Hatályos: október 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos: október 19."

Átírás

1 Ü z l e t s z a b á l y z a t k é z i z á l o g k ö l c s ö n n y ú j t á s á l t a l á n o s s z e r z ő d é s i f e l t é t e l e i r ő l Hatályos: október A Nyugat Takarék Szövetkezet (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla u. 2-4; cégjegyzékszám: ; internetes honlap: továbbiakban Takarék hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás keretén belül kézizálog kölcsönök továbbiakban Kölcsön nyújtását végzi a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról továbbiakban: Hpt. szóló évi CCXXXVII tv 10. (1) bekezdés aa.) pontja szerint függő kiemelt közvető bevonásával a Takarék és Kiemelt közvetítő továbbiakban: Kiemelt közvetítő között létrejött megbízási szerződés alapján. A Takarék tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank továbbiakban: Felügyelet H-EN-I-369/2017 számú határozata (2017. május 17.) alapján folytatja. A Takarék és vele megbízási jogviszonyban álló Kiemelt közvetítők listáját jelen Üzletszabályzat 1 számú melléklete tartalmazza, mely megtalálható Takarék honlapján. A Kiemelt közvetítő a Takarék képviseletében nevében, javára jár el személye a Magyar Nemzeti Bank továbbiakban MNB, mint felügyeleti hatóság honlapján, a pénzügyi közvetítők nyilvántartásában ellenőrizhető. Kiemelt közvetítők listája megtalálható továbbá a Takarék honlapján. 2. Jelen Üzletszabályzat továbbiakban Üzletszabályzat a kézizálog kölcsönök általános szerződési feltételeit magába foglaló, Ügyfelek számára nyilvánosan elérhető szabályzat. A Kölcsön feltételeit az Üzletszabályzaton túlmenően a fogyasztónak nyújtott hitelekről szól évi CLXII. törvény továbbiakban: Fhtv vonatkozó rendelkezései, az ÁSZF, a zálogjegy, valamint a Takarék Kiemelt közvetítő által üzemeltetett zálogfiókjában közzétett érvényes hirdetménye a továbbiakban: Hirdetmény tartalmazza. A Takarék az általa kibocsátott Hirdetményeket honlapján teszi közzé. 3. A Kölcsön igénylésére jogosultak: cselekvőképes, nagykorú természetes személyek természetes személynek nem minősülő szervezetek azzal, hogy a zálogkölcsön nyújtás esetén a zálogtárgy birtokát Takarékra átruházó természetes fogyasztónak minősül az Fhtv pontja alapján. Tilos zálogul elfogadni ingóságot cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személytől, így különösen kiskorútól, láthatóan ittas, vagy egyéb ok miatt belátási képességgel nem vagy korlátozott mértékben rendelkezik. Ilyen személyek természetesen kiváltást sem eszközölhetnek. 4. A Kölcsön létrejötte, folyósítási feltételek: A kézizálog kölcsön szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az ügyfél által felkínált zálogtárgyat Kiemelt közvetítő által üzemeltetett zálogfiók biztosítékként elfogadja, a zálogtárgy birtoka a kiemelt közvetítő részére átruházásra kerül, valamint kiállításra kerül a zálogjegy és a Kölcsön folyósítása igazolhatóan kifizetésre kerül a kölcsönigénylő részére. Hatályos: október 19. 1

2 A zálogkölcsön szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. E célra rendszeresített nyomtatvány a zálogjegy (értékpapír), melyet a kölcsönigénylő részére ad ki a Takarék kihelyezett pénztára. A zálogjegy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:89 (6) bekezdése és a 6:565 (5) bekezdése alapján bemutatóra szóló, átruházható, nem sorozatban és nem nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír. A bemutatóra szóló, átruházható, nem sorozatban és nem nyilvánosan forgalomba hozott zálogjegy kibocsájtása esetében az ügyfél és a Takarék között nem jön létre nevesített kölcsönszerződés. A Zálogjegy mindenkori birtokosa a Takarékkal szemben jogosult arra, hogy a Zálogjegyen meghatározott kölcsönösszeg és járulékai ellenében a türelmi idő végéig illetve a kényszerértékesítés napjáig megkapja a zálogtárgyat. A zálogjegy Kiemelt közvetítő általi aláírása egyben a zálogtárgy birtokba vételének és biztosítékként való elfogadásának elismerését is jelenti. A kölcsönösszeg, illetve a zálogjegy átvétele és ügyfél általi aláírása egyben a Kölcsön feltételeinek, így a Hirdetménynek, az Üzletszabályzatnak és az ÁSZF elfogadását is jelenti, továbbá igazolja, hogy ügyfél az előzetes tájékoztatást megkapta. 5. A Kölcsön célja: szabadfelhasználású kölcsön 6. Zálogba adható tárgyak köre: Zálogkölcsön fedezeteként kizárólag az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében, Kiemelt közvetítők azon belül zálogházak szerinti bontásban meghatározott tárgyak fogadhatók be. A becsüs bármely tárgy elzálogosítási ajánlatát indoklás nélkül elutasíthatja. A Kiemelt közvetítő jogosult, Takarékkal történt előzetes egyeztetést követően, harmadik személyt igénybe venni a zálogtárgy valós becsértékének megállapítása érdekében, vagy az őrzésvédelmi, értékszállítási tevékenység ellátására, ha ez az ügyféltől kapott megbízás teljesítése vagy üzleti érdekeinek védelmében szükséges. 7. Zálogba nem adható tárgyak köre: értékpapír, betétkönyv tűzveszélyes tárgyak olyan tárgy, amelynek kezelése szakértelem hiányában az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyezteti, lőfegyver, robbanóanyag olyan tárgy, amelyről megállapítható, hogy bűncselekményből származik olyan tárgy, amelyekről egyértelműen megállapítható, a rajta lévő jelzésből, vagy jelölésből, hogy nem a zálogba adó tulajdona, továbbá mindazon tárgyak, amelynek közforgalmát, vagy kézizálogul történő elfogadását a jogszabály tiltja. Ezen felül tilos olyan tárgy elfogadása, amely nem szerepel a Kiemelt közvetítő zálogfiókjában közzétett jelen Üzletszabályzat 2. számú melléklete szerinti Hirdetményen és az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében közzétett Kiemelt közvetítői listán szereplő elfogadható tárgyak között. Hatályos: október 19. 2

3 8. Pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény (Pmt.) továbbiakban: Pmt rendelkezéseivel kapcsolatos feladatok 8.1. Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő tranzakció esetén Valamennyi ügyleti megbízás teljesítésekor a Kölcsön folyósítását megelőzően a Kiemelt közvetítő a 14. (1) bekezdésében meghatározott adatokat köteles rögzíteni. 1. Természetes személy o családi és utóneve o születési helyét és idejét 2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén o szervezet nevét, rövidített nevét o székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén amennyiben rendelkezik ilyennel magyarországi fióktelepének címét 3. Ügyletre vonatkozóan a megbízás tárgyát, összegét és módját Hárommillió-hatszázezer forintot elérő, vagy meghaladó tranzakció esetén Kiemelt közvetítő Pmt 6 (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján köteles elvégezni az ügyfél átvilágítást, ha az általa végzett tranzakció értéke a hárommillió-hatszázezer forintot eléri, vagy meghaladja. Az ügyfél átvilágítás kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra Az ügyfél-átvilágítás során a zálogkölcsönt nyújtó köteles az ügyfelet, az ügyfél meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni Az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni 1. Természetes személy o családi és utóneve, o születési családi és utóneve, o állampolgársága, o születési helyét és idejét, o anyja születési nevét, o lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye o azonosító okmányának típusát és számát 2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén o szervezet nevét, rövidített nevét o székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén amennyiben rendelkezik ilyennel magyarországi fióktelepének címét o főtevékenységét o képviseletre jogosultak nevét és beosztását o kézbesítési megbízottjának azonosítására alkalmas adatait (név, lakhely/székhely) o cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát, vagy nyilvántartási számát o adószámát 3. Ügyletre vonatkozóan a megbízás tárgyát és összegét és módját A Kiemelt közvetítő köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a természetes személy ügyfelet, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. Továbbá köteles személyes megjelenés útján írásban nyilatkoztatni a jogi személy, vagy Hatályos: október 19. 3

4 jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjét a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról A nyilatkozatnak a tényleges tulajdonos alábbi adatait szükséges tartalmaznia. o családi és utónevét, o születési családi és utónevét, o állampolgárságát, o születési helyét és idejét, o lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét o a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében) Kiemelt közvetítő a pontban meghatározott adatokon kívül az ügyféltől arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is köteles kérni, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemel közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemel közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, akkor a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, vagy kiemel közszereplő hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek A kiemelt közvetítő köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylére jogosult és az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjének nyilatkoztatása mellőzhető, ha a kiemelt közvetítő a nyilatkozaton szerepeltetendő adatokat a részére bemutatott okiratok alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ebben az esetben szükséges rögzíteni, hogy a szükséges adatok rögzítésére az ügyfél nyilatkoztatásának mellőzésével került sor Adatok rögzítése és ügyfél-átvilágítás érdekében ügyféltől bekérendő okiratok Kiemelt közvetítő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében köteles megkövetelni 1. Természetes személy o magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolvány o külföldi állampolgár esetén úti okmány, vagy személyazonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít. Tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmányt. 2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében vagy megbízása lapján eljárni jogosult személy esetében a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében megkövetelt okiratok bemutatásán túl az azt igazoló harminc napnál nem régebbi okiratot, o belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni Hatályos: október 19. 4

5 vállalkozói igazolvány kiadása, vagy a nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiállítása megtörtént. o belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, o külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése, vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, o cégbejegyzési, hatósági, vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz, vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát o utóbbi esetben a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követően harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés, vagy a nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a zálogkölcsönt nyújtó köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni A zálogkölcsönt nyújtó köteles ellenőrizni a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát Kiemelt közvetítőt a 8.1 pontban meghatározott esetben a bemutatott okiratokat ellenőrzés céljából kéri be, míg a 8.2 pontban meghatározott esetben a bemutatott okiratokról másolatot készít Az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatok rögzítése kötelező o zálogjegy megnevezést o üzleti kapcsolat tárgyát (kézizálogjoggal biztosított zálogkölcsön) o kölcsön futamidejét o kölcsön összegét o kölcsönnyújtás helyét, idejét, tovább módját (készpénz kifizetés) 8.5. A Takarék és a Kiemelt közvetítő e rendelkezések tekintetében közreműködő vezetője és foglalkoztatottja a törvény szerinti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismerheti meg és kezelheti Kiemelt közvetítő továbbá átvilágítja az ügyfelét pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor. Kiemelt közvetítő abban esetben is köteles elvégezni az ügyfél-átvilágítást, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával, vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Kiemelt közvetítő ügyfél-átvilágítási kötelezettségét a Pmt. rendelkezései szerint köteles teljesíteni A Kiemelt közvetítő köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetőleg az ügyleti megbízás teljesítését, ha nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. 9. Kölcsön főbb jellemzői: 9.1. Kölcsön nyújtás módja: Hatályos: október 19. 5

6 A zálogtárgy Kiemelt közvetítőnek történő átadásával és a zálogtárgy biztosítékul történő elfogadásával egyidejűleg a Kiemelt közvetítő a Kölcsön folyósításra kerülő összegét készpénzben az ügyfél rendelkezésére bocsátja Kölcsön futamideje, futamidőn belüli kiváltás lehetősége: A zálogkölcsön futamideje 30, 60, illetve 90 nap határozott időtartam lehet, a Hirdetmény szerint. A kölcsön visszafizethető a lejárat előtt is. Előtörlesztési szándékát a Zálogjegy mindenkori birtokosa köteles legalább egy munkanappal előbb zálogfiókban igazolható módon bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén külön díj felszámítására jogosult Kiemelt közvetítő, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza, mely jól látható helyen az ügyfelek számára elérhetően kifüggesztésre kerül a zálogfiókban, illetve megjelenik a Takarék, valamint a Kiemelt közvetítő -amennyiben rendelkezik ilyennel honlapján Türelmi idő: A türelmi idő 15, 30 nap Hirdetmény szerint, mely türelmi idő leteltéig a Takarék, illetve Kiemelt közvetítő nem él kielégítési jogával, az ügyfél a Zálogjegyen meghatározott kölcsönösszeg és járulékai ellenében visszaválthatja a zálogtárgyat, vagy a 9.4. pont rendelkezései szerint lehetősége van a futamidő hosszabbítását igényelni Átírás (hosszabbítás) feltétele: A türelmi idő lejáratakor legkésőbb a kényszerértékesítés napjáig vagy azt megelőzően az ügyfél a Zálogjegy ellenében kérheti a Kölcsön átírását (hosszabbítását). Kiemelt közvetítő jogosult a kérelmet indoklás nélkül elutasítani. Átírás (hosszabbítás) feltétele a Zálogjegy eredeti példányának átadása, valamint a Zálogjegyen feltűntetett mértékű zálogdíj, továbbá a zálogjegy átírási (hosszabbítási) díj megfizetése Kiemelt közvetítő zálogházi pénztárába az átírás (hosszabbítás) napján. Átírási (hosszabbítási) díj a Kölcsön tőkeösszegének Hirdetményben feltűntetett %-a. Átírás (hosszabbítás) esetén a Takarék a zálogtárgyat ismételten díjmentesen felbecsüli és ez alapján újra megállapítja a becsértéket. Az átírás (hosszabbítás) nem lehetséges, ha a igény benyújtásakor a zálogtárgy a folyósított Kölcsönre nem nyújt elegendő fedezetet. Átírás (hosszabbítás) esetén a Zálogjegy bevonásra kerül, és új hosszabbított Zálogjegy kerül kiállításra, valamint átadásra a bevont Zálogjegy helyett. A zálogjegy átírás (hosszabbítás) a vonatkozó szabályok betartásával korlátlan számú alkalommal lehetséges. Amennyiben a Takarék és a Kiemelt közvetítő között létrejött megbízási jogviszony bármely okból megszűnik, úgy az ügyfélnek átírásra (hosszabbításra) nincs lehetősége. Megbízási jogviszony megszűnéséről Takarék Hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfeleket Folyósítható Kölcsön minimális és maximális összege Az egy zálogjegyre folyósítható Kölcsön minimuma 1.000,- Ft, azaz egyezer forint, - ha a becsérték ezen összeg alatti kölcsön nyújtásához elegendő, úgy a kölcsön nyújtását meg kell tagadni- maximuma pedig ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. Az egy zálogjegyre folyósítható Kölcsön maximuma lehet alacsonyabb is, abban az esetben, ha a Kiemelt közvetítő az 1. számú melléklet szerint befogad nem nemesfémből készült zálogtárgyat is. Hatályos: október 19. 6

7 A Kölcsön maximumát minden esetben tartalmazza az aktuális Hirdetmény Folyósítható Kölcsön mértéke a becsérték százalékában Az egy zálogtárgyra nyújtható Kölcsön mértéke futamidőtől függetlenül maximum a becsérték 70 %-a lehet, figyelembe véve az egy zálogjegyre folyósítható Kölcsön mértékét is. Az egy zálogtárgyra folyósítható Kölcsön becsértékhez viszonyított maximuma lehet alacsonyabb is, abban az esetben, ha a Kiemelt közvetítő az 1. számú melléklet szerint befogad nem nemesfémből készült zálogtárgyat is. A Kölcsön becsértékhez viszonyított maximumát minden esetben tartalmazza az aktuális Hirdetmény. 10. Díjak, költségek: Futamidőre felszámított kamat, díj Ügyfél a Kölcsön után a Zálogjegyen feltűntetett összegű kamatot és kezelési díjat tartozik megfizetni a Takaréknak. Kamatszámítás alapja a kölcsönösszeg, számításának módja: (kölcsönösszeg * kamatláb * kamatnapok száma) / 360 nap. A kamatszámítás első napja a zálogba adás napja, utolsó napja pedig a kiváltást megelőző nap. A kamat éves kamat, rögzített a futamidő alatt nem változik. A kamatot az ügyfél kiváltáskor vagy hosszabbításkor kötelese megfizetni. Kezelési díj alapja a kölcsönösszeg, számításának módja: kölcsönösszeg * kezelési díj %. Kezelési díj egyszeri díj, rögzített a futamidő alatt nem változik. Az ügyfél a Zálogjegyen feltűntetett esedékességkor vagy a Kölcsön folyósításakor, vagy lejáratkor, illetve hosszabbításkor köteles megfizetni Késedelem esetén a türelmi idő alatt, kényszerértékesítésig felszámított kamat, díj Amennyiben ügyfél a Kölcsönből származó fizetési kötelezettségét a lejáratig nem teljesíti, úgy a Zálogjegyen feltüntetett mértékű kamatot, és a késedelem napjaira számított késedelmi kamatot kell megfizetnie a Kölcsön visszafizetésekor. A késedelmi kamat legfeljebb olyan mértékű lehet, mely nem haladja meg az alkalmazott ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 % ponttal növelt mértékét, és nem magasabb, mint a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében irányadó maximális THM. A türelmi idő első napjától késedelmi díjat, kezelési pótdíjat is köteles megfizetni. A díjakat a Hirdetményben meghatározott százalékban kell megfizetni. A számítás alapja szintén a Hirdetményben rögzített Kölcsön, vagy becsérték alapján történik. Valamennyi kamat, késedelmi kamat és késedelem esetén számított díj a kényszerértékesítés napjáig kerül felszámításra Egyéb felszámításra kerülő díjak (Hirdetmény szerint) Előtörlesztési szándékát a Zálogjegy mindenkori birtokosa köteles legalább egy munkanappal előbb zálogfiókban igazolható módon bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén kerül felszámításra a rendkívüli eljárási díj. rendkívüli eljárási díj: kölcsönösszeg * rendkívüli eljárási díj % Hatályos: október 19. 7

8 A rendkívüli eljárási díj minden esetben a kihelyezett Kölcsön Hirdetményben meghatározott %-ában kerül meghatározásra. Zálogjegy átírási (hosszabbítási) igény bejelentése esetén kerül felszámításra az átírási (hosszabbítási) díj. átírási (hosszabbítási díj): kölcsönösszeg * átírási (hosszabbítási) díj % Az átírási (hosszabbítási díj) minden esetben a kihelyezett Kölcsön Hirdetményben meghatározott %-ában kerül meghatározásra Példák a kamatok, és díjak számítására a Hirdetményekben találhatók 11. THM A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A mutató értéke nem tükrözi a Kölcsön kamatkockázatát. A THM felső határa a évi CLXII. tv. rendelkezése figyelembe vételével kerül meghatározásra, felső határa a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat 39 % ponttal növelt összege. A THM mértékét, reprezentatív példát a Hirdetmény tartalmazza. Hatályos: október 19. 8

9 12. A zálogtárgy őrzésére vonatkozó szabály A zálogtárgy birtokba adása a Kiemelt közvetítő részére történik a zálogházban. Kiemelt közvetítő a zálogtárgyat mind a saját vagyonától, mind más ügyfél által átadott zálogtárgytól elkülönítetten köteles őrizni az zálogház értéktárában. Kiemelt közvetítő az átvett zálogtárgyat más személy birtokába, vagy őrizetébe nem adhatja, kivéve az alábbi esetekben: Takarék és Kiemelt közvetítő között létrejött megbízási jogviszony megszűnése esetén más Kiemelt közvetítő vagy a Takarék birtokába kell adnia hatósági lefoglalás esetén, amennyiben a foglalási határozatban a zálogtárgy lefoglalását nem helybenhagyólag rendelik el A zálogtárgy a Kölcsön és minden járulékának megfizetése esetén adható vissza a zálogjegy bemutatójának. Amennyiben a Kölcsönt ügyfél nem fizeti meg lejáratkor, úgy Kiemelt közvetítő a kényszerértékesítésig továbbra is őrzi azt a Hirdetményben meghatározott díj ellenében. 13. Kölcsön visszafizetése és a zálogtárgy kiváltása A Kölcsönt és a pontban rögzített járulékait a zálogtárgy kiváltásakor legkésőbb a Kölcsön lejáratának napján, a zálogfiók nyitvatartási ideje alatt, egyösszegben, készpénzben kell megfizetni a zálogfiók pénztárában A pontban foglaltak teljesülése és a Zálogjegy bevonása esetén a Kiemelt közvetítő átadja a zálogtárgyat annak a személynek, aki a zálogjegyet visszaszolgáltatja és a tartozást hiánytalanul megfizeti. A zálogjegy eredeti példányának és a Kiemelt közvetítő, illetve a Takarék birtokába kerülése egyben a zálogtárgy kiadását igazolja A pénzügyi rendezést követően a zálogház haladéktalanul kiadja a zálogtárgyat az ügyfél zálogjegy birtokos részére Az ügyfél a zálogtárgy átvételével elismeri, hogy az átvett tárgy minősége, mennyisége megfelelő és egyezik a beadott tárggyal. 14. Késedelem jogkövetkezményei Amennyiben ügyfél a Kölcsönből származó fizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy az esedékesség időpontjától a tényleges teljesítés idejéig terjedő késedelem idejére a Zálogjegyen és a Hirdetményben meghatározott mértékű, késedelmi kamatot és díjakat tartozik megfizetni Az esedékességet követően Hirdetményben meghatározott türelmi idő alatt késedelmes időszak a kényszerértékesítés napjáig az ügyfélnek lehetősége van a zálogtárgy kiváltásra, vagy a zálogjegy átírására (hosszabbítására). Ebben az esetben a késedelmes időszakban meghatározott kamatokat és díjakat is köteles megfizetni Amennyiben a türelmi időben, legkésőbb a kényszerértékesítés napjáig a Kölcsön nem kerül hiánytalanul megfizetésre a Kiemelt közvetítő részére, úgy a zálogtárgy kényszerértékesítésére kerül, a lejárt Kölcsön járulékaival együtt a vételárból megfizetésre kerül. Hatályos: október 19. 9

10 15. Kényszerértékesítés Amennyiben a Kölcsön a türelmi idő végéig nem kerül megfizetésre, úgy a Takarék, vagy amennyiben a Kiemelt közvetítő készfizető kezesként a Takaréknak az ügyfél helyett teljesít, a Kiemelt közvetítő kielégítési joga megnyílik, azonban a kényszerértékesítésig ezen jogával nem él A türelmi idő lejáratával megnyílik a kényszerértékesítés lehetősége, de a kényszerértékesítés időpontja nem feltétlenül esik ugyanarra a napra. A türelmi idő lejárata és a kényszerértékesítés napja között a türelmi időre érvényes díjak kerülnek felszámításra Amennyiben az ügyfél a Kölcsönt a türelmi idő lejáratáig nem fizeti vissza, a zálogtárgyat bírósági végrehajtás mellőzésével a Takarék, vagy ha a követelés jogosultjává Kiemelt közvetítő válik, akkor ő maga értékesítheti. Az ármegállapításnál a használt tárgy piaci ára az irányadó Takarék, illetve Kiemelt közvetítő a zálogtárgy tulajdonjogát nem szerezheti meg és a zálogtárgy értékesítése csak nyilvánosan történhet. Ügyfél elfogadja, hogy nyilvános értékesítésnek minősül a Kiemelt közvetítő zálogfiókjában kifüggesztett - amennyiben rendelkezik honlappal a honlapon közzétett hirdetménye Kiemelt közvetítő a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására Kényszerértékesítést követően, ha az ügyfél - zálogjegy birtokosa el kíván számolni, akkor a Ptk. 5:153 alapján a helytállás a Kiemelt közvetítő feladata, ennek megfelelően köteles a jogszabályban előírt időtartamig a bizonylatokat őrizni Az elszámolásra kötelezett értékesítést követően összesítést készít, melyben pontosan meghatározza a követelését beleértve a Takaréknak megfizetett Kölcsönt és járulékait, valamint a zálogtárgy őrzésének költségét, állagának fenntartási költségét, az értékesítés költségét majd ezt követően megállapítja, az értékesítés nettó bevételét. Amennyiben a bevétel meghaladta a követelés mértékét, úgy a különbözetet zálogjegyre való utalással Takaréknál letéti számlán elhelyezi A követelés jogosultja, aki a zálogtárgy értékesítéséből követeléseit jóváírja, köteles az értékesítés napjától számított Ptk. szerinti 5 éves elévülési időn belül az ügyfelet (a zálogjegy ügyfél példányának felmutatóját, birtokosát) megillető összeget letéti számlán tartani Az elszámolásról és a letéti számlán elhelyezett összegekről naprakész nyilvántartást A kényszerértékesítésre került zálogjegyek sorszámát tartalmazó listát Takarék és amennyiben Kiemelt közvetítő rendelkezik honlappal, akkor Kiemelt közvetítő honlapján is megtalálható. 16. Felelősségi és garanciális szabályok Hatályos: október

11 16.1. A Kiemelt közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során harmadik személynek okozott kárért a megbízó hitelintézet felel A zálogtárgy sérüléséért vagy elvesztéséért a Takarék, illetve a Kiemelt közvetítő kártérítési felelőssége a Kölcsön nyújtásakor megállapított és a zálogjegyen feltüntetett zálogtárgy becsértékéig terjed. Természeti katasztrófa, elemi kár, hatósági lefoglalás vagy a tárolás során a zálogtárgy rejtett hibájából, illetve a tárolás hossza miatt előálló károkért a zálogfiók felelősséget nem vállal A zálogjegy elvesztéséből, vagy azzal történt visszaélésből eredő kárért Takarék, illetve Kiemelt közvetítő nem felel, abban az esetben, amennyiben a zálogjegy nem kerül letiltásra. Ebben az esetben Kiemelt közvetítő a zálogtárgyat a zálogjegy birtokosának szolgáltatja vissza a Kölcsön és járulékainak megfizetését követően A zálogtárgy minőségével, állapotával kapcsolatban kifogást az ügyfél csak akkor terjeszthet elő, ha azt a Kölcsön megfizetésekor megvizsgálta és észrevételeit egyidejűleg írásban is közölte A Hpt. 72 (2) bekezdésében foglalt szabály, mely szerint a Kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó hitelintézettől jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a kiemelt közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel Amennyiben a kiemelt közvetítő egyéb, pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő tevékenysége végzéséért díjat számít fel annak mértékét, számítási módját az ügyéltérben elhelyezi. 17. Tájékoztatási kötelezettség Takarék a Kiemelt közvetítő által üzemeltett zálogfiókban közzéteszi az alábbiakat: o Üzletszabályzat o Hirdetmény mely tartalmazza a kamatokat, díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatot, THM-et, valamint a kamatszámítás módját, THMet reprezentatív példával. o Általános Szerződési Feltételek o Panaszkezelési tájékoztató o előzetes tájékoztatót a kényszerértékesítésre kerülő zálogtárgyakról o ügyfél-tájékoztató füzetet Takarék, valamint amennyiben Kiemelt közvetítő rendelkezik honlappal akkor Kiemelt közvetítőtő is honlapján közzéteszi az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt. Közzéteszi továbbá a kényszerértékesítésre került zálogtárgyak listáját Takarék, illetve Kiemelt közvetítő az ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja Üzletszabályzatát, a Hirdetményt. Hatályos: október

12 17.4. A kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a fogyasztó részére írásban, vagy más tartós adathordozón igazolható módon tájékoztatást ad: a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b) arról, hogy közvetítőként a Felügyelet nyilvántartásában szerepel, mely a következő linken ellenőrizhető: c) arról, hogy függő közvetítőként a Megbízó nevében és javára jár el, a Megbízó érdekeit képviseli a Nyugat Takarék Szövetkezet nevének feltűntetésével, d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül. da) ha ismert annak összegéről e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást f) a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről g) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő -szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel. A tájékoztató írásban kerül átadásra a zálogjegy hátoldalán kinyomtatott formában, így a zálogjeggyel egyidőben kerül kiadásra Kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az MNB 24/2018 (VII.5) számú ajánlása 2.3. pontja szerinti tájékoztatást ad: az ingó dolgot zálogba adni szándékozó természetes személynek a zálogkölcsön legfontosabb jellemzőiről, sajátosságairól, ideértve az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a zálogkölcsönnyújtás a felkínált vagyontárgyra tekintettel történik és a zálogkölcsön összege a zálogtárgy értékéhez igazodik, továbbá a zálogtárgy kiváltása a zálogjegy birtokosa által történhet. a zálogkölcsönhöz kapcsolódó fogalmakról, így a türelmi időről, a prolongálásról, a kényszerértékesítésről, a THM értékéről, a futamidő alatt felszámításra kerülő kamatok, díjak és egyéb költségek tételes felsorolása mellett, továbbá a zálogtárgy futamidőn, vagy zálogjegyen feltüntetett határidón belüli kiváltásának elmaradása esetén követendő eljárásra, illetve az ennek során felszámításra kerülő díjakról és költségekről. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy kényszerértékesítés esetén a pénzügyi intézménynek elszámolási kötelezettsége áll fenn. arról, hogy maximálisan mekkora a zálogkölcsön futamidejének lejárata és a kényszerértékesítés közötti időszakban felszámítható költségek és díjak mértéke, és ezek milyen a Takaréknál, illetve a Kiemelt közvetítőnél felmerülő költségek alapján kerülnek megállapításra. felhívja a természetes személy figyelmét az Üzletszabályzatban foglaltakra és arra, hogy kérés esetén a Takarék, illetve a Kiemelt közvetítő köteles azt ingyenesen rendelkezésre bocsátani Az ügyfél köteles három napon belül bejelenteni Kiemelt közvetítőnek, vagy a Takaréknak, ha az ügyfél átvilágításkor bejelentett bármely adata, illetve a tényleges tulajdonos személye megváltozott. 18. Elveszett, eltulajdonított, megsemmisült zálogjegy esetén követendő eljárás Hatályos: október

13 18.1. Tekintettel arra, hogy a zálogjegy értékpapír, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott zálogjegy semmissé nyilvánítása bármely közjegyzőtől annak utolsó birtokosa, azaz ügyfél kérheti az egyes közjegyzői nem peres eljárásokról szóló évi XVL. törvény alapján. A Kiemelt közvetítő a zálogtárgyat a közjegyző értékpapírt semmissé nyilvánító jogerős végzése bemutatójának adja ki a kölcsön és járulékai hiánytalan megfizetése esetén Ha az ügyfél bejelenti a Kiemelt közvetítőnek, hogy zálogjegye elveszett, jegyzőkönyvet kell felvenni. Jegyzőkönyvet csak abban az esetben lehet felvenni, ha az ügyfél ismeri a zálogjegy sorszámát, a zálogba helyezés időpontját és a zálogtárgy(ak)ról pontos leírást ad. A jegyzőkönyv alapján a Kiemelt közvetítő a türelmi idő lejáratáig a zálogjegyet letiltásba helyezi. A türelmi idő lejáratát követő 2 munkanapban a zálogjegy letiltója jogosult arra, hogy a tőke és járulékainak megfizetését követően a zálogtárgy birtokába jusson. Ennek elmaradása esetén a kényszerre előírt módon kell eljárni. 19. Zár alá vétel A zár alá vétel szabályairól az évi XIX. törvény rendelkezik. Zár alá vételt a bíróság, ügyészség, illetve a nyomozó hatóság rendelheti el a büntetőeljárás során. A zár alá vétel a zár alá vett vagyontárgyak feletti rendelkezési jogot függeszti fel, ezért a zár alá vétel tartama alatt a zár alá vett zálogtárgy nem váltható ki. A zálogtárgyakat érintő bármely bíróság, ügyészségi, hatósági határozat, intézkedés az ügyfél Kölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettségét nem befolyásolja, a Zálogjegy alapján fennálló lejárt tartozást köteles megfizetni a Kiemelt közvetítő részére. 20. Panasztétellel kapcsolatos eljárás Panasszal kapcsolatos eljárás rendjéről, a panaszok benyújtásának módjáról a Panaszkezelési tájékoztató ad felvilágosítást az ügyfeleknek. A tájékoztató megtalálható a zálogfiókban kifüggesztve. Amennyiben Kiemelt közvetítő rendelkezik honlappal, úgy a honlapján is megtalálható Az ügyfél, illetve az érintett személy, aki a Takarék szolgáltatásával összefüggő tevékenységét, vagy mulasztását kifogásolja, írásban panasszal élhet. Panaszt ügyfelek írásban levélben, vagy elektronikus úton és szóban, illetve telefonon is benyújthatnak. Amennyiben az ügyfél igényli, úgy az írásbeli panasz benyújtására alkalmazható az MNB által kiadott formanyomtatvány Takarék a bejelentett panaszokat szóbeli panasz esetén amennyiben a panasz nem orvosolható azonnal 30 napon belül elbírálja és megválaszolja. A szóban előadott azonnal orvosolható panasz kezelése kiemelt közvetítő feladata A fogyasztónak minősülő ügyfél a panasz tárgyától függően a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben az ügyfél a válaszban foglaltakat nem fogadja el, úgy a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez is fordulhat (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím: H 1525 Hatályos: október

14 Budapest, BKKP Pf.: 172., Telefon: , honlap: továbbá a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz is fordulhat (ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, Telefon: honlap 21. Egyéb rendelkezés A kölcsönnel összefüggő vitás kérdéseiket a felek megkísérlik megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetére kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét. Mellékletek 1. számú melléklet Kiemelt közvetítők jegyzéke 2. számú melléklet Hirdetmények 3. számú melléklet ÁSZ Hatályos: október

Hatályba lépés napja: június 1-től

Hatályba lépés napja: június 1-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 1-től A függő közvetítő neve: ÉKSZERVÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kórház u.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: P&G Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhelye: 2750 Nagykőrös, Arany János

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 01-től

Hatályba lépés napja: június 01-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: OLD-G Kft Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20. Felügyeleti hatósága: Magyar

Részletesebben

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGNET BANK ÜZLETSZABÁLYZATA A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL Hatályos: 2018. május 25. napjától 1. A Bank a továbbiakban: Hitelintézet - pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 20. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. július 20. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. február 02. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. október 13. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. március 14. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről

HIRDETMÉNY. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről HIRDETMÉNY A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről 2018 Tisztelt Ügyfeleink! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN ÜZLETSZABÁLYZAT

KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN ÜZLETSZABÁLYZAT KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN ÜZLETSZABÁLYZAT * 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.; cégjegyzékszáma: 01-10-046111, cégjegyzékvezető: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN NYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2018. május 25. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az Aktv.43/H-43/I. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről.

a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az Aktv.43/H-43/I. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről. TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő szolgáltatásokra

Részletesebben

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről NN Biztosító Zrt. Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Bevezetés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet IGTÜN 25/3/2018. (10. 18.) sz. ZÁLOGHITEL TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés napja: 2018. október 18. I. Alapadatok 1. A finanszírozó hitelintézet

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

Záloghitelezési Üzletszabályzat

Záloghitelezési Üzletszabályzat Záloghitelezési Üzletszabályzat Hatályos: A 2019. november 1. napjától Az Üzletszabályzat módosítására a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Hatályos: 2018. szeptember 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Alapadatok...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Ügyleti megbízás: Üzleti kapcsolat Adatrögzítés adatrögzítést végez összeghatárra való tekintet nélkül belföldi postautalvány FM jelzést nem

Ügyleti megbízás: Üzleti kapcsolat Adatrögzítés adatrögzítést végez összeghatárra való tekintet nélkül belföldi postautalvány FM jelzést nem HIRDETMÉNY A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv. valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek postai végrehajtásáról,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1023 Budapest, Orgona utca 8. Cégjegyzékszám: 01-10-044014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. március 01. 1 A pénzügyi intézmény (Pénzügyi intézmény vagy Szolgáltató) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. május 22 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. április 08 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank).

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. július 04 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.06.29. Hatályos: 2018. július 02. napjától Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően

Részletesebben

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat Üzletszabályzat Záloghitelezési tevékenységhez Érvényes: 2017. 07. 24-től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat 1 A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY 1 TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél 2017.07.01. és 2017.10.31. között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN esetében alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. november 01. Közzététel napja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata 1. Bevezetés I. Általános rész A MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MikroCredit" vagy Társaság'') a Magyar Nemzeti Bank elnökének

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok. kölcsön kiváltására és szabad. felhasználásra

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok. kölcsön kiváltására és szabad. felhasználásra Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. augusztus 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET a jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezet tel kapcsolatban álló ZÁLOGHÁZAK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Záloghitelezési Üzletszabályzat

Záloghitelezési Üzletszabályzat AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet Záloghitelezési Üzletszabályzat A szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az IG. 39/2015.04.20. sz. határozatával jóváhagyta. Hatályba lépés: Felügyelet engedélyét

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY (hitelfedezeti élet-és balesetbiztosítás előírása nélkül) Hatálybalépés napja: 2017. január 16. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben