Berettyóújfalui kistérség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berettyóújfalui kistérség"

Átírás

1 Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út A térség ısidık óta lakott terület, de a történelem viharai gyakran végigsöpörtek rajta. Ennek emlékeit több helyen felfedezhetjük, ha értı és figyelı szemmel utazzuk be a vidéket. Számos településen megcsodálhatjuk az ott élık néprajzi és helytörténeti emlékeit, a térségben megfigyelhetı a nemzetiségek (román) kulturális és vallási sokszínősége. A határmenti települések között (magyar és román oldalról egyaránt) példamutató kulturális és gazdasági együttmőködés alakult ki. A kistérség egy része régen a Bocskai uradalomhoz tartozott. Ennek hatását és emlékeit több helyen megtalálhatjuk. A kistérség része a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetnek, ahol több, részben még természetes állapotú terület található. A védett területek hően ırzik az Alföld egykori tájképéhez tartozó növény-, és állatvilágot. Ezen a területen a táj képét, és az itt élı emberek életét évszázadokon keresztül a kanyargó víz határozta meg. Nagy változást hoztak a vízrendezési munkálatok, megindult a másodlagos szikesedés, míg a mélyebben fekvı területek megtartották nedves, lápos jellegüket. A Berettyó körüli táj felszínét az egykor meanderezı, fımedrét gyakran változtató folyó ágai, a kiszáradt vagy a nedves, lápos világot ırzı medrei jellemzik. A Sárrét egykor végeláthatatlan mocsaras, vízjárta világa már régen eltőnt, ma ez a terület is túlnyomó részben mezıgazdasági mővelés alatt áll, de kisebb természetes gyeptársulások, nedves kaszálók, és lápos, zsombékos foltok máig több helyen fennmaradtak. Ezeken a területeken több védett növénnyel is találkozhatunk, például sárga nıszirom, különbözı kosborfaj, kornistárnics, stb. A változatos élıhelyek következtében az állatvilág is igen sokszínő. A szikes részek jellemzı növényei a sótőrı kamilla, mézpázsit, bárányparéj és sziki csenkesz. A tavasz csapadékos, ekkor a rossz vízáteresztı képességő szikes legelık napokig megtartják a vizet, ilyenkor a táj egy összefüggı vízterület képét mutatja, ma már az egész évben víz alatt lévı terület igen kevés. Ajánlás: A terület meglátogatását azoknak az iskoláknak ajánljuk, akik a természetföldrajz és ökológia iránt érdeklıdnek, illetve az erdélyi fejedelmek, - különös tekintettel Bocskai István tevékenységével, életútjával foglalkoznak. Különösen jól érezhetik magukat a tájon a népmővészettel, népi mesterségekkel foglalkozó diákok és tanárok, kihasználva a bihari emberek még mindig meglévı vendégszeretetét.

2 berettyóújfalu Közigazgatási rang: város (Népesség: fı) Berettyóújfalu a Berettyó folyó feltöltött síkságán a es fıútvonalak találkozásánál Romániához közel, az ártándi határátkelıhelytıl 20 km-re fekszik, Püspökladánytól vonaton, közúton (42-es) 38 km-re, Debrecentıl pedig 35 km-re. Ez a terület szinte folyamatosan átjáróház volt, különbözı idıben különbözı népek éltek itt, ennek emlékeit, ásatások során elıkerült értékes tárgyakat múzeumokban ırzik. Ásatás során elıkerült leletek bizonyítják, hogy a város területén már az újkıkorban (Kr.e ) éltek emberek. A honfoglalást követıen a város körül elhelyezkedı kb települések központjában, Herpályon a mai Berettyóújfalu keleti határrészén - épült a román stílusú monostor, ami nagyban hozzájárult a környék fejlıdéséhez ben említik elıször a történeti források a települést, mely a 16. században az erdélyi fejedelmek birtokához tartozott. Berettyóújfalu 1608-ban Báthori Gábortól kapott városi rangot. A terület ingoványos jellege (a Sárrét a város szélénél ér véget) egyrészt segítette (megvédte a dúlásoktól, biztosította a megélhetést, stb.), másrészt nehezítette (a víz kiszámíthatatlan hatalma) az itt élık életét. Ez a terület kiváló búvóhely volt a történelem során, akár a török idıben, akár a Rákóczi-, vagy az 1848/49-es szabadságharc idején. A térség kiváló katonáinak emlékét több történet, ballada is megırizte. A 20. században nagyarányú fejlıdésnek indult a település, kétszer volt megyeszékhely, 1979-ben kapta vissza városi rangját. Bihari Múzeum Az 1974-ben alapított Bihari Múzeum ben költözött Berettyóújfalu fıterére, az ben épült volt községháza épületébe. Az állandó kiállítása 2004-ben készült el, melynek címe A táj és az ember Herpálytól a faluvárosig. A kiállítás anyaga segít megismerni a település múltját a Tisza- Herpály-Csıszhalom kultúrkomplexum névadó településén talált ásatás értékeit, az itt élı kiemelkedı személyek (Tardy György, Nadányi Zoltán) életét, munkásságát, képet ad a hadviselés történetérıl, a hagyományos nıi munkákról, és a környék változatos vízivilágáról. Elızetes bejelentés alapján nagyon felkészült, gyermekeket szeretı múzeumpedagógus segít a szakszerő, életkorhoz igazított tárlatvezetésben: Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus, 06/ Kálvin tér 1. Tel.: 54/ Nyitva tartás: keddtıl szombatig óráig, vasárnap szünnap, hétfın szünnap, de csoportokat elızetes bejelentés alapján fogadnak.

3 Alkotóház Mőhelygaléria A Bihari Népmővészeti Egyesület tagjainak célja élesztgetni, fenntartani a még meglévı hagyományt, és felkutatni a már feledésbe merülıket. A tagok 17 féle mesterséget mővelnek, (csuhé-, gyékény-, szalma-, kosárfonó, fafaragó, gyöngyfőzı, nemezelı, gyerekjáték-készítı, fazekas, bırös, szövı, hímzı, szőrrátét-készítı, ötvös, hagyományırzı íjász, viselet-, és citerakészítı). Látogatható és bemutató foglalkozás kérhetı a program elıtt két héttel telefonon történt egyeztetés után. Az egyesület elnöke Török Istvánné óvodapedagógus, titkára Kállai Irén, etnográfus, muzeológus, a Bihari Múzeum igazgatója Tavasz krt / Herpályi monostorrom Az Árpád-kori román stílusú templom valószínő a században épült, a környezetbıl enyhén kiemelkedı magaslaton, dombon (régi földvár), melyet az Ér és a Berettyó folyó ölelte körül. A 10. században itt kialakult település Pályi, Érpályi, majd Herpály nevet kapta. A monostor a premontrei vagy bencés rendhez tartozhatott, a háromhajós román stílusú monostor fénykorában szellemi és kulturális élet jelentıs központja volt. A falu elıször a tatárjárás során, majd végleg a törökök 1658-as és 1660-as rombolása nyomán néptelenedett el végleg. Ezután folyamatosan pusztulásnak indult a kolostortemplom is. A 19. század közepén lebontották az északi tornyot és a déli torony egy részét, majd a megmaradt csonka torony is súlyos károkat szenvedett a II. világháború után és 1977 közötti régészeti feltárás és állagmegóvás után védetté nyilvánították az 5 hektáros környezetével együtt. Ez a terület, a herpályi Földvárhalom, kutatástörténeti jelentıséggel bír, az itt talált különbözı korokból (kıkor, bronzkor, kora középkor) származó értékes régészeti leletek miatt. Errıl áttekinthetı képet kaphatunk a Bihari Múzeum kiállításán. A rom a Püspökladányt Biharkeresztessel összekötı 42-es fıközlekedési út mellett, Berettyóújfalu határában található. Református templom Az között épült késı barokk református templom kiemelkedı nevezetessége az orgonája, melyen Liszt Ferenc is játszott. A templom külsı falán Liszt Ferenc portrédombormőves emléktáblája emlékeztet a híres zeneszerzıre. Kossuth u.

4 Kirándulás a környékre: Korhány-ér Ez a terület, ahova érdemes ellátogatni diákjainkkal a városból. A es fıutak körforgalmú keresztezıdésébıl Debrecen felé haladva jobb oldalon a város végét jelzı tábla után található. A Holt-Berettyó meder a vízszabályzásakor került ármentesített területre. Ez a mocsaras, zsombékos, nádas rész, mely aszályos idıben teljesen kiszárad, jelenleg a feltöltıdés állapotában van, de azon ritka terület, ahol természetes növényvilágot találunk, mely egyben változatos faunát is von maga után. Különösen gazdag ennek a területnek a madárvilága, például megfigyelhetünk vörös nyakú, fekete nyakú vöcsököt, vörös és szürke gémet, de különbözı énekes madarakat is hallgathatunk. Védelem alatt álló, de látogatható terület. Egyéb programok: Bihari Nemzetközi Kocsifecskendı és Tőzoltó Fesztivál minden év szeptember elején Rendezvény helyszíne: Berettyóújfalu, Morotva liget További információ: helyi önkormányzattól 7. és 11. évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyománnyal foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, mővészeti és kézmőves táborok résztvevıi számára Városi Uszoda, Strand- és Gyógyfürdı Amennyiben az idıjárás kedvez, érdemes pihenésként néhány órát eltölteni ebben a saját melegvizes kútjából táplálkozó fürdıben. A strand nyitva tartása: Május 1 - szeptember 15., 8-20 óráig Móló Panzió Étterem 60 fı részére tud szállást és étkezést biztosítani. Földesi u Tel.: Bella Costa Étterem, vendégház 25 fı részére tudnak szállást és étkezést biztosítani Dózsa Gy. u. 28. Tel.:

5 nagykereki Közigazgatási rang: község (Népesség: 1400 fı) A település megközelíthetı a 42-es úton Berettyóújfaluból Biharkeresztesig, innen északi irányba Pocsaj felé haladva érjük el (28 km), vasúton a Debrecen-Sáránd-Nagykereki vonalon. A község Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, közvetlenül a román határ mellett fekszik. A község nevének eredeztetéséhez több elképzelés, illetve legenda főzıdik, eredeti neve Kereki volt. A helynév a kör alakú erdıt jelentı kerek szavunkból származik. A legenda szerint: Szent László király holttestét szállító barátokra ráesteledett, ezért betértek a faluba, de hiába fogták ki a lovakat, a halottas kocsi kerekei önmaguktól megindultak a királlyal, és meg sem álltak addig, míg a nagyváradi templomig nem értek. Az elsı írásos emlékek a községrıl a Váradi Regestrumban maradtak fönn, Keki, Keyke, Egyházaskereky változatban. Régészeti leletek alapján tudjuk, hogy itt már az Árpád-korban megtelepedtek ıseink, a késıbbi Ártándy család elıdei. A család palánkkal védett földesúri épületeibıl az 1440-es évekre várkastély épült, és idıvel országos jelentıségővé emelkedett ez a 11 faluból álló uradalmi központ. A vár késıbb Bocskai István tulajdonába, felesége, Hagymássy Katalin révén jutott. Ekkor tovább erısödött a település jelentısége, mert a várat a fejedelem erıdítménnyé alakította át. A 16. században a község lakói áttértek a református hitre. Bocskai István az 1604-es ostrom után amikor a hajdúk és a lakosság segítségével visszaverte a császári csapatokat hajdúkiváltságot adományozott a településnek, lakóit kiemelte a jobbágysorból. Az idık során a település folyamatosan vesztett hadászati és gazdasági jelentıségébıl. Az 1960-as évektıl kezdıdıen sok fiatal költözött el, - munkahely hiányában - más településen keresve boldogulását. Bocskai vár A palánkvárral védett kúriából folyamatos átépítések során vált korszerő, katonák elhelyezésére is alkalmas építménnyé, különösen Bocskai István idejében, aki után viseli a Bocskai nevet. A lakóépületet reneszánsz stílusban építtette át, a várat pedig jelentısen megerısíttette. Bocskait megtámadó császári csapatok október 3-án megostromolták a várat, de kapitánya, Örvendi Pál hajdúkkal és a helyi lakossággal megvédte. Bocskai István, örököse nem lévén unokaöccsére, Báthori Gábor erdélyi fejedelemre hagyta a várat, kinek testvére Báthori Anna hosszú évekig élt itt. Ezt követıen adományok és örökségek sorozata után végül hozományként a Zólyomi család kezébe került. A várat 1660-ban Szejdi pasa ostroma során nagy rombolás érte, folyamatosan elhanyagolódott, a lepusztult lakóépület helyén között barokk kastély épül, délkeleti részén toronyszobával. Utoljára Csanády Sándor es megyebiztos, nemzetır kapitány, országgyőlési képviselı lakott itt. Az ı nevéhez főzıdik a klasszicista kocsifeljáró, a belsı átalakítások, majd 1870-ben az épület romantikus neobarokk átépítése tıl

6 lakatlanul állt, folyamatosan pusztította az idı, például elhordták a 17. századi körítı kıfalat, a kapubejáratot, a sarokbástya maradványait re az Országos Mőemlékvédelmi Felügyelıség helyreállította, hasznosítása többcélú, itt kapott helyet a Bocskai korát felidézı múzeumi kiállítás is. A Kismarjai Bocskai István nemzetsége és nagysága címő 2003-ban összeállított kiállítás változatos és szép anyagát a kastély három helységében tekinthetjük meg. Elsı terem Bocskai István származását, birtokait és családját mutatja be, a második Bocskai hadvezéri tevékenységét, de itt láthatjuk a Kereki várról készített rekonstrukciós makettet is. Nyomógombos terepasztal segítségével végigkísérhetjük a Bocskai szabadságharc egyik jelentıs csatáját. A sarokbástyában pedig a kor fegyvereit (másolatban) hadi viseleteinek ábrázolásait láthatjuk. A parkban található az 1977-ben felavatott Bocskai mellszobor, mely Pátzay Pál alkotása. Bocskai u. 1. Nyitva tartás: hétfı - péntek: , szombat - vasárnap: elızetes bejelentkezéssel Tel.: 54/ Dávid Jenıné - Református templom A 15. századi eredető gótikus mőemléki templom ben épült késı barokk stílusban. Ekkor a harangot még a templomtól különálló haranglábban helyezték el, késıbb között a hajóhoz bádogsüveges tornyot építettek részére. Az Úrasztala 1838-ban készült copf stílusban. Soukenik János építette (1903) orgonáját, majd 1999-ben holland adományból újjáépítették. Kossuth u. 2. Tel: 54/ Parókia: Kossuth u évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, mővészettörténet, illetve hadtörténet témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Program: Bocskai nap minden év június utolsó hétvégéjén Polgármesteri Hivatal Nagykereki, Kossuth u / A településen diákcsoport részére szállás és étkezési lehetıséget nem találunk, ilyen legközelebb Berettyóújfalun van.

7 kismarja Közigazgatási rang: község (Népesség: 1364 fı) Megközelíthetı Nagykerekitıl 6 km-re északra, vagy Debrecenbıl 36 km-re délre. A település a Berettyó folyó menti elmocsarasodó terület nem túl nagy szigetén alakult ki, tipikus félreesı szigettelepülés, mely Hajdú-Bihar megye keleti csücskében, a magyar-román határ mentén található. A település régi neve Maria néven 1277-bıl származó oklevelekben olvasható, ez egyben arra is utal, hogy ebben az idıben már templom állott itt, melyet Szőz Máriáról neveztek el. Kismarja legjelentısebb földesurai a Bocskai család tagjai voltak. Bocskai György a kismarjai várban lakott, hatodik gyermekeként születı István, a késıbbi fejedelem, a Kismarjai elınevet holtáig viselte, hisz neve hivatalosan így hangzott Kismarjai Bocskai István, aki szeptember 22-én aláírt szabadalomlevéllel mezıvárosi joggal és kiváltsággal ruházta fel szülıfaluját. Ezt a kiváltságot a település 1848-ig megırizte, de az 1876-os közigazgatási törvény szerint már csak nagyközségi rang illeti meg. A település másik híres szülötte Osváth Pál, aki a Sárrét világának egyik legjobb ismerıje és krónikása volt. Bocskai Várdomb A falu északkeleti részén van a Bocskai Várdomb kulturális örökségünk, melyen a Bocskai család lakhelye állt, feltételezések szerint lehet, hogy itt született Bocskai István. A családnak és a Bocskai szabadságharc hajdúinak állít emléket a dombon található székely kapu, kopjafa, és hajdú (katona) szobor. Református templom Az 1804-ben épített barokk stílusú templomban a 2004-es feltárás során találták meg a Bocskai család kriptáját, a régi templom falmaradványait és más sírokat. A templom mőemlékvédelem alatt, a templomkertben található ezüsthársak pedig természetvédelem alatt állnak. Az itt található méter magas fák, melyek átlagos törzsmérete 200 cm, azért jelentısek, mert régen a Tiszántúlon gyakran elıforduló fafaj volt az ezüsthárs, de ma már csak kevés helyen található természetes körülmények között, sıt, telepített egyedeivel is ritkán találkozhatunk. Bejelentkezéssel látogatható (70/ ) Bethlen G. u. 3. Telefonszám: 54/

8 İszi kikerics Kismarja határában, a Berettyó folyó egykori árterületén az erdei tisztásokon, és kaszálókon tenyészik az ıszi kikerics. Ez az élıhely azért értékes és érdekes, mert ez a növény a hegyi rétek, kaszálók gyakori virága, Alföldön ritkaságnak számít. Az ıszi kikerics élıhelyének megközelítése: a templom melletti jobb oldali úton elindulva a Berettyó-híd elıtt egy magántulajdonban lévı major melletti földúton 800 métert haladva, egy árvízvédelmi töltéshez érünk, e mögött találjuk a legelıt, és az erdıt. Ha GPS-t is tudunk vinni magunkkal, akkor segítenek a földrajzi koordináták: É 47 14' 50.27", K 21 49' 11.19" Tájház Ezt a bihari nagygazda házat a 18. század második felében épült ház alapjaira építették, eredetileg falai döngölt agyagból készültek, de a többszöri felújítás során néhol téglával kiegészítették. A jelenlegi klasszicista stílusú épület régen nádtetıs volt, a konyhában az I. világháborút megelızıen még szabadkéményes volt, a jelenlegi kemence 1940 körül készült. A ház eredeti beosztása két szoba, konyha, kamra, pince volt, (csak késıbb, főtési okok miatt választották el a nagyszobát). A szobákban látható kiállítási anyagok miatt az épület inkább falumúzeum, mint tájház, hisz az 1940-es 50-es évek életformáját idézı enteriırök mellett helyet ad falutörténeti dokumentumoknak is. A házhoz tartozó gazdasági épületben, magtárban, ma az egykori munkaeszközök, szerszámok, háztartási kellékekkel ismerkedhetünk meg. Ez a porta több mint 300 éven át a Sajó család tulajdona volt. Az önkormányzat 2000-ben vásárolta meg a család leszármazottaitól. Petıfi u. 60. Látogatható: elızetes bejelentkezés alapján, 06/ Egyéb programok: Gyalog és kerékpár túrák a román-magyar határhoz, a Zálogos erdıbe, a Berettyó folyóhoz, vagy a kék-fehér turistaútvonalon Falusi életmód megismertetése szervezıi segítséggel: csordahajtás este-reggel, tehénfejés, a terelıkutya munkája a birkanyájnál, kukoricamorzsolás, növényápolás A programokhoz segítséget adnak: Cím: 4126 Kismarja Bocskai u. 11. Tel.: 06 20/ évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. A településen diákcsoport részére szállás és étkezési lehetıséget nem találunk, ilyen legközelebb Berettyóújfalun van.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG

Encsi kistérség ENCSI KISTÉRSÉG Encsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A három kis régióra osztható ez a térség: Belsı Cserehát-i, a Kegyetlen-i és a Hernád-völgyi (Encsi) rész. A terület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bodrogközi kistérség BODROGKÖZI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fı u. 80. 47/534-024 47/534-024 fax: 47/534-025 bodrogkoz@t-online.hu,

Részletesebben

Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében. Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon

Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében. Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon Hajdú-Bihar megye mai területén egykor 186 kastély és kúria állt.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Baktalórántházai kistérség

Baktalórántházai kistérség Baktalórántházai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A kistérség hazánk második legnagyobb területő hordalékkúp síkságához, a Nyírséghez tartozik. A hordalékkúp anyagát az északkeleti

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. Gombos- Orosz Ibolya. Nyitva tartás (mely hónapokban naponta mettıl. nyitva tartás idıszaka

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. Gombos- Orosz Ibolya. Nyitva tartás (mely hónapokban naponta mettıl. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név pedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail HAJDÚSÁGI MÚZEUM Hajdú- Bihar Hajdúböszörmény 4220

Részletesebben

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG Szikszói kistérség Régió: Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén A Cserehát és a Hernád völgyének találkozásánál lévı kistérség természeti adottságai és földrajzi elhelyezkedése, valamint a közlekedésben (Miskolc-Kassa

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2015. június HÍREK 41 gólyafiókát győrőztek meg Baja térségében Idén június 18-án, nyolcadik alkalommal szerveztük meg együttmőködı partnereinkkel a fehér

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Sarkadi kistérség SARKADI KISTÉRSÉG

Sarkadi kistérség SARKADI KISTÉRSÉG Sarkadi kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Békés A kistérség természetföldrajza viszonylag egységes arculatú, a terület egésze a Körösök vidékéhez tartozik. Jellegzetes alföldi süllyedék-terület, iszapos,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Eseménynaptár 2013 Munkatársaink a 2013. évben is szakvezetéses túrákkal, aktív természetvédelmi programokkal, elıadásokkal, a gyerekeknek szóló Kis Természetbúvárok

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail. Rotary Club Sátoraljaújhely 2 ZEMPLÉN A LEGEK FÖLDJE - A legészakibb magyarországi térség, szomszédos Szlovákiával. - A legtisztább levegőjű, legérintetlenebb hazai vidék. - Hazánk legváltozatosabb természeti

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Mátészalkai kistérség

Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A Mátészalkai kistérség az Ecsedi-láp Nyírség felıli oldalán helyezkedik el. Már az új kıkorban is éltek itt emberek, de a honfoglaló

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Kiscsısz. Interaktív Faluház

Kiscsısz. Interaktív Faluház Kiscsısz Kiscsısz a Marcal-medencében, a Hunyor-patak széles,mocsaras völgyét jobb oldalról kísérı -10-20 méterig- emelkedı dombvonulat szegélyén fekszik. A Somló-hegytıl 13 km-re, Celldömölktıl 18 km-re

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán *

Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * Készítette: Palkó Csaba Szürke marhától a szürke marháig Fenékpusztán * * 1. kép Bevezetés Egyedülálló nemzeti kincsünk a Balaton. (2. kép) A tó környezetében már ritka a természetes partszakasz. Az egyik

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

Kecskemét a tornyok városa

Kecskemét a tornyok városa Kecskemét a tornyok városa Errıl tanúskodnak a fıtéren található és a fıtérhez közeli utcákban álló templomok. Megépítették itt templomaikat a zsidó, a katolikus, a református, az evangélikus és a görögkeleti

Részletesebben

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG Tamási kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Tolna A kistérség a Dunántúli-dombság egyik részén, a Tolnai-hegyhát területén fekszik. A kedvezı természeti, tájképi adottsága miatt kiemelkedı szerepet játszik

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Tiszafüredi és Hevesi kistérség

Tiszafüredi és Hevesi kistérség Tiszafüredi és Hevesi kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Jász-Nagykun-Szolnok, és Heves megye Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás http://www.tiszafuredikisterseg.hu/index.php Heves Kistérség Többcélú

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Csengeri kistérség CSENGERI KISTÉRSÉG

Csengeri kistérség CSENGERI KISTÉRSÉG Csengeri kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A csengeri kistérség a Szatmári-síkságon helyezkedik el, nyugatról a mátészalkai, északról a fehérgyarmati kistérség, dél-délkelet felıl

Részletesebben

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra 700Ft/fő A túra hossza: 1 km

Részletesebben