PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: /2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE június 25.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER DR. SZILOVICSNÉ DR. HOLLÓSY ANDREA CSOPORTVE ZETŐ GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2015. (06.24.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER v_1_0

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Buszbeszerzéssel kapcsolatos kölcsönszerződés jóváhagyása A Közgyűlés a 268/2014. (09.25.) és a 344/2014. (12.10.) számú határozataiban döntött arról, hogy a Tüke Busz Zrt. autóbuszok beszerzéséhez szükséges külső forrás igénybevétele érdekében beszerzési eljárást folytasson le. A Tüke Busz Zrt január 27én , Ft összegű beruházási kölcsön felvétele tárgyában beszerzési eljárást indított. A közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. (5) bekezdés i) pontja alapján kölcsön felvétele esetén közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges, azonban a Tüke Busz Zrt. minden ajánlattevő számára átlátható, az esélyegyelőséget és a piaci versenyt a lehető legnagyobb mértékben biztosító, formalizált keretek között folytatta le a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást. Ajánlattételre három pénzintézet került felkérésre: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a K&H Bank Zrt. A végső ajánlattételre március 13án került sor, melyet követően a Közgyűlés március 26i ülésén a tárgyi ügyben hozott alább jelölt határozatában foglaltak szerint konkrét szerződéskötési feltételek tekintetében tárgyalások indultak a Tüke Busz Zrt. és az ajánlattevő pénzintézetek között. Ennek eredményeként figyelembe véve a beszerzési eljárás során a pénzintézetek részéről kért biztosítékoknak a Tüke Busz Zrt., illetve az Önkormányzat részéről történő nyújtásának lehetőségeit, valamint az autóbusz beszerzés kapcsán fennálló fizetési határidőket az alábbi banki ajánlat elfogadására és az előterjesztés 1. számú mellékletébe foglalt kölcsönszerződés aláírására került sor, az alábbiak szerint. Ajánlattevő: K&H Bank Zrt. /továbbiakban Bank/ Ajánlat: 3 havi BUBOR + 2,4 % kamatfelár (jelenleg évi 4,5%) Biztosítékok: Ingó dolgot terhelő jelzálogjog a beszerzésre kerülő buszokon. Ezen biztosíték mellett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kölcsönszerződés záradékosa kötelezettséget vállal arra, hogy a naptári évtől kezdődően a Szerződés hatálya alatt az éves költségvetésében a kölcsönszerződés 1.4. pontjában meghatározottaknak megfelelően a Tüke Busz Zrt. és az Önkormányzat által kötött mindenkori helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátáshoz szükséges meghatározott mértékű működési célú támogatást nyújt a Tüke Busz Zrt.nek a K&H Banknál vezetett elkülönített óvadéki számlájára történő teljesítéssel. A teljesítéshez Tüke Busz Zrt. és az Önkormányzat Követelésen alapuló zálogszerződést kötnek, melyhez az Önkormányzat mindenkori fizetési számlájára vonatkozó a Tüke Busz Zrt. részére biztosított azonnali felhatalmazó levélen alapuló megbízása kapcsolódik, amely felhatalmazó levél kizárólag a Bank kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. A Tüke Busz Zrt. és az Önkormányzat között kötendő Követelésen alapuló zálogszerződés az előterjesztés mellékletét képezi. A fenti elkülönített számla vonatkozásában a Bank és a Tüke Busz Zrt. között Óvadéki szerződés jön létre, mely szerződés szintén az előterjesztés mellékletét 2

3 képezi. Mindezeken túlmenően a Tüke Busz Zrt. a Bank számára valamennyi, a Banknál és más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámláján felhatalmazó levélen alapuló (azonnali) beszedési jogot biztosít. A szerződéses keretek között a közvetlen szerződéses jogviszony a kölcsönügylet és biztosítékok tekintetében a Tüke Busz Zrt. és a Bank között jön létre, az Önkormányzat pedig a Tüke Busz Zrt. felé vállal közvetlenül kötelezettséget. Fentiek szerint a 95/2015. (03.26.) számú határozat 3. pontjába foglalt biztosítékok módosítása indokolt, a jelen előterjesztéshez csatolt 1., 3., 4. és 5. számú mellékletekbe foglaltak szerint, melyek az eredeti döntésben foglaltakhoz képest önkormányzati szempontból összességében kevésbé terhes helytállást jelentenek. Javaslom a kölcsönszerződés és biztosítékai 15. mellékletbe foglaltak szerinti jóváhagyását a hivatkozat határozati pont módosítását. II. Az Europa Cantathoz kapcsolódó utazási kedvezmények A Europa Cantat fesztivál után július 24 augusztus 2. között ismét Pécsett kerül megrendezésre, mely 2015ben a város életében a legjelentősebb kulturális eseménynek fog számítani. A fesztivál megrendezésében és sikeres lebonyolításában a Tüke Busz Zrt. a rendelkezésére álló eszközeivel kívánja segíteni az EUROPA CANTAT Pécs Nonprofit Kft.t. A fesztivál idejére az EUROPA CANTAT Pécs Nonprofit Kft. a város nevezetességeinek látogatására jogosító kedvezménymatricát fog kiadni, melyhez a Tüke Busz Zrt. a menetrend szerinti közösségi közlekedési járatokon való utazási jogosultsággal kíván partnerként csatlakozni. Ennek keretében a két önkormányzati társaság között partneri szerződés kerülne megkötésre, mely alapján a Tüke Busz Zrt. vállalja, hogy minden, az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. által eladott kedvezménymatrica után járó bruttó Ft (nettó 1.181,10 Ft + ÁFA) díj ellenében az Europa Cantat Pécs fesztivál időtartama alatt a kedvezménymatrica birtokosa korlátlanul igénybe veheti a Tüke Busz Zrt. menetrend szerinti járatait. A fentieken túlmenően a fesztivál időtartama alatt a Tüke Busz Zrt. lehetőséget biztosít a kedvezménymatricával nem rendelkező utazni kívánók számára is a kedvezményes utazási lehetőség igénybevételére. Emiatt a július 24. és július 27. között megváltott 7 napos jegy érvényességét a Társaság összesen 10 nap időtartamra meghosszabbítja, változatlan díjszabás mellett. Tekintettel arra, hogy a fentiek a Tüke Busz Zrt. közszolgáltatási jogviszonyát érintik, ezért e kérdésben szükséges a Közgyűlés jóváhagyása. III. A Tüke Busz Zrt. alapszabályának módosítása A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója június 19én magánjellegű indokok miatt június 30. napjával lemondott vezérigazgatói posztjáról. 3

4 A fentiek miatt a Tüke Busz Zrt. részvényeseinek új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról kell gondoskodnia. A Polgári törvénykönyvről V. törvény 3:282. (1) bekezdésébe foglalt rendelkezései alapján alapesetben a részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság legalább három természetes személy tagból áll. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. 3. (3) bekezdése szerint legfeljebb 5 tagú lehet az igazgatóság. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Önkormányzat és a Tüke Busz Zrt.ben részvényes DDRF Zrt. között fennálló Együttműködési keretmegállapodás alapján igazgatóság felállítása esetén a DDRF Zrt. 1 fő delegálására jogosult. A fentiek alapján arra teszek javaslatot, hogy a Tüke Busz Zrt.nél az eddig az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató helyett, tekintettel közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátásnak átszervezése tárgyában a Közgyűlés által az elmúlt hónapok során hozott tulajdonosi döntésekre, illetve azok operatív végrehajtásának előttünk álló időszakában jelentkező megnövekedett feladatokra és e körben tapasztalható fokozottabb tulajdonosi kontroll iránti igényre, indokolt a hatékonyabb és szakszerűbb irányítást biztosító testületi irányító szerv (IG) felállítása. Az átszervezési teendők mellett a jelen előterjesztés I. fejezetében írottak szerinti buszcsere program is további szakmai a társaságra a következő hónapokban. Mindezek alapján javasolom, hogy a többletfeladatok okán 4 tagú igazgatóság létrehozására kerüljön sor az alábbiak szerint: Az Igazgatóság tagjai: 1. Vida János, 2. Baracsi László, 3. Tavi Tamás, 4. a DDRF Zrt. delegáltja. Az igazgatóság mandátuma július 1. napjától december 31. napjáig tartó határozott időtartam. Az igazgatóság tagjainak díjazása Az igazgatóság tagjai munkájukat díjazás nélkül látják el. A Tüke Busz Zrt. fenti változásokat tartalmazó alapszabályának módosítása az előterjesztés mellékletét képezi. A határozati javaslat elfogadásához a 18/2013. (V.22.) számú Ör. /SzMSz/ 36. (1) bekezdés a) és l) pontjai / a) gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapításához, átszervezéséhez megszüntetéséhez, l) olyan pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó határozat elfogadásához, amely a tárgyévi költségvetési rendelet módosításával jár, vagy a következő év költségvetését érinti /, valamint a Mötv pontjában szabályozott személyi jellegű kérdésben a megválasztott képviselők több mint a felének szavazata szükséges. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a június 24i ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltakat. Mellékletek: 4

5 1. sz. melléklet: Kölcsönszerződés 2. sz. melléklet: Ingó dolgot terhelő jelzálogjogot alapító szerződés 3. sz. melléklet: Követelést terhelő jelzálogjogot alapító szerződés 4. sz. melléklet: Óvadéki szerződés 5. sz. melléklet: Felhatalmazó levél 6. sz. melléklet: Alapszabály módosítása Pécs, június 19. Girán János alpolgármester 5

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben