amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság február ll--én tartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, valamint a megjelenteket és megállapította, hogya bizottság határozatképes. Ezt követóen a napirend ismertetésére került sor, me Ilye I a bizottság tagjai egyetértettek, a meghívóban szereplő napirendet 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Elóadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetóje Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) köszöntötte Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezetőt, és Dr. Kvancz József könyvvizsgálót. Szóbeli kiegészítés nem volt. Kérdések következtek. Váczi Józsefné (bizottsági tag) kérdése arra irányult, hogy az előterjesztésben olvasható a sporteszközök bérlése. Ez mit jelent? Póka Imre (bizottsági tag) kérdése szintén asporteszközök bérlésére vonatkozott. Kérdése szerint a bérlésre fordított összeg helyett nem lenne-e célszerűbb eszközök vásárlását beiktatni. A tornaterem bérleti díjából származó bevétel akár 1 millió Ft is lehet egy iskolában. Nem kellene érdekeltté tenni az iskolákat abban, hogy kiadják a tornatermet? Ha csak az ALlM-ra lesz bízva nem biztos, hogy a szükséges intenzitásban fogják kiadni. Vissza lehetne forgatni ezt a bevételt, akár önerőként lehetne felhasználni a TAO-s pályázaton. További kérdése a pedagógusok étkezési uta Iványáról szólt. Megkérdezte, hogy 2012-ben mennyi volt a közfoglalkoztatásra fordított összeg? Szilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogya 8. oldalon az óvodáknál a 89,3 %-os állami szerepvállalás valószínűleg hibásan szerepel. A sport referenshez intézte a következő kérdést. Akiemelt csapatsportág támogatása megnőtt, mert növekedett a pályázók köre és száma. Mivel növekedett ez? Válaszadás következett. 10főre egészült ki a bizottság. Patóné Nagy Magdolna osztályvezető válaszában elmondta, hogy az intézmények tornatermének kiadása kapcsán a szakrefrenssel egyeztetve a TAO-s támogatások miatt kellett ezt a szabályozót beletenni. Az intézményeknek már nincsen ráhatása ezeknek a bérleményeknek a kiadására. Az ALlM és KÖZIM vezetői egyeztetnek az intézmény vezetőjével, és ha a pedagógiai program megengedi, kiadják a tornatermet. A bevétel 50 %-át rá kell fordítani az energia felhasználására, a takarításra. Ennyi az elismert kiadás. A másik 50%-át felújításra eszközök bérlésére lehet fordítani, ellenőrzési tapasztal azt mutatta, hogy korábban személyi juttatásra fordították ezt a pénzt. Lápossiné Hornyák Enikő sportreferens kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy az egyesületek (DSE) vásároltak olyan eszközöket a TAO-s pályázatból, ami akár mindennapos testneveléshez is felhasználhatók, így az ALlM -nak vissza kell bérelni ezt, ha szüksége van rá. A DSE

2 így tud a TAO-hoz önerlsre szert tenni. A OSE önálló jogi személy, ezek a tárgyak az ls tulajdonában vannak. LehetlSség van rá, hogy ne újonnan vegyék meg a szükséges eszközt, hanem béreljék. Póka Imre (bizottsági tag) szerint ez nagyon ritka, az iskolának és a OSE-nek van együttmllködési megállapodása. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy az elmúlt időszakban gyökeresen megváltoztak a jogviszonyok, ahol eddig természetes volt az együttműködés, most bérleti szerződéssel valósul meg. Az iskola fenntartása a Klebelsberg Intézmény feladata, a mindennapos testedzéshez az eszközök biztosítása az önkormányzat, az ALlM feladata lett. Itt lép be 3. félként a OSE. Ez egy új jogi helyzet, ehhez alkalmazkodik az előterjesztés. Patóné Nagy Magdolna osztályvezetls válaszolt az óvoda i felvetésre is. Véleménye szerint jó a számítás az ellsterjesztésben, valóban 89,3% az állami támogatás aránya az óvodák esetén. Az önkormányzati támogatás összege eft, az állami támogatás eft. A közfoglalkoztatáshoz eft-ot terveztünk biztosítani a évi költségvetésben. Ez 468 fő foglalkoztatásának az önereje. Lápossiné Hornyák EnikéS sportreferens válaszolt a felvetett kérdésre. Akiemelt csapatsportágak körében jóval több csapat kapott támogatást, a sportkoncepció alapján a férfi csapat sportágak mellett a női csapatsportágak is támogatottakká váltak. I. osztályba jutott fel újra a női röplabda, és a női kézi/abda is elindulhatott a második vonalban. A 60 millió Ft értéke abból tevődött össze, hogy 2012-ben 45 millió Ft volt betervezve, közel 58 millió Ft került kiutalásra átcsoportosítással. Ebben az évben is hasonló nagyságrend ben tervezve, hasonló kör támogatását tervezzük, átcsoportosítás nélkül. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése arra vonatkozott, hogy a peres ügyekre miért kell ilyen sok tartalék?(217 millió Ft) Soknak tartotta, és megkérdezte, hogy mire fordítják a városmarketing tevékenységre a 87,5millió Ft-ot. 33 millió 600 eft megy el a nagyrendezvényekre, kulturális rendezvényekre. Sajnos a bizottságot nem tájékoztatta senki tavaly sem, pedig kulturális bizottságként is funkcionál.. A nagyegyüttesekre szánt támogatás ból is kimarad a bizottság. Valószínű, hogy kommunikációs hiba van, mert bizottságot senki nem értesítette a hatáskörök módosulásáról. Ezek a város kulturális életét befolyásolják, és jó lenne, ha kellő információval rendelkezne a bizottság. További kérdései az Állatparkra szánt támogatás megtérüléséről, a temetkezési (hamvasztó) hely sorsáról, a Bujtosi SzabadidlS Csarnok és a Nyírsuli kapcsolatáról, és a TOM irodáról szóltak. Patóné Nagy Magdolna osztályvezető válaszolt a kérdésekre. Elmondta, hogy az adóosztály a vagyongazdálkodási osztály peres ügyeire céltartalékot képeztek, ebben a tételben szerepel az árfolyam veszteség is. A hirdetési keretösszeg igen jelentősen megemelkedett, ezt a polgármesteri kabinet anyaga alapján állították be a költségvetésbe. Igen sok a hivatal pályázata, jelentős az ezzel kapcsolatos hirdetések száma, a marketing tevékenység is fokozódott. Az Utazás kiállítás kapcsán is többletkiadásra kell számítani, mert Nyíregyháza lesz a díszvendég. A városi rendezvényekre tavaly is volt 9 millió 600 Ft betervezve, ehhez még jött az idén a közművelődési színterekre szánt támogatás, ezért lett most eft. Ez a sor a könnyebb áttekinthetőség miatt került az önkormányzati feladatok közé, hiszen a polgármesteri kabinet felügyeli azt. A nagy együttesek támogatása annyi, mint tavaly volt. Az Állatpark támogatása során a 125 millió Ft-tal teljes mértékben támogatja az önkormányzat az állatparkot, a másik 125 millió Ft esetén tagi kölcsönt ad, 2014-es visszafizetési kötelezettséggel az 500 millió Ft-os projekt megvalósításához. Turisztikai ügyekben a portfolió referatúra felügyeli a TOM-et. A BUSZACSA felújítására tervezett pénzeszköz még tartalékban van. Ha a csarnok helyzete jogilag rendeződik, akkor a felújítása is beindul. Lápossiné Hornyák EnikéS sportreferens kiegészítette a választ. A TAO-s pályázatra sport szervezetek sportfejlesztési programmal tudnak pályázni. A Nyírsuli volt, aki a Közgyűlés döntése alapján ezt a pályázatot benyújthatta és a szintén a közgyűlés hagyta jóvá 3 éves fejlesztési tervhez a 210 milliós

3 önerést. A as fejlesztés egy ütemben fog megindulni, a Nyírsuli alszámlájára kell átutalni ezt az összeget. Hozzászólások következnek: Lipták lajos (a bizottság elnöke) véleménye szerint 3 célfeladatban van a bizottság feladata sűrítve. Oktatási, kulturális és sport célfeladatok. Az oktatási célfeladatok között most már van mozgástere a bizottságnak, hiszen 1 milliós keret szolgál arra, hogy az intézményeink rendezvényeit támogassuk. A kulturális kereten 7 millió 200 Ft áll rendelkezésre, de ehhez még hozzá jön anagyrendezvények támogatására szánt összeg is. Öröm, hogy lehetésség van ösztöndíj odaítélésére és kiadványok támogatására is. A sport célfeladat támogatása kerete n ugyanaz a 12 sor szerepel, viszont az összeg jelentéssen megemelkedett. Ezzel a pénzzel már komolyan lehet befolyásolni Nyíregyháza sportját. Ezt a költségvetést mindenképpen támogatásra, elfogadásra javaslom. Lipták lajos:{oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke} Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 10 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta az el6terjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21/2013.(11.11.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról A Bizottság az el6terjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testoletnek elfogadásra javasolta. Lipták lajos {a bizottság elnöke} köszöntötte Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyzést. Petneházy Attila (bizottsági tag) napirenden kívül szólt a TOM iroda tevékenységér61. Jeszenszki András (bizottsági tag) a készülés reklám rendeletrésl szólt. Véleménye szerint az abban szereplés összegek teljesíthetetlenek. Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés elmondta, hogy frakcióvezetéskkel való egyeztetés után lekerült a napirendrésl, csak a márciusi Közgyűlés tárgyalja majd. 2.a/ EI6terjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és MGködési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosítására EléSadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés szóbeli kiegészítést tett mindhárom napirendi ponthoz kapcsolódva. Elmondta, hogy az új önkormányzati törvény 31épcséSben kerül bevezetésre. ElséSsorban a pénzügyi, vagyonelemeket érintő döntések már 2012-ben bevezetésre kerültek. A nagyívű változások most január elsején kerültek bevezetésre, míg a jogszabály utolsó harmada 2014 ben, az önkormányzati választások napján lép életbe. így kerül teljes egészében kicserélésre az 1990

4 es önkormányzati törvény. A mostani szabályozó változásnak az apropója ez, és az ezzel összefüggő módosítások. rgy pl. a járások megalakulása, a Klebelsberg Intézmény létrejötte, ezzel egyidejűleg a megyei és járási tankerületek létrejötte. Ez nemcsak a hivatal életében, de a Közgyűlés és a bizottságok munkájában is tartalmi és strukturális változásokat hozott. Természetesen pontosítások is sorra kerültek az SZMSZ-ben. Az első ponthoz kapcsolódva a személyes érintettségről szólt, mely a szabályozás ba is bekerült. Jogkövetkezménye csak pénzbüntetés lehet, a tiszteletdíjnak a 10%-a. Polgármester úr kérését beépítve első esetben csak szóbeli figyelmeztetés lehet, és csak ezt követően jöhet szóba a 10%-os mértékű pénzbüntetés. Szerepel benne az is, hogy a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül lehet ezt vizsgálni, illetve a tény bekövetkezésétől számított 6 hónapon túl elévül az ügy. lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy van definiálva a személyes érintettség, mert ettől függ, hogy akaratlanul is elkövetheti ezt. Szilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy a vitát megelőzően, vagy a szavazást megelőzően kell bejelenteni az érintettséget. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a jogszabály egyetlen mondattal definiálja ezt, mégpedig: "képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti." Közeli hozzátartozó fogalmát a PTK szabályozza liberálisan kezelik majd ezt a kérdést, mert ha valaki akár a napirendi pont tárgyalása során fogja bejelenteni, akkor is figyelembe veszik ezt. A képviselők egymást is figyelmeztethetik, illetve ő is megteszi, ha esetleg tudomására jut. Ez a pont most fog életbe lépni a márciusi közgyűléstől kezdve, visszamenőlegesen hátrányos jogkövetkezményt nem lehet megállapítani. Fesztóry Sándor (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy egy konkrét esetben - pl. a költségvetésnek van olyan része, ami az NYVSC-t érinti, ahol ő érintett - akkor most szavazhat vagy nem. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző időt kért csütörtökig, szeretné kialakítani addig álláspontját. lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy csak testületi ülésen vagy bizottságban is alkalmazni kell a szabályt. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a bizottságban is alkalmazni kell. lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy akkor minél kisebb a bizottság, annál veszélyesebbé válik a helyzet, határozatképtelen né válik a bizottság. Jásza! Menyhért alpolgármester megkérdezte, hogy mi van akkor, ha 6 hónapon belül derül ki, hogy valaki nem jelezte érintettségét, akkor hatálytalanná fog válni a döntés? Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző a közgyolésig időt kért a kérdések megválaszolására. Hozzászólás, vélemény következett: Aranyos Gábor (bizottsági tag) módosító javaslatot tett. Javaslata szerint ne 7 nappal, hanem 9 nappal a közgyűlés előtt kerüljön fel a meghívó és az előterjesztés ahonlapra. Indokként azt hozta fel, hogy így sokkal nyugodtan lehetne előkészíteni az anyagokat. Most már kevesebb a feladata az önkormányzatnak, bőven van ideje az előkészítésre. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy ez az egyik legfontosabb elem a közgyűlés életében. Az önkormányzat munkájában nem érezhető az, hogy kevesebb lenne a feladat, mert a létszám is csökkent. Szakmailag semmiképpen nem támogatja a módosító indítványt, hiszen polgármester úr időbeosztása is ehhez a 7 naphoz igazodik. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ezt a képviselőtestületre vagy a bizottságra vonatkozik ez a 9 nap. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyz6 elmon.dta, hogy a bizottság ra 3 napos határidő, a közgyűlésre 7 napos határidő vonatkozik. Aranyos Gábor (bizottsági tag) újabb módosító javaslatot tett, a válaszadásból következően 9-ről 8 napra módosította a javaslatát. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy itt is szankciókat kellene bevezetni, mert itt is időre van SZÜkség, ahhoz hogy felkészüljünk. Itt van a mai zárt ülés is. Délelőtt még nem volt olvasható, most pedig tárgyalnunk kellene.

5 Kovácsné Szatai Ágnes elmondta, hogy délel6tt még egyezetés zajlott a zárt ülés tárgyában, ha esetleg a bizottság úgy dönt, csütörtök délel6tt rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalhat ja a bizottság. Jeszenszki András (bizottsági tag) elmondta, hogy visszatérve a 8 napos módosító javaslatra, szinte minden hónapba van rendkívüli bizottsági ülés. Ilyen nem volt korábban, mint ahogy nem volt ennyi pirossal jelzett módosítás sem. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy nem "normális" üzem volt az elmúlt id6szakban, hiszen nagyon sok változást kellett lekövetni. Gondoljunk itt például az oktatás területére. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy a Közgyűlés akkor is érvényes határozatot hoz, ha a bizottság nem tudta, nem akarta, nem volt ideje véleményezi azt. Elmondta, hogy valóban nem jó, hogy még csak most került föl az el6terjesztés, de ilyen fontos kérdés, mint a színház átadása mindenképpen ebben a hónapban tárgyalni kell. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ha a bizottság véleménye ennyire nem fontos, akkor miért kell alkalmazni az összeférhetetlenséget a bizottságban. Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyz6 elmondta, hogy általában ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a közgyűlésen, de nem minden esetben. A bizottsági ülésen nem fogjuk alkalmazni a személyes érintettségi szabályt. Nem kell kiterjeszteni ezt a szabályt. Itt is be kell jelenteni, de nincs jogkövetkezménye. Azt csak a Közgyűlés esetére kell alkalmazni, ha a bizottságban nem jelentik be, annak nincs jogkövetkezménye. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. Szavazáskor 10 fl) volt jelen. A bizottság arról szavazott, hogy az el6terjesztések legalább nyolc nappal kerüljenek a nyilvánosság elé, a most érvényes 7 nap helyett. Megállapította, hogy a bizottság 7nem szavazattal, 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, nem fogadta el a módosító javaslatot. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az el6terjesztést. Szavazáskor 10 f6 volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A Bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 22/2013.( ) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 2./b Előterjesztés a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyz6

6 Szóbeli kiegészítés nem volt. Aranyos Gábor (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy az értékhatár alatti közbeszerzésekhez, amelyekben a polgármester saját hatáskörben dönthet, kell-e hozzá bizottsági vélemény, vagy saját hatáskörben dönt a polgármester. Dr. Bodnár Adrienn jogász elmondta, hogy a gazdasági és tulajdonosi bizottságra átruházott hatáskörben van, konkrétan a Vagyonrendeletben van meghatározva. Lipták lajos (a bizottság elnöke) több helyen szerepel az SZMSZ-ben az oktatási bizottság elnevezés, nem kellene átnevezni itt is köznevelésire? Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy ez jogszabályszerkesztés miatt van így. Lipták lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogya Szociális és Köznevelési Osztály látja el a bizottság munkáját. De ez csak egy része a munkánknak. A polgármesteri kabinet látja, ezen belül a referatúra a sport feladatokat. A kulturális területről ezt nem mondhatom el ilyen egyértelműen. Nem látom azt, hogy kiemelve lenne az, hogy együtt kell működnie a bizottsággal a referatúrának. Lipták lajos:(oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 9 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 23/2013.( ) számú határozata a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság az el6terjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta. 2./c EI6terjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításra Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 4 pontban lehet összefoglalni a módosításokat. Az egyik a január elsejével életbe lépő járási hivatalokkal összefüggő változás. Emiatt egy nagymértékű feladatcsökkentést kell végigvezetni az SZMSZ-ben. A másik az építési igazgatás feladatkörével és a főépítészi osztály létrejöttével kapcsolatos változások. A harmadik, hogy közgyűlési döntés kell a köztisztviselői etika alfejezethez, és a negyedik a megmaradó oktatási és kulturális feladatok szétosztása. Kérdések következtek: Lipták lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy két területhez kapcsolódik a véleménye. Az egyik a főépítészi munkával kapcsolatos, hogy bejelentési kötelezettség alá tartozik nagyon sok minden. legyen önszabályozó az önkormányzat, ne legyen bürokratikus majd az intézkedés. Az egyensúlyra kell vigyázni. A másik esetben azt hiányolom, hogy a referatúra feladatai közül hiányzik az, hogyegyüttműködnek az illetékes bizottsággal. Nem helyezheti magát a referatúra sem rendszer fölé, része annak a rendszernek, ami kialakult. Ha az önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, annak a

7 bizottságai segítik a munkáit, akkor a bizottság munkáját pedig segítsék azok az egységek, amelyek kialakításra kerülnek a hivatalban. Nem utólag, hanem előre tájékoztatják a bizottságot. Osztályok és egy főosztály van a rendszerben, valamint a polgármesteri kabinet ezen belül a referatúra. Mindegyik hivatali egységnek legyen az feladata, hogy a bizottságok munkáját segítik. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ város KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2013.( ) számú határozata Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 3./ Előterjesztés az egyes közösségi színterek működtetésére meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására, valamint a működtetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásra Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) röviden összefoglalta az előzményeket. Másodszor kerül a bizottság elé az előterjesztés. Megszületett a szerz6désminta, a Butykatelep esetén a pályázó kérte, hogy halasszuk el a döntést a következ6 ülésig. Kérdés, hozzászólás nem volt. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 f6 volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 25/2013.( ) számú határozata az egyes közösségi színterek működtetésére meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására, valamint a működtetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

8 4./ Előterjesztés na kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" dmu pályázati program elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Mikléné L6rinc Csilla pályázatkezelő referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy korábban 3 millió forintra pályázott az önkormányzat. Túlzónak találtuk a korábbi költségvetést, így most folyik az újabb költségvetés készítése millió Ft volt a költségvetés. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése az volt, hogy mit véleményez most a bizottság? Petneházy Attila (bizottsági tag) Ha nem valósul meg, mi lesz a sorsa ennek a pénznek? Szilvási István (bizottsági tag) Meddig kell elkészülni a szobornak? Mikléné L6rincCsilla pályázatkezelő referens elmondta, hogy következő évben 2014-ben a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján kerül felavatásra. Ha nem készül el, visszavonjuk a pályázatot. Aranyos Gábor (bizottsági tag) megkérdezte, hogy végleges-e az elhelyezés, mert a Szarvas út 1-3. helyen kívül más, esetleg frekventáltabb helyre is kerülhetne. Mikléné Lőrinc Csilla pályázatkezelő referens elmondta, hogya pályázat során előny volt, ha olyan helyre kerül, ami jelentősen megváltoztatja a teret. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 26/2013.( ) számú határozata A kommunista diktatúra áldozata/nak emlékműve" dmu pályázati program elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta a projekt tovább vitelét. 5./ Előterjesztés "Nylregyháza Város kilenc köz/ntézményének épületenergetikai korszerűsltése" címu pályázati program és saját erő elfogadására Előadó: Kósa Tímea alpolgármester Karóczkai Adrienn pályázatkezelö referens szóbeli kiegészítést tett, amelyben elmondta, hogy az előterjesztésben nem szerepel a végső bekerulési költség, mert nem állnak rendelkezésünkre ezek az adatok. 9 intézmény került kiválasztásra, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. legkésőbb a csütörtöki közgyűlésig tájékoztatjuk a bizottságot erről. Aranyos Gábor (bizottsági tag) napkollektort javasolt az egyik közintézmény tetejére. Gyermekek Háza Óvoda esetén. Ha a pályázat lehetőséget adna erre, korszerűbb, energiatakarékosabb lenne. Karóczkal Adrienn pályázatkezelő referens véleménye szerint a pályázat nem ad erre lehet6séget. Lipták Lajos (a Bizottság elnöke) elmondta, hogy a korszerű megoldás az, ha a helységek fútése beállítható központi számítógépes vezérléssel, egyedi teremvezérléssel. Milyen szintű a

9 Tomori Gyula m(jszaki ügyintézés véleménye szerint ez kétszer annyiba kerül, de van erre metód us. Digitális termosztatikus rendszert lehetne tervezni, de félés, hogy ellopják. Kétszer-háromszor annyiba kerül, mint a hagyományos, de megoldható technikailag. Ha a pályázat megengedné, úgy is lehetne tervezni. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) szerint elésre kell gondolkodni, mert a technika hamar elavul. Aranyos Gábor (bizottsági tag) azt javasolta, hogy amennyiben van még lehetésség rá, úgy a melegvíz szolgáltatás biztosítására napkollektort alkalmazzanak legalább B alternatívaként. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 9 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elésterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLtSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 27/2013.(11.11.) számú határozata "Nylregyháza Város kilenc kijz/ntézményének époletenergetlkal korszerűsltése" dmű pályázati program és saját erő elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 6./ Előterjesztés a évi sportcélú támogatások beszámolóinak elfogadására EléSadó: Batizi Tamás kabinetvezetés Lápossiné Hornyák Enikő szóbeli kiegészítést tett, melyben elmondta, hogy a beszámolók megérkeztek. Van azonban olyan egyesület, akiknek a beszámolóját hiánypótlási kötelezettség értesítése mellett, még nem javasoljuk elfogadni. Ez a Pedagógus Természetbarát Egyesület. A határidés az és számukra a jövés hét hétfő. Illetve volt 4 olyan egyesület, akik több mindenre használták fel a támogatást, mint ami a szerzésdésben szerepel, de mindegyik esetben az elszámolás területei megfelelnek a sportrendelet által felhasználható területeknek. A bizottságnak javasolta, hogy a 4 keret esetében összesen 9 hiánypótlási kötelezettségre javasolt egyesület, illetve iskola kivételével fogadja el az előterjesztést. Szilvási István (a bizottsági tag) kérdése a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. támogatási elszámolására vonatkozott. Összesen 9 millió Ft-tal kell még elszámolni? Lápossiné Hornyák Enikő elmondta, hogy ésk már 5 millió Ft-tal az elsc5 félévre elszámoltak, ezért nekik a második félévre vonatkozó 5 millió Ft-tal és az eredményességi 4 millió Ft-tal kellett elszámolni. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 10 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

10 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 28/2013.( ) számú határozata a évi sportcélú támogatások beszámolóinak elfogadásáról A Bizottság Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XJ.12) önkormányzati rendeletlo. (3) bekezdésében biztosított jogkörébe n eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az előterjesztés számú mellékiete alapján a mellékletekben szereplő 4 kereten levő 9 hiánypótlás kivételével elfogadta a évi sportcélú támogatások beszámolóit. Lápossiné Hornyák Enikő kérte, hogy alakuljon egy egyeztető bizottság a következő évi támogatások elosztására vonatkozóan. fgy a bizottsági ra, február 25-ére már konkrét javaslattal tudna jönni. 7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában múködő óvodák nyitva tartására Előadó: Kertész Sándorné oktatási referens Szóbeli kiegészítés nem volt. A bizottság kérdést, véleményt nem fogalmazott meg. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 9 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 29/2013.( ) számú határozata Nyfregyháza Megyel Jogú Város fenntartásában múködő óvodák nyitva tartásáról A Bizottság a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12) önkormányzati rendeletlo. (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta elfogadta Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák nyitva tartását a év vonatkozásában a melléklet szerint.

11 ( NyrREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYfREGyHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: FAX: \ Ogyiratszám: 9.044/2013. XII. Ogyintézc5: Patóné EL6TERJESZ!B - a KözgyCiléshez - NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖNKORMÁNYZATÁNAK WI KÖLTStGVOOÉR6L B A KOLTStGVETBVITELÉNEK SZABÁlYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA eu~ Dr. Kovács Ferenc polgármester L,\~ l'ósátlm'a alpolgármester //.1 c (_~.-< -"7 I Patóné Nagy Maldolna osztályvezetc5 I Az elc5terjesztés törvényességi elleoorzését végző személy aláírása ~ Dr. Szemein Sándor címzetes fc5jegyző rt! ~ IJ,~ Faraeóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetc5je VtHeményező bizottságok: Valamennyi bizottság "--, (. ) NYíREGYHÁZA