KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -."

Átírás

1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1 szám Cégjegyzékszám: , Adószám: , Statisztikai számjel: , Ásotthalmi kirendeltsége, cím:.., ( a továbbiakban mint Takarékszövetkezet ) másrészről Név:. Anyja születési neve:.. Azonosító okmány típusa: szem.ig. Lakcíme:.. Személyi szám: Születési név:.. Születési hely, idő:.. Száma:. Állampolgársága: Jelzálogkötelezett/ek/ mint Adós(ok), valamint harmadrészről Név:. Anyja születési neve:. Azonosító okmány típusa: szem. ig. Lakcíme:... Születési név:. Születési hely, idő:. Száma:.. Állampolgársága:.. Név:.. Anyja születési neve: Azonosító okmány típusa: szem. ig. Lakcíme: Születési név:. Születési hely, idő:.. Száma: Állampolgársága: mint Készfizető kezes/ek/- továbbiakban: Készfizető kezes/ek/ - között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint. A Takarékszövetkezet az Adós/ok/ írásbeli kérelme alapján jelzálog fedezete mellett kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: 1. A kölcsönszerződés tárgya: Felhasználási célhoz nem kötött jelzálog alapú kölcsön A kölcsön összege:.. Ft azaz.. 00/100 Ft Az igénybe vett kölcsön után az Ügyfél köteles alapkamatot, kamatfelárat fizetni. A Takarékszövetkezet alapkamatként a 6 havi BUBOR-t alkalmazza referencia alapkamatként és az Általános szerződési Feltételekben foglaltak szerint határozza meg. A kölcsön után a Takarékszövetkezet 6 havi BUBOR + 5,50 % kamatfelár, jelenleg évi.. % + évi 5,50 %, összesen % ügyleti kamatot számít fel. A Kölcsön kamata: referencia kamatlábhoz (6 hónapos BUBOR) kötött. Kamatperiódus: 6 havi, ennek értelmében a Hitelintézet jelen kölcsönszerződés törlesztő részletét minden év január 1-én és július 1-én árazza át a 6 havi BUBOR változásának figyelembe vételével. Kamatperiódus: megegyezik a naptári félévvel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári félévének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári félévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának a napja. A Hitelintézet - az első kamatperiódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. Érvényes:2015. február 01-től 1

2 A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű Jelzáloghitelek esetében a Hitelintézet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: [Kamatfelár-változtatási mutató] A kamatfelár módosítására a Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referenciakamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. A Szerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerződésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A Takarékszövetkezet az induló alapkamatot a jelen szerződés 17. pontja szerint meghatározandó 6 (hat) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében Az Adós/oka/t terhelő további egyéb költségek, díjak a jelen szerződés vonatkozásában az alábbiak: a) Hitel előkészítési díj:. Ft. b) Folyósítási díj, amely a folyósított kölcsön összeg 0,57 %-a:.. Ft. c) Szerződés kötési díj az engedélyezett kölcsön összeg :.. Ft. d) Értékbecslés díja:. Ft. e) Ingatlan nyilvántartási eljárás díja:.ft. f) Helyszínelés díja: nincs. A kölcsön futamideje alatt és Adós kezdeményezése alapján felmerülő egyéb költségek, díjak jelenlegi mértéke: g) Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 1 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. - Előtörlesztési díj, amelynek mértéke az előtörlesztett összeg 0,5 %-a, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. h) Szerződés módosítási díj, amelynek mértéke a fennálló tartozás: Mértéke szerződésmódosításonként konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - a Hirdetmény az irányadó. A szerződésmódosítási díj felszámítására csak az ügyfél módosítási kérelmének befogadása esetén kerül sor. Érvényes:2015. február 01-től 2

3 . A kölcsön teljes hiteldíj mutatója /THM/: %. A teljes hiteldíj mutató nem tartalmazza az egyéb olyan díjakat, melyek a hitelfelvevő kötelezettségvállalásának nem vagy késedelmes teljesítéséből erednek. Ezen jogcímek: felszólítás, felmondás, halasztás, prolongáció, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj, hitelkiváltási díj, végrehajtás, lejárati díj, stb., melyek költségeit és felszámításának módját a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. Az Adós/ok/ vállalja/ák/, hogy a kölcsönnel kapcsolatban felmerülő ezen egyéb költséget, díjakat a Hirdetmény szerint megfizetik az esedékes törlesztő részlettel együtt. Az esetleges bírósági igényérvényesítés költségeit a vonatkozó jogszabályok és bírósági határozatok határozzák meg. Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: Vagyonbiztosítás éves díja várhatóan Közjegyzői okiratba foglalás díja várhatóan.ft. Ft A Takarékszövetkezet a kölcsön összegét az Adósnak a jelen szerződés aláírását követően - a folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja. Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós(ok) az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 2. A kölcsönt és járulékait az Adós/ok/ az alábbi részletekben kötelesek visszafizetni: A törlesztő részletek száma:. Havi törlesztő részlet összege:,- Ft A fogyasztó által fizetendő teljes összeg:..,- Ft. A törlesztés kezdete:.. év.. hó 15. nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége:.. év.. hó 15. nap Az előtörlesztés nem mentesíti az Adósokat a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól. A kölcsön tőke valamint az ügyleti kamat esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztő részletet. A kamatszámítás kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. A kölcsönt minden hónap 15-én esedékessé váló részletekben kell törleszteni. A véglejáratra a teljes hiteltartozásnak kiegyenlítésre kell kerülnie. A törlesztő részlet összege és a fogyasztó által fizetendő teljes tartozás tájékoztató jellegű, a szerződésszerű teljesítés esetén irányadó. Az utolsó havi részlet eltérő összegű lehet. A törlesztő részlet változásának jogát a Takarékszövetkezet fenntartja. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először költségekre és díjakra ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt fizetési halasztást, prolongációt, átütemezést kérhet. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás, prolongáció, átütemezés iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű fizetési haladék díjának egyidejű befizetése mellett - az esedékesség előtti 5. naptári napig nyújtható be. Az adósok jogosultak a kölcsönt a lejárat időpontja előtt is visszafizetni, a kifizetett költségek visszafizetésére azonban nem tarthatnak igényt. 3. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamatfelár, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Érvényes:2015. február 01-től 3

4 A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó nem rendszeresen fizetendő egyéb díjakat és költséget a mindenkor hatályos jogszabályokhoz igazodva évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) mértékében emel. A Takarékszövetkezet jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj, jutalék és költségváltozástól eltérően az Adós számára kedvezőbb díj-, jutalék és költségtételeket alkalmazni. A Takarékszövetkezet az Adóst a referencia-kamatláb változásról, a kamat és kamatfelár módosulást és módosítást az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben Hirdetmény útján és honlapján (www.pillertksz.hu) tájékoztatja, a törlesztő részlet ebből adódó változásáról postai úton is értesítést küld az Adós részére. Amennyiben a kölcsönügylethez elektronikus kereskedelmi szolgáltatás is kapcsolódik, úgy a módosítást a Adós részére elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi. Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, - és azt írásban közli a szerződésben megadott határidőn belül - jogában áll a szerződést díjmentesen felmondani. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezethez az Adós(ok) által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal (Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel és a megváltozott kondíciókat írásbeli nyilatkozatával nem utasítja el, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. 4. A Takarékszövetkezet a kölcsönt jelen kölcsönszerződés aláírását követően egy összegben bocsátja az Adós/ok/ rendelkezésére a jelen szerződés feltételeinek teljesítése esetén. Az engedélyezett kölcsön után a felszámított szerződéskötési díjat a kölcsönszerződés aláírásakor a folyósítási díjat az Adós/ok/ a kölcsön felvételekor, köteles/ek/ megfizetni a Takarékszövetkezetnek. 5. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Az adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a lejáratkor a kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a mindenkor hatályos pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben megjelölt előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a Takarékszövetkezetnél illetve más Hitelintézetnél vezetett forint fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Az Adós a következő Hitelintézetnél rendelkezik fizetési számlával: Számlavezető hely: Pénzforgalmi jelzőszám: PILLÉR Takarékszövetkezet.. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által elfogadott formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait. A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét, mellékletét képezik A felhatalmazó nyilatkozatot a Takarékszövetkezet küldi meg az Adós számláját vezető hitelintézethez. 6. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy amennyiben e szerződésből eredő fizetési kötelezettség/ük/ének nem tesz/nek/ eleget, törlesztési késedelem, illetve felmondás esetén a Takarékszövetkezet a kölcsön lejárt tőke része után - az ügyleti kamaton felül - évi 6 % /hat százalék/ késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után évi 6 %/ hat százalék/ késedelmi kamat megfizetésére köteles. Érvényes:2015. február 01-től 4

5 Amennyiben a kölcsönszerződés felmondásra kerül a Takarékszövetkezet a felmondás időpontjában a kölcsönszerződésből fennálló tőketartozást lejárttá teszi. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Takarékszövetkezetnél a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetésére köteles. 7. A Készfizető kezes/ek/ az Adós/ok/ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges Készfizetői kezességet vállal/nak/. A Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül és sortartási kifogás nélkül az Adós/ok/ szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti/k/ a Takarékszövetkezet javára. 8. A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adós/ok/al, Készfizető kezes /ek/el szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós/ok/ illetve a Készfizető kezes/ek/ viselik. 9. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kötelezettséget vállal/nak/ arra, hogy személyes adataik megváltozását a Takarékszövetkezetnek 5 munkanapon belül bejelentik. 10. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelenti/k/, hogy a évi CXII. törvény alapján nyilvántartott adatai/ka/t a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta/ák/ le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja/ák/ le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatai/ka/t bármikor letiltja/ák/, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 11. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ ezennel hozzájárulását/ukat/ adja/ák/ ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége/ik/ teljesítéséhez szükséges személyi adatai/ka/t a 10. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 12. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adatai/ka/t, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Jelen szerződésből származó tőke és hiteldíj tartozás értékesítése esetére Adós/ok/ felmentést ad/nak/ a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettsége betartása alól. Tudomásul veszi/k/, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásá/uko/n alapul. 13. Felmondást megelőző fizetési felszólítás és a felmondás: A hitelszerződés felmondását megelőzően a Hitelintézet az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, a Kezes, illetve a Zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A Takarékszövetkezet a hitelszerződés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő Zálogkötelezettnek is megküldi, Egyidejűleg köteles továbbá a Hitelintézet az Adósnak bemutatni az Adós által a szerződés megkötésétől kezdődően - egyes évekre összesítve, de az Adós külön kérésére havi bontásban is - teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását. 14. Azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:387. -ban foglalt bármely felmondási okok bekövetkezte, valamint amit az ügyletre vonatkozó ÁSZF vagy kölcsön-, hitelszerződés külön ennek minősít. Érvényes:2015. február 01-től 5

6 A Ptk. 6:387. -ban meghatározott esetek a következőek: 1) A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. (2) A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. 15. Az Adós/ok/ hozzájárul/nak/ ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés adatait, adós/ok/ jelen kölcsönszerződésből származó kötelezettségeivel összefüggő információkat, a Takarékszövetkezet a Készfizető kezes/ek/ részére kiszolgáltassa, mellyel kapcsolatban Adós/ok/ ezúton felmentik a Takarékszövetkezetet a banktitok tartási kötelezettsége alól. 16. A jelen kölcsönszerződésből adódó az Adós/oka/t illető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/, már most rögzítik, hogy küldeményeiket az alábbi címre kérik továbbítani: Adós: Adós/ok/, és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy az itt megadott adatokban bekövetkező változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. 17. A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően az Adós kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós rendelkezésére kivonatot. 18. A Takarékszövetkezet a 17. pont szerinti törlesztési táblázat kiállításától függetlenül, amennyiben a Kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejáratakor közli az Adós/okk/al a kölcsöntartozás összegét, a felszámított ügyleti kamatot, egyéb felmerült költségeket és díjakat az Adós/ok/ által megfizetett összeget. Amennyiben az Adós/ok/ 8 napon belül írásban nem emel/nek/ kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. A kölcsönnyújtó az 1. pontban meghatározott kamat mértékét minden év január 01-én és július 01-én felülvizsgálja és módosítja az aktuális referencia kamat mértékének megfelelően (referencia kamat: 6 havi BUBOR). A Takarékszövetkezet az alapkamatot (referencia kamat) a forduló napot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi (hat ) BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. A jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan a Takarékszövetkezetnél a kamatperiódus január hó 01. napjától június 30. napjáig valamint július hó 1. napjától december hó 31. napjáig tart. 19. Az Adós(ok) feltétlen beleegyezését(üket) adja(ják) ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés szerint igénybevett kölcsön és járulékai biztosítására a jelzálogjog Ft azaz.. 00/100 Ft kölcsön, és ennek mindenkori esedékes hiteldíja, fizetési késedelem esetén a hiteldíjra, hátralékos tőkerészre évi 6% késedelmi kamat, valamint a követelés érvényesítése során felmerült költségek összege erejéig a tartozások teljes visszafizetéséig a.. Járási Földhivatalnál belterület.. hrsz. alatt jegyzett, természetben.. alatt található ingatlan terhére minden újabb megkérdezés nélkül a PILLÉR Takarékszövetkezet javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztessék, melynek alapja, hogy felek a PILLÉR Takarékszövetkezet jogosult javára a jelen kölcsönszerződésből eredő követelés azaz..ft azaz. forint és járuléka erejéig jelzálogjogot alapítanak a. Járási Földhivatalnál jegyzett, természetben.. belterület.. hrsz. alatt található ingatlanra. Érvényes:2015. február 01-től 6

7 20. Az Adós/ok/ a Szerződés 19. pontja szerint jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles/ek/ jókarban tartani, teljeskörű vagyonbiztosítást kötni rá/juk/, a kölcsönnyújtó kedvezményezetti minőségét a biztosítónál előjegyeztetni, a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül esedékességkor megfizetni. Adós/ok/ tudomásul veszi/k/, hogy a vagyonbiztosítási szerződést a Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti/k/ meg. 21. A jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós/ok/ sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult/ak/. A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni. 22. Amennyiben a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökken, vagy a biztosíték megsemmisül, úgy Adós/ok/ erről haladéktalanul köteles/ek/ értesíteni a hitelezőt, egyidejűleg a hitelező felszólítására köteles/ek/ a biztosíték értékének kiegészítésére vagy a megsemmisült biztosíték helyett másik vele azonos fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az Adós/ok/ kötelesek a Szerződés 19. pontja szerinti jelzálogul lekötött ingatlan/ok/, mint hitelkockázati fedezet piaci értékének felülvizsgálatának az erről szóló jogszabály szerinti gyakoriságát biztosítani és ennek költségét viselni. 23. Az Adós/ok/ a szerződés további biztosítására, a Készfizető kezeseken kívül még az alábbi biztosítékokat és fedezeteket ajánlja/ák/fel, vállalva, hogy azok vonatkozásában a szerződésben illetve, külön megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz: nincs. 10 %-os Fedezetromlás esetén az Adós/ok/t, Készfizető kezes/ek/t fedezet kiegészítési kötelezettség terheli. A fedezet-kiegészítési kötelezettség Adós/oka/t az Adóstárs/ak/ vagy Készfizető kezes/ek/ elhalálozása esetén is terheli. 24. Az Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy az ügyleti kamat, szerződés kötési díj, folyósítási díj és az egyéb költségek mértékének, a teljes hitel díjmutatót valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó,rendelkezések meghatározása és feltüntetése, továbbá a készfizető kezesség elvállalásából eredő kockázatokra vonatkozó tájékoztatás átadása, jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és a feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, továbbá az előzetes tájékoztatások birtokában és ismeretében kötötték. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ kijelentik, hogy a Magatartási kódex előírása szerint a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei szerint a Takarékszövetkezet részéről korrekt, teljes körű tájékoztatás megtörtént. 25. A jelen Kölcsönszerződés megkötését követően és annak alapján Adós/ok/ közjegyzői okiratba foglalt tartozást elismerő nyilatkozat tételére köteles/ek/. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós/ok/ viselik, és közvetlenül fizetik meg a közjegyzőnek. 26. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a évi CXXII. Törvény 5 2 bekezdése alapján előírt adatokat a hitelszerződés megkötését követően átadja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére. Az Adós(ok) tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat- szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére a évi CXXII. Törvény 11 szerinti esetben és tartalommal az adatokat átadja, amennyiben az adósok a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesznek eleget. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszerbe átadja annak a természetes személynek a évi CXXII. Törvény 12 szerinti esetekben és tartalommal az adatait, aki a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Adós(ok) elismerik, hogy a Takarékszövetkezet mint referenciaadat-szolgáltató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatátadási és adatkezelési szabályairól készült írásos dokumentum egy-egy példányát a szerződés megkötése előtt átvették, megismerték, az abban foglalt tájékoztatást tudomásul vették. Alulírottak elismerik, hogy a Takarékszövetkezet a évi CXXII. Törvény 15 ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Érvényes:2015. február 01-től 7

8 27. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az adós/ok/ hitelképességét a szerződés tartama alatt bármikor ellenőrizheti. Adós/ok/ és a Készfizető kezes/ek/ tudomásul veszi/k/ továbbá, hogy a Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgya folyósított kölcsön- vonatkozásában az esedékes illetve lejárt követelések behajtásáért. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a lejárt tartozást a megadott határidőben nem fizeti meg, a Takarékszövetkezet minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál a követelés behajtása érdekében, különösen bírósági végrehajtást kezdeményezhet, - amelynek költségei jelentősen növelik a fennálló tartozás összegét - dönthet a követelés értékesítéséről. Ezen eljárások eredményeként az Adós/ok/, készfizető kezes/ek/ a vállalt kötelezettség mértékétől és a nyújtott biztosíték jellegétől függően ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát elveszítheti. 28. Az Adós/ok/ és Készfizető kezes(ek) egybehangzóan kijelent(ik) hogy teljesen cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár/ok/, aki/k/nek szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy szerződéskötési joga és képessége semminemű korlátozás alá nem esik. 29. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Takarékszövetkezet vonatkozó mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Hirdetményben megfogalmazottak, és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. 30. A kölcsön folyósításának előfeltételeként adós(ok) az alábbiak teljesítésére köteles(ek): A jelzáloggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet jelöli meg, Vállalják, hogy a jelzálogjog ingatlan nyilvántartási bejegyzése iránt eljárást kezdeményeznek az illetékes földhivatal előtt, és ezt legalább széljeggyel ellátott tulajdoni lap másolattal igazolják. 24. pontban foglalt kötelezettség teljesítésére is kötelesek, Adósok biztosítják, hogy a kölcsönkérelem beadása és folyósítás napja között a fenti kötelezettségeik teljesítésén túlmenő egyéb változást a fedezetként elfogadott ingatlanok tulajdoni lapján nem kezdeményeznek illetve nem okoznak, és ezt tulajdoni lap másolattal igazolják. Az Adós/ok/ tudomásul veszi(k), hogy a kölcsönszerződést köteles/ek/ eljuttatni a Földhivatalnak és annak költségeit viseli/k/. 31. A peres eljárás mellett az Adós(ok) egyedi jogvita során (ha a Takarékszövetkezet és a fogyasztó(k) közötti szerződés létrejöttének, érvényességének joghatásainak és megszűnésének, továbbá szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapításával kapcsolatos) a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet(nek) eljárást, egyedi jogvitának nem minősülő (fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló) kötelezettségszegéssel kapcsolatban a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz fordulhat(nak). 32. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak. Jelen szerződésből származó jogviták kapcsán a pertárgy értékének függvényében a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki a felek. 32. Hitelintézetek és így a Takarékszövetkezet a Felügyeleti hatóságának neve és székhelye:magyar Nemzeti Bank (MNB ) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Levélcím: 1850 Budapest Magyar Nemzeti Bank, Internet: http/www.mnb.hu 33. Egyéb kikötések:.. A kölcsönszerződés. pontját aláírás előtt töröltük. A kölcsönszerződés:... pontját aláírás előtt javítottuk. A pont/ok/ beiktatása a szerződés aláírása előtt történt. A jelen szerződésre a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzat rendelkezései és a Hirdetményben közöltek az irányadóak. Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Hirdetményt megismerték, továbbá kijelenti(k), hogy a Takarékszövetkezet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatást adott a mindenkor aktuális Hirdetmény és az Általános üzletszabályzat közzétételének módjáról és helyéről. A Szerződő felek kijelenti/k/, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szerződés aláírása előtt átvette/ék/, megismert/ék/ és magára/magukra Érvényes:2015. február 01-től 8

9 nézve kötelezőnek elfogadja/ják/. Ezt a kölcsönszerződést a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. A kölcsönszerződés egy-egy példányát Adós/ok/, Készfizető kezes/ek/ átvette/ék/. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei: 1. számú melléklet: Általános szerződési Feltételek, 2. számú melléklet: Nyilatkozat 2.a számú melléklet: Tájékoztató a Központi Hitelinformációs rendszer-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 2/b. számú melléklet Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról 3. számú melléklet Felhatalmazó levél Kelt: Adós (jelzálogkötelezett) Készfizető kezes.... Készfizető kezes.... PILLÉR Takarékszövetkezet Kölcsönadó-jelzálogjogosult Előttünk mint tanúk előtt: Név: Cím:... Név: Cím:... Érvényes:2015. február 01-től 9

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben