Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV"

Átírás

1 Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/ , Fax: 66/ Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának február 11-én tartott testületi üléséről a Polgármesteri Hivatal 47. sz. tanácskozótermében Jelen vannak: Gyöngyösi István SZRNÖ elnöke, Jónás József elnökhelyettes, Jónás Józsefné testületi tag, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, Hajdu Helga jegyzőkönyvvezető. Gyöngyösi István SZRNÖ elnöke: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Szeghalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 fővel határozatképes és az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat és javasolja azok tárgyalását. Megállapítja, hogy a napirendek tárgyalásával a testületi tagok egyhangúlag egyetértettek. 1.sz. napirend: a SZRNÖ középtávra szóló saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege Előadó: Kohut Tibor pénzügyi osztályvezető Kohut Tibor pénzügyi osztályvezető: ismerteti a képviselő- testülettel azt a határozati javaslatot, amelyben a Szegalom Roma Nemzetiség Önkormányzat középtávra szóló bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege 0 Forint a 2014., 2015., 2016-os évekre. Gyöngyösi István SZRNÖ elnöke: Szavazásra bocsájtja a fent említett határozati javaslatot. A szavazás eredménye képen megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 1/2013.(II. 11.)sz. roma nemzetiségi önkormányzati határozat Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 29. (3) bekezdésében foglaltaknak

2 2 eleget téve jelen előterjesztés 1.sz.mellékletében részletezettek szerint fogadja el a középtávra szóló saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. Határidő: azonnal Felelős : Gyöngyösi István elnök 2.sz. napirend: SZRNÖ évi költségvetése Előadó: Gyöngyösi István SZRNÖ elnök Gyöngyösi István SZRNÖ elnök: Ismerteti röviden a Roma Nemzetiség Önkormányzat évre tervezett költségvetését. Bevételi oldalon forint, kiadási oldalon forint főösszeg, pénzmaradvány nincs. Megállapítja, hogy a költségvetési tervezettel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsájtja a költségvetési tervezet elfogadását. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 2/2013.(II. 11.)sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 78. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza : A Képviselő-testület a Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének a) bevételi főösszegét 222 eft-ban b) kiadási főösszegét 222 eft-ban állapítja meg. A költségvetés bevételi főösszege Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2013.évre nyújtott általános működési támogatás összegével egyezik meg. A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg: a) működési bevételek 222 eft

3 3 b) felhalmozási bevételek 0 eft Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 222 eft c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 eft Pénzforgalom nélküli bevételek 0 eft BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 222 eft A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg: a) működési kiadások 222 eft b) felhalmozási kiadások 0 eft Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 222 eft A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban a 4.melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2013.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2013.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait az 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről tájékoztatásul - az előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 8. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

4 4 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Határidő: Értelemszerű Felelős: Gyöngyösi István elnök 3.sz. napirend: Szeghalom Város évi költségvetése Előadó: Kohut Tibor pénzügyi irodavezető Kohut Tibor pénzügyi irodavezető: Röviden összefoglalja Szeghalom város évi költségvetését: forint bevételi és kiadási főösszeggel tudja a város vezetése elfogadni. Előző évekhez képest sokkal kevesebb az idei költségvetés, ennek oka például 2011-es évhez viszonyítva az akkor városfejlesztési beruházások összege közel 1 milliárd forint is beépült a 2011-es évi költségvetésbe, valamint a tavalyi évhez hasonlítva a közoktatásban történő változások miatt is kevesebb ez az összeg. A gimnázium minden tekintetben elkerült az önkormányzattól, az általános iskola esetében pedig csak a működtetési feladatok maradtak az önkormányzatnál. Összefoglalója zárásaként kéri a képviselő-testületet szavazzanak a város költségvetéséről. Gyöngyösi István elnök: Szeghalom Város Önkormányzatának évi költségvetés írásos anyagát áttekintették, a kapcsolódó táblázatokat átnézték és megismerték. Lehetőséget ad a képviselő-testületi tagoknak az észrevételeik elmondására, illetve kérdések feltevésére. Megállapítja, hogy észrevétel nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 3/2013.(II. 11.)sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Szeghalom Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló előterjesztést és tervezetet. Megbízza az elnököt a további szükséges intézkedések megtételével. Határidő: Értelemszerű Felelős: Gyöngyösi István elnök

5 5 Valastyánné Győri Piroska aljegyző: Tájékoztatja és átadja papír formájában is a képviselőknek az -ben érkezett pályázati lehetőséget. Amely szerint: az Országos Roma Önkormányzat tanfolyamokat indít. Ezeken a képzéseken való részvétel feltétele, hogy vagy a megyei önkormányzat munkatársai vagy a jelenlegi roma önkormányzat önkéntes vagy hivatásos státuszban dolgozói legyenek. Budapest, Székesfehérvár, Szolnok településeken indulnak a tanfolyamok, az utazások költségét a pályázat keretén belül finanszírozzák. Elvárt iskolai végzettség 8 általános iskolai osztály vagy érettség. Kohut Tibor pénzügyi irodavezető: Felhívja a figyelmet az ez évi működési költségvetési támogatás mellett igénybe vehető feladat alapú költségvetési támogatásra, ami nem alanyi jogon jár, hanem pályázható. Erre április 15-ig lehetséges pályázni. Javasolja a képviselőknek, hogy gondolkozzanak ennek a pályázatnak a beadásán. Gyöngyösi István SZRNÖ elnöke: A tanfolyamokról szóló értesítést átvették. A feladat alapú költségvetési támogatással kapcsolatos lehetőségeket tudomásul vették. Egyéb napirend nincs, így megköszöni mindenkinek a munkáját és a testületi ülést lezárja. K.m.f. Gyöngyösi István SZRNÖ elnöke Jónás József SZRNÖ elnökhelyettese jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben