Berettyóújfalui kistérség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berettyóújfalui kistérség"

Átírás

1 Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út A térség ısidık óta lakott terület, de a történelem viharai gyakran végigsöpörtek rajta. Ennek emlékeit több helyen felfedezhetjük, ha értı és figyelı szemmel utazzuk be a vidéket. Számos településen megcsodálhatjuk az ott élık néprajzi és helytörténeti emlékeit, a térségben megfigyelhetı a nemzetiségek (román) kulturális és vallási sokszínősége. A határmenti települések között (magyar és román oldalról egyaránt) példamutató kulturális és gazdasági együttmőködés alakult ki. A kistérség egy része régen a Bocskai uradalomhoz tartozott. Ennek hatását és emlékeit több helyen megtalálhatjuk. A kistérség része a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetnek, ahol több, részben még természetes állapotú terület található. A védett területek hően ırzik az Alföld egykori tájképéhez tartozó növény-, és állatvilágot. Ezen a területen a táj képét, és az itt élı emberek életét évszázadokon keresztül a kanyargó víz határozta meg. Nagy változást hoztak a vízrendezési munkálatok, megindult a másodlagos szikesedés, míg a mélyebben fekvı területek megtartották nedves, lápos jellegüket. A Berettyó körüli táj felszínét az egykor meanderezı, fımedrét gyakran változtató folyó ágai, a kiszáradt vagy a nedves, lápos világot ırzı medrei jellemzik. A Sárrét egykor végeláthatatlan mocsaras, vízjárta világa már régen eltőnt, ma ez a terület is túlnyomó részben mezıgazdasági mővelés alatt áll, de kisebb természetes gyeptársulások, nedves kaszálók, és lápos, zsombékos foltok máig több helyen fennmaradtak. Ezeken a területeken több védett növénnyel is találkozhatunk, például sárga nıszirom, különbözı kosborfaj, kornistárnics, stb. A változatos élıhelyek következtében az állatvilág is igen sokszínő. A szikes részek jellemzı növényei a sótőrı kamilla, mézpázsit, bárányparéj és sziki csenkesz. A tavasz csapadékos, ekkor a rossz vízáteresztı képességő szikes legelık napokig megtartják a vizet, ilyenkor a táj egy összefüggı vízterület képét mutatja, ma már az egész évben víz alatt lévı terület igen kevés. Ajánlás: A terület meglátogatását azoknak az iskoláknak ajánljuk, akik a természetföldrajz és ökológia iránt érdeklıdnek, illetve az erdélyi fejedelmek, - különös tekintettel Bocskai István tevékenységével, életútjával foglalkoznak. Különösen jól érezhetik magukat a tájon a népmővészettel, népi mesterségekkel foglalkozó diákok és tanárok, kihasználva a bihari emberek még mindig meglévı vendégszeretetét.

2 berettyóújfalu Közigazgatási rang: város (Népesség: fı) Berettyóújfalu a Berettyó folyó feltöltött síkságán a es fıútvonalak találkozásánál Romániához közel, az ártándi határátkelıhelytıl 20 km-re fekszik, Püspökladánytól vonaton, közúton (42-es) 38 km-re, Debrecentıl pedig 35 km-re. Ez a terület szinte folyamatosan átjáróház volt, különbözı idıben különbözı népek éltek itt, ennek emlékeit, ásatások során elıkerült értékes tárgyakat múzeumokban ırzik. Ásatás során elıkerült leletek bizonyítják, hogy a város területén már az újkıkorban (Kr.e ) éltek emberek. A honfoglalást követıen a város körül elhelyezkedı kb települések központjában, Herpályon a mai Berettyóújfalu keleti határrészén - épült a román stílusú monostor, ami nagyban hozzájárult a környék fejlıdéséhez ben említik elıször a történeti források a települést, mely a 16. században az erdélyi fejedelmek birtokához tartozott. Berettyóújfalu 1608-ban Báthori Gábortól kapott városi rangot. A terület ingoványos jellege (a Sárrét a város szélénél ér véget) egyrészt segítette (megvédte a dúlásoktól, biztosította a megélhetést, stb.), másrészt nehezítette (a víz kiszámíthatatlan hatalma) az itt élık életét. Ez a terület kiváló búvóhely volt a történelem során, akár a török idıben, akár a Rákóczi-, vagy az 1848/49-es szabadságharc idején. A térség kiváló katonáinak emlékét több történet, ballada is megırizte. A 20. században nagyarányú fejlıdésnek indult a település, kétszer volt megyeszékhely, 1979-ben kapta vissza városi rangját. Bihari Múzeum Az 1974-ben alapított Bihari Múzeum ben költözött Berettyóújfalu fıterére, az ben épült volt községháza épületébe. Az állandó kiállítása 2004-ben készült el, melynek címe A táj és az ember Herpálytól a faluvárosig. A kiállítás anyaga segít megismerni a település múltját a Tisza- Herpály-Csıszhalom kultúrkomplexum névadó településén talált ásatás értékeit, az itt élı kiemelkedı személyek (Tardy György, Nadányi Zoltán) életét, munkásságát, képet ad a hadviselés történetérıl, a hagyományos nıi munkákról, és a környék változatos vízivilágáról. Elızetes bejelentés alapján nagyon felkészült, gyermekeket szeretı múzeumpedagógus segít a szakszerő, életkorhoz igazított tárlatvezetésben: Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus, 06/ Kálvin tér 1. Tel.: 54/ Nyitva tartás: keddtıl szombatig óráig, vasárnap szünnap, hétfın szünnap, de csoportokat elızetes bejelentés alapján fogadnak.

3 Alkotóház Mőhelygaléria A Bihari Népmővészeti Egyesület tagjainak célja élesztgetni, fenntartani a még meglévı hagyományt, és felkutatni a már feledésbe merülıket. A tagok 17 féle mesterséget mővelnek, (csuhé-, gyékény-, szalma-, kosárfonó, fafaragó, gyöngyfőzı, nemezelı, gyerekjáték-készítı, fazekas, bırös, szövı, hímzı, szőrrátét-készítı, ötvös, hagyományırzı íjász, viselet-, és citerakészítı). Látogatható és bemutató foglalkozás kérhetı a program elıtt két héttel telefonon történt egyeztetés után. Az egyesület elnöke Török Istvánné óvodapedagógus, titkára Kállai Irén, etnográfus, muzeológus, a Bihari Múzeum igazgatója Tavasz krt / Herpályi monostorrom Az Árpád-kori román stílusú templom valószínő a században épült, a környezetbıl enyhén kiemelkedı magaslaton, dombon (régi földvár), melyet az Ér és a Berettyó folyó ölelte körül. A 10. században itt kialakult település Pályi, Érpályi, majd Herpály nevet kapta. A monostor a premontrei vagy bencés rendhez tartozhatott, a háromhajós román stílusú monostor fénykorában szellemi és kulturális élet jelentıs központja volt. A falu elıször a tatárjárás során, majd végleg a törökök 1658-as és 1660-as rombolása nyomán néptelenedett el végleg. Ezután folyamatosan pusztulásnak indult a kolostortemplom is. A 19. század közepén lebontották az északi tornyot és a déli torony egy részét, majd a megmaradt csonka torony is súlyos károkat szenvedett a II. világháború után és 1977 közötti régészeti feltárás és állagmegóvás után védetté nyilvánították az 5 hektáros környezetével együtt. Ez a terület, a herpályi Földvárhalom, kutatástörténeti jelentıséggel bír, az itt talált különbözı korokból (kıkor, bronzkor, kora középkor) származó értékes régészeti leletek miatt. Errıl áttekinthetı képet kaphatunk a Bihari Múzeum kiállításán. A rom a Püspökladányt Biharkeresztessel összekötı 42-es fıközlekedési út mellett, Berettyóújfalu határában található. Református templom Az között épült késı barokk református templom kiemelkedı nevezetessége az orgonája, melyen Liszt Ferenc is játszott. A templom külsı falán Liszt Ferenc portrédombormőves emléktáblája emlékeztet a híres zeneszerzıre. Kossuth u.

4 Kirándulás a környékre: Korhány-ér Ez a terület, ahova érdemes ellátogatni diákjainkkal a városból. A es fıutak körforgalmú keresztezıdésébıl Debrecen felé haladva jobb oldalon a város végét jelzı tábla után található. A Holt-Berettyó meder a vízszabályzásakor került ármentesített területre. Ez a mocsaras, zsombékos, nádas rész, mely aszályos idıben teljesen kiszárad, jelenleg a feltöltıdés állapotában van, de azon ritka terület, ahol természetes növényvilágot találunk, mely egyben változatos faunát is von maga után. Különösen gazdag ennek a területnek a madárvilága, például megfigyelhetünk vörös nyakú, fekete nyakú vöcsököt, vörös és szürke gémet, de különbözı énekes madarakat is hallgathatunk. Védelem alatt álló, de látogatható terület. Egyéb programok: Bihari Nemzetközi Kocsifecskendı és Tőzoltó Fesztivál minden év szeptember elején Rendezvény helyszíne: Berettyóújfalu, Morotva liget További információ: helyi önkormányzattól 7. és 11. évf. anyanyelv és irodalom (szépirodalom, irodalomtörténet), évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyománnyal foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, mővészeti és kézmőves táborok résztvevıi számára Városi Uszoda, Strand- és Gyógyfürdı Amennyiben az idıjárás kedvez, érdemes pihenésként néhány órát eltölteni ebben a saját melegvizes kútjából táplálkozó fürdıben. A strand nyitva tartása: Május 1 - szeptember 15., 8-20 óráig Móló Panzió Étterem 60 fı részére tud szállást és étkezést biztosítani. Földesi u Tel.: Bella Costa Étterem, vendégház 25 fı részére tudnak szállást és étkezést biztosítani Dózsa Gy. u. 28. Tel.:

5 nagykereki Közigazgatási rang: község (Népesség: 1400 fı) A település megközelíthetı a 42-es úton Berettyóújfaluból Biharkeresztesig, innen északi irányba Pocsaj felé haladva érjük el (28 km), vasúton a Debrecen-Sáránd-Nagykereki vonalon. A község Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, közvetlenül a román határ mellett fekszik. A község nevének eredeztetéséhez több elképzelés, illetve legenda főzıdik, eredeti neve Kereki volt. A helynév a kör alakú erdıt jelentı kerek szavunkból származik. A legenda szerint: Szent László király holttestét szállító barátokra ráesteledett, ezért betértek a faluba, de hiába fogták ki a lovakat, a halottas kocsi kerekei önmaguktól megindultak a királlyal, és meg sem álltak addig, míg a nagyváradi templomig nem értek. Az elsı írásos emlékek a községrıl a Váradi Regestrumban maradtak fönn, Keki, Keyke, Egyházaskereky változatban. Régészeti leletek alapján tudjuk, hogy itt már az Árpád-korban megtelepedtek ıseink, a késıbbi Ártándy család elıdei. A család palánkkal védett földesúri épületeibıl az 1440-es évekre várkastély épült, és idıvel országos jelentıségővé emelkedett ez a 11 faluból álló uradalmi központ. A vár késıbb Bocskai István tulajdonába, felesége, Hagymássy Katalin révén jutott. Ekkor tovább erısödött a település jelentısége, mert a várat a fejedelem erıdítménnyé alakította át. A 16. században a község lakói áttértek a református hitre. Bocskai István az 1604-es ostrom után amikor a hajdúk és a lakosság segítségével visszaverte a császári csapatokat hajdúkiváltságot adományozott a településnek, lakóit kiemelte a jobbágysorból. Az idık során a település folyamatosan vesztett hadászati és gazdasági jelentıségébıl. Az 1960-as évektıl kezdıdıen sok fiatal költözött el, - munkahely hiányában - más településen keresve boldogulását. Bocskai vár A palánkvárral védett kúriából folyamatos átépítések során vált korszerő, katonák elhelyezésére is alkalmas építménnyé, különösen Bocskai István idejében, aki után viseli a Bocskai nevet. A lakóépületet reneszánsz stílusban építtette át, a várat pedig jelentısen megerısíttette. Bocskait megtámadó császári csapatok október 3-án megostromolták a várat, de kapitánya, Örvendi Pál hajdúkkal és a helyi lakossággal megvédte. Bocskai István, örököse nem lévén unokaöccsére, Báthori Gábor erdélyi fejedelemre hagyta a várat, kinek testvére Báthori Anna hosszú évekig élt itt. Ezt követıen adományok és örökségek sorozata után végül hozományként a Zólyomi család kezébe került. A várat 1660-ban Szejdi pasa ostroma során nagy rombolás érte, folyamatosan elhanyagolódott, a lepusztult lakóépület helyén között barokk kastély épül, délkeleti részén toronyszobával. Utoljára Csanády Sándor es megyebiztos, nemzetır kapitány, országgyőlési képviselı lakott itt. Az ı nevéhez főzıdik a klasszicista kocsifeljáró, a belsı átalakítások, majd 1870-ben az épület romantikus neobarokk átépítése tıl

6 lakatlanul állt, folyamatosan pusztította az idı, például elhordták a 17. századi körítı kıfalat, a kapubejáratot, a sarokbástya maradványait re az Országos Mőemlékvédelmi Felügyelıség helyreállította, hasznosítása többcélú, itt kapott helyet a Bocskai korát felidézı múzeumi kiállítás is. A Kismarjai Bocskai István nemzetsége és nagysága címő 2003-ban összeállított kiállítás változatos és szép anyagát a kastély három helységében tekinthetjük meg. Elsı terem Bocskai István származását, birtokait és családját mutatja be, a második Bocskai hadvezéri tevékenységét, de itt láthatjuk a Kereki várról készített rekonstrukciós makettet is. Nyomógombos terepasztal segítségével végigkísérhetjük a Bocskai szabadságharc egyik jelentıs csatáját. A sarokbástyában pedig a kor fegyvereit (másolatban) hadi viseleteinek ábrázolásait láthatjuk. A parkban található az 1977-ben felavatott Bocskai mellszobor, mely Pátzay Pál alkotása. Bocskai u. 1. Nyitva tartás: hétfı - péntek: , szombat - vasárnap: elızetes bejelentkezéssel Tel.: 54/ Dávid Jenıné - Református templom A 15. századi eredető gótikus mőemléki templom ben épült késı barokk stílusban. Ekkor a harangot még a templomtól különálló haranglábban helyezték el, késıbb között a hajóhoz bádogsüveges tornyot építettek részére. Az Úrasztala 1838-ban készült copf stílusban. Soukenik János építette (1903) orgonáját, majd 1999-ben holland adományból újjáépítették. Kossuth u. 2. Tel: 54/ Parókia: Kossuth u évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, mővészettörténet, illetve hadtörténet témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. Program: Bocskai nap minden év június utolsó hétvégéjén Polgármesteri Hivatal Nagykereki, Kossuth u / A településen diákcsoport részére szállás és étkezési lehetıséget nem találunk, ilyen legközelebb Berettyóújfalun van.

7 kismarja Közigazgatási rang: község (Népesség: 1364 fı) Megközelíthetı Nagykerekitıl 6 km-re északra, vagy Debrecenbıl 36 km-re délre. A település a Berettyó folyó menti elmocsarasodó terület nem túl nagy szigetén alakult ki, tipikus félreesı szigettelepülés, mely Hajdú-Bihar megye keleti csücskében, a magyar-román határ mentén található. A település régi neve Maria néven 1277-bıl származó oklevelekben olvasható, ez egyben arra is utal, hogy ebben az idıben már templom állott itt, melyet Szőz Máriáról neveztek el. Kismarja legjelentısebb földesurai a Bocskai család tagjai voltak. Bocskai György a kismarjai várban lakott, hatodik gyermekeként születı István, a késıbbi fejedelem, a Kismarjai elınevet holtáig viselte, hisz neve hivatalosan így hangzott Kismarjai Bocskai István, aki szeptember 22-én aláírt szabadalomlevéllel mezıvárosi joggal és kiváltsággal ruházta fel szülıfaluját. Ezt a kiváltságot a település 1848-ig megırizte, de az 1876-os közigazgatási törvény szerint már csak nagyközségi rang illeti meg. A település másik híres szülötte Osváth Pál, aki a Sárrét világának egyik legjobb ismerıje és krónikása volt. Bocskai Várdomb A falu északkeleti részén van a Bocskai Várdomb kulturális örökségünk, melyen a Bocskai család lakhelye állt, feltételezések szerint lehet, hogy itt született Bocskai István. A családnak és a Bocskai szabadságharc hajdúinak állít emléket a dombon található székely kapu, kopjafa, és hajdú (katona) szobor. Református templom Az 1804-ben épített barokk stílusú templomban a 2004-es feltárás során találták meg a Bocskai család kriptáját, a régi templom falmaradványait és más sírokat. A templom mőemlékvédelem alatt, a templomkertben található ezüsthársak pedig természetvédelem alatt állnak. Az itt található méter magas fák, melyek átlagos törzsmérete 200 cm, azért jelentısek, mert régen a Tiszántúlon gyakran elıforduló fafaj volt az ezüsthárs, de ma már csak kevés helyen található természetes körülmények között, sıt, telepített egyedeivel is ritkán találkozhatunk. Bejelentkezéssel látogatható (70/ ) Bethlen G. u. 3. Telefonszám: 54/

8 İszi kikerics Kismarja határában, a Berettyó folyó egykori árterületén az erdei tisztásokon, és kaszálókon tenyészik az ıszi kikerics. Ez az élıhely azért értékes és érdekes, mert ez a növény a hegyi rétek, kaszálók gyakori virága, Alföldön ritkaságnak számít. Az ıszi kikerics élıhelyének megközelítése: a templom melletti jobb oldali úton elindulva a Berettyó-híd elıtt egy magántulajdonban lévı major melletti földúton 800 métert haladva, egy árvízvédelmi töltéshez érünk, e mögött találjuk a legelıt, és az erdıt. Ha GPS-t is tudunk vinni magunkkal, akkor segítenek a földrajzi koordináták: É 47 14' 50.27", K 21 49' 11.19" Tájház Ezt a bihari nagygazda házat a 18. század második felében épült ház alapjaira építették, eredetileg falai döngölt agyagból készültek, de a többszöri felújítás során néhol téglával kiegészítették. A jelenlegi klasszicista stílusú épület régen nádtetıs volt, a konyhában az I. világháborút megelızıen még szabadkéményes volt, a jelenlegi kemence 1940 körül készült. A ház eredeti beosztása két szoba, konyha, kamra, pince volt, (csak késıbb, főtési okok miatt választották el a nagyszobát). A szobákban látható kiállítási anyagok miatt az épület inkább falumúzeum, mint tájház, hisz az 1940-es 50-es évek életformáját idézı enteriırök mellett helyet ad falutörténeti dokumentumoknak is. A házhoz tartozó gazdasági épületben, magtárban, ma az egykori munkaeszközök, szerszámok, háztartási kellékekkel ismerkedhetünk meg. Ez a porta több mint 300 éven át a Sajó család tulajdona volt. Az önkormányzat 2000-ben vásárolta meg a család leszármazottaitól. Petıfi u. 60. Látogatható: elızetes bejelentkezés alapján, 06/ Egyéb programok: Gyalog és kerékpár túrák a román-magyar határhoz, a Zálogos erdıbe, a Berettyó folyóhoz, vagy a kék-fehér turistaútvonalon Falusi életmód megismertetése szervezıi segítséggel: csordahajtás este-reggel, tehénfejés, a terelıkutya munkája a birkanyájnál, kukoricamorzsolás, növényápolás A programokhoz segítséget adnak: Cím: 4126 Kismarja Bocskai u. 11. Tel.: 06 20/ évf. természetismeret, évf. földünk és környezetünk (földrajz, biológia), évf. ember és társadalom (történelem, társadalomismeret, gazdasági ismeretek) hon-, és népismeret, néphagyomány, illetve természet-, és környezetvédelem témakörökkel foglalkozó szakkörök, önképzıkörök, táborok résztvevıi számára. A településen diákcsoport részére szállás és étkezési lehetıséget nem találunk, ilyen legközelebb Berettyóújfalun van.

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Baktalórántházai kistérség

Baktalórántházai kistérség Baktalórántházai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A kistérség hazánk második legnagyobb területő hordalékkúp síkságához, a Nyírséghez tartozik. A hordalékkúp anyagát az északkeleti

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében. Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon

Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében. Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon Turisztikai vonzerővé fejleszthető kastélyok és kúriák Hajdú-Bihar megyében Virág Zsolt Magyar Kastélyprogram Nkft. / Magyar Kastélylexikon Hajdú-Bihar megye mai területén egykor 186 kastély és kúria állt.

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG

Szikszói kistérség SZIKSZÓI KISTÉRSÉG Szikszói kistérség Régió: Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén A Cserehát és a Hernád völgyének találkozásánál lévı kistérség természeti adottságai és földrajzi elhelyezkedése, valamint a közlekedésben (Miskolc-Kassa

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Erdésznık Országos Találkozóját

Erdésznık Országos Találkozóját Meghívó 2010. szeptember 23-24-én, (csütörtök-péntek) rendezi a HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. és egyben az Országos Erdészeti Egyesület Budapesti HM csoportja a már több, mint 20 éve, évenként más-más

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában

Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Pro Patria et fide! Történelmi emléktúrák (2004-2006) a Bocskai szabadságharc (1604-1606) nyomában Jelvényszerző túramozgalom. Meghirdetve a Bocskai szabadságharc kezdetének 400. évforduló 1 "Mert mi szorította

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG

Tamási kistérség TAMÁSI KISTÉRSÉG Tamási kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Tolna A kistérség a Dunántúli-dombság egyik részén, a Tolnai-hegyhát területén fekszik. A kedvezı természeti, tájképi adottsága miatt kiemelkedı szerepet játszik

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Mátészalkai kistérség

Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföld Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg A Mátészalkai kistérség az Ecsedi-láp Nyírség felıli oldalán helyezkedik el. Már az új kıkorban is éltek itt emberek, de a honfoglaló

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Dég, Festetics-kastély Fáj, Fáy-kastély Füzérradvány, Károlyi-kastély

Dég, Festetics-kastély Fáj, Fáy-kastély Füzérradvány, Károlyi-kastély Dég, Festetics-kastély Cím: 8131, Dég, Hunyadi út 11. Telefon: +36 25 237 392, +36 20 400 1343 GPS koordináta: 46.8743890851, 18.4340420872 2013. március 29 április 1. (húsvéti hétvége) 10.00 18.00-ig,

Részletesebben

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy

Kadarkúti kistérség KADARKÚTI KISTÉRSÉG. Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Somogy Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. kadarkuti.tkt@citromail.hu 82/385-212, A zselici táj jellegzetességét

Részletesebben

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A TÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A Balaton elhelyezkedése A Balaton az őrbıl Lóczy Lajos, a magyar tenger legodaadóbb kutatója A Balaton általános jellemzıi A Balaton a múltban, a legnagyobb

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR Összeállította a Kerekegyházi Értéktár Bizottság a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek gondozásáról alapján (A nemzeti értékek szakterületenkénti besorolása) Beretvás Bor- és Pálinkatörténeti

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban

Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban A Bihari Múzeum vezetıjeként e sorok írója 2005 tavaszán kapott lehetıséget a Bihari Szabadmővelıdési

Részletesebben

2009. augusztus 30-án Menyhárt Károly polgármester avatóbeszédében egy bibliai gondolatot említett:

2009. augusztus 30-án Menyhárt Károly polgármester avatóbeszédében egy bibliai gondolatot említett: Emlékhely egy magyar Prometheusnak Irinyi János kiállító terem 2009. augusztus 30-án az Irinyi János Általános iskola tanévnyitójával egybekötött ünnepségen került sor az Irinyi 2009. kiállító augusztus

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte.

A költő gyermekkorát és később felnőttként az 1812-1815. közötti éveket is a településen töltötte. Terület: 34,13 km 2 Lakosság: 1.772 fő Polgármester: Köteles István ÁLMOSD Elérhetőség: Álmosd Község Önkormányzata 4285 Álmosd, Fő u. 10. Telefon/fax: 52/388-035 Elhelyezkedés Álmosd község címere A község

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség

Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Nyírbátori és Mátészalkai kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. sz. Tel: 42/510-443 Fax:

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG

Szerencsi kistérség SZERENCSI KISTÉRSÉG Szerencsi kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A kistérség vidéke nem egységes sem földrajzát, sem gazdaságát, sem kulturális örökségét tekintve. A változatosságot tükrözi, hogy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

KYOKUSHIN KARATE 2011 NYÁRI HARCMŐVÉSZ TÁBOR

KYOKUSHIN KARATE 2011 NYÁRI HARCMŐVÉSZ TÁBOR KYOKUSHIN KARATE 2011 NYÁRI HARCMŐVÉSZ TÁBOR Shihan Bencze Antal szakmai vezetésével IDİPONT, HELYSZÍN: 2011. augusztus 15. (hétfı)- augusztus 21. (vasárnap) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum (régi úttörı

Részletesebben

A veszélyeztetés elıidézıi:

A veszélyeztetés elıidézıi: Környezetvédelem A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

Részletesebben

Mezőcsáti kistérség MEZİCSÁTI KISTÉRSÉG

Mezőcsáti kistérség MEZİCSÁTI KISTÉRSÉG Mezőcsáti kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén A kistérség kilenc települését a történelmi, természeti, gazdasági és kulturális adottságok mellett a közös jövıkép is összetartja,

Részletesebben

BAGAMÉR. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 47,02 km 2 Lakosság: 2.712 fő Polgármester: Orvos Mihály

BAGAMÉR. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 47,02 km 2 Lakosság: 2.712 fő Polgármester: Orvos Mihály Terület: 47,02 km 2 Lakosság: 2.712 fő Polgármester: Orvos Mihály BAGAMÉR Elérhetőség: Bagamér Nagyközség Önkormányzata 4286 Bagamér, Kossuth u.7. Telefon/fax: 52/587-400 Elhelyezkedés Bagamér község címere

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Mátra Múzeum, Gyöngyös Egyházi kincstárgyűjtemény, Gyöngyös

Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Mátra Múzeum, Gyöngyös Egyházi kincstárgyűjtemény, Gyöngyös Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Kézműves kecskesajtok kóstolása egy csodálatos családi birtokon. A program egyéni bejelentkezés alapján történik és a házigazda személyesen a vendégekkel járja be a birtokot.

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

HOSSZÚPÁLYI. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András

HOSSZÚPÁLYI. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András HOSSZÚPÁLYI Terület: 79,18 km 2 Lakosság: 5.999 fő Polgármester: Berényi András Elérhetőség: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 4274 Hosszúpályi, Debreceni út 2. Telefon: 52/598-421 Fax: 52/598-422 Hosszúpályi

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

1. A település területére vonatkozó információk: 2. Természeti látnivalók: 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)

1. A település területére vonatkozó információk: 2. Természeti látnivalók: 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb) VÁRDOMB 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 955,1417 ha Ebből szántó 665,0826 ha gazdasági erdő 23,8057 ha védett terület 0 ha ipari hasznosítású 17,5 ha terület egyéb 248,7534

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

2008/2009. tanév. Országos írásbeli forduló. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya. melléklet: Veszélyben a természet c.

2008/2009. tanév. Országos írásbeli forduló. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya. melléklet: Veszélyben a természet c. BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2008/2009. tanév Országos írásbeli forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya melléklet: Veszélyben a természet c. WWF szórólap A versenyzı

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez Kérdőív Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat! A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI,

Részletesebben

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról 2. sz. melléklet 2009. szeptember 17. Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról Réti csík (Misgurnus fossilis) telepítés az 1. sz. Illés-tó halmegtartó képességének tesztelésére (a jobb

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben