KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: , Adószáma: , KSH száma: , hitelt kezelő kirendeltség címe:.. sz. mint hitelező / továbbiakban: Takarékszövetkezet /, másrészről: Név: Születési név:. Anyja születési neve:... Születési hely, idő:.. Azonosító okmány típusa. Száma Lakcíme: Állampolgársága mint adós/ok/ / továbbiakban: Adós/ valamint harmadrészről Név: Anyja születési neve: Azonosító okmány típusa. Lakcíme:. Születési név:. Születési hely, idő:.. Száma: Állampolgársága. mint készfizető Kezes/ek/- továbbiakban: Készfizető kezes/ek/ - között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint. A Takarékszövetkezet az Adós/ok/ írásbeli kérelme alapján fogyasztási kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: 1. A kölcsönszerződés tárgya: Felhasználási célhoz kötött kölcsön 1.1. A kölcsön összege:. Ft, azaz.00/100 Ft. Adós(ok) kijelenti(k), hogy a jelen kölcsönszerződés szerint folyósított fogyasztási hitelt a évi CLXII törvény 17/A -a alapján a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez kívánja(ák) igénybe venni. Vállalom, hogy a Takarékszövetkezet által folyósított.ft összegű fogyasztási kölcsön felhasználását a Takarékszövetkezet felhívására szükség esetén igazolom. Tudomásul veszem, hogy a fent hivatkozott jogszabály alapján megállapított THM maximuma jelenleg nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét A kölcsön után a Takarékszövetkezet 6 havi BUBOR +. % kamatfelár, jelenleg évi.. % + évi. %, összesen % ügyleti kamatot számít fel. A Kölcsön kamata: referencia kamatlábhoz (6 hónapos BUBOR) kötött. Kamatperiódus: 6 havi, ennek értelmében a Takarékszövetkezet jelen kölcsönszerződés törlesztő részletét minden év január 1-én és július 1-én árazza át a 6 havi BUBOR változásának figyelembe vételével. Kamatperiódus: megegyezik a naptári félévvel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári félévének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári félévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának a napja. A Takarékszövetkezet - az első kamatperiódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. 1

2 1.3. Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű Fogyasztási hitelek esetében a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: [Kamatfelár-változtatási mutató] A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referenciakamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. Az Adós/oka/t terhelő további egyéb költségek, díjak a jelen szerződés vonatkozásában az alábbiak: a) Hitel előkészítési díj:..ft. b) Kölcsönfedezeti biztosítás díja:..ft. A kölcsön futamideje alatt és Adós kezdeményezése alapján felmerülő egyéb költségek, díjak jelenlegi mértéke: c) - Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 1 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. d) Hitelkiváltási díj, amelynek mértéke a fennálló tartozás 1 %-a, minimum 5.000,-Ft. e) Szerződés módosítási díj, amelynek mértéke a fennálló tartozás: Mértéke szerződésmódosításonként konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - a Hirdetmény az irányadó. A szerződésmódosítási díj felszámítására csak az ügyfél módosítási kérelmének befogadása esetén kerül sor. f) Egyéb költség /értékbecslés díja, helyszínelés díja /:.. Ft. A kölcsön teljes hiteldíj mutatója /THM/:. %, A teljes hiteldíj mutató tartalmazza a-b. pontokban megjelölt költségeket és díjakat, de nem tartalmazza az egyéb olyan díjakat, melyek a hitelfelvevő kötelezettségvállalásának nem vagy késedelmes teljesítéséből erednek. Ezen jogcímek: felszólítás, felmondás, fizetési haladék, prolongáció, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj, hitelkiváltási díj,végrehajtás, lejárati díj, stb., melyek költségeit és felszámításának módját a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. Az Adós/ok/ vállalja/ák/, hogy a kölcsönnel kapcsolatban felmerülő ezen egyéb költséget, díjakat a Hirdetmény szerint megfizetik az esedékes törlesztő részlettel együtt. Az esetleges bírósági igényérvényesítés költségeit a vonatkozó jogszabályok és bírósági határozatok határozzák meg A Kölcsönnyújtó a kölcsönt jelen kölcsönszerződés aláírását követően a folyósítási feltételek teljesítése esetén egy összegben bocsátja az Adós/ok/ rendelkezésére. 2

3 Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 2. A kölcsönt és járulékait az Adós/ok/ az alábbi részletekben kötelesek visszafizetni: A törlesztő részletek száma:.. Havi törlesztő részlet összege:. Ft A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: Ft. A törlesztés kezdete: év.. hó.. nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége:..év.. hó nap Az előtörlesztés nem mentesíti az Adósokat a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. A kamatszámítás kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. A kölcsönt minden hónap 15-én esedékessé váló részletekben kell törleszteni. A véglejáratra a teljes hiteltartozásnak kiegyenlítésre kell kerülnie. A törlesztő részlet és a fogyasztó által fizetendő teljes tartozás összege tájékoztató jellegű, a szerződésszerű teljesítés esetén irányadó. Az utolsó havi részlet - a teljesítéstől függően - eltérő összegű lehet. A törlesztő részlet változásának jogát a Takarékszövetkezet fenntartja. A kölcsön tőke valamint az ügyleti kamat esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő részletet. Az adósok jogosultak a kölcsönt a lejárat időpontja előtt is visszafizetni, a kifizetett költségek visszafizetésére azonban nem tarthatnak igényt. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először költségekre és díjakra ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt fizetési halasztást, prolongációt, átütemezést kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás, prolongáció, átütemezés iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű fizetési haladék díjának egyidejű befizetése mellett - az esedékesség előtti 5. naptári napig nyújtható be. A Takarékszövetkezet a halasztás, prolongáció, átütemezés iránti kérelem engedélyezéséről vagy elutasításáról írásban értesíti az Asóst. 3. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamatfelár, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó nem rendszeresen fizetendő egyéb díjakat és költséget a mindenkor hatályos jogszabályokhoz igazodva évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) mértékében emel. A Takarékszövetkezet jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj, jutalék és költségváltozástól eltérően az Adós számára kedvezőbb díj-, jutalék és költségtételeket alkalmazni. A Takarékszövetkezet az Adóst a referencia-kamatláb változásról, a kamat és kamatfelár módosulást és módosítást az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben Hirdetmény útján és honlapján (www.pillertksz.hu) tájékoztatja, a törlesztő részlet ebből adódó változásáról postai úton is értesítést küld az Adós részére. Amennyiben a kölcsönügylethez elektronikus kereskedelmi szolgáltatás is kapcsolódik, úgy a módosítást a Adós részére elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi. Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, - és azt írásban közli a szerződésben megadott határidőn belül - jogában áll a szerződést díjmentesen felmondani. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezethez az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkez- 3

4 ményeket érvényesíti az Adóssal (Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel és a megváltozott kondíciókat írásbeli nyilatkozatával nem utasítja el, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. 4. A Kölcsönnyújtó a kölcsönt jelen kölcsönszerződés aláírását követően a folyósítási feltételek teljesítése esetén egy összegben bocsátja az Adós/ok/ rendelkezésére. 5. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Az adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a mindenkor hatályos pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben megjelölt előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a Takarékszövetkezetnél vezetett forint fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Az Adós a Takarékszövetkezetnél és más Hitelintézetnél rendelkezik a következő fizetési számlával: Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződése elválaszthatatlan részét, mellékletét képezik A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. 6. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettség/ük/ének nem tesz/nek/ eleget, törlesztési késedelem, illetve felmondás esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után - az ügyleti kamaton felül - évi 6 % /hat százalék/ késedelmi kamatot számít fel a lejárat napjától. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után évi 6 %/ hat százalék/ késedelmi kamat megfizetésére köteles. Amennyiben a kölcsönszerződés felmondásra kerül a Takarékszövetkezet a felmondás időpontjában a kölcsönszerződésből fennálló tőketartozást lejárttá teszi. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Takarékszövetkezetnél a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetésére köteles. 7. A Készfizető kezes/ek/ az Adós/ok/ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges Készfizetői kezességet vállal/nak/. A Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül és sortartási kifogás nélkül az Adós/ok/ szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti/k/ a Takarékszövetkezet javára. 8. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adós/ok/al, Készfizető kezes/ek/el szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós/ok/ illetve a Készfizető kezes/ek/ viselik. 9. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy a személyes adataik megváltozását a Takarékszövetkezetnek 5 munkanapon belül bejelentik. 10. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelenti/k/, hogy a évi CXII. törvény alapján nyilvántartott adatai/ka/t a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta/ák/ le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja/ák/ le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatai/ka/t bármikor letiltja/ák/, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 4

5 11. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ ezennel hozzájárulását/ukat/ adja/ák/ ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége/ik/ teljesítéséhez szükséges személyi adatai/ka/t a 10. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 12. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adatai/ka/t, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Takarékszövetkezetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Jelen szerződésből származó tőke és hiteldíj tartozás értékesítése esetére Adós/ok/ felmentést ad/nak/ a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettsége betartása alól. Tudomásul veszi/k/, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásá/uko/n alapul. 13. Felmondást megelőző fizetési felszólítás és a felmondás: A hitelszerződés felmondását megelőzően a Takarékszövetkezet az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, a Kezes, illetve a Zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A Takarékszövetkezet a hitelszerződés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek is megküldi. Egyidejűleg köteles továbbá a Takarékszövetkezet az Adósnak bemutatni az Adós által a szerződés megkötésétől kezdődően - egyes évekre összesítve, de az Adós külön kérésére havi bontásban is - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. 14. Azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6: ban foglalt bármely felmondási okok bekövetkezte, valamint amit az ügyletre vonatkozó ÁSZF vagy kölcsön-, hitelszerződés külön ennek minősít. A Ptk. 6:387. -ban meghatározott esetek a következőek: 1) A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. (2) A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. 15. Az Adós/ok/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés adatait, Adós/ok/ jelen kölcsönszerződésből származó kötelezettségeivel összefüggő információkat, a Takarékszövetkezet a Készfizető kezes/ek/ részére kiszolgáltassa, mellyel kapcsolatban Adós/ok/ ezúton felmentik a Takarékszövetkezetet a banktitok tartási kötelezettsége alól. 16. A jelen kölcsönszerződésből adódó az Adós/oka/t illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/, már most rögzítik, hogy küldeményeiket az alábbi címre kérik továbbítani:.. Adós/ok/, és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy az itt megadott adatokban bekövetkező változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. 5

6 17. Az Adós/ok/ a szerződés további biztosítására, a Készfizető kezeseken kívül még az alábbi biztosítékokat és fedezeteket ajánlja/ák/fel, vállalva, hogy azok vonatkozásában a szerződésben illetve, külön megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz: 10 %-os fedezetromlás esetén az Adós/ok/t fedezet kiegészítési kötelezettség terheli. A fedezet-kiegészítési kötelezettség Adós/oka/t az Adóstárs/ak/ vagy Készfizető kezes/ek/ elhalálozása esetén is terheli. 18. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy az ügyleti kamat és az egyéb költségek, díjak mértékének, a teljes hiteldíj mutatót valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése, továbbá a készfizető kezesség elvállalásából eredő kockázatokra vonatkozó tájékoztatás átadása, jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és a feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, továbbá az előzetes tájékoztatások birtokában és ismeretében kötötték. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy a Magatartási kódex előírása szerint a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei szerint a Takarékszövetkezet részéről korrekt, teljes körű tájékoztatás megtörtént. 19. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós/ok/ egyidejűleg az biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt/nek/. A biztosítási díjat a kölcsön felvételekor megfizeti /ik/, és a biztosítás kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet jelöli/ik/ meg. Adós/ok/ Kötelezi/k/ magát arra, hogy a szerződést a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartja és a díjakat fizeti. Egyidejűleg az Adós/ok/ kijelenti/ik/, hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja/ák/, hogy a biztosítási feltételeket átvette/ék/. 20. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/ továbbá, hogy a Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgya folyósított kölcsön- vonatkozásában az esedékes illetve lejárt követelések behajtásáért. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a lejárt tartozást a megadott határidőben nem fizeti meg, a Takarékszövetkezet minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál a követelés behajtása érdekében, különösen bírósági végrehajtást kezdeményezhet, - amelynek költségei jelentősen növelik a fennálló tartozás összegét - dönthet a követelés értékesítéséről. Ezen eljárások eredményeként az Adós/ok/, készfizető kezes/ek/ a vállalt kötelezettség mértékétől és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. 21. A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. 22. A Takarékszövetkezet a 20 pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor közli az Adóssal(okkal) a kölcsöntartozás összegét, a felszámított ügyleti kamatot, kezelési költséget, egyéb felmerült költségeket és díjakat az Adós(ok) által megfizetett összeget. Amennyiben az Adós(ok) 8 napon belül írásban nem emel(nek) kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 23. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a évi CXXII. Törvény 5 2 bekezdése alapján előírt adatokat a hitelszerződés megkötését követően átadja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére. Az Adós(ok) tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére a évi CXXII. Törvény 11 szerinti esetben és tartalommal az adatokat átadja, amennyiben az adósok a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesznek eleget. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe átadja annak a természetes személynek a évi CXXII. Törvény 12 szerinti esetekben és tartalommal az adatait, aki a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Adós/ok/ elismerik, hogy a Takarékszövetkezet mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatátadási és adatkezelési szabályairól készült írásos dokumentum egy-egy példányát a szerződés megkötése előtt átvették, megismerték, az abban foglalt tájékoztatást tudomásul vették. Alulírottak elismerik, hogy a Takarékszövetkezet a évi CXXII. Törvény 15 ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 6

7 24. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ egybehangzóan kijelent/ik/ hogy teljesen cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár/ok/, aki/k/nek szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. A kölcsönnyújtó kijelenti, hogy szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. 25. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Hirdetményben megfogalmazottak, és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. 26. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adós(ok) békéltető testülethez fordulhat(nak). A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető. Az illetékes békéltető testület címe: Csongrád Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető testület 6721 Szeged Párizsi krt sz 27. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak. Jelen szerződésből származó jogviták kapcsán a pertárgy értékének függvényében a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki a felek. 28. Hitelintézetek és így a Takarékszövetkezet Felügyeleti hatóságának neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (MNB ) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Levélcím: 1850 Budapest Magyar Nemzeti Bank, Internet: http/www.mnb.hu 29. Egyéb kikötések:.. A kölcsönszerződés pontját aláírás előtt töröltük. A kölcsönszerződés: pontját aláírás előtt javítottuk. A pont/ok/ beiktatása a szerződés aláírása előtt történt. 2/b. számú melléklet 3. számú melléklet Felhatalmazó levél.., 20 hó nap A jelen szerződésre a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat rendelkezései és a Hirdetményben közöltek az irányadóak. Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Hirdetményt megismerték, továbbá kijelenti(k), hogy a Takarékszövetkezet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatást adott a mindenkor aktuális Hirdetmény és az Általános üzletszabályzat közzétételének módjáról és helyéről. A Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szerződés aláírása előtt átvette/ék/, megismert/ék/ és magára/magukra nézve kötelezőnek elfogadja/ják/. Ezt a kölcsönszerződést a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. A kölcsönszerződés egy-egy példányát Adós/ok/, Készfizető kezes/ek/ átvette/ék/. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklet: KHR Nyilatkozat 2/a. számú melléklet: Tájékoztató a Központi Hitelinformációs rendszer-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról Adós Adós PILLÉR Takarékszövetkezet kölcsönadó Előttünk, mint tanúk előtt: név:... cím: név:. cím: 7

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben