Az Ön kézikönyve KENWOOD DNX7280BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve KENWOOD DNX7280BT http://hu.yourpdfguides.com/dref/3635232"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: állíthatóbe. Lásd:Nyelv beállítása (68. oldal). AzRadioDataSystemésazRadio BroadcastDataSystemszolgáltatáscsakott mködik,aholeztaszolgáltatástvalamely rádióállomástámogatja. A lemezek kezelésével kapcsolatos rendszabályok Neérintsemegalemezadatfelületét. Neragasszonöntapadóscímkétstb.a lemezfelületére,ésnehasználjonolyan lemezt,amelyrebármiisragasztvavan. Nehasználjonlemeztípusúkiegészítket. 8cmes(3hüvelyk)lemezeknem használhatók. Azelszínezdöttvagyszennyezett adatfelületlemezeknemhasználhatók. Ezakészülékcsak jelzés CDlemezeketképeslejátszani. Elfordulhat,hogyajelölésselnem rendelkezlemezeklejátszásanemlesz megfelel. Lezáratlanlemeztnemlehetlejátszani. (Alemezlezárásánakamenetétaz íróprogram,illetvealejátszókézikönyve tartalmazza.) Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Az ellap durva szerkezet ruhával való áttörlése a felületet megkarcolhatja, ersen párolgó folyadékkal (hígító, alkohol) való tisztítással pedig lemoshatja a rányomott jelzéseket. 4 Visszatérés a kezdoldalra Hogyan olvassuk a kézikönyvet Hogyan olvassuk a kézikönyvet Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Hivatkozás fejléce Azegyesfejezetekrevagyafoldalra egykattintássalléphetát. Mvelet címe Ismertetiafunkciót. MEGJEGYZÉS Tippeket,megjegyzéseketstb.nyújt. Referencia jelzés Kékszínszöveggeljelenikmeg. Egykattintássalátléphetazadott fejezettelkapcsolatostémakörre. Mvelet Amveletvégrehajtásánakamenetét ismerteti. A <>: panelentalálhatógombnevét jelöli. []: zérintgombnevétjelöli. A Képernyképek Segítségkéntakülönbözmveleteknél megjelenképernyképetisbemutatjuk. Ezekenamegérintendterületvagygomb piroskerettelvanjelölve. Keresés Az alábbi mveletekkel kereshet zenét, illetve videovagy képfájlokat. MEGJEGYZÉS Hatávirányítóthasznál,asáv/mappa/fájlszáma, alejátszásiidstb.megadásávalakívántsávhoz/ fájlhozugorhat. Arészleteketlásd:Közvetlen keresési mód (87. oldal). Lista keresése A fájlszerkezetnek megfelelen kereshet sávokat, mappákat és fájlokat. 1 Érintsemegazábrázoltterületet. Megjelenik a Listavezérlés képerny. 2 Érintsemegakívántsávot/fájlt. Elindul a lejátszás. MEGJEGYZÉS Lemezesmédiaeseténa[ ]megérintésével válthatafájllistaésamappalistaközött. Lemezesmédiaeseténnemjeleníthetimegalista tartalmátvéletlenszerlejátszásésleállításalatt. MEGJEGYZÉS Akézikönyvbenábrázoltképernykés panelekpéldák,melyekamveletek tisztázásátsegítikel. Emiattelfordulhat,hogyatényleges képernytlvagypaneltleltérnek,illetve egyesképernysablonokeltéreklesznek Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Alapmveletek Az ellap gombjainak funkciója DNX7280BT MEGJEGYZÉS Azútmutatóbanábrázoltpanelekpéldák,melyekamveletektisztázásátsegítikel.Emiattazaktuálispanelektl eltérhetnek. Ebbenakézikönyvbenmindenmodellneveazalábbimódonvanrövidítve. DNX7280BT: Haafentiikonlátható,akészüléknekmegfelelbekezdéstolvassael. 6 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Szám Név Tevékenység agombelengedésekorakészülékvisszaállagyárialapbeállításokra(92. oldal). ATT,5(Vol) fi(visszaállítás) Haakészülékvagyacsatlakoztatottegységnemmködikmegfelelen, Ahanger-csillapítástki-vagybekapcsolja. Agomb1másodpercigtartómegnyomásakikapcsoljaaképernyt. Hangerbeállítása. Egygomblenyomvatartásakorahangert25-igfokozatosann.A25 elérésekoragombegyesévelnöveliahangert. Megjelenítiagrafikuskiegyenlítképe;tástkivagybekapcsolja. Azelforgatásaahangertnövelivagycsökkenti. 1másodperchosszanlenyomvamegjelenikaHangszínvezérlés képerny(83. oldal).* 6 7 SCRN AScreenControl(képernyvezérlése)képernymegjelenítése. 1másodpercrelenyomvaahátoldalikameraképejelenikmega képernyn. Távirányító érzékelje Atávirányítójeleitfogadja.Aszolgáltatástatávirányítóérzékel képernynkapcsolhatjaki-vagybe(67. oldal). Haa[RemoteSensor]kivankapcsolva,akkoratévévételetávirányítóval nemvezérelhet (kiadás) Lemezaljzat Lemezkiadása. Agomb1másodpercigtartómegnyomásakényszerítvekiadjaalemezt. Lemezaljzat. Bemenjackaljzatkülseszközszámára. Bemenetijack Leválasztjaazellapot. Kioldógomb SD-kártya aljzat SD-kártyabehelyezéséreszolgálóaljzat.Akártyaatérképfrissítéséreszolgál.A térképfrissítésénekmenetérlanavigációsrendszerhasználatiútmutatójából tájékozódhat.

3 ADNX5280BTkészülékeseténakártyárólaudio-ésképfájlokatislejátszhat. *Akijelzbizonyosesetekbennemválthatóátahangszínvezérlésképernyre. 9 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek A készülék bekapcsolása Azeljárásamodelltlfüggeneltér. 1 Nyomja meg a <NAV>, a <MENU> vagy a <TEL> gombot. Akészülékbevankapcsolva. A készülék kikapcsolása: Nyomjamega<MENU>gombot1másodpercig. 1 Nyomja meg a <MENU> gombot. Akészülékbevankapcsolva. A készülék kikapcsolása: Nyomjamega<MENU>gombot1másodpercig. Haakészüléketvásárlásutánelszörveszihasználatba,akkorvégrekellhajtsaaKezdeti beállítás (11. oldal)lépéseit. 10 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Kezdeti beállítás Eztabeállításifolyamatotakkorhajtsavégre,haakészüléketelsalkalommalhasználja,vagyha akészüléketvisszaállította(92. oldal). 1 Állítson be minden elemet az alábbiak szerint. Language Válasszakiavezérlképernyésabeállításokesetébenhasználnikívántnyelvet.Azalapértelmezetta"British English(en)"(britangol)aDNX7280BT/DNX5280BT/DNX4280BT,illetvea"Russian"(orosz)aDNX5580BTesetén. 1Érintsemega[SET]gombot. 2Akívántnyelvhezérintsemega[2]vagya[3]gombot. 3Érintsemegaz[Enter]gombot. ArészletesteendketlásdaNyelv beállítása (68. oldal)címfejezetben. Angle Állítsabeamonitorhelyzetét.Azalapértelmezettbeállítása"0". 1Érintsemega[SET]gombot. ]gombot. 2Érintsemegakívántszöget,majda[ ArészletesteendketlásdaA monitor szögének beállítása (71. oldal)címfejezetben. ipod AV Interface Use Állítsabeaztaterminált,amelyhezaziPodegységetcsatlakoztatja.Azalapértelmezettértékaz"iPod". 1Érintsemegaz[iPod]vagyaz[AV-IN2]gombot. Color Beállítjaaképernyésagombokmegvilágításiszínét.Kiválaszthatja,hogyaszíntkikeresi-e,vagykiválaszt egymegadottszínt. 1Érintsemega[SET]gombot. 2Érintsemega[PanelColorScan]területenaz[ON]vagy[OFF]gombot. 3Hamódosítaniszeretnéaszínt,érintsemega[PanelColorCoordinate]területena[SET]gombot. ]gombot. 4Érintsemegakívántszínt,majda[ ArészletesteendketlásdA panel színkódjai (72. oldal)címfejezetben. EXT SW Külseszközvezérlése. 1Érintsemega[SET]gombot. Á 2 llítsabeazegyeseszközöknélazeszköznevét,akimenetimintát,ésazimpulzuskészletet.ezutánérintse ]gombot. megaz[ ArészletesteendketlásdazEXT SW beállítása (70. oldal)címfejezetben. Camera Állítsabeakameraparamétereit. 1Érintsemega[SET]gombot. ]gombot. 2Állítsonbemindenelemet,majdérintsemega[ ArészletesteendketlásdaA kamera beállítása (75. oldal)címfejezetben. Folytatás 11 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek 2 Érintse meg a [Finish] gombot. MEGJEGYZÉS EzekabeállításokaSETUPmenübenadhatókmeg.LásdaBeállítás (66. oldal)fejezetben. 12 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Lejátszás adathordozóról Zenei CD és lemezes média Lemez kiadása: Nyomjamega<0>gombot. 1 Nyomja meg 1 másodperc hosszan a <0> gombot. USB-eszköz 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-kábellel. 2 Apanelkinyílik. Helyezze be a lemezt az aljzatba. Ak&eacutacute;pernyn. MEGJEGYZÉS Haa[Menu]nem jelenikmegvideo-/ képlejátszásimódban, nyomjamega <MENU>gombot. (6. oldal, 8. oldal) MegjelenikaFmenüképerny. MEGJEGYZÉS Aképernytjobbra vagybalragörgetve választhatjakiaz elrejtésikont. Errlaképernyrlazalábbifunkciókérhetkel. Funkció Azaudioforrásváltása Belépésabeállítás módba Anavigációsképerny megjelenítése vagy Mindenaudiofunkció kikapcsolása stb. Érintsemega[NAV] gombotvagyanavigációs információt. Érintsemega[STANDBY] gombot. stb. Érintsemegakívánt beállításfunkcióikonját. Ikon Mvelet Érintsemegakívántforrás ikonját. Folytatás 17 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek A Fmenü képerny testreszabása Húzzaráamódosítandófunkcióikonjáta felssorra. Háromikonföléhúzhatjaát. Általános mveletek Azáltalánosmveletekbemutatása. Általános Számosolyanfunkcióvan,amelyalegtöbbképernyrlelérhet. [Menu] Visszaléptetafmenüképernyre. (RETURN) Visszaléptetazelzképernyre. (általános menügomb) Megérintveazáltalánosmenüjelenikmeg.A menütartalmaazalábbi. : AzEXTSWControl(EXTSW vezérlés)képernymegjelenítése. : BEÁLLÍTÁSmenüképerny A megjelenítése. : zaudiovezérlésmenüképerny A megjelenítése. : zaktuálisforrásvezérléséreszolgáló A képernymegjelenítése.amegjelenikon aforrástólfüggenváltozik. : menübezárása. A 18 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Lista képerny Alegtöbbforráseseténalistaképernynáltalánosanhasználhatófunkciógombokistalálhatók. (görgetés) Amegjelenítettszövegetgörgeti.

4 stb. Ezenaterületenszámos,különfélefunkcióval rendelkezérintgomblátható. Amegjelenítettgombokazaktuális audioforrástól,állapottólstb. függen különbözek. Azegyesgombokfunkcióihozpéldákataz alábbitáblázattartalmaz. Gomb Funkció Afájlszerkezetbenalattatalálhatóösszeszenelejátszása. Afájlszerkezetbeneggyelfeljebblép. Azaktuáliskategóriamappamegjelenítése. Azene-/kép-/filmlistamegjelenítése. Görgetés meglökéssel Aképernynúgyistudgörgetni,hogyatartalmatfel/levagyjobbra/balrameglöki. 19 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek Navigációs mveletek Anavigációsfunkciómködésénekarészleteitanavigációshasználatiútmutatóismerteti. Megjelenik a navigációs képerny. 1 Nyomja meg a <NAV> gombot. Megjelenikanavigációsképerny. Audiovezérlés a navigációs képernyn Azaudioforrásokatanavigációsképernyrlisvezérelheti. Anavigációsinformációkatakkorismegtekintheti,amikorazaudioforrásvezérléséreszolgáló képernymegjelenik. 1 Érintse meg az információs sávot. Ekkorazaudioinformációkattartalmazónavigációsképernyleszlátható. 20 Visszatérés a kezdoldalra Alapmveletek 2 A navigációs képernyn érintse meg a [ ] vagy a [ ] gombot. Aterületetmegérintvemegjelenik azaudioképerny. : egjelennekanavigációsgombok, M valamintazaktuálisforrás vezérlgombjai. : egjelenikanavigációskijelz, M valamintazaktuálisvideo-/ képlejátszásiablak. MEGJEGYZÉS Aképanézetablakterületénekmindenegyes megérintésekorváltalejátszásiképernyésa kameranézetközött. Aképernyalsórészéntalálhatóforrásikon megérintésekorateljesméretaudioképerny jelenikmeg. Visszalépés a navigációs képernyre: Érintsemega[ MEGJEGYZÉS Avezérlgombokrészletesismertetésétazegyesfejezetekbenismertetjük. ]gombot. 21 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD DVD/Video CD (VCD) mveletek DVD/VCD alapmveletek AlegtöbbfunkcióaForrásvezérléseésaLejátszásképernyrlvezérelhet. MEGJEGYZÉS AmveletelttállítsaátatávirányítóvezérlésemódkapcsolótDVD-módba.Lásd:A mködési mód váltása (87. oldal). AzalábbiképernyképDVDnéllátható.VCDeseténaképeltérlehet. 1 Vezérlés képerny Video képerny Információ kijelzése Azalábbiinformációkmegjelenítése. Cím #, Fejezet #:ADVDcímeésafejezetnevelátható Sáv #/Jelenet #:AVCDsáv-vagyjelenetszámalátható *Ajelenet#csakPBCeseténlátható. 3,,,7, etc.:azaktuálislejátszásimódképerny Azegyesikonokjelentéseakövetkez;3(lejátszás), (gyorselretekerés),1(gyorsvisszatekerés), (kereséselre),4(kereséshátra),7(leállítás),7r(folytatásleállításután),8(szünet), (lassított lejátszás), (lassítottvisszatekerés). Alemezcímkéjénekmegjelenítéséhezeztaterületetérintsemeg. 2 Multifunkcionális gombok Amultifunkcionálismenüreváltáshozérintsemegakapcsolót. Amenüvelkapcsolatosrészletekhez lásd:multifunkcionális menü (24. oldal). 3 Multifunkcionális menü Azezenaterületenlévgombokkalszámosmveletelvégezhet.Agombokrólbvebbinformációa Multifunkcionális menü (24. oldal)fejezetbentalálható. 4 Vezérlésváltó gomb DVD/VCDforráseseténnemérhetel. 22 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD 5 Alfunkciók menü Azezenaterületenlévgombokkalazalábbimveletekvégezhetkel. É Az aktuális tartalom ismétlése: rintsemega[ ]gombot.azismétlésimódagombminden megérintésekorazalábbisorrendetkövetvevált; DVD:"címismétlése","fejezetismétlése","funkciókikapcsolva" VCD(PBCBe):Nincsismétlés VCD(PBCKi):"sávismétlése","funkciókikapcsolva" Minden gomb elrejtése:érintsemega[ ]gombot. Gyors elre vagy visszatekerés: rintsemega[1]vagya[ ]gombot.asebességagombminden É megérintésekorazalábbisorrendbenváltozik;normál,kétszeres, háromszoros. Lejátszási id kiválasztása:lásd#:##:##. DVD: kijelzettidacímlejátszásiideje,afejezetlejátszásiidejeés A acímmaradékidejeközöttváltható.akijelzésagombminden megérintésekorváltakövetkezkközött:"t#:##:##"(címlejátszási ideje),"c#:##:##"(fejezetlejátszásiideje)és"r#:##:##"(címmaradék ideje). Azidkijelzésemellettazaktuálishelyetjelölsávismegjelenik. VCD (PBC ki): kijelzmegérintésévelkiválaszthatja,hogyalemez A maradékidejejelenjenmeg.akijelzésagombminden megérintésekorváltakövetkezkközött:"p##:##"(lejátszási id)és"r##:##"(lemezmaradékideje). Az aktuális hely ellenrzése: ézzemegaközépenláthatósávot(csakdvdesetén).

5 Asávnem N látható,haazidkijelzésmaradékidrevanállítva. 6 Keresési terület Érintsemegakövetkez/elztartalomkereséséhez. Akijelztartalmánakbalravagyjobbragörgetésegyorsvissza-vagyelretekeréstváltki.Asebességa területmindenmegérintésekorazalábbisorrendbenváltozik;normál,kétszeres,háromszoros.agyors visszavagyelretekerésleállításáhozérintsemegaképernyközepét. 7 Menükijelzési terület Ezaterületazaktuálisállapottólfüggeneltérenmködhet. DVD lejátszás alatt: DVDmenümegjelenítése. Amenümegjelenítésekorakijelöltvezérlképernyt A jelenítimeg. VCD lejátszás alatt:azoomvezérlésképernytjelenítimeg(26. oldal). 8 Gombkijelzési terület Megérintvemegjelenikalegutoljárahasználtvezérlképerny. MEGJEGYZÉS Hatávirányítóthasznál,afejezetszám,jelenetszám,lejátszásiidstb. megadásávalakívántrészhezugorhat(87. oldal). 23 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD Multifunkcionális menü DVD VCD Azegyesgombokfunkcióiazalábbiak; [4] [ ] Azelz/következtartalomkeresése. [38] Lejátszásésmegszakítás. [ ] vagy [ ] (csak DVD) Lassítottlejátszáselrefelévagyvisszafelé. [7] Alejátszásleállítása.Kétszermegérintveakövetkezalkalommalalemezlejátszásaazelejérlindul. [PBC] (csak VCD) APBCbe-vagykikapcsolása. [ SETUP] [ MegérintveaBEÁLLÍTÁSmenüképernyjelenikmeg.LásdaBeállítás (66. oldal)fejezetben. AUDIO] MegérintveazAudiovezérlésképernyjelenikmeg.Lásd:Audio vezérlése (78. oldal). [ EXT SW] Megérintveakülseszközáramellátásaállíthatóbe. Továbbirészletekértlásd:Küls eszköz vezérlése (77. oldal). 24 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD DVD-lemez menü mveletek ADVD- VIDEOlemezmenübentöbbelemet isbeállíthat. Kiemeléses vezérlés Akiemelésesvezérléslehetvéteszi,hogy advdmenütaképernyrl,közvetlenüla menügombokmegnyomásávalvezérelje. 1 Alejátszásalattérintsemegaz ábrázoltterületet. 1 2 Érintsemega[Highlight]gombota menüvezérlésképernyn. Érintsemegakívántelemeta képernyn. Megjelenik a Menü vezérlés képerny. 2 Akívántmveletazalábbimódon hajthatóvégre. MEGJEGYZÉS Akiemelésesvezérlésautomatikusantörldik,ha ezmegadottideignemhajtvégremveletet. DVD lejátszási mód beállítások KiválaszthatjaaDVDlejátszásimódot. 1 A fmenü megjelenítése Érintsemega[Top]gombot.* A menü megjelenítése Érintsemega[Menu]gombot.* Az elz menü megjelenítése Érintsemega[Return]gombot.* A kiválasztott elem bevitele Érintsemegaz[Enter]gombot. A közvetlen mveletek engedélyezése Akiemelésesvezérlésimódengedélyezéséhez érintsemega[highlight]gombot(25. oldal). A kurzor mozgatása Érintsemegaz[5],a[],a[2]vagya[3] gombot. * lemeztlfüggenlehetséges,hogya A gombnemmködik. Érintsemega[Next]gombota menüvezérlésképernyn. Megjelenik a 2. Menü vezérlés képerny. Folytatás 25 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD 2 Érintsemegakívántbeállításnak megfelelgombot. MEGJEGYZÉS DVDeseténaZoomvezérléseképerny megjelenítésérladvd lejátszási mód beállítások (25. oldal)fejezetbentájékozódhat. 2 Akívántmveletazalábbimódon hajthatóvégre. A felirat nyelvének a módosítása Érintsemega[Subtitle]gombot.Anyelva gombmindenegyesmegérintésekorvált. A hangsáv nyelvének a módosítása Érintsemegaz[Audio]gombot.Anyelva gombmindenegyesmegérintésekorvált. A nagyítási arány vezérlése Érintsemega[Zoom]gombot.Részletekért lásda 2. lépést a Zoom vezérlése DVD és VCD esetén (26. oldal)fejezetben. A kép látószögének módosítása Érintsemegaz[Angle]gombot.Aképlátószöge agombmindenegyesmegérintésekorvált. Kilépés a menü vezérlésébl Érintsemegaz[Exit]gombot. Az 1. Menü vezérlés képerny megjelenítése Érintsemega[Provious]gombot. A nagyítási arány váltása Érintsemega[Zoom]gombot. DVDeseténanagyításiarány4fokozatban állítható;ki,kétszeres,háromszoros,négyszeres. VCDeseténanagyításiarány2fokozatban állítható;ki,kétszeres. A képerny görgetése Aképernymegfelelirányúgörgetéséhez érintsemega[5],a[],a[2]vagya[3]. Kilépés a menü vezérlésébl Érintsemegaz[Exit]gombot. Az elz menü megjelenítése* Érintsemega[Return]gombot. * lemeztlfüggenlehetséges,hogya A funkciónemmködik. MEGJEGYZÉS Nagyításközbenagombokatnemérinthetimeg közvetlenülaképernyn. Zoom vezérlése DVD és VCD esetén ADVDésVCDlejátszásiképernyjét nagyíthatja. 1 VCDeseténlejátszásalattérintsemeg azábrázoltterületet. Megjelenik a Zoom vezérlése képerny.

6 26 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD DVD beállítása BeállíthatjaaDVDlejátszásifunkcióját. MEGJEGYZÉS Azebbenafejezetbenszereplösszesmvelet elindíthatóafmenüképernyrl.részletekért lásd:mveletek a Fmenü képernyn (17. oldal). Menu/Subtitle/Audio Language* Lásd:Nyelv beállítása (28. oldal). Dynamic Range Control* Beállítjaadinamikustartományt. Wide:Adinamikustartományszéles. Normal:Adinamikustartománynormál. Dialog (alapértelmezett): A teljeshangernagyobb,mintmásegyéb módokban. Ezahatáscsakakkormködik,ha DolbyDigitalszoftverthasznál. Angle Mark Máskameraállásjelzésénekbeállítása. ON (alapértelmezett): Megjelenikakameraállásjelzés. OFF:Nemjelenikmegakameraállásjelzés. Screen Ratio* Aképernyaránybeállítása. 16:9 (alapértelmezett): zélesvásznúképek S megjelenítése. 4:3 LB: szélesvásznúképekmegjelenítése A LetterBoxformátumban(fekete sávokkalaképernyalsóésfels részén). 4:3 PS: szélesvásznúképekmegjelenítése A Pan&Scanformátumban(levágvaa képjobbésbaloldalát). Parental Level* Lásd:Szüli szint* (28. oldal). DISC SETUP Lásd:Lemez beállítása (29. oldal). Stream Information Azaktuálisforrásadatainakmegjelenítése. Megjelenikazaktuálisadatfolyam(Dolby Digital,dts,LinearPCM,MPEG,MP3,WMAvagy AAC). * VDlejátszásakorafunkciólevantiltva. D Érintsemega[ ]gombotavezérlés képernyn. Megjelenik a multifunkcionális menü. Érintsemega[SETUP]gombot. Megjelenik a BEÁLLÍTÁS képerny. Érintsemega[Source]gombot. Megjelenik a Forrás BEÁLLÍTÁS menü képerny. 4 5 Érintsemega[DVDSETUP]elemeta listában. Megjelenik a DVD BEÁLLÍTÁS képerny. Állítsonbemindenelemetaz alábbiakszerint. 27 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD Nyelv beállítása Ezabeállításamenüben,azalcímekben ésahangutasításoknálhasználtnyelvre vonatkozik.dvdlejátszásaalattezabeállítás nemvégezhetel. Szüli szint Agyerekzárszüliszintjénekabeállítása. DVDlejátszásaalattezabeállításnem végezhetel. 1 Érintsemegakívántelemhez tartozó[set],[menulanguage], [SubtitleLanguage]és [AudioLanguage]gombot. Megjelenik a Nyelv beállítása képerny. Adjamegakívántnyelvikódot,majd érintsemegaz[enter]gombot. 1 2 Érintsemega[ParentalLevel] területena[set]gombot. Megjelenik a Szüli szint képerny. Adjamegaszülikódot,majdérintse megaz[enter]gombot. Megjelenik a Szüli szint képerny. 2 MEGJEGYZÉS Abeállításfélbeszakításáhozésazelzmenübe valóvisszalépéshezérintsemega[cancel] gombot. Amegadottkódtörléséhezérintsemega[Clear] gombot. Azaktuálisszüliszintakövetkezmódonjelenik meg:[level#]. 3 Beállítja a megadott nyelvet, majd visszalép a DVD SETUP képernyre. MEGJEGYZÉS Abeállításfélbeszakításáhozésazelzmenübe valóvisszalépéshezérintsemega[cancel] gombot. Amegadottkódtörléséhezérintsemega[Clear] gombot. ADVDeredetinyelvénekaudionyelvkéntvaló beállításáhozérintsemegaz[original]gombot. Aszüliszintkiválasztásáhozérintse mega[2]vagy[3]gombokat. MEGJEGYZÉS Haegylemezmagasabbszüliszinttel rendelkezik,bekellírniaakódszámot. Aszüliszintabehelyezettlemeztlfüggen változik. Haegylemeznemrendelkezikszüliletiltással, akkorbárkilejátszhatja,mégabbanazesetbenis, halettbeállítvaszüliletiltás. 28 Visszatérés a kezdoldalra DVD, VCD Lemez beállítása Beállításelvégzéselemezeshordozó használataestén. 1 2 Érintsemega[DISCSETUP]területen a[set]gombot. Megjelenik a Lemez beállítása képerny. Azalábbimódonválasszonkiegy lehetséget. CD Read AkészülékviselkedésétállítjabezeneiCD lejátszásasorán. 1 (alapértelmezett): Automatikusanfelismeriéslejátsszaa hangfájlokattartalmazó,advdvagyzenei CD-lemezeket. 2: ényszerítialemezzeneicd-kéntvaló K lejátszását. A[2]lehetségetakkorválassza,haolyan zeneicdtszeretnelejátszani,amelyiketaz[1] lehetségetválasztvanemsikerült. On Screen DVD Aképernynmegjelenfilmvetítésbeállítása. Auto: rissítéseseténazinformációk5 F másodpercremegjelennek. OFF (alapértelmezett): zinformációknem A jelennekmeg. MEGJEGYZÉS A[CDRead]nemérhetel,halemezvana készülékben Nemjátszhatóleaudiofájl/VCDa[2]helyzetben. EmellettbizonyoszeneiCD-ksemjátszhatóklea [2]helyzetben. 29 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya CD/audio és képfájlok/ipod mveletek Zene/video/képek - alapmveletek AlegtöbbfunkcióaForrásvezérléseésaLejátszásképernyrlvezérelhet. MEGJEGYZÉS AmveletelttállítsaátatávirányítóvezérlésemódkapcsolótAUDmódba.Lásd:A mködési mód váltása (87. oldal). HaakészülékheziPodotszeretnecsatlakoztatni,azopcionálisKCA-iP202/KCA-iP22Ftartozékravanszükség.

7 Azegyesforrásokhoztartozómveletekheztekintsemegazalábbifejezeteket. Zenei CD (30. oldal) USB-eszköz és SD-kártya (32. oldal) Lemezes média (30. oldal) ipod (32. oldal) Zenei CD és lemezes média MEGJEGYZÉS Ebbenakézikönyvbena"zeneiCD"alattolyanáltalánosCDtértünk,amelyzenesávokattartalmaz. A"lemezesmédia"kifejezésolyanCD/DVDlemezreutal,amelyzene-vagyvideofájlokat,illetveképeket tartalmaznak. AzalábbiképernyképCDnéllátható.Máslemezesmédiaeseténaképeltérlehet. 1 2 Egyszer vezérlés képerny Lista vezérlés képerny Információ kijelzése Azalábbiinformációkmegjelenítése. Sávok #:Akijelzésaterületmindenmegérintésekorváltazaktuálissávszáma,szövegestb. között. 3,,,7, etc.: zaktuálislejátszásimódképerny A Azegyesikonokjelentéseakövetkez;3(lejátszás), (gyorselretekerés), 1(gyorsvisszatekerés), (kereséselrefelé),4(keresésvisszafelé),7 (leállítás),7r(folytatásleállításután),8(szünet). 2 Film megjelenítési terület/vezérlésváltó terület Érintsemeg,haváltaniszeretneazEgyszervezérlésésListavezérlésképernykközött. 3 Multifunkcionális gombok Amultifunkcionálismenüreváltáshozérintsemegakapcsolót. Amenüvelkapcsolatosrészletekhez lásd:multifunkcionális menü (34. oldal). 30 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya 4 Multifunkcionális menü Azezenaterületenlévgombokkalszámosmveletelvégezhet.Amenüvelkapcsolatosrészletekhez lásd:multifunkcionális menü (34. oldal). 5 Alfunkciós gomb Az"Alfunkciókmenü"megjelenítéséhezérintse(7.ebbenatáblázatban). 6 Sávinformációk Megjelenítiazaktuálissávvalkapcsolatosinformációkat. ZeneiCDéslemezesmédiaeseténalistaváltógomb(8.ebbenatáblázatban)megérintésévelválthat azaktuálistrackinformációkésazaktuálismappalistamegjelenítéseközött. ZeneiCDeseténazonbankizárólaga,"NoInformation"szövegjelenikmeg. 7 Alfunkciók menü Azezenaterületenlévgombokkalszámosmveletelvégezhet.Agombokrólbvebbinformációaz Alfunkciók menü (35. oldal)fejezetbentalálható. 8 Listaváltó gomb Érintsemeg,haváltaniszeretneasávlistaésaCD-TEXT(CD)/ID3címkeinformációk(lemezesmédia) kijelzéseközött. Video képerny (csak lemezes média esetén) Fájlkeresési terület (csak lemezes média esetén) Érintsemegkövetkez/elzfájlkereséséhez. Akijelztartalmánakbalravagyjobbragörgetésegyorsvisszavagyelretekeréstváltki.Asebességa területmindenmegérintésekorazalábbisorrendbenváltozik;normál,kétszeres,háromszoros.agyors visszavagyelretekerésleállításáhozérintsemegaképernyközepét. 10 Menükijelzési terület (csak lemezes média esetén) Megérintvealemezmenüjelenikmeg. Továbbirészletekértlásd:Film vezérlése (41. oldal). 11 Gombkijelzési terület (csak lemezes média esetén) Megérintvemegjelenikalegutoljárahasználtvezérlképerny. 31 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya USB-eszköz, SD-kártya és ipod MEGJEGYZÉS AzSD-kártyacsakDNX7280BTésDNX5280BTeseténhasználható. AzalábbiképernyképUSB-eszközhöztartozik. ipodéssd-kártyaeseténamegjelenéseltérlehet. 1 2 Egyszer vezérlés képerny Lista vezérlés képerny Információ kijelzése Azalábbiinformációkmegjelenítése. Aktuális fájlnév: kijelzésaterületmindenmegérintésekorváltafájlszáma/mappaszámaésafájl A neveközött. A 3,, stb.: zaktuálislejátszásimódképerny Azegyesikonokjelentéseakövetkez;3(lejátszás,keresés),8(szünet), (keresés elrefelémanuálisan),1(keresésvisszafelémanuálisan). 2 Albumkép/vezérlésváltó terület Képakkorjelenikmeg,haazaktuálisfájlhozelérhet.Hanemállképrendelkezésre,a"NoPhoto"felirat látható. Érintsemeg,haváltaniszeretneazEgyszervezérlésésListavezérlésképernykközött. 3 Multifunkcionális gombok Amultifunkcionálismenüreváltáshozérintsemegakapcsolót.Amenüvelkapcsolatosrészletekhez lásd:multifunkcionális menü (34. oldal). 4 Multifunkcionális menü Azezenaterületenlévgombokkalszámosmveletelvégezhet.Agombokrólbvebbinformációa Multifunkcionális menü (34. oldal)fejezetbentalálható. 5 Alfunkciós gomb Az"Alfunkciókmenü"megjelenítéséhezérintse(7. ebbenatáblázatban). 6 Tartalmi lista Alistaésatartalmakmegjelenítése.Alistatartalmaalejátszásiállapottólésaforrástólfüggen különbözik. 7 Alfunkciók menü Azezenaterületenlévgombokkalszámosmveletelvégezhet.

8 Agombokrólbvebbinformációaz Alfunkciók menü (35. oldal)fejezetbentalálható. 8 Listaváltó gomb Érintsemeg,haváltaniszeretneafájllistaésazaktuálisfájlinformációkközött. 32 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Kép/video képerny Fájlkeresési terület (csak kép- vagy videofájl esetén) Érintsemegakövetkez/elzfájlkereséséhez. AdiavetítésUSBmódbansoránazegyesterületekmegérintéseakövetkez/elzzeneifájltkeresi. Akijelztartalmánakbalravagyjobbragörgetésegyorsvisszavagyelretekeréstváltki. Agyors vissza-vagyelretekerésleállításáhozérintsemegaképernyközepét.ezafunkciónemérhetel,ha azaktuálismappábannincszeneifájl. 10 Gombkijelzési terület (csak kép- vagy videofájl esetén) Megérintvemegjelenikalegutoljárahasználtvezérlképerny. 33 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SDkártya Multifunkcionális menü Zenei CD Lemezes média ipod USB-eszköz és SD-kártya Azezenaterületenlévgombokkalazalábbimveletekvégezhetkel. [ ] (csak lemezes média, ipod, USB-eszköz vagy SD-kártya esetén) Sáv/fájlkeresése. AkeresésrészleteirlbvebbinformációtaKeresés (36. oldal)fejezettartalmaz. [4] [ ] Azelz/következsáv/fájlkeresése. [38] Lejátszásésmegszakítás. [7] (zenei CD és lemezes média) Alejátszásleállítása. [0] (csak ipod, USB-eszköz vagy SD-kártya esetén) Azeszközlecsatlakoztatásáhozérintsemeg1másodpercre.Továbbirészletekértlásd:Lejátszás adathordozóról (13. oldal). [ ] (csak ipod esetén) Belépésakézimódba.Akészülékrlvalómködtetéslevantiltva.Amódbólvalókilépéshezérintse megújraagombot. [ ][ ] (csak lemezes média és USB-eszköz esetén) Keresésazelz/következmappában. [ ] (képfájlok csak USB-eszköz esetén) [ Aképeklejátszásasoránváltaképképernyre. SETUP] MegérintveaBEÁLLÍTÁSmenüképernyjelenikmeg.Lásd:Beállítás (66. oldal). [ AUDIO] MegérintveazAudiovezérlésképernyjelenikmeg.Lásd:Audio vezérlése (78. oldal). [ EXT SW] Megérintveakülseszközáramellátásaállíthatóbe.Továbbirészletekértlásd:Küls eszköz vezérlése (77. oldal). 34 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USBeszköz, SD-kártya Alfunkciók menü Zenei CD ipod Lemezes média USB-eszköz és SD-kártya Azezenaterületenlévgombokkalazalábbimveletekvégezhetkel. [ ] Azaktuálissáv/mappaismétlése.Azismétlésimódagombmindenmegérintésekorazalábbisorrendet követvevált; CD, ipod:"sávismétlése","ismétléskikapcsolva" Lemezes média, USB-eszköz, SD-kártya:, fájlismétlése","mappaismétlése","ismétlés " kikapcsolva" [ ] (csak USB-eszköz, SD-kártya vagy ipod esetén) Sávkereséseazalbumképlistából. AkeresésrészleteirlbvebbinformációtaAlbumkép keresése (39. oldal)fejezettartalmaz. [ ] (Csak videofájl lejátszása alatt) Elrejtmindengombot. [1] [ ] (Csak zenei CD és lemezes média esetén) Gyorselrevagyvisszatekerés. [ ][ ] (csak USB-eszköz, SD-kártya vagy ipod esetén) LejátsszaazelzvagykövetkezalbumotaKedvencek listája (40. oldal). #:##:## vagy ##:## Alejátszásiidbeállítása. ZeneiCDlejátszásasoránakijelzmegérintésévelállíthatjabeamaradékidkijelzését.Akijelzésa gombmindenmegérintésekorváltakövetkezkközött:"p##:##"(sávlejátszásiideje)és"r##:##"(lemez maradékideje). [ ] Véletlenszerenlejátszikmindensávotazaktuálismappából/lemezrl,illetveacsatlakoztatottiPod aktuálislejátszásilistájából. Avéletlenszerlejátszásimódagombmindenmegérintésekorazalábbisorrendetkövetvevált; CD:"sávokvéletlenlejátszása","véletlenlejátszáskikapcsolása" Lemezes média, USB-eszköz, SD-kártya:"fájlokvéletlenlejátszása","véletlenlejátszáskikapcsolása" ipod:"sávokvéletlenlejátszása","albumvéletlenlejátszása","véletlenlejátszáskikapcsolása" Középs állapotsáv (csak USB-eszköz, SD-kártya vagy ipod esetén) Azaktuálishelymegersítése. USB-eszköz,SDkártyavagyiPodlejátszásaeseténalejátszásipozícióváltásáhozakörtbalravagy jobbrahúzhatja. 35 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SDkártya Keresés Azalábbimveletekkelkereshetzenét, illetvevideo-vagyképfájlokat. MEGJEGYZÉS Hatávirányítóthasznál,asáv/mappa/fájlszáma, alejátszásiidstb.megadásávalakívántsávhoz/ fájlhozugorhat.arészleteketlásd:közvetlen keresési mód (87. oldal). Egyéb keresés Haszkíteniakarjaalistát,egyébkeresési módokatishasználhat.

9 Ezafunkciónemérhetel,hazeneiCDaz aktuálisforrás. 1 2 Érintsemega[ ]gombota vezérlésképernyn. Megjelenik a keresés típusa képerny. Lista keresése Afájlszerkezetnekmegfelelenkereshet sávokat,mappákatésfájlokat. Érintsemegakívántkeresésimódot. USBeszközésSD-kártya 1 Érintsemegazábrázoltterületet. ipod MegjelenikaListavezérlésképerny. 2 Érintsemegakívántsávot/fájlt. Megjelenik a kívánt módon rendezett lista. Az egyes mveletekhez tekintse meg az alábbi fejezeteket. [CategoryList]:Kereshetfájltakategória kiválasztásával(37. oldal). Elindul a lejátszás. MEGJEGYZÉS Lemezesmédiaeseténa[ ]megérintésével válthatafájllistaésamappalistaközött. Lemezesmédiaeseténnemjeleníthetimegalista tartalmátvéletlenszerlejátszásésleállításalatt. [LinkSearch]:Kereshetazaktuálissávnak megfeleleladóhoz/albumhoz/mfajhoz/ zeneszerzhöztartozófájlt(37. oldal). [FolderList]:Kereshetfájlta fájlszerkezetnekmegfelelen(38. oldal). [ThumbnailViewer]:Kereshetképfájlt(38. oldal). MEGJEGYZÉS Lemezesmédiaeseténa[ ]megérintésével jeleníthetimegamappalistát. 36 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Kategória keresése (csak USB-eszköz, SDkártya vagy ipod esetén) Hivatkozás keresése (csak USB-eszköz, SD-kártya vagy ipod esetén) 1 Érintsemegakívántkategóriáta képernybaloldalirészén. 1 Érintsemegakívántelemeta képernybaloldalirészén.eladót, albumot,mfajtvagyzeneszerzt választhatki. 2 3 Alistaakiválasztottkategória alapjánrendezdik. Érintsemegakívántelemet. Elindul a lejátszás. Megjelenik a kiválasztásnak megfelel lista. MEGJEGYZÉS Alistaakiválasztottmódonrendezdik. Artist:Azalbumlistaeladószerintrendezdik. A Album: zaktuálisalbumösszesszáma listázódikki. Genre: egjelenikazeladólistamfajszerint M rendezve. Composer: egjelenikazaktuálisfájl M zeneszerzjénekalbumlistája. MEGJEGYZÉS Akeresésszkítéséhezaképernyközepén megjelenbetlistábólkiválaszthategybett. Alistaképernynelvégezhetmveletekrlaz Általános mveletek (18. oldal)fejezettartalmaz bvebbinformációt. 2 Érintsemegakívántelemetalistán. Addigismételjeeztalépést,míga keresettfájltmegnemtalálja. MEGJEGYZÉS Akeresésszkítéséhezaképernyközepén megjelenbetlistábólkiválaszthategybett. Alistaképernynelvégezhetmveletekrlaz Általános mveletek (18. oldal)fejezettartalmaz bvebbinformációt. 37 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Mappa keresés (csak lemezes média, USB-eszköz vagy SD-kártya esetén) Kép keresése (csak USB-eszköz vagy SD-kártya esetén) 1 Érintsemegakívántmappát. 1 Érintsemegakívántképet. A mappa tartalma megjelenik a képerny jobb oldalán. 2 Érintsemegakívántelemeta listában. Elindul a lejátszás. A kiválasztott kép teljes képernys módban jelenik meg. A kép képernyn elvégezhet mveletekhez lásd a 9-10 lépést az USB-eszköz, SD-kártya és ipod (32. oldal) fejezetben. MEGJEGYZÉS Alistaképernynelvégezhetmveletekrlaz Általános mveletek (18. oldal)fejezettartalmaz bvebbinformációt. 38 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Albumkép keresése (csak USBeszköz, SD-kártya vagy ipod esetén) Zeneifájltkereshetazalbumkép kiválasztásávalis Érintsemega[ ]gombot. Megjelenik az alfunkciók menü. Érintsemega[ ]gombot. Akiválasztottalbumképenérintse mega[3]gombot. Elindul az album els számának a lejátszása. Emellett ezen a képernyn hozhat létre saját lejátszási listát is. További részletekért lásd: Kedvencek listája (40. oldal). MEGJEGYZÉS Miutánazalbumösszesszámalejátszásrakerült, alejátszásugyanezenalbumelsszámával folytatódik. Azalbumképpelnemrendelkezalbumoknem jelennekmeg. Megjelenik a Kedvencek képerny. 3 Azalsósorbanérintsemegakeresett albumképet. MEGJEGYZÉS Aképernyfunkciókfelsrészénláthatógombaz aktuálisállapottólfüggeneltérlehet. A [Load Albums] gomb akkor jelenik meg, ha: Mégnemtöltöttegyalbumképetsem.Abetöltés elindításáhozérintsemegagombot. A [Load More Albums] gomb akkor jelenik meg, ha: Azalbumképekegyrészenincsbetöltve.Az összesképbetöltésénekazelindításáhozérintse megagombot.lehetséges,hogyagomb megérintésekorazaktuálisanlejátszottszámleáll ésmásiklejátszásaindulel. Ha a gomb nem jelenik meg: Mindenalbumképbevantöltve. 39 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya Kedvencek listája Azalbumképkiválasztásával10kedvenc albumábóllejátszásilistáthozhatlétre. 2 Érintsemegakedvenceklistábana keresettalbumot. 1 Ehhezérintsemegéshúzzaátazalsó sorbólaképetafelssorba.

10 Powered by TCPDF ( Elindul a kiválasztott album lejátszása és megjelenik a vezérlés képerny. A kiválasztott album bekerül a kedvencek listába. MEGJEGYZÉS Ahozzáadottalbumajobbszélshelyrekerül. Egyalbumotnemlehetkétszerhozzáadnia listához. Alistalegfeljebb10albumottartalmazhat. MEGJEGYZÉS Akedvenceklistájábanalejátszásakiválasztott albummalkezddikésjobbfeléhalad. Hatörölniszeretneegyalbumotalistából,húzza átazalsósorba. Akedvenceklistájánbelülalejátszásisorrend módosításáhozhúzzaátazalbumokatalistában. Bizonyosesetekbenakedvenceklistájamódle vantiltva. Egyébalbumlejátszásaegymásiklistáról (mappalista,kategórialistastb.) Egyébalbumlejátszásaazalbumképlista képernynazalsósormegérintésével. Akedvenceklistájaakészülékki-ésbekapcsolása, illetvelevételeésfelhelyezéseutánismegmarad. Haakészülékfájlkonfigurációjanemváltozik meg,akkoralejátszottfájl,alejátszásiid,a kedvenceklistatartalmaéslejátszásisorrendje stb.ismegmarad. 40 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USBeszköz, SD-kártya Film vezérlése Beállíthatjaalemezesmédiáróltörtén filmlejátszást. USB/SD/iPod/DivX beállítások USB/SD/iPod/DivXhasználataeseténis végezhetbeállításokat. MEGJEGYZÉS Azebbenafejezetbenszereplösszesmvelet elindíthatóafmenüképernyrl. Részletekért lásd:mveletek a Fmenü képernyn (17. oldal). 1 Érintsemegazábrázoltterületeta vezérlésképernyn. 1 2 Megjelenik a Film vezérlése képerny. Érintsemega[ ]gombotavezérlés képernyn. Megjelenik a multifunkcionális menü. Érintsemega[SETUP]gombot. Megjelenik a BEÁLLÍTÁS képerny. Érintsemega[Source]gombot. 3 2 Akívántmveletazalábbimódon hajthatóvégre. Megjelenik a Forrás BEÁLLÍTÁS menü képerny. A felirat nyelvének módosítása Érintsemega[Subtitle]gombot. A hangsáv nyelvének módosítása Érintsemegaz[Audio]gombot. Kilépés a menübl Érintsemegaz[Exit]gombot. 4 Érintsemegaz[USB],[SD],[iPod] vagy[divx]gombotalistában. Megjelenik az adott beállítás képerny. USB/SD beállítás (42. oldal) ipod beállítása (42. oldal) DivX beállítása (43. oldal) 41 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya USB/SD beállítás MEGJEGYZÉS AzalábbiképernyképUSB-eszközhöztartozik. AzonbanazUSBésSDbeállításiképernyazonos. ipod beállítása 1 Állítsonbemindenelemetaz alábbiakszerint. 1 Állítsonbemindenelemetaz alábbiakszerint. Picture Display Time AJPEGképfájlképernyntörtén megjelenítésénekahossza.válasszakia[short] (rövid),[middle](közepes)vagy[long](hosszú) (alapértelmezett)lehetséget. On Screen USB/On Screen SD Annakabeállítása,hogyazUSB-eszköz/SDkártyainformációihogyanjelenjenekmega képernyn. Auto (alapértelmezett): F rissítéseseténazinformációk5másodpercre megjelennek. A OFF: zinformációknemjelennekmeg. AudioBook Speed Ahangoskönyvlejátszásisebességének beállítása.válasszakia[slow](lassú),[middle] (normál)(alapértelmezett)vagy[fast](gyors) lehetséget. Wide Screen* Aszélesvásznúképernybeállítása.Válasszaaz [ON]vagy[OFF](alapértelmezett)értéket. On Screen ipod Annakabeállítása,hogyaziPodinformációi hogyanjelenjenekmegaképernyn. Auto (alapértelmezett): F rissítéseseténazinformációk5másodpercre megjelennek. OFF: zinformációknemjelennekmeg. A * Podcsatlakoztatásaeseténezabeállítás i nemérhetel. 42 Visszatérés a kezdoldalra CD, Lemez, ipod, USB-eszköz, SD-kártya DivX beállítása 1 Állítsonbemindenelemetaz alábbiakszerint. DivX(R) Registration Code Aregisztrációskódellenrzése.Erreakódra DRM-mel(digitálisjogkezeléssel)rendelkez lemezekkészítésekorvanszükség. DivX(R) Deactivation Márkorábbanregisztráltegység regisztrációjánaktörlése. Agombmegérintése utánegymegersítüzenetjelenikmeg. Amveletvégrehajtásáhozkövesseaz üzenetbenfoglaltakat. MEGJEGYZÉS A[DivX(R)RegistrationCode]gombnemérhet el,hadvd-tjátszikle. DRMvédelemmelrendelkezDivXVOD letöltéseeseténaregisztrációskódaképernyn megjelenik.nembiztos,hogyakészülékkelle lehetjátszaniafájlt. Amegtekintésikorlátozással rendelkezdivxvodfájllejátszásakormegjelenik ahátralévmegtekintésekszáma.amikora hátralévmegtekintésekszámaeléria0-t, megjelenikegyfigyelmeztetüzenet,ésafájl nemjátszhatóle. 43 Visszatérés a kezdoldalra Rádióval, Tévével Rádióval és tévével kapcsolatos mveletek Rádió - alapmveletek AlegtöbbfunkcióelvégezhetaForrásvezérléseképernyrl. MEGJEGYZÉS AmveletelttállítsaátatávirányítóvezérlésemódkapcsolótAUDmódba.

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítások

Használati utasítások VOM-1200DV VOM-1200DX 12"Motor onitor és DVD Használati utasítások Video Stream Technologies Világítás Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például

Részletesebben

DDX SERIES DDX5026 DDX5056 KEZELÉSI UTASÍTÁS

DDX SERIES DDX5026 DDX5056 KEZELÉSI UTASÍTÁS GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX SERIES DNX5260BT MONITOR DVD-LEJÁTSZÓVAL DDX SERIES DDX5026 DDX5056 KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Használat előtt 4 Megjegyzések 5 Hogyan olvassuk a kézikönyvet

Részletesebben

DNN9150DAB KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. 15DNN_IM387_Ref_E_hu_00 (E) INTERNETES NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNN9150DAB KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. 15DNN_IM387_Ref_E_hu_00 (E) INTERNETES NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNN9150DAB INTERNETES NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. http://manual.kenwood.com/edition/im387/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD KVT-729DVD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5534245

Az Ön kézikönyve KENWOOD KVT-729DVD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5534245 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS PET810 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3425011

Az Ön kézikönyve PHILIPS PET810 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3425011 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ

JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ JVJ ZC-992 FEJTÁMLA MONITOR / DVD LEJÁTSZÓ Használati utasítás Kompatibilis: MP5/MP4/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el gondosan az alábbi használati utasításokat.

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DDX7029 KEZELÉSI UTASÍTÁS

DDX7029 KEZELÉSI UTASÍTÁS MONITOR DVD LEJÁTSZÓVAL DDX709 KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Hogyan olvassuk a kézikönyvet 4 Biztonsági előírások 6 Megjegyzések 7 Alapvető működés DVD/VCD lejátszása 6 A lejátszási

Részletesebben

Hordozható CD-, DVD-lejátszó

Hordozható CD-, DVD-lejátszó 4-126-490-11(1) + Hordozható CD-, DVD-lejátszó Kezelési útmutató z A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVD625/021 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989639

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVD625/021 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989639 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PHILIPS DVD625/021. Megtalálja a választ minden kérdésre az PHILIPS DVD625/021 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813

HORDOZHATÓ LCD-KÉPERNYŐS DVD-LEJÁTSZÓ Modell: MES-202 Rend. sz.: 372813 A CSOMAG TARTALMA A csomagban a következő tételeknek kell lenniük: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT

DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT DNX7280BT DNX5280BT DNX4280BT DNX5580BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a használati utasítást, az alábbi gombra kattintva ellenőrizze, van-e frissebb változata, és mely

Részletesebben

KÉTKÉPERNYŐS DVD LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉTKÉPERNYŐS DVD LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉTKÉPERNYŐS DVD LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalom Biztonsági figyelmeztetések. A csomag tartalma.... Főbb jellemzők Főbb vezérlési egységek.. Rendszercsatlakoztatás. Távirányító. Alapvető működés...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS Mit szeretne tenni? Köszönjük, hogy KENWOOD GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZERT vásárolt! Ez az útmutató a rendszer számos hasznos

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY NWZ-E436F http://hu.yourpdfguides.com/dref/1106014

Az Ön kézikönyve SONY NWZ-E436F http://hu.yourpdfguides.com/dref/1106014 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás Lejátszható formátumok: MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/WMA/JPEG Tartalomjegyzék A. Figyelmeztetések...2 B. Használat előtt...2 Kiegészítők...2 C. A

Részletesebben

XP809AD Digital Photo Frame User Manual V1.0. Figyelmeztetések

XP809AD Digital Photo Frame User Manual V1.0. Figyelmeztetések Figyelmeztetések Óvja a készüléket a leejtéstől vagy erős ütéstől. Ne használja a készüléket poros, párás, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki a készüléket közvetlen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

QUAD PROCESSZOR FIGYELMEZTETÉS! AVC703/713/704/714 1. oldal, összesen: 19. Használati útmutató. Modell szám: AVC713 AVC714 AVC703 AVC704

QUAD PROCESSZOR FIGYELMEZTETÉS! AVC703/713/704/714 1. oldal, összesen: 19. Használati útmutató. Modell szám: AVC713 AVC714 AVC703 AVC704 AVC703/713/704/714 1. oldal, összesen: 19 QUAD PROCESSZOR Használati útmutató Modell szám: AVC713 AVC714 AVC703 AVC704 FIGYELMEZTETÉS! Ez egy intelligens készülék. Először csatlakoztassa a video kábelt

Részletesebben

DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER. Rövid útmutató

DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER. Rövid útmutató DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER Rövid útmutató A rendszert frissítheti egy a frissítésfájlt tartalmazó USB-eszköz csatlakoztatásával. A rendszer frissítéséért látogasson el a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5332 http://hu.yourpdfguides.com/dref/988962

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5332 http://hu.yourpdfguides.com/dref/988962 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

X-430 MP5 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

X-430 MP5 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ X-430 MP5 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 Funkciók 4.3 TFT kijelző, 480*272 pixel felbontás Támogatott audio formátumok: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG Bővíthető micro SD kártyával 128MB - 4GB-ig. Támogatott

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J Biztonsági elôírások Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen. A készülék használata

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY HDR-TG7VE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2366163

Az Ön kézikönyve SONY HDR-TG7VE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2366163 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY HDR-TG7VE. Megtalálja a választ minden kérdésre az SONY HDR-TG7VE a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MP4 lejátszó használati utasítás

MP4 lejátszó használati utasítás MP4 lejátszó használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék könnyebb kezelése érdekében olvassa át a használati utasítást. Jellemzők 3.0,400 240 felbontású, 262K színű TFT kijelző

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2 TFT-LCD motoros DVD és monitor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor LÁMPA Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például hitelkártyát vagy mágneskártyát a monitor közelébe. Vezeték nélküli. Vezeték nélküli

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DNX9210BT. Mit szeretne tenni?

DNX9210BT. Mit szeretne tenni? DNX9210BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mit szeretne tenni? Köszönjük, hogy KENWOOD GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZERT vásárolt! Ez az útmutató a rendszer számos hasznos funkcióját ismerteti. Kattintson

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-NF720 BDV-NF620 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF620 BDV-NF720 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-NF720 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

TVR 40 Rövid áttekintés

TVR 40 Rövid áttekintés GE Security TVR 40 Rövid áttekintés Tartalom A csomag tartalma 1 Telepítési környezet 1 A TVR 40 beállítása első alkalommal 1 Eszközök csatlakoztatása 1 Külső adat és riasztási ki/bemeneti kábel csatlakoztatása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVP3142 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989660

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVP3142 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989660 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457

Az Ön kézikönyve SHARP XL-UR5H http://hu.yourpdfguides.com/dref/1283457 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK DVD-P

TARTALOMJEGYZÉK DVD-P TARTALOMJEGYZÉK DVD-P 7600... 3 A hordozható DVD-lejátszó különleges szolgáltatásai... 3 A készülék és tartozékai... 3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK... 4 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 5 A DVD-lejátszó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések Biztonsági óvintézkedések FIGYELMEZTETÉS Ne módosítsa a rendszert az itt előírt céloktól eltérő használatra. Az itt leírt beépítési folyamatoktól se térjen el. Az Eclipse nem vállal felelősséget a szándékolatlan

Részletesebben

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató DVD VIDEO LEJÁTSZÓ Használati útmutató 2 Fontos tudnivalók Ismerje meg a következô biztonsági szimbólumokat! FIGYELEM! Elektromos áramütés veszélye! Nem szabad kinyitni! Figyelmeztetés: Az elektromos áramütés

Részletesebben

vezérlő és multimédia rendszer

vezérlő és multimédia rendszer SENSUS vezérlő és multimédia rendszer VEGYE át AZ IRÁNyítáST! Új Volvójának fontos eleme a korszerű multimédia rendszer, amely korántsem csak a szórakoztatást szolgálja számos tájékoztató és a vezetést

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 3.3 EE IGO OST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3315484

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 3.3 EE IGO OST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3315484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LUCCA 3.3 EE IGO OST. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hp photosmart 720 digitális fényképezôgép kezelési útmutató

hp photosmart 720 digitális fényképezôgép kezelési útmutató hp photosmart 720 digitális fényképezôgép x kezelési útmutató Védjegy és szerzôi jogvédelem információ Minden jog fenntartva 2002., Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A dokumentum részleteinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDRH85 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732656

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDRH85 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732656 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5532D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2758862

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFP5532D http://hu.yourpdfguides.com/dref/2758862 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

hp photosmart 850 digitális fényképezôgép kezelési útmutató

hp photosmart 850 digitális fényképezôgép kezelési útmutató hp photosmart 850 digitális fényképezôgép kezelési útmutató Védjegy és szerzôi jogvédelem információ Minden jog fenntartva 2002., Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A dokumentum részleteinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató HD-95CX Használati utasítás Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 JELLEMZŐK... 3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK...

Részletesebben

Köszönjük, hogy egy ZENEC termék vásárlása mellett döntött!

Köszönjük, hogy egy ZENEC termék vásárlása mellett döntött! Köszönjük, hogy egy ZENEC termék vásárlása mellett döntött! A ZE-MR1020-DVD megvásárlásával egy technikailag kiváló terméket választott, melynek kiváló minőségű anyaga és alkotóelemei hosszúélettartamot

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8108 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775725

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 8108 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5775725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szellőzés Conrad Szaküzlet Karbantartás Conrad Vevőszolgálat LENCO DVP-941 DVD/MPEG4/CD/MP3-lejátszó + DVB-T-tuner Elemek selejtezése DVP-941

Szellőzés Conrad Szaküzlet Karbantartás Conrad Vevőszolgálat LENCO DVP-941 DVD/MPEG4/CD/MP3-lejátszó + DVB-T-tuner Elemek selejtezése DVP-941 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LENCO DVP-941 DVD/MPEG4/CD/MP3-lejátszó + DVB-T-tuner DVP-941 Kérjük,

Részletesebben

2-684-432-21 (1) D-VE7000S. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. DVD Walkman. Portable DVD/CD Player. 2006 Sony Corporation

2-684-432-21 (1) D-VE7000S. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. DVD Walkman. Portable DVD/CD Player. 2006 Sony Corporation 2-684-432-2 () D-VE7000S Használati útmutató HU Instrukcja obsługi PL DVD Walkman Portable DVD/CD Player 2006 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS A tűz és az áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR5570H http://hu.yourpdfguides.com/dref/989621

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR5570H http://hu.yourpdfguides.com/dref/989621 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PHILIPS DVDR5570H. Megtalálja a választ minden kérdésre az PHILIPS DVDR5570H a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Használati útmutató Magyar

Használati útmutató Magyar Használati útmutató Magyar Magyar Ismerkedés az Xsight távvezérlővel..................... 3 Az XSight kicsomagolása és beállítása........................................................ 3 Az XSight gombjai

Részletesebben

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató

ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató ConCorde Roadcam HD30 Használati útmutató www.concorde.hu 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD30 menetrögzítő készüléket választotta. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati

Részletesebben

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat. Tartalom Óvintézkedések Ez az útmutató információkat tartalmaz a fontos biztonsági óvintézkedésekről és a készülék helyes kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes információt,

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés

1. fejezet: Bevezetés 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A csomag tartalma Ha átvette a TVGo A03 csomagot, ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok. TVGo A03 CD lemez driverrel Távirányító Gyors útmutató Video- és audióbemeneti

Részletesebben

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás WFM25VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kábel teszter Táska Használati utasítás RS485 kábel Audio kábel. o Fénykép: Pillanatfelvétel és mentés JPG fájlként o Videó kimenet mód: 1.

Kábel teszter Táska Használati utasítás RS485 kábel Audio kábel. o Fénykép: Pillanatfelvétel és mentés JPG fájlként o Videó kimenet mód: 1. LEÍRÁS Az új CCTV teszter kifejezetten a helyszíni telepítés és karbantartás támogatására készült. IP és analóg kamerákhoz, hálózati eszközök beállításához ideális. Tesztelhető vele többek között videó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://hu.yourpdfguides.com/dref/3316059

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://hu.yourpdfguides.com/dref/3316059 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR. Megtalálja a választ minden kérdésre az BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE

Részletesebben

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE)

DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700. Gyors üzembe helyezési útmutató. Hungarian/00 (KEE) DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 Gyors üzembe helyezési útmutató Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék A gyors üzembe helyezési útmutatóról... 2 Használatba vétel előtt... 3 Első lépés... 4 Alapvető működés...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FE-310 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4294044

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FE-310 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4294044 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7606T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4007198

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7606T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4007198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS DV5131 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861286

Az Ön kézikönyve GENIUS DV5131 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861286 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOSHIBA XV-550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3872928

Az Ön kézikönyve TOSHIBA XV-550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3872928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VDP-808N VEZETÉK NÉLKÜLI DVR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM Tartozékok. 3 Használati feltételek 3 Általános jellemzık 3 Kezelıgombok és jelölések 3 Megfigyelıi üzemmód 4 Lejátszás üzemmód. 6 Bypass mód..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NAVIGON SUNGOO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4290986

Az Ön kézikönyve NAVIGON SUNGOO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4290986 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7486T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4012079

Az Ön kézikönyve PHILIPS 42PFL7486T http://hu.yourpdfguides.com/dref/4012079 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DVD házimozi rendszer

DVD házimozi rendszer 2-590-881-11(1) DVD házimozi rendszer Kezelési útmutató DAV-DZ100 2005 Sony Corporation Hangsugárzó és televízió csatlakoztatás A jobb oldali képen egy példa látható az A ~ F egységek és a televízió elrendezésére.

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! HTD3510 HTD3540 HTD3570

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! HTD3510 HTD3540 HTD3570 Mindig az Ön rendelkezésére áll! Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel! HTD3510 HTD3540 HTD3570

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás Bozsák Tamás WCM21VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 47PFL8404H http://hu.yourpdfguides.com/dref/2764851

Az Ön kézikönyve PHILIPS 47PFL8404H http://hu.yourpdfguides.com/dref/2764851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben