JEGYZİKÖNYV. Készült: december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: Koós Mariann a Platán Szociális Alapszolgáltatási központ vezetıje sürgısségi indítványként kéri Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Szakmai Programjának megtárgyalását. Kérem napirendi pontként felvenni. Kiss Miklós polgármester javaslatot tesz az ülés kibıvített napirendjére. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 116/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ Rendeletek: a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása b.) Az Önkormányzat évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása c.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosítása d.) Szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 3./ Szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 4./ Kistérségi környezetvédelmi program évekre Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı

2 5./ Polgármester helyettesítése a Fonyód Kistérség Társulási Tanácsban és Területfejlesztési Tanácsban Elıadó: Kiss Miklós polgármester 6./ Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 7./ Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti Mőködési Szabályzatának elfogadása. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 8./ Egyebek 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A kiküldött anyagot, szeretném kiegészíteni a Dégi Zoltán volt jegyzınk ügyében érkezett anyaggal. Peres ügyben voltunk vele a Nyitott száj címő helyi információs lapban elhangzottak miatt. Sajnos forint bírság megfizetésére vagyunk kötelezve és az Önkormányzat is el lett marasztalva, hogy megjelentette a rágalmazó sorokat. Ezen túl meg kell hívnom ıt az egyik képviselı-testületi ülésre és személyesen is bocsánatot kell tıle kérnem. Persze ez a évi képviselı- testületre vonatkozott. Választ még nem kaptam az illetékesektıl, hogy mégis melyik Testület elıtt kell bocsánatot kérnem, mert a jelen testület teljesen más, mint az akkori. A múlt hónapban 1 fı kapott átmeneti segélyt. A jövıt illetıen az ápolási díjjal kapcsolatban el szeretném mondani: Mindenkinél a módszertani intézmény által kiállított jóváhagyó véleményét fogjuk elfogadni, ugyanis bevett szokás lett nálunk, hogy szociális foglalkoztatónak tekintik az Önkormányzatot, és ehhez partner a háziorvosunk is, vajból van a szíve. A módszertani intézmény orvos csoportja háznál végzi el a vizsgálatot és ajánlást ad a beteg ápolását illetıen. Ez forint vizsgálatonkénti költséget jelent az önkormányzatnak, de kénytelenek vagyunk bevezetni ezt a megoldást. Amennyiben a háziorvos jogosulatlanul állította ki az igazolást, abban az esetben a forintos felülvizsgálati díjat áthárítjuk a háziorvosra vagy a kérelmezıre. Ennek a jogi útját még meg kell találnunk. Kérem a képviselıket a lakosságot a témát illetıen tájékoztassa. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 117/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 2. napirendi pont: Rendeletek: a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása

3 Kiss Miklós polgármester: Az Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyaltuk az SZMSZ módosításokat. Dr. Friss Attila el is készítette azt, a módosításoknak megfelelıen. Mindenki nyugodtan áttanulmányozhatta. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 15/2010. (XII. 17.) számú rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A 15/2010.(XII. 17.) rendelet a jegyzıkönyv 1. számú mellékletét képezi. b.) Az Önkormányzat évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása Kiss Miklós polgármester: Korábbi évekhez hasonlóan, amíg nem tudunk végleges adatokat, addig az Önkormányzat átmeneti gazdálkodását kell meghatároznunk. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 16/2010 (XII.17.) számú rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.. törvény 76. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011.évi átmeneti gazdálkodásáról a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a polgármesterre. 2. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit (saját bevétel, átvett pénzeszközök) a évi költségvetés eredeti elıirányzata alapulvételével folytatólagosan beszedje és a mőködési kiadásait tejesítse. (2) A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a mőködéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti. (3) A évi felhalmozási jellegő kiadásokra, új feladatra a folyamatban lévı beruházásokon kívül kötelezettséget vállalni nem lehet a évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig. 3. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti. (3) E rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és tejesített kiadásokat a évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.

4 c.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosítása Kiss Miklós polgármester: Konzorciumi ülés tegnap volt. Egy probléma van, hogy még nem tudjuk, mi mennyibe kerül. Így nagyon nehéz szerzıdni is. Tájékoztatóként elmondanám, hogy lemondtam a konzorciumi tagságomról, helyettem Lombárd Gábor lett megválasztva. A hulladékkezelési közszolgáltatásunkat 2,5 millióról lealkudtam 2,4 millióra. A konzorciumi ülés tegnap félbe szakadt, így nem ismert hogy a konzorcium mennyit kér amortizációs költségként a Zöldfoktól. Pontos adatok hiányában nehéz dönteni. Az amortizációs költségek még nem ismertek. Ha az amortizációs költségekkel nem kell számolnunk akkor 2,1 millió + Áfa összegben tudunk szerzıdést kötni. Javaslom kiindulásnak a 2,4 millió forintos szerzıdésmegkötést jóvá hagyni, amennyiben az amortizációs számokat már ismerjük ettıl csak kedvezıbb feltételekkel tudunk majd szerzıdni. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: A lomtalanítás napját kérem meghatározni. Kiss Miklós polgármester: április 26-án lehet kirakni, án pedig lesz az elszállítása. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 17/2010.(XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosításáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelethez csatolt 1. számú melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba. A 17/2010 (XII.17.) számú rendelet mellékletét a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza h.) Szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapítása

5 Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester: Ebben a témában már egyszer állást foglaltunk. Az összeget egyszer már elfogadtuk. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: Az eszközhasználati díj kérdésében kérik még a testület döntését. Kiss Miklós polgármester: Nem vagyok hajlandó, ezt a kérdést a testülettel elfogadtatni, tudniillik errıl mi már a szerzıdéskötéskor rendelkeztünk, most pedig a szerzıdéssel teljesen ellenkezı döntést kívánnak velünk aláírattatni. Annak idején a konzorcionális szerzıdésben a polgármesterek írták alá és határozták meg, hogy mennyi pénz lesz költve javításokra, új eszközök beszerzésére. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: A rendelettel kapcsolatban a DRV annyit kért, hogy a közületi szerv helyett, gazdálkodó szervezet szerepeljen, amibe az egyéni vállalkozók is beletartozzanak Kiss Miklós polgármester: Ezzel abban az esetben egyetértek, ha a vállalkozásnak van egy telephelye. Nem minden vállalkozás végez telephely köteles tevékenységet. Pl. koszorúkötés. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 118/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1.) A csatornaszolgáltatás évi díjaira vonatkozóan a DRV Zrt. által javasolt b) 2. számú díjalternatíva szerinti két tényezıs változatot fogadja el. 2.) A Képviselı-testület nem ad felhatalmazást a polgármesternek az eszközhasználati díj felhasználására vonatkozó nyilatkozat aláírására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : azonnal A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzata 18/2010.(XII.17.) számú rendelete a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestülete a többszörösen módosított évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdése alapján tekintettel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelveire - a következı rendeletet alkotja: 1. (1) E rendelet hatálya az Ordacsehi Község illetékességi területén a Közmő Tulajdonközösség tulajdonában lévı szennyvízközmő-csatorna használatára vonatkozó díjakra terjed ki. (2) a rendelet hatálya alá tartozó szennyvíz közmőcsatorna-szolgáltatás díja kéttényezıs díj, amely tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a fogyasztási helyen felszerelt vízmérın mért mennyiséggel arányos változó díjat.

6 (3) A rendelkezésre állási díj 450,- Ft/hó + ÁFA (4) a rendelkezésre állási díjat minden fogyasztási hellyel rendelkezı, szolgáltatási szerzıdéssel ellátott közületi, vagy lakossági fogyasztónak kötelessége havonta megfizetni, függetlenül a fogyasztási helyen elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtıl. (5) A fogyasztott mennyiséggel arányosan változó díj mértéke a) lakossági fogyasztó esetén 645,- Ft/m 3 + ÁFA b) gazdálkodó szervezet esetén 715,- Ft/m 3 + ÁFA, (6) Az (5) bekezdésben megállapított fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj tartalmaz. a) lakossági fogyasztóesetén: 130,- Ft/m 3 + ÁFA eszközhasználati (koncessziós) díjat b) gazdálkodó szervezet esetén: 200,- Ft/m 3 + ÁFA eszközhasználati (koncessziós) díjat (7) A fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj alapja a (8) bekezdésben foglalt kivétellel a vízmérı órán mért fogyasztási mennyiség, vízmérı óra hiányában a külön jogszabályban meghatározott módon számított átalánymennyiség. (8) A kertes ingatlannal rendelkezı lakossági fogyasztók esetén a május 1-tıl szeptember 30- ig terjedı idıszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási mennyiséggel arányosan változó díjának alapja az ezen idıszakban a vízmérı órán mért vízfogyasztás 90 %-a. (9) A fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj összege a fogyasztási mennyiség, ennek hiányában az átalánymennyiség és a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj szorzata. Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérık alapján történı számlázás költségeit is tartalmazza. (10) E rendelet alkalmazásában a) gazdálkodó szervezet: Ordacsehi községben telephellyel rendelkezı állami költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, gazdasági társaság, a külföldi részvétellel mőködı gazdasági társulás, egyéni vállalkozó és az egyesület. b) lakossági fogyasztó: a közületi szervnek nem minısülı minden más fogyasztó. 2. (1) A Képviselı-testület az 1. (2) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg. (2) Az 1. (2) bekezdésben megállapított díj a vízmérık alapján történı számlázás költségeit is tartalmazza. 3. (1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése a vízmérık állásának alapján, az üzemeltetı által készített számla ellenében díjbeszedı útján, vagy átutalással történik. (2) A számlát a fogyasztó egyenlíti ki. (3) A vízmérı rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltetı feladata. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. 4.

7 (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) Hatályát veszti Ordacsehi Község Önkormányzata 30/2009.(XI.27.) számú rendelete a évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról. 3. napirendi pont: Szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Arról van szó, hogy a Kistérségnek van egy szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója, melyet 2 évente felül kell vizsgálni. Ez most vált esedékessé. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 119/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának részét képezı, Balatonboglár Ordacsehi Települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta és a Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciót jóváhagyja. Felelıs: Határidı: Kiss Miklós polgármester december 31. /Kistérségi Hivatalnak megküldésre/ 4. napirendi pont: Kistérségi környezetvédelmi program évekre Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Ezek tervezetek, melyek jók lennének, ha megvalósulnának, természetesen pályázati lehetıség nélkül ezekbıl nem sok minden lesz. A programban vannak feladatok, melyek önkormányzati feladatok, mások viszont nem. Kiss Miklós polgármester: Segítsetek nekem, hogyan tudnánk elérni, hogy 20%-kal kevesebb szemét keletkezzen a lakosságnál. Tudniillik, minket köteleznek erre. Hasznos tanácsokat várom. A Fonyódi Kistérség Többcélú Társulásának környezetvédelmi programja közötti idıszakra a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 120/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi programot, benne az Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok címő fejezettel, azzal a kikötéssel, hogy a megfogalmazott célokra pénzügyi forrást a költségvetési rendelet alapján biztosít, amennyiben erre van lehetıség. Felelıs : Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidı : azonnal

8 5. napirendi pont: Polgármester helyettesítése a Fonyód Kistérség Társulási Tanácsban és Területfejlesztési Tanácsban Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A Fejlesztési Tanács ülésén helyettesítımnek felkértem Balatonboglár Város Polgármesterét, Mészáros Miklóst. A Kistérségi Tanács ülésén Bársony János alpolgármester helyettesít. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 121/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kiss Miklós polgármester Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás Tanács ülésén történı helyettesítésére Bársony János alpolgármestert bízza meg. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : visszavonásig 122/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kiss Miklós polgármester akadályoztatása esetén a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Tanács ülésén történı helyettesítésére Mészáros Miklóst, Balatonboglár polgármesterét kéri fel. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : visszavonásig 6. napirendi pont: Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A szükséges dolgokat beszereztük. Megrendeltük a szereplı gyerekek részére a tortát, 2 db 25 szeletes tortát fognak kapni. Idıseknek megrendeltük a péksüteményeket. Tóth Éva megszerezte a vörös- és fehérbort. Kínáló tálcák, poharak megvannak. A kisgyerekek részére a tortaevéshez villával is készültünk. Kérem, kulturáltan etessük meg a kisgyerekeket. Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı: Az ajándékokat becsomagoltuk. 126 fı kap ajándékutalványos csomagot és 9 fı ( német ) kap még csomagot. Kiss Miklós polgármester: Még 4 ajándékutalványos csomagot kérek elkészíteni, mert én 4 utalvánnyal többet fizettem ki a Coop-boltban az esetleges hibák, tévedések gyors javíthatósága érdekében. Idıs emberek részére az ajándékok kiosztását Mayer Gabrella és Bársony János vállalta. Aki nem jön el az ünnepségre, annak Reichert Anita és Almásiné Budai Melinda hétfıi nap kiviszi az ajándékokat.

9 Fontos mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a csomagban található utalványok itt Csehiben az Aranyhíd Coop Abc-ben vásárolhatók le december 31-ig. Ezt kérem az ünnepélyen is elmondani. Az étel-ital kiosztásánál a közcélú munkások segítésére is számítunk. Kránicz József Tibor képviselı: A fellépı színészeink kis mősorral készülnek. İk készpénzes számlával lesznek elszámolva? Kiss Miklós polgármester: Természetesen. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 123/2010 (XII.15.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Karácsonyi ünnepségrıl szóló tájékoztatást és az elvégzendı feladatok kiosztását elfogadja. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint 7. napirendi pont: Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti Mőködési Szabályzatának elfogadása. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010 november hónapban tartott ellenırzéskor hiányosságokat találtak, melyeket 22 munkanapon belül pótolniuk kell. Ezért kellett sürgısségi indítványként napirendként tárgyalnunk ezt a két témát. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 124/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete határozatával elfogadja Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 125/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Balatonboglár- Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 8. napirendi pont: Egyebek Kránicz József Tibor képviselı:

10 A bolt mellett árusító árusoktól szed-e az Önkormányzat helypénzt? Kiss Miklós polgármester: Helypénzt nem szedünk, csak az iparőzési adót szedjük be. Kránicz József Tibor képviselı: Hallomásból tudom, hogy Csere János megnyitotta a téglagalériáját, buszos csoportok érkeznek hozzá. İ fizet valamit ezért? Kiss Miklós polgármester: Nem tudok róla. Papíron az ott nem is létezik. Az építési osztályon valamilyen hiba történt. A pontos ügymenetet nem ismerem. Utolsó információm szerint építményadóra bejelentkezett hozzánk. Hogy, hogy intézte el a mulasztást, az nem tudom. Kránicz József Tibor képviselı: Fiatalok kérdezték tılem, hogy a klubhelyiséget használhatják-e? Kiss Miklós polgármester: Én annyit kértem, hogy egy felnıtt vállaljon felelısséget az ott történt dolgokért. Megfelelı felügyelet mellett mindent lehet. Kiss Miklós polgármester: December 29-én 14:00 órai kezdettel szeretnék meghívni mindenit az évbúcsúztató estebédünkre. Más napirendi pont nem lévén, az ülést bezárom. K.m.f. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

11 1. számú melléklet Ordacsehi Község Önkormányzat 15/2010. (XII. 17.) Kt. rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Preambulum Ordacsehi község a Balatontól délre a Somogyi Nagyberek / Fonyód és Balatonboglár közötti szakaszának / déli vonalán található. A település közlekedés szempontjából a 7-es fıútról, illetve az M7 autópálya Ordacsehi lehajtóján keresztül érhetı el. A község zsáktelepülés. Ordacsehi a vidéki életet szeretı és a balatoni táj szépségét kedvelı embereknek egyaránt nyújthat otthont és üdülési lehetıséget. A lakóhelyünk területén feltételezhetıen már az ıskorban is volt élet, mert régészeti kutatások a Zardavári berek és a Kisvárnak nevezett legelın erre utaló használati eszközök maradványait tárták fel. A község 1939-ben Orda és Balatoncsehi egyesítésébıl alakult ki, elıször Balatonújvár, majd a jelenleg is használatos Ordacsehi néven. Ordacsehi közigazgatásilag ig a Szılısgyöröki Körjegyzıséghez tartozott, majd ig önálló községi tanács mőködött a településen, ezt követıen pedig a Fonyódi Nagyközség társközsége lett. A községünk önálló önkormányzattal tıl rendelkezik és tıl ig év végéig polgármesteri hivatalt is mőködtetett. A Balatonboglár Város- és Ordacsehi Önkormányzata között 2008.január elsejétıl létrejött megállapodás alapján a jegyzıi feladatokat Balatonboglár Város Jegyzıje, a polgármesteri hivatal feladatait Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A helyi lakossággal való közvetlen kapcsolattartást, a helyben történı ügyintézést és ügyeik intézésének segítését ügyfélszolgálati irodánk teszi lehetıvé. BEVEZETİ A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - szervezetére és mőködési rendjére - a következı rendeletet alkotja: o ELSİ RÉSZ o o ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya l.

12 E rendelet hatálya Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületére (a továbbiakban: képviselı-testület), szerveire és az önkormányzat intézményeire terjed ki. o A választópolgárok részvétele az önkormányzásban 2. A képviselı-testület önálló önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés rendjét. o Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása 3. (1) Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az önkormányzat törzsvagyonát (forgalomképes, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon) tételes listáját a vagyoni rendelet melléklete tartalmazza. 4. A képviselı-testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben más finanszírozási mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerőtlen. 5. (1) A képviselı-testület a költségvetést önkormányzati rendeletben határozza meg az államháztartásról szóló törvény és az állami költségvetési törvény figyelembevételével melynek elfogadása két fordulóban történik. (2) A költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetét a jegyzı készíti elı és a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé. 6. (1) Az önkormányzat pénzügyi és számviteli feladatait megállapodás alapján Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. (2) Az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmény önállóan mőködı. A pénzügyi és számviteli feladatokat Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan mőködı intézmény a dologi kiadásait az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint, a Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatja fel. Az intézmény önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. (3) Az Önkormányzat készpénz kifizetéseit a Balatonboglári Polgármesteri Hivatal pénztárából látja el, a kifizetéseket az ügyfélszolgálati iroda havonkénti ellátmányból teljesíti. 1. Önkormányzat gazdálkodásának ellenırzése 7.

13 (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. (2) A saját önkormányzati intézmények pénzügyi ellenırzését a képviselı-testület látja el. A képviselıtestület gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl a Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI I. FEJEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A képviselı-testület 8. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ordacsehi Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) (2) Az önkormányzat székhelye: 8635 Ordacsehi, Fı u.54. (3) A képviselı-testület polgármesteri hivatalt nem hoz létre. A polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A polgármesteri hivatal irányítása a megállapodásban foglaltak szerint történik. 9. (1) Az Önkormányzat jelképei a község címere, zászlója és a pecsét (2) Az Önkormányzat jelképeit, azok leírását és használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. (3) A polgármester, a jegyzı, a hivatal és a képviselı-testület köralakú bélyegzıjén a Magyar Köztársaság címere van a körívén pedig a következı felirat olvasható: a) Ordacsehi Község Polgármestere b)) Képviselı-testület (4) A képviselı-testület pecsétjét kell használni: - a képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyv hitelesítésére - a testület által adományozott okleveleken 10. Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításának és adományozásának rendjét külön rendelet szabályozza. 11.

14 A polgármester gondoskodik arról, hogy Ordacsehi Község lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A képviselı-testület bizottsága 12. (1) A képviselı-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságot választhat (2) A képviselı-testület 4 fıvel Ügyrendi Bizottságot hoz létre: (3) A bizottság által ellátandó feladatok részletes felsorolását az SZMSZ 2.sz. melléklete tartalmazza. (4) A bizottság a belsı mőködési szabályait az Ötv.és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg. (5) A bizottság tagjainak névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. (6) A képviselı-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetıleg az errıl szóló jelentésnek a képviselı-testület által történı elfogadásáig tart. 13. (1) Bizottsági tag, illetve bizottsági elnök személyére bármely képviselı javaslatot tehet. (2) A képviselı-testület a munkatervben meghatározza azokat az elıterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottsági állásfoglalással nyújthatók be a képviselı-testülethez. (3) A bizottság ülése nyilvános, csak azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekre az Ötv. kötelezıvé teszi. Döntéseirıl a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. (4) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottsági ülést a tagok többségének indítványára össze kell hívni. (5) Bármely képviselı javaslatot tehet a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselıt. (6) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megırizni. (7) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyre a testületi ülés jegyzıkönyvére vonatkozó szabályok az irányadók. A jegyzı a jegyzıkönyv egy példányát a Kormány általános hatáskörő területi szervéhez Közigazgatási Hivatalhoz 15 napon belül felterjeszti. A polgármester 14. (1) A polgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét. (2) A polgármester hivatali munkarendje heti 20 óra. Fogadóórája minden hónap elsı szerda óra.

15 (4) A polgármester megválasztásakor, majd azt követıen évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni, a helyi önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozati szabályai szerint. (5) A polgármester tisztségérıl a képviselı-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek vagy az Ügyrendi Bizottság Elnökének adhat át. A polgármester tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szőnik meg. A lemondás nem vonható vissza, az írásbeli nyilatkozatot a képviselı-testület következı ülésén ismertetni kell. A polgármester tisztségének megszőnést követı 8 munkanapon belül írásban átadja munkakörét az alpolgármesternek. 15. A polgármesternek a képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatai különösen: - segíti a képviselık munkáját - összehívja és vezeti a testület üléseit - képviseli az önkormányzatot - szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat - biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást a közakarat érvényesülését - gondoskodik a testület mőködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérıl, támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeit, kapcsolatot tart a helyi pártok, egyesületek, civil szervezetek vezetıivel. - a polgármester véleménye szerint önkormányzati érdeket sértı képviselıtestületi döntés ismételt megtárgyalását kezdeményezheti 16. A polgármester a bizottság mőködésével összefüggı fıbb feladatai: - indítványozhatja a bizottság összehívását - felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselıtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésrıl a képviselı-testület a következı ülésen határoz. - bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottság elnök összeférhetetlenségi ok jelzése alapján a kizárás kérdésérıl, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. 17. (1) A képviselı-testület önálló hivatallal nem rendelkezik. A polgármesteri hivatal feladatait megállapodás alapján ellátó Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala irányítását a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Balatonboglár Város Polgármestere végzi. (2) Az Ordacsehi polgármester a) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait Ordacsehi Község Önkormányzata munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, véleményezi a hivatali feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal ügyrendjét;

16 b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben. Egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. c) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét; d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat közalkalmazottai tekintetében. Alpolgármester 18. (1) A képviselı-testület egy alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával társadalmi megbízatásban látja el feladatait. Jegyzı 19. (1) A képviselı-testület jegyzıt nem nevez ki. Az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján a jegyzıi feladatokat Balatonboglár Város Jegyzıje látja el. (2) A képviselı-testület aljegyzıt nem nevez ki. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE Az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátása 20. (1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - településrendezés és településfejlesztés - az épített és természeti környezet védelme - a lakásgazdálkodás - a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás - a köztemetı fenntartása - a helyi közutak és közterületek fenntartása - a helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása - gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és a közbiztonság helyi feladatairól - közremőködés az energiaszolgáltatásban - közremőködés a foglalkoztatás megoldásában - gondoskodás az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról nevelésrıl az egészségügyi és szociális ellátásokról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról

17 - a közösségi tér biztosítása - a közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység és a sport támogatása - a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása - az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elısegítése - hulladékgazdálkodási törvénybıl eredı feladatok ellátásáról (a képviselı-testület kötelezı feladataként közszolgáltatási szerzıdés útján biztosítja a település belterületén szilárd és folyékony hulladék győjtését). (2) Az önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvíz ellátásról - az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl - az egészségügyi és szociális alapellátásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról - közvilágításról - a sport feladatok ellátásáról - a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról - a könyvtári szolgáltatás ellátásáról - helybeni ügyintézést biztosító ügyfélirodáról - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl gondoskodni. Az önkormányzat önként vállalt feladatai, és ellátásuk módja 21. A képviselı-testület Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében vállalt feladatokról az éves költségvetésben - fedezet biztosításával egyidejőleg - dönt. A polgármester átruházott hatásköre 22. A polgármester átruházott hatásköreinek felsorolását a 1. sz. melléklet tartalmazza. A jegyzı önkormányzati feladatköre 23. A jegyzı az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása körében a)elıkészíti a képviselı-testület ülése és a bizottságok ülése elé kerülı elıterjesztéseket, b)ellátja a képviselı-testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli feladatait, valamint a képviselık ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, c)rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselı-testületet és a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintı jogszabályokról, és a polgármesteri hivatal munkájáról, d)szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját, e)tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottság ülésén f)a polgármesteri hivatal közremőködésével elıkészíti, és törvényességi szempontból véleményezi a képviselı-testület és a bizottságok elé kerülı elıterjesztéseket g)törvényességi észrevételeket tesz a szavazás elıtt az elıterjesztés vitájában

18 h)gondoskodik a testületi ülés jegyzıkönyvének elkészítésérıl, azt a polgármesterrel együtt írja alá i)rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselı-testületet, az önkormányzat munkáját érintı jogszabályokról, polgármesteri hivatal munkájáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, a pályázati lehetıségekrıl. HARMADIK RÉSZ A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉS SZERVEI DÖNTÉSEI I. FEJEZET A HATÁROZAT A képviselı-testület határozatainak jelölése, tartalma és nyilvántartása 24. (1) A képviselı-testület határozatait naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat képviselıtestületének./ ( ) számú határozata. (A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának idıpontja.) (2) A határozat a jelölését követıen tartalmazza a döntés szövegét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelıs tisztségviselı megnevezését, és amennyiben a végrehajtás ellenırzésével valamely bizottságot vagy tisztségviselıt bízott meg, a végrehajtás ellenırzésével megbízott szerv vagy személy megnevezését. (3) Hatósági ügyben hozott határozat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a jogorvoslat lehetıségére vonatkozó tájékoztatást, a határozat indokolását, és a határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés megjelölését. (4) A határozatokról a jegyzı sorszám és tárgy szerinti nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon kívül a végrehajtás megtörténtére vonatkozó megjegyzést, valamint a végrehajtásról történt beszámolás idıpontját. (5) A határozati kivonatokat a végrehajtásért felelıs személynek az ülést követı 5 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelıs személynek. (6) A jegyzıkönyvek elkészítéséért, határozatok nyilvántartásáért a jegyzıkönyvek tárolásáért, és a Kormány általános hatáskörő területi szervének való megküldéséért a jegyzı felelıs. A bizottság határozatainak jelölése, tartalma és nyilvántartása 25. (1) A bizottság határozatait naptári évenként - bizottságonként külön-külön - 1-tıl kezdıdıen folyamatos számozással kell jelölni a következık szerint: Ordacsehi Községi Önkormányzat... (a bizottság neve) Bizottságának.../...(...hó...nap) határozata. (2) A bizottság határozatának tartalmára és nyilvántartására a 42. (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit megfelelıen alkalmazni kell.

19 (3) A bizottság elnöke a bizottság határozatairól a képviselı-testület határozathozatalt követı munkaterv szerinti rendes ülésén tájékoztatja a képviselı-testületet. A határozat végrehajtása 26. (1) A határozat határidın belüli végrehajtásáról a határozatban végrehajtásért felelısként megnevezett tisztségviselı gondoskodik. (2) A határozat végrehajtásáért felelıs tisztségviselı a képviselı-testületnek a határozat végrehajtására meghatározott határidı lejártát követı munkaterv szerinti rendes ülésén írásban beszámol a határozat végrehajtásáról. (3) Amennyiben a határozat valamely ok miatt határidın belül nem hajtható végre, arról a határozat végrehajtásáért felelıs tisztségviselı haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert, aki intézkedik a végrehajtást gátló körülmény elhárításáról, amennyiben az a hatáskörébe tartozik. (4) Ha a polgármester intézkedése nem vezet eredményre, vagy a szükséges intézkedés nem tartozik a hatáskörébe, errıl a végrehajtást megakadályozó körülmény észlelését követı munkaterv szerinti rendes ülésén írásban tájékoztatja a képviselı-testületet. Amennyiben a határozat várhatóan meghatározott idıszakon belül végrehajtható, a képviselı-testület a végrehajtási határidıt határozatával módosítja. Ha a határozat valamely körülmény miatt az eredeti formájában nem hajtható végre, a képviselı-testület a határozatát módosítja, vagy visszavonja. (5) Amennyiben a végrehajtásért felelıs tisztségviselı mulasztása miatt nem hajtották végre a hozott határozatot, az errıl szóló beszámolóban a polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, egyidejőleg a mulasztást elkövetı felelısségre vonására javaslatot tesz. II. FEJEZET A RENDELET A rendeletalkotás kezdeményezése 27. (2) Rendeletalkotási eljárás fıbb szabályai: a) Rendeletalkotás kezdeményezése: Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: - települési képviselık - a képviselı-testület bizottsága - polgármester, alpolgármester, jegyzı - település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetének vezetıi. b) A rendelet-tervezet elkészítése: - képviselı-testület a lakosság szélesebb körét érintı rendeletek elıkészítésénél elveket, szempontokat állapíthat meg - a tervezetet a jegyzı készíti el, ha szükséges, szakértı bevonásával c) A tervezet véleményezése: - az önkormányzati rendeletek elıkészítése során széleskörő elemzésbıl kell kiindulni, melynek elsıdleges forrása szakemberek véleménye és a lakossági közvélemény kutatás - a tervezetet megvitatás céljából az Ügyrendi Bizottság elé kell terjeszteni

20 - a polgármester egyes rendelet-tervezetet az érdemi vita elıtt közmeghallgatásra bocsát. Ezek: a költségvetés, településrendezési terv. d) A tervezet képviselı-testület elé terjesztése és elfogadása: - a jegyzı a rendelet tervezetet indoklással együtt a képviselı-testület elé terjeszti - a rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyzı szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és jegyzı írják alá - az önkormányzati rendeleteket naptári év elejétıl 1-el kezdıdıen, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének /.év/ hó, nap / számú önkormányzati rendelete. e) Az önkormányzat rendeletének kihirdetése és közzététele: - Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.(helyben szokásos mód: az önkormányzat hirdetıtábláján való kifüggesztés). - A rendeleteket 15 napra közszemlére kell tenni. A kifüggesztés napja azonos a kihirdetés napjával. - A közszemlére tétel idejét és levételének napját az irattárba tett rendeletre fel kell jegyezni. - Önkormányzati rendeletek egy-egy példányát a Községi könyvtárban kell elhelyezni. A jegyzı gondoskodik arról, hogy az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek az ıket érintı rendeletekrıl f) A jegyzı évenként gondoskodik a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról, ennek eredményérıl elıterjesztést készít a képviselı-testület részére. Jegyzı köteles a hatályos rendeletjegyzékét napra-kész állapotban vezetni NEGYEDIK RÉSZ A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉS SZERVEI MŐKÖDÉSE I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A gazdasági program 28. (1) A polgármester a megválasztását követı 3 hónapon belül gazdasági programot terjeszt a képviselı-testület elé, amely a testület megbízatásának idıtartamára a településfejlesztés és a helyi közszolgáltatások szervezésének fıbb céljait, feladatait tartalmazza. (2) A képviselı-testület az Ötv a alapján meghatározott gazdasági programja végrehajtását a megbízatásának lejárta elıtti 90. és 30. nap között megtartott ülésén értékeli. A munkaterv 29. (1) A képviselı-testület mőködésének alapja a program végrehajtását is célzó éves munkaterv.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ordacsehi Község Önkormányzata 10. /2007.( IX. 12.) számú rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat és jelképei Epöl Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete Epöl Község önkormányzata szervezeti és mőködési szabályzatáról Epöl Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kiss Miklós Polgármester Bársony János Alpolgármester Kránicz József Tibor Képviselı

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kiss Miklós Polgármester Bársony János Alpolgármester Kránicz József Tibor Képviselı JEGYZİKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2014. június 25-én, 17 órakor kezdıdı, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános ülésérıl. A Képviselı-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben