Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz"

Átírás

1 Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz 3. sz. melléklet Hiteliktatószám: Készítette: Ellenőrizte:.. A szerződő felek, egyrészről: a Sajóvölgye Takarékszövetkezet székhelye:300 Kazincbarcika Egressy u.39 cégjegyzék száma: tevékenységi engedélyszám: ÁPTF 864/1997 F. sz. határozat statisztikai számjele: kirendeltsége (cím: ) (továbbiakban: Takarékszövetkezet)., képviseletében név: beosztás:. név:.beosztás:. (tevékenységi engedélyszám: ÁPTF 864/1997 F. sz. határozat), mint hitelező másrészről * név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve: lakóhelyének címe:, levelezési címe: személyi azonosítója: állampolgársága: * név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve: lakóhelyének címe: levelezési címe:. személyi azonosítója: állampolgársága: (továbbiakban: Adós) és * név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve: lakóhelyének címe: levelezési címe: személyi azonosítója: állampolgársága: * név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve: lakóhelyének címe: levelezési címe:.. * A nem kívánt rész törlendő! 1

2 személyi azonosítója: állampolgársága: (továbbiakban készfizető kezes) Alulírott kijelentem, hogy a hitelbírálat kérelmemre indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A Takarékszövetkezet a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, a(z) -i ingatlan-nyilvántartásban. hrsz alatt nyilvántartott alatt található ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett az Adós részére Ft, azaz forint kölcsönt bocsát az Adós rendelkezésére. A kölcsönszerződés tárgya: felhasználási célhoz nem kötött jelzálog alapú kölcsön. A kölcsönt a Takarékszövetkezet év, hó napjától bocsátja az Adós rendelkezésére. A kölcsön lejárata: év hó nap A kölcsön futamideje év./hónap A hitel teljes összegét az adósok a szerződés 8. pontjában foglaltak szerint hívhatják le. 2. Az Adós a kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes - induló - hiteldíjat tartozik megfizetni: a./ Ügyleti kamatot. Az induló Ügyleti kamat mértéke: Referencia kamatláb (3 Havi BUBOR) jelenleg..%+ változó kamatfelár (jelenleg.%), mely a hitel futamidejének első 3 évben nem változtatható. Kamatperiódus: 3 hónap Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári negyedévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának napja. A Takarékszövetkezet - az első kamatperiódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza az egyes kamatperiódusokra irányadó referencia kamatot az adott kamatperiódus kezdő időpontját (kamatforduló) megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal jegyzett 3 hónapos BUBOR alapján állapítja meg. A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt háromévente legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban (MNB) * A nem kívánt rész törlendő! 2

3 honlapján közzétett H4F3 (3-18 éves futamidejű hitelnél) és H4F5 ( a éves futamidejű hiteleknél) kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja, erről az adósokat és kezest tájékoztatja. A hitelező az adóst és kezest a honlapján és az ügyfelek számára nyitvaálló helyiségben kifüggesztve tájékoztatja a referencia kamatláb változásáról. b./ Egyszeri folyósítási díjat - amely a folyósított kölcsönösszeg. %-a. c./ Az Adóst terhelő egyéb költségek az alábbiak: Hitelbírálati díj: Ft; Egyéb költség ( Hitelelőkészítési díj): Ft Éves zárlati költség: Ft d) Számlavezetés költsége: Ft e) Ingatlanfedezet értékbecslésének díja: Ft, mely közvetlenül az értékbecslőnek fizetendő. f) Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: Ft, mely az illetékes földhivatalnak fizetendő. g) Tulajdoni lap díja: Ft, amely a földhivatalnak/hitelintézetnek fizetendő. A teljes hiteldíj mutató (THM) induló mértéke: % (a kölcsönszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva). 1 A hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett, az Adós kérésére a kölcsönhöz kapcsolódó ügyintézés során esetlegesen felmerülő, a Hitelintézetnek megfizetendő egyéb költségek az alábbiak: Szerződésmódosítási Díj; Előtörlesztési Díj; Levelezési Díj; E díjtételeket és esetleges egyéb díjakat a Takarékszövetkezet Hirdetménye tartalmazza. Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2 3. A kölcsönt és járulékait az Adós az alábbi részletekben köteles visszafizetni: * A törlesztő részletek száma: Havi törlesztő részlet összege: Ft A havi törlesztő részlet a tőketörlesztésen kívül az esedékessé vált kamatot is tartalmazza. A törlesztés kezdete: év hó nap 1 A teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét 2 Kölcsönösszeg és a hitel számított hiteldíjának az összege. * A nem kívánt rész törlendő! 3

4 Az utolsó törlesztő részlet esedékessége: év hó nap A kölcsönt minden hónap napján esedékessé váló részletekben kell törleszteni. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált kölcsönt és hiteldíjat az Adós 5. pontban megjelölt fizetési számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje * A tőketörlesztések esedékessége és összege:. tól -ig havonta/ negyedévente * minden hónap/negyedév 15-ei napján...ft tőke, utolsó részlet. napján Ft.. Az ügyleti kamat megfizetésének első időpontja (napja): év hó nap. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált kölcsönt és hiteldíjat az Adós 5. pontban megjelölt fizetési számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje Az egyszeri folyósítási díj összegét a Takarékszövetkezet folyósításkor vonja le a kölcsön összegéből Az éves zárlati költség minden év december 31-én válik esedékessé A 2.pontban szereplő díjakat, költségeket Adós(ok) felmerüléskor köteles(ek) megfizetni, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik Jelen szerződés és a biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díja az adóst terheli, mely költséget közvetlenül a közjegyzőnek köteles megfizetni. Egyéb biztosítékok biztosítéki nyilvántartásba rögzítésének és törlésének költsége szintén az adóst terheli. A Takarékszövetkezet a szerződés módosításával, megszünésével, valamint ügyviteli költségével összefüggésben felmerült költségeit és díjait legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével emelheti. A hitelező a költséget annak felmerülésekor, díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. 4. Az Adós(ok) a kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult(ak) részben vagy egészben előtörleszteni. * A nem kívánt rész törlendő! 4

5 Az Adós a Takarékszövetkezethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. 5. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési-számlájáról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztőrészlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Fizetési számla - száma: A Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adott felhatalmazó levél (4. számú melléklet) alapján az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját, az esedékes összeg erejéig megterhelni, azaz az esedékes, lejárt követelést a 18/2009 (VIII. 6.) MNB rendelet 34. alapján beszedési megbízás útján beszedni: Hitelintézet neve Fizetési számla száma 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a tőkerész késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig az ügyleti kamaton felül évi 6 (hat) % késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a hiteldíj késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig évi (hat) 6% késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. 7. A Takarékszövetkezet évente közli az Adóssal a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat, az Adós által már megfizetett összeget. Amennyiben az Adós 8 (nyolc) napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 8. A Takarékszövetkezet a kölcsönt jelen kölcsönszerződés 10. pontjában szereplő folyósítási feltételek megléte esetén egy összegben bocsátja az Adós rendelkezésére. A folyósítás módja: átutalás az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlájára: * A nem kívánt rész törlendő! 5

6 A szerződő felek az 1. pontban foglalt kölcsönösszeg és járulékai biztosítékaként, valamint késedelmes teljesítés esetére vonatkozó további összegek fedezetéül hrsz.. alatt található ingatlanra jelzálogszerződést (4. számú melléklet) kötnek, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete. 10. A kölcsön folyósításának feltételei a következők: * a kölcsönszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása, a jelzálogszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása, befogadó nyilatkozat átadása,(amennyiben bérlemény, a bérbeadó írásos hozzájárulásával) arra az esetre, ha az ingatlant kiürítve át kell adnia a zálogkötelezetteknek a Takarékszövetkezet részére, lakossági fizetési számla megnyitása illetve megléte, a jelzáloggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, melynek kedvezményezettje a Takarékszövetkezet, a fedezetül szolgáló jelzálogtárgy biztosítási kötvény másolatának és a biztosítási díj fizetését igazoló dokumentum másolatának átadása, a kölcsönkérelem beadása és a folyósítás napja között a fedezetként elfogadott ingatlanok tulajdoni lapján változás nem lehet, a haszonélvezetről történt lemondás a jelzálogszerződés aláírásával, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, résztulajdonosa kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy az ingatlan terheléséhez a területileg illetékes gyámhivatal engedélye, a folyósítást megelőzően kelt - a jelzálogjog széljegyzését már tartalmazó - tulajdoni lap másolat bemutatása. Jelzálogul szolgáló lajstromozott ingó esetén a közhiteles nyilvántartásba történő felvezetésre vonatkozó nyilatkozat, felhatalmazás megadása Nem lajstromozott ingó dolgon követelésen, jogon alapított jelzálogjog, egyéb biztosíték, hitelbiztosítéki nyilvántartásba felvezetésre vonatkozó nyilatkozat, felhatalmazás megadása. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződést és a jelzálogszerződést a Takarékszövetkezet közvetlenül küldi meg a Földhivatalnak. 11. A befogadói nyilatkozattal kapcsolatos mindennemű változásról a tudomására jutását követően az Adós köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni. 12. A jelen szerződést aláíró valamennyi fél, így a készfizető kezesek is a szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a készfizető kezességből eredő kötelezettségük az adós halála, - jogi személy készfizető kezes esetén a készfizető kezességet vállaló szervezet jogutódlással történő megszűnése - esetén is változatlanul fennmarad, és az adós személyében bármilyen okból történt változás esetén a készfizető kezesek ugyanúgy kötelesek az adós, vagy jogutóda nem teljesítése esetén az adós helyett teljesíteni. * A nem kívánt rész törlendő! 6

7 13. A készfizető kezesek (a továbbiakban: kezesek) az Adós(ok)ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállalnak. Az egyetemleges kötelezettségvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyernek. A készfizető kezesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az adósok szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizetik a Takarékszövetkezet javára. 14. A Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlen kamatmódosításra a módosítandó kamatra kihatással bíró feltételek bekövetkezése esetén. A jelen szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására, valamint a szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak és az alábbiak az irányadók. A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet. Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Szerződésben foglalt szabályok betartásával az Ügyfél/Adós javára mindenkor érvényesíti Ha a Takarékszövetkezet az 2. a pont szerinti kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelőző legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a tájékoztatást ad a törlesztőrészletek esetleges változásáról. A Takarékszövetkezet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja egyoldalúan az Adóssal kötött Szerződés feltételeit 15. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataikban történt változást a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelentik. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) tudomásul veszik, hogy amennyiben ezen kötelezettség(ük)et elmulasztja(k), a Takarékszövetkezet élhet felmondási jogával.a Ptk 6: a szerint. * A nem kívánt rész törlendő! 7

8 A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belüli visszafizetését követelni, ha Adósok a.) a jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségüknek nem tennének eleget, továbbá, ha a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közöltek, b.) a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használnák fel, c.) a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályoznák, vagy meghiúsítanák, d.) vagyoni helyzetük romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartásuk veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését. Ha jelen szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az adósra nézve hátrányosan változik, akkor az adós jogosult a hitel felmondásra, ezt a kamatperiódus lejárta előtt írásban teheti meg költség és díjmentesen, amennyiben a kamatperiódus végéig a fennálló tartozását visszafizeti. Az adós jogosult a kölcsönszerződéstől, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az adós ezen szerződéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Takarékszövetkezet már folyósította. Az adós előző bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. Az adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Takarékszövetkezet részére történt elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint megállapított Ügyleti Kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. Az adós elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik 16. A jelen szerződés aláírásával az Adós és a készfizető Kezes megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (3. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. 17. Az Adós beleegyezését adja ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adataikat a Takarékszövetkezet ügyfélnyilvántartásába felvegye. 18. *A jelen kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalják a felek. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós viseli és közvetlenül fizeti meg a közjegyzőnek. * A nem kívánt rész törlendő! 8

9 19. Adós(ok) és készfizető Kezes(ek) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a kölcsön vizsgálata és a kölcsön fennállása során szükségessé válik a személyes adatainak ellenőrzése a Takarékszövetkezet jogosult jogügylet biztonsági lekérdezést kezdeményezni. 20 A fogyasztó a hitel futamideje alatt egy alkalommal írásban kérheti a Takarékszövetkezettől a futamidő meghosszabbítását. Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatosan jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kaptak a kölcsön tárgyáról, egyéb szerződéses feltételeiről, és a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvény és a 56/2014 (XII.31) NGM rendeletben foglaltakról.. Az ügyleti kamat és az egyszeri kezelési költség mértéke, a teljes hiteldíj mutató, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, azt egyedileg megtárgyalták.. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték Az adós a tartozásról törlesztési tábla formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállta alatt jogosult kapni. A felek a jogvitáikat amennyiben az írásbeli egyeztetés, felszólítás nem vezet eredményre peres úton, a szerződéskötés helye szerint illetékes bíróság előtt rendezik. A jogvita peren kívüli elrendezésére egyéb lehetőséget a felek nem kötnek ki. A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank Felügyelet Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér Központi telefon: (36-1) Központi fax: (36-1) Webcím: 21. Egyebekben a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a bankhitelre és a bankkölcsönre vonatkozó előírásai, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függeléke: 1.számú függelék: Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklet: Nyilatkozat a KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásul vételéről 2. számú melléklet: Nyilatkozat a KHR-ben történő adatkezelésről 3. számú melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató * A nem kívánt rész törlendő! 9

10 4..számú melléklet: Jelzálogszerződés 5. számú melléklet: Felhatalmazó levél Kelt:, 20 év hó nap készfizető kezes adós(leánykori név is) készfizető kezes adós(leánykori név is) Előttünk mint tanúk előtt:. Sajóvölgye Takarékszövetkezet.. és.... (név) (név) szem.ig.sz.: szem.ig.sz.: 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása * A nem kívánt rész törlendő! 10

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre) [Takszovfejlec] Az Ön számlavezető bankja: TkszFiokMegnev TkszFiokCim Adó ig. szám: TkszFiokTelefon TkszFiokWWWAndMail BankNev BankCime Adóigazgatási szám: MNB számlaszám: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához amely létrejött egyrészről a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

[Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző

<adós neve> <adós neve> [Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Kölcsönszám: iktatószám Ügyintéző: Cenzúraszám: FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben