Kölcsönszerződés piaci kamatozású lakáskölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés piaci kamatozású lakáskölcsönhöz"

Átírás

1 Kölcsönszerződés piaci kamatozású lakáskölcsönhöz 5/2. sz. melléklet amely egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet (cím: 3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 39., cégjegyzékszám: , adószáma: , tevékenységi engedélyszám: ÁPTF 864/1997 F. sz. határozat),.kirendeltsége (cím:.; képviseli: és..), mint hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről név:... szül. hely:... szül. idő:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:.. anyja neve: lakóhely: levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: név:... szül. hely:... szül. idő: adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:.. anyja neve:... lakóhely: levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: mint Adósok, név:... szül. hely:... szül. idő:... anyja neve:..... lakóhely: név:... szül. hely:... szül. idő: anyja neve:... lakóhely: levelezési cím, amennyiben eltér a lakóhelytől: mint Készfizető kezesek, (Adósok és Készfizető kezesek együtt: Kötelezettségvállalók) a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel a.. kölcsönszámon jött létre. 1.) A szerződés tárgya

2 2 A Takarékszövetkezet a város/község kerület utca szám alatti, külterületű/belterületű 1, helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon. céljára,- Ft, azaz forint piaci kamatozású lakás kölcsönt bocsát az Adósok rendelkezésére. A hitel teljes összegét az adósok a szerződés 8. pontjában foglaltak szerint hívhatják le. 2.) Új lakás építés/vásárlás céljára nyújtott kölcsön esetén az erre a célra nyújtott kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő Adósokat a kölcsönszerződés megkötését, illetőleg a használatbavételi engedély kiadását követően született gyermekek után is megilleti a születés időpontjában meglevő gyermekeiket és személyi feltételeiket számításba véve a jogszabály szerinti lakásépítési kedvezmény, valamint a kamattámogatásos kölcsönök esetében a gyermek születésének időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összege. 3.) Az 1.) pontban megjelölt kölcsönt a Takarékszövetkezet Hirdetményében közzétett változó mértékű hiteldíjjal együtt Adósok napján kezdődő és minden következő hónap. napján esedékessé váló, az alábbiakban részletezett a szerződéskötés időpontjában érvényes feltételekkel tartoznak visszafizetni: Az 1.) pont szerinti,- Ft. összegű piaci kamatozású lakás kölcsön futamideje év. A kölcsön induló, az Adósok által fizetendő havi törlesztő részlete,- Ft. Törlesztő részletek száma: A kölcsön törlesztő részlete a hiteldíj változásakor újra megállapításra kerül. 4.) 2 Az Adós(ok) a jelen Szerződés mellékletét képező Meghatalmazás alapján megbízzák a Takarékszövetkezetet, hogy lakossági bankszámlájukról a Takarékszövetkezetet a jelen Szerződés alapján megillető törlesztő részletet átutalja. 5.) Ügyleti kamat Referencia kamatláb (3. Havi BUBOR) jelenleg..%+ változó kamatfelár (jelenleg: %) mely a hitel futamidejének első 3 évben nem változtatható.. 3 A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt háromévente legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban (MNB) honlapján közzétett H4F3 (3-18 éves futamidejű hitelnél) és H4F5 ( a éves futamidejű hiteleknél) kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja, erről az adósokat és kezest tájékoztatja Kamatperiódus:3 hónap Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári negyed/fél 4 évének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári negyedévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának napja. 1 A nem szükséges rész törlendő! 2 Meghatalmazás hiányában e pont törlendő! 3 A hiteldíjmutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 4 A megfelelő rész aláhúzandó

3 3 A Takarékszövetkezet az Referencia kamatot negyedévente a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatlábhoz igazítja. A hitelező az adóst és kezest a honlapján és az ügyfelek számára nyitvaálló helyiségben kifüggesztve tájékoztatja a referencia kamatláb változásáról. Kezelési költség egyszeri %. Egyéb jutalék:.. Egyéb, felszámítható díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettség, például számlavezetési díj, készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi költség, stb: Teljes hiteldíjmutató (THM): % Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5 Az adós fizetési késedelem esetén, azaz a törlesztő részlet teljesítésre előírt határnapot követő naptól köteles késedelmi kamatot 6 fizetni, amely évi. %, a késedelembe esés napjától számítandó és havi rendszerességgel előírásra kerül. A Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlen kamatmódosításra a módosítandó kamatra kihatással bíró feltételek bekövetkezése esetén. A jelen szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására, valamint a szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak és az alábbiak az irányadók. A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet. Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Szerződésben foglalt szabályok betartásával az Ügyfél/Adós javára mindenkor érvényesíti A Hitelintézet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerződés esetén a referenciakamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. Ha a Takarékszövetkezet az 2. a pont szerinti kamatmódosítás során a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, 5 Kölcsönösszeg és a hitel számított hiteldíjának az összege. 6 nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3%-ponttal emelt mértékét.

4 4 a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamatfelár mértékébe betudhatja A Takarékszövetkezet a Szerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A Szerződésben megállapodott díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni. Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelőző legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a tájékoztatást ad a törlesztőrészletek esetleges változásáról. A Takarékszövetkezet az Adós számára nem hátrányosan bármikor módosíthatja egyoldalúan az Adóssal kötött Szerződés feltételeit 6.). Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6:46 -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adósok a törlesztés kezdetétől a havi törlesztő részlettel együtt fizetik meg. 7.) A Takarékszövetkezet évente közli Adósokkal a fennálló kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat (ügyleti kamatot és kezelési költséget) valamint az Adósok által teljesített törlesztés összegét. Amennyiben az Adós(ok) 8 napon belül írásban nem emel(nek) kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a Felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 8.) A Takarékszövetkezet a kölcsönt lakásépítés, bővítés esetében a készültségi fokkal arányosan, új lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben foglalt ütemezés szerint, a bemutatott számlák alapján folyósítja. A jelen Szerződés szerinti kölcsönnel történő ingatlanvásárlásnál az adás-vételi szerződésben az Adós köteles kinyilvánítani, hogy a vételár kölcsönből történő kiegyenlítésre kerülő részét az eladó közvetlenül a Takarékszövetkezettől kapja meg. 9.) Adósok tudomásul veszik, hogy építési munkálatok esetén az építkezést a kölcsön felhasználásával oly módon kell folytatniuk, hogy az az előírt időpontra befejezést nyerjen. Az építkezés befejezési határideje napja. Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön célnak megfelelő felhasználását a helyszínen ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását Adóstól igényelni. 10.) Adósok kötelesek az építkezés során mindazokat az előírásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt a Takarékszövetkezetnek bemutatni. 11.) Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adósok gondoskodni tartoznak arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a kölcsön igénybevételével készült építmény feltűntetésre kerüljön.

5 5 12.) Alulírott Készfizető kezes(ek) kijelentjük, hogy az Adós(ok)nak a jelen kölcsönszerződés alapján mindenkor fennálló tartozása és járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállalunk. Alulírott Készfizető kezes(ek) tudomásul vesszük, hogy fogyasztói Készfizető Kezes(ek)- ként legfeljebb.. Ft, azaz. forint összeg erejéig felel(ülnk) a Kölcsönfelvevő tarozásáért. 7 A szerződés 1. pontjában megjelölt szerződésből eredő, a jelen kezesi szerződéssel biztosított követelés mindenkori összegére a Jogosult nyilvántartása az irányadó. A Készfizető Kezes köteles helytállni az előző pontban rögzítettek mellett a PTK 6: 420. alapján is. Amennyiben Adós(ok)nak a kölcsön fedezetéül szolgáló jövedelme a törlesztés időtartama alatt olyan mértékben növekszik, illetőleg a kezes-állítás alapjául szolgáló egyéb körülmény megszűnik, az Adós(ok), vagy a Készfizető kezes(ek) egyaránt kérhetik a kezesség feloldását. A Takarékszövetkezet a kezesség feloldása iránt akkor intézkedik, ha megítélése szerint már e nélkül is biztosítottnak tekinthető a kölcsön megtérülése. A Kezes kijelenti, hogy a Takarékszövetkezettől a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást kapott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és a Kölcsönfelvevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról. 13.) Kötelezettségvállalók kötelesek munkahelyváltozás esetén az új munkáltató nevét és pontos címét a Takarékszövetkezetnek késedelem nélkül bejelenteni. 14.) A Felek megállapodnak, hogy a kölcsön fedezetéül a hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a város/község kerület utca szám alatt található ingatlanra -külön jelzálog szerződésben rögzített feltételek szerint jelzálogjog és elidegenítési, terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára. 15.) A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon (fogyasztó esetén 30 napon) belüli visszafizetését követelni, ha Adósok a.) a jelen szerződésben, valamint a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségüknek nem tennének eleget, továbbá, ha a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közöltek, b.) a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használnák fel, c.) a kölcsön felhasználásának ellenőrzését bármi módon akadályoznák, vagy meghiúsítanák, d.) vagyoni helyzetük romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartásuk veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését. Ha jelen szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az adósra nézve hátrányosan változik, akkor az adós jogosult a hitel felmondásra, ezt azonban a kamatperiódus lejárta előtt 60 nappal írásban teheti meg költség és díjmentesen, amennyiben a kamatperiódus végéig a fennálló tartozását visszafizeti. 16.) A jelen kölcsönszerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 7 Fogyasztói kezesi szerződés esetén, egyébként törlendő

6 6 17.) A jelen kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a bank- és hitelviszonyokra vonatkozó 6: paragrafusaiban foglalt rendelkezései a mérvadók. 18.) Az Adósok és a Készfizető kezesek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerződésben foglalt, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. Törvény 2.számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma [nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma], évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. Törvény (Hpt.) rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. 19.) Az Adós jogosult a kölcsönszerződéstől, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós ezen szerződéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Takarékszövetkezet már folyósította. Az Adós előző bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Takarékszövetkezet részére történt elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerződés szerint megállapított Ügyleti Kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. Az Adós elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik 20.) Előtörlesztés Az Adós a Takarékszövetkezethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a Kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költséget, majd a Kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. Futamidő meghosszabbítása A fogyasztó a hitel futamideje alatt egy alkalommal írásban kérheti a Takarékszövetkezettől a futamidő meghosszabbítását. 21.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR A jelen szerződés aláírásával az Adós és a Készfizető Kezes megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 3 számú mellékletét képező

7 7 tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (3. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (1. számú melléklet) a szerződéskötés előtt aláírta. 22.) 8 Az Adósok vállalják, hogy kockázati életbiztosítást kötnek, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Takarékszövetkezet. Az Adós(ok) a jelen Szerződés mellékletét képező Meghatalmazás alapján megbízzák a Takarékszövetkezetet, hogy lakossági bankszámlájukról a Takarékszövetkezet a kockázati életbiztosítás díját a biztosító társaság részére átutalja. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a kockázati életbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntethetik meg. 23.) A jelen szerződés elválaszthatatlan tartozékai: 1.számú függelék: Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklet: Nyilatkozat KHR-re vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről 2. számú melléklet:tájékoztatás a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben 3. számú melléklet:adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató Az Adós(ok) és a készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatosan jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kaptak a kölcsön tárgyáról, egyéb szerződéses feltételeiről, és a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvény és a 56/2014 (XII.31) NGM rendeletben foglaltakról.. Az ügyleti kamat és az egyszeri kezelési költség mértéke, a teljes hiteldíj mutató, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, azt egyedileg megtárgyalták.. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték Az adós a tartozásról törlesztési tábla formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállta alatt jogosult kapni, a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulóján fent részletezett tartalmú tábla formájában tájékoztatást ad. A felek a jogvitáikat amennyiben az írásbeli egyeztetés, felszólítás nem vezet eredményre peres úton, a szerződéskötés helye szerint illetékes bíróság előtt rendezik. A jogvita peren kívüli elrendezésére egyéb lehetőséget a felek nem kötnek ki. A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank Felügyelet Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Központi telefon: (36-1) Központi fax: (36-1) Webcím: 8 E pont törlendő, ha az Adósok nem kötnek kockázati életbiztosítást.

8 8 Ezt a Szerződést, és az Általános Szerződési Szabályokat a szerződő Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Kelt: Adós Adós Készfizető kezes Készfizető kezes Sajóvölgye Takarékszövetkezet.... név: név:.. Előttünk, mint tanuk előtt: Név: Név: Lakóhely: Lakóhely: Személyi ig. szám: Személyi ig. szám: 9 9

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz 3. sz. melléklet Hiteliktatószám: Készítette: Ellenőrizte:.. A szerződő felek, egyrészről: a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre) [Takszovfejlec] Az Ön számlavezető bankja: TkszFiokMegnev TkszFiokCim Adó ig. szám: TkszFiokTelefon TkszFiokWWWAndMail BankNev BankCime Adóigazgatási szám: MNB számlaszám: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről 6/e. sz. melléklet Kölcsönszerződés száma: 571 _- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről amely, létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet (6763 Szatymaz,

Részletesebben

Név (adóstárs):... szül.hely:... szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:... szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:...

Név (adóstárs):... szül.hely:... szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:... szül. idő (év, hó, nap):... anyja neve:... Fogyasztóknak nyújtott jelzálogalapú kölcsön szerződés (Készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz

Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz KINIZSI BANK Zrt. JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz Szerződésszám:.. amely létrejött egyrészről a KINIZSI BANK Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsön száma:... 6.sz.melléklet Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben