A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996."

Átírás

1 A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE Kudarcokat, de fontos eredményeket is hozó sok tanulsággal szolgáló esztend volt a Magyar Kollégium m ködésének hetedik esztendeje. Számszer adatok A Magyar Kollégiumnak az esztend ben 38 számottev projektje volt - hétéves tevékenysége során az eddigi legtöbb egy év alatt. Az akciók el nyeit közvetlenül élvez k száma közel 1750 f, míg áttételesen több, mint személy látta a munka hasznát. A tevékenység pénzben mérhet értéke közel 2.5 mft. (Ugyanez vállalkozói alapon több, mint 5.6, mft-ot ér.) A Magyar Kollégium pályázati és egyéb úton 1.47 mft. támogatásban részesült. Finanszírozási gondok Minden korábbi tapasztalat ellenére kedvez tlenül elbírált pályázatokkal jött el a tavasz. Komolyan vet dött fel a kérdés: a Magyar Kollégium m ködését pénz hiányában - remélhe- leg nem véglegesen, de - átmenetileg fel kell függeszteni. (A történtekr l sajtóvita bontakozott ki a Magyar Hírlap hasábjain.) Az els reménysugarat az Országépít Alapítvány erkölcsi és anyagi elismerése jelentette. Majd a Magyar Népm vel k Egyesülete szakmai szolidaritásból adott példát, amikor - látván a kétségbeejt helyzetet - lehet ségeihez mérten nagy összeggel segítette a munka folytatását. Végül a Budapesti Népm vel k Egyesülete a sikeres pályázatain elnyert összegek felét ajánlotta fel a Magyar Kollégium javára. Helyzetelemzés A reménytelennek t helyzet végül is kedvez en alakult s a munka folytatódhatott. Ám el kellett gondolkodni a Magyar Kollégium finanszírozásának kérdésén. A pályázatok kudarcának nemcsak az volt az oka, hogy eleve egyre kisebb összegeket osztanak szét. Hátrányt jelentett egyrészt az, hogy a Magyar Kollégium nem önálló jogi személy; másrészt pedig az, hogy tevékenységét els sorban a - segítségét élvez, tehát - határon túli szervezetek, s nem a pénzeket osztó magyarországi grémiumok ismerik (el). Önálló szervezet A Magyar Kollégium többféle módon próbál(t) reagálni a felismert helyzetre július 1-én öt alapító létrehozta a Magyar Kollégium Alapítványt. (Az alapítványt a városi Bíróság - formai hibák miatt - még nem jegyezte be.) Ugyanezen a napon 22 ala-

2 pító taggal megalakult a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület. (A F városi Bíróság október 29-én 7275 sz. alatt az egyesületet nyilvántartásba vette).

3 - 2 - Az egyesület december 11-én Zentán megtartotta els Közgy lését. A tagok ezen a fórumon elhatározták, hogy er feszítéseket tesznek a Magyar Kollégium menedzselése érdekében, a pályázat-benyújtással kapcsolatos munkákat megosztják s a szervezet finanszírozásának érdekében az idegenforgalmat és a kereskedelmet is igyekeznek bekapcsolni a tevékenységrendszerbe. Kiemelked jelent ség eredmények Az MHB Nyitott Társadalom Alapítvány támogatásának jóvoltából Kalotaszegen néptáncgy jt útra kerülhetett sor. E munka eredményeképp elkészült a Magyar Kollégium els jó min ség önálló filmje is. A F városi Önkormányzat Kulturális Bizottsága támogatásának köszönhet en november 17-én "Te engemet, s én tégedet" címmel jótékonysági koncertet rendezett a Magyar Kollégium A megfelel propaganda és el készítés ellenére a program - az érdekl k alacsony száma miatt - komoly ráfizetéssel zárult. A m sor viszont felemel en szép volt. Két f célkit zését - növelni a Magyar Kollégium ismertségét illetve fellépési lehet séget adni határon túli m vészeknek - elérte. A Zetelaka és környéke kistérségi fejleszt munkának egyik - látványos - eredményeként a Magyar Kollégium újra kiadta az Ivói Kalendáriumot. A Magyar Kollégium állandó rovattal jelentkezik sz kebb pátriájának két médiumában: a Kispesti Polgár c. havilapban és a TV-Kispest helyi adásban a Magyar Kollégium történeteib l címmel. Munkák az egyes régiókban Felvidék Az elemeire hullott CSEMADOK funkcióban maradt titkáraival, illetve a kultúra területén valamilyen formában továbbmunkálkodó kollegákkal tartotta a Magyar Kollégium a kapcsolatot. Két járásban (Dunaszerdahely és Kassa-vidék) is felismerték a rendszeres szakmai képzés jelent ségét. Az egész térséget segít, átfogó munka újraindítása helyi feltételek hiányában egyel re nem lehetséges.

4 - 3 - Kárpátalja Több kísérlet ellenére nem sikerült megtalálni a Magyar Kollégium és a helyi kulturális szervezetek közötti együttm ködés formáját. Talán változást hoz a jól sikerült kapcsolatépít tanulmányút. (ld. kés bb) Erdély Sok helyszínen, többféle, biztosan épül, jelent s eredményeket hozó munka folyik Erdélyben, els sorban Kolozsvárott és környékén valamint Székelyföldön. A tavalyi (magyarországi) képzés folyományaként a kolozsvári Heltai Gáspár Alapítvánnyal, a Romániai Magyar Népf iskola Társasággal és magyarországi partnerszervezetekkel - Magyar Alapítványi Központ, Magyar Népf iskolai Társaság - közösen rendezte meg a Magyar Kollégium a "Hogyan pályázzunk?" - képzést. Folytatódott a Kistelepülési kultúrigazgatók képzése is Székelyföldön. A Magyar Kollégium az I. Erdélyi Népszínm Fesztivál megrendezésének sikerét és a székelyudvarhelyi ifjúsági klub m ködését is részben magáénak vallja. A sok, szerteágazó megvalósult munka mellett ugyanakkor az egyre több elképzelés, számos terv is eredménynek számít. Délvidék Zentán rendezte meg - társszervezetekkel közösen - a Magyar Kollégium a másik "Hogyan pályázzunk?"-képzést - nagy sikerrel. A Magyar Kollégium és a Budapesti Népm vel k Egyesülete 1996-ban a Vajdaságba vitte szakmai tanulmányútra a budapesti népm vel ket. A nagyszer élmények mellett jó - azóta már bizonyítottan gyümölcsöz - kapcsolatok épültek f városi és délvidéki kollegák között. A Magyar Kollégium - teljes kapcsolatrendszerét latba vetve - menedzselte a zentai csata 300. évfordulójának eseményeire írt Hideg es c. zenei vet. Kárpát medence A Magyar Kollégium célkit zéseinek szinte minden elemét tartalmazta az évet záró utolsó rendezvény a Kapcsolatépít tanulmányút. Négy régióból, összesen 14 szakember, 15 szervezettel ismerkedett meg két nap alatt. A résztvev k, de a vendéglátó, fogadó szervezetek képvisel i - mindenütt a legmagasabb rangban! - is nagyon hasznosnak és folytatandónak ítélték meg a tanulmányutat, melyet a M vészeti és Szabadm vel dési Alapítvány a vel dési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok F osztálya támogatott.

5 - 4 - Kapcsolatrendszer A Magyar Kollégium munkái során természetes módon er síti és építi kapcsolatrendszerét. A leger sebb - természetesen - a Budapesti Népm vel k Egyesületéhez mint anyaszervezethez való köt dés. A kölcsönös bizalmat és szakmai elismerést bizonyítja, hogy a - már említett munkákon túl - a Magyar Kollégium Alapítvány alapítói között van a Magyar Nép- vel k Egyesülete és a Magyar Népf iskolai Társaság. Fontos, hogy a Wekerlei Társaskör Egyesület is alapító és azonnali csatlakozó a Kispesti Önkormányzat. (A fennálló jogszabályok miatt nem lehet alapító). Remény van arra, hogy javul a kapcsolat a Magyarok Világszövetségével és a Határon Túli Magyarok Hivatalával is. A határon túli szervezetek mindegyikével - a munkák révén - tovább er södtek a kapcsolatok Megtörtént az els moldvai látogatás is. Örömteli a két helyi (kispesti) sajtóorgánummal kialakult kapcsolat. Bíztató lépések történtek a Duna TV-vel történ együttm ködés lehet ségeinek megvizsgálására is. Tervek A Magyar Kollégium el relépéséhez az szükséges, hogy m ködéséhez anyagi biztonságot teremtsen. Ennek érdekében nemcsak pályázási esélyeit igyekszik növelni, de - saját munkája révén - új anyagi forrásokra is szeretne szert tenni. Esélyei növekednének, ha sikeres lenne a székház és a mikrobusz megszerzéséért folytatott küzdelme. Minden remény megvan arra, hogy a munkát az új szervezete(ek)ben megosztva, hatékonyabban lehet végezni. Kulcskérdés a propaganda eredményessége, az ismertség fokozása. A konkrét munkák továbbra is els sorban a meglév folyamatok folytatása, illetve az alkalomszer en jelentkez igények kielégítése lesznek. Reménységekkel telve történnek meg majd az els próbálkozások Moldvában és Szlovéniában.

6 Támogatók A Magyar Kollégium az esztend ben végzett munkáját a következ k segítették: Az Országgy lés valamint a M vel dési és Közoktatási Minisztérium Társadalmi Szervezetek Támogatása pályázatain elnyert összegek. Budapesti Népm vel k Egyesülete (szervezeti, gazdasági háttér, elvi támogatás, a pályázatokon elnyert pénzek egy részének "átengedése") MHB Nyitott Társadalom Alapítvány (két sikeres pályázat révén a m ködést segít és a néptáncgy jtést lehet vé tev anyagi támogatás) Magyar Népm vel k Egyesülete (erkölcsi- és anyagi támogatás) városi Közgy lés Kulturális Bizottsága (anyagi támogatás a jótékonysági koncert megrendezéséhez) Magyar Népf iskolai Társaság (erkölcsi támogatás, együttm ködés a munkában) vészeti és Szabadm vel dési Alapítvány (anyagi támogatás a kapcsolatépít tanulmányút megszervezéséhez) Konkrét munkákhoz - anyagi segítséget (is) jelent - támogatást adott a Magyarok Világszövetsége, a vel dési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok osztálya és a Pet fi Csarnok A Magyar Kollégium köszönetet mond a fenti - és más szervezeteknek (Almássy téri Szabadid Központ, Belvárosi M vel dési Ház, Budapesti M vel dési Központ, Csepeli Munkásotthon, Kispesti Munkásotthon, Magyar Alapítványi Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Országos Széchenyi Könyvtár, Rátkai Márton Klub, Szakszervezetek F városi vel dési Háza) és mindazoknak, akik egyéb módon támogatták évi munkáját.

7 Budapest, december 28-án Romhányi András a Magyar Kollégium vezet je

A Magyar Kollégium tevékenysége 1997

A Magyar Kollégium tevékenysége 1997 A Magyar Kollégium tevékenysége 1997 Az 1997-es esztend - a Magyar Kollégium m ködésének nyolcadik éve - számos nagyszer eredménye ellenére a megtorpanás id szaka volt. A vártnál kisebb sikernek els sorban

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Tisztelt Közgy lés! Hölgyeim és uraim! Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde Negyvennégy esztendeje annak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület utolsó közgy lése 1946.

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0018 Grundsuli a Szigetvári kistérségben

TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0018 Grundsuli a Szigetvári kistérségben TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0018 Grundsuli a Szigetvári kistérségben Köszöntő Sok szeretettel köszöntök minden olvasót, aki a kezében tartja ezt a kiadványt, amely összefoglalója és egyben módszertani leírása

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 S z erk es z t biz otts ág HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felel s s z erk es z t MICHELLER

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

Magyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárþ nanszírozásban

Magyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárþ nanszírozásban 249 Magyar szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárþ nanszírozásban MOIZS ATTILA Kulcsszavak: takarékszövetkezet, mez gazdaság, szövetkezeti hálózat, agrárhitel, takarék szerep. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen FENARETE Program Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen Írta Pierfranca Borlone és Grazia Macchieraldo A magyar változatot szerkesztette: Forrai Judit Kiadja A Szex Edukációs Alapítvány

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2005 2006 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest,

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

2011. évi beszámoló. I. Szakmai beszámoló: II. Pénzügyi beszámoló:

2011. évi beszámoló. I. Szakmai beszámoló: II. Pénzügyi beszámoló: 2011. évi beszámoló I. Szakmai beszámoló: 1. leltár 2. ügyfélszám 3. elnökségi ülések 2011-ben 4. irodai adminisztráció 5. sajtó, rendezvények 6. családba fogadás 7. szórólapok, plakátok 8. honlapfejlesztés

Részletesebben

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN 5éves az 2011. május 21., szombat, 17 óra Foglaljon most, nehogy lemaradjon! Részletek a 2. oldalon SZENTGOTTHÁRD KISVÍZI ER M LÉTESÜLHET

Részletesebben

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához

Vezet i program. a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. igazgatói pályázatához Vezet i program a pécsi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola igazgatói pályázatához Pályázó neve: Józsa Tímea 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés..... 3 I. A vezet k

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN Tér és Társadalom 17. évf. 2003/1. 81-115. p. TÉT XVII. évf. 2003 1 Gyors ténykép 91 CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN (Civil Organisations in a Small Town's Life) NÁRAI MÁRTA Kulcsszavak: civil

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2009 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben