A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek"

Átírás

1 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal

2 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete: - információs oldal, - döntést elıkészítı (indokolási) rész, - határozati javaslat, - függelékek,. I. Az elıterjesztések tartalmi követelményei 2. Az elıterjesztés információs oldala tartalmazza: - az elıterjesztést tárgyaló testület megnevezését, a testületi ülés idıpontját, - az elıterjesztés tárgyát, - az elıterjesztı nevét, tisztségét, - az elıkészítést végzı elıadó nevét, beosztását. (a testületi ülés idıpontját, valamint az elıterjesztés tárgyát és elıterjesztıjét a munkaterv, elıadóját a fıjegyzı határozza meg.) 3. A döntést elıkészítı (indokolási) rész tartalmazza: - az elızményt, a kitőzött célt, a megoldandó feladatot, tényállást, az alkalmazandó jogszabályt, - a reális döntési alternatívákat és azok várható következményeit, - az egyes alternatívák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet, és a megvalósítást követıen felmerülı mőködési kiadások mértékét és forrását, - az alternatívák rangsorolását. 4. A határozati javaslat: - logikusan épüljön az elıterjesztés döntést elıkészítı részének megállapításaira, - tartalmazza a döntés teljes szövegét, határidı és felelıs megjelölésével, - rendelkezzen az elıterjesztés tárgyával összefüggı korábbi testületi határozat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezésérıl. 5. Függelék, melléklet: - a tárgyalt téma teljesebb megismerését és megalapozottabb értékelését segítik az elıterjesztés döntést elıkészítı részéhez kapcsolódó függelékek (statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege, jogszabálykivonatok, stb.), - a határozati javaslat melléklete az elfogadásra javasolt, hosszabb terjedelmő felsorolás, szerzıdés, megállapodás, alapító okirat, koncepció, stb. teljes szövegét tartalmazza. 39. oldal

3 II. Az elıterjesztések formai követelményei 1. Az elıterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal együtt, a függelékek és nélkül - nem lehet több 10 oldalnál. A terjedelmi korlátok túllépéséhez a fıjegyzı engedélye szükséges. 2. Az elıterjesztéseket A/4-es nagyságban kell készíteni, ügyelve az áttekinthetı, tagolt formára, a következık szerint: - formátum: MS Word (MS Excel táblázat esetén) - betőméret: 12 pontos - betőtípus: Times New Roman - margók: bal: 2,5 cm jobb: 2,5 cm felsı: 2,5 cm alsó: 2,5 cm - sortávolság: normál (1) - sorkizárt 3. Törekedni kell a közérthetıségre és a jogszabály által meghatározott fogalmak használatára. 4. A végrehajtás határidejét év, hó, nap megjelöléssel kell meghatározni és ezen a döntésben megjelölt célok megvalósulásának, a végrehajtásról történı beszámolásnak az idıpontját kell érteni. (Ha a végrehajtás egy intézkedéssel elintézhetı, alkalmazni lehet a következı szókitételeket: "intézkedés kiadására", "aláírásra", stb.) 5. Hosszabb távra szóló feladatok végrehajtására alkalmazható a "folyamatos" határidı megjelölése, de ebben az esetben meg kell határozni a végrehajtásról szóló végsı, és szükség szerint az idıközi jelentéstétel határidejét is. 6. A döntés végrehajtásáért lehetıleg egy felelıst kell megjelölni, több felelıs esetén meg kell jelölni a koordinálásért felelıs személyt. III. Az elıterjesztések elıkészítésének eljárási szabályai 1. Az elıterjesztések elıkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az egyeztetésekért a napirend elıadója a felelıs. 2. A munkatervben nem szereplı elıterjesztések testület elé viteléhez a közgyőlés elnökének az engedélye szükséges. 3. Az elıterjesztéseket - az elızetes egyeztetések után - a testület munkatervében megjelölt határidıre kell az elıterjesztés kísérılapjával együtt - a fıjegyzınek törvényességi felülvizsgálatra benyújtani. A határidı elmulasztását az elıadó köteles megindokolni. 40. oldal

4 4. A fıjegyzı az aljegyzı közremőködésével - a napirend elıadójának felelısségét nem érintve - vizsgálja az elıterjesztés törvényességét. A törvényességi ellenırzésre benyújtott elıterjesztést az elıadó közvetlen felettese, az ágazati munkamegosztás szerint illetékes jogász, valamint a költségvetést érintı elıterjesztés esetén a Gazdasági Fıosztály vezetıje ellenırzi, és eltérı véleményét az elıterjesztéshez mellékeli. Az elıadó az elıterjesztéshez rövid sajtó kivonatot is készít. 5. Az elıadó az észrevételek alapján köteles az anyagot 2 napon belül átdolgozni és ismételten bemutatni úgy, hogy az a postázásra megjelölt határidı betartását nem zavarhatja. 6. Az elıterjesztés sokszorosításáról az elıadó gondoskodik. 7. Testületi ülés elıtt vagy annak szünetében csak a közgyőlés elnökének engedélyével lehet elıterjesztést kiosztani. IV. A közgyőlési anyagok postázása és közzététele 1. A közgyőlés meghívóját és az elıterjesztéseket a közgyőlés tagjainak elektronikus úton kell megküldeni. Alakuló ülés esetén papíralapú postázás történik. 2. A közgyőlési anyag elıadójának a postázáshoz az aláírást követıen haladéktalanul, de legkésıbb a munkatervben szereplı postázási határidıig a következıket kell az Önkormányzati Osztály rendelkezésére bocsátania: a) az elıterjesztést 35 példányban (ettıl való eltérést a fıjegyzı engedélyezhet). A papíralapú elıterjesztés határidıre történı postázásáért az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje a felelıs. b) az elıterjesztést az elektronikus postázáshoz a II.2. pontban jelzett formátumban ban vagy floppyn. Az Önkormányzati Osztály rendszerezést követıen gondoskodik az elektronikus postázásról. c) a külön meghívandó személyek és szervezetek név, tisztség, beosztás és postázási cím megjelölésével - megnevezését, a részükre megküldendı anyagok egyidejő átadásával. A meghívottak megjelenését az elıadó köteles egyeztetni és ennek eredményérıl az elıterjesztıt és az Önkormányzati Osztályt tájékoztatni. 3. A közzététel részletes szabályait a fıjegyzı határozza meg. 41. oldal

5 V. Egyes elıterjesztésekre vonatkozó külön szabályok 1. A közgyőlés bizottságai és tanácsnokai által készített elıterjesztéseknél a következı belsı szervezeti egység vezetıi a felelısek azért, hogy az elıterjesztés a postázási szabályoknak megfelelıen az Önkormányzati Osztály rendelkezésére álljon: Bizottságok: Egészségügyi és Szociális Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Környezetvédelmi Bizottság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Mezıgazdasági Bizottság - Gazdasági Fıosztály Mővelıdési Oktatási és Sport Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság - Elnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi - Elnöki Titkárság Bizottság Pénzügyi Bizottság - Gazdasági Fıosztály Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Ügyrendi és Regionális Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Tanácsnokok: Foglalkoztatási Tanácsnok: Gyermek-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka: Kistelepülési Tanácsnok: Közigazgatási Tanácsnok: Szociális Ügyek Tanácsnoka - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály - Elnöki Titkárság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály 2. Önkormányzati intézmény vagy külsı szervezet beszámolása esetén az elıterjesztést papíralapú és elektronikus formában is kérni kell, amelynek formai követelményeirıl az érintett belsı szervezeti egység vezetıje egyeztet az elıterjesztıvel. Amennyiben szükséges az érintett belsı szervezeti egység vezetıje köteles az elıterjesztéshez kiegészítı jelentést, határozati javaslatot készíteni. Felelıs továbbá azért is, hogy az elıterjesztés a postázási szabályoknak megfelelıen az Önkormányzati Osztály rendelkezésére álljon. VI. Egyéb rendelkezések 1. A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtása: a) A testületi határozatokról szám- és betőrendes nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján figyelemmel kell kísérni a végrehajtást. b) A határozat végrehajtásáról a megjelölt határidı lejártát követı ülésen a határozat tárgya szerint illetékes belsı szervezeti egység jelentése alapján kell beszámolni úgy, hogy az alkalmas legyen a végrehajtás érdemi értékelésére. 42. oldal

6 c) A határozat végrehajtásáról készített jelentés tartalmazza a határozat további sorsára vonatkozó javaslatot (hatályban tartás, módosítás, hatályon kívül helyezés) is. d) Amennyiben a határozat végrehajtásának akadálya volt, akkor ismertetni kell, hogy azt miért nem lehetett elhárítani és javaslatot kell tenni a határozat módosítására vagy kiegészítésére. 2. A közgyőlés elnökének engedélye szükséges a munkatervben meghatározott elıterjesztések testület elé terjesztésének az elhalasztásához. 3. E mellékletben foglalt szabályokat az állandó bizottságok vonatkozásában az V.1. pontban jelzett belsı szervezeti egységeknek - értelemszerően kell alkalmazni. 43. oldal

7 ELİTERJESZTÉS KÍSÉRİ LAPJA Elıterjesztés tárgya:.... Elıterjesztı neve: Elıadó neve:... Az elıterjesztés aláírás elıtti ellenırzése: a) vezetıi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. elıadó (fı)osztályvezetıje b) pénzügyi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. pénzügyi fıosztály c) jogi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. ágazatilag illetékes jogász d).. ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom (fı)osztályvezetı Fenti szakvélemények, és az elıterjesztés törvényességi felülvizsgálata alapján az elıterjesztés aláírását javasolom. Tatabánya, Egyetértek: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Tatabánya, Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 44. oldal

8 A személyi ügyekben követendı választási szabályok 3. sz. melléklet I. Egy megválasztandó személy esetén: 1. A jelöltekre a nevük ABC betőrendes sorrendje szerint kell szavazni. 2. Érvényes és eredményes az a választási forduló, amely során a megválasztott közgyőlési tagok közül legalább 21 fı - minısített többség - 1 jelölt mellett szavazott. 3. Amennyiben 2 jelölt közül egyik sem érte el a minısített többséget, akkor a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. 4. Amennyiben 3 vagy több jelölt közül a jelöltek egyike sem kapta meg a minısített többséget, akkor a választás érvényes, de eredménytelen. Ebben az esetben - ha jogszabály nem tiltja - második választási fordulót kell tartani. A második választási fordulóban azonban jelöltként csak a 2 legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat. Ha a jelöltek között van olyan második, harmadik vagy további jelölt, akiknek a szavazatszáma megegyezett, akkor a közgyőlés közbeesı szavazással - egyszerő többséggel - dönti el, hogy közülük ki lesz a második jelölt. 5. A második választási forduló eredménytelensége esetén a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. II. Több megválasztandó személy esetén (kislista) 1. A jelöltekre a nevük ABC betőrendes sorrendje szerint kell szavazni. 2. A közgyőlés a jelöltként induló személyek közül kislistás rendszer szerint dönt a megválasztott személyekrıl. 3. A közgyőlés - a jogszabályi elıírásokat figyelembe véve - meghatározza, mennyi lehet a betölthetı helyek száma, illetve hány személy választható (mandátum). 4. Érvényes és eredményes a választás azon jelöltek esetében, akik megkapták a minısített többséghez szükséges számú szavazatot. Mandátumot a szavazatszám nagyságrendjének megfelelıen szereznek. 5. Érvényes, de eredménytelen a szavazás akkor, ha egyik jelölt sem kapta meg a minısített többséghez szükséges számú szavazatot. 6. Amennyiben a meghatározott számú mandátumnál több jelölt kap minısített többségő, egyezı számú szavazatot, akkor az érintettek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ekkor megválasztottnak az a jelölt tekinthetı - a megállapított mandátumszám eléréséig - aki a legtöbb, de legalább a minısített többséghez szükséges számú szavazatot megkapta. 45. oldal

9 7. Érvényes és részben eredményes a szavazás akkor, a/ ha az elsı választási forduló során a meghatározott mandátumnál kevesebb számú jelölt éri el a minısített többséghez szükséges számú szavazatot, valamint akkor b/ ha a szavazategyenlıség miatt tartott újabb választási forduló során sem kapott a II/3. pontban meghatározott számú jelölt a minısített többséghez szükséges számú szavazatot, ezért a mandátum betöltetlen marad. 8. Eredménytelen, illetve részben eredményes szavazás esetén a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. 46. oldal

10 4. sz. melléklet A szavazás eredményének rögzítésére és a hangfelvételre vonatkozó szabályok I. A szavazás eredményének rögzítése és a hangfelvétel rendje 1. A közgyőlés ülésérıl a) a Megyei Önkormányzat Székházában a Mikro Voks Intelligens szavazatszámláló és konferencia rendszerrel digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról felvételt b) kihelyezett helyszínen magnófelvételt kell készíteni. 2. A közgyőlés nyilvános és zárt ülésérıl külön-külön készül szavazási- és hangfelvétel. 3. A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontjában megjelölt érintett, ha nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez, a hangfelvételt meghallgatásának, illetve felszólalásának jegyzıkönyvben rögzített idıtartamára ki kell kapcsolni. 4. A közgyőlés nyilvános ülésérıl - az önkormányzati hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és egyéb médiák tudósítói is készíthetnek hang- és videofelvételt. II. A felvételek tárolásának és megırzésének rendje 1. Az önkormányzati hivatal által készített felvételeket és a felvételekrıl készült archiválásokat (a továbbiakban: adathordozók) az Önkormányzati Osztály a jegyzıkönyv tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és a szerkesztett jegyzıkönyv elkészülte után a keletkezést követı év március 31-éig megküldi a megyei levéltárnak. III. A felvételek felhasználásának rendje 1. A közgyőlés mőködését rögzítı adathordozók adatai a jegyzıkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetıek és visszahallgathatóak. 2. A zárt ülésrıl készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzıkönyvébe betekintésre jogosultak ismerhetik meg. 3. A sajtó és egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv-nek a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályai, a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. tv. és a sajtóról szóló évi II. tv. rendelkezései az irányadóak. 47. oldal

11 5. sz. melléklet A tanácsnokok részletes feladatai I. A foglalkoztatási tanácsnok feladatai 1. Képviseli a megyei önkormányzatot a Megyei Munkaügyi Tanácsban. 2. Tevékenysége során: - együttmőködik a foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség visszaszorítása érdekében a települési önkormányzatokkal, az érdekképviseletekkel és a szakhatóságokkal; - figyelemmel kíséri a munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen a megyei önkormányzat által fenntartott szakképzı intézmények elméleti és gyakorlati képzését, - szorgalmazza a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összhangjának megteremtését. II. A gyermek-, ifjúsági és civil szervezetek tanácsnoka feladatai 1. Figyelemmel kíséri a megyében mőködı gyermek-, ifjúsági és egyéb társadalmi szervezetek, intézmények munkáját, mőködését, azokkal kapcsolatot tart. 2. Elkészíti és a közgyőlés elé terjeszti a megye ifjúságpolitikai koncepcióját, annak elfogadása után figyelemmel kíséri és segíti megvalósulását; annak állásáról évente tájékoztatja - a két ülés közötti elıterjesztés keretében - a közgyőlést. 3. Kezdeményezi a megye civil szervezeteivel egy állandó fórum létrehozását és annak létrejötte után a közgyőlés elnökének megbízásából képviseli azon a megyei önkormányzatot. 4. Együttmőködik a hasonló feladatokat ellátó helyi, települési önkormányzatokkal, érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel. 5. Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesülését, az érdekvédelmet és az érdekérvényesülést. 6. A feladatkörébe tartozó ügyekben együttmőködik a közgyőlés bizottságaival. 7. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait, azok kezelését és feltételrendszerét. 48. oldal

12 III. A kistelepülési tanácsnok feladatai 1. A községek helyzetének figyelemmel kísérése, érdekeinek feltárása, képviselete. 2. A községeket érintı térségi feladatok megoldásában való közremőködés, ezen belül: - a hátrányos helyzető térségek segítése, - a községek részére információnyújtás, módszerbeli segítségadás, - az együttmőködés, a rendszeres kapcsolattartás segítése a megyei és az érintett önkormányzatok között, - a községeket érintı koordináció segítése, - koncepciók, programok kidolgozásában, azok megvalósításában való közremőködés. IV. A közigazgatási tanácsnok feladatai 1. Figyelemmel kíséri a közigazgatásra vonatkozó törvényalkotási folyamatot és ennek alapulvételével segíti az önkormányzati rendelet-alkotást. 2. Tájékoztatja a közgyőlést az önkormányzatot érintı törvényalkotási ütemtervrıl. V. A szociális ügyek tanácsnoka feladatai 1. Kapcsolatot tart a megyében mőködı szociális intézményekkel, figyelemmel kíséri azok munkáját, mőködését. 2. Figyelemmel kíséri a megye szociálpolitikai koncepcióját, segíti megvalósulását, annak állásáról évente tájékoztatja a közgyőlést. 3. Figyelemmel kíséri a szociális területre vonatkozó törvényalkotási folyamatot, ennek alapul vételével segíti az önkormányzat munkáját. 4. Szociális területen együttmőködik a helyi, települési önkormányzatokkal, az érdekképviseletekkel, a kormányzati szervekkel. 5. Együttmőködik a közgyőlés egészségügyi és szociális bizottságával. 49. oldal

13 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben elıkészítik a közgyőlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik és ellenırzik a döntések végrehajtását. 2. Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyőlés gazdasági programját és munkatervét. 3. Tevékenységi területüket illetıen véleményezik a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendeletet. 4. Választási idıszakonként legalább 1 alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyőlésnek. 5. Döntenek a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében. 6. Ellenırzik a Hivatal döntések elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint kezdeményezik a közgyőlés elnökének intézkedését. 7. Javaslatot tehetnek a közgyőlés által adományozható kitüntetı díjakra. 8. Javaslatot tehetnek a közgyőlés által alapított közalapítványok, alapítványok kuratóriumi elnökeinek, tagjainak megbízására, illetve annak visszavonására. 9. Véleményezik a közfeladat önkéntes vállalására vonatkozó javaslatot. 10. A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttmőködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak. 11. Kezdeményezhetik a közgyőlés elnökénél a megyei népszavazás elrendelését. 12. Gyakorolják a közgyőlés által átruházott feladat- és hatásköröket. 13. Figyelemmel kísérik és munkájuk során hasznosítják az Európai Unióval kapcsolatos információkat, kiemelten az Európai Uniós pályázati lehetıségekre. 50. oldal

14 I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok feladatkörébe nem tartozó, a megye területét érintı szociális feladatokat, arra vonatkozóan megoldási javaslatokat dolgoz ki és hangol össze. 2. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények mőködését, arra vonatkozó javaslatot dolgoz ki. 3. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 4. Elemzi az egészségügyi és a szociális ellátás helyzetét, a felmerülı szükségletek kielégítését, arra feladattervet dolgoz ki. 5. Figyelemmel kíséri a szociális területen mőködı módszertani csoport tevékenységét az ellenırzési és a szakmai koordinációs feladatok ellátásában. 6. Figyelemmel kíséri a megye népegészségügyi helyzetét. 7. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 8. Segíti a megye tudományos életének fejlesztését, az intézményekben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzését. 9. A közgyőlés elnökének felkérése alapján részt vesz az intézményvezetıi pályázatokat értékelı bizottság munkájában. 10. Véleményezi az ágazati fejlesztési koncepciókat, szakmai programokat. II. KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri a megye környezeti állapotát, a környezet és a természet védelmének megyét érintı feladatait. Az állapotelemzésre alapozottan meghatározza a megye épített és természeti környezete védelme, alakítása érdekében teendı intézkedéseket, elısegíti, hogy azok megvalósításában az érdekelt, érintett szervezetek együttmőködjenek. 2. Részt vesz a megyei környezet- és természetvédelmi program megalkotásában, koordinálja és figyelemmel kíséri annak megvalósítását. 3. Segíti a megyei területfejlesztési koncepció és a ráépülı programok, fejlesztések megfogalmazásánál, megvalósításánál a környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítését, a területfejlesztési eszközökkel kezelhetı környezet- és természetvédelmi célok, feladatok meghatározását, megvalósítását. 4. Kezdeményezi, illetve közremőködik a térségi, regionális környezet- és természetvédelmi problémák kezelését célzó programok elıkészítésében, szorgalmazza az ezekhez kapcsolódó szervezeti, területi és forrás koordinációt. 51. oldal

15 5. Közremőködik a területi információs rendszer kialakításában, elısegíti az annak részét képezı környezet- és természetvédelmi információs alrendszer kialakítását, mőködtetését. 6. Segítséget nyújt a települési önkormányzatok környezet- és természetvédelemmel összefüggı tevékenységének ellátásában. Segíti a települési környezetvédelmi programok megalkotását, véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatokat ellátó bizottságaival, együttes üléseket kezdeményez. 7. Folyamatosan tájékozódik a környezet- és természetvédelmi célok megvalósítását segítı pénzügyi forrásokról, pályázati lehetıségekrıl és közvetíti ezeket az információkat az érintettek, az érdekeltek felé. 8. Tájékozódik a megye környezeti állapotát jelentısen befolyásoló gazdálkodó szervezetek tevékenységérıl, fejlesztési elképzeléseirıl, ehhez kapcsolódóan véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz. 9. Együttmőködik a környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó és felvállaló szervezetekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel. 10. Koordinatív szerepet tölt be a központi szervek és a helyi önkormányzatok között. 11. Közremőködik a szakmai ismeretek bıvítését, az információcserét és a tájékozódást elısegítı konferenciák, fórumok szervezésében. III. MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁG 1. Állást foglal a közgyőlés középtávú programjának a terület- és vidékfejlesztést, valamint a foglalkoztatást érintı részeirıl. 2. Javaslatot tesz a megyei és a regionális területfejlesztési szerveknek (Megyei Területfejlesztési Tanács) az agrár- és vidékfejlesztés kérdéseiben, aktívan közremőködik a Tanács elé kerülı javaslatok kidolgozásában, illetve véleményezi a szakmai és az összefoglaló anyagokat. 3. Kapcsolatot tart a megyében mőködı agrárszakigazgatási szervekkel (FVM Hivatala, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı Állomás, Földhivatal, stb.), elıkészíti, illetve véleményezi ezen szerveknek a közgyőlés részére adandó tájékoztatóját. Közremőködik az agrárszakigazgatási szervek és a települési önkormányzatok közötti információs kapcsolatok szervezésében, illetve az információ továbbításában. 4. Tájékozódik az agrárfoglalkoztatási kérdésekben, különösen a kedvezıtlen adottságú térségek foglalkoztatási viszonyainak elemzésében, a változtatáshoz szükséges fejlesztési feladatok meghatározásában. Tájékozódik a mezıgazdasági kistermelık helyzetérıl, problémáiról, közvetít azok megoldása érdekében. 52. oldal

16 5. Szervezi az együttmőködést az agrárkamara megyei szerveivel és az agrárvédelmi szervekkel, koordinálja az együttmőködési állapodásból eredı megyei önkormányzati feladatok végzését. 6. Felkérés esetén segítséget nyújt az FVM Hivatalnál az agrártámogatási pénzeszközök elosztására vonatkozó elvek kialakításában, javaslatot tesz kiemelten támogatandó feladatokra, illetve elızetesen állást foglal a támogatások odaítélésérıl. 7. A közgyőlés állandó bizottságaival együttmőködve figyelemmel kíséri az oktatási intézmények (különösen a megyei önkormányzat által fenntartott középfokú intézmények) agrárszakoktatási tevékenységét, javaslatot tesz a képzési, továbbképzési feladatokra, a tangazdaságok mőködtetésére és fejlesztésére. 8. Közremőködik termelési bemutatók, térségi agrárfórumok szervezésében, koordinálásában, kiadványok megjelentetésében. IV. MŐVELİDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat mővelıdési, közszolgáltatási feladatainak a megvalósulását, annak helyzetét és feltételrendszerét. 2. Ellenırzi a megyei fenntartású mővelıdési intézmények tevékenységét, mőködését. 3. Közremőködik a közgyőlés négyéves programjának a mővészeti, tudományos és közmővelıdési feladatokkal összefüggı részének elıkészítésében. 4. Közremőködik a megye kulturális értékeinek védelmében, az alkotó mővészet, a lakossági mővelıdés, a tudományos tevékenység, a különféle kiadványok megjelentetésének támogatásában, valamint a megye szellemi-humán értékeinek gyarapításában. 5. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 6. Közremőködik a több települést érintı körzeti jellegő közmővelıdési szolgáltatások szervezésében, elısegíti az önkormányzatok közötti együttmőködést a fenntartói és a szakmai érdekek összehangolása érdekében. 7. Gondoskodik a mindenkori kulturális alap és az egyéb támogatások felosztásáról és ellenırzi azok felhasználását. 8. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 9. A közgyőlés elnökének felkérése alapján részt vesz az intézményvezetıi pályázatokat értékelı bizottság munkájában. 53. oldal

17 10. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat közszolgáltatási feladatait, azok helyzetét, feltételrendszerét az alábbi szakterületeken: a/ közoktatás és nevelés, b/ gyógypedagógia, c/ az iskolarendszerő szakképzés, d/ a pedagógiai szakmai szolgáltatás és a szakszolgálatok, e/ az iskolai testnevelés és diáksport, valamint a sportigazgatás. 11. Ellenırzi a közszolgáltatást végzı intézmények tevékenységét, mőködését. 12. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 13. Javaslatokat dolgoz ki az egyes közszolgáltatási feladatok fejlesztésére. 14. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 15. Gondoskodik az ágazathoz tartozó közszolgáltatások fejlesztését és egyéb célokat szolgáló alapok és támogatások felosztásáról, ellenırzi azok felhasználását. 16. Elıkészíti, kezdeményezi és ösztönzi az ágazathoz tartozó közszolgáltatások ellátásában közremőködı önkormányzatok és szervezetek együttmőködési megállapodását (tankötelezettség teljesítése, fogyatékosok óvodai és iskola ellátása, gondozása és fejlesztése, az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása, középfokú iskolák és szakképzı intézmények közötti munkamegosztás). 17. Közremőködik a megyei intézkedési terv, valamint a megyei közoktatási terv kidolgozásában és azok korszerősítésében. 18. Közremőködik a megye sportpolitikai - testnevelés, diák- és szabadidısport, verseny- és élsport, utánpótlás-nevelés, természetjárás, turizmus - fejlesztési koncepciójának kidolgozásában. 19. Meghatározza a verseny- és diáksport egyesületek, diáksportkörök, megyei sportági szakszövetségek támogatásának elveit. 20. Támogatást nyújt és együttmőködik a közgyőlés célkitőzéseivel összhangban az illetékességi területén tevékenykedı testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel. 21. Segíti a megye területén mőködı testnevelési, diák-, szabadidı- és versenysport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét; közremőködik eseményeik lebonyolításában. 22. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények mőködését, arra vonatkozó javaslatot dolgoz ki. 54. oldal

18 V. NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG 1. Együttmőködik a területi kisebbségi önkormányzatokkal. 2. Elemzi és értékeli a megyében élı kisebbségek társadalmi helyzetét, jogainak érvényesülését a kisebbségek területi önkormányzataival és a kisebbségek megyei szövetségeinek bevonásával. 3. Igény szerint segíti a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek munkáját, közremőködik a területi és a helyi rendezvényeik szervezésében. 4. Szervezi a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Napokat. 5. Összehangolja az önkormányzati döntéseket és a kisebbségi érdekeket. 6. Áttekinti a nemzetiségi anyanyelvi óvodák, iskolák és kulturális intézmények helyzetét támogatást nyújt részükre. 7. Koordinálja a nemzeti és etnikai kisebbségi feladatok ellátását segítı saját pénzalapok felhasználását, információt biztosít a települési önkormányzatoknak az ezzel összefüggı országos és megyei pályázati lehetıségekrıl. 8. Ellátja a kisebbségi törvénybıl adódó koordinációs feladatokat a megyében, szakmai segítséget nyújt az érintett települési önkormányzatok ilyen irányú munkájához, az esélyegyenlıtlenséget kiküszöbölı intézkedések megtételéhez. 9. Vállal és ellát menedzselési feladatokat. 10. Közremőködik a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, szokásainak és hagyományainak megırzésében és gyarapításában. 11. Támogatja és kezdeményezi a nemzetiségi kisebbségek anyanemzetekkel történı kapcsolatépítését. VI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG 1. Igény szerint segíti a települési önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak kialakítását. 2. Évenként áttekinti a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, elemzi azokat és - ha indokolt - javaslatot tesz e kapcsolatok jellegének, tartalmának átalakítására, bıvítésére, csökkentésére, a kapcsolat megszőntetésére. 3. Kezdeményezi új kapcsolatok kialakítását. 4. Folyamatosan figyelemmel kíséri, milyen eredmények származnak a különbözı nemzetközi szervezetekhez való társulásból, illetve tagsági viszonyból, errıl tájékoztatja a közgyőlést. 55. oldal

19 5. Elıkészíti az együttmőködési megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok érvényesülését. 6. Közremőködik az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történı összehangolásában, az idegenforgalmi értékek feltárásában, a bemutatás propagálásában. 7. Közremőködik a kiemelt üdülıkörzetek fejlesztési koncepciójáról szóló vélemény kialakításában. 8. Részt vesz az idegenforgalom helyi fejlesztési terveinek kialakításában és az idegenforgalom alakulásának elemzésében. VII. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1. Közremőködik a megyei önkormányzat éves költségvetésérıl és zárszámadásáról szóló rendelet elıkészítésében. 2. Javaslatot tesz a közgyőlés felé a megyei önkormányzati intézmények és gazdálkodó szervezetek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére. 3. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati intézmények pénzügyi gazdálkodását. 4. A közgyőlés döntése alapján ellenırzést végez bármely megyei önkormányzati intézménynél és annak eredményérıl, tapasztalatairól tájékoztatást ad a közgyőlésnek. 5. Megvizsgálja más bizottságok döntéseinek pénzügyi, költségvetési kihatásait, és annak eredményét a bizottság elnöke a közgyőlés ülésén ismerteti. 6. Ellenırzi az elfogadott költségvetés, a megyei önkormányzati vagyon törvényes, célszerő felhasználását. 7. Véleményezi a hitel felvételére, a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó javaslatokat. 8. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 9. Vizsgálja a normatív, a cél- és a címzett állami hozzájárulások, támogatások elszámolását. 10. Ellenırzi és értékeli a megyei önkormányzat (illetve jogelıdje) által nyújtott kölcsönök, támogatások, létrehozott alapok szabályszerő hasznosulását, felhasználását. 11. Évente felülvizsgálja a megyei önkormányzat vagyonleltárát. 12. Fegyelmi eljárás megindítására tesz javaslatot, ha ellenırzése, vizsgálata során súlyos szabálytalanságot tár fel. 13. Értékhatártól függetlenül véleményt nyilvánít a közgyőlés hatáskörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó ügyleteknél. 56. oldal

20 14. Közremőködik a megyei önkormányzati vagyonnal történı gazdálkodás szabályainak kidolgozásában, elızetesen véleményezi a megyei önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatot. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati vagyon hatékony mőködését, a vagyon megóvását és fejlesztését. 15. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzatnál a költségvetési bevételek (különös tekintettel a saját bevételekre) és a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, valamint értékeli az elıidézı okokat. 16. Javaslatot készít a költségvetés általános és céltartalékának felhasználására és döntésre elıkészíti azt. 17. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat tulajdonosi érdekeltségével mőködı gazdasági társaságok tevékenységét, javaslatot tesz az adózott eredmény felhasználási módjára. 18. A közgyőlés elnökének felkérése alapján részt vesz az intézményvezetıi pályázatokat értékelı bizottság munkájában. 19. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. VIII. TÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 1. Összehangolja a megyét, illetve a több települési önkormányzatot érintı területfejlesztési, területrendezési feladatokat. 2. Összehangolja a megyei önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait. 3. Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról, ennek megfelelıen részt vesz a megyei önkormányzat különbözı idıtávú terület- és településfejlesztési koncepcióinak, programjainak kidolgozásában. 4. A Megyei Területfejlesztési Tanács tevékenységérıl, annak mőködésérıl a tanács elnökétıl és a munkaszervezete vezetıjétıl évente tájékoztatást kér. 5. Vizsgálja, összehangolja és figyelemmel kíséri az infrastruktúra, az ellátás és a szolgáltatások helyzetét, javaslatot tesz a területi különbségek mérséklésére, a szolgáltatások fejlesztésére, mőködtetésére. 6. Javaslatot tesz a területfejlesztésre, a területrendezésre és a mőemlékvédelemre elkülönített pénzalapokra, azok célszerő felhasználására, pályázatokon való részvételre. 7. Kidolgozza a vállalkozást élénkítı megyei önkormányzati elképzeléseket és javaslatot tesz azok bevezetésére, majd elemzi és értékeli annak hatását, megvalósulását. 8. A delegáltjain keresztül részt vesz a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési és beruházási tevékenységében. 57. oldal

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II.

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: 2011. ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. ÜTEM) MELLÉKLET: E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/313/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

3. Az Ör. 27. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép : (2) A polgármester az éves zárszámadás útján évente beszámol a vagyonállapotról.

3. Az Ör. 27. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép : (2) A polgármester az éves zárszámadás útján évente beszámol a vagyonállapotról. Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2011. (IV.1) önkormányzati rendelete a Pomáz Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben