Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az évi CCXXXVII. törvény alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)"

Átírás

1 Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39.; cégjegyzék száma: , adószáma: )..... kirendeltsége továbbiakban(takarékszövetkezet),mint hitelező (Cím:... ), Képviseletében meghatalmazás alapján: név: beosztás:. név:.beosztás:. (tevékenységi engedélyszám: ÁPTF 864/1997 F. sz. határozat), másrészről Név (adós):..születési név:.szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... Állampolgársága: Személyi igazolvány (útlevél) száma: Lakcímet igazoló igazolvány száma:. cím:... sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: Név (adóstárs): születési név:.szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... Állampolgársága: Személyi igazolvány (útlevél) száma: Lakcímet igazoló igazolvány száma:.cím:... sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: Név (adóstárs):.születési név: szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... Állampolgársága: Személyi igazolvány (útlevél) száma: Lakcímet igazoló igazolvány száma:. cím: sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: valamint harmadrészről a, Név (készfizető kezes):...szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... cím: sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: b, Név (készfizető kezes):...szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... cím: sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: 1

2 c, Név (készfizető kezes):...szül. hely:... szül. idő(év, hó, nap):... anyja neve:... cím: sz. alatti lakos, levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: egyetemleges készfizető kezesek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. A kölcsön tárgya: lakossági fogyasztási kölcsön, amely: szabad felhasználású célhoz nem kötött, elszámolásra nem kötelezett lakossági kölcsön A hitel teljes összegét az adósok a szerződésaláírásakor/a szerződésben 1 rögzített folyósítási feltételek megléte esetén és készpénzben/ fizetési számlára utalással 1 hívhatják le.. A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül folyósításra, illetve az Adós(ok) részéről felvételre: a kölcsön összege:... Ft; a visszafizetés időtartama (futamidő).:... hónap; a törlesztőrészletek száma:... db; a törlesztés kezdete: év... hó... nap havi részlet:... Ft. Ezt követően minden hónap.... napjáig esedékesek a havi törlesztőrészletek. Az utolsó törlesztőrészlet esedékessége: év hó... nap. A megállapított havi törlesztő részlet magába foglalja az ügyleti kamatot is. Az utolsó havi részlet eltérő összegű lehet a napi kamatozás miatt! A még ki nem egyenlített kamatösszeg is esedékessé válik. 2. Az Adós(oka)t terhelő hiteldíjak jelen szerződés vonatkozásában a következők: 2.1) Ügyleti kamat: 2 a) maximum 36 hónap futamidejű szerződés esetén: Referencia kamatláb (3 Havi BUBOR) jelenleg..%+.% fix kamatfelár, összesen: %. Kamatperiódus:3 hónap Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyed évének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári negyedévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának napja. a) minimum 37 hónap futamidejű szerződés esetén: Referencia kamatláb (3. Havi BUBOR) jelenleg..%+ változó kamatfelár (jelenleg: %) mely a hitel futamidejének első 3 évben nem változtatható. A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt háromévente legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban (MNB) honlapján közzétett H4F3 (3-18 éves futamidejű hitelnél) és H4F5 ( a éves futamidejű hiteleknél) kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja, erről az adósokat és kezest tájékoztatja. A hitelező az adóst és kezest a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kifüggesztve tájékoztatja a referencia kamatláb változásáról. Kamatperiódus:3 hónap 1 A megfelelő rész aláhúzandó 2 A hitel futamidejének megfelelően töltendő, a hitelügyletre nem vonatkozó rész törlendő. 2

3 Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyed/fél 3 évének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári negyedévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának napja. 2.2) kezelési költséget (egyszeri):.. % 2.3) egyéb díj vagy költségneve és mértéke:...% költséget tartalmaz. 4 Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az 1. pontban engedélyezett kölcsön teljes hiteldíj mutató mértéke (THM) az aláírás időpontjában évi %. A hiteldíj mutató mértékére és számítására vonatkozó rendelkezéseket a hirdetmény tartalmazza. A kamatfizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. A kölcsön után felszámított egyszeri kezelési költséget az Adós(ok) a kölcsön felvételekor köteles(ek) megfizetni a Takarékszövetkezetnek. Egyéb szerződés kapcsán esetleg felmerülő költségek: A Takarékszövetkezet a jelen szerződés módosításakor szerződésmódosítási díjat,, vagy a meg nem fizetett tartozása kapcsán felmerült költségekre( így például például az esedékesség napját követő 3 napon belül adósoknak, kezesnek kiküldött értesítő költségre), azok megküldésekor levelezési díjat, valamint a Számlatulajdonos(ok) által kért eseti igazolásokért, azok elkészítésekor külön díjat számíthat fel, melyek mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetménye tartalmazza. A Takarékszövetkezet a szerződés módosításával, megszünésével, valamint ügyviteli költségével összefüggésben felmerült költségeit és díjait legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével emelheti. A hitelező a költséget annak felmerülésekor, díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja Az esetleges hitelprolongálás várható költségét jelen szerződés vonatkozásában a hirdetmény tartalmazza. A nem szerződésszerű teljesítés esetén a 6. pontban részletezettek szerint a Takarékszövetkezet jogosult késedelmi kamatot és egyéb költséget felszámítani. Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: Az Adós a Takarékszövetkezethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. 4. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési-számlájáról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztőrészlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Fizetési számla száma: A Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél (4. számú melléklet) alapján az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját, az - 3 A megfelelő rész aláhúzandó 4 Egyéb, felszámítható díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettség, például számlavezetési díj, készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi költség, stb 5 Kölcsönösszeg és a hitel számított hiteldíjának az összege. 3

4 esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet 34. alapján beszedési megbízás útján beszedni: Hitelintézet neve Fizetési számla száma 5. A készfizető kezesek (a továbbiakban: Kezesek) az Adós(ok)ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállal(nak). Az egyetemleges kötelezettségvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyernek. A készfizető Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. A Takarékszövetkezet tájékoztatja a készfizető kezest amennyiben a kötelezett(ek) nem teljesít(enek), a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és minden olyan körülményről, változásról, amely a készfizető kezes kötelezettel szembeni igényét befolyásolja, valamint arról, hogy a készfizető kezesség elvállalásától, vagy utolsó tájékoztatás óta a tartozás mértéke 20%-kal nőtt. A készfizető kezesek tudomásul veszik, hogy az adós halála esetén a kölcsönszerződés szerinti kötelezettség átszáll az adós örököseire, amely kötelezettség átszállásához a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak, egyúttal kijelentik, hogy készfizető kezességvállaló kötelezettségük az adós örököseire nézve is fennáll és az adós nemfizetése estén a készfizető kezességük a jogosulttal szemben változatlanul fennmarad. 6. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettség(ük)ének nem tesz(nek) eleget, törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után a lejárt tőkére vonatkozó ügyleti kamaton felül a lejárta napjától késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után késedelmi kamat megfizetésére köteles. Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet az igényérvényesítésre irányuló bírósági hatósági eljárás megindításával egyidejűleg jogosult a teljes, fennálló hiteldíj és késedelmi kamat tartozást tőkésíteni és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőke után ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat változó mértékű, a szerződés kötés időpontjában évi 6%. A késedelmi kamat felszámítására a Polgári Törvénykönyv 6: ban foglaltak szerint kerül sor. 7. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal(adósokkal), készfizető Kezessel(Kezesekkel) szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós(ok), illetve a készfizető Kezes(ek) viselik. 8. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedésével foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsön-szerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 9. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataikban történt változást a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelentik. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) tudomásul veszik, hogy amennyiben ezen kötelezettség(ük)et elmulasztja(k), a Takarékszövetkezet élhet a Ptk. 6: a szerinti.felmondási jogával A szerződés egyoldalú módosítása, felmondás/elállás: Jelen szerződés a maximum 36 hónap futamidő esetén egyoldalúan nem módosítható, az ettől hosszabb futamidejű szerződések Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Egyoldalú módosítás alábbiak szerintlehetséges: 4

5 A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet. Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Szerződésben foglalt szabályok betartásával az Ügyfél/Adós javára mindenkor érvényesíti A Takarékszövetkezet a Szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a hitelkamatot legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a szerződés 2.1 pontjában részletezett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja Ha a Takarékszövetkezet az előző pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A Takarékszövetkezet a Szerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A Szerződésben megállapodott díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni. Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelőző legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik A Szerződés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Takarékszövetkezet egyidejűleg az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé teszi honlapján A Takarékszövetkezet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja egyoldalúan az Adóssal kötött Szerződés feltételeit. Ha jelen szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat mértéke az újabb kamatperiódusban az adósra nézve hátrányosan változik, akkor az adós jogosult a hitel felmondásra, ezt azonban a kamatperiódus lejárta előtt 60 nappal írásban teheti meg költség és díjmentesen, amennyiben a kamatperiódus végéig a fennálló tartozását visszafizeti. Az adós jogosult a kölcsönszerződéstől, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az adós ezen szerződést az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Takarékszövetkezet már folyósította. Az Adós előző bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Takarékszövetkezet részére történt elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint megállapított Ügyleti Kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 5

6 Az Adós elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon (fogyasztó esetén 30 napon) belüli visszafizetését követelni, ha Adósok a.) a jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségüknek nem tennének eleget, továbbá, ha a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közöltek, b.) a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használnák fel, c.) a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályoznák, vagy meghiúsítanák, d.) vagyoni helyzetük romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartásuk veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését. 11. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): A jelen szerződés aláírásával az Adós és a készfizető Kezes megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó Adatkezelési nyilatkozatot (3. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, megértette és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatokat a szerződéskötés előtt aláírta. 12. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. törvény és annak módosításai alapján nyilvántartott adataikat a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltották le, illetve jelen szerződés jogviszony fennállása alatt nem tiltják le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adataikat bármikor letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést a Ptk. 6: 387 szerint felmondani. Adós(ok) és készfizető Kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a kölcsön vizsgálata és a kölcsön fennállása során szükségessé válik a személyes adatainak ellenőrzése a Takarékszövetkezet jogosult jogügylet biztonsági lekérdezést kezdeményezni. 13. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat a 12. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 14. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásukon alapul. 15. Az Adós(ok) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a készfizető Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 16. Az Adós jelen kölcsönszerződés egy eredetiben aláírt példányát a szerződés aláírása után átvette, a szerződésben szereplő egyéb felek másolati példányt átvettek. 6

7 17. Jelen kölcsönszerződésből adódó az Adósokat illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 18. Az Adós(ok) a szerződés további biztosítására, a készfizető kezeseken kívül még az alábbi biztosítékokat és fedezeteket ajánlja(ák) fel, vállalva, hogy azok vonatkozásában a szerződésben illetve, külön megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz: 19. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatosan jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kaptak a kölcsön tárgyáról, egyéb szerződéses feltételeiről, és a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvény és a 56/2014 (XII.31) NGM rendeletben foglaltakról.. Az ügyleti kamat és az egyszeri kezelési költség mértéke, a teljes hiteldíj mutató, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, azt egyedileg megtárgyalták.. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 20. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg a... Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köthet(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat... Ft-ot a hitel folyósításakor, illetve... fizeti(k) meg, és a biztosítás kedvezményezettjének a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelenti(k), hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). 21. Egyéb feltételek kikötése e szerződés vonatkozásában: Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés... pontjainak kiegészítése,... pontjainak javítása,... pontjainak törlése a szerződés aláírását megelőzően történt. 23. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását ennek érdekében az adós hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. 24. A szerződő felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et) nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet valamennyi hitelt folyósító fiókjában megtekinthető, a fogyasztási hitelezés körében nyújtott hitelekre vonatkozó Üzletszabályzatában, a Hirdetményben, Általános Szerződési Szabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben és a bankkölcsönökről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Adós (és a készfizető kezes) kijelenti(k), hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri(k), és azokban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) kötelezőnek fogadja(ák) el. 25. Az adós a tartozásról törlesztési tábla formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállta alatt jogosult kapni. A felek a jogvitáikat amennyiben az írásbeli egyeztetés, felszólítás nem vezet eredményre peres úton, a szerződéskötés helye szerint illetékes bíróság előtt rendezik. A jogvita peren kívüli elrendezésére egyéb lehetőséget a felek nem kötnek ki. 7

8 A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank Felügyelet Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Központi telefon: (36-1) Központi fax: (36-1) Webcím: Az Adós(ok), készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és a szerződés egy példányát átvették. Mellékletek: 1.sz.függelék: Általános Szerződési Feltételek 1.sz.melléklet: Nyilatkozat KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 2.sz.melléklet: Nyilatkozat a KHR-ben történő adatkezelésről 3.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 4.sz.mellékelt: Felhatalmazó levél Kelt:, 20. év... hó nap adós (születéskori név is) adóstárs (születéskori név is) személyi ig. szám:... személyi ig. szám: adóstárs (születéskori név is) adóstárs (születéskori név is) személyi ig. szám:... személyi ig. szám: készfizető kezes (születéskori név is) készfizető kezes (születéskori név is) személyi ig. szám:... személyi ig. szám: készfizető kezes (születéskori név is) készfizető kezes (születéskori név is) személyi ig. szám:... személyi ig. szám:... Előttünk, mint tanúk előtt: név:... név:.. lakcím:. lakcím:. szig.sz.:... szig.sz.:. 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása... Takarékszövetkezet, mint hitelező képviseletében név:. beosztás:. 8 név:. beosztás:.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben