E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/336-8/2014. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. SZILOVICSNÉ DR. HOLLÓSY ANDREA CSOPORTVEZETŐ ELŐADÓ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 6. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Pécs Holding Zrt. hitelkiváltás, átstrukturálás A Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója a társaság saját és a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felé fennálló kezességvállalása alapján fennálló hiteleinek átstrukturálása, illetve kedvezőbb kamatkondíciók elérése érdekében tárgyalások kezdeményezéséhez, és eljárások lefolytatásához kérte a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, melyről 269/2014. (09.25.) számú határozatával a Közgyűlés rendelkezett. A társaság jelenlegi hitelviszonyai az alábbiak: A Pécs Holding Zrt. CIB Bank Zrt.-nél lévő beruházási-, középlejáratú-, és folyószámla hitele, a Raiffeisen Bank Zrt. nél fennálló éven túli hitelei, a Raiffeisen Property Lízing Zrt.-nél lévő lízing kötelezettsége, valamint a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. CIB banknál fennálló hiteleinek összege ezer Ft volt én december 31-én a törlesztések következtében a várható hitelösszeg összesen ezer Ft lesz, A hitel kamatlába jelenleg 1-3 havi BUBOR (amely szeptember 1-jén 2,10 2,14%) + 2% - 4% kamatfelár. A meglévő hitelállományt kiváltó kölcsön felvételére a Pécs Holding Zrt. részéről közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerülhet sor, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény /Kbt./ hatálya alá nem tartozó kölcsön (kivételként került meghatározásra az eljárás hatálya alól a Kbt. 9.. (5) bek. i) pontja szerint) és az elvégzett előzetes számítások szerint az uniós értékhatárt el nem érő hitel (mivel a törvény 120. k.) pontja szerint a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni), tárgyalásos beszerzési eljárásban. A hitel és a kölcsön fogalmak meghatározásában a Ptk. 6:382. és 6:383. -ába foglalt szabályok irányadóak. Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. Az ajánlattevők a kölcsönökhöz kapcsolódó biztosítékokat a tárgyalásos eljárás során egyeztetik. A biztosítékok köre a Közgyűlés döntésének megfelelően nem terjeszkedhet túl a jelenlegi hitelekhez kapcsolódó biztosítékokon. A folyamatban lévő tárgyalások célja alacsonyabb kamat elérése, az éven belüli adósságteher csökkentése, likviditás javítása, kedvezőbb szerződéses mellékkötelezettségek elérése, a fennálló hitelszerződések számának csökkentése, a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-t terhelő hitelkötelezettség megszüntetése - a Pécs Holding Zrt. általi a tartozások rendezésével/vagy hitelátvállalásával a készfizető kezessége megszüntetésre kerül -, illetve a tőketörlesztés megkezdésének időbeli eltolása, és egy rugalmasabb kereskedelmi banki környezetben a működés hatékonyabban történő megszervezése. TERJEDELEM: 6. OLDAL

3 2 Fentiek szerint a Közgyűlés a 269/2014. (09.25.) számú határozatával felkérte a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatóját a hitelfelvételi eljárások előkészítésére és lefolytatására azzal, hogy az eljárások lezárására, és a kölcsönszerződések megkötésére csak az Önkormányzat Közgyűlésének, jóváhagyásával kerülhet sor, mivel a 11/2012. (II.24.) Ör. 32. b) 17. pontja szerint részvénytársaság esetén a társasági vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, hitel és kölcsön felvételéről, hitel és kölcsön meghosszabbításáról, azon értékhatár felett, melyről a döntést a társasági szerződés /alapító okirat/ a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja ez esetben 300 millió Ft döntést hozni kizárólag a Közgyűlés jogosult. Az előterjesztés készítésekor a hitelkiváltási tárgyalások még folyamatban vannak, az ajánlattevőktől érkezett ajánlatokból látható, hogy a jelenlegi feltételeknél kedvezőbb konstrukció elérésére van lehetőség. Annak érdekében, hogy a Társaság a évet már az új viszonyok között kezdhesse meg, szükséges a vezérigazgató felhatalmazása a megállapodások aláírására, melynek céljából a tárgyalások jelenlegi szakaszában azon konstrukció meghatározására van lehetőség, amellyel azonos, vagy kedvezőbb kondíciók elérése esetén a megállapodást a vezérigazgató aláírhatja, az alábbiak szerint. Ajánlati tartalom: Hosszú lejáratú kölcsön összege millió Ft, melyből millió Ft a hitelek kiváltása, 200 millió Ft a fejlesztési célú hitel. Folyószámlahitel-keret 200 millió Ft. A jelenlegi kamatfelár éven túli hitelnél súlyozott átlag alapján 3,46 %, melynél kedvezőbb feltétellel illetve a folyószámlahitel esetében a kamatfelár nem lehet magasabb a jelenlegi 2,5 %-nál. A tárgyalások szerint az éves kamatláb mértéke változó, a folyósítás napján érvényes 3 havi BUBOR bázis + 2,4 % kamatrés, valamint a folyószámla-hitel tárgyában 1 napi BUBOR mint referencia kamatláb + 1,8 % kamatláb összege. A Pécs Holding Zrt. a kölcsönszerződés megkötésénél az alábbi feltételeknél nem köthet kedvezőtlenebb feltételekkel szerződést: - az éven túli hitelek lejárata nem lehet korábbi, mint október tőketörlesztés megkezdése nem lehet korábbi időpont, mint október 1. - ingatlan értékesítés esetén ne legyen előtörlesztési kötelezettség. A kölcsönfelvevő tárgyalási lehetőségeinek további biztosítására és a hitelkiváltással a jelenleginél kedvezőbb kondíciók elérésére indokolt a vezérigazgatót a tárgyalások további folytatására felhatalmazni és egyúttal a fentiek teljesülése esetére a közgyűlés jelen határozatával hozzájárulna ahhoz, hogy a Pécs Holding Zrt. a kölcsönszerződéseket megkösse, a társaság fizetőképességét, a folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának keretében biztosítsa. A banki tárgyalások során jelenlegi állapot szerint rendelkezésre álló szerződés tervezet (1-2. számú mellékletek) a kölcsönöknél előírja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi kötelezettségvállalásait. A tárgyalás jelenlegi szakaszában inkasszó engedését, adósságszolgálati mutató szinten tartását,

4 3 leánycégek támogatásának szinten tartását, osztalékfizetési és tulajdonosi clausula vállalását, felmondási esemény orvoslását kéri a Bank. Önkormányzat számlavezető bankjának az OTP Nyrt.-nek előzetes hozzájárulása szükséges az önkormányzati kötelezettség vállalásokhoz. A Jegyző a hitelkiváltás szükségességét az államháztartásról szóló törvényben foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta és megállapította, hogy az a Társaság biztonságos működéséhez szükséges, az Önkormányzat működésére nézve azonban az összeg volumene, valamint a tulajdonosi kötelezettségvállalások előírása okán kockázatot jelent. Javaslom, hogy a kölcsönszerződés és folyószámla hitelszerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokat a Közgyűlés a Polgármester és a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója részére adja meg, és egyben jogosítja fel a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések, nyilatkozatok aláírására. II. Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. tartozásainak rendezése Az előterjesztéshez szorosan kapcsolódik a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felé jelenleg fennálló kezességvállalásból eredő kötelezettségek rendezése, a társaság vagyonát képező ingatlan átruházása és a társaság jogutód nélküli megszüntetésének kezdeményezése. A Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. A társaságot még 2003-ban közhasznú társaságként kifejezetten arra a célra hozták létre, hogy a Pécsi Expo beruházása során létrejött létesítményt tulajdonosaként üzemeltesse. A Közgyűlés több alkalommal tárgyalta a társaság ellen a beruházással kapcsolatos vállalkozói díj megfizetése iránt indított KIPSZER Zrt. pereket, illetve az igen jelentős tartozás rendezésére a város és a holding általi pénzügyi teher vállalását. A társaság tulajdonát képezi a PÉCS III. KER. belterületi 3724/3 helyrajzi szám alatti Kivett kiállítási és rendezvény központ, üzemi épület, trafó megnevezésű 4,5873 m 2 területű ingatlan 1/1 arányban. Az ingatlanra a KIPSZER FT Zrt. felé fennálló jogerős ítéleten alapuló tartozása miatt végrehajtás indult és a perek jogerős lezárását követően volt csak lehetőség ezen végrehajtási teher törlésére. A társaság sem anyagi sem emberi erőforrásokkal nem rendelkezik. Az expo üzemeltetését 2008 óta a Pécs Holding Zrt. látja el, és a társaság további fenntartása tevékenység hiányában nem indokolt. A Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. beruházásra felvett hiteléből évben 1,8 Mrd Ft került át a CIB Bank Zrt.-hez, melynek biztosítéka a fenti ingatlant és a Holding tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő 6 milliárd Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve a Pécs Holding Zrt. készfizető kezessége.

5 4 A Pécs Holding Zrt. a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. egyedüli tagjaként 2009-ben 650 millió forint pótbefizetéssel állította helyre a társaság saját tőkéjét. Azonban a banki terhek, - bár azok pénzügyi rendezésére a kezességvállalás alapján a Pécs Holding Zrt. által került sor valamint az ingatlannal kapcsolatos egyéb terhek miatt ismét szükségessé vált a tőkerendezése. PMJV Önkormányzat Közgyűlésének 49/2013.(02.28.) számú határozatával a Pécs Holding Zrt.-t terhelő tőkerendezési kötelezettségeként hozzájárult, hogy a holding ,-Ft összegű követelést a társasággal szemben elengedjen november 25-ei állapot szerinti a társaság Pécs Holding Zrt. felé fennálló tartozása kezességvállalásból eredően Ft, tagi kölcsönből eredően Ft míg a CIB Bank Zrt. felé január 1-t követően teljesítendő éven túli hitele ,- Ft. A Pécs Holding Zrt. több alkalommal jelezte és a Közgyűlés tárgyalta is azt a megoldási javaslatot, hogy a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. fenntartása nem indokolt, a végrehajtás megszüntetését követően indokolt végelszámolási eljárás (jogutód nélküli megszüntetés) megindításáról határozni. A végelszámolásra a hatályos cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény /Ctv./ rendelkezései alapján akkor kerülhet sor, ha a tartozásait rendezte, jogviszonyait lezárta. A Pécs Holding Zrt.-t a T. Közgyűlés 269/2014.(09.25.) számú határozatával felhatalmazta a saját és a kezességvállalásból eredő banki tartozások kiváltásához szükséges tárgyalások megkezdésére, a fennálló hitelek átstrukturálására. A Pécs Holding Zrt. több alkalommal tárgyalt a CIB Bank Zrt.-vel, amely júliusában előzetes elvi hozzájárulását adta a Kft. hiteleinek rendezéseként annak a holding általi átvállalásához, illetve ahhoz, hogy az ingatlant a Pécs Holding Zrt. a Kft.-től megvásárolja. A Pécs Holding Zrt. az ingatlant értékeltette és a 3 értékelés eredményeként a piaci vételár a szakértők szakvéleményével alátámasztva: Felépítmény : ,-Ft, (áfa mentes értékesítés) Telek : , + 27 % áfa, azaz összesen ,-Ft Együttesen az ingatlan vételára Ft, amelyen az ingatlan a T. Közgyűlés támogatása esetén értékesítésre kerülhet. A Pécs Holding Zrt. a vételárat részben a fennálló ,-Ft összegű ( állapot) kezességi és tagi kölcsön teljesítéséből eredő követelésének ( ,-Ft összeg erejéig) a Ptk.6:49. (1-2) bekezdése szerint beszámítással, részben pedig a banki hitel tárgyalások jelenlegi folyamatára figyelemmel az új hitel folyósításából az ,- Ft összegű CIB hitel megfizetésével teljesítené. A Pécs Holding Zrt ,-Ft összegű kezességi felelősségét kiváltaná a tartozás átvállalásával/vagy hitel kiváltásával, és miután eddig is a Pécs Holding Zrt. állt helyt a tartozásért, a kötelezettsége nem növekedne.

6 5 Az adásvételi szerződés megkötésére csak az Önkormányzat Közgyűlésének, jóváhagyásával kerülhet sor, mivel a 11/2012. (II.24.) Ör. 32. b) 17. pontja szerint részvénytársaság esetén a társasági vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, hitel és kölcsön felvételéről, hitel és kölcsön meghosszabbításáról, azon értékhatár felett, melyről a döntést a társasági szerződés /alapító okirat/ a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja ez esetben 300 millió Ft a holding leánycégénél,mint eladónál pedig 150 millió Ft döntést hozni kizárólag a Közgyűlés jogosult. A vételárához szükséges fedezettel a fentiekben meghatározott módon a Pécs Holding Zrt. rendelkezik, az az önkormányzat költségvetését nem terheli. Az ingatlan megvásárlásával a Pécs Holding Zrt. kötelezettségei a kezesség kiváltására is figyelemmel nem növekednek, ugyanakkor az eszközállománya az ingatlan nettó bekerülési értékével növekszik. Kérem, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a 3. számú melléklet szerinti ingatlan adásvételi szerződés megkötésére eladó részéről a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, míg vevő részéről a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatóját, a hiteltárgyalások lezárását követő 30 napon belül. Az ingatlan tulajdonjogának rendezését követően a Pécs Holding Zrt., mint alapító köteles lenne határozni a társaság végelszámolási eljárás keretében történő megszüntetéséről. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést. Pécs, december 9. Girán János alpolgármester

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Javaslat. a hitelkeret módosításhoz szükséges döntések meghozatalára, költségvetési rendelet módosítására

Javaslat. a hitelkeret módosításhoz szükséges döntések meghozatalára, költségvetési rendelet módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: FORUM@PASZTO.HU Szám: 1-151 /2010. Javaslat a hitelkeret módosításhoz szükséges döntések meghozatalára,

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben