[Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download " [Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző"

Átírás

1 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége<Kirendeltség> Kölcsönszám: iktatószám Ügyintéző: <ügyintéző> Cenzúraszám: <cenzúraszám> FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14.) Cégjegyzék szám: , Adószám: , KSH szám: , Bankszámlaszám: , Kirendeltsége<kirendeltség> mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Takarékszövetkezet) másrészről: Név:<adós neve> Születési név: <születési név> Szül.hely, idő: <születési hely és idő> Anyja neve: <anyja neve> Adóazonosító szám: <adószám> Szem.ig.szám: <szem. ig. száma> Lakcím/Levelezési cím: <levelezési cím> Név:<adós neve> Születési név: <születési név> Szül.hely, idő: <születési hely és idő> Anyja neve: <anyja neve> Adóazonosító szám: <adószám> Szem.ig.szám: <szem. ig. száma> Lakcím/Levelezési cím: <levelezési cím> mint hitelfelvevő(k) (továbbiakban: adós(ok) Név:<kezes neve> Születési név: <születési név> Szül.hely, idő: <születési hely és idő> Anyja neve: <anyja neve> Adóazonosító szám: <adószám> Szem.ig.szám: <szem. ig. száma> Lakcím/Levelezési cím: <levelezési cím> 1

2 Név:<kezes neve> Születési név: <születési név> Szül.hely, idő: <születési hely és idő> Anyja neve: <anyja neve> Adóazonosító szám: <adószám> Szem.ig.szám: <szem. ig. száma> Lakcím/Levelezési cím: <levelezési cím> mint egyetemleges készfizető kezes(ek) (továbbiakban: készfizető kezes(ek)) - adósok és kezes/ek továbbiakban úgy is, mint kötelezettek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: I. Bevezető rendelkezések 1./ A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Magatartási Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a internet oldalon, illetve a kirendeltségekben az Adós kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető. 2./ A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZSZ) megnevezésű dokumentum. 3./ A jelen szerződés, az ÁSZSZ, a Hirdetmény, valamint az Általános Terméktájékoztató alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZSZ, Hirdetmény, illetve Általános Terméktájékoztató illetve azok az ÁSZSZ 2. pontjában meghatározottaknak (illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvénynek) megfelelő, Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő. 4./ A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján pénzügyi szolgáltató tevékenységet végez. II. A jelen szerződés tárgya; a Kölcsön összege, futamideje, folyósítása 1./ A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges visszafizetési kötelezettség mellett. A kölcsön tárgya: lakossági fogyasztási kölcsön, hitelcél nélküli hitel A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül folyósításra: 2

3 a kölcsön összege: <kölcsön összege számmal> Ft, azaz <kölcsön összege betűvel>. forint. törlesztés kezdete: <törlesztés kezdete> visszafizetés időtartama: <futamidő hó>hónap törlesztőrészlet:<törlesztőrészlet>/hónap törlesztőrészletek száma: <törlesztőrészlet száma> db havi törlesztőrészlet esedékessége minden hónap 20. utolsó törlesztőrészlet esedékessége: <utolsó törlesztés esedékessége> A megállapított havi törlesztő részlet magába foglalja az ügyleti kamatot. A havi törlesztő részlet mértéke eltérő összegű lehet a napi kamatszámítás miatt vagy az esetleges kamatváltozás miatt! A még ki nem egyenlített kamatösszeg is esedékessé válik. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az II.1./ pontban engedélyezett kölcsön teljes hiteldíjmutató mértéke (THM) az aláírás időpontjában évi <THM>%. A hiteldíj jelenleg 3 havi BUBOR + kamatfelár azaz szerződéskötéskor jelenleg <kamat>% ügyleti kamatot (mely változó), jelenleg <folyósítási jutalék %>% azaz <folyósítási jutalék összege>,-ft folyósítási jutalékot, nyomtatvány költséget <nyomtatvány ktg.>,-ft, KHR ellenőrzés díja: <KHR díj>,-ft, fedezeti biztosítás:<fedezeti biztosítás>,-ft, valamint ingatlanfedezet esetén az ingatlannal kapcsolatos díjak: - értékbecslés díja:<értékbecslés díja>,-ft ingatlan nyilvántartási díj:<ingatlan nyilvántartási díj>,-ft tulajdoni lap ellenőrzés díja: <tuli lap ell díj>,-ft költséget tartalmaz. A hiteldíjmutató mértékére és számítására vonatkozó rendelkezéseket a kifüggesztett mindenkor hatályos, jelen szerződés részét képező Hirdetmény tartalmazza. A kamatozás módja: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (változó) Ügyleti kamatot, melynek évi mértéke a szerződéskötéskor hatályban lévő Hirdetmény alapján 3 havi BUBOR referencia kamatláb és kamatfelár összege. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Referencia kamatláb mértéke: az adott kamatperiódusra érvényes 3 havi BUBOR A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi: <3 havi bubor mértéke> % Kamatfelár, melynek évi mértéke:<kamatfelár mértéke>% Az első kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat a folyósítás napján érvényes referencia-kamatláb mérték szerint kerül megállapításra. A kamatperiódus változásakor érvényes referencia-kamatlábról a Takarékszövetkezet az adósokat a honlapján (www.bakonyvideketksz.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. 3

4 Kamatperiódus: A Takarékszövetkezet évente négyszer - minden év január 01-én, április 01- én, július 01-én és október 01-én (a továbbiakban: kamatforduló) - igazítja a hitel kamatát a 3 havi BUBOR értékéhez, ennek megfelelően a kamatperiódusok január 01-től március 31-ig, április 01-től június 30-ig, július 01-től szeptember 30-ig, illetve október 01-től december 31-ig tartanak. A kamatperiódusok 3 hónaposak és mindig a következő kamatforduló előtti napig tartanak. A fentiek alól kivételt képez az első kamatperiódus, amelynek kezdő napja az (első) folyósítás napja, valamint az utolsó kamatperiódus, amelynek utolsó napja a Kölcsön lejáratának a napja. Kamatfelár: Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató A kamatfelár módosítására a Hitelező a 3. év eltelte után a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult megváltoztatni az előbb említett kamatváltoztatási mutató alapján. Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. Ezen hitelek utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. 2./ A felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a Kölcsönt az alábbi pontban rögzített Egyszeri folyósítási jutalék összegével csökkentve egy összegben az Adós <kirendeltség>.hitelintézetnél <folyószámla száma>számú fizetési számláján jóváírja Pénztári kifizetés útján készpénzben folyósítja. (Megfelelő rész aláhúzandó!) 3./ Jelen szerződés elállási jogra vonatkozó feltételeit az ÁSZSZ tartalmazza. 4

5 III. Hiteldíj 1./ Egyösszegű hiteldíjak 1.1./ Egyösszegű hiteldíjak a kölcsönigény elbírálásával kapcsolatban a Takarékszövetkezet által felszámított - Nyomtatvány költség: <nyomtatványktg> Ft, mely a kölcsönigénylő átvételekor, - Egyszeri folyósítási jutalék:<folyósítási jutalék>ft, melyet az Adós(ok) a Kölcsön folyósításával egyidejűleg a kölcsön összegéből annak folyósításakor kerül levonásra köteles(ek) a Takarékszövetkezetnek megfizetni. 1.2./ Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza(k) a Takarékszövetkezetet, hogy az egyszeri folyósítási jutalék összegét a kölcsön összegéből a folyósításkor visszatartsa, és elszámolja. 1.3./Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet az egyszeri folyósítási jutalékot a kölcsön teljes összege után számítja fel. 2./ Rendszeresen fizetendő hiteldíjak 2.1./ A Takarékszövetkezet a kölcsön után a folyósítás napjától ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. Az ügyleti kamat számítása a következő képlet alapján történik: Ügyleti Kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x / Egyéb díjak, költségek Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban ő(ke)t terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges- díjak az alábbiak. Szerződésmódosítási díj; Előtörlesztési díj; Egyéb ügyintézési díj; Levelezési díj; Ingatlan fedezet esetében éves felülvizsgálati díj; Az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér pl. fennálló tartozásáról egyenleg közlés), ide nem értve az évenként egyszeri Törlesztési Táblázatot, melyet a Takarékszövetkezet az Adós kérésére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen bocsát rendelkezésre. Harmadik személy által nyújtott dologi biztosíték (ingatlan, ingó fedezet, stb.) esetén, amennyiben a harmadik személy nem adóstárs kétoldalú közjegyzői okiratban foglalását írja elő a Takarékszövetkezet Fedezetértékelési szabályzata, melynek díja közvetlenül a közjegyzőnek fizetendő. 5

6 Adós(ok) vállalja(ák) a kölcsönnel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését (pl.: postaköltségek, másolási költség stb.) is. A felsorolt költségek megfizetésére Adós(ok) abban az esetben is köteles(ek), ha a kölcsönt részben vagy egészben az esedékesség előtt visszafizeti(k). A jelen alpont szerinti díjak és költségek mindenkori összegét ill számítási alapját a Hirdetmény tartalmazza. IV. A kölcsön törlesztő részletének esedékessége, összegének változása 1./ A kölcsönt a szerződés II.1./ pontjában foglaltak szerint kell törleszteni. 2./ Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számláról vállalja(ák) törleszteni ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztőrészlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Név:<adós neve> Adós bankszámla száma: <adós szla száma> Név:<adós neve> Adós bankszámla száma: <adós szla száma> Név:<adós neve> Adós bankszámla száma: <adós szla száma> 3./ Az utolsó törlesztő részlet esedékességkor a Kölcsön után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került Ügyleti kamat és egyéb költség egy összegben válik esedékessé, amelynek mértékéről a Takarékszövetkezet az Adóst az esedékesség időpontját megelőzően írásban értesíti. V. A Kölcsön törlesztésének egyéb feltételei 1./ Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy ha a Kölcsön törlesztése a Takarékszövetkezet által vezetett számlájáról történik, úgy a Takarékszövetkezet az Adós IV.2./ pontban megjelölt lakossági fizetési számláját a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az esedékes törlesztő részlet összegével az esedékesség napján megterhelje. Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet a IV.2./ pontban megjelölt számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely lakossági fizetési számlájáról beszámítási jogával élve a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. 2./ Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a késedelmesen teljesített befizetések először a költségre, majd a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, esetleges késedelmi kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. 6

7 3./ Az Adós és kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a II.1./ valamint a IV. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőkeösszeg-, ügyleti kamat,egyéb díj tartozás mint tőkeösszeg után a tőkeösszeg után járó, fenti II.1./ pontban meghatározott ügyleti kamaton felül a Hirdetményben foglalt jelenleg évi 6%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel. Kötelezettek tudomással bírnak arról, hogy fizetési késedelem esetén /halasztás vagy prolongálás hiányában/ a Takarékszövetkezet jogosult jelen szerződést felmondani és a fennálló tartozást egyösszegben lejárttá és esedékessé tenni, és a követelést adósoktól és a kezesi szerződés szerint a kezestől behajtani. 4./ Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben - előreláthatólag - az esedékesség hónapjában nem tudja fizetési kötelezettségét teljesíteni, a futamidő alatt egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartamra fizetési halasztást kérhet (lejárati idő változtatása nélkül). A Takarékszövetkezet jogosult az Adós kérelmét indoklás nélkül elutasítani. A halasztás iránti kérelem - a Hirdetményben közzétett mértékű halasztás kérés díj egyidejű befizetése mellett a tárgyhó 15. napig nyújtható be. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a Halasztás kérés díjat a kérelem elutasítása esetén sem téríti vissza. 5./ A hitelprolongálás (a futamidő meghosszabbítása) várható költsége jelen szerződés vonatkozásában: a prolongált összeg havi 0,2 %-a, annak költségének pontos mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Ügyfél írásos kérés alapján elbírálás alapján történik. 6./ A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal (Adósokkal), és a készfizető kezessel (kezesekkel) szemben bírósági úton behajtani. 7./ Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a kölcsön után járó, ezen időpontig kiegyenlítésre nem került ügyleti kamat és kezelési költség és egyéb díj egy összegben válik esedékessé, amelynek mértékéről a Takarékszövetkezet az Adóst az esedékesség időpontját megelőzően írásban értesíti. VI. Előtörlesztés 1./ Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZSZ-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet - amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZSZ-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. 2./ Kéthavi törlesztő részletnél magasabb összegű előtörlesztés esetén az Adós - az előtörlesztésre irányuló írásbeli nyilatkozatában és (amennyiben erre az ÁSZSZ-ben foglaltak alapján köteles) az Előtörlesztés miatti szerződésmódosítási díj befizetése mellett - kérheti az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegének módosítását (újraszámítását). 7

8 VII. A kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása 1./ A jelen szerződésben rögzített kamat, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására a jelen szerződés részét képező ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók. Az adósok és kezes/ek kifejezetten tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján a kötelezetteket terhelő fizetési kötelezettségek mértéke számukra kedvezőtlenül, a Takarékszövetkezet egyoldalú módosítása folytán változhatnak. VIII. A Kölcsön biztosítéka <készfizető kezesek megnevezése> készfizető Kezes(ek) készfizető kezességvállalása Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete a készfizető Kezes(ek)kel kötött Fogyasztói készfizető kezességi szerződés (1.sz.melléklet) IX. Az Adós(ok) tájékoztatása 1./ A jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet az Adós(ok) kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában évenként díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen bocsát az Adós(ok) rendelkezésére kivonatot. A törlesztési táblázat - a törlesztő részletek összegét, - a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint - az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten tartalmazza. Ha az ügyleti kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás ideértve díjat, jutalékot, költséget a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, a Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. 2./ Az első ügyleti év a Kölcsön folyósításával kezdődik. X. A jelen szerződés megszüntetése 1./ A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók. Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza(k) a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. Jelen kölcsönszerződés felmondása esetén a fennálló tőkeösszeg, kamat, - késedelmi kamat, esetleges egyéb költség esedékessé válik. 8

9 XI. Egyéb kikötések, vegyes rendelkezések 1./ Az Adós(ok) (és a Készfizető Kezes(ek)) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy lakcíme(ük), tartózkodási helye(ük), munkahelye(ük), illetve a jelen általános feltételek bevezető részében megjelölt személyes adatai(k) megváltozását a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul írásban bejelenti(k). 2./ A jelen szerződés aláírásával az Adós(ok) és a Készfizető Kezes(ek) megerősíti(k), hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte(k) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta(k). (2., sz. melléklet.) Az Adós(ok,) készfizető Kezes(ek) ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat - a XI/4./ pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 3./ Az Adós(ok), készfizető Kezes(ek) hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásukon alapul. 4./ Az Adós(ok), Készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy az évi LXVI. - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és annak módosításai alapján nyilvántartott adataikat a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltották le, illetve jelen szerződés jogviszony fennállása alatt nem tiltják le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adataikat bármikor letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 5./ Az Adós(ok) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a készfizető Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 6./ A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZSZ-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni. 7./ Több Adós esetén a jelen szerződésből adódó, az Adósokat megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 9

10 8./ A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal(Adósokkal), készfizető Kezessel(Kezesekkel) szemben bírósági úton behajtani. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az Adós(ok), illetve Készfizető Kezes(ek) viselik. 9./ Az Adós(ok), Készfizető Kezes(ek) tudomásul veszik, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedésével foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 10./ A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a szerződést és adósok fennálló tartozását egyösszegben lejárttá tenni, ha: - az Adósok vagy Kezes körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adósok felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot; - az Adósok vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adósok vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; - az Adósok és/vagy Kezes a Takarékszövetkezetet megtévesztették, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; - az Adósoknak és/vagy Kezesnek valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általuk a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adósok és/vagy Kezes a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon megtévesztik; - az Adósok vagy kezes a fizetőképességükre vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozzák; - az Adósok vagy kezes fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét - a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az Adósok a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészítik ki, - az Adósok a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulasztják megfizetni, és azt a Takarékszövetkezet által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesítik; - az Adósok a Szerződésben vállalt, és az Adósok szerződésszerű teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségüket nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Adósokat írásban értesíti; az Adósok olyan fizetési kötelezettséget vállalnak, mely a Takarékszövetkezet kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségeik teljesítését. 10

11 - az Adósok, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; - a Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; - az Adósok más súlyos szerződésszegést követnek el. - a Takarékszövetkezet továbbá jogosult a kölcsönszerződést az Adósok megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adósok megfelelő biztosíték nyújtására nem képesek, - Ptk. 6:387. -ban, jelen szerződésre irányadó dokumentumokban és jogszabályokban meghatározott esetekben. A jelen szerződés felmondását megelőzően a Takarékszövetkezet az adósoknak és kezesként részt vevő személynek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az adósok, valamint a kezes figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén növekvő kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A Takarékszövetkezet a szerződés felmondását az adósnak és a kezesnek megküldi. Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított egy hónapon belül nem kerül sor a folyósításra, úgy a Takarékszövetkezetnek joga van az adott ügylet felülvizsgálatára, Amennyiben a felülvizsgálatkor az nyer megállapítást, hogy a szerződés megkötése után az Adósok és/vagy kezes/ek körülményeiben vagy ha a jelen ügyletet biztosíték biztosítja, annak értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós/ok és/vagy Kezes/ek felszólítás ellenére nem adnak megfelelő biztosítékot, úgy az ügyféltanácsadó előterjesztése és az illetékes döntéshozó szerv döntése alapján az Adósokkal kötött kölcsönszerződés és a kezesi szerződés felmondható, a kölcsön nyújtása megtagadható. 11./ Az Adós(ok) és készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat és az évi/egyszeri kezelési költség mértékének, a teljes hiteldíjmutatót, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokába és ismeretében kötötték. 12./ Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, ennek érdekében az Adós(ok) hitelképességét a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti. 11

12 13./ A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós(ok) egyidejűleg a Biztosítóval kölcsönfedezeti biztosítást köt(nek) oly módon, hogy a biztosítási díjat Ft-ot a hitel folyósításakor,illetve <fizető fél> fizeti(k) meg, és a biztosítás kedvezményezettjének a Takarékszövetkezetet jelöli(k) meg. Egyidejűleg az Adós(ok) kijelenti(k), hogy jelen szerződés aláírásával azt is igazolja(ák), hogy a biztosítási feltételeket átvette(ék). 14./ Egyéb feltételek kikötése a szerződés vonatkozásában: 15./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogviták eldöntésére a perértéktől függően a Tatai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki. 16./ A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZSZ-et) nem szabályozott kérdésekben a Hirdetményben, a Takarékszövetkezet valamennyi kölcsönt folyósító fiókjában megtekinthető, valamint a bankkölcsönökről szóló jogszabályokban és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Az Adós(ok) (és a Készfizető Kezes(ek)) a jelen szerződés aláírásával kijelenti(k), hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri(k), és az azokban foglalt rendelkezéseket magára(magukra) kötelezőnek fogadja(fogadják) el. 17./ A kölcsönre vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. kölcsönre vonatkozó rendelkezései, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. törvény, 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet pénzforgalom lebonyolításáról, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában és a Hitelezési Szabályzatban foglaltak az irányadóak. 18./ A szerződésben szereplő minden értesítést az ügyfelek által megadott címre kétszeri postázás után 8 nappal kézbesítettnek kell tekinteni. 19./ Az Adós(ok), Készfizető Kezes(ek) kijelentik, hogy a jelen szerződést, valamint annak mellékleteit elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, az abban foglaltakat megértették, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 20./ Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): A jelen szerződés aláírásával az Adós(ok) megerősíti(k), hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről, valamint az adatkezelésről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. számú mellékletben foglalt tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte(k) és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta(k). 12

13 21./ A kötelezettek önként kijelentik, hogy hozzájárulnak adataik jelen szerződéssel kapcsolatos kezeléséhez. Felek kifejezetten és ismét rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettek a jelen okiratban felemlített valamennyi dokumentációt megismerték (ide értve különösen: ÁSZSZ, Hirdetmény, Általános Terméktájékoztató), azokat a Takarékszövetkezet rendelkezésükre bocsátotta, annak tartalmát a kötelezettek megismerték, az iratok tartalmát a Takarékszövetkezet elmagyarázta és a jelen pontbeli iratok tartalmát a kötelezettek magukra nézve elfogadták azzal, hogy kötelezettek tudomással bírnak arról, hogy a hivatkozott ill. jelen ügyletre irányadó szabályzatok, dokumentációk, jogszabályok körében változás következhet be, mely felek jogviszonyára kihathat és irányadó. Felek a jelen pontban is kifejezetten rögzítik, hogy a Takarékszövetkezet részletesen tájékoztatta a kötelezetteket a Ptk. és az irányadó egyéb jogszabályi rendelkezésekről, jelen ügyletre vonatkozó előbbi dokumentációkról, és ezen tájékoztatást a kötelezettek megértették és az ennek megfelelő szerződési ajánlati tartalmat elfogadták. Kötelezettek ismételten és többedszerre is kijelentik a jelen szerződés aláírásával, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződés teljes tartalmát valamint a szerződés által alkalmazni rendelt egyéb jogforrások és szabályzatok teljes tartalmát is megtárgyalta kötelezettekkel, azokat megértették és elfogadták és ezen előbbi tárgyalási folyamat eredményeként írják alá a jelen szerződést. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik. Továbbá kijelentik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan a takarékszövetkezettől minden szükséges információt, tájékoztatást megkaptak. A kölcsönszerződés 1 példányát a hozzátartozó mellékleteivel és függelékével együtt az Adós(ok) és a Készfizető Kezes (ek) aláírás után átvette(ék). Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete és függeléke: 1.sz. melléklet: Fogyasztói készfizető kezességi szerződés 2.sz. melléklet: Nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat) 1.sz. függeléke: Általános Szerződési Szabályok 2. sz. függelék Aktuális hirdetmény Kelt, <dátum helye idelye> Előttünk, mint tanuk előtt: Név: Szem. Ig. szám.: Lakcím Név: Szem. Ig. szám.: Lakcím aláírás aláírás 13

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben