KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1 szám Cégjegyzékszám: , Adószám: , Statisztikai számjel: , Ásotthalmi kirendeltsége, cím:.., ( a továbbiakban mint Takarékszövetkezet ) másrészről Név:. Anyja születési neve:.. Azonosító okmány típusa: szem.ig. Lakcíme:.. Személyi szám: Születési név:.. Születési hely, idő:.. Száma:. Állampolgársága: Jelzálogkötelezett/ek/ mint Adós(ok), valamint harmadrészről Név:. Anyja születési neve:. Azonosító okmány típusa: szem. ig. Lakcíme:... Születési név:. Születési hely, idő:. Száma:.. Állampolgársága:.. Név:.. Anyja születési neve: Azonosító okmány típusa: szem. ig. Lakcíme: Születési név:. Születési hely, idő:.. Száma: Állampolgársága: mint Készfizető kezes/ek/- továbbiakban: Készfizető kezes/ek/ - között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint. A Takarékszövetkezet az Adós/ok/ írásbeli kérelme alapján jelzálog fedezete mellett kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: 1. A kölcsönszerződés tárgya: Felhasználási célhoz nem kötött jelzálog alapú kölcsön A kölcsön összege:.. Ft azaz.. 00/100 Ft Az igénybe vett kölcsön után az Ügyfél köteles alapkamatot, kamatfelárat fizetni. A Takarékszövetkezet alapkamatként a 6 havi BUBOR-t alkalmazza referencia alapkamatként és az Általános szerződési Feltételekben foglaltak szerint határozza meg. A kölcsön után a Takarékszövetkezet 6 havi BUBOR + 5,50 % kamatfelár, jelenleg évi.. % + évi 5,50 %, összesen % ügyleti kamatot számít fel. A Kölcsön kamata: referencia kamatlábhoz (6 hónapos BUBOR) kötött. Kamatperiódus: 6 havi, ennek értelmében a Hitelintézet jelen kölcsönszerződés törlesztő részletét minden év január 1-én és július 1-én árazza át a 6 havi BUBOR változásának figyelembe vételével. Kamatperiódus: megegyezik a naptári félévvel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári félévének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári félévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának a napja. A Hitelintézet - az első kamatperiódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. Érvényes:2015. február 01-től 1

2 A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű Jelzáloghitelek esetében a Hitelintézet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: [Kamatfelár-változtatási mutató] A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referenciakamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A Takarékszövetkezet az induló alapkamatot a jelen szerződés 17. pontja szerint meghatározandó 6 (hat) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében Az Adós/oka/t terhelő további egyéb költségek, díjak a jelen szerződés vonatkozásában az alábbiak: a) Hitel előkészítési díj:. Ft. b) Folyósítási díj, amely a folyósított kölcsön összeg 0,57 %-a:.. Ft. c) Szerződés kötési díj az engedélyezett kölcsön összeg :.. Ft. d) Értékbecslés díja:. Ft. e) Ingatlan nyilvántartási eljárás díja:.ft. f) Helyszínelés díja: nincs. A kölcsön futamideje alatt és Adós kezdeményezése alapján felmerülő egyéb költségek, díjak jelenlegi mértéke: g) Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 1 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. h) Szerződés módosítási díj, amelynek mértéke a fennálló tartozás: Mértéke szerződésmódosításonként konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - a Hirdetmény az irányadó. A szerződésmódosítási díj felszámítására csak az ügyfél módosítási kérelmének befogadása esetén kerül sor. Érvényes:2015. február 01-től 2

3 . A kölcsön teljes hiteldíj mutatója /THM/: %. A teljes hiteldíj mutató nem tartalmazza az egyéb olyan díjakat, melyek a hitelfelvevő kötelezettségvállalásának nem vagy késedelmes teljesítéséből erednek. Ezen jogcímek: felszólítás, felmondás, halasztás, prolongáció, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj, hitelkiváltási díj, végrehajtás, lejárati díj, stb., melyek költségeit és felszámításának módját a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. Az Adós/ok/ vállalja/ák/, hogy a kölcsönnel kapcsolatban felmerülő ezen egyéb költséget, díjakat a Hirdetmény szerint megfizetik az esedékes törlesztő részlettel együtt. Az esetleges bírósági igényérvényesítés költségeit a vonatkozó jogszabályok és bírósági határozatok határozzák meg. Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: Vagyonbiztosítás éves díja várhatóan Közjegyzői okiratba foglalás díja várhatóan.ft. Ft A Takarékszövetkezet a kölcsön összegét az Adósnak a jelen szerződés aláírását követően - a folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja. Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 2. A kölcsönt és járulékait az Adós/ok/ az alábbi részletekben kötelesek visszafizetni: A törlesztő részletek száma:. Havi törlesztő részlet összege:,- Ft A fogyasztó által fizetendő teljes összeg:..,- Ft. A törlesztés kezdete:.. év.. hó 15. nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége:.. év.. hó 15. nap Az előtörlesztés nem mentesíti az Adósokat a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. A kölcsön tőke valamint az ügyleti kamat esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő részletet. A kamatszámítás kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. A kölcsönt minden hónap 15-én esedékessé váló részletekben kell törleszteni. A véglejáratra a teljes hiteltartozásnak kiegyenlítésre kell kerülnie. A törlesztő részlet összege és a fogyasztó által fizetendő teljes tartozás tájékoztató jellegű, a szerződésszerű teljesítés esetén irányadó. Az utolsó havi részlet eltérő összegű lehet. A törlesztő részlet változásának jogát a Takarékszövetkezet fenntartja. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először költségekre és díjakra ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt fizetési halasztást, prolongációt, átütemezést kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás, prolongáció, átütemezés iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű fizetési haladék díjának egyidejű befizetése mellett - az esedékesség előtti 5. naptári napig nyújtható be. Az adósok jogosultak a kölcsönt a lejárat időpontja előtt is visszafizetni, a kifizetett költségek visszafizetésére azonban nem tarthatnak igényt. 3. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamatfelár, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Érvényes:2015. február 01-től 3

4 A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó nem rendszeresen fizetendő egyéb díjakat és költséget a mindenkor hatályos jogszabályokhoz igazodva évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) mértékében emel. A Takarékszövetkezet jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj, jutalék és költségváltozástól eltérően az Adós számára kedvezőbb díj-, jutalék és költségtételeket alkalmazni. A Takarékszövetkezet az Adóst a referencia-kamatláb változásról, a kamat és kamatfelár módosulást és módosítást az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben Hirdetmény útján és honlapján (www.pillertksz.hu) tájékoztatja, a törlesztő részlet ebből adódó változásáról postai úton is értesítést küld az Adós részére. Amennyiben a kölcsönügylethez elektronikus kereskedelmi szolgáltatás is kapcsolódik, úgy a módosítást a Adós részére elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi. Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, - és azt írásban közli a szerződésben megadott határidőn belül - jogában áll a szerződést díjmentesen felmondani. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezethez az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal (Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel és a megváltozott kondíciókat írásbeli nyilatkozatával nem utasítja el, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. 4. A Takarékszövetkezet a kölcsönt jelen kölcsönszerződés aláírását követően egy összegben bocsátja az Adós/ok/ rendelkezésére a jelen szerződés feltételeinek teljesítése esetén. Az engedélyezett kölcsön után a felszámított szerződéskötési díjat a kölcsönszerződés aláírásakor a folyósítási díjat az Adós/ok/ a kölcsön felvételekor, köteles/ek/ megfizetni a Takarékszövetkezetnek. 5. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Az adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a mindenkor hatályos pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben megjelölt előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a Takarékszövetkezetnél illetve más Hitelintézetnél vezetett forint fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Az Adós a következő Hitelintézetnél rendelkezik fizetési számlával: Számlavezető hely: Pénzforgalmi jelzőszám: PILLÉR Takarékszövetkezet.. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét, mellékletét képezik A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. 6. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettség/ük/ének nem tesz/nek/ eleget, törlesztési késedelem, illetve felmondás esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után - az ügyleti kamaton felül - évi 6 % /hat százalék/ késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után évi 6 %/ hat százalék/ késedelmi kamat megfizetésére köteles. Érvényes:2015. február 01-től 4

5 Amennyiben a kölcsönszerződés felmondásra kerül a Takarékszövetkezet a felmondás időpontjában a kölcsönszerződésből fennálló tőketartozást lejárttá teszi. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Takarékszövetkezetnél a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetésére köteles. 7. A Készfizető kezes/ek/ az Adós/ok/ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges Készfizetői kezességet vállal/nak/. A Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül és sortartási kifogás nélkül az Adós/ok/ szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti/k/ a Takarékszövetkezet javára. 8. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adós/ok/al, Készfizető kezes /ek/el szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós/ok/ illetve a Készfizető kezes/ek/ viselik. 9. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy személyes adataik megváltozását a Takarékszövetkezetnek 5 munkanapon belül bejelentik. 10. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelenti/k/, hogy a évi CXII. törvény alapján nyilvántartott adatai/ka/t a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta/ák/ le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja/ák/ le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatai/ka/t bármikor letiltja/ák/, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 11. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ ezennel hozzájárulását/ukat/ adja/ák/ ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége/ik/ teljesítéséhez szükséges személyi adatai/ka/t a 10. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 12. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adatai/ka/t, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Jelen szerződésből származó tőke és hiteldíj tartozás értékesítése esetére Adós/ok/ felmentést ad/nak/ a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettsége betartása alól. Tudomásul veszi/k/, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásá/uko/n alapul. 13. Felmondást megelőző fizetési felszólítás és a felmondás: A hitelszerződés felmondását megelőzően a Hitelintézet az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, a Kezes, illetve a Zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A Takarékszövetkezet a hitelszerződés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek is megküldi, Egyidejűleg köteles továbbá a Hitelintézet az Adósnak bemutatni az Adós által a szerződés megkötésétől kezdődően - egyes évekre összesítve, de az Adós külön kérésére havi bontásban is - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. 14. Azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:387. -ban foglalt bármely felmondási okok bekövetkezte, valamint amit az ügyletre vonatkozó ÁSZF vagy kölcsön-, hitelszerződés külön ennek minősít. Érvényes:2015. február 01-től 5

6 A Ptk. 6:387. -ban meghatározott esetek a következőek: 1) A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. (2) A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. 15. Az Adós/ok/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés adatait, adós/ok/ jelen kölcsönszerződésből származó kötelezettségeivel összefüggő információkat, a Takarékszövetkezet a Készfizető kezes/ek/ részére kiszolgáltassa, mellyel kapcsolatban Adós/ok/ ezúton felmentik a Takarékszövetkezetet a banktitok tartási kötelezettsége alól. 16. A jelen kölcsönszerződésből adódó az Adós/oka/t illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/, már most rögzítik, hogy küldeményeiket az alábbi címre kérik továbbítani: Adós: Adós/ok/, és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy az itt megadott adatokban bekövetkező változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. 17. A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. 18. A Takarékszövetkezet a 17. pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor közli az Adós/okk/al a kölcsöntartozás összegét, a felszámított ügyleti kamatot, egyéb felmerült költségeket és díjakat az Adós/ok/ által megfizetett összeget. Amennyiben az Adós/ok/ 8 napon belül írásban nem emel/nek/ kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. A kölcsönnyújtó az 1. pontban meghatározott kamat mértékét minden év január 01-én és július 01-én felülvizsgálja és módosítja az aktuális referencia kamat mértékének megfelelően (referencia kamat: 6 havi BUBOR). A Takarékszövetkezet az alapkamatot (referencia kamat) a forduló napot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi (hat ) BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. A jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan a Takarékszövetkezetnél a kamatperiódus január hó 01. napjától június 30. napjáig valamint július hó 1. napjától december hó 31. napjáig tart. 19. Az Adós(ok) feltétlen beleegyezését(üket) adja(ják) ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés szerint igénybevett kölcsön és járulékai biztosítására a jelzálogjog Ft azaz.. 00/100 Ft kölcsön, és ennek mindenkori esedékes hiteldíja, fizetési késedelem esetén a hiteldíjra, hátralékos tőkerészre évi 6% késedelmi kamat, valamint a követelés érvényesítése során felmerült költségek összege erejéig a tartozások teljes visszafizetéséig a.. Járási Földhivatalnál belterület.. hrsz. alatt jegyzett, természetben.. alatt található ingatlan terhére minden újabb megkérdezés nélkül a PILLÉR Takarékszövetkezet javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztessék, melynek alapja, hogy felek a PILLÉR Takarékszövetkezet jogosult javára a jelen kölcsönszerződésből eredő követelés azaz..ft azaz. forint és járuléka erejéig jelzálogjogot alapítanak a. Járási Földhivatalnál jegyzett, természetben.. belterület.. hrsz. alatt található ingatlanra. Érvényes:2015. február 01-től 6

7 20. Az Adós/ok/ a Szerződés 19. pontja szerint jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles/ek/ jókarban tartani, teljeskörű vagyonbiztosítást kötni rá/juk/, a kölcsönnyújtó kedvezményezetti minőségét a biztosítónál előjegyeztetni, a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül esedékességkor megfizetni. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti/k/ meg. 21. A jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós/ok/ sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult/ak/. A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni. 22. Amennyiben a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökken, vagy a biztosíték megsemmisül, úgy Adós/ok/ erről haladéktalanul köteles/ek/ értesíteni a hitelezőt, egyidejűleg a hitelező felszólítására köteles/ek/ a biztosíték értékének kiegészítésére vagy a megsemmisült biztosíték helyett másik vele azonos fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az Adós/ok/ kötelesek a Szerződés 19. pontja szerinti jelzálogul lekötött ingatlan/ok/, mint hitelkockázati fedezet piaci értékének felülvizsgálatának az erről szóló jogszabály szerinti gyakoriságát biztosítani és ennek költségét viselni. 23. Az Adós/ok/ a szerződés további biztosítására, a Készfizető kezeseken kívül még az alábbi biztosítékokat és fedezeteket ajánlja/ák/fel, vállalva, hogy azok vonatkozásában a szerződésben illetve, külön megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz: nincs. 10 %-os Fedezetromlás esetén az Adós/ok/t, Készfizető kezes/ek/t fedezet kiegészítési kötelezettség terheli. A fedezet-kiegészítési kötelezettség Adós/oka/t az Adóstárs/ak/ vagy Készfizető kezes/ek/ elhalálozása esetén is terheli. 24. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy az ügyleti kamat, szerződés kötési díj, folyósítási díj és az egyéb költségek mértékének, a teljes hitel díjmutatót valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó,rendelkezések meghatározása és feltüntetése, továbbá a készfizető kezesség elvállalásából eredő kockázatokra vonatkozó tájékoztatás átadása, jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és a feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, továbbá az előzetes tájékoztatások birtokában és ismeretében kötötték. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy a Magatartási kódex előírása szerint a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei szerint a Takarékszövetkezet részéről korrekt, teljes körű tájékoztatás megtörtént. 25. A jelen Kölcsönszerződés megkötését követően és annak alapján Adós/ok/ közjegyzői okiratba foglalt tartozást elismerő nyilatkozat tételére köteles/ek/. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós/ok/ viselik, és közvetlenül fizetik meg a közjegyzőnek. 26. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a évi CXXII. Törvény 5 2 bekezdése alapján előírt adatokat a hitelszerződés megkötését követően átadja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére. Az Adós(ok) tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére a évi CXXII. Törvény 11 szerinti esetben és tartalommal az adatokat átadja, amennyiben az adósok a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesznek eleget. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe átadja annak a természetes személynek a évi CXXII. Törvény 12 szerinti esetekben és tartalommal az adatait, aki a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Adós(ok) elismerik, hogy a Takarékszövetkezet mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatátadási és adatkezelési szabályairól készült írásos dokumentum egy-egy példányát a szerződés megkötése előtt átvették, megismerték, az abban foglalt tájékoztatást tudomásul vették. Alulírottak elismerik, hogy a Takarékszövetkezet a évi CXXII. Törvény 15 ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Érvényes:2015. február 01-től 7

8 27. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/ továbbá, hogy a Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgya folyósított kölcsön- vonatkozásában az esedékes illetve lejárt követelések behajtásáért. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a lejárt tartozást a megadott határidőben nem fizeti meg, a Takarékszövetkezet minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál a követelés behajtása érdekében, különösen bírósági végrehajtást kezdeményezhet, - amelynek költségei jelentősen növelik a fennálló tartozás összegét - dönthet a követelés értékesítéséről. Ezen eljárások eredményeként az Adós/ok/, készfizető kezes/ek/ a vállalt kötelezettség mértékétől és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. 28. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes(ek) egybehangzóan kijelent(ik) hogy teljesen cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár/ok/, aki/k/nek szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. 29. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Hirdetményben megfogalmazottak, és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. 30. A kölcsön folyósításának előfeltételeként adós(ok) az alábbiak teljesítésére köteles(ek): A jelzáloggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet jelöli meg, Vállalják, hogy a jelzálogjog ingatlan nyilvántartási bejegyzése iránt eljárást kezdeményeznek az illetékes földhivatal előtt, és ezt legalább széljeggyel ellátott tulajdoni lap másolattal igazolják. 24. pontban foglalt kötelezettség teljesítésére is kötelesek, Adósok biztosítják, hogy a kölcsönkérelem beadása és folyósítás napja között a fenti kötelezettségeik teljesítésén túlmenő egyéb változást a fedezetként elfogadott ingatlanok tulajdoni lapján nem kezdeményeznek illetve nem okoznak, és ezt tulajdoni lap másolattal igazolják. Az Adós/ok/ tudomásul veszi(k), hogy a kölcsönszerződést köteles/ek/ eljuttatni a Földhivatalnak és annak költségeit viseli/k/. 31. A peres eljárás mellett az Adós(ok) egyedi jogvita során (ha a Takarékszövetkezet és a fogyasztó(k) közötti szerződés létrejöttének, érvényességének joghatásainak és megszűnésének, továbbá szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapításával kapcsolatos) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet(nek) eljárást, egyedi jogvitának nem minősülő (fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló) kötelezettségszegéssel kapcsolatban a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz fordulhat(nak). 32. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak. Jelen szerződésből származó jogviták kapcsán a pertárgy értékének függvényében a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki a felek. 32. Hitelintézetek és így a Takarékszövetkezet a Felügyeleti hatóságának neve és székhelye:magyar Nemzeti Bank (MNB ) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Levélcím: 1850 Budapest Magyar Nemzeti Bank, Internet: http/www.mnb.hu 33. Egyéb kikötések:.. A kölcsönszerződés. pontját aláírás előtt töröltük. A kölcsönszerződés:... pontját aláírás előtt javítottuk. A pont/ok/ beiktatása a szerződés aláírása előtt történt. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat rendelkezései és a Hirdetményben közöltek az irányadóak. Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Hirdetményt megismerték, továbbá kijelenti(k), hogy a Takarékszövetkezet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatást adott a mindenkor aktuális Hirdetmény és az Általános üzletszabályzat közzétételének módjáról és helyéről. A Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szerződés aláírása előtt átvette/ék/, megismert/ék/ és magára/magukra Érvényes:2015. február 01-től 8

9 nézve kötelezőnek elfogadja/ják/. Ezt a kölcsönszerződést a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. A kölcsönszerződés egy-egy példányát Adós/ok/, Készfizető kezes/ek/ átvette/ék/. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Általános szerződési Feltételek, 2. számú melléklet: Nyilatkozat 2.a számú melléklet: Tájékoztató a Központi Hitelinformációs rendszer-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 2/b. számú melléklet Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról 3. számú melléklet Felhatalmazó levél Kelt: Adós (jelzálogkötelezett) Készfizető kezes.... Készfizető kezes.... PILLÉR Takarékszövetkezet Kölcsönadó-jelzálogjogosult Előttünk mint tanúk előtt: Név: Cím:... Név: Cím:... Érvényes:2015. február 01-től 9

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezeti lakáscélú kölcsönről Szerződésszám

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezeti lakáscélú kölcsönről Szerződésszám KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezeti lakáscélú kölcsönről Szerződésszám Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. sz,) Cégjegyzékszáma: 06-02-000014,

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET SZERZŐDÉS Lakosság részére Szerződés szám:

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET SZERZŐDÉS Lakosság részére Szerződés szám: FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET SZERZŐDÉS Lakosság részére Szerződés szám: Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Cégjegyzék száma:06-02-000014

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre) [Takszovfejlec] Az Ön számlavezető bankja: TkszFiokMegnev TkszFiokCim Adó ig. szám: TkszFiokTelefon TkszFiokWWWAndMail BankNev BankCime Adóigazgatási szám: MNB számlaszám: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Kölcsönszerződés szám: Fizetési számla-hitelkeret szerződés

Kölcsönszerződés szám: Fizetési számla-hitelkeret szerződés Ügyintéző: Kölcsönszerződés szám: Fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről, Szatymaz és Vidéke Hitelintézet 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. Cégjegyzékszáma: 06-02-000234, adószáma:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Hitelszerződés száma:... Amely egyrészről a Pillér Takarékszövetkezet (székhely:.6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. cégjegyzékszáma: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Fogyasztási kölcsön szerződés. Ingatlan fedezettel biztosított fogyasztási kölcsönökhöz

Fogyasztási kölcsön szerződés. Ingatlan fedezettel biztosított fogyasztási kölcsönökhöz 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma : Fogyasztási kölcsön szerződés Ingatlan fedezettel biztosított fogyasztási kölcsönökhöz amely létrejött egyrészről, 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 25-27.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ mely létrejött egyrészről a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 6422 Tompa, Szabadság tér 16. cégjegyzékszám: 03-02-000296 tevékenységi engedély szám: ÁPTF.

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent István

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben