A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek"

Átírás

1 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal

2 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete: - információs oldal, - döntést elıkészítı (indokolási) rész, - határozati javaslat, - függelékek,. I. Az elıterjesztések tartalmi követelményei 2. Az elıterjesztés információs oldala tartalmazza: - az elıterjesztést tárgyaló testület megnevezését, a testületi ülés idıpontját, - az elıterjesztés tárgyát, - az elıterjesztı nevét, tisztségét, - az elıkészítést végzı elıadó nevét, beosztását. (a testületi ülés idıpontját, valamint az elıterjesztés tárgyát és elıterjesztıjét a munkaterv, elıadóját a fıjegyzı határozza meg.) 3. A döntést elıkészítı (indokolási) rész tartalmazza: - az elızményt, a kitőzött célt, a megoldandó feladatot, tényállást, az alkalmazandó jogszabályt, - a reális döntési alternatívákat és azok várható következményeit, - az egyes alternatívák megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet, és a megvalósítást követıen felmerülı mőködési kiadások mértékét és forrását, - az alternatívák rangsorolását. 4. A határozati javaslat: - logikusan épüljön az elıterjesztés döntést elıkészítı részének megállapításaira, - tartalmazza a döntés teljes szövegét, határidı és felelıs megjelölésével, - rendelkezzen az elıterjesztés tárgyával összefüggı korábbi testületi határozat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezésérıl. 5. Függelék, melléklet: - a tárgyalt téma teljesebb megismerését és megalapozottabb értékelését segítik az elıterjesztés döntést elıkészítı részéhez kapcsolódó függelékek (statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege, jogszabálykivonatok, stb.), - a határozati javaslat melléklete az elfogadásra javasolt, hosszabb terjedelmő felsorolás, szerzıdés, megállapodás, alapító okirat, koncepció, stb. teljes szövegét tartalmazza. 39. oldal

3 II. Az elıterjesztések formai követelményei 1. Az elıterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal együtt, a függelékek és nélkül - nem lehet több 10 oldalnál. A terjedelmi korlátok túllépéséhez a fıjegyzı engedélye szükséges. 2. Az elıterjesztéseket A/4-es nagyságban kell készíteni, ügyelve az áttekinthetı, tagolt formára, a következık szerint: - formátum: MS Word (MS Excel táblázat esetén) - betőméret: 12 pontos - betőtípus: Times New Roman - margók: bal: 2,5 cm jobb: 2,5 cm felsı: 2,5 cm alsó: 2,5 cm - sortávolság: normál (1) - sorkizárt 3. Törekedni kell a közérthetıségre és a jogszabály által meghatározott fogalmak használatára. 4. A végrehajtás határidejét év, hó, nap megjelöléssel kell meghatározni és ezen a döntésben megjelölt célok megvalósulásának, a végrehajtásról történı beszámolásnak az idıpontját kell érteni. (Ha a végrehajtás egy intézkedéssel elintézhetı, alkalmazni lehet a következı szókitételeket: "intézkedés kiadására", "aláírásra", stb.) 5. Hosszabb távra szóló feladatok végrehajtására alkalmazható a "folyamatos" határidı megjelölése, de ebben az esetben meg kell határozni a végrehajtásról szóló végsı, és szükség szerint az idıközi jelentéstétel határidejét is. 6. A döntés végrehajtásáért lehetıleg egy felelıst kell megjelölni, több felelıs esetén meg kell jelölni a koordinálásért felelıs személyt. III. Az elıterjesztések elıkészítésének eljárási szabályai 1. Az elıterjesztések elıkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az egyeztetésekért a napirend elıadója a felelıs. 2. A munkatervben nem szereplı elıterjesztések testület elé viteléhez a közgyőlés elnökének az engedélye szükséges. 3. Az elıterjesztéseket - az elızetes egyeztetések után - a testület munkatervében megjelölt határidıre kell az elıterjesztés kísérılapjával együtt - a fıjegyzınek törvényességi felülvizsgálatra benyújtani. A határidı elmulasztását az elıadó köteles megindokolni. 40. oldal

4 4. A fıjegyzı az aljegyzı közremőködésével - a napirend elıadójának felelısségét nem érintve - vizsgálja az elıterjesztés törvényességét. A törvényességi ellenırzésre benyújtott elıterjesztést az elıadó közvetlen felettese, az ágazati munkamegosztás szerint illetékes jogász, valamint a költségvetést érintı elıterjesztés esetén a Gazdasági Fıosztály vezetıje ellenırzi, és eltérı véleményét az elıterjesztéshez mellékeli. Az elıadó az elıterjesztéshez rövid sajtó kivonatot is készít. 5. Az elıadó az észrevételek alapján köteles az anyagot 2 napon belül átdolgozni és ismételten bemutatni úgy, hogy az a postázásra megjelölt határidı betartását nem zavarhatja. 6. Az elıterjesztés sokszorosításáról az elıadó gondoskodik. 7. Testületi ülés elıtt vagy annak szünetében csak a közgyőlés elnökének engedélyével lehet elıterjesztést kiosztani. IV. A közgyőlési anyagok postázása és közzététele 1. A közgyőlés meghívóját és az elıterjesztéseket a közgyőlés tagjainak elektronikus úton kell megküldeni. Alakuló ülés esetén papíralapú postázás történik. 2. A közgyőlési anyag elıadójának a postázáshoz az aláírást követıen haladéktalanul, de legkésıbb a munkatervben szereplı postázási határidıig a következıket kell az Önkormányzati Osztály rendelkezésére bocsátania: a) az elıterjesztést 35 példányban (ettıl való eltérést a fıjegyzı engedélyezhet). A papíralapú elıterjesztés határidıre történı postázásáért az Intézményi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje a felelıs. b) az elıterjesztést az elektronikus postázáshoz a II.2. pontban jelzett formátumban ban vagy floppyn. Az Önkormányzati Osztály rendszerezést követıen gondoskodik az elektronikus postázásról. c) a külön meghívandó személyek és szervezetek név, tisztség, beosztás és postázási cím megjelölésével - megnevezését, a részükre megküldendı anyagok egyidejő átadásával. A meghívottak megjelenését az elıadó köteles egyeztetni és ennek eredményérıl az elıterjesztıt és az Önkormányzati Osztályt tájékoztatni. 3. A közzététel részletes szabályait a fıjegyzı határozza meg. 41. oldal

5 V. Egyes elıterjesztésekre vonatkozó külön szabályok 1. A közgyőlés bizottságai és tanácsnokai által készített elıterjesztéseknél a következı belsı szervezeti egység vezetıi a felelısek azért, hogy az elıterjesztés a postázási szabályoknak megfelelıen az Önkormányzati Osztály rendelkezésére álljon: Bizottságok: Egészségügyi és Szociális Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Környezetvédelmi Bizottság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Mezıgazdasági Bizottság - Gazdasági Fıosztály Mővelıdési Oktatási és Sport Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság - Elnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi - Elnöki Titkárság Bizottság Pénzügyi Bizottság - Gazdasági Fıosztály Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály Ügyrendi és Regionális Bizottság - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály Tanácsnokok: Foglalkoztatási Tanácsnok: Gyermek-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Tanácsnoka: Kistelepülési Tanácsnok: Közigazgatási Tanácsnok: Szociális Ügyek Tanácsnoka - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály - Elnöki Titkárság - Területfejlesztési és Mőszaki Fıosztály - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály - Intézményi és Önkormányzati Fıosztály 2. Önkormányzati intézmény vagy külsı szervezet beszámolása esetén az elıterjesztést papíralapú és elektronikus formában is kérni kell, amelynek formai követelményeirıl az érintett belsı szervezeti egység vezetıje egyeztet az elıterjesztıvel. Amennyiben szükséges az érintett belsı szervezeti egység vezetıje köteles az elıterjesztéshez kiegészítı jelentést, határozati javaslatot készíteni. Felelıs továbbá azért is, hogy az elıterjesztés a postázási szabályoknak megfelelıen az Önkormányzati Osztály rendelkezésére álljon. VI. Egyéb rendelkezések 1. A lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtása: a) A testületi határozatokról szám- és betőrendes nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján figyelemmel kell kísérni a végrehajtást. b) A határozat végrehajtásáról a megjelölt határidı lejártát követı ülésen a határozat tárgya szerint illetékes belsı szervezeti egység jelentése alapján kell beszámolni úgy, hogy az alkalmas legyen a végrehajtás érdemi értékelésére. 42. oldal

6 c) A határozat végrehajtásáról készített jelentés tartalmazza a határozat további sorsára vonatkozó javaslatot (hatályban tartás, módosítás, hatályon kívül helyezés) is. d) Amennyiben a határozat végrehajtásának akadálya volt, akkor ismertetni kell, hogy azt miért nem lehetett elhárítani és javaslatot kell tenni a határozat módosítására vagy kiegészítésére. 2. A közgyőlés elnökének engedélye szükséges a munkatervben meghatározott elıterjesztések testület elé terjesztésének az elhalasztásához. 3. E mellékletben foglalt szabályokat az állandó bizottságok vonatkozásában az V.1. pontban jelzett belsı szervezeti egységeknek - értelemszerően kell alkalmazni. 43. oldal

7 ELİTERJESZTÉS KÍSÉRİ LAPJA Elıterjesztés tárgya:.... Elıterjesztı neve: Elıadó neve:... Az elıterjesztés aláírás elıtti ellenırzése: a) vezetıi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. elıadó (fı)osztályvezetıje b) pénzügyi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. pénzügyi fıosztály c) jogi ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom. ágazatilag illetékes jogász d).. ellenırzés -az elıterjesztés aláírását javasolom (fı)osztályvezetı Fenti szakvélemények, és az elıterjesztés törvényességi felülvizsgálata alapján az elıterjesztés aláírását javasolom. Tatabánya, Egyetértek: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Tatabánya, Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı 44. oldal

8 A személyi ügyekben követendı választási szabályok 3. sz. melléklet I. Egy megválasztandó személy esetén: 1. A jelöltekre a nevük ABC betőrendes sorrendje szerint kell szavazni. 2. Érvényes és eredményes az a választási forduló, amely során a megválasztott közgyőlési tagok közül legalább 21 fı - minısített többség - 1 jelölt mellett szavazott. 3. Amennyiben 2 jelölt közül egyik sem érte el a minısített többséget, akkor a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. 4. Amennyiben 3 vagy több jelölt közül a jelöltek egyike sem kapta meg a minısített többséget, akkor a választás érvényes, de eredménytelen. Ebben az esetben - ha jogszabály nem tiltja - második választási fordulót kell tartani. A második választási fordulóban azonban jelöltként csak a 2 legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat. Ha a jelöltek között van olyan második, harmadik vagy további jelölt, akiknek a szavazatszáma megegyezett, akkor a közgyőlés közbeesı szavazással - egyszerő többséggel - dönti el, hogy közülük ki lesz a második jelölt. 5. A második választási forduló eredménytelensége esetén a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. II. Több megválasztandó személy esetén (kislista) 1. A jelöltekre a nevük ABC betőrendes sorrendje szerint kell szavazni. 2. A közgyőlés a jelöltként induló személyek közül kislistás rendszer szerint dönt a megválasztott személyekrıl. 3. A közgyőlés - a jogszabályi elıírásokat figyelembe véve - meghatározza, mennyi lehet a betölthetı helyek száma, illetve hány személy választható (mandátum). 4. Érvényes és eredményes a választás azon jelöltek esetében, akik megkapták a minısített többséghez szükséges számú szavazatot. Mandátumot a szavazatszám nagyságrendjének megfelelıen szereznek. 5. Érvényes, de eredménytelen a szavazás akkor, ha egyik jelölt sem kapta meg a minısített többséghez szükséges számú szavazatot. 6. Amennyiben a meghatározott számú mandátumnál több jelölt kap minısített többségő, egyezı számú szavazatot, akkor az érintettek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ekkor megválasztottnak az a jelölt tekinthetı - a megállapított mandátumszám eléréséig - aki a legtöbb, de legalább a minısített többséghez szükséges számú szavazatot megkapta. 45. oldal

9 7. Érvényes és részben eredményes a szavazás akkor, a/ ha az elsı választási forduló során a meghatározott mandátumnál kevesebb számú jelölt éri el a minısített többséghez szükséges számú szavazatot, valamint akkor b/ ha a szavazategyenlıség miatt tartott újabb választási forduló során sem kapott a II/3. pontban meghatározott számú jelölt a minısített többséghez szükséges számú szavazatot, ezért a mandátum betöltetlen marad. 8. Eredménytelen, illetve részben eredményes szavazás esetén a közgyőlés legkésıbb a következı ülésén dönt a további eljárásról. 46. oldal

10 4. sz. melléklet A szavazás eredményének rögzítésére és a hangfelvételre vonatkozó szabályok I. A szavazás eredményének rögzítése és a hangfelvétel rendje 1. A közgyőlés ülésérıl a) a Megyei Önkormányzat Székházában a Mikro Voks Intelligens szavazatszámláló és konferencia rendszerrel digitális hangrögzítést és a nyílt szavazásról felvételt b) kihelyezett helyszínen magnófelvételt kell készíteni. 2. A közgyőlés nyilvános és zárt ülésérıl külön-külön készül szavazási- és hangfelvétel. 3. A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontjában megjelölt érintett, ha nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez, a hangfelvételt meghallgatásának, illetve felszólalásának jegyzıkönyvben rögzített idıtartamára ki kell kapcsolni. 4. A közgyőlés nyilvános ülésérıl - az önkormányzati hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és egyéb médiák tudósítói is készíthetnek hang- és videofelvételt. II. A felvételek tárolásának és megırzésének rendje 1. Az önkormányzati hivatal által készített felvételeket és a felvételekrıl készült archiválásokat (a továbbiakban: adathordozók) az Önkormányzati Osztály a jegyzıkönyv tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és a szerkesztett jegyzıkönyv elkészülte után a keletkezést követı év március 31-éig megküldi a megyei levéltárnak. III. A felvételek felhasználásának rendje 1. A közgyőlés mőködését rögzítı adathordozók adatai a jegyzıkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetıek és visszahallgathatóak. 2. A zárt ülésrıl készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzıkönyvébe betekintésre jogosultak ismerhetik meg. 3. A sajtó és egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv-nek a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályai, a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. tv. és a sajtóról szóló évi II. tv. rendelkezései az irányadóak. 47. oldal

11 5. sz. melléklet A tanácsnokok részletes feladatai I. A foglalkoztatási tanácsnok feladatai 1. Képviseli a megyei önkormányzatot a Megyei Munkaügyi Tanácsban. 2. Tevékenysége során: - együttmőködik a foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség visszaszorítása érdekében a települési önkormányzatokkal, az érdekképviseletekkel és a szakhatóságokkal; - figyelemmel kíséri a munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen a megyei önkormányzat által fenntartott szakképzı intézmények elméleti és gyakorlati képzését, - szorgalmazza a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összhangjának megteremtését. II. A gyermek-, ifjúsági és civil szervezetek tanácsnoka feladatai 1. Figyelemmel kíséri a megyében mőködı gyermek-, ifjúsági és egyéb társadalmi szervezetek, intézmények munkáját, mőködését, azokkal kapcsolatot tart. 2. Elkészíti és a közgyőlés elé terjeszti a megye ifjúságpolitikai koncepcióját, annak elfogadása után figyelemmel kíséri és segíti megvalósulását; annak állásáról évente tájékoztatja - a két ülés közötti elıterjesztés keretében - a közgyőlést. 3. Kezdeményezi a megye civil szervezeteivel egy állandó fórum létrehozását és annak létrejötte után a közgyőlés elnökének megbízásából képviseli azon a megyei önkormányzatot. 4. Együttmőködik a hasonló feladatokat ellátó helyi, települési önkormányzatokkal, érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel. 5. Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesülését, az érdekvédelmet és az érdekérvényesülést. 6. A feladatkörébe tartozó ügyekben együttmőködik a közgyőlés bizottságaival. 7. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait, azok kezelését és feltételrendszerét. 48. oldal

12 III. A kistelepülési tanácsnok feladatai 1. A községek helyzetének figyelemmel kísérése, érdekeinek feltárása, képviselete. 2. A községeket érintı térségi feladatok megoldásában való közremőködés, ezen belül: - a hátrányos helyzető térségek segítése, - a községek részére információnyújtás, módszerbeli segítségadás, - az együttmőködés, a rendszeres kapcsolattartás segítése a megyei és az érintett önkormányzatok között, - a községeket érintı koordináció segítése, - koncepciók, programok kidolgozásában, azok megvalósításában való közremőködés. IV. A közigazgatási tanácsnok feladatai 1. Figyelemmel kíséri a közigazgatásra vonatkozó törvényalkotási folyamatot és ennek alapulvételével segíti az önkormányzati rendelet-alkotást. 2. Tájékoztatja a közgyőlést az önkormányzatot érintı törvényalkotási ütemtervrıl. V. A szociális ügyek tanácsnoka feladatai 1. Kapcsolatot tart a megyében mőködı szociális intézményekkel, figyelemmel kíséri azok munkáját, mőködését. 2. Figyelemmel kíséri a megye szociálpolitikai koncepcióját, segíti megvalósulását, annak állásáról évente tájékoztatja a közgyőlést. 3. Figyelemmel kíséri a szociális területre vonatkozó törvényalkotási folyamatot, ennek alapul vételével segíti az önkormányzat munkáját. 4. Szociális területen együttmőködik a helyi, települési önkormányzatokkal, az érdekképviseletekkel, a kormányzati szervekkel. 5. Együttmőködik a közgyőlés egészségügyi és szociális bizottságával. 49. oldal

13 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben elıkészítik a közgyőlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik és ellenırzik a döntések végrehajtását. 2. Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyőlés gazdasági programját és munkatervét. 3. Tevékenységi területüket illetıen véleményezik a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendeletet. 4. Választási idıszakonként legalább 1 alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyőlésnek. 5. Döntenek a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében. 6. Ellenırzik a Hivatal döntések elıkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint kezdeményezik a közgyőlés elnökének intézkedését. 7. Javaslatot tehetnek a közgyőlés által adományozható kitüntetı díjakra. 8. Javaslatot tehetnek a közgyőlés által alapított közalapítványok, alapítványok kuratóriumi elnökeinek, tagjainak megbízására, illetve annak visszavonására. 9. Véleményezik a közfeladat önkéntes vállalására vonatkozó javaslatot. 10. A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttmőködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak. 11. Kezdeményezhetik a közgyőlés elnökénél a megyei népszavazás elrendelését. 12. Gyakorolják a közgyőlés által átruházott feladat- és hatásköröket. 13. Figyelemmel kísérik és munkájuk során hasznosítják az Európai Unióval kapcsolatos információkat, kiemelten az Európai Uniós pályázati lehetıségekre. 50. oldal

14 I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok feladatkörébe nem tartozó, a megye területét érintı szociális feladatokat, arra vonatkozóan megoldási javaslatokat dolgoz ki és hangol össze. 2. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények mőködését, arra vonatkozó javaslatot dolgoz ki. 3. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 4. Elemzi az egészségügyi és a szociális ellátás helyzetét, a felmerülı szükségletek kielégítését, arra feladattervet dolgoz ki. 5. Figyelemmel kíséri a szociális területen mőködı módszertani csoport tevékenységét az ellenırzési és a szakmai koordinációs feladatok ellátásában. 6. Figyelemmel kíséri a megye népegészségügyi helyzetét. 7. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 8. Segíti a megye tudományos életének fejlesztését, az intézményekben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzését. 9. A közgyőlés elnökének felkérése alapján részt vesz az intézményvezetıi pályázatokat értékelı bizottság munkájában. 10. Véleményezi az ágazati fejlesztési koncepciókat, szakmai programokat. II. KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri a megye környezeti állapotát, a környezet és a természet védelmének megyét érintı feladatait. Az állapotelemzésre alapozottan meghatározza a megye épített és természeti környezete védelme, alakítása érdekében teendı intézkedéseket, elısegíti, hogy azok megvalósításában az érdekelt, érintett szervezetek együttmőködjenek. 2. Részt vesz a megyei környezet- és természetvédelmi program megalkotásában, koordinálja és figyelemmel kíséri annak megvalósítását. 3. Segíti a megyei területfejlesztési koncepció és a ráépülı programok, fejlesztések megfogalmazásánál, megvalósításánál a környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítését, a területfejlesztési eszközökkel kezelhetı környezet- és természetvédelmi célok, feladatok meghatározását, megvalósítását. 4. Kezdeményezi, illetve közremőködik a térségi, regionális környezet- és természetvédelmi problémák kezelését célzó programok elıkészítésében, szorgalmazza az ezekhez kapcsolódó szervezeti, területi és forrás koordinációt. 51. oldal

15 5. Közremőködik a területi információs rendszer kialakításában, elısegíti az annak részét képezı környezet- és természetvédelmi információs alrendszer kialakítását, mőködtetését. 6. Segítséget nyújt a települési önkormányzatok környezet- és természetvédelemmel összefüggı tevékenységének ellátásában. Segíti a települési környezetvédelmi programok megalkotását, véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatokat ellátó bizottságaival, együttes üléseket kezdeményez. 7. Folyamatosan tájékozódik a környezet- és természetvédelmi célok megvalósítását segítı pénzügyi forrásokról, pályázati lehetıségekrıl és közvetíti ezeket az információkat az érintettek, az érdekeltek felé. 8. Tájékozódik a megye környezeti állapotát jelentısen befolyásoló gazdálkodó szervezetek tevékenységérıl, fejlesztési elképzeléseirıl, ehhez kapcsolódóan véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz. 9. Együttmőködik a környezet- és természetvédelmi feladatokat ellátó és felvállaló szervezetekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel. 10. Koordinatív szerepet tölt be a központi szervek és a helyi önkormányzatok között. 11. Közremőködik a szakmai ismeretek bıvítését, az információcserét és a tájékozódást elısegítı konferenciák, fórumok szervezésében. III. MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁG 1. Állást foglal a közgyőlés középtávú programjának a terület- és vidékfejlesztést, valamint a foglalkoztatást érintı részeirıl. 2. Javaslatot tesz a megyei és a regionális területfejlesztési szerveknek (Megyei Területfejlesztési Tanács) az agrár- és vidékfejlesztés kérdéseiben, aktívan közremőködik a Tanács elé kerülı javaslatok kidolgozásában, illetve véleményezi a szakmai és az összefoglaló anyagokat. 3. Kapcsolatot tart a megyében mőködı agrárszakigazgatási szervekkel (FVM Hivatala, Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı Állomás, Földhivatal, stb.), elıkészíti, illetve véleményezi ezen szerveknek a közgyőlés részére adandó tájékoztatóját. Közremőködik az agrárszakigazgatási szervek és a települési önkormányzatok közötti információs kapcsolatok szervezésében, illetve az információ továbbításában. 4. Tájékozódik az agrárfoglalkoztatási kérdésekben, különösen a kedvezıtlen adottságú térségek foglalkoztatási viszonyainak elemzésében, a változtatáshoz szükséges fejlesztési feladatok meghatározásában. Tájékozódik a mezıgazdasági kistermelık helyzetérıl, problémáiról, közvetít azok megoldása érdekében. 52. oldal

16 5. Szervezi az együttmőködést az agrárkamara megyei szerveivel és az agrárvédelmi szervekkel, koordinálja az együttmőködési állapodásból eredı megyei önkormányzati feladatok végzését. 6. Felkérés esetén segítséget nyújt az FVM Hivatalnál az agrártámogatási pénzeszközök elosztására vonatkozó elvek kialakításában, javaslatot tesz kiemelten támogatandó feladatokra, illetve elızetesen állást foglal a támogatások odaítélésérıl. 7. A közgyőlés állandó bizottságaival együttmőködve figyelemmel kíséri az oktatási intézmények (különösen a megyei önkormányzat által fenntartott középfokú intézmények) agrárszakoktatási tevékenységét, javaslatot tesz a képzési, továbbképzési feladatokra, a tangazdaságok mőködtetésére és fejlesztésére. 8. Közremőködik termelési bemutatók, térségi agrárfórumok szervezésében, koordinálásában, kiadványok megjelentetésében. IV. MŐVELİDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 1. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat mővelıdési, közszolgáltatási feladatainak a megvalósulását, annak helyzetét és feltételrendszerét. 2. Ellenırzi a megyei fenntartású mővelıdési intézmények tevékenységét, mőködését. 3. Közremőködik a közgyőlés négyéves programjának a mővészeti, tudományos és közmővelıdési feladatokkal összefüggı részének elıkészítésében. 4. Közremőködik a megye kulturális értékeinek védelmében, az alkotó mővészet, a lakossági mővelıdés, a tudományos tevékenység, a különféle kiadványok megjelentetésének támogatásában, valamint a megye szellemi-humán értékeinek gyarapításában. 5. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 6. Közremőködik a több települést érintı körzeti jellegő közmővelıdési szolgáltatások szervezésében, elısegíti az önkormányzatok közötti együttmőködést a fenntartói és a szakmai érdekek összehangolása érdekében. 7. Gondoskodik a mindenkori kulturális alap és az egyéb támogatások felosztásáról és ellenırzi azok felhasználását. 8. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 9. A közgyőlés elnökének felkérése alapján részt vesz az intézményvezetıi pályázatokat értékelı bizottság munkájában. 53. oldal

17 10. Figyelemmel kíséri és elemzi a megyei önkormányzat közszolgáltatási feladatait, azok helyzetét, feltételrendszerét az alábbi szakterületeken: a/ közoktatás és nevelés, b/ gyógypedagógia, c/ az iskolarendszerő szakképzés, d/ a pedagógiai szakmai szolgáltatás és a szakszolgálatok, e/ az iskolai testnevelés és diáksport, valamint a sportigazgatás. 11. Ellenırzi a közszolgáltatást végzı intézmények tevékenységét, mőködését. 12. Javaslatot tesz a tevékenységi köréhez tartozó intézmény alapítására, megszüntetésére, szervezeti és strukturális átalakítására, fejlesztésére, valamint névhasználatára. 13. Javaslatokat dolgoz ki az egyes közszolgáltatási feladatok fejlesztésére. 14. Közremőködik a cél- és a címzett támogatásra benyújtandó pályázatok elıkészítésében. 15. Gondoskodik az ágazathoz tartozó közszolgáltatások fejlesztését és egyéb célokat szolgáló alapok és támogatások felosztásáról, ellenırzi azok felhasználását. 16. Elıkészíti, kezdeményezi és ösztönzi az ágazathoz tartozó közszolgáltatások ellátásában közremőködı önkormányzatok és szervezetek együttmőködési megállapodását (tankötelezettség teljesítése, fogyatékosok óvodai és iskola ellátása, gondozása és fejlesztése, az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása, középfokú iskolák és szakképzı intézmények közötti munkamegosztás). 17. Közremőködik a megyei intézkedési terv, valamint a megyei közoktatási terv kidolgozásában és azok korszerősítésében. 18. Közremőködik a megye sportpolitikai - testnevelés, diák- és szabadidısport, verseny- és élsport, utánpótlás-nevelés, természetjárás, turizmus - fejlesztési koncepciójának kidolgozásában. 19. Meghatározza a verseny- és diáksport egyesületek, diáksportkörök, megyei sportági szakszövetségek támogatásának elveit. 20. Támogatást nyújt és együttmőködik a közgyőlés célkitőzéseivel összhangban az illetékességi területén tevékenykedı testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel. 21. Segíti a megye területén mőködı testnevelési, diák-, szabadidı- és versenysport, valamint természetjáró szervezetek tevékenységét; közremőködik eseményeik lebonyolításában. 22. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények mőködését, arra vonatkozó javaslatot dolgoz ki. 54. oldal

18 V. NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG 1. Együttmőködik a területi kisebbségi önkormányzatokkal. 2. Elemzi és értékeli a megyében élı kisebbségek társadalmi helyzetét, jogainak érvényesülését a kisebbségek területi önkormányzataival és a kisebbségek megyei szövetségeinek bevonásával. 3. Igény szerint segíti a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek munkáját, közremőködik a területi és a helyi rendezvényeik szervezésében. 4. Szervezi a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Napokat. 5. Összehangolja az önkormányzati döntéseket és a kisebbségi érdekeket. 6. Áttekinti a nemzetiségi anyanyelvi óvodák, iskolák és kulturális intézmények helyzetét támogatást nyújt részükre. 7. Koordinálja a nemzeti és etnikai kisebbségi feladatok ellátását segítı saját pénzalapok felhasználását, információt biztosít a települési önkormányzatoknak az ezzel összefüggı országos és megyei pályázati lehetıségekrıl. 8. Ellátja a kisebbségi törvénybıl adódó koordinációs feladatokat a megyében, szakmai segítséget nyújt az érintett települési önkormányzatok ilyen irányú munkájához, az esélyegyenlıtlenséget kiküszöbölı intézkedések megtételéhez. 9. Vállal és ellát menedzselési feladatokat. 10. Közremőködik a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, szokásainak és hagyományainak megırzésében és gyarapításában. 11. Támogatja és kezdeményezi a nemzetiségi kisebbségek anyanemzetekkel történı kapcsolatépítését. VI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG 1. Igény szerint segíti a települési önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak kialakítását. 2. Évenként áttekinti a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, elemzi azokat és - ha indokolt - javaslatot tesz e kapcsolatok jellegének, tartalmának átalakítására, bıvítésére, csökkentésére, a kapcsolat megszőntetésére. 3. Kezdeményezi új kapcsolatok kialakítását. 4. Folyamatosan figyelemmel kíséri, milyen eredmények származnak a különbözı nemzetközi szervezetekhez való társulásból, illetve tagsági viszonyból, errıl tájékoztatja a közgyőlést. 55. oldal

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

1999. évi CXXI. törvény. a gazdasági kamarákról

1999. évi CXXI. törvény. a gazdasági kamarákról 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggı közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben