynék városában a Laczkó Dezsı Múzeum szecessziós épületében az Erzsébet sétány 1. sz. alatt gazdag kulturális kínálat várja. Ez az a tér, ahol találkozhatunk a múlttal jelennel jövıvel, hiszen Historia est magistra vitae, és nem utolsó sorban, ahol találkozhatunk egymással. Érkezzen gyalog, kerékpáron, vonattal, vagy autóbusszal, jöjjön családdal, barátokkal, vagy egyénileg, biztosan talál állandó és idıszakos kiállításaink, tudományos és közmővelıdési célú rendezvényeink, kiadványaink között ízlésének, érdeklıdésének megfelelı ajánlatot. Kiállításaink tudományos tartalmaiban való elmélyedést, a látottak értelmezését érintıképernyıs információs tornyok, hangos vezetık, beépített audiovizuális eszközök, és elhivatott munkatársak segítik. Az intézmény 2006-ban elnyerte az Év Múzeuma kitüntetı címet. A múzeumról eszünkbe jutó porosodó tárgyak asszociáció már a múlté. Az alfa program keretén belül 2009-ben nyílt meg a "Látványkönyvtár és tudástár címő új állandó kiállítás. A tudástár polcain ısnyomtatványok, több száz éves antikvák, elsı kiadású XVII. XIX. századi magyar szépirodalmi és tudományos mővek sorakoznak. A TérképGép a múzeum archív fotói segítségével a múlt térbeli újraalkotására vállalkozik. A látogató több tucat 1945-elıtti film együttes bemutatásával ismerheti meg Veszprém, Sümeg, Pápa, Tapolca Várpalota és Balaton-felvidék mozgóképpel megırzött pillanatait.

15 Értékteremtık 15 Veszprém és a Balaton vonzáskörzetében, Nemesvámos és Veszprémfajsz között található a Dunántúl eddig ismert legnagyobb római kori villagazdasága (villa rustica), Baláca novemberében értesítették a Veszprémi Múzeumot, hogy a veszprémi káptalan tulajdonát képezı szántóföldön római kori maradványok kerültek elı. Ennek nyomán indult el 1906-ban a Rhé Gyula vezetésével az ásatás ban kezdıdött újra a feltárás, amelynek vezetıje Palágyi Sylvia volt. V I L L A R O M A N A B A L Á C A A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által mőködtetett romkert látogatható területe közel két hektár. Ezen a területen a 17 ismert kıépület közül a villagazdaság védıtetıvel ellátott, közel 2000 m 2 -es központi épülete, három részlegesen felfalazott épület, valamint a fogadóhelyiséget és a múzeumpedagógiai foglalkoztató-termet magába foglaló létesítmény látogatható. A két szárnyból álló lapidáriumban Veszprém megye római kori kıemlékeinek impozáns darabjai tekinthetık meg. A romkert többi része parkszerően kialakított, a mediterrán környezetet a római kori főszer- és gyógynövényeket bemutató kert teszi teljessé. A kert közepén római jellegő napóra mutatja a múló idıt. A fıépületben a pannoniai díszítımővészet kiválóságát bizonyító mozaikpadlók, illetve falfestményrekonstrukciók találhatók. A VILLA ROMANA-BALÁCA 1984-es megnyitására emlékezve, minden évben a Múzeumi Világnaphoz legközelebb esı szombaton megelevenedik a régészeti park. A Baláca ünnepi órái (Horae festivae in villa romana de Baláca) program keretében történelmi szituációs játékoknak; hagyományırzı, a római kori sportversenyeket megidézı dobótriatlonnak, történelmi kirakodóvásároknak, kézmőves bemutatóknak, római jellegő kenyérsütésnek ill. a római korban is ismert és használt főszer- és gyógynövényeket bemutató valódi kertnek örülhetnek a látogatók. Az ünnepi rendezvény hangulatát minden évben idıszaki (történeti-régészeti-képzımővészeti) kiállítások teszik gazdagabbá. Nyaranta komolyzenei hangversenyekkel a zenebarátokat invitálja a park. A fiatalok számára nyaranta több alkalommal is tartanak nyári tábort. Szeptemberben pedig a Kulturális Örökség Napjai keretében megrendezett Családi Nap várja a látogatókat. Otthonosság-nyugalom-pihenés jegyében egész napos kikapcsolódást biztosítunk a romkert kb. másfél hektár területő mediterrán parkjában. A kisebbek számára is élvezhetıvé teszi a látnivalókat a rajzos gyerekvezetı füzet (Vade me cum!). Akadálymentesített mosdó áll rendelkezésre. Rendezvények: májusban - Horae festivae in villa romana de Baláca, szeptemberben Családi Nap. Igény szerint: a.) Élet a római kori Pannoniaban program keretében projektnapok májustól októberig, b.) gasztronómiai programok. Elérhetıségeink: A kiállításokkal és a rendezvényekkel a világhálón, Web-oldalon magyar, angol és német nyelven is jelen vagyunk. -en: Telefon: ; ; és a ; Fax: Címünk: 8200 Veszprém. Erzsébet sétány 1.

16 16 Értékteremtık Aktuális Kapcsolódó programok: október Üveggolyó-készítés a múzeumban üveggolyó készítık bemutatója november Üvegek Mesterei Mesterek Üvegei Exclusive tárlatvezetés az ajkai üvegmővészek közremőködésével november A kanazawai üvegkiállítás Borbás Dorka és Lukácsi László elıadása

17 Értékteremtık 17 Mint millió üveggolyó... A Pál utcai fiúk régen és ma... Egy játékos kiállítás nem csak gyerekeknek! Felnıtteknek, családoknak is szórakoztató nosztalgiautazást nyújt a Petıfi Irodalmi Múzeummal közösen rendezett kiállításunk. Felfedezhetjük a XIX-XX. század fordulós Veszprém világát, megelevenedik elıttünk déd/ükanyáink (és apáink) gyermekkora, beülhetünk iskolapadjukba, kezünkbe foghatjuk bizonyítványukat és játszhatunk játékot, amelyet ık játszottak. Errıl is szól a Mint millió üveggolyó... A Pál utcai fiúk régen és ma címő kiállítás a Laczkó Dezsı Múzeumban, hiszen a Molnár Ferenc írásához a szálakat és történeteket saját életébıl merítette.

18 18 Értékteremtık A könyv alapján megtervezett interaktív kiállítás egyik célja az általános iskola felsı tagozatosainak és a középiskolák tanulóinak megszólítása, irodalmi érdeklıdésük felkeltése és elmélyítése. A könyv szereplıi és a benne megjelenı helyszínek mára már fogalommá váltak, nemcsak az ifjúságnak, de a felnıtteknek is sokat jelentenek: a Gitt-egylet, a Grund, az Einstand, nemecsek ernı csupa kisbetővel. A tárlat így több korosztályt is képes vonzani, színvonalas programot kínálva kicsiknek és nagyoknak, lehetıséget teremtve a közös élményszerzésre. A kiállításban megelevenednek a regény helyszínei és a játékterek, melyek a korabeli gyerekeknek a hazát és a szabadságot jelentették. Kiemelt cél a látogatók minél aktívabb bevonása a regény világába, ezért többféle interaktív eszközt alkalmazunk: kivetítık, hangeffektek, kalandlapok, az egyes helyszínekhez kapcsolódó játékos feladatok. A Grund világába csöppenve mindenki átélheti (újraélheti) a gyermekkor szabadságát, a játék izgalmát és komolyságát, és végül a térvesztés fájdalmát. A kiállításhoz múzeumpedagógiai játékok és rendezvények is kapcsolódnak. Múzeumpedagógiai órára jelentkezni lehet Király Andrásnál a címen, vagy a es telefonszámon. Nyitva tartás: K-Sze, óráig, Cs óráig, P-V, óráig. A nyitva tartás rendje változhat, kérjük látogassa meg honlapunkat E L İ Z E T E S M Ú Z E U M O K İ S Z I F E S Z T I V Á L J A október 1. és november 15. között ismét megrendezésre kerül a Múzeumok İszi Fesztiválja - a Múzeumok Mindenkinek Program országos rendezvénysorozata - a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Betyár-nap A VESZPRÉMI LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM PROGRAMJAIT KERESSE A N.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben