Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell"

Átírás

1 Karácsony Imréné Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell szeptember

2 Vázlat vagy tartalomjegyzék Társasági adó Pénzügyi szervezetek különadója Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója Illeték szabályok Vagyonadó és helyi adók Áfa

3 Társasági adó Kedvezményes adókulcs július 1-jétől a társasági adó 500 millió forint adóalapig 10 százalék, az 500 millió forintot meghaladó adóalapra 19 százalék. Mivel az adókulcsváltozásra évközben került sor, a adóévi adókötelezettség megállapításakor a pozitív adóalapot az adóév első és a második félévi időszakra eső naptári napok alapján arányosan meg kell osztani: az első félévre jutó adóalap első 50 millió forintjára választható a kedvezményes adókulcs, azonban csak akkor, ha az adózó teljesíti a kedvezményes adókulcs alkalmazásához kapcsolódó feltételeket; a második félévre jutó adóalapra 250 millió forintig feltételek nélkül alkalmazható a 10 százalékos adókulcs. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók a törvény hatályba lépésének napjától (2010. augusztus 16-ától) kezdődő teljes üzleti évekre alkalmazhatják a 10 százalékos adókulcsot. Ha az adóév ezt megelőzően kezdődött, akkor arra az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. Lényeges, hogy az adómérték-változás nem érinti az adóelőleg-fizetést, azt változatlanul a korábbi bevallásnak megfelelően kell teljesíteni. A külföldi szervezet jövedelme után továbbra is 30, az ingatlannal rendelkező társaságok adóalapja után 19 százalék az adó mértéke.

4 Társasági adó Sportcélú támogatások kedvezménye Az Európai Unió jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba a látvány-csapatsport támogatása után igénybe vehető adókedvezmény. A nem állami többségi tulajdonú adózó a látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportág) támogatása esetén döntése szerint a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három év adójából adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény legfeljebb az adókedvezményekkel csökkentett számított adó 70 százaléka erejéig vehető igénybe.

5 Pénzügyi szervezetek különadója Azoknak a pénzügyi szervezeteknek kell különadót fizetniük 2010-ben, akik július 1-jén lezárt üzleti évi éves beszámolóval rendelkeznek. A különadó tekintetében pénzügyi szervezetnek minősül a hitelintézet, a biztosító és az egyéb pénzügyi szervezet, ideértve a fióktelep formában működő pénzügyi szervezeteket is. A július 1-jén beszámolóval még nem rendelkező, valamint július 1- jét követően alakult pénzügyi szervezetek nem alanyai a különadónak. Adó megállapítása, bevallása, megfizetése A különadót szeptember 30-áig kell megállapítani és bevallani, és azt két egyenlő részletben, szeptember 30-áig és december 10-éig kell megfizetni. A január 1-je előtt jogutód nélkül megszűnő adóalanynak a bevallott különadónak a megfizetett résszel csökkentett összegét a végelszámolást, felszámolást lezáró adóbevallásával egyidejűleg kell megfizetnie. Ugyanígy kell eljárnia az átalakuló adóalanynak, amennyiben a jogutód nem alanya a különadónak. Ha bármely egyéb okból kikerül az adóalany pénzügyi szervezet a törvény hatálya alól, akkor a bevallott különadónak a meg nem fizetett részét a törvény hatálya alól való kikerülés napját követő 30. napig kell megfizetni. A megállapított és bevallott különadót a évi adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni.

6 Pénzügyi szervezetek különadója Szervezet Adóalap Adómérték Hitelintézet a üzleti évi számviteli beszámolóban (a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyoknál a rendelkezésre álló legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján) kimutatott módosított mérlegfőösszeg Biztosító a évi beszámoló adatai alapján megállapított korrigált díj (a megszolgált díj viszontbiztosítás nélkül) Pénzügyi vállalkozás a évi beszámoló szerinti, kamateredmény valamint a díj- és jutalékeredmény Befektetési vállalkozás, tőzsde, árutőzsdei szolgáltató, kockázati tőkealap-kezelő a évi beszámoló szerinti korrigált nettó árbevétel Befektetési alapkezelő az alapkezelő által kezelt alapok december 31-i nettó eszközértékének, valamint az általa kezelt pénztári, illetőleg egyéb portfolió vagyon december 31-ei értékének együttes összege. az 50 milliárd forintot meg nem haladó adóalap után 0,15 százalék, ezt meghaladóan 0,5 százalék 6,2 százalék 6,5 százalék 5,6 százalék 0,028 százalék

7 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozók 10 százalékos adómértéke A Tao tv. változásával összhangban változik a személyi jövedelemadóban is a vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozás. Ingatlan bérbeadás egyéni vállalkozói státusz nélkül Az új rendelkezések hatálybalépésétől, azaz augusztus 16-tól az ingatlan bérbeadással és az ún. egyéb szálláshely szolgáltatással (pl. falusi turizmussal, fizető vendéglátással) foglalkozó magánszemélynek e tevékenysége folytatásához nem kell egyéni vállalkozóvá válnia, és ha adókötelezettségét az önálló tevékenységre irányadó szabályok szerint teljesíti, értékcsökkenési leírást is elszámolhat. A jövőben a magánszemély mentesül az adószám kiváltásának kötelezettsége alól is, ha nem él az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével.

8 Személyi jövedelemadó Külföldi pénznemben megszerzett bevétel átszámítási szabálya Egyszerűsödik a külföldi pénznemben keletkezett bevételek forintra való átszámítási szabálya. Ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, a bevétel forintra történő átszámításához a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmazni. A külföldi pénznemben megfizetett adó esetében a magánszemély döntése alapján a teljesítés időpontjában vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az átszámítással kapcsolatos szabályokat január 1-jétől lehet alkalmazni. Új adómentességek Több elemmel bővült az adómentes juttatások köre. Így adómentes az árvíz sújtotta térségben lakó, kárt szenvedett munkavállaló részére lakóház, lakás újjáépítése céljából a munkáltató által adott segély; az ingyenesen vagy kedvezményesen adott sporteseményre szóló belépőjegy, ha azt sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet juttatja e tevékenységi körében (kivéve, ha azt más személy megrendelésére teljesíti), valamint bármely kifizető juttatja, ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben.

9 A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója 98 százalékos mértékű különadót kell fizetni az állami alkalmazottak jogviszonyának megszűnésekor kifizetett összegnek a 2 millió forintot meghaladó része után. Bár a különadóra vonatkozó rendelkezések október 1-jén lép hatályba, de azokat a január 1-jétől megszerzett, a törvény hatálya alá tartozó jövedelmekre kell alkalmazni. Az adóalap részét képezi a végkielégítés, a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére fizetendő átlagkereset, a jogviszony megszűnésének évét megelőző időszakra járó szabadságmegváltás és az un. titoktartási pénz is. Az adóalap független attól, hogy a magánszemély a bevételt pénzben vagy nem pénzben szerzi meg és hogy a kifizetés egy vagy több adóévben történik. A különadó alapját jogviszonyonként külön-külön kell meghatározni. Így mindegyik jogviszony esetében csak a 2 millió forinton felüli összeg válik a különadó alapjává. A különadót a kifizetéskor a kifizetőnek kell megállapítania, levonnia, bevallania és megfizetnie. A kifizetésről a magánszemély számára igazolást kell kiállítani. Amennyiben a különadót a kifizető bármely okból nem vonta vagy nem tudta levonni, annak megfizetésére a magánszemély köteles a kifizetést követő hónap 12 napjáig. A különadó hatálya alá tartozó összeg után a juttatónak 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Tekintettel arra, hogy a különadót már a év elején kifizetett jövedelmekre is alkalmazni kell, a törvény átmeneti rendelkezése tartalmazza az utólagos elszámolás szabályait is. Amennyiben a év folyamán a kifizető már fizetett ki különadó alá tartozó jövedelmet, akkor a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadó-előleget, járulékokat, valamint a kifizető által fizetendő járulékot helyesbítenie kell és ki kell adnia a helyesbített adó- és járulék-igazolást. A magánszemélynek a különadó még megfizetendő összegét október hó 31-éig kell megfizetnie.

10 Illeték szabályok Egyenes ági rokonok közötti illetékmentesség Nem kell illetéket fizetni az egyenes ági rokonok (szülők, gyermekek, nagyszülők, unokák, egyéb felmenők és leszármazók) közötti öröklés, illetve ajándékozás esetén. Ez az illetékmentesség minden olyan ügyben alkalmazandó, amelyet július 1-éig az állami adóhatóság jogerős határozattal még nem bírált el. Termőföld átadás illetékmentessége A termőföldről szóló törvény szerinti mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatás keretében közeli hozzátartozók között megkötött szerződés alapján történő valamennyi ingyenes és visszterhes vagyonszerzés (termőföld, tanya, mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, ingó ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog átengedése, megszerzése) illetékmentessé válik. A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betét illetékmentes megszerzése kapcsolt vállalkozások között Az azonos cégcsoporton belüli cégek, azaz a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások között illetékmentes a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének átruházása. A rendelkezéseket a július 1-jéig az állami adóhatóság által jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Sporttal kapcsolatos illetékmentesség Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a sporttelep tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése, ha azt 15 évig nem idegenítik el és ezen idő alatt sport célra használják. Feltételes vagyonátruházási illetékmentesség illeti meg a sporttelep létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet megszerzését, amennyiben a vagyonszerző 4 éven belül azon sporttelepet hoz létre. Ezek a módosítások az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. napon lépnek hatályba.

11 Vagyonadó Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adókról szóló törvény hatályát veszíti augusztus 16-ától, s ezzel egyszerre három adónem szűnik meg: a nagy teljesítményű személygépkocsik adója, a vízi járművek adója és a légi járművek adója. Ha az adózó az általa évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, akkor a bevallott és a megfizetett adó különbözetét visszaigényelheti az állami adóhatóságtól.

12 Helyi adók június 29-étől a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ismét visszakerültek a helyi önkormányzatokhoz. A évi LVII. törvény alapján ettől az időponttól az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget ismét az önkormányzati adóhatóságokhoz kell teljesíteni. Az állami adóhatóság a hozzá teljesített befizetéseket június 28-i terhelési dátummal még elfogadja, az ezután beérkező helyi iparűzési adóval kapcsolatos befizetéseket feldolgozás nélkül visszautalja az adózóknak. Így fontos, hogy a szeptember 15-én teljesítendő iparűzési adóelőleget ismét a helyi adóhatóságoknak kell megfizetni. A helyi iparűzési adónemben fennálló túlfizetéseket az állami adóhatóság az adózónak június 29-étől számított 15 napon belül kiutalja, de ezen kiutalási határidőbe nem számít bele a törvény hatálybalépésének időpontjáig benyújtott bevallások, önellenőrzések kijavításához szükséges időtartam. A túlfizetés összege az állami adóhatóságnál más adónemben fennálló tartozásra hivatalból nem számolható el. Változatlan az a szabály, hogy a helyi iparűzési adóelőleget a társasági adóhoz hasonlóan önadózással kell bevallani az éves bevallásban, és új elem, miszerint a helyi iparűzési adó feltöltéséről is a társasági adóhoz hasonlóan bevallást kell benyújtani. A módosítás következtében a korábban meghatározott adó megállapításához való jog két éves elévülési ideje hatályát vesztette, az általános elévülési idő lépett életbe. Megszűnik 2011-től a vállalkozók kommunális adója és az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó.

13 Általános forgalmi adó Nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség a közcélú adományok után, ugyanis azok kikerültek az ellenérték fejében teljesített termékértékesítés és az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás köréből. Az új szabályozás a közcélú adományozásra tekintettel nem korlátozza utólag a kapcsolódó beszerzéseken felmerült adólevonási jogot.

14 Köszönjük a figyelmüket TMC FIRST TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, CSALÁN ÚT 27. TEL FAX WEB

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk, HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk, Reméljük, hogy jelen hírlevelünk megküldésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy elegendő betekintést kapjanak a 2010. év második felében eddig végbement jelentős mértékű adótörvény

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

wts hírlevél # 9.2013

wts hírlevél # 9.2013 2013. november wts hírlevél # 9.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban 2014-es tervezett adóváltozások (T/12792) A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben