Záloghitelezési Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záloghitelezési Üzletszabályzat"

Átírás

1 Záloghitelezési Üzletszabályzat Hatályos: A november 1. napjától Az Üzletszabályzat módosítására a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásáról szóló 24/2018. (VII.5) számú ajánlása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény rendelkezései alapján került sor.

2 Záloghitelezési Üzletszabályzata A Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45.; nyilvántartva a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságán Cg cégjegyzékszám alatt - továbbiakban: Hitelintézet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXVII. tv. (továbbiakban Hpt.) előírásai szerint folytatott pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében kézizálog ellenében pénzkölcsön (zálogkölcsön) nyújtási tevékenységet is végez. E pénzügyi szolgáltatást a Hitelintézet jogosult közvetlenül, illetve a Hpt. 10. (1) bekezdés aa.) pontja szerinti függő kiemelt közvetítők igénybevételével gyakorolni. A Hitelintézet tevékenységi engedélyének száma: EN-I-1525/2010. (engedély dátuma: december 10.), valamint H-EN-I-817/2013. (engedély dátuma: augusztus 5.). Jelen Üzletszabályzat a Záloghitelezéshez kapcsolódóan a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( mint jogutód) (székhely: 1117 Budapest, Magyar tudosók körútja 9., cégjegyzékszám: tevékenységi engedély szám: E-I-875/2008) ( továbbiakban: Hitelintézet) kiemelt függő közvetítője- a GOLDEN GATE TRADE Kft. (székhely: 9024 Győr, Bartók Béla u. 1., cégjegyzékszám:cg ; adószám: ) (továbbiakban: Zálogház)-által közvetített zálogügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza. A Zálogház a Hitelintézet nevében és javára jár el, a Hitelintézet érdekeit képviseli, amiért közvetítői díjazásban részesül. A Hitelintézet Zálogházzal a Közvetítői szerződésben foglaltak alapján szabályozza a kézizálog hitelezést a mindenkori Hirdetménye szerint. A függő kiemelt közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során harmadik személynek okozott kárért a Hitelintézet felel. A függő kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért a Hitelintézettől díjazásban részesül és e tevékenységéért kizárólag a Hitelintézettől jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a függő kiemelt közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Amennyiben a Hitelintézet a zálogkölcsön nyújtási tevékenységet függő kiemelt közvetítő útján végzi, úgy a jelen Üzletszabályzat az annak 1. sz. melléklete szerinti függő kiemelt közvetítők útján kihelyezett zálogkölcsönökre hatályos. A melléklet aktualizálására a Hitelintézet elnöke jogosult. Az adott zálogházban eljáró függő kiemelt közvetítő nevét, székhelyét a kölcsönszerződés (zálogjegy) is tartalmazza, akinek felügyeleti szerveként a róluk nyilvántartást vezető Magyar 2

3 Nemzeti Bak (MNB) jár el. A közvetítő MNB általi nyilvántartása a internetes portálon ellenőrizhető. A zálogkölcsön főbb jellemzői: 1. A zálogjog, a zálogjog tárgya Zálogjog alapján a Hitelintézet a pénzben meghatározott követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kereshet kielégítést. A zálogjog kiterjed a zálogkölcsönre, annak kamataira és díjaira, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre. Kézizálog tárgya kizárólag nemesfémből (arany, ezüst, platina) készült ékszerek, dísztárgyak és használati tárgyak, továbbá I. osztályú Herendi vagy Zsolnay porcelántárgyak lehetnek, amelynek tulajdonjoga korlátozás nélkül átruházható, illetve nyilvános kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre (zálogőrzésre) alkalmas. Az adott zálogházba zálogba adható tárgyak körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A kézizálogul egyébként elfogadható dolgok zálogba vétele megtagadható, vagy meghatározott időre felfüggeszthető, illetve külön feltételekhez köthető. A korlátozást Hirdetmény tartalmazza, melyet ennek alkalmazása esetén - a Hitelintézet a záloghitelezési tevékenységet folytató fiókjában, illetve a zálogházak ügyfélterében függeszt ki. A kézizálogul nem elfogadható tárgyak: - tűzveszélyes tárgy, - olyan tárgy, melynek kezelése az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyezteti, - lőfegyver, robbanóanyag, önvédelmi eszköz, kábítószer, - fertőző betegségben elhunyt személy személyes használati tárgyai, - vallási kegytárgyak, - minden olyan egyéb tárgy melynek birtoklását (kereskedelmét) jogszabály tiltja vagy korlátozza. A zálogtárgyként való elfogadhatóság tekintetében a Hitelintézet képviselője önállóan jogosult dönteni. A Hitelintézet a zálogtárgy sérüléséért vagy elvesztéséért kizárólag a kölcsönnyújtáskor megállapított becsértékig vállal felelősséget. A Hitelintézet az ügyféllel szemben nem felel az olyan hamis, illetve hamisított tárgyak, vagy hamis, illetve hamisított okirat alapján kért szolgáltatásokra vonatkozó megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis, vagy hamisított voltát az általában elvárható körülmények között nem lehetett felismerni. 2. A zálogadós, a zálogjegy birtokosa (ügyfél), adatrögzítési és ügyfél-átvilágítási kötelezettség 3

4 A kölcsön igénylésére kizárólag cselekvőképes devizabelföldi természetes személy jogosult. Amennyiben az ügyfél e feltételeknek való megfelelésével kapcsolatban bármilyen kétség felmerül, úgy a zálogház az ügyfelet a személyazonosító okmánya bemutatására, adatai igazolására szólítja fel. Amennyiben az ügyfél a kölcsön igénylésére való jogosultsága igazolását megtagadja, úgy részére kölcsön nem nyújtható. Ittas, bódult, vagy más okból az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél részére kölcsön nem nyújtható. A zálogtárgy kiváltását kizárólag kölcsönigénylésre jogosult személy intézheti. Az ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a zálogtárgy a kizárólagos tulajdonában áll, amely perteher és igénymentes. Olyan esetekben, amikor megalapozott gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a zálogul felkínált tárgy nem az ügyfél kizárólagos tulajdona, az nem per-, teher- és igénymentes, vagy a zálogtárgy bűncselekmény elkövetése útján kerülhetett az ügyfél birtokába, úgy kölcsön nem nyújtható. Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízások esetén történő adatrögzítés: A Pmt. rendelkezései alapján a hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás esetén a szerződéskötéskor a zálogház rögzíteni köteles a természetes személy családi és utónevét, születési helyét és idejét (adatrögzítési kötelezettség), valamint a megbízás tárgyát és összegét. A zálogház az adatrögzítéshez továbbá kéri a Pmt. 7. (3) bekezdésében meghatározott okiratok bemutatását. Hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó ügyleti megbízások esetén történő ügyfél átvilágítás: A zálogház köteles lefolytatni az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletek esetén az ügyleti megbízás teljesítésekor, illetőleg akkor is, ha több ügyleti megbízás együttes értéke 1 éven (365 napon) belül eléri ezen összeghatárt. Utóbbi esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintos összeghatárt. Az ügyfél-átvilágítás során a zálogház köteles az ügyfelet, az ügyfél meghatalmazottját (ideértve a zálogtárgyat kiváltó személyt is), a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Az azonosítás során a zálogház a rendszerében és az Azonosítási lapon köteles rögzíteni a természetes személy: családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét és azonosító okmányának típusát és számát. 4

5 A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a zálogház köteles megkövetelni magyar állampolgár esetén: o a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és o lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatását. A zálogház köteles másolatot készíteni az ügyfél azonosító okmányáról és lakcímkártyájáról. A zálogház köteles rögzíteni az ügyletre vonatkozóan a megbízás tárgyát és összegét, valamint a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód). A zálogház köteles ellenőrizni a személyazonosság igazoló ellenőrzése során bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát. A zálogház köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a természetes személy ügyfelet, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. A nyilatkozatnak a tényleges tulajdonos alábbi adatait szükséges tartalmaznia: családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, mely a Pmt. 4. -ban szereplő jogszabályi rendelkezés alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek. A zálogház köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult és az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. A zálogház köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a természetes személy ügyfelet a kiemelt közszereplői státuszáról, azaz arról, hogy kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, úgy arról is, hogy mely a Pmt. 4. -ban szereplő jogszabályi rendelkezés alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek. A zálogház átvilágítja továbbá az ügyfelét pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az átvilágítására korábban még nem került sor. A zálogház abban az esetben is köteles elvégezni az ügyfél-átvilágítást, ha a korábbi 5

6 átvilágítás során rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, így azok változása esetén is. Amennyiben a zálogház nem tudja végrehajtani az elvárt ügyfél-átvilágítást (azonosítást), akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan megtagadja az ügyleti megbízás teljesítését, a zálogkölcsön nyújtását. A Hitelintézet és a zálogház e rendelkezések tekintetében közreműködő vezetője és foglalkoztatottja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismerheti meg és kezelheti. 3. A kölcsönszerződés létrejötte, a zálogkölcsönök lehívásának feltételei, a kölcsön futamideje, hosszabbítása A kölcsönszerződés a zálogtárgy zálogjegy ellenében történő átadásával, illetve a kölcsönösszeg átvételével jön létre. A kölcsönszerződéssel kapcsolatos valamennyi ügyintézés (teljesítés) helye az a zálogfiók, ahol a kölcsönszerződés megkötésre került. A kölcsön folyósítása készpénzben történik. A kölcsönszerződést a zálogjegy testesíti meg, amely egyetlen példányban kiállított, a Ptk. 5:89. (6) bekezdése szerint a Hitelintézet által nem sorozatban és nem nyilvánosan kibocsátott átruházható értékpapír, amely annak mindenkori birtokosát feljogosítja arra, hogy az értékpapír ellenében, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott feltételek fennállása esetén, a kölcsön és annak hiteldíjai megfizetésével, a kölcsön lejárati (illetve azt követő türelmi) időpontján belül megkapja a zálogtárgyat. A zálogjegy javítást, vagy másolatra utaló jelzést nem tartalmazhat, amely esetben a zálogjegy érvénytelen. Az ÉRVÉNYTELEN felirattal rendelkező zálogjegy alapján jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni szintén nem lehet. A zálogkölcsön Hirdetmény szerint meghatározott - futamidejét (azaz az elzálogosítás, illetve a lejárat napját a zálogjegy tartalmazza. A zálogjegy birtokosa az elzálogosítás időtartama alatt, valamint az ezt követő Hirdetmény szerinti - türelmi idő utolsó napjáig a zálogtárgyat bármikor kiválthatja. A zálogtárgy kiváltása az eredeti zálogjegy átadása, valamint (a kölcsön összegén felül) a kiváltás napjáig felszámítható Hirdetmény szerinti - kamatok és díjak egyösszegű megfizetése ellenében lehetséges. Amennyiben a kiváltásra felmutatott zálogjegyen javítás látható, vagy azzal kapcsolatban a hamisítás vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy a zálogház a zálogtárgy kiváltását megtagadja. A zálogkölcsön futamidejének meghosszabbítása a zálogkölcsön nyújtására vonatkozó feltételek szerint a türelmi idő lejáratáig, az időközben felmerült kamatok és díjak megfizetése ellenében lehetséges. Amennyiben a hosszabbításkor az ügyfél által fedezetként átadott zálogtárgyra az ügyfél által eredetileg igénybe vett kölcsönösszeg már nem lenne nyújtható, 6

7 úgy a fedezettség elérése érdekében, legalább az ehhez szükséges mértékig az ügyfél előtörlesztésre köteles. A zálogház előtörlesztés hiányában a hosszabbítást megtagadja. A futamidőn belüli kiváltáson (teljes előtörlesztésen), illetve a hosszabbításkori fedezettséghez szükséges előtörlesztésen kívül az ügyfél egyéb (részleges) előtörlesztésre nem jogosult. 4. A zálogkölcsönök összege, a zálogtárgyak becsértéke Az egy ügyfélnek adható zálogkölcsön legalacsonyabb és legmagasabb összegét, valamint az egy zálogtárgyra megállapítható maximum becsértéket az erre vonatkozó ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A legalacsonyabb összeg alatt, illetve a zálogkölcsön legmagasabb összege felett a Hitelintézet nem nyújt zálogkölcsönt. Amennyiben a zálogul átadni kívánt tárgy becsértéke meghaladja a Hirdetményben megállapított értéket, úgy a tárgy átvétele megtagadásra kerül. A becsértéket a zálogtárgy alapos megvizsgálása után, a lényeges tulajdonságainak (súly/állapot) figyelembe vételével az adott zálogtárgynak a kölcsön nyújtásakor fennálló, nyilvános forgalomban elérhető kereskedelmi (továbbértékesítési) értékének a figyelembe vételével a zálogház állapítja meg. A Hitelintézet a zálogtárgy zálogjegyen feltűntetett súlyadataira egy tizedes jegy (0,1 g) pontosságig vállal szavatosságot. A kölcsönszerződés létrejöttével az ügyfél kijelenti, hogy a zálogház által megállapított becsértéket, mint az adott zálogtárgynak a kölcsön nyújtásakor fennálló forgalmi értékét elfogadja. A zálogház az ügyfelek részére legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 70 %-ig nyújt zálogkölcsönt. 5. A zálogkölcsönök törlesztése, a zálogkölcsön után felszámítható kamatok és díjak A zálogkölcsönök törlesztése, valamint a záloghitelezéssel összefüggésben felszámított valamennyi kamat és díj (hiteldíj) a kölcsön lejáratakor (illetve ha a kiváltás korábbi, úgy a kiváltáskor) egyösszegben esedékes. A kölcsön törlesztése kizárólag készpénzben, vagy amennyiben a zálogházban e fizetési mód biztosított készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján lehetséges. A záloghitelezési tevékenység során kizárólag az alábbi kamatok és díjak (hiteldíjak) számíthatók fel az ügyfelek részére: a.) ügyleti kamat Az ügyleti kamat mértékét az erre vonatkozó ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. Az ügyleti kamat napi kamatozású, annak mértéke éves, %os mértékben a folyósított kölcsön összegére vetítve kerül megállapításra az alábbi képlet alapján: Kamatszámítás képlete: zálogkölcsön összege x kamat % 360 x kölcsön időtartama napokban 7

8 b.) késedelmi kamat A késedelmi kamat mértékét az erre vonatkozó ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A késedelmi kamat a zálogkölcsön futamidejének lejáratát követő naptól kerül felszámításra, mely az ügyleti kamathoz hasonlóan napi kamatozású és éves, %-os mértékben a folyósított zálogkölcsön, valamint az esedékes ügyleti kamat együttes összegére vetítve kerül megállapításra. A késedelmi kamatszámítás képlete: (zálogkölcsön és ügyleti kamat együttes összege) x késedelmi kamat 360 x késedelmes napok száma c.) kezelési díj A kezelési díj egyszeri, amely a folyósított zálogkölcsön összegére vetítve, %-os mértékben kerül megállapításra. A kezelési díj mértékét az erre vonatkozó ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A kezelési díj felszámítása utólag (a futamidő leteltekor, illetve a zálogtárgy kiváltásakor) történik. d.) kezelési pótdíj Amennyiben a zálogház a Hirdetménye szerint meghatározott kezelési pótdíjat alkalmaz, úgy a díj a folyósított zálogkölcsön összegére vetítve, %-os mértékben kerül megállapításra és az a zálogkölcsön lejáratát követő naptól kerül felszámításra. e.) tárolási díj Amennyiben a zálogház a Hirdetménye szerint meghatározott - tárolási díjat alkalmaz, úgy a díj a folyósított zálogkölcsön összegére vetítve, napi %-os mértékben kerül megállapításra, amely a zálogkölcsön lejáratát követő naptól kerül felszámításra. A tárolási díj változása a már kihelyezett zálogkölcsönök után felszámítható tárolási díj mértékét nem érinti. f.) nyomtatvány átalány díj Amennyiben a zálogház a Hirdetménye szerint meghatározott - nyomtatvány átalány díjat alkalmaz, úgy a díj zálogjegyenként kerül megállapításra. A záloghitelezési tevékenységgel összefüggésben a felsorolt kamatokon és díjakon (hiteldíjakon) kívül sem közvetlenül sem közvetve az ügyfél részére egyéb címen díj vagy költség nem kerülhet felszámításra. E rendelkezés nem érinti a közvetítőkén eljáró zálogház 8

9 azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. A kamatok, díjak változása a már kihelyezett zálogkölcsön hiteldíjait nem érinti, így a Hitelintézetet a zálogkölcsön egyoldalú szerződésmódosítási joga nem illeti meg. 6. A teljes hiteldíj mutató (THM) A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A zálogkölcsönhöz kapcsolódó THM-t az erre vonatkozó ügyféltérben kihelyezett- Hirdetmény tartalmazza. A THM tartalmazza valamennyi, a zálogkölcsön után felszámítható, jelen Záloghitelezési Üzletszabályzatban illetve annak alapján kiadott Hirdetményben - szereplő kamatot és díjat. 7. A fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei Amennyiben az ügyfél a zálogkölcsön lejáratáig a kölcsön teljes összegét nem fizeti vissza, úgy az azt követő naptól késedelmi kamat, valamint tárolási díj fizetésére köteles. A kölcsönszerződés lejáratával a zálogjogosult kielégítési joga megnyílik, azonban vállalja, hogy a Hirdetmény szerinti türelmi idő alatt vagy más, a jelen üzletszabályzatban meghatározott feltételek esetén az ott meghatározott időpontig a zálogtárgyat nem értékesíti. A türelmi idő lejáratát követően a jelen üzletszabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve - a zálogtárgy kényszerértékesítésre kerül. Az értékesítés történhet a zálogtárgy eredeti állapotában vagy kereskedelmi szempontból ésszerű feldolgozás, illetve átalakítás után is. A kényszerértékesítés a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, bírósági végrehajtáson kívül történik. A Hitelintézet a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítési módok közül a kielégítés fejében nem szerezheti meg a zálogtárgy tulajdonjogát és - a kielégítési jog gyakorlásának megnyílta után írásban kötött, eltérő megállapodás hiányában a zálogtárgyat csak nyilvánosan értékesítheti. A zálogház az ügyfelet az értékesítésre vonatkozó szándékról az értékesítést megelőzően legalább 30 nappal korábban kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. Amennyiben a zálogtárgyak kényszerértékesítése nyilvános pályázati felhívás útján történik, úgy az értékesítés menetét, valamint a pályázati feltételeket a zálogházban kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A zálogtárgyak kényszerértékesítése során a legalacsonyabb eladási ár - a kielégítési jog gyakorlásának megnyílta után a zálogtárgy tulajdonosával írásban kötött, eltérő megállapodás hiányában nem lehet kisebb a nyilvános értékesítés során meghatározott legalacsonyabb összegnél, vagy legalább a zálogtárgy becsértékének 70 %-ánál. Az értékesítésnek az ügyfelet terhelő költsége nincs. 9

10 8. A zálogkölcsön biztosítékai A zálogkölcsön elsődleges biztosítéka az ügyfél által átadott zálogtárgy, melyből a Hitelintézet az előző pontban írtak szerint kielégítést kereshet. Amennyiben a Hitelintézet a záloghitelezési tevékenységét kiemelt közvetítőn keresztül gyakorolja, úgy az ügyfél által felvett zálogkölcsön további biztosítéka a kiemelt közvetítő készfizető kezességvállalása. 9. A zálogtárggyal való elszámolás Amennyiben a zálogtárgy kényszerértékesítéséből befolyt összeg meghaladja a kölcsön és járulékainak összegét, valamint az esetleges feldolgozással, átalakítással kapcsolatban felmerült költségeket, úgy a fennmaradó összeg kifizetése a zálogjegy átadása ellenében, 5 éves elévülési határidőn belül, elszámolási bizonylat kiadása mellett történik. A zálogjegy bemutatója az elszámolás során Őt megillető összeg után kamatra nem jogosult. Amennyiben az ügyfél tartozásáért készfizető kezességet vállaló kiemelt közvetítő az ügyfél tartozását még a kényszerértékesítést megelőzően kiegyenlíti, úgy a követelés, illetve a kielégítési jog- és ezáltal az ügyféllel való elszámolási kötelezettség - a kiemelt közvetítőt illeti, illetve terheli. 10. Az ügyféllel való kapcsolattartás A zálogház az ügyfelet minden esetben a zálogház ügyfélterében kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. Az értesítésben legalább az adott zálogtárgyhoz tartozó zálogjegy sorszáma minden esetben feltüntetésre kerül. 11. Elveszett és talált zálogjegyek Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült zálogjegy letiltását (érvénytelenítését) a zálogjegy utolsó birtokosa kérheti. A kérelem előterjesztésekor a letiltást kérő személyazonosító okmánya felmutatásával (illetve személyazonosító adatai megadásával) hitelt érdemlő módon igazolni köteles magát, melyen felül a kérelmezőnek a zálogjegy adatairól, valamint a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell nyújtani, amely a zálogtárgy felismeréséhez szükséges. Amennyiben az ügyfél megtagadja a személyazonosítását, illetve személyazonosító adatai megadását, vagy az általa megadott adatok a zálogtárgy azonosításához nem elegendőek, úgy a zálogház a letiltást megtagadja. 10

11 Ha az ügyfél által közölt adatok a zálogtárgy kétséget kizáró módon történő azonosításához megfelelő útmutatást nyújtanak, úgy a zálogház a zálogjegy letiltásáról ún. Tiltási jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv felvételét követően a zálogház a zálogjegynek a türelmi idő lejáratáig történő letiltására Hirdetményt bocsát ki, mely időszak alatt a zálogtárgy nem váltható ki. A Hirdetmény az ügyféltérben kerül kifüggesztésre. A Hirdetményben a zálogjegy adatainak megadásával - a zálogház felhívja a zálogjegy birtokosát, hogy a zálogjegyet e határidő alatt mutassa be a zálogházban, mert ellenkező esetben azt érvénytelennek fogja tekinteni. Az érvénytelenné nyilvánított zálogjegy alapján jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni nem lehet. Ha a megadott határidő lejáratáig az eredeti zálogjegyet senki sem mutatja be, akkor a zálogház a zálogjegyet érvénytelennek tekinti és amennyiben 30 napon belül arra igényt tart, a kiváltáshoz szükséges teljes összeg megfizetése ellenében a zálogtárgy a megsemmisítést kérő részére kerül kiadásra. A megsemmisítési eljárás időtartamára a zálogház a zálogkölcsön után a Hirdetmény szerinti kamatokat és díjakat jogosult felszámítani. Amennyiben a határidő lejáratáig a zálogtárgyra többen is igényt jelentenek be, úgy a zálogház a zálogtárgyat csak az ügyben hozott végrehajtható okirat alapján a határozatban foglaltak szerint (vagy a felek legalább teljes bizonyító erejű okiratban foglalt megállapodása alapján) - adja ki, mely időtartamra a zálogház továbbra is a Hirdetmény szerinti kamatokat és díjakat számítja fel. E kamatok és díjak elkerülése érdekében a zálogtárgyra igényt tartó jogosult a kiváltáshoz szükséges teljes összeg letétbe helyezésére. A letétbe helyezés azt a célt szolgálja, hogy az eljárás ideje alatt a kamatok és díjak összege ne emelkedjék és így az eljárás befejezésekor az arra jogosult a zálogtárgyat további fizetési kötelezettség nélkül átvehesse. Abban az esetben, ha a zálogtárgy kiváltására nem a letevő jogosult, úgy részére a letét kamatra való jogosultság nélkül visszajár. Abban az esetben, amennyiben a letiltás időszaka alatt az ügyfél az eredeti zálogjegyet és a letiltás kezdeményezésére vonatkozó eredeti okiratot (jegyzőkönyvet) is bemutatja, úgy a zálogtárgy a letiltás időtartama alatt is kiváltható. A kiváltás során eljáró személy köteles a személyazonosító adatait megadni. A találtként beszolgáltatott zálogjegyről a zálogház elismervényt állít ki és arról nyilvántartást vezet. A talált zálogjegy beszolgáltatója köteles írásbeli nyilatkozatot tenni,hogy a zálogtárgy tulajdonjogára igényt tart-e avagy sem, amennyiben a zálogjegy tulajdonosa a türelmi idő lejáratáig nem jelentkezik és nem kéri annak érvénytelenné nyilvánítását. Ha a zálogjegy tulajdonjogára a beszolgáltató igényt tart, úgy a türelmi idő lejáratát követő 30 nap elteltével jelentkezhet a zálogháznál a zálogtárgyért, ahol a kiváltáshoz szükséges teljes összeg megfizetése ellenében a zálogház kiadja a zálogtárgyat. Amennyiben a zálogjegyre 11

12 időközben megsemmisítési eljárás indul, vagy a zálogtárgyra hatósági lefoglalás (zár alá vétel) érkezik, úgy a Hitelintézet a továbbiakban e szabályok alkalmazásával jár el. 12. Ügyfélpanaszok kezelése A zálogház által a Hitelintézet nevében és képviseletében közvetítői megbízási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások esetén, illetve a zálogház eljárásával kapcsolatban előterjeszteni kívánt panasz benyújtható közvetlenül a zálogháznál vagy a megbízó Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési szabályokról szóló tájékoztatójában írt módon közvetlenül a Hitelintézetnél. A Hitelintézet Panaszkezelési szabályokról szóló tájékoztatója elérhető a zálogház fiókjában, a Hitelintézet ügyfélszolgálati helyein (fiókjaiban) és a Hitelintézet honlapján ( A zálogház biztosítja, hogy az ügyfél a zálogház magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát nála közvetlenül szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A zálogháznál benyújtott panaszt a zálogház annak beérkezését követő 2 munkanapon belül igazolható módon (a panaszlevél / panaszról felvett jegyzőkönyv eredeti példányának megküldésével) kísérőlevéllel továbbítja a Hitelintézet részére a Pannon Takarék Bank Zrt. (2900 Komárom, Igmándi út 45.) címre. A panasz továbbításának megtörténtéről a zálogház a továbbítást követő 5 munkanapon belül a panaszos ügyfél részére írásban postakönyvvel igazolható módon tájékoztatást küld, melyben feltünteti a továbbítás (postára adás) időpontját, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a panasz a Hitelintézet által kerül megválaszolásra 30 napon belül. A Hitelintézet a nála az ügyfél által közvetlenül benyújtott vagy a zálogház által részére továbbított panaszt a mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatának megfelelően veszi nyilvántartásba, vizsgálja ki és válaszolja meg. A Hitelintézet a választ a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 30 napon belül írásban (igazolható módon) küldi meg közvetlenül a panaszos ügyfél részére. 13. A nyomozó hatóság általi lefoglalás és a zár alá vétel esetén irányadó szabályok Amennyiben a zálogházban elhelyezett zálogtárgyat valamely hatóság lefoglalja (ideértve annak zár alá vételét), úgy a foglalás jogerős feloldásáig (megszüntetéséig) a zálogház a zálogtárgy kiadását megtagadja és annak kényszerértékesítéséről sem intézkedik. A zálogház a lefoglalás időtartamára a zálogkölcsön után a Hirdetmény szerinti kamatot és díjat számítja fel azzal,hogy az ügyfél e kamatok és díjak elkerülése érdekében jogosult a 12

13 kiváltáshoz szükséges teljes összeg letétbe helyezésére. A letétre egyebekben az elvesztett zálogjegyek esetére írt letétkezelési szabályok irányadóak. Amennyiben a zálogtárgy lefoglalását feloldó határozat a zálogtárgy kiadását meghatározott személy részére írja elő, úgy a zálogház a zálogtárgy kiadását mindaddig megtagadja, ameddig az ügyfél a személyazonosítást nem teszi lehetővé, illetve személyazonosító adatainak rögzítéséhez nem járul hozzá. 14. Felügyeleti szervek, jogviták peren kívüli rendezése A záloghitelezési tevékenységet gyakorló Hitelintézet felett az MNB jár el felügyeleti hatóságként. A Hitelintézet a jogviták peren kívüli rendezésére részleges alávetési jognyilatkozatot tett a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának. Az alávetési nyilatkozat a weboldalon tekinthető meg. A fogyasztónak minősülő ügyfél a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. tv. értelmében a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, illetve a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül. Elérhetőségek: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: , cím: Pénzügyi Békéltető Testület (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172,telefon: , cím: A Záloghitelezési Üzletszabályzatban eltérően nem rendelkező kérdésekre a Hitelintézet honlapjáról ( is elérhető Általános Szerződési feltételei fogyasztóknak nyújtott hitel/kölcsön ügyletek esetén elnevezésű általános szerződési feltételei (ÁSZF), valamint a Hitelintézet Általános Üzletszabályzatában írt rendelkezések irányadóak azzal, hogy az ASZF Törlesztési táblázatra/fizetési késedelemre/biztosítékokra/ellenőrzésre/khr-re vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Takarékbank Zrt. 13

14 A Záloghitelezési Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Hatályos: november 1-től A Takarékbank Zrt. Záloghitelezési Üzletszabályzata az alábbi kiemelt közvetítők által, kézizálog ellenében végzett pénzkölcsön nyújtási tevékenységre terjed ki: 1. NÉ-HA Zálogház Kft. - székhelye: 9132 Árpás, Dombiföld u levelezési címe: 9132 Árpás, Dombiföld u felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank - felügyeleti nyilvántartása: MNB közvetítők nyilvántartása ( A közvetítő által nyújtott kölcsön fedezetéül adható zálogtárgyak köre: - nemesfémből készült ékszerek, dísztárgyak és használati tárgyak 2. GOLDEN GATE TRADE Kft. - székhelye: 9024 Győr, Bartók Béla u levelezési címe: 9024 Győr, Bartók Béla u felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank - felügyeleti nyilvántartása: MNB közvetítők nyilvántartása ( A közvetítő által nyújtott kölcsön fedezetéül adható zálogtárgyak köre: - nemesfémből készült ékszerek, dísztárgyak és használati tárgyak Takarékbank Zrt.

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: P&G Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhelye: 2750 Nagykőrös, Arany János

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 1-től

Hatályba lépés napja: június 1-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 1-től A függő közvetítő neve: ÉKSZERVÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kórház u.

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 01-től

Hatályba lépés napja: június 01-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: OLD-G Kft Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20. Felügyeleti hatósága: Magyar

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1023 Budapest, Orgona utca 8. Cégjegyzékszám: 01-10-044014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. március 01. 1 A pénzügyi intézmény (Pénzügyi intézmény vagy Szolgáltató) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. február 02. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL Hatályos: 2018. május 25. napjától 1. A Bank a továbbiakban: Hitelintézet - pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. július 20. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat Üzletszabályzat Záloghitelezési tevékenységhez Érvényes: 2017. 07. 24-től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat 1 A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.,

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Hatályos: 2018. szeptember 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Alapadatok...

Részletesebben

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata 1. Bevezetés I. Általános rész A MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MikroCredit" vagy Társaság'') a Magyar Nemzeti Bank elnökének

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. október 13. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata Érvényes: 2014.08.01. napjától Panaszkezelési szabályzat Társaságunk befogad minden, a tevékenységével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet IGTÜN 25/3/2018. (10. 18.) sz. ZÁLOGHITEL TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés napja: 2018. október 18. I. Alapadatok 1. A finanszírozó hitelintézet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Hatályos: október 19.

Hatályos: október 19. Ü z l e t s z a b á l y z a t k é z i z á l o g k ö l c s ö n n y ú j t á s á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e i r ő l Hatályos: 2018. október 19. 1. A Nyugat Takarék Szövetkezet (székhely:

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017.01.01-től Módosítva: 108/2013. november 27. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos: 2013.11.28-tól Módosítva: 107/2015. december 18. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos:

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2018.03.20. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2017. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár a panaszkezelés során alkalmazandó

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. március 14. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2018. május 25. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről

HIRDETMÉNY. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről HIRDETMÉNY A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről 2018 Tisztelt Ügyfeleink! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2019.03.01. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2018.05.25-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás Oldalszám: 2 I.

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2017.05.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Panasz bejelentése... 4 3. Panasz

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat

SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat 2019. március 01 Tartalom 1. A panasz bejelentésének módjai... 3 1.1 Az ügyfél szóbeli panasza... 3 1.2 Az ügyfél írásbeli

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Golden Gate Global Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2017. 1 Bevezetés A Golden Gate Global Zrt. (továbbiakban: GGGL Zrt.) tevékenységére, magatartására vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET a jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezet tel kapcsolatban álló ZÁLOGHÁZAK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az Aktv.43/H-43/I. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről.

a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az Aktv.43/H-43/I. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről. TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő szolgáltatásokra

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék.

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék. Panaszkezelési Ügyféltájékoztató I. Bevezetés I.1. Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Ügyféltájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., a továbbiakban: INTERCASH Zrt. vagy Társaság) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat 2016. október 20. 1 1. Kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a vállalati ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Expressz Zálog Zrt. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Panaszkezelési Szabályzat 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pénzmosás és a finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésével

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. A Társaság általános kötelezettségei 2 II. A panasz bejelentésének módjai 3

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által függő kiemelt közvetítő útján folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 1 MNB 6/C.5 1 Az AG Credit Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben