Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról"

Átírás

1 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA, az ESZA és a KA az alábbi három célkitûzés eléréséhez nyújt támogatást: a) a Konvergencia célkitûzés a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók felzárkóztatását célozza a növekedés és foglalkoztatás feltételeinek javításával (a fizikai és a humán tõkébe való beruházás minõségének javításán, a beruházások és a tudásalapú társadalom fejlesztésén, a környezetvédelem és a közigazgatás hatékonyságának tökéletesítésén keresztül). b) a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitûzés a különbözõ (nem a legkevésbé fejlett) régiók versenyképességének megerõsítését és vonzóvá tételét, valamint a várható gazdasági és szociális változásokhoz alkalmazkodó foglalkoztatás (beruházások, vállalkozások, a környezet védelme és javítása) tartalmazza. c) az európai területi együttmûködés célkitûzés a határmenti együttmûködések megerõsítésére irányul közös helyi kezdeményezéseken keresztül; transznacionális szinten olyan tevékenységek segítségével, melyek hozzájárulnak a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó integrált területi fejlesztésekhez. A fenti célok mellett a tervezet rendelkezik a támogatások alapelveirõl, az egyes célkitûzésekhez tartozó pénzügyi forrásokról, a programozásról, végrehajtásról, ellenõrzésrõl. A tervezet számos új elemet is tartalmaz, így többek között a minimum támogatási arány (20%), az elszámolható költségek meghatározása, továbbá az ún. nagy projekt kategória is megjelenik a tervezetben (az ERFA és a Kohéziós Alap által finanszírozott programok, amelyek teljes költségvetése környezetvédelem esetén a 25 millió eurót, más esetekben az 50 millió eurót meghaladja).

2 2. sz. melléklet A Kohéziós Alapra vonatkozó rendelet-tervezet Az ERFÁ-ról, az ESZÁ-ról és a Kohéziós Alapról szóló közösségi rendeletek meghatározzák a Strukturális és Kohéziós Alap intézkedési kereteit. A Kohéziós Alapból finanszírozott transz-európai hálózat megvalósítását célzó projekteknek meg kell felelniük a Parlament és a Tanács által meghatározott vezérelveknek (1692/96/EK parlamenti és tanácsi határozat). A Közösségnek a Kohéziós Alap segítségével hozzá kell járulnia az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 174. cikkében meghatározott környezetvédelmi politika célkitûzés gyakorlati megvalósításához. A Kohéziós Alapból biztosított segítségnyújtás során a kibõvült Európai Unió prioritásait kell figyelembe venni, különösen a göteborgi tanácsi ülésen meghatározott, a fenntartható fejlõdés szempontjait érvényesítõ környezetvédelmi elõírásokat. A tervezet az alábbi területeket jelöli meg támogatható területekként: 4. cikk: A segítségnyújtás alkalmazhatósági köre: 1) Transz-európai közlekedési hálózatok. 2) A környezetvédelmi politika és akcióterv szabályozása során lefektetett célok elérése. 3) Azon területek fejlesztése, amelyek a fenntartható fejlõdést szolgálják és környezetkímélõ hatásuk egyértelmûen kimutatható, mint pl. az energia-hatékonyság, megújuló energiaforrások, a transz-európai közlekedési hálózatokon túli közlekedés, a vasúti, folyami és tengeri közlekedés, közúti és légi közlekedés szabályozásának, a tiszta városi közlekedés és a tömegközlekedés területe.

3 3. sz. melléklet Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó rendelet-tervezet Az ERFA as szabályozására vonatkozó közösségi rendelet-tervezet alapvetõen a Lisszaboni Megállapodásban is deklarált Konvergencia, Regionális versenyképesség és foglalkoztatás, illetve Európai területi együttmûködés célkitûzéseknek megfelelõen építi fel az ERFA támogatási és célrendszerét. 4. cikk: Konvergencia célkitûzés: 1) Kutatás és technikai fejlesztés, innováció és a vállalkozások támogatása, kis- és középvállalkozások együttmûködése egyetemekkel illetve kutatóközpontokkal; 2) Az információs társadalom fejlesztése, különösen: a helyi információs társadalom fejlesztése, a közszolgáltatások minõségének javítása, on-line lakossági szolgáltatások kialakulásának elõsegítése; 3) Környezetvédelem, különösen beruházások az alábbi területeken: hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, levegõtisztaság-védelem, integrált megelõzés és ellenõrzés, környezetkárosodást megelõzõ technológiák támogatása; 4) Katasztrófavédelem: a természeti és technológiai katasztrófák megelõzésére vonatkozó tervek készítése, illetve fejlesztése; 5) Turizmus: a környezetei- és kulturális értékek fejlesztése, a fenntartható turizmus illetve magas hozzáadott-érték tartalmú szolgáltatások elõsegítése; 6) Közlekedési beruházások: transz-európai, illetve integrált városi stratégiák a tiszta városi közlekedésért és a káros hatások csökkentéséért, a szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetõségének javításáért; 7) Energia: transz-európai hálózatok kialakítása, amelyek elõsegítik a biztonságos energia-ellátást, környezetvédelmi szempontok, hatékonyság figyelembe vétele, megújuló energiaforrások fejlesztése; 8) Oktatási beruházások a vidéki életminõség javítása, a vidéki élet vonzóbbá tétele érdekében;

4 9) Egészségügyi beruházások a szolgáltatások fejlesztése, a vidéki életminõség javítása érdekében; 10) Közvetlen támogatás a KKV-nak a munkahelyteremtés- és megõrzés érdekében. 5. cikk: Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitûzés: A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitûzés keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) a regionális fenntartható fejlõdés stratégiákra tekintettel az alábbi prioritásokra kell koncentrálnia: 1) innováció és tudásgazdaság: olyan regionális innovációs stratégiák kidolgozásán és megvalósításán keresztül, melyek hatékony regionális innovációs rendszert eredményeznek. Kiemelt területek: a) a megerõsített regionális kutatás és technológiai fejlesztés (K+TF) és az innovációs kapacitás közvetlenül kapcsolódik a regionális gazdasági fejlesztési célkitûzéshez azzal, hogy támogatja az ipart és a speciális technológiai szakértelmû központokat, és fejleszti a technológiai elõrejelzést és a politikák nemzetközi értékelését az innováció elõsegítése érdekében, támogatja a vállalatok közötti együttmûködést és közös K+TF és innovációs politikát, b) az innováció serkentése a kis- és közép vállalkozások (SMEs) körében, fejlesztve az egyetemek és vállalkozások közötti együttmûködési hálózatot, támogatva az üzleti hálózatot és egyszerûsíteni az SME-k hozzáférését a fejlõdõ üzletet támogató szolgáltatáshoz, támogatva a tisztább és innovatívabb technológiákat, c) a vállalkozás elõsegítése, egyszerûsítve az új ötletek gazdasági kiaknázását, és új vállalkozások létrehozását egyetemek és már létezõ vállalkozások részvételével, d) új anyagi eszközök biztosítása. 2) környezet és kockázat megelõzés, különösen: a) a beruházások serkentése a szennyezet területek rehabilitációban, a biodiverzitáshoz és a Natura 2000-hez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a fenntartható gazdasági fejlõdés és a mezõgazdasági területek megosztottsága érdekében, b) energiafelhasználás hatékonyságának és a megújuló energiák termelésének serkentése, c) jó városi tömegközlekedés, d) fejlesztési tervek és intézkedések meghozatala a természeti és technológiai kockázatok megelõzésére és kezelésére. 3) hozzáférés az általános gazdasági érdekhez kapcsolódó szállítási és telekommunikációs szolgáltatásokhoz: a) a másodfokú hálózat megerõsítése, fejlesztve a Transzeurópai Hálózatok szállítási hálózatával, a regionális vasúti csomópontokkal, repterekkel, kikötõkkel való kapcsolatot, illetve biztosítva a sugaras kapcsolatot a fõbb vasútvonalakkal és elõsegíteni a regionális és helyi belsõ vízi közlekedést,

5 b) az információs és kommunikációs technológiához-internet, eszközök, szolgáltatások és alkalmazások fejlõdése- való hozzáférés elõsegítése a kis és középvállalkozások számára. 6. cikk: európai területi együttmûködés célkitûzés: 1) a határmenti gazdasági és szociális együttmûködés fejlesztése közös stratégiák készítésével a fenntartható területi fejlõdés érdekében: a) vállalkozásfejlesztés, különösen a KKV-k, turizmus, kultúra és határmenti kereskedelem fejlesztése, b) a környezetvédelem és a közös környezeti gazdálkodás elõsegítése, c) az elszigeteltség fokozatos felszámolása a közlekedés, információ hozzáférhetõsége, valamint szállítmányozási hálózatok és szolgáltatások kialakítása révén, d) egyes területeken - mint pl. az egészségügyi, kultúra, oktatás - az együttmûködés és az infrastrukturális adottságok közös, hatékony kihasználása. Mindezeken túl az ERFA célja, hogy hozzájáruljon a határmenti munkaerõpiac, helyi foglakoztatás-politikai kezdeményezések, képzése, emberi erõforrás-gazdálkodás integrált fejlõdéséhez. 2) nemzetközi együttmûködések beleértve a kétoldalú megállapodásokat is kialakításának pénzügyi) ösztönzése a tengerparti régiók között az alábbi prioritások mentén: a) vízgazdálkodás, különösen: folyómedrek, közvetlen tengerparti területek védelme, tengeri erõforrásokkal való gazdálkodás, vizenyõs területek védelme. b) a hozzáférhetõség érdekében beruházások az alábbi területeken: transz-európai közlekedési hálózatok határmenti szakaszai, a nemzeti és nemzetközi hálózatokhoz való hozzáférés helyi és regionális vetületének fejlesztése, a nemzeti és regionális rendszerek együttmûködési képességének fejlesztése. c) katasztrófavédelem: tengeri biztonság növelése, árvizek, áradások, belvízi szennyezések elleni védekezés, erózió, földrengések és lavinák megelõzése. d) tudományos és technológiai hálózatok kialakítása a kiegyensúlyozott nemzetközi fejlõdést szolgáló területeken, különösen: egyetemek közötti együttmûködés, nemzetközi konzorciumok létrehozása a K+TF erõforrások kiaknázása érdekében, testvér-intézményi kapcsolatok kialakítása tudás- és tapasztalatcsere céljából. 3) a regionális politika hatékonyságának megerõsítése a helyi és regionális önkormányzatok közötti tapasztalatcsere és együttmûködés elõmozdítása útján, különösen: együttmûködési hálózatok kialakítását elõsegítõ programok elfogadásával a közösségi jog és az egyes akciók vonatkozásában, ilyenek lehetnek: tanulmány-készítés, adatgyûjtés, elemzések készítése. 4. sz. melléklet

6 A Határmenti együttmûködések európai egységérõl szóló rendelet-tervezet A határmenti együttmûködéseknél felmerülõ akadályok leküzdésére a rendelet-tervezet egy jogi személyiséggel bíró új közösségi szintû intézmény felállításáról rendelkezik, melynek tagjai tagállamok, regionális illetve helyi hatóságok lennének. A tervezet emellett az új intézmény hatáskörérõl, költségvetésérõl, szervezetérõl tartalmaz részletszabályokat. Az Európai Szociális Alapra vonatkozó rendelet-tervezet 1) A konvergencia, a regionális versenyképesség és a foglalkoztatás célkitûzések keretében az ESZA az alábbi prioritásokat támogatja: a) a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése; b) a munkakeresõ és inaktív emberek foglalkoztatásának, továbbá a nõk és a migráns munkavállalók munkaerõpiacon való szerepvállalásának erõsítése; c) a hátrányos helyzetû és diszkriminációtól szenvedõ emberek társadalmi befogadásának elõsegítése. 2.) A konvergencia célkitûzés keretében az ESZA támogatja az alábbi tevékenységeket: a) kiterjeszteni és fejleszteni a humán tõkére vonatkozó beruházásokat; b) a közigazgatás és közszolgáltatás teljesítményének és hatékonyságának intézményi megerõsítése nemzeti, regionális és helyi szinten.

7 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben