A Magyar Kollégium tevékenysége 1997

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Kollégium tevékenysége 1997"

Átírás

1 A Magyar Kollégium tevékenysége 1997 Az 1997-es esztend - a Magyar Kollégium m ködésének nyolcadik éve - számos nagyszer eredménye ellenére a megtorpanás id szaka volt. A vártnál kisebb sikernek els sorban anyagi okai voltak. Számszer adatok A Magyar Kollégiumnak 1997-ben 24 számottev projektje volt, lényegesen kevesebb, mint 1996-ban. Az akciók el nyeit közvetlenül élvez k száma: f, míg áttételesen személy látta a munka hasznát. A tevékenység pénzben mérhet értéke: , ugyanez vállalkozói alapon Ft. Finanszírozási gondok A benyújtott pályázatok nagy része sikertelen volt. Összesen Ft. támogatásra nyújtottunk be pályázatot, az elnyert összeg Ft. volt. (ld. 2. sz. melléklet) 100 eft tiszta bevételt hozott Cseh Tamás jótékonysági koncertje. A megszerzett pénzeszközök csak igen visszafogott m ködésre adtak lehet séget. Helyzetelemzés Az elmúlt esztend felismerése volt, hogy egyre kevésbé lehet pályázati pénzekre számítani. A Magyar Kollégium megpróbált a kulturális turizmus bekapcsolásával újabb pénzforráshoz jutni - egyel re sikertelenül. Nem történt áttörés a kereskedelmi tevékenység beindítása terén sem. E - remélhet leg átmeneti - kudarcoknak els sorban a bels er forrás hiánya és a tapasztalatlanság volt az oka. A tavalyi jótékonysági koncert hibáiból azonban sikerült a megfelel következtetéseket levonni. Jelent s változás állt be a határon túli kapcsolatrendszerben is. Az egyes országokban bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások kedvez tlen hatással lettek a helyi kulturális folyamatokra. A partnerszervzetek többsége komoly nehézségekkel küzd; energiáik nagy részét f leg nehézségeik leküzdése emészti fel. Így a korábbinál kevesebb ötlettel, javaslattal jelentkeztek a Magyar Kollégiumnál.

2 - 2 - Kiemelked jelent ség eredmények Szakmailag igényes, sikeres, nagy propagandát jelent rendezvény volt a Bartók Táncegyüttes Alapítvánnyal és a Budapesti M vel dési Központtal közösen rendezett "Tedd ki a pontot" cím legényes néptáncverseny. (április 26.) Folytatódott a néptáncgy jt munka is. A Mez ségi fesztiválon újabb értékes táncanyaggal gyarapodott a Magyar Kollégium archívuma. (október ) Immár második alkalommal társrendez ként segítette a Magyar Kollégium a Somodi m vel dési tábor munkáját. A folyamatosan romló feltételek miatt erre a segítségre egyre nagyobb szükség van. (június 9-16.) Két meghatározó fontosságú eseménnyel járult hozzá a Magyar Kollégium a Zentai csata 300. évfodulójára rendezett ünnepség programjához. A Magyar Kollégium Kányádi Sándor részvételét biztosította és megszervezte a Magyar Állami Népi Együttes vendégszereplését. (szeptember ) Kicsinek látszó, de szakmailag nagyon fontos eredmény, siker: a Magyar Kollégium segítséget nyújt a Klézsei Kalendárium (Moldva) évi megjelenéséhez. Anyagi és erkölcsi sikerrel járt, a Magyar Kollégium ismertségét fokozta a Jótékonysági Koncert. Az esemény további lehet ségeket rejt magában. (november 7.) Újabb régió - Muravidék - került a Magyar Kollégium vonzáskörébe. A Magyar Kollégium felvette a kapcsolatot a Magyar Nemzetiségi M vel dési Intézettel (május 27.) E szervezet rendezte meg Lendván a Kárpát-medencei Magyar Kisebbségi Kulturális Szerveztek Találkozóját, melyen a Magyar Kollégium rangjához méltó hozzászólási lehet séget kapott. A Magyar Kollégium állandó sorozattal, havi egy alkalommal volt jelen a TV- Kispest m sorában. Ezzel párhuzamosan a Kispesti Polgárban is rendre megjelentek az "a Magyar Kollégium történeteib l" cím írások. A lap bels problémái miatt ez a lehet ség októberben megsz nt. A sorozat azonban folytatódik a Magyar Hírlapban. S t februártól a Civil Rádióban is jelentkezik kéthetente.

3 - 3 - Munkák az egyes régiókban Felvidék A CSEMADOK két alapszervezete (Dunaszerdahely és Kassa-vidék) konkrét rendezvények megszervezéséhez kérte a Magyar Kollégium segítségét. Kassavidéken folytatódott az 1996-ban megkezdett kistelepülési népm vel képzés. A korábban oly mozgalmas felvidéki kulturális életben jelent s visszalépés tapasztalható. Reménysugár, hogy egy újabb szervezettel a Palóc Társasággal sikerült - egyre b vül - kapcsolatot kiépíteni. Kárpátalja Továbbra sem sikerült megtalálni a m köd kapcsolat csatornáit a térséggel. Mindössze a kapcsolatépít tanulmányútra delegált, egyetlen szakember részvétele mondható eredménynek. Erdély A bevált kapcsolatokra építve tovább fejl dött az Erdélyben végzett munka. Több szakmai tábor munkájában vett részt a Magyar Kollégium. Két térségben (Zetelaka, Klézse) is kistérségi fejleszt munka folyik. A partnerszervezettel kapcsolatos egyeztetési nehézségek miatt ez évben nem került sor a székelyföldi kistelepülési népm vel k képzésére. A munkát mindazonáltal folytatjuk - jöv re. Egyre jobban kibontakozó kapcsolatot épített ki a Magyar Kollégium a mez ségi Téka Alapítványnyal. Délvidék A legnagyobb eredmény a - már említett - ünnepségen végzett munka volt. Ezen eseményhez kapcsolódott, a Hideg es c. produkció menedzselése is. A m vészek sajnos nem készültek el id re a darabbal, így annak bemutatása jöv re maradt. Nagyon sikeres "Hogyan pályázzunk?" képzést szervezett a Magyar Kollégium egyházi szervezetek számára. Ebben a régióban következetes épít munka folyik, konkrét elképzelésekkel, tervekkel. Nem a Magyar Kollégiumon múlt, hogy jöv re halasztó dott annak az expedíciónak az id pontja, amely az elsüllyedt Zenta-hadihajó víz alat-

4 ti felvételeinek elkészítésére szervezödött. Szerencsésen sikerült a kapcsolatfelvétel a szlovéniai magyarság központi kulturális szervezetével. Gyümölcsöz lehet ségek rejlenek a budapesti népm vel k szlovéniai szakmai tanulmányútjában. Régi elvárásokat elégített ki a Magyar Kollégium által szervezett lendvai Cseh Tamás koncert. Kárpát-medence A Magyar Kollégium ismét megrendezte - immár hagyományosnak számító - rendezvényét a kapcsolatépít tanulmányutat. Ez a program - a szlovákiai kollegák ötlete alapján - a Magyar Kollégium "találmánya". Tényleges, sürget igényt elégít ki, ezért megszervezése nagyon fontos. A lendvai, Kárpát-medencei Magyar Kisebbségi Kulturális Szervezetek Tanácskozásán jelentette be a Magyar Kollégium, hogy a határon túli magyarság kulturális híreit közös honlapon viszi fel az Internetre. Ezzel az ötlettel megel zött számos - nála sokkal jobb anyagi- és tárgyi feltételekkel rendelkez - nagy szerveztet. Menedzselés A Magyar Kollégium számára továbbra is kulcskérdés, hogy határon belül milyen ismertségre tud szert tenni. Kisebb, de biztos támogatást jelent a - a sz kebb pátriában - Kispesten kifejtett propagandamunka (helyi lap, helyi TV.) Minden bizonnyal ennek köszönhet, hogy sokan ajánlották fel adójuk 1 %-át a Magyar Kollégium javára. A sikertelen pályázatok következményeit látván a Magyar Kollégium közvetlenül a kultuszminiszterhez fordult segítségért. (július 1.) Válasz egyel re nem érkezett. Szerény sikerrel járt az elhasználódott kamera pótlására indított kampány. Mindössze egy cég ajánlotta fel segítségét: csökkentett áron kínálta teljes érték kameráját.egyértelm változást hozott, tényleges tiszta nyereséggel járt a jótékonysági koncert, bár ennek els sorban nem anyagi eredménye volt a fontos. A tomboló siker, a jó propagandamunka fokozta a Magyar Kollégium itthoni ismertségét.

5 Bíztató kapcsolatfelvétel történt a Magyarok Világszövetsége elnökhelyettesével, Patrubány Miklóssal. A politikus Magyar Kollégium iránti szimpátiáját jelzi, hogy elvállalta a köszönt beszéd elmondását a jótékonysági koncerten Több nekibuzdulás után végre hosszabb riport jelent meg a Duna TV Héthatár cím sorában a Magyar Kollégiumról. (december 2.) Bels er források hiányában nem sikerült el relépni a székház- és a mikrobusz ügyben. Hírlevél Novemberben megjelent a Magyar Kollégium els Hírlevele. Ez a kiadvány lényegében referenciafüzet. Nagy szükség volt rá, mert régóta hiányát éreztük egy olyan anyagnak, amely minden lényeges információt megad a Magyar Kollégiumról. Szervezeti élet Társszervezetünket, a Magyar Kollégium Alapítványt 1997-ben jegyezték be. Az alapt ke emelésére novemberben - a jótékonysági koncerthez kapcsolódóan - történt meg az els kísérlet. Az adományból származó bevételek egyel re alig haladják meg a kiadásokat, ám remény van arra, hogy az audió- és videókazetták forgalmazásából tiszta nyereség keletkezik. A Kuratórium december 19-én tartotta meg ülését. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület els közgy lése óta eltelt id nagy tanulságokat hozott. Az ott elhatározott elveknek megfelel en 1997-ben négy taggal és egy pártoló taggal vült a tagság. Az Egyesület egy rendkívüli közgy lést (június 27.)és egy rendes közgy lést (november 15.) tartott, a Vezet ség 3 alkalommal ülésezett. Az egy éves m ködés tapasztalata: a MKKE olyan szervezet, amelynek tevékenysége els sorban nem saját tagságára irányul. Ennek súlyos következményei vannak a munkamegosztásban. A probléma megoldása fontos feladat.

6 Tervek A legfontosabb kérdés továbbra is az anyagi biztonság megteremtése. Erre valójában csak akkor van esély, ha sikerül a munkát megosztani, vagy olyan nagyobb induló összegre szert tenni, hogy abból fizetett munkatárs(ak)ra is teljék. Ekkor nyílik csak lehet ség a hatékonyabb menedzselésre. A Magyar Kollégium szakmai munkájában els sorban a folyamatokra koncentrál. El térbe helyezi a folytatódó, visszatér munkákat, a kistérségi fejlesztést és a hagyományteremt rendezvényeket. Támogatók A Magyar Kollégium 1997-ben végzett munkáját a következ k segítették: Az Országgy lés Társadalmi Szervezetek Támogatása pályázatán elnyert összeg Az Országépít Alapítvány (anyagi segítség m ködési költségekre) Az Illyés Közalapítvány (1996-os, ráfizetéses rendezvények utólagos kompenzálása) Budapesti Népm vel k Egyesülete (szervezeti, gazdasági háttér, elvi támogatás, az Országgy lési pályázaton elnyert pénz egy részének "átengedése".) Magyar Népm vel k Egyesülete (erkölcsi támogatás, az 1 %-os pénzek megszervezéséhez szervezeti háttér biztosí tása) A Canon Hugária Kft. (a kamera kedvezményes áron történ beszerzésének lehet sége) Konkrét munkához (Kapcsolatépít tanulmányút) anyagi segítséget (is) jelent támogatást adott a MKM Határon Túli Magyarok F osztálya.

7 A Magyar Kollégium köszönetet mond a fenti szervezeteknek és mindenkinek, akik munkáját az esztend ben segítették. Budapest, január 2-án Romhányi András a Magyar Kollégium vezet je

8 A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998 évi tervei 1. Ifjúsági klubvezet képzés Bácsfeketehegy január Szlovéniai-internet program Lendva február 3. CSEMADOK-internet program Kassa március 4. Kistelepülési népm vel k képzése Székelyudvarhely március 5. Hogyan pályázzunk? Csáb március Tedd ki a pontot - legényes verseny Budapest április 7. Cseh Tamás koncert Dunaszerdahely április 8. Cseh Tamás koncert Budapest április 9. Térségfejlesztés Moldva április 10. Kirándulás Ópusztaszerre Ópusztaszer május Hogyan pályázzunk? Kovászna május 12. Zarándoklat Csiksomlyó május 13. Esztenáról-esztenára (túra) Székelyföld június 14. A Zenta csatahajó-expedíció Adria július 15. Somodi tábor Somodi fürd július 16. Hagyományörz táncok rögzítése Kalotaszeg augusztus 17. Wekerle-napok Budapest szeptember Szakmai tapasztalatcsere (BNE-út) Horvátország szeptember II. Mez ségi Fesztivál Szamosújvár október 20. Jótékonysági koncert Budapest november 21. Népm vel k iskolázása Kassa november Kapcsolatépít tanulmányút Budapest december 3-5. Folyamatos A Hideg es menedzselése Térségfejlesztés Zetelakán és Klézsén A Magyar Kollégium történeteib l. Sorozat. (Magyar Hírlap, Civil Rádió, TV- Kispest) Hírlevél

9