Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés"

Átírás

1 Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte: Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről Rum és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi u. 5. ) képviseletében eljár:.kirendeltsége (Cím:.. ), - továbbiakban: (Takarékszövetkezet), mint hitelező, másrészről Név (adós):... születési név:... szül.hely:...szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:.. Adóazonosító jele:. cím:... sz. alatti lakos, Név (adóstárs):... születési név:... szül.hely:...szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:.. Adóazonosító jele:. cím:... sz. alatti lakos, valamint harmadrészről jelen szerződés 7. pontjában felsorolt egyetemleges készfizető kezes(ek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános Szerződési Szabályok fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZSZ) megnevezésű dokumentum. 1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. A kölcsön tárgya: fogyasztói fogyasztási kölcsön, amely szabad felhasználású célhoz nem kötött, elszámolásra nem kötelezett fogyasztói kölcsön. A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül folyósításra, illetve az Adós(ok) részéről felvételre: a kölcsön összege:... Ft azaz 00/100 forint; a visszafizetés időtartama: hónap; a törlesztőrészletek száma:... db; a törlesztés kezdete: 20...év.. hó...nap; havi részlet: ft azaz 00/100 forint;. Ezt követően minden hónap.. napjáig esedékesek a havi törlesztő-részletek. Az utolsó törlesztőrészlet esedékessége: 20...év. hó... nap. A megállapított havi törlesztőrészlet magába foglalja az ügyleti kamatot. Az utolsó havi részlet eltérő összegű lehet a napi kamatozás miatt! A havi törlesztőrészletekkel egyidejűleg a még ki nem egyenlített kamatösszeg is esedékessé válik. A kölcsön e szerződés szerinti visszafizetésére Adós(ok) a többi adóssal egyetemleges - kötelezettséget vállalnak. 2.A Takarékszövetkezet az igénybe vett kölcsön összege után a folyósítás napjától annak visszafizetéséig ügyleti kamatot számít fel, továbbá az alábbi díjakat, költségeket: - Az egyszeri hitelbírálati díj mértéke, az igényelt hitelösszeg..%-a, amely Ft. - Az egyszeri kezelési költség mértéke, a folyósított hitelösszeg... %-a, amely..ft. - Ügyleti kamat, melynek évi mértéke 3 havi BUBOR referencia kamatláb és kamatfelár összege, melynek mértéke jelenleg évi... % A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:.% Kamatfelár, melynek évi mértéke:.% Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Kamatperiódus: megegyezik a naptári negyedévvel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Referencia kamatláb mértéke: az adott kamatperiódusra érvényes 3 havi BUBOR A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Az ügyleti kamat mértéke változó: a Takarékszövetkezet a referenciakamatot a naptári negyedév 1.(első) munkanapját megelőző 2.(második) banki munkanapon jegyzett 3 (három) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti a rendszerben. A kamatperiódus változásakor érvényes referencia-kamatlábról a Takarékszövetkezet az Adóst a honlapján (www.rumtksz.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. Kamatperiódus: az első kamatperiódus a szerződés hatályba lépésének napján kezdődik és a naptári negyedév utolsó hónapjának végéig, pontosan annak utolsó napjáig (a takarékszövetkezeti zárlat napjáig) tart. A következő kamatperiódus az 1

2 előző periódus utolsó napját követő napon (azaz a zárlatot követő napon) kezdődik és a naptári negyedév zárlati napján végződik. Az utolsó kamatperiódus a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A Takarékszövetkezet egy adott kamatperiódusra a kamatperiódus első napján 3 (három) havi BUBOR jegyzés szabályi szerint érvényes 3 (három) havi BUBOR alapján rögzíti az alapkamat mértékét. Nem kivétel ez alól az első kamatperiódus sem. 2.a.Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a Szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. 2.b. A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. 2.c. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az 1. pontban engedélyezett kölcsön teljes hiteldíj mutató mértéke (THM) az aláírás időpontjában évi...%. A hiteldíj mutató mértékére és számítására vonatkozó rendelkezéseket a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A hiteldíj évi...% ügyleti kamatot,...% egyszeri kezelési költséget, valamint egyszeri..% egyéb (hitelbírálati díj) költséget tartalmaz. Az Adós(ok) vállalják a kölcsönnel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését. A költségek megfizetésére Adós(ok) abban az esetben is köteles(ek), ha a kölcsönt részben, vagy egészben az esedékesség előtt visszafizeti(k). Az Adós(ok) élhet(nek) a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével, illetve a szerződésmódosítási kérelmet terjeszthetnek elő, melyek díja a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye szerint és az Általános Szerződési Szabályokban foglaltak szerint kerül meghatározásra. és felszámításra. Az ügyleti kamat és az egyéb díjak, költségek mértékére és esedékességére a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye és a jelen szerződés függelékét képező Általános Szerződési Szabályokban rögzítettek az irányadóak 3. Az Adós(ok) a hitelintézeti kölcsön után felszámított egyszeri hitelbírálati díjat a hitelkérelem iktatásának napján, a kezelési költséget a kölcsön folyósításakor köteles(ek) megfizetni a Takarékszövetkezetnek. 4. A kölcsönt a szerződés 1. pontjában foglaltak szerint kell törleszteni. 5. Az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) teljesíteni a kölcsöntörlesztést. 6. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett fogyasztói fizetési számláról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztőrészlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett fogyasztói fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Fogyasztói fizetési számla száma: - 7. Alulírott(ak): a. Név (kezes):... születési név: szül.hely:...szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:.. Adóazonosító jele:. b. Név (kezes):... születési név: szül.hely:... szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:.. Adóazonosító jele:. c. Név (kezes):...születési név: szül.hely:...szül. idő (év, hó, nap):... 2

3 anyja neve:.. Adóazonosító jele:.. mint kezes(ek) (a továbbiakban: Kezes(ek)) az Adós(ok)ért a kölcsönszerződésből fakadó mindennemű kötelezettsége erejéig, a tőke és annak mindenkori járulékainak megfizetéséért a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizetői kezességet vállal(nak), mely alapján legfeljebb személyenként..,-ft, azaz 00/100 forint összeg erejéig felel(nek) az Adós(ok) tartozásáért. Az egyetemleges és készfizető kötelezettségvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak járulékai (a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyernek. A Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. 8. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettség(ük)ének nem tesz(nek) eleget, törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után a lejárt tőkére vonatkozó ügyleti kamaton felül a lejárta napjától késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós(ok) a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után késedelmi kamat megfizetésére köteles(ek). Amennyiben az Adós(ok) fizetési kötelezettség(ük)ének nem tesz(nek) eleget, a Takarékszövetkezet az igényérvényesítésére irányuló bírósági hatósági eljárás megindításával egyidejűleg jogosult a teljes, fennálló hiteldíj és késedelmi kamat tartozást tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőke után ügyeleti kamaton felül késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat változó mértékű, a szerződéskötés időpontjában a hatályos Hirdetményben közzétett mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amelynek mértéke jelenleg évi 6%. A késedelem időtartamára legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamat számítható fel, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésre évi CLXII.tv. 17/A. -ában meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke (THM maximum a mindenkor hatályos ÁSZSZ-ben foglaltak szerint). 9. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedésével foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) és a Kezes(ek) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 10. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataikban történt változást a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül, de legfeljebb 5 napon belül bejelentik. 11.Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. törvény és annak módosításai alapján nyilvántartott adataikat a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltották le, illetve jelen szerződés jogviszony fennállása alatt nem tiltják le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adataikat bármikor letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 12. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kijelentik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése a hozzájárulásukon alapul. Az Adós(ok) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 13. A Takarékszövetkezet jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a fennálló tartozás és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni, ha az Adós(ok) a szerződésben foglalt bármely kötelezettség(ük)nek határidőben és maradéktalanul nem tesznek eleget, valótlan adatokat közölt(ek), a Takarékszövetkezetnél vagy más hitelintézetnél fennálló tartozás(uka)t a hiteligénylésen nem tüntették fel, a Takarékszövetkezet a kölcsön visszafizetését az Adós(ok) fizetőképességének, illetve fizetőkészségének megváltozása következtében veszélyeztetve látja, továbbá az ÁSZSZ-ben, illetve a Ptk-ban meghatározott esetekben. Az Adós(ok) hozzájárulás(uk)át adja(ák) ahhoz, hogy hitelképesség(üke)ét a Takarékszövetkezet a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizze. 14. A jelen szerződés aláírásával az Adós(ok) és Kezes(ek) megerősíti(k), hogy a személyes adatai(ka)t érintő adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatot a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte(ék), tudomásul vették és azt igazolóan aláírták. 3

4 15. Jelen kölcsönszerződésből adódó az Adósokat illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 16. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat és az egyszeri kezelési költség mértékének, a teljes hiteldíj mutatót, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 17. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg a Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat. Ft-ot, azaz.. 00/100 forintot a hitel folyósításakor, illetve fizeti(k) meg és a biztosítás kedvezményezettjének a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelenti(k), hogy jelen szerződés aláírásával azt igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). 18. Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat(nak), ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja(k) a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles(ek) a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 19. Egyéb feltételek kikötése e szerződés vonatkozásában: Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés... pontjainak kiegészítése, pontjainak javítása,... pontjainak törlése a szerződés aláírását megelőzően történt. 21. A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet valamennyi hitelt folyósító kirendeltségében megtekinthető Általános Üzletszabályzatában, a jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Szabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvben és a további jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Adós(ok) és a Készfizető kezes(ek) kijelenti(k), hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri(k), és az azokban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) kötelezőnek fogadja(ák) el. 22. Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően a Sárvári Járásbíróság illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, mely kikötést a Felek egyedileg megtárgyalták. 23. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézése érdekében a Felek a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhatnak: A Pénzügyi Békéltető Testület címe: Pénzügyi Békéltető Testület 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: 1525 Budapest BKKP. Pf.: 172, cím: honlap: felugyelet.mnb.hu/pbt A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777., cím: honlap: felugyelet.mnb.hu 24. Adós(ok) és Kezes(ek) a Szerződés aláírásával kijelenti(k), és aláírásával igazolja(ák), hogy a Takarékszövetkezettől a kölcsön igénylése aláírását megelőzően teljes körű felvilágosítást kap(tak)ott, melynek alapján felmérhette(ték) azt, hogy az megfelel-e az igényei(k)nek és a pénzügyi teljesítőképességé(ük)nek, és a szerződés megkötése tekintetében a megalapozott döntéshozatalhoz a Takarékszövetkezet a rendelkezésére bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. 25. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k) és aláírásával/aláírásukkal igazolja(ák), hogy a Takarékszövetkezettől kapott tájékoztatás kiterjedt a termék legfontosabb jellemzőire, az Adós(ok) pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a kölcsön Takarékszövetkezet általi felmondásának a lehetőségére és a biztosítékok érvényesítésére. 26. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k) és az aláírásával/aláírásukkal igazolja(ák), hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatása számára/számukra érthető és áttekinthető volt, annak során a Takarékszövetkezet példákkal mutatta be a részére(ükre), hogy a kölcsön törlesztése a jövedelmi viszonyai(k)hoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolni(uk)a, ideértve a kamatkockázatot is. 27. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k), hogy a Takarékszövetkezet a tájékoztatás során kifejezetten felhívta a figyelm(üket)ét arra, hogy a Kölcsönszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős és megalapozott döntést kell hozni(uk)a. 28. Az Adós(ok) és a Kezes(ek) kijelenti(k), hogy jelen szerződés és mellékleteinek egy eredeti példányát átvette(ék). 4

5 29. Jelen kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Tájékoztató a teljes hiteldíj mutató számítási módjáról és a figyelembe vett költségek mértékéről 2. számú melléklet:. db Felhatalmazó levél 3. számú melléklet:. db Nyilatkozat behajtáshoz 1. számú függeléke: Általános Szerződési Szabályok 1. sz. függelék 1. számú melléklet:. db Nyilatkozat a KHR-re vonatkozóan természetes személy Ügyfél esetén 1. sz. függelék 2. számú melléklet:. db Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 1. sz. függelék 3. számú melléklet:. db Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról 1. sz. függelék 4. számú melléklet:. db Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszer-re (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 2. sz. függeléke: A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója Az Adós(ok), Kezes(ek) kijelentik, hogy a jelen szerződést, így annak feltételeit elolvasták, értelmezték, egyedileg megtárgyalták és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kelt: év... hó... nap adós (születési név is ) adóstárs (születési név is) szem.az. ig szám:... szem.az. ig. szám:... szem.az. ig. szám:... szem.az. ig. szám:... szem.az. ig. szám:... szem.az. ig. szám:... Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás Név Cím Sz.az.ig.sz. Aláírás Név Cím Sz.az.ig.sz. 5

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben