JEGYZİKÖNYV. Készült: december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: Koós Mariann a Platán Szociális Alapszolgáltatási központ vezetıje sürgısségi indítványként kéri Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Szakmai Programjának megtárgyalását. Kérem napirendi pontként felvenni. Kiss Miklós polgármester javaslatot tesz az ülés kibıvített napirendjére. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 116/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ Rendeletek: a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása b.) Az Önkormányzat évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása c.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosítása d.) Szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 3./ Szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 4./ Kistérségi környezetvédelmi program évekre Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı

2 5./ Polgármester helyettesítése a Fonyód Kistérség Társulási Tanácsban és Területfejlesztési Tanácsban Elıadó: Kiss Miklós polgármester 6./ Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 7./ Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti Mőködési Szabályzatának elfogadása. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 8./ Egyebek 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A kiküldött anyagot, szeretném kiegészíteni a Dégi Zoltán volt jegyzınk ügyében érkezett anyaggal. Peres ügyben voltunk vele a Nyitott száj címő helyi információs lapban elhangzottak miatt. Sajnos forint bírság megfizetésére vagyunk kötelezve és az Önkormányzat is el lett marasztalva, hogy megjelentette a rágalmazó sorokat. Ezen túl meg kell hívnom ıt az egyik képviselı-testületi ülésre és személyesen is bocsánatot kell tıle kérnem. Persze ez a évi képviselı- testületre vonatkozott. Választ még nem kaptam az illetékesektıl, hogy mégis melyik Testület elıtt kell bocsánatot kérnem, mert a jelen testület teljesen más, mint az akkori. A múlt hónapban 1 fı kapott átmeneti segélyt. A jövıt illetıen az ápolási díjjal kapcsolatban el szeretném mondani: Mindenkinél a módszertani intézmény által kiállított jóváhagyó véleményét fogjuk elfogadni, ugyanis bevett szokás lett nálunk, hogy szociális foglalkoztatónak tekintik az Önkormányzatot, és ehhez partner a háziorvosunk is, vajból van a szíve. A módszertani intézmény orvos csoportja háznál végzi el a vizsgálatot és ajánlást ad a beteg ápolását illetıen. Ez forint vizsgálatonkénti költséget jelent az önkormányzatnak, de kénytelenek vagyunk bevezetni ezt a megoldást. Amennyiben a háziorvos jogosulatlanul állította ki az igazolást, abban az esetben a forintos felülvizsgálati díjat áthárítjuk a háziorvosra vagy a kérelmezıre. Ennek a jogi útját még meg kell találnunk. Kérem a képviselıket a lakosságot a témát illetıen tájékoztassa. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 117/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 2. napirendi pont: Rendeletek: a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása

3 Kiss Miklós polgármester: Az Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyaltuk az SZMSZ módosításokat. Dr. Friss Attila el is készítette azt, a módosításoknak megfelelıen. Mindenki nyugodtan áttanulmányozhatta. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 15/2010. (XII. 17.) számú rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A 15/2010.(XII. 17.) rendelet a jegyzıkönyv 1. számú mellékletét képezi. b.) Az Önkormányzat évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása Kiss Miklós polgármester: Korábbi évekhez hasonlóan, amíg nem tudunk végleges adatokat, addig az Önkormányzat átmeneti gazdálkodását kell meghatároznunk. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 16/2010 (XII.17.) számú rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.. törvény 76. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011.évi átmeneti gazdálkodásáról a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a polgármesterre. 2. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit (saját bevétel, átvett pénzeszközök) a évi költségvetés eredeti elıirányzata alapulvételével folytatólagosan beszedje és a mőködési kiadásait tejesítse. (2) A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a mőködéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti. (3) A évi felhalmozási jellegő kiadásokra, új feladatra a folyamatban lévı beruházásokon kívül kötelezettséget vállalni nem lehet a évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig. 3. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti. (3) E rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és tejesített kiadásokat a évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.

4 c.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosítása Kiss Miklós polgármester: Konzorciumi ülés tegnap volt. Egy probléma van, hogy még nem tudjuk, mi mennyibe kerül. Így nagyon nehéz szerzıdni is. Tájékoztatóként elmondanám, hogy lemondtam a konzorciumi tagságomról, helyettem Lombárd Gábor lett megválasztva. A hulladékkezelési közszolgáltatásunkat 2,5 millióról lealkudtam 2,4 millióra. A konzorciumi ülés tegnap félbe szakadt, így nem ismert hogy a konzorcium mennyit kér amortizációs költségként a Zöldfoktól. Pontos adatok hiányában nehéz dönteni. Az amortizációs költségek még nem ismertek. Ha az amortizációs költségekkel nem kell számolnunk akkor 2,1 millió + Áfa összegben tudunk szerzıdést kötni. Javaslom kiindulásnak a 2,4 millió forintos szerzıdésmegkötést jóvá hagyni, amennyiben az amortizációs számokat már ismerjük ettıl csak kedvezıbb feltételekkel tudunk majd szerzıdni. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: A lomtalanítás napját kérem meghatározni. Kiss Miklós polgármester: április 26-án lehet kirakni, án pedig lesz az elszállítása. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 17/2010.(XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet módosításáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2001.(XII.07.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelethez csatolt 1. számú melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba. A 17/2010 (XII.17.) számú rendelet mellékletét a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza h.) Szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapítása

5 Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester: Ebben a témában már egyszer állást foglaltunk. Az összeget egyszer már elfogadtuk. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: Az eszközhasználati díj kérdésében kérik még a testület döntését. Kiss Miklós polgármester: Nem vagyok hajlandó, ezt a kérdést a testülettel elfogadtatni, tudniillik errıl mi már a szerzıdéskötéskor rendelkeztünk, most pedig a szerzıdéssel teljesen ellenkezı döntést kívánnak velünk aláírattatni. Annak idején a konzorcionális szerzıdésben a polgármesterek írták alá és határozták meg, hogy mennyi pénz lesz költve javításokra, új eszközök beszerzésére. Feikusné Hotváth Erzsébet jegyzı: A rendelettel kapcsolatban a DRV annyit kért, hogy a közületi szerv helyett, gazdálkodó szervezet szerepeljen, amibe az egyéni vállalkozók is beletartozzanak Kiss Miklós polgármester: Ezzel abban az esetben egyetértek, ha a vállalkozásnak van egy telephelye. Nem minden vállalkozás végez telephely köteles tevékenységet. Pl. koszorúkötés. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 118/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1.) A csatornaszolgáltatás évi díjaira vonatkozóan a DRV Zrt. által javasolt b) 2. számú díjalternatíva szerinti két tényezıs változatot fogadja el. 2.) A Képviselı-testület nem ad felhatalmazást a polgármesternek az eszközhasználati díj felhasználására vonatkozó nyilatkozat aláírására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : azonnal A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzata 18/2010.(XII.17.) számú rendelete a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestülete a többszörösen módosított évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdése alapján tekintettel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelveire - a következı rendeletet alkotja: 1. (1) E rendelet hatálya az Ordacsehi Község illetékességi területén a Közmő Tulajdonközösség tulajdonában lévı szennyvízközmő-csatorna használatára vonatkozó díjakra terjed ki. (2) a rendelet hatálya alá tartozó szennyvíz közmőcsatorna-szolgáltatás díja kéttényezıs díj, amely tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a fogyasztási helyen felszerelt vízmérın mért mennyiséggel arányos változó díjat.

6 (3) A rendelkezésre állási díj 450,- Ft/hó + ÁFA (4) a rendelkezésre állási díjat minden fogyasztási hellyel rendelkezı, szolgáltatási szerzıdéssel ellátott közületi, vagy lakossági fogyasztónak kötelessége havonta megfizetni, függetlenül a fogyasztási helyen elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtıl. (5) A fogyasztott mennyiséggel arányosan változó díj mértéke a) lakossági fogyasztó esetén 645,- Ft/m 3 + ÁFA b) gazdálkodó szervezet esetén 715,- Ft/m 3 + ÁFA, (6) Az (5) bekezdésben megállapított fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj tartalmaz. a) lakossági fogyasztóesetén: 130,- Ft/m 3 + ÁFA eszközhasználati (koncessziós) díjat b) gazdálkodó szervezet esetén: 200,- Ft/m 3 + ÁFA eszközhasználati (koncessziós) díjat (7) A fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj alapja a (8) bekezdésben foglalt kivétellel a vízmérı órán mért fogyasztási mennyiség, vízmérı óra hiányában a külön jogszabályban meghatározott módon számított átalánymennyiség. (8) A kertes ingatlannal rendelkezı lakossági fogyasztók esetén a május 1-tıl szeptember 30- ig terjedı idıszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási mennyiséggel arányosan változó díjának alapja az ezen idıszakban a vízmérı órán mért vízfogyasztás 90 %-a. (9) A fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj összege a fogyasztási mennyiség, ennek hiányában az átalánymennyiség és a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj szorzata. Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérık alapján történı számlázás költségeit is tartalmazza. (10) E rendelet alkalmazásában a) gazdálkodó szervezet: Ordacsehi községben telephellyel rendelkezı állami költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, gazdasági társaság, a külföldi részvétellel mőködı gazdasági társulás, egyéni vállalkozó és az egyesület. b) lakossági fogyasztó: a közületi szervnek nem minısülı minden más fogyasztó. 2. (1) A Képviselı-testület az 1. (2) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg. (2) Az 1. (2) bekezdésben megállapított díj a vízmérık alapján történı számlázás költségeit is tartalmazza. 3. (1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése a vízmérık állásának alapján, az üzemeltetı által készített számla ellenében díjbeszedı útján, vagy átutalással történik. (2) A számlát a fogyasztó egyenlíti ki. (3) A vízmérı rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltetı feladata. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. 4.

7 (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) Hatályát veszti Ordacsehi Község Önkormányzata 30/2009.(XI.27.) számú rendelete a évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról. 3. napirendi pont: Szociális szolgáltatás-tervezési koncepció felülvizsgálata Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Arról van szó, hogy a Kistérségnek van egy szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója, melyet 2 évente felül kell vizsgálni. Ez most vált esedékessé. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 119/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának részét képezı, Balatonboglár Ordacsehi Települések Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta és a Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciót jóváhagyja. Felelıs: Határidı: Kiss Miklós polgármester december 31. /Kistérségi Hivatalnak megküldésre/ 4. napirendi pont: Kistérségi környezetvédelmi program évekre Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Ezek tervezetek, melyek jók lennének, ha megvalósulnának, természetesen pályázati lehetıség nélkül ezekbıl nem sok minden lesz. A programban vannak feladatok, melyek önkormányzati feladatok, mások viszont nem. Kiss Miklós polgármester: Segítsetek nekem, hogyan tudnánk elérni, hogy 20%-kal kevesebb szemét keletkezzen a lakosságnál. Tudniillik, minket köteleznek erre. Hasznos tanácsokat várom. A Fonyódi Kistérség Többcélú Társulásának környezetvédelmi programja közötti idıszakra a jegyzıkönyv 3. számú mellékletét képezi. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 120/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Fonyódi Kistérség által elkészíttetett környezetvédelmi programot, benne az Önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedések, feladatok címő fejezettel, azzal a kikötéssel, hogy a megfogalmazott célokra pénzügyi forrást a költségvetési rendelet alapján biztosít, amennyiben erre van lehetıség. Felelıs : Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidı : azonnal

8 5. napirendi pont: Polgármester helyettesítése a Fonyód Kistérség Társulási Tanácsban és Területfejlesztési Tanácsban Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A Fejlesztési Tanács ülésén helyettesítımnek felkértem Balatonboglár Város Polgármesterét, Mészáros Miklóst. A Kistérségi Tanács ülésén Bársony János alpolgármester helyettesít. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 121/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kiss Miklós polgármester Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás Tanács ülésén történı helyettesítésére Bársony János alpolgármestert bízza meg. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : visszavonásig 122/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kiss Miklós polgármester akadályoztatása esetén a Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Tanács ülésén történı helyettesítésére Mészáros Miklóst, Balatonboglár polgármesterét kéri fel. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : visszavonásig 6. napirendi pont: Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: A szükséges dolgokat beszereztük. Megrendeltük a szereplı gyerekek részére a tortát, 2 db 25 szeletes tortát fognak kapni. Idıseknek megrendeltük a péksüteményeket. Tóth Éva megszerezte a vörös- és fehérbort. Kínáló tálcák, poharak megvannak. A kisgyerekek részére a tortaevéshez villával is készültünk. Kérem, kulturáltan etessük meg a kisgyerekeket. Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı: Az ajándékokat becsomagoltuk. 126 fı kap ajándékutalványos csomagot és 9 fı ( német ) kap még csomagot. Kiss Miklós polgármester: Még 4 ajándékutalványos csomagot kérek elkészíteni, mert én 4 utalvánnyal többet fizettem ki a Coop-boltban az esetleges hibák, tévedések gyors javíthatósága érdekében. Idıs emberek részére az ajándékok kiosztását Mayer Gabrella és Bársony János vállalta. Aki nem jön el az ünnepségre, annak Reichert Anita és Almásiné Budai Melinda hétfıi nap kiviszi az ajándékokat.

9 Fontos mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a csomagban található utalványok itt Csehiben az Aranyhíd Coop Abc-ben vásárolhatók le december 31-ig. Ezt kérem az ünnepélyen is elmondani. Az étel-ital kiosztásánál a közcélú munkások segítésére is számítunk. Kránicz József Tibor képviselı: A fellépı színészeink kis mősorral készülnek. İk készpénzes számlával lesznek elszámolva? Kiss Miklós polgármester: Természetesen. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 123/2010 (XII.15.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Karácsonyi ünnepségrıl szóló tájékoztatást és az elvégzendı feladatok kiosztását elfogadja. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint 7. napirendi pont: Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának és Szervezeti Mőködési Szabályzatának elfogadása. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı: Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010 november hónapban tartott ellenırzéskor hiányosságokat találtak, melyeket 22 munkanapon belül pótolniuk kell. Ezért kellett sürgısségi indítványként napirendként tárgyalnunk ezt a két témát. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 124/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete határozatával elfogadja Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját. A Képviselı-testület egyhangú (5 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 125/2010.(XII.15.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Balatonboglár- Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 8. napirendi pont: Egyebek Kránicz József Tibor képviselı:

10 A bolt mellett árusító árusoktól szed-e az Önkormányzat helypénzt? Kiss Miklós polgármester: Helypénzt nem szedünk, csak az iparőzési adót szedjük be. Kránicz József Tibor képviselı: Hallomásból tudom, hogy Csere János megnyitotta a téglagalériáját, buszos csoportok érkeznek hozzá. İ fizet valamit ezért? Kiss Miklós polgármester: Nem tudok róla. Papíron az ott nem is létezik. Az építési osztályon valamilyen hiba történt. A pontos ügymenetet nem ismerem. Utolsó információm szerint építményadóra bejelentkezett hozzánk. Hogy, hogy intézte el a mulasztást, az nem tudom. Kránicz József Tibor képviselı: Fiatalok kérdezték tılem, hogy a klubhelyiséget használhatják-e? Kiss Miklós polgármester: Én annyit kértem, hogy egy felnıtt vállaljon felelısséget az ott történt dolgokért. Megfelelı felügyelet mellett mindent lehet. Kiss Miklós polgármester: December 29-én 14:00 órai kezdettel szeretnék meghívni mindenit az évbúcsúztató estebédünkre. Más napirendi pont nem lévén, az ülést bezárom. K.m.f. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

11 1. számú melléklet Ordacsehi Község Önkormányzat 15/2010. (XII. 17.) Kt. rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Preambulum Ordacsehi község a Balatontól délre a Somogyi Nagyberek / Fonyód és Balatonboglár közötti szakaszának / déli vonalán található. A település közlekedés szempontjából a 7-es fıútról, illetve az M7 autópálya Ordacsehi lehajtóján keresztül érhetı el. A község zsáktelepülés. Ordacsehi a vidéki életet szeretı és a balatoni táj szépségét kedvelı embereknek egyaránt nyújthat otthont és üdülési lehetıséget. A lakóhelyünk területén feltételezhetıen már az ıskorban is volt élet, mert régészeti kutatások a Zardavári berek és a Kisvárnak nevezett legelın erre utaló használati eszközök maradványait tárták fel. A község 1939-ben Orda és Balatoncsehi egyesítésébıl alakult ki, elıször Balatonújvár, majd a jelenleg is használatos Ordacsehi néven. Ordacsehi közigazgatásilag ig a Szılısgyöröki Körjegyzıséghez tartozott, majd ig önálló községi tanács mőködött a településen, ezt követıen pedig a Fonyódi Nagyközség társközsége lett. A községünk önálló önkormányzattal tıl rendelkezik és tıl ig év végéig polgármesteri hivatalt is mőködtetett. A Balatonboglár Város- és Ordacsehi Önkormányzata között 2008.január elsejétıl létrejött megállapodás alapján a jegyzıi feladatokat Balatonboglár Város Jegyzıje, a polgármesteri hivatal feladatait Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A helyi lakossággal való közvetlen kapcsolattartást, a helyben történı ügyintézést és ügyeik intézésének segítését ügyfélszolgálati irodánk teszi lehetıvé. BEVEZETİ A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - szervezetére és mőködési rendjére - a következı rendeletet alkotja: o ELSİ RÉSZ o o ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya l.

12 E rendelet hatálya Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületére (a továbbiakban: képviselı-testület), szerveire és az önkormányzat intézményeire terjed ki. o A választópolgárok részvétele az önkormányzásban 2. A képviselı-testület önálló önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés rendjét. o Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása 3. (1) Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az önkormányzat törzsvagyonát (forgalomképes, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon) tételes listáját a vagyoni rendelet melléklete tartalmazza. 4. A képviselı-testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben más finanszírozási mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerőtlen. 5. (1) A képviselı-testület a költségvetést önkormányzati rendeletben határozza meg az államháztartásról szóló törvény és az állami költségvetési törvény figyelembevételével melynek elfogadása két fordulóban történik. (2) A költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetét a jegyzı készíti elı és a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé. 6. (1) Az önkormányzat pénzügyi és számviteli feladatait megállapodás alapján Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. (2) Az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmény önállóan mőködı. A pénzügyi és számviteli feladatokat Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan mőködı intézmény a dologi kiadásait az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint, a Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatja fel. Az intézmény önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. (3) Az Önkormányzat készpénz kifizetéseit a Balatonboglári Polgármesteri Hivatal pénztárából látja el, a kifizetéseket az ügyfélszolgálati iroda havonkénti ellátmányból teljesíti. 1. Önkormányzat gazdálkodásának ellenırzése 7.

13 (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. (2) A saját önkormányzati intézmények pénzügyi ellenırzését a képviselı-testület látja el. A képviselıtestület gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl a Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI I. FEJEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A képviselı-testület 8. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Ordacsehi Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) (2) Az önkormányzat székhelye: 8635 Ordacsehi, Fı u.54. (3) A képviselı-testület polgármesteri hivatalt nem hoz létre. A polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A polgármesteri hivatal irányítása a megállapodásban foglaltak szerint történik. 9. (1) Az Önkormányzat jelképei a község címere, zászlója és a pecsét (2) Az Önkormányzat jelképeit, azok leírását és használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. (3) A polgármester, a jegyzı, a hivatal és a képviselı-testület köralakú bélyegzıjén a Magyar Köztársaság címere van a körívén pedig a következı felirat olvasható: a) Ordacsehi Község Polgármestere b)) Képviselı-testület (4) A képviselı-testület pecsétjét kell használni: - a képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyv hitelesítésére - a testület által adományozott okleveleken 10. Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításának és adományozásának rendjét külön rendelet szabályozza. 11.

14 A polgármester gondoskodik arról, hogy Ordacsehi Község lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A képviselı-testület bizottsága 12. (1) A képviselı-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságot választhat (2) A képviselı-testület 4 fıvel Ügyrendi Bizottságot hoz létre: (3) A bizottság által ellátandó feladatok részletes felsorolását az SZMSZ 2.sz. melléklete tartalmazza. (4) A bizottság a belsı mőködési szabályait az Ötv.és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg. (5) A bizottság tagjainak névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. (6) A képviselı-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetıleg az errıl szóló jelentésnek a képviselı-testület által történı elfogadásáig tart. 13. (1) Bizottsági tag, illetve bizottsági elnök személyére bármely képviselı javaslatot tehet. (2) A képviselı-testület a munkatervben meghatározza azokat az elıterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottsági állásfoglalással nyújthatók be a képviselı-testülethez. (3) A bizottság ülése nyilvános, csak azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekre az Ötv. kötelezıvé teszi. Döntéseirıl a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. (4) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottsági ülést a tagok többségének indítványára össze kell hívni. (5) Bármely képviselı javaslatot tehet a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselıt. (6) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megırizni. (7) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyre a testületi ülés jegyzıkönyvére vonatkozó szabályok az irányadók. A jegyzı a jegyzıkönyv egy példányát a Kormány általános hatáskörő területi szervéhez Közigazgatási Hivatalhoz 15 napon belül felterjeszti. A polgármester 14. (1) A polgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét. (2) A polgármester hivatali munkarendje heti 20 óra. Fogadóórája minden hónap elsı szerda óra.

15 (4) A polgármester megválasztásakor, majd azt követıen évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni, a helyi önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozati szabályai szerint. (5) A polgármester tisztségérıl a képviselı-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek vagy az Ügyrendi Bizottság Elnökének adhat át. A polgármester tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szőnik meg. A lemondás nem vonható vissza, az írásbeli nyilatkozatot a képviselı-testület következı ülésén ismertetni kell. A polgármester tisztségének megszőnést követı 8 munkanapon belül írásban átadja munkakörét az alpolgármesternek. 15. A polgármesternek a képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatai különösen: - segíti a képviselık munkáját - összehívja és vezeti a testület üléseit - képviseli az önkormányzatot - szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat - biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást a közakarat érvényesülését - gondoskodik a testület mőködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérıl, támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeit, kapcsolatot tart a helyi pártok, egyesületek, civil szervezetek vezetıivel. - a polgármester véleménye szerint önkormányzati érdeket sértı képviselıtestületi döntés ismételt megtárgyalását kezdeményezheti 16. A polgármester a bizottság mőködésével összefüggı fıbb feladatai: - indítványozhatja a bizottság összehívását - felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselıtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésrıl a képviselı-testület a következı ülésen határoz. - bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottság elnök összeférhetetlenségi ok jelzése alapján a kizárás kérdésérıl, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti. 17. (1) A képviselı-testület önálló hivatallal nem rendelkezik. A polgármesteri hivatal feladatait megállapodás alapján ellátó Balatonboglár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala irányítását a (2) bekezdésben foglaltak kivételével Balatonboglár Város Polgármestere végzi. (2) Az Ordacsehi polgármester a) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait Ordacsehi Község Önkormányzata munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, véleményezi a hivatali feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal ügyrendjét;

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben