ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Szigetvári Takarékszövetkezet - a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet beolvadását követően, azok általános jogutódjaként november 30. napjától Dél TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja tevékenységét. ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

2 Tartalom Preambulum Felelősségi és garanciális szabályok Zálogba adható tárgyak köre Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, anonimitás A zálogkölcsön főbb jellemzői A záloghitelezés folyamata Becsérték meghatározása Zálogkölcsön mértékének meghatározása Zálogjegy kiállítása számítógéppel (szigorú számadású bizonylat) Zálogkölcsön kifolyósítása a zálogházi pénztárból Lejárt kölcsön kezelése Zálogtárgyak elhelyezése A zálogtárgyak ellenőrzése Foglalás, foglalt zálogtárgyak kezelése, kiadása Elveszett, ellopott vagy más módon megsemmisült zálogjegy Eljárás zár alá vétel esetén Talált zálogjegyek nyilvántartása Kényszerértékesítés, elszámolás Jogviták rendezése Panaszkezelés Záró rendelkezés

3 Preambulum A MECSEK TAKARÉK Szövetkezet (székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40. (adószám: cg: ) továbbiakban Takarékszövetkezet külön Megbízási szerződés alapján Zálogházzal, mint kiemelt függő közvetítővel (továbbiakban: közvetítő) végzi tevékenységét, a Pénzügyi Szerezetek Állami Felügyelete, illetve a évi CXXXIX tv. 178 (1) bekezdésének hatályba lépését követően az MNB engedélye alapján. A Zálogház a Takarékszövetkezet kihelyezett pénztáraként működik. 1. Felelősségi és garanciális szabályok A Takarékszövetkezet és a Zálogház mint közvetítő felelőssége a zálogügyletekben becsértékig terjed. A Hpt. 72 (1), (2), valamint (4) bekezdésében foglaltak szerint: A kiemelt közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény felel. A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől jogosult közvetítői díjra. Ez a rendelkezés nem érinti a közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás zálogkölcsön- közvetítését megelőzően köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni: a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli, a Takarékszövetkezet nevének feltüntetésével, valamint d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül és da) ha ismert annak összegéről, 2

4 e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről 2. Zálogba adható tárgyak köre A kézizálog tárgya csak olyan személyi tulajdon körébe tartozó ingó dolog lehet, amely kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre, zálogőrzésre alkalmas. Ezen belül jelen szabályzat alapján zálogtárgyként elfogadhatók: a) nemesfémből készült ékszerek, használati-, és kegytárgyak b) drágakövek közül csak gyémánt önálló darabként c) színes drágakövek csak kalibrált, csiszolt állapotban, mérhetően, befoglalva d) tenyésztett és termett igazgyöngyök és belőlük készített ékszerkombinációk e) nemesfémből készült érmék A kézizálogként egyébként elfogadható tárgyak zálogba vétele üzletpolitikai, vagy áruforgalmi érdekből indoklás nélkül megtagadható, vagy határozott időre felfüggeszthető, illetőleg különleges feltételektől tehető függővé. A Zálogházat üzemeltető közvetítő megbízási szerződéseiben a zálogtárgyak fenti köre egyedileg kerül korlátozásra, melyet a Zálogház jól látható helyen a zálogfiókban köteles kifüggeszteni. A zálogtárgy nem lehet a) tűzveszélyes b) olyan tárgy, amely kezelése szakértelem hiányában az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyezteti c) lőfegyver, robbanóanyag, kábítószer d) olyan tárgy, amelynek várható tárolási időtartama alatt a szavatossága, illetve használati értéke károsodik, megszűnik e) olyan tárgy, amelynek közforgalmát jogszabály tiltja A Zálogház a Takarékszövetkezettel szemben valamennyi zálogadó kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. 3

5 3. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, anonimitás A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 6. (1) bekezdése b) pontja szerint a zálogba adó személyére vonatkozóan az ügyfél-átvilágítás kötelező a Ft, azaz hárommillió hatszázezer forint becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó ügyek esetében. A fentiekben meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több zálogtárgy becsértékére, ha ezek együttes értéke eléri a Ft, azaz a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon zálogtárgy becsértékének elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel a zálogtárgyak becsértékének együttes értéke eléri a Ft, azaz a hárommillió-hatszázezer forintot. A Pmt. 11/A. (1) bekezdésének előírása alapján a fenti bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében közvetítő a Ft, azaz a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó becsértékű zálogtárgyak zálogba adójáról az alábbiakban meghatározott adatokat köteles rögzíteni: a természetes személy a) családi és utónevét (születési nevét), b) lakcímét, c) állampolgárságát, d) azonosító okmányának típusát és számát, e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; A 150/2001. (IX. 1.) kormányrendeletnek megfelelően a szerződésről szóló okirat azaz a zálogjegy a zálogkötelezett személyére utaló adatot nem tartalmaz. Ebből következően a zálogba adó személye a fenti jogszabályi kötelezettség esetét kivéve anonim. Zálogelfogadás, vagy zálogtárgy kiváltása, valamint hitelnyújtás nem lehetséges, amennyiben a zálogba adó, vagy zálogból kiváltó személye a) kiskorú b) elmebeteg, szellemileg fogyatékos, cselekvőképessége bármely okból korlátozott c) ittas, vagy kábítószer-, illetve egyéb bódító szer hatása alatt áll d) egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt ok miatt belátási képességgel nem rendelkezik 4

6 4. A zálogkölcsön főbb jellemzői 4.1. Az egy ügyletre Zálogház által önállóan folyósítható zálogkölcsön minimális összege 2.000,-Ft, azaz kettőezer forint és maximális összege ,-Ft, azaz ötszázezer forint lehet A zálogkölcsön minimum futamideje 30 nap, maximuma 90 nap, amely a lejáratot követően 30 nap türelmi idővel meghosszabbodhat. Az elzálogosítás időtartamát meghosszabbítani a zálogház által meghirdetett futamidőre lehet. Ha a hosszabbítás a futamidő lejárta előtt történik, akkor a zálogjegy felmutatójának be kell fizetnie a hitelnek az eltelt időre eső kamatát, valamint a kezelési díjat. Ez a feltétele a hosszabbításnak. Ha a hosszabbítás a futamidő lejárta után, de a türelmi időn (30 nap) belül történik, akkor a zálogjegy felmutatójának be kell fizetnie a hitelnek az eltelt időre eső kamatát, az eltelt türelmi időre eső büntető kamatát, a tárolási díjat és a kezelési díjat. Mindezek befizetése után van mód a futamidő meghosszabbítására. A zálogjegyen fel kell tüntetni, hogy hosszabbítás A zálogkölcsön fedezete a Zálogház részéről kibocsájtott zálogjegy által megtestesített zálogtárgy A zálogkölcsön összege a 2. pont a)-e) alatt felsorolt zálogtárgyak esetében a zálogtárgy zálogházi becsüs által megállapított becsértékének maximum 70%-áig terjedhet, egyéb zálogtárgyak esetében a becsérték maximum 50 %-ig terjedhet. A becsérték és a kiadható kölcsön összegének meghatározásáért felelős személy a Zálogház becsüse. A becsérték felülvizsgálatát és a befogadott tárgyak ellenőrzését külön megbízás alapján Takarékszövetkezet által kijelölt ellenbecsüs végzi a Takarékszövetkezet által megjelölt időpontokban. A zálogház köteles kialakítani és a Takarékszövetkezet részére átadni a zálogházi tevékenységben közvetlenül közreműködő személyek (becsüs, pénztáros, értéktáros, raktárkezelő, stb.) munkakörét és e személyek helyettesítési rendjére vonatkozó mindenkor aktuális szabályozást A zálogjegy a zálogkötelezett személyére utaló adatot nem tartalmaz. Ebből következően a zálogba adó személye anonim A türelmi idő leteltét követően a ki nem váltott zálogtárgyak értékesítésre kerülnek. A zálogtárgyak értékesítésének megtörténte után a zálogjegy birtokosát a kölcsönösszeggel, a 5

7 kamattal, a kezelési díjjal, a pótkezelési díjjal és a kényszerértékesítési bírsággal csökkentett értékkülönbözet illeti meg az értékesítés napjától számított öt éven belül A megfizetendő díjak Zálogba adó részére felszámított minden díjtétel, költség-elem (a késedelmi kamat kivételével) a kihelyezett kölcsön összegére kerül felszámításra. A zálogba adó köteles a mindenkori hirdetményben közzétett mértékű kezelési költséget a zálogjegy kiállításakor/meghosszabbításakor megfizetni. A zálogba adó köteles a mindenkori hirdetményben közzétett mértékű, és a futamidő lejáratakor esedékes kamatot, valamint a kiváltásig felszámított késedelmi kamatot a zálogtárgy kiváltásakor megfizetni. Kamatszámítás a következő képlet alapján történik: tőke összege x kamatláb% x futamidő naptári napokban Késedelmi kamat számítása a következő képlet alapján történik: lejárt tartozás x késedelmi kamatláb% x türelmi idő napjainak száma A zálogjegy hosszabbítása esetén zálogba adó köteles a mindenkori hirdetményben közzétett mértékű prolongációs költséget a hosszabbításkor megfizetni. A zálogba adó köteles a mindenkori hirdetményben közzétett mértékű, a lejárat napját követő naptól a késedelmes kiváltás napjáig felszámított tárolási díjat a zálogtárgy kiváltásakor megfizetni. 5. A záloghitelezés folyamata 5.1. Becsérték meghatározása A zálogkölcsön nyújtásánál a becsüs/raktárkezelő és a pénztáros/értéktáros működik közre. A zálogtárgy becsértékét a szakképesítéssel rendelkező becsüs az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg: a) a tárgy új vagy használt, b) külső megjelenési forma, 6

8 c) nemesfémtárgynál minőség, finomság, súly, egységár, karátszám, érték, fém-jelzés, fazon, gépi vagy kézi megmunkálással készített stb., d) aktuális piaci árak, e) rendelkezésre álló dokumentumok Zálogkölcsön mértékének meghatározása Ha zálogtárgynak van gyári, illetve kereskedelmi katalógus ára, úgy annak évjárathoz tartozó értékét kell alapul venni. Ha a zálogtárgynak nincs kereskedelmi forgalomban jegyzett ára, úgy az internetes aukciók minimum három kínálati árából számított átlaga, vagy a kereskedelmi forgalmi új érték amortizációs kulccsal lineárisan csökkentett értéke az irányadó. Maximum olyan értékű zálogtárgyat lehet elfogadni, ami a számviteli törvény szerinti amortizációs időnek felét, még nem lépte túl, elhasználódása a gyártási ideje alapján elvárható mértéket nem haladja meg és eredeti funkciója ellátására maradéktalanul alkalmas. A becsüs az ügyféllel közli az 5.1. pont alapján megállapított becsértéket és a jelen pont szerinti zálog-tárgyra folyósítható kölcsön összegét. Amennyiben az ügyfél a felajánlott kölcsön összegét elfogadja, a becsüs az ügyfél jelenlétében a Takarékszövetkezet által biztosított elektronikus nyilvántartásban rögzíti: a) a zálogtárgy súlyát, leírását, darabszámát, b) becsértékét, c) kölcsönösszeget Zálogjegy kiállítása számítógéppel (szigorú számadású bizonylat) A gép a zálogjegyet, a tárgyszelvényt és a raktári utalványt kinyomtatja, amelyet a becsüs kézjegyével ellát. A zálogjegynek a következő adatokat kell tartalmaznia: a) a zálogház nevét és címét, b) a zálogjegy számát, c) az elhelyezés napjának és a kölcsön lejáratának idejét: év, hó, nap megjelölésével, d) a zálogtárgy leírását, mennyiségét, súlyát, e) a zálogtárgy becsértékét, a zálogkölcsön összegét számmal és betűvel kiírva, f) a zálogtárgyat felvevő zálogház bélyegzőjét, valamint a becsüs, és a pénztáros kézjegyét. 7

9 A zálogjegy bemutatóra szóló okmány (anonim). A zálogjegyen számmal és betűvel is kiírt kölcsön összegét javítani nem szabad, ezek hibás feltüntetése esetén az egészet érvényteleníteni kell. A zálogtárgy ellenőrző szelvényét a zálogtárgyhoz kell kapcsolni, így azonosítható a nyilvántartásban. A becsüs a tárgyszelvényt a tasakra tűzi, a raktárutalványt a tárggyal együtt tasakba teszi, a tasakot pedig a tároló dobozba helyezi. Az ügyfél a zálogjeggyel megy a pénztárhoz Zálogkölcsön kifolyósítása a zálogházi pénztárból A becsüs a folyósított kölcsönösszegéért felelősséggel tartozik. Ugyancsak felelős a zálogjegyen feltüntetett tárgy leírásáért. A pénztáros az ügyfél által benyújtott zálogjegy számát a számítógépbe beüti, és a képernyőn megjelenő adatokat összeveti a zálogjeggyel. Egyezőség esetén a kölcsön összegét kifizeti és a zálogjegyet bélyegzővel, és aláírásával látja el, majd átadja az ügyfélnek. A pénztáros a zálogjegyek számainak azonosságáért, valamint a feltüntetett és a zálogjegyen betűvel kiírt zálogdíj egyezőségéért egyénileg felelős. Az Adóssal szembeni felelősség a zálogtárgy becsértékéig terjed Lejárt kölcsön kezelése Jelen szabályzat feltételei elfogadásával Adós és Zálogház között megállapodás jön létre arra vonatkozóan, hogy Zálogház a türelmi idő lejáratának napjával kezdődően Adós helyett Takarékszövetkezet és Zálogház között létrejött külön okiratba foglalt kezességvállalási szerződésben szabályozottak szerint készfizető kezesként teljesít, ezáltal a teljesítéstől fogva őt illetik meg mindazok a jogok, melyek Takarékszövetkezetet, mint hitelezőt megillették. A 30 napos türelmi idő leteltét követő első elszámolás alkalmával (ellenkező értesítéséig) tárgyhót követő 2. munkanap Zálogház köteles megküldeni a ki nem váltott zálogtárgyak jegyzékét Takarékszövetkezet részére. A türelmi idő leteltéig a zálogtárgyból Takarékszövetkezet kielégítést nem kereshet. A jegyzéken feltüntetett tárgyakra folyósított kölcsönösszeget és járulékait (kamat és késedelmi kamat) a közöttük fennálló készfizető kezességvállalási szerződés alapján Zálogház köteles Takarékszövetkezetnek Adós helyett minden további fizetési felszólítás nélkül megfizetni, illetve Takarékszövetkezet jogosult 8

10 Zálogház számláját ezzel az összeggel megterhelni, egyúttal a zálogtárgy feletti rendelkezési jog Zálogházra száll át. Zálogház jogosult a zálogtárgyból követelését kielégíteni és az értékesítést követő 5 éven belül a zálogtárgy értékéből esetlegesen fennmaradó összeggel Adós jelentkezésekor elszámolni. Amennyiben Zálogház a számlát 15 napon belül nem egyenlíti ki, illetve a benyújtott inkasszó eredménytelen marad, úgy a késedelem idejére Zálogház a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Takarékszövetkezet részére megfizetni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezetnek joga van a Takarékszövetkezet és a Zálogház, mint megbízott között létrejött megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani Zálogtárgyak elhelyezése A zálogtárgyak a Megbízási Szerződésben rögzítettek szerint a zálogházban kerülnek elhelyezésre. Minden zálogjegyhez külön egyedi csomagolású zálogtárgy tartozik. A sorszámot a zálogjegy ellenőrző szelvénye adja, melyet rá kell kapcsolni olvasható helyre a zálogtárgy egyedi tasakjára. A zálogtárgyak a kölcsönszámmal megegyező sorszám szerint kerülnek elhelyezésre a trezorban (ékszer, nemesfémek esetében). Nemesfémből készült ékszereket, igazgyöngyöket, nemesfémből készült érméket is páncélszekrényben kell tárolni. Az egyéb zálogtárgyakat a zálogház előírt bankbiztonsági védelemmel és takarékszövetkezetre engedményezett a zálogtárgyak teljes értékét fedező vagyonbiztosítással rendelkező helyiségében kell elhelyezni. A Zálogház minden zálogtárgyra vagyonbiztosítási szerződést köteles kötni oly módon, hogy a biztosítás kedvezményezettje a Takarékszövetkezet legyen. Zálogház köteles Takarékszövetkezetnek az érvényes biztosítási szerződést bemutatni és a biztosító által előírt követelményeknek megfelelni A zálogtárgyak ellenőrzése Takarékszövetkezet központjának feladata a zálogtárgyak rendszeres ellenőrzése a helyszínen. A helyszíni ellenőrzést minimum 3 havonta el kell végezni. Az ellenőrzésnek a főkönyv és az analitikus nyilvántartásra is ki kell terjedni. 9

11 A hó végi, a negyedéves, valamint az év végi zárás időpontját amennyiben az a szokásostól eltér Takarékszövetkezet köteles 8 nappal előbb írásban közölni Zálogház vezetőjével. Hó végi záráskor el kell végezni a kamatelszámolást. Negyedévenként készlet leltárt kell készíteni biztosítva a FŐKÖNYV-ANALITIKA- KÉSZLET egyezőségét. A leltárfelvételt a jelenlévők aláírásukkal igazolják. A felvett leltárt a központ részére is át kell adni. A leltározás során felmerült eltéréseket rendezni kell. Az eltérésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az eltérés okát, valamint meg kell nevezni az eltérésért felelős személyt. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni Takarékszövetkezet ügyvezetőinek. A felelősség megállapítása a Megbízási Szerződésben rögzítettek szerint történik. A zálogházban megbízó levéllel igazoltan a Takarékszövetkezetnek és az MNB részéről delegált ellenőröknek jogában áll bármikor ellenőrzést végezni Foglalás, foglalt zálogtárgyak kezelése, kiadása Amennyiben a rendőrség vagyon elleni bűncselekmény alapos gyanúja miatt nyomozást rendel el és a bűncselekmény tárgyára az elkövetők Takarékszövetkezetnél Zálogház útján zálogkölcsönt vettek fel, a felmutatott zálogjegy és a foglalásról szóló közokirat alapján a rendőrségnek a Zálogház vezetője a Takarékszövetkezet írásbeli felhívása alapján a tárgyat kiadja, és külön nyilvántartásba átvezeti. A foglalásról Zálogház képviselői jegyzőkönyvet vesznek fel, melyhez csatolni kell az illetékes Rendőrkapitányság által átadott, vagy megküldött okmányokat. A zálogjegy hiányában a rendőrség képviselőjének rendelkezésére bocsátja a terhelt kihallgatása alapján a zálogkölcsön folyósításának időpontját, a kölcsön összegét, valamint a terhelt vallomása és a sértett feljelentése alapján azoknak a tárgyaknak a listáját és leírását, amelyekre a cselekmény elkövették. Amennyiben a három paraméter közül bármelyik téves, a zálogkölcsön nyilvántartásból Zálogház a tárgyakat kikeresni nem tudja, erről rendőrséget írásban tájékoztatja. Amennyiben a paraméterek alapján a zálogtárgyakat megtalálták, a rendőrséget erről írásban tájékoztatják. Takarékszövetkezet és Zálogház képviselői jegyzőkönyvet vesznek fel a rendőrség képviselője és a sértett jelenlétében. A sértett a tárgyakat lerajzolja, azok küllemét, jellegzetességét elmondja. Takarékszövetkezet és a Zálogház képviselője a tárgyakat ez alapján azonosítja, vagy nem azonosítja. 10

12 A jegyzőkönyvet - amely négy egyező példányban készült - a két cég képviselője, a rendőrség és a sértett aláírják, valamennyi fél egy-egy eredeti aláírással rendelkező példányt kézhez kap. Ez alapján a zálogtárgy a rendőrségnek kiadható. Amennyiben a zálogkölcsön szerződés megkötése óta 90 nap és 30 nap türelmi idő eltelt, a zálogtárgyak értékesítése megtörtént és nincsenek már készleten, nem adhatók ki. Erről Zálogház a rendőrséget írásban tájékoztatja. Tekintettel arra, hogy a zálogtárgy a zálogkölcsön biztosítéka Takarékszövetkezet a rendőrség felé nevében Zálogház nyilatkozik, hogy igényt tart a biztosítékra és igényét büntető eljárásban érvényesíti. Valamennyi eljáráshoz tartozó iratanyagot - a feljelentést, a szóbeli engedély le-rögzítését, a jegyzőkönyvet és a foglalásról szóló okiratot - mindkét cég külön iktatási számmal, külön irattárban megőrzi Elveszett, ellopott vagy más módon megsemmisült zálogjegy Az elveszett, ellopott vagy más módon megsemmisült zálogjegy érvénytelenítését a zálogjegy utolsó birtokosa kérheti. A kérelem előterjesztésekor a megsemmisítést kérőnek személyazonosságát személyi igazolványának felmutatásával hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Ezt követően sor kerül a Mutató kiállítására, melyen a következő adatokat kell feltüntetni: a) a megsemmisítést kérő neve, b) lakcíme, c) személyi igazolványának száma, d) a zálogház neve, címe, e) a zálogjegy száma, f) a kölcsön összege, g) az elzálogosítás ideje, h) tárgyleírás, i) dátum, j) a mutató kiállítójának aláírása, k) a zálogjegy bélyegzője, l) a vezető aláírása. Egy mutatóra csak egy zálogtétel adata vehető fel. Ezt követően a megsemmisítést kérőt fel kell hívni a zálogtárgy azonosítására. Az azonosítás során a kérelmezőnek a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell nyújtania, mely annak felismeréséhez szükséges. Amennyiben a leírás a tárgynak megfelel, és azt a felmutatás 11

13 után az ügyfél sajátjaként ismeri fel, a Mutató előlapján a vezető az azonosítás sikeres megtörténtét igazolja. Abban az esetben, ha a megsemmisítést kérő a zálogjegyhez vásárlás, ajándékozás, öröklés vagy egyéb jogszerű úton jutott és a zálogtárgyat nem ismerve azt azonosítani nem tudja, fel kell hívni, hogy a zálogtárgy azonosítása céljából az eredeti elzálogosítóval vagy a hagyatéki végzéssel együtt 24 órán belül jelenjen meg. Ilyenkor a Mutató -t a következő kezelési nap végéig vissza kell tartani. Ha az ügyfél a felszólításnak eleget tesz és az azonosítás eredményes, azt a Mutató -ra rá kell vezetni. Ha a kérelmező az eredeti elzálogosítóval nem jelenik meg, a kérelmet el kell utasítani. Ezt követően a zálogház a zálogtárgy kiadását maximum 3 munkanapra letiltathatja, és egyben felhívja az ügyfelet, hogy e határidőn belül a közjegyzői okiratot csatolja be. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a letiltás érvényét veszti. A közjegyzői okirat bemutatása esetén a zálogház a megsemmisítési eljárás alávont zálogjegyekről hirdetményt bocsát ki, melyben a zálogjegy birtokosát felhívja, hogy a zálogjegyet az elzálogosítás időtartamát követő hónap utolsó napjáig mutassa be, mert ellenkező esetben a zálogjegyet semmisnek fogja nyilvánítani. A hirdetményt 30 napon át a zálogházban jól látható helyen kell kifüggeszteni. A határidő eredménytelen eltelte után a hirdetmény bevonásra kerül. Amennyiben a hirdetményi határidő alatt az eredeti zálogjegyet bemutatják, a megsemmisítési eljárást meg kell szüntetni. A megadott határidő lejártáig a zálogjegyet senki sem mutatja be, a zálogtárgyra igényt senki sem jelent be, akkor a közjegyző a zálogjegyet megsemmisíti, és ezt a tényt közli a megsemmisítést kérővel. A megsemmisített zálogjegyekre vonatkozó zálogtárgyak értékesítése és a feleslegek kifizetése az előzőekben szabályozott rendben történik Eljárás zár alá vétel esetén A zár alá vétel a dolog, a vagyoni értékű jog, a követelés, illetve a szerződés alapján kezelt pénzeszköz feletti rendelkezési jogot függeszti fel. Zár alá vételt a bíróság rendel el. Ha az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak van helye, illetve ha polgári jogi igényt érvényesítenek, és alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják, ezek biztosítására dolog, vagyoni értékű jog, követelés vagy 12

14 szerződés alapján kezelt pénzeszköz zár alá vétele rendelhető el. A zár alá vétel elrendelhető a vagyonra, a vagyon meghatározott részére vagy egyes vagyontárgyakra is. A fentiekben körülírt vagyontárgy esetében a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a Bíróságnak haladéktalanul intézkedni kell. Ha nincs jogszabály szerinti közhiteles nyilvántartás, a zár alá vételt végrehajtani köteles gazdálkodó szervezetet jelen Ügykezelési Szabályzat alkalmazásában a Zálogházat kell a Bíróságnak haladéktalanul értesítenie. A megkeresett Zálogház a zár alá vétel elvégzésére vonatkozó rendelkezést köteles haladéktalanul teljesíteni, ennek érdekében a zár alá vételt nyilvántartásba venni, illetve gondoskodni a vagyon zárolásáról, és ezek megtörténtéről a megkeresést intéző ügyészt, illetve nyomozó hatóságot tájékoztatni. A zár alá vételi eljárásra vonatkozó egyéb a Zálogházat terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Büntetőeljárásról szóló évi XIX törvény aiban foglaltak az irányadók. 6. Talált zálogjegyek nyilvántartása A találtként beszolgáltatott zálogjegyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a talált és beszolgáltatott zálogjegy számát, a beszolgáltatás napját, a beszolgáltató nevét és lakcímét. E zálogjegyeket a kényszerintézkedésig meg kell őrizni. A találótól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, hogy a zálogjegy tulajdonára igényt tart-e vagy sem, amennyiben a zálogjegy tulajdonosa a türelmi idő lejártát követő 1 hónapon belül nem jelentkezik. Ha a talált zálogjegyre letiltási eljárás indul, vagy hatósági letiltás érkezik a zálogtárgyat értékesíteni nem szabad. Ha a zálogjegy tulajdonára senki sem jelentett be igényt, a türelmi idő lejárát követő 1 hónap elteltével a zálogjegyet találó részére meg kell küldeni azzal, hogy a zálogtárgyat 15 napon belül válthatja ki. Ha nem váltja ki, úgy az értékesítésre kerülhet. 7. Kényszerértékesítés, elszámolás A lejáratig, illetve a türelmi idő végéig ki nem váltott zálogtárgyak a Zálogház Takarékszövetkezet felé történő teljesítését, illetve a zálogjog és a kielégítési jog egyidejű átszállását követően kényszerértékesítésre kerülnek. A kényszerértékesítés történhet: a) a Zálogház saját üzletében vagy arra engedéllyel rendelkező cégen keresztül harmadik személy részére 13

15 b) a zálogtárgy Zálogház tulajdonába kerülésével. A kényszerértékesítésre került zálogtárgyak értékesítésének megtörténte után a zálogjegy birtokosát a kölcsönösszeggel, a kamattal, a késedelmi kamattal, kezelési díjjal, és az értékesítés, tárolás során felmerülő költségekkel csökkentett értékkülönbözet illeti meg az értékesítés napjától számított öt éven belül. A zálogjegy birtokosával történő elszámolás felelőse a Zálogház. 8. Jogviták rendezése A záloghitelezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő peres viták rendezésére perértéktől függően a Pécsi Járásbíróság, valamint a Pécsi Törvényszék illetékes. A fentieken kívül a felek alternatív vitarendezés keretében a Pénzügyi Békéltető Testülethez is fordulhatnak. 9. Panaszkezelés A felek közötti jogviszony keretében sor kerülhet olyan vitás kérdések keletkezésére is, amelyek panaszok vagy bejelentések formájában jelennek meg. A Takarékszövetkezet erre vonatkozó eljárását a Panaszkezelési szabályzat tartalmazza, mely a oldalon, valamint valamennyi ügyfél számára nyitva álló helyiségben tekinthető meg. 10. Záró rendelkezés Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 95/2016. sz. határozatával elfogadta, az az MNB engedélyezését követő napon lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a korábbi, 58/2014. sz. Igazgatósági határozattal elfogadott Üzletszabályzat hatályát veszti. Kelt: Mecseknádasd, november

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: P&G Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhelye: 2750 Nagykőrös, Arany János

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 1-től

Hatályba lépés napja: június 1-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 1-től A függő közvetítő neve: ÉKSZERVÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kórház u.

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 01-től

Hatályba lépés napja: június 01-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: OLD-G Kft Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20. Felügyeleti hatósága: Magyar

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET a jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezet tel kapcsolatban álló ZÁLOGHÁZAK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal

Részletesebben

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hatályos: 2016.december 14-től 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rövidített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2018. május 25. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017.01.01-től Módosítva: 108/2013. november 27. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos: 2013.11.28-tól Módosítva: 107/2015. december 18. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos:

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat Üzletszabályzat Záloghitelezési tevékenységhez Érvényes: 2017. 07. 24-től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat 1 A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.,

Részletesebben

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által függő kiemelt közvetítő útján folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. február 02. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Záloghitelezési Üzletszabályzat

Záloghitelezési Üzletszabályzat AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet Záloghitelezési Üzletszabályzat A szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az IG. 39/2015.04.20. sz. határozatával jóváhagyta. Hatályba lépés: Felügyelet engedélyét

Részletesebben

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Hatályos: 2018. szeptember 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Alapadatok...

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Záloghitelezési Üzletszabályzat

Záloghitelezési Üzletszabályzat Záloghitelezési Üzletszabályzat Hatályos: A 2019. november 1. napjától Az Üzletszabályzat módosítására a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Üzletszabályzat. Az AURITA Zrt. a kézizálog hitelezési tevékenységét jelen Üzletszabályzat alapján köteles végezni.

Üzletszabályzat. Az AURITA Zrt. a kézizálog hitelezési tevékenységét jelen Üzletszabályzat alapján köteles végezni. Üzletszabályzat Az AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 2., adószám: 12539888-2-02, MNB felügyeleti törzsszám: 12539888), mint a PSZÁF 2000. szeptember 25. napján kelt I.949/2000

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. október 13. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet IGTÜN 25/3/2018. (10. 18.) sz. ZÁLOGHITEL TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés napja: 2018. október 18. I. Alapadatok 1. A finanszírozó hitelintézet

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet, 6344. Hajós, Rózsa u. 2. ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedélyszám: PSZÁF EN-I-1411/2010. sz. határozat Kelte: 2010.11.08. Tevékenységi engedély meghosszabbítása:

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a vállalati ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Hatályos: október 19.

Hatályos: október 19. Ü z l e t s z a b á l y z a t k é z i z á l o g k ö l c s ö n n y ú j t á s á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e i r ő l Hatályos: 2018. október 19. 1. A Nyugat Takarék Szövetkezet (székhely:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. szeptember 03 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja:

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2013. 04.12. Zálogkölcsön 1. Pénzkölcsön nyújtása kézi zálog kikötésével

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet. A záloghitelezési üzletszabályzatról a Diana Záloghitel Kft. által üzemeltetett zálogházak működéséhez

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet. A záloghitelezési üzletszabályzatról a Diana Záloghitel Kft. által üzemeltetett zálogházak működéséhez KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet... számú ügyvezetői utasítás A záloghitelezési üzletszabályzatról a Diana Záloghitel Kft. által üzemeltetett zálogházak működéséhez Hatályba lépés: az MNB jóváhagyását

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél 2017.07.01. és 2017.10.31. között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN esetében alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. november 01. Közzététel napja:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-01/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Jóváhagyó határozat száma: 1224/SZHSZAB/2015. (1224.) Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017.04.10-től ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY A Sajóvölgye Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön

Részletesebben

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL Hatályos: 2018. május 25. napjától 1. A Bank a továbbiakban: Hitelintézet - pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. október 01. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. július 20. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. május 22 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY (hitelfedezeti élet-és balesetbiztosítás előírása nélkül) Hatálybalépés napja: 2017. január 16. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. május 10 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. július 1. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a vállalati ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. október 10 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2018.

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2018. A Dél TAKARÉK Szövetkezet 1 a fedezetlen Takarék Személyi t, a Kiváltó Takarék Személyi t, a Fix Takarék Személyi t az alábbi feltételek szerint nyújtja: célja: A Takarék Személyi és a Fix Takarék Személyi

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek Hatályos: április 1-től

Hirdetmény Lakossági hitelek Hatályos: április 1-től 6328 DUNAPATAJ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Hirdetmény Lakossági hitelek Hatályos: 2012. április 1-től A Teljes Hiteldíj Mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok (83/2010.sz.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. április 08 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott HIRDETMÉNY A Jogelőd KisRába menti Takarékszövetkezetnél 2017. október 1. és 2017. október 31. között forgalmazott Ingatlan célú nem támogatott Takarékszövetkezeti Kölcsön esetében alkalmazott kondíciókról

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 2. oldal (2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához

Magyar joganyagok évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 2. oldal (2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához Magyar joganyagok - 2011. évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 1. oldal 2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben