amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság február ll--én tartott nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, valamint a megjelenteket és megállapította, hogya bizottság határozatképes. Ezt követóen a napirend ismertetésére került sor, me Ilye I a bizottság tagjai egyetértettek, a meghívóban szereplő napirendet 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Elóadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály vezetóje Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) köszöntötte Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezetőt, és Dr. Kvancz József könyvvizsgálót. Szóbeli kiegészítés nem volt. Kérdések következtek. Váczi Józsefné (bizottsági tag) kérdése arra irányult, hogy az előterjesztésben olvasható a sporteszközök bérlése. Ez mit jelent? Póka Imre (bizottsági tag) kérdése szintén asporteszközök bérlésére vonatkozott. Kérdése szerint a bérlésre fordított összeg helyett nem lenne-e célszerűbb eszközök vásárlását beiktatni. A tornaterem bérleti díjából származó bevétel akár 1 millió Ft is lehet egy iskolában. Nem kellene érdekeltté tenni az iskolákat abban, hogy kiadják a tornatermet? Ha csak az ALlM-ra lesz bízva nem biztos, hogy a szükséges intenzitásban fogják kiadni. Vissza lehetne forgatni ezt a bevételt, akár önerőként lehetne felhasználni a TAO-s pályázaton. További kérdése a pedagógusok étkezési uta Iványáról szólt. Megkérdezte, hogy 2012-ben mennyi volt a közfoglalkoztatásra fordított összeg? Szilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogya 8. oldalon az óvodáknál a 89,3 %-os állami szerepvállalás valószínűleg hibásan szerepel. A sport referenshez intézte a következő kérdést. Akiemelt csapatsportág támogatása megnőtt, mert növekedett a pályázók köre és száma. Mivel növekedett ez? Válaszadás következett. 10főre egészült ki a bizottság. Patóné Nagy Magdolna osztályvezető válaszában elmondta, hogy az intézmények tornatermének kiadása kapcsán a szakrefrenssel egyeztetve a TAO-s támogatások miatt kellett ezt a szabályozót beletenni. Az intézményeknek már nincsen ráhatása ezeknek a bérleményeknek a kiadására. Az ALlM és KÖZIM vezetői egyeztetnek az intézmény vezetőjével, és ha a pedagógiai program megengedi, kiadják a tornatermet. A bevétel 50 %-át rá kell fordítani az energia felhasználására, a takarításra. Ennyi az elismert kiadás. A másik 50%-át felújításra eszközök bérlésére lehet fordítani, ellenőrzési tapasztal azt mutatta, hogy korábban személyi juttatásra fordították ezt a pénzt. Lápossiné Hornyák Enikő sportreferens kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy az egyesületek (DSE) vásároltak olyan eszközöket a TAO-s pályázatból, ami akár mindennapos testneveléshez is felhasználhatók, így az ALlM -nak vissza kell bérelni ezt, ha szüksége van rá. A DSE

2 így tud a TAO-hoz önerlsre szert tenni. A OSE önálló jogi személy, ezek a tárgyak az ls tulajdonában vannak. LehetlSség van rá, hogy ne újonnan vegyék meg a szükséges eszközt, hanem béreljék. Póka Imre (bizottsági tag) szerint ez nagyon ritka, az iskolának és a OSE-nek van együttmllködési megállapodása. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy az elmúlt időszakban gyökeresen megváltoztak a jogviszonyok, ahol eddig természetes volt az együttműködés, most bérleti szerződéssel valósul meg. Az iskola fenntartása a Klebelsberg Intézmény feladata, a mindennapos testedzéshez az eszközök biztosítása az önkormányzat, az ALlM feladata lett. Itt lép be 3. félként a OSE. Ez egy új jogi helyzet, ehhez alkalmazkodik az előterjesztés. Patóné Nagy Magdolna osztályvezetls válaszolt az óvoda i felvetésre is. Véleménye szerint jó a számítás az ellsterjesztésben, valóban 89,3% az állami támogatás aránya az óvodák esetén. Az önkormányzati támogatás összege eft, az állami támogatás eft. A közfoglalkoztatáshoz eft-ot terveztünk biztosítani a évi költségvetésben. Ez 468 fő foglalkoztatásának az önereje. Lápossiné Hornyák EnikéS sportreferens válaszolt a felvetett kérdésre. Akiemelt csapatsportágak körében jóval több csapat kapott támogatást, a sportkoncepció alapján a férfi csapat sportágak mellett a női csapatsportágak is támogatottakká váltak. I. osztályba jutott fel újra a női röplabda, és a női kézi/abda is elindulhatott a második vonalban. A 60 millió Ft értéke abból tevődött össze, hogy 2012-ben 45 millió Ft volt betervezve, közel 58 millió Ft került kiutalásra átcsoportosítással. Ebben az évben is hasonló nagyságrend ben tervezve, hasonló kör támogatását tervezzük, átcsoportosítás nélkül. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése arra vonatkozott, hogy a peres ügyekre miért kell ilyen sok tartalék?(217 millió Ft) Soknak tartotta, és megkérdezte, hogy mire fordítják a városmarketing tevékenységre a 87,5millió Ft-ot. 33 millió 600 eft megy el a nagyrendezvényekre, kulturális rendezvényekre. Sajnos a bizottságot nem tájékoztatta senki tavaly sem, pedig kulturális bizottságként is funkcionál.. A nagyegyüttesekre szánt támogatás ból is kimarad a bizottság. Valószínű, hogy kommunikációs hiba van, mert bizottságot senki nem értesítette a hatáskörök módosulásáról. Ezek a város kulturális életét befolyásolják, és jó lenne, ha kellő információval rendelkezne a bizottság. További kérdései az Állatparkra szánt támogatás megtérüléséről, a temetkezési (hamvasztó) hely sorsáról, a Bujtosi SzabadidlS Csarnok és a Nyírsuli kapcsolatáról, és a TOM irodáról szóltak. Patóné Nagy Magdolna osztályvezető válaszolt a kérdésekre. Elmondta, hogy az adóosztály a vagyongazdálkodási osztály peres ügyeire céltartalékot képeztek, ebben a tételben szerepel az árfolyam veszteség is. A hirdetési keretösszeg igen jelentősen megemelkedett, ezt a polgármesteri kabinet anyaga alapján állították be a költségvetésbe. Igen sok a hivatal pályázata, jelentős az ezzel kapcsolatos hirdetések száma, a marketing tevékenység is fokozódott. Az Utazás kiállítás kapcsán is többletkiadásra kell számítani, mert Nyíregyháza lesz a díszvendég. A városi rendezvényekre tavaly is volt 9 millió 600 Ft betervezve, ehhez még jött az idén a közművelődési színterekre szánt támogatás, ezért lett most eft. Ez a sor a könnyebb áttekinthetőség miatt került az önkormányzati feladatok közé, hiszen a polgármesteri kabinet felügyeli azt. A nagy együttesek támogatása annyi, mint tavaly volt. Az Állatpark támogatása során a 125 millió Ft-tal teljes mértékben támogatja az önkormányzat az állatparkot, a másik 125 millió Ft esetén tagi kölcsönt ad, 2014-es visszafizetési kötelezettséggel az 500 millió Ft-os projekt megvalósításához. Turisztikai ügyekben a portfolió referatúra felügyeli a TOM-et. A BUSZACSA felújítására tervezett pénzeszköz még tartalékban van. Ha a csarnok helyzete jogilag rendeződik, akkor a felújítása is beindul. Lápossiné Hornyák EnikéS sportreferens kiegészítette a választ. A TAO-s pályázatra sport szervezetek sportfejlesztési programmal tudnak pályázni. A Nyírsuli volt, aki a Közgyűlés döntése alapján ezt a pályázatot benyújthatta és a szintén a közgyűlés hagyta jóvá 3 éves fejlesztési tervhez a 210 milliós

3 önerést. A as fejlesztés egy ütemben fog megindulni, a Nyírsuli alszámlájára kell átutalni ezt az összeget. Hozzászólások következnek: Lipták lajos (a bizottság elnöke) véleménye szerint 3 célfeladatban van a bizottság feladata sűrítve. Oktatási, kulturális és sport célfeladatok. Az oktatási célfeladatok között most már van mozgástere a bizottságnak, hiszen 1 milliós keret szolgál arra, hogy az intézményeink rendezvényeit támogassuk. A kulturális kereten 7 millió 200 Ft áll rendelkezésre, de ehhez még hozzá jön anagyrendezvények támogatására szánt összeg is. Öröm, hogy lehetésség van ösztöndíj odaítélésére és kiadványok támogatására is. A sport célfeladat támogatása kerete n ugyanaz a 12 sor szerepel, viszont az összeg jelentéssen megemelkedett. Ezzel a pénzzel már komolyan lehet befolyásolni Nyíregyháza sportját. Ezt a költségvetést mindenképpen támogatásra, elfogadásra javaslom. Lipták lajos:{oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke} Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 10 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta az el6terjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21/2013.(11.11.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról A Bizottság az el6terjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testoletnek elfogadásra javasolta. Lipták lajos {a bizottság elnöke} köszöntötte Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyzést. Petneházy Attila (bizottsági tag) napirenden kívül szólt a TOM iroda tevékenységér61. Jeszenszki András (bizottsági tag) a készülés reklám rendeletrésl szólt. Véleménye szerint az abban szereplés összegek teljesíthetetlenek. Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés elmondta, hogy frakcióvezetéskkel való egyeztetés után lekerült a napirendrésl, csak a márciusi Közgyűlés tárgyalja majd. 2.a/ EI6terjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és MGködési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosítására EléSadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés Dr. Szemán Sándor címzetes fésjegyzés szóbeli kiegészítést tett mindhárom napirendi ponthoz kapcsolódva. Elmondta, hogy az új önkormányzati törvény 31épcséSben kerül bevezetésre. ElséSsorban a pénzügyi, vagyonelemeket érintő döntések már 2012-ben bevezetésre kerültek. A nagyívű változások most január elsején kerültek bevezetésre, míg a jogszabály utolsó harmada 2014 ben, az önkormányzati választások napján lép életbe. így kerül teljes egészében kicserélésre az 1990

4 es önkormányzati törvény. A mostani szabályozó változásnak az apropója ez, és az ezzel összefüggő módosítások. rgy pl. a járások megalakulása, a Klebelsberg Intézmény létrejötte, ezzel egyidejűleg a megyei és járási tankerületek létrejötte. Ez nemcsak a hivatal életében, de a Közgyűlés és a bizottságok munkájában is tartalmi és strukturális változásokat hozott. Természetesen pontosítások is sorra kerültek az SZMSZ-ben. Az első ponthoz kapcsolódva a személyes érintettségről szólt, mely a szabályozás ba is bekerült. Jogkövetkezménye csak pénzbüntetés lehet, a tiszteletdíjnak a 10%-a. Polgármester úr kérését beépítve első esetben csak szóbeli figyelmeztetés lehet, és csak ezt követően jöhet szóba a 10%-os mértékű pénzbüntetés. Szerepel benne az is, hogy a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül lehet ezt vizsgálni, illetve a tény bekövetkezésétől számított 6 hónapon túl elévül az ügy. lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy van definiálva a személyes érintettség, mert ettől függ, hogy akaratlanul is elkövetheti ezt. Szilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy a vitát megelőzően, vagy a szavazást megelőzően kell bejelenteni az érintettséget. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a jogszabály egyetlen mondattal definiálja ezt, mégpedig: "képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti." Közeli hozzátartozó fogalmát a PTK szabályozza liberálisan kezelik majd ezt a kérdést, mert ha valaki akár a napirendi pont tárgyalása során fogja bejelenteni, akkor is figyelembe veszik ezt. A képviselők egymást is figyelmeztethetik, illetve ő is megteszi, ha esetleg tudomására jut. Ez a pont most fog életbe lépni a márciusi közgyűléstől kezdve, visszamenőlegesen hátrányos jogkövetkezményt nem lehet megállapítani. Fesztóry Sándor (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy egy konkrét esetben - pl. a költségvetésnek van olyan része, ami az NYVSC-t érinti, ahol ő érintett - akkor most szavazhat vagy nem. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző időt kért csütörtökig, szeretné kialakítani addig álláspontját. lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy csak testületi ülésen vagy bizottságban is alkalmazni kell a szabályt. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a bizottságban is alkalmazni kell. lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy akkor minél kisebb a bizottság, annál veszélyesebbé válik a helyzet, határozatképtelen né válik a bizottság. Jásza! Menyhért alpolgármester megkérdezte, hogy mi van akkor, ha 6 hónapon belül derül ki, hogy valaki nem jelezte érintettségét, akkor hatálytalanná fog válni a döntés? Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző a közgyolésig időt kért a kérdések megválaszolására. Hozzászólás, vélemény következett: Aranyos Gábor (bizottsági tag) módosító javaslatot tett. Javaslata szerint ne 7 nappal, hanem 9 nappal a közgyűlés előtt kerüljön fel a meghívó és az előterjesztés ahonlapra. Indokként azt hozta fel, hogy így sokkal nyugodtan lehetne előkészíteni az anyagokat. Most már kevesebb a feladata az önkormányzatnak, bőven van ideje az előkészítésre. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy ez az egyik legfontosabb elem a közgyűlés életében. Az önkormányzat munkájában nem érezhető az, hogy kevesebb lenne a feladat, mert a létszám is csökkent. Szakmailag semmiképpen nem támogatja a módosító indítványt, hiszen polgármester úr időbeosztása is ehhez a 7 naphoz igazodik. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ezt a képviselőtestületre vagy a bizottságra vonatkozik ez a 9 nap. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyz6 elmon.dta, hogy a bizottság ra 3 napos határidő, a közgyűlésre 7 napos határidő vonatkozik. Aranyos Gábor (bizottsági tag) újabb módosító javaslatot tett, a válaszadásból következően 9-ről 8 napra módosította a javaslatát. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy itt is szankciókat kellene bevezetni, mert itt is időre van SZÜkség, ahhoz hogy felkészüljünk. Itt van a mai zárt ülés is. Délelőtt még nem volt olvasható, most pedig tárgyalnunk kellene.

5 Kovácsné Szatai Ágnes elmondta, hogy délel6tt még egyezetés zajlott a zárt ülés tárgyában, ha esetleg a bizottság úgy dönt, csütörtök délel6tt rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalhat ja a bizottság. Jeszenszki András (bizottsági tag) elmondta, hogy visszatérve a 8 napos módosító javaslatra, szinte minden hónapba van rendkívüli bizottsági ülés. Ilyen nem volt korábban, mint ahogy nem volt ennyi pirossal jelzett módosítás sem. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy nem "normális" üzem volt az elmúlt id6szakban, hiszen nagyon sok változást kellett lekövetni. Gondoljunk itt például az oktatás területére. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy a Közgyűlés akkor is érvényes határozatot hoz, ha a bizottság nem tudta, nem akarta, nem volt ideje véleményezi azt. Elmondta, hogy valóban nem jó, hogy még csak most került föl az el6terjesztés, de ilyen fontos kérdés, mint a színház átadása mindenképpen ebben a hónapban tárgyalni kell. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ha a bizottság véleménye ennyire nem fontos, akkor miért kell alkalmazni az összeférhetetlenséget a bizottságban. Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyz6 elmondta, hogy általában ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a közgyűlésen, de nem minden esetben. A bizottsági ülésen nem fogjuk alkalmazni a személyes érintettségi szabályt. Nem kell kiterjeszteni ezt a szabályt. Itt is be kell jelenteni, de nincs jogkövetkezménye. Azt csak a Közgyűlés esetére kell alkalmazni, ha a bizottságban nem jelentik be, annak nincs jogkövetkezménye. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. Szavazáskor 10 fl) volt jelen. A bizottság arról szavazott, hogy az el6terjesztések legalább nyolc nappal kerüljenek a nyilvánosság elé, a most érvényes 7 nap helyett. Megállapította, hogy a bizottság 7nem szavazattal, 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, nem fogadta el a módosító javaslatot. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az el6terjesztést. Szavazáskor 10 f6 volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A Bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 22/2013.( ) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 2./b Előterjesztés a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes f6jegyz6

6 Szóbeli kiegészítés nem volt. Aranyos Gábor (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy az értékhatár alatti közbeszerzésekhez, amelyekben a polgármester saját hatáskörben dönthet, kell-e hozzá bizottsági vélemény, vagy saját hatáskörben dönt a polgármester. Dr. Bodnár Adrienn jogász elmondta, hogy a gazdasági és tulajdonosi bizottságra átruházott hatáskörben van, konkrétan a Vagyonrendeletben van meghatározva. Lipták lajos (a bizottság elnöke) több helyen szerepel az SZMSZ-ben az oktatási bizottság elnevezés, nem kellene átnevezni itt is köznevelésire? Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy ez jogszabályszerkesztés miatt van így. Lipták lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogya Szociális és Köznevelési Osztály látja el a bizottság munkáját. De ez csak egy része a munkánknak. A polgármesteri kabinet látja, ezen belül a referatúra a sport feladatokat. A kulturális területről ezt nem mondhatom el ilyen egyértelműen. Nem látom azt, hogy kiemelve lenne az, hogy együtt kell működnie a bizottsággal a referatúrának. Lipták lajos:(oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 9 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 23/2013.( ) számú határozata a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bizottság az el6terjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta. 2./c EI6terjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításra Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 4 pontban lehet összefoglalni a módosításokat. Az egyik a január elsejével életbe lépő járási hivatalokkal összefüggő változás. Emiatt egy nagymértékű feladatcsökkentést kell végigvezetni az SZMSZ-ben. A másik az építési igazgatás feladatkörével és a főépítészi osztály létrejöttével kapcsolatos változások. A harmadik, hogy közgyűlési döntés kell a köztisztviselői etika alfejezethez, és a negyedik a megmaradó oktatási és kulturális feladatok szétosztása. Kérdések következtek: Lipták lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy két területhez kapcsolódik a véleménye. Az egyik a főépítészi munkával kapcsolatos, hogy bejelentési kötelezettség alá tartozik nagyon sok minden. legyen önszabályozó az önkormányzat, ne legyen bürokratikus majd az intézkedés. Az egyensúlyra kell vigyázni. A másik esetben azt hiányolom, hogy a referatúra feladatai közül hiányzik az, hogyegyüttműködnek az illetékes bizottsággal. Nem helyezheti magát a referatúra sem rendszer fölé, része annak a rendszernek, ami kialakult. Ha az önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, annak a

7 bizottságai segítik a munkáit, akkor a bizottság munkáját pedig segítsék azok az egységek, amelyek kialakításra kerülnek a hivatalban. Nem utólag, hanem előre tájékoztatják a bizottságot. Osztályok és egy főosztály van a rendszerben, valamint a polgármesteri kabinet ezen belül a referatúra. Mindegyik hivatali egységnek legyen az feladata, hogy a bizottságok munkáját segítik. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ város KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2013.( ) számú határozata Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 3./ Előterjesztés az egyes közösségi színterek működtetésére meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására, valamint a működtetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásra Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester Szóbeli kiegészítés nem volt. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) röviden összefoglalta az előzményeket. Másodszor kerül a bizottság elé az előterjesztés. Megszületett a szerz6désminta, a Butykatelep esetén a pályázó kérte, hogy halasszuk el a döntést a következ6 ülésig. Kérdés, hozzászólás nem volt. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 f6 volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 25/2013.( ) számú határozata az egyes közösségi színterek működtetésére meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására, valamint a működtetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

8 4./ Előterjesztés na kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" dmu pályázati program elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Mikléné L6rinc Csilla pályázatkezelő referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy korábban 3 millió forintra pályázott az önkormányzat. Túlzónak találtuk a korábbi költségvetést, így most folyik az újabb költségvetés készítése millió Ft volt a költségvetés. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése az volt, hogy mit véleményez most a bizottság? Petneházy Attila (bizottsági tag) Ha nem valósul meg, mi lesz a sorsa ennek a pénznek? Szilvási István (bizottsági tag) Meddig kell elkészülni a szobornak? Mikléné L6rincCsilla pályázatkezelő referens elmondta, hogy következő évben 2014-ben a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján kerül felavatásra. Ha nem készül el, visszavonjuk a pályázatot. Aranyos Gábor (bizottsági tag) megkérdezte, hogy végleges-e az elhelyezés, mert a Szarvas út 1-3. helyen kívül más, esetleg frekventáltabb helyre is kerülhetne. Mikléné Lőrinc Csilla pályázatkezelő referens elmondta, hogya pályázat során előny volt, ha olyan helyre kerül, ami jelentősen megváltoztatja a teret. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 10 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 26/2013.( ) számú határozata A kommunista diktatúra áldozata/nak emlékműve" dmu pályázati program elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta a projekt tovább vitelét. 5./ Előterjesztés "Nylregyháza Város kilenc köz/ntézményének épületenergetikai korszerűsltése" címu pályázati program és saját erő elfogadására Előadó: Kósa Tímea alpolgármester Karóczkai Adrienn pályázatkezelö referens szóbeli kiegészítést tett, amelyben elmondta, hogy az előterjesztésben nem szerepel a végső bekerulési költség, mert nem állnak rendelkezésünkre ezek az adatok. 9 intézmény került kiválasztásra, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. legkésőbb a csütörtöki közgyűlésig tájékoztatjuk a bizottságot erről. Aranyos Gábor (bizottsági tag) napkollektort javasolt az egyik közintézmény tetejére. Gyermekek Háza Óvoda esetén. Ha a pályázat lehetőséget adna erre, korszerűbb, energiatakarékosabb lenne. Karóczkal Adrienn pályázatkezelő referens véleménye szerint a pályázat nem ad erre lehet6séget. Lipták Lajos (a Bizottság elnöke) elmondta, hogy a korszerű megoldás az, ha a helységek fútése beállítható központi számítógépes vezérléssel, egyedi teremvezérléssel. Milyen szintű a

9 Tomori Gyula m(jszaki ügyintézés véleménye szerint ez kétszer annyiba kerül, de van erre metód us. Digitális termosztatikus rendszert lehetne tervezni, de félés, hogy ellopják. Kétszer-háromszor annyiba kerül, mint a hagyományos, de megoldható technikailag. Ha a pályázat megengedné, úgy is lehetne tervezni. Lipták Lajos (a bizottság elnöke) szerint elésre kell gondolkodni, mert a technika hamar elavul. Aranyos Gábor (bizottsági tag) azt javasolta, hogy amennyiben van még lehetésség rá, úgy a melegvíz szolgáltatás biztosítására napkollektort alkalmazzanak legalább B alternatívaként. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 9 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elésterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLtSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 27/2013.(11.11.) számú határozata "Nylregyháza Város kilenc kijz/ntézményének époletenergetlkal korszerűsltése" dmű pályázati program és saját erő elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 6./ Előterjesztés a évi sportcélú támogatások beszámolóinak elfogadására EléSadó: Batizi Tamás kabinetvezetés Lápossiné Hornyák Enikő szóbeli kiegészítést tett, melyben elmondta, hogy a beszámolók megérkeztek. Van azonban olyan egyesület, akiknek a beszámolóját hiánypótlási kötelezettség értesítése mellett, még nem javasoljuk elfogadni. Ez a Pedagógus Természetbarát Egyesület. A határidés az és számukra a jövés hét hétfő. Illetve volt 4 olyan egyesület, akik több mindenre használták fel a támogatást, mint ami a szerzésdésben szerepel, de mindegyik esetben az elszámolás területei megfelelnek a sportrendelet által felhasználható területeknek. A bizottságnak javasolta, hogy a 4 keret esetében összesen 9 hiánypótlási kötelezettségre javasolt egyesület, illetve iskola kivételével fogadja el az előterjesztést. Szilvási István (a bizottsági tag) kérdése a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. támogatási elszámolására vonatkozott. Összesen 9 millió Ft-tal kell még elszámolni? Lápossiné Hornyák Enikő elmondta, hogy ésk már 5 millió Ft-tal az elsc5 félévre elszámoltak, ezért nekik a második félévre vonatkozó 5 millió Ft-tal és az eredményességi 4 millió Ft-tal kellett elszámolni. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az elésterjesztést. Szavazáskor 10 fés volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

10 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 28/2013.( ) számú határozata a évi sportcélú támogatások beszámolóinak elfogadásáról A Bizottság Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XJ.12) önkormányzati rendeletlo. (3) bekezdésében biztosított jogkörébe n eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az előterjesztés számú mellékiete alapján a mellékletekben szereplő 4 kereten levő 9 hiánypótlás kivételével elfogadta a évi sportcélú támogatások beszámolóit. Lápossiné Hornyák Enikő kérte, hogy alakuljon egy egyeztető bizottság a következő évi támogatások elosztására vonatkozóan. fgy a bizottsági ra, február 25-ére már konkrét javaslattal tudna jönni. 7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában múködő óvodák nyitva tartására Előadó: Kertész Sándorné oktatási referens Szóbeli kiegészítés nem volt. A bizottság kérdést, véleményt nem fogalmazott meg. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 9 fő volt jelen. Megállapította, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 29/2013.( ) számú határozata Nyfregyháza Megyel Jogú Város fenntartásában múködő óvodák nyitva tartásáról A Bizottság a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12) önkormányzati rendeletlo. (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: az előterjesztést megtárgyalta elfogadta Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák nyitva tartását a év vonatkozásában a melléklet szerint.

11 ( NyrREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYfREGyHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: FAX: \ Ogyiratszám: 9.044/2013. XII. Ogyintézc5: Patóné EL6TERJESZ!B - a KözgyCiléshez - NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város ÖNKORMÁNYZATÁNAK WI KÖLTStGVOOÉR6L B A KOLTStGVETBVITELÉNEK SZABÁlYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA eu~ Dr. Kovács Ferenc polgármester L,\~ l'ósátlm'a alpolgármester //.1 c (_~.-< -"7 I Patóné Nagy Maldolna osztályvezetc5 I Az elc5terjesztés törvényességi elleoorzését végző személy aláírása ~ Dr. Szemein Sándor címzetes fc5jegyző rt! ~ IJ,~ Faraeóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetc5je VtHeményező bizottságok: Valamennyi bizottság "--, (. ) NYíREGYHÁZA

12 TIsztelt KözgyGlés! évben a legjelentősebb változás, hogy az önkormányzat által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi feladato k szervezését végzik majd. Ez évtől az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége az államigazgatási szervekhez, a járási hivatalokhoz kerültek. Az oktató-nevelő tevékenységet ellátó intézmények fenntartását a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ vette át. A helyi önkormányzatok számára kötelezó feladatot továbbra is törvény írhat ela az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesrtóképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat állami feladatokat is eljáthat, és továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt féladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a köteleíó feladatok ellátását, igy ezek finanszfrozását saját bevételből vagy erre a célra biztosított forrásból kell megoldani. Az önkormányzat által ellátandó feladatokat kötelez6, önként vállalt feladatok szerinti bontáson túl az állami (államigazgatási) feladat szerinti megbontásban is be kell mutatni. Magyarország évi központi költségvetésér61 szóló évi CCIV. törvény a december Magyar Kózlönyben kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló évi CXCl. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a Jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésr61szóló törvény kihirdetését követ6 negyvenötödik napig nyújtja be a képviseló-testületnek, de évben az Áht. 24..(2) bekezdését61 eltér6en a évi költségvetési rendeletet február IS-éig kell a képvisel6-testület elé beterjeszteni. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyel Jogú Város évre szóló költségvetését. A 368/2011. (X1I.31.) kormányrendelet 27. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en a költségvetési szervek vezet6ivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az önkormányzat l00%-os, Illetve többségi tulajdonban lév6 gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok költségvetésben tervezett el6irányzata szintén egyeztetésre került. A KözgyOlés a 282/2012.(XI. 29.) számú határozatával hagyta jóvá Nyíregyháza város évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott alapelveket a költségvetési javaslat összeállítása során maximálisan figyelembe vettük:. Elsődleges feladat évben is az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos moködtetése. A feladatellátás során biztosítani szükséges a kötelező feladatok ellátását, külön kiemelve azok prioritását..~ Az el6z6 évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. Ennek érdekében_az előző évi áthúzódó kifizetése kre céltartajékot képeztünk évi költségvetésben működési hiányt nem teníeztonk,.a felhalmozásl hiány összege e Ft, melyet az elc5z6 évi pénzmaradvánnyal ( e Ft), valamint a évi felhalmozási hitelkeret maradványának ( e Ft) lehívásával kívánunk finanszírozni, valamint fedezi a hiány összegét a eft működési többlet ban e Ft-al támogat juk a közfoglajkoztatást. --- (, j NYíREGYHÁZA 2

13 Az intézményi dologi kiadások tervezésénél évben bevezetett feladat finanszírozás alapelveit alkalmaztuk, ezen felül figyelembe vettük. az intézményi sajátosságok miatti többletigényeket, melvekre igyekeztünk fedezetet biztositani. Az önkormányzat likviditásának meg6rtése érdekében Intézményi körben továbbra ls működtetni kívánjuk a kiskincstárl rendszert. A január l-t61 átvételre került Jósa András Múzeumban is biztosítottuka feladatellátás adott kapacitásszintjén az indokolt fedezetet, dé szükségesnek tartjuk az intézmény átvuágftását il racionálisabb feladatellátás é.rdekében., A évi élelmezési kiadások tervezésénél a KözsyGlés33g/2012. (Xn.13) számú határozatával elfopdottélelmezési nyersanyagnormákat alkalmalluk. Számoltunk 20U. február 01-vel 3. Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonának a Nyírségi TöbbcéJú Kistérségi Társulás fenntartásába történ6 átadásával. A megyeifeladatokátvételér61 (8ujtosi Szabadld6csarnottr 8áral Gusztáv Általános Iskola, Kés:zségfejlesztlS Speciális Szakiskola,l<oUéglum és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ellátottak étkeztetése) még nem született megállapodás, így arra a fedezetet acéltat1:alékban terveztük meg. CéftartaJékotképeztOnk továbbá 3zönkormányzat folyamatban lév6 peres ügyeinek fedezetére; valamint a kámat és árfolyamkockázatokra. i1fetvea már emlitett el6z6 évről áthúlódó kötelezettségekre. Az intézményhálózatátszervezése. valamint al ezzel párosuló rendkívül fegyelmezett és hatékony gazdálkodásnak köszönhetóen a Polgármesteri Hivatal és az intézmények áthúzódó köt.elezet:tségáuománya e Ft-aJ lett. kevesebb az ef6z6 évi állománynál..részi.etes INDOKOlÁS A köftségvetésl tervezet slerint a évre Javasolt költsérvetés ~ eft, ami a 20U.evi eredeti el6irányzathoz ltiszonyítva 3.803~115 eft-a1 kevesebb. KIJ&?sm!t kpltsémtésl támsluw Az oktatási intézményekánami tenntattásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályolás változtatása miatt jelent6sen csökkent az önkormányzat központi k6ltségvetésb6j val6 téuesedése. Hitelek ---:;7 Átvett pénzeszkőzök 40,9% Felhalm.és t6kejet bev. 2,~ (~ N Y R f C Y H '"' Z l\ 3

14 Az önkormányzati feladatellátás finanszfrozása Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyalés feladatalapú támogatással birtosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelelcsen eflátandó f~'adatainak kiadásaira fordrthatja. Etlenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszaflzetni. A támogatás összegét a központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatának évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános müködésl feladatok támogatására egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöfdfelület gazdálkodás, közvilágftás, közutak fenntartása, valamint a körtemetők fenntartására évben kifizetett nettó mgkődési kiadás szolgált alapul. 3. Egyéb kötelez6 Önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést Ft/lakos összeggel Az el$6 két jogcím alapján járó össz~et csökkenti a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a). Az óvodákra kapott állami támogatás, bértámogatás és mílködtetési támogatás Jogcímen illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyénes és kedvezményes gyermekétkertetést,. melynek összege Ft-ról Ft! f6 összegre n6tt. Kulturális teruleten jelent6sen Mvült az önkormányzatok ellátási kötelezettsége, a kulturális feladatok támogatására kapott el6irányzat is növekedett. Az önkormányzat sajátos rmlködésf bevétele évben a következőképpen alakul: Az önkormányzati forrásszabályozás megváltozása miatt ilfetékbevétellel nem számolhatunk évben. Az ipanjzési adó vonatkozásában tervezett bevétel összegének teljesítése érdekében a továbbiakban is folytatja az Adóosztály a megindított ellen6rzési struktúra kiépítését és végigkövetését. A december 20-án esedékes adóel6leg-kiegészrtés "fettöltés" megközelít6l~ 600 millió forintban realizálódott, amely következtében az el6irányzat teljesítése bizonyossággal tervezhet6. A gazdasági élet szereplőinek erősödése, a benyújtott bevallási adatok azt mutatják, hogy a tervezett bevétel beszedhet6, mely biztos alapját jelenti a város költségvetésének. A folyamatosan és következetesen folytatott ellenőrzési tevékenység eredményei is ebben az évben fognak érvényre jutni, valamint az erősödő gazdaság hatásai megjelennek a benyújtott önellen6rzések során is. Az ép(tményadó beállított sarokszáma bázis szinten lett tervezve, amelynek elérése érdekében az elvégzett feltárási tevékenység további folytatására, az eredményesség megtartására, valamint hatékony szervezési folyamatok kialakrtására kerül sor az adóigazgatási munkavégzés során. A m~'év6 adózó; körben végzend6 összehasonlító adatbázisok kialakításával kívánjuk elérni. hogy ezen mutatószám stabilan rendelkezésre álljon a város költségvetése számára. Idegenforgalmi adó: A 2012-es évben megnövekvő bevételeink jó alapot jelentenek arra, hogy a megszilárduló adózói morátra alapozva, a bevételi el6irányzat teljesüljön, sőt növelhetóvé váljon, ugyanis annak eredményeként további programok jelenhetnek meg városunkban. ~'. ~ /) NY REGYHÁZA 4

15 Talajterhelési díj: A változó szabályozás értelmében a kibocsátott, és elfogyasztott vizmennyiség után felszámított fizetési kötelezettség mértéke növekedett 2012-ben, amelynek hatása a bevallási határid6re figyelemmel ebben az évben jelentkezik a költségvetésünkben. Termőf61d bérbeadásából származó jéivedelem: a bevételi forrás bázis szinten került tervezésre. Késedelmi pótlék, bfrsáa:" a hatósági munka, valamint a késedelmes teljesítés eredményeként je/entkez6 bevétel, annak ellenére, hogy nem a szankcionálás célja mentén halad az adó hatóság. mégis minden évben egyre növekvó a jogszabályok által eltsfrt késedelmi pótlék, és bírság mértéke. Ezen jogcímen jelentkezik az adózók által benyújtott önellenórzések jogkövetkezménye is, így figyelemmel a 2012-ben jelentkezó növekedésre, ennek hatása 2013-ban is várható. Az átengedett központi adóknál a gépjármgaclóból származó bevételnél a s évben realizált bevételonkhöz viszonyítva jelent6s csökkenés prognosztizálható ebböl azadónemblsl, hiszen figyelemmel a jogszabályi környezetre 4O%-os visszatartás jelentkezik csak a bevételi oldalon, azaz a beszed ett, megfizetett adóbevétel 6O%-át az állami költségvetés javára az Önkormányzatunknak át kell utalnia. A tervezet bevételi f6szám teljesítése bizonyossággal várható. A központi költségvetésb61 átengedett, megosztott bevételként személyi jövedelemadó részesedéssel nem számolhatunk évben. Saját és Intézményi bevételek Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan múködő és gazdálkodó, és önállóan mqköd6 intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit eltsirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az Intézmények mgköd;sf bevételének 5O,3%-4t azélelmezésért flzetend6 térítési dij teszi ki. Volumenét tekintve nincs jelent6s változás, mivel továbbra ls az önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott intézményében a közétkeztetést évt61 kötelezó előírásként javasoljuk bevezetni, hogy a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %-át az intézményeknek (AlIM, KÖZIM) fehljltásra, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. Felhalmozási és teske lellecg bevételek A nem lakás céljára szolpl6 helyiségek bérleti dij bevétel ként a évi el6irányzathoz képest mintegy 20%-kal kevesebb el61rányzatot javaslunk évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem Indokolt a bérleti díj emelése. A kintlév6ségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, Illetve folyamatosan figyeljük a teljesítése ket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátrafékok felhalmozását. Az ingatlanok értékesítéséb61 származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, Illetve k.ijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, Jelen ingatlanpiacl környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. A tárgyi eszközök és Immateriális javak értékesítésén belül telekértékesitésbtsl az el6z6 évi el6irányzathoz képest eft csökkenéssel számolunk. (~-.J NYíREGYHÁZA 5

16 Al. itv.!tt PínztpkÖlÖket az alábbiak szerint terveztük: Szociális fe:ladatokra 870,097 er bevétel várható, mely év közben keroi átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A Nyírturai Önkormányzat évben mindössze e Ft-ot teljesített a korábbi éveket terhelő efttartozásából, ezért évre e ft átvételével számolunk. Felhalmoúsf célú végleges pénzeszköz átvételre e Ft-al terveztünk, melynek 97,9 %-a a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódik. Az átvétel elsősorban UNIÓS forrásból érkez6 bevételeket tartalmana, az érintett projektek külön meuéldetben kerülnek bemutatásra. A pjnzma,.gv'nxiséijyievt1!l. jelent& nagyságrenddel tér el a korábbi években tervezett el6írányzattól. A év végén kapott központi forrást ez évbenvárosfejlesttési, véírosüzemeltetési feladatokra, valamint it pályázatok saját erejének biztosítására javaso!juk felhasználni. A bitelftlyétel alakulása: Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást a jövőben nem tervezünk, A fply6számfahitelt ez: évben át kejt konvertáitatni hosszú lejáratu hitetlé il költségvetési törvény 12. I, (5) bekezdésében taglaltaknak megfetet6en, mely kapcsán a költségvetésben- ct Közgy(llés korábbi döntésének megfelelően -6 éves lejáratra (ebbi511 év tűreimi idő', 3 havi BUBOR+l,95 % kamatfelárral számoltunk. Az eredeti tervhez viszonyítva az állomány kedvez6bben alakult, így a e Ft helyett e Ft hitelátkonvertálására kerül sor. NyfreaYhúaM.J.V.~~. kézfllet61cezessésr61 B~/ MlJklkJésl kiqdllsok A költségvetési javaslat összeállításánáf eisadieges szempontként a költségvetési törvényben fbglaltakatés aközgyulés által a évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelveket érvényesttettok. 6

17 A kiadások arányát az alábbi grafikon szemléltetí; Nyfregyháza Meayei JOjú Város önkormányzata évi Finan.szíroúSi~inak mepzlma műveletet. ~ 2~ ~ FtlhaIrnozá$i Idadas S5% Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi Juttatások. és azok járulékai tényleges felmérés, Hletve az intézménvekkel történ6 egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra, Az önkormányzat fetogyelete alá tartozó önállóan múköd6 és gazdálkodó és azönáflóan mtlköd6 intezmények kiadásait előirányzat csoportonként ésklemelt el6lrányzatonkéntaz S. melléidetben mutatjuk be. A személyi juttatások évi előirányzata többek között tartalmazza: A Kjt. alapján a köz.alkattnazotfa~at megillet6 vafamennvi Juttatá$t. A 390/2012, (Xlt20.) Kormányrendelet alapján a minimálbér Ft 8 garantált bérminimum 114,000 ft összegben történ" bizto$ítását. A kiemelt munkáért járó kereset kiegészftés összegét S.2S0 ft/fő/hó összegben. At. illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja ft; Az alkalmazottak r~slere étkezés; utalványt i.ooo Ft~ban javasoljuk birtosltanl12 hónapra. Á munkába járás költsége a Jöv6ben is biztosrtott. A kőnisztvisel6k illetményalapja évben nem vá'tolott. továbbra ls ft. Az illetménykiegészitésmértékét fels6fokú végzettségo köztimvisel6k esetében 20 %--ban, a középfokú végzettséggek esetében id %-05 mértékben javasoljuk meghatározni. Az élelmezési nyersanyagnorma január 14614,5 %~kal emelkedik. A rehabilitációs hozzájárulás a korábban bekért létszámadatok alapján 75%-05 mértékig került beépitésre. A lehemségekhez mérten minden intézményfokon és a Polgármesteri Hivatalban ls törekedni kell a megváltolott munkaképességo dolgoiók foglalkóztatására. A2önkormányzat vállalta az oktatási intézmények működtetését a. gimnáziumok és az általános iskolák esetében. A szakképző intéz:ményeknét lévő kollégíumok mtlködtetése, valamint minden intézményfokon az étkezés biztosítása szintén kötelessége az önkormánytatnak. Dologi kiadásokra az egységes feladatfinanszírozás alapján kerilltek lebontásra 3Z elóirányzatok, melyek az oktatási formák (nappali,esti, leve'ezó, kollégium, napközvtanszoba) függvényében nagyságrendben eltér6ek. A mciködési kiadásoka következ6 elemeket tartalmazzák: irodaszeri nyomtatvány, könyv, folyóirat, információ hordozók kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása NY RECYHAl 7

18 járművek működtetése, karbantartása a takaritáshoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok általános karbantartási anyagok. Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosftott előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni. Az intézmények által ellátandó fe/adatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz: ÓVODÁK ALlM CANTEMUS KÖZIM MEGNEVEZ~S Móricz Zsigmond Könyvtár Önkormányzati támogatás (e Ft) Állami támogatás (e Ft) Állami támogatás aránya 89,3% 27,9% 61,4% 19,9% 96,9% Váci Mi~ály Kulturális Központ Móricz Zsigmond Szfnház Jósa András Múzeum ,6% 91,3% 59,3% IÖSSZESEN ,0% A közüzemi és kbzszolcáltatásl feladatok ellátásában ez évben is kiemelkedő szerepe lesz a saját alapftású gazdasági társaságainknak. Portfólió cazdájkodás évtől kezd6dóen a város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen fe/ügye/etét, a cége k monitoringjét, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül mciködő Portfólió Referatúra végzi. A gazdasági társaságok aktiv évre vonatkozó gazdálkodási mutatói, elképzelései, tervei, jövlsképe továbbra is a referatúra aktfv közremaködésével alakulnak ki. A évi költségvetéshez frott rövid szöveges bemutatóban, a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatban álló Társaságok előzetes elképzeléseit kívánjuk jelezni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, illetve az üzleti tervekben történik. NvfRW Nyfregyházi VárosOzemeltet6 és vagyonkezel6 Nonprofit Kft A NYfRW Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában álló gazdaság; társasága, mely végzi a közszolgáltatási szerződésben rögzitett városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerz6dés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatássaj kapcsolatos feladatokat ls ellátja. A Társaság menedzsmentje a szervezeti egységek, Irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja, és eddig is számos költségcsökkentési javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosftásával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hátékonyságának növelését valósftották meg. Komoly elismerést jelent a cég számára, hogy Arany Rózsa ~ dljat nyert NyCregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépct6 versenyen. ~, ( ) NY REGYHÁZA 8

19 2013-ban is folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, új köztéri padok és szelencék beszerzésével számos közterület megújul,a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetik a városlakók által kedvelt városszépít6 akciót. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. A Búza téri piacon egy új, fedett Baromfi Piac kialakítására került sor. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 négyzetméter teroleta teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakitásra. A beruházás célja a tanvasi termékek piacra jutásának e16segrtése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő 6stermel6ket és kis vállalkozókat évben a város több pontján termel6i piac kialakítását tervezik megvalósítani. A meglév6 városüzemeltetési feladatokhoz kapott új feladatokat a Társaság. A feladato k rendszerbe történ6 beillesztése megtörtént. A Társaság 2013-ban a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon kívánja felhasználni. Megfogalmazott küldetése, a városi közszo'gáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb kora és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. A kcizfoglalkoztatással összefügg6 feladatokat ebben az évben is a NyrRVV. Ny(relYház' VárosOzemeltet6 és Vagyonkezel6 Nonprofit Kft. fogja ellátni. Az éves átlagban 468 f6 foglalkoztatásának önerejére eft-ot terveztünk biztositani a évi költségvetésünkbe. NyfrelYházi Állatpark Nonprofit Kft A Nyrregyházi Állatpark az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága. A társaság fontos szerepet vállal Sóstó Idegenfo!'8almában~ népszerllségével, sokszrnoségével jelent6s forgaimat generál évr61, évre. Ismertsége, folyamatosan megújuló attrakciói hozzájárulnak Nyíregyháza népszerűségéhez. Az Állatpark jó hire húzóercsvei bír, ami sok vendéget csalogat Nyrregyházára. Ahhoz, hogy a NyíregyháZi Állatpark továbbra is meg tudja 6rizni népszerciségét attrakciókra, fejlesztésekre,megvalósrtható tervekre van szükség. A gazdasági körülménvek figyelembe vételével, a társaság marketing stratégiájába n célul tüzte ki Szlovákiát, ezen belol Kassa és Eperjes városokat. Az ott él6k között krvánják népszerosfteni az Állatpark nevezetességeit, ide csalogatva a fizetőképes keresletet. Mindenképpen cél ~ttmaködve a Sóstó - Gyógyfürd6k Zrtvel- a látogatói létszám növelése, biztosítva a jegyárak bevételéb61 a további biztonságos, stabil gazdálkodás hátterét. A b6vített újratermelést biztosftani kell, ma már a kiélezett turisztikai nem elég csak fenntartani egy jól működ6 attrakciót, hanem új látványosságra is gondolni kell. Ezt szem el6tt tartva és az id6közben megnyot lehetőséget kihasználva a Park a várossal együttmoködve 2012 végén sikeres pályázaton elnyert 250 millió vissza nem térítend6 támogatást, amihez 125 millió Ft saját er6t biztosít a város. Ez az 500 millió forintos projekt - ismét egy új és egyedülálló attrakclót teremt Sóstón amivel, egyfel61 a következ64-5 évre stabilizáln! lehet azt a. 400 ezer ezer közötti látogató számot. SzabOlcs-Szatmár-Bereg Megvel Temetkezési Vállalat Az évi XlIlI.tv. a temet6kr61 és a temetkezésr61 kimondja, hogy a fenntartó önkormányzatoknak feladata a temet6 tárgyi és infrastrukturális létesftménveinek, zöldfelilletelnek, valamint sírhelytábláinak megépítése, liiet61eg kialakítása, a temetö kegyeleti méltóságának 6rzése. A temet6 tulajdonosa köteles atemet6 fenntartásáról, továbbá üzemeltetésér61 gondoskodni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat alapftói jogokat gyakorló tulajdonosa i: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mátészalka Város Önkormányzata, Nyfrbátor Város Önkormányzata, Fehergyarmat Város Önkormányzata. A vállalat mgködési területe Szabolcs-. Szatmár-Bereg megye. ) N Y REGVHÁZA 9

20 Nyíregyháza tulajdonrésze az összvagyon tekintetében A vállalat öt tevékenységi kört folytat: temetésszolgáltatást temetls üzemeltetést halott szállítást virág értékesftést sfrkls gyártást és forgalmazást. A temető fenntartásához, üzemeltetéshez szükséges anyagi források az érvényes jogszabályok értelmében a költségvetésblsl, illetve a szolgáltatási djjakból biztosított. A társaság rövid távú tervei között szerepel a borbányai temet6 bővrtése. Az északi temetőben 300m betonkerftés bontása, új kerítés létesítése. Az 1944-ben épolt vízvezeték cseréje, a f6bejárati park felújítása, illetve egy hamvasztó építése, (koiterületi temetőben) melynek becsült beruházási értéke 110 millió forint. A temetési szokások jelentős átalakulása, a hamvasztás iránti igény növekedése egyre sürgetőbbé teszi - a gazdaságos moködés fenntarthatósága érdekében,- a hamvasztó megépítését. NY(RSULl Nyíregyházi Sportszolpltató Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata április 23-1 határozatával alapította meg a Társaságot. A társaság feladata és célja, hogy Nyíregyházán segítséget nyújtson a helyi testnevelés, sporttevékenység, utánpótlás nevelés területén, a sport fejlesztési feladatok megvalósításában, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények Ozemeltetésében évtől az utóbbi feladat, azaz a sportlétesftmények üzemeltetése, átkerült a NY(RW Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit.Kft feladatai közé. A Nyfrsuli Kft évtlsl kimondottan, csak sportszakmai feladatokat lát el, kihasználva a évtől lehetőségként kapott TAO támogatásból származó forrásokat. A TAO adta lehetőség az utánpótlás nevelés terén, három sportág vonatkozásában jelentósen Javltja a moködési feltételeket. Azon túlmenően, hogy sportofóink ellátásában, versenyeztetésében hatalmas ellsrelépés történt, létesitmények is folyamatosan fejl6dnek. A fejlesztések 20B-ban is tovább folytatódnak. A társaság tervei között szerepel egy nagy mofüves pálya megalkotása, a Bujtosi Csarnok felújítása, az örökösföldi pályák sportolásra alkalmassá tétele. A Labdarúgó Akadémia az úl 2012/2013 szezon rajt jakor felvette, és azóta is méltán használja, Bozsik József jeles labdarúgó nevét. Új feladatként a társaság megkapta a Városi Diáksport feladatainak ellátását, így a városi sportélet meghatározó szervezetévé váltak. ElSŐdleges cél és feladat: alkalmazkodni a kialakult helyzethez, megtartani a sportszakmai értékeket, illetve a sportiskolai rendszer felépítésének szélesítése mellett minél több sportolni vágyó gyereket lehessen megnyerni. A társasági adóból nem támogatható sportágak évi finanszfrozását, a sportiskola szakmai egyensúlyának megtartása érdekében, az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzati támogatásból kell bi ztosrtani. Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. A társaság üzemelteti a 28 éves Nyfregyházi Televfziót, a XX. évfolyamát élls Nyíregyházi Naplót és a város weboldalát, a A Nyfregyházi Televízió, amelyik az utóbbi évek közvélemény-kutatásai alapján is dobogós szerepet tölti be a Nyíregyházán éllsk tájékoztatásában, jelentős sikereket ért el az utóbbi időszakban. A Nyíregyházi Televíziónál a cél a hatékonyság-növelés és a takarékosabb üzemeltetés januárjában megszúnt a Hálózat Televízió adása, ezért a televízió új, kiszámíthatóbb, a hírek feldolgozására koncentráló músorszerkezettel fogadja a nézőket..-- ~ ) NY REGYHÁZA 10

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT"

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság NYílT JEGVZÖKÖNYV Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT" üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE EMAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.894/2013. XII. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/212-1/201S. ELŐlE

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ. az önkormányzat évi költségvetési rendelet megalkotásához I. forduló

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ. az önkormányzat évi költségvetési rendelet megalkotásához I. forduló CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5920. CSORVÁS, RÁKÓCZI U. 17. Tel.: 66/258016 ELŐTERJESZTÉS CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben