"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában"

Átírás

1 "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március idusán emlékeznünk eleinkre, akik mindenünket kockára téve, életüket áldozva küzdöttek népünk felemelkedéséért, szabadságáért, egy igazabb, jobb jöv ért. Régi hagyományunk nekünk, diósjen ieknek is, hogy közösen ünneplünk ennek a kiemelked eseménynek az évfordulóján, március 15-én. Ebben az esztend ben éppen olyan kellemetlen, hideg volt az id, mint annak idején 1848-ban. Mégis, éppen úgy, mint 162 évvel ezel tt Pesten, most sem tartotta vissza a zord id járás az embereket. Talán soha nem gy ltünk öszsze ennyien erre az ünnepre emlékezve, mint az idén! Tóth János polgármester úr megemlékezésében párhuzamot vont hazánk akkori és mostani helyzete között. Bizony tagadhatatlanul sok a hasonlóság a reformkori és a mostani Magyarország viszonyaiban. Talán éppen ez az oka, hogy sokan érezték úgy, kötelességük megállni a mindennapok rohanásában, és néhány pillanatig tisztelegni történelmünk nagyjai el tt. Természetesen nem csak azokra a történelmi személyiségekre kell gondolnunk ilyenkor, akik nevét meg rizte az emlékezet. Legalább olyan nagyok voltak azok a névtelen tízezrek, akik fegyvert fogtak, életüket tették kockára a szent ügyért. Legalább olyan nagyok voltak azok az asszonyok, akik férjeiket, fiaikat küldték a harcme- re abban a tudatban, hogy talán utoljára ölelik ket a búcsúzás pillanataiban. Legalább olyan nagyok voltak azok a nemesi családok, akik kastélyaikat kórházakká alakították át, hogy legyen hol ápolni a sérült katonákat. Legalább olyan nagyok voltak azok, akik vagyonukat adták, lehúzták ujjukról a jegygy t, beolvasztatták templomaik tornyát, hogy legyen fegyverük és ellátmányuk a magyar honvédeknek. És legalább olyan nagyok voltak azok a névtelen honvédek, akik túlélték 1849 nyarát, de lelkileg és fizikailag megnyomorodtak a csatákban, akiknek bujdosniuk kellett, emigrációba kényszerültek, akiket idegen hadseregbe soroztak be, akiket bebörtönöztek vagy kivégezték ket. Alig-alig létezett olyan család abban az id ben, akiket ne ért volna valamilyen veszteség a honvéd harcok során. Nem csak az egyes családok, a nemzet egésze is hatalmas vérveszteséget volt kénytelen elviselni. A nemzethalál érzésével élték mindennapjaikat honfitársaink. De még ebben az elkeseredett, reménytelennek t helyzetben sem adták fel a küzdelmet: Kossuth külföldr l próbált támogatást szerezni egy újabb szabadságharchoz; itthon titkos összeesküvéseket sz ttek; honvédeink közül sokan a török hadseregbe álltak, hogy az akkor katonai ellenfelet er sítve katonailag gyengítsék a Habsburg császári udvart. Az itthon él k passzív ellenállásba kezdtek, ami majdnem lehetetlenné tette a császár számára Magyarország kormányzását. Bár a szabadságharc elbukott 1849-ben, annak politikai eredményei felbecsülhetetlenek maradtak népünk történetében után olyan rohamos fejl dés indult meg hazánkban, amilyet most is boldogan megélnénk s ami nem történt volna meg a forradalom és a szabadságharc nélkül. Idei, a jeles napokra emlékez ünnepségünkön a K szirt Néptáncegyüttes múltat idéz táncai indí- tották a programot. Az általános iskolások el adásában megelevenedtek a korabeli események. Pátyodi Szandra dala után a helyi szervezetek, pártok helyezték el koszorúikat az emlékparkban. Rendezni sem lehetett volna szebben: a Szózat hangjai alatt egy gyors, s Ünnepség az iskolában Iskolánkban március 12-én, pénteken a 4. órában emlékeztünk meg az es forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség kezdetén közösen elénekeltük a Himnuszt. Az ünnepl be öltözött szerepl k (az 5. és 6. osztály tanulói) Fodor Illésné, Bánné Soós Ágnes tanár- k, valamint jómagam segítségével elevenítették fel a 162 évvel ezel tti eseményeket. Részleteket olvastak fel Pet fi Sándor naplójából, elszavalták a Nemzeti dalt és a 12 pontot, eljátszották a Landerernyomda elfoglalását, a cenzúra hózápor tette tiszteletét az ünnepségen. Bízom benne, a múlt iránti tisztelet a jöv ben is hasonlóan sok diósjen it hív majd közös emlékezésekre! Pátyodi Csilla eltörlését, Táncsics kiszabadítását. A prózát zenei betétekkel tarkítva az 1848-ban történtekhez hasonlóan felcsendült a "Hazám, hazám" cím dal. A fellép diákok a zeneszó alatt kokárdát t ztek mellükre. A közönség soraiban ül tanulók és pedagógusaik csendben, meghatottan hallgatták és nézték végig a sort. Dicséret illeti a tanulókat, akik kell komolysággal, átéléssel emlékeztek meg hazánk nemzeti ünnepér l. Kukelné Virsinger Lívia

2 Önkormányzati hírek Beszámoló a március 17-ei testületi ülésr l Polgármester úr tájékoztatója a testületi ülést megel id szak eseményeir l: Február 05-én Gödöll n voltam a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén, ahol a tájékoztatást kaptunk, a Kerepes-ökörteleki Hulladéklerakó beruházás állásáról és az ott felmerült gondokról. 10-én Az iskola f téskorszer sítése ügyében a helyszínt megtekintve tárgyaltam pályázatírókkal, akik a munkák elvégzéséhez árajánlatot készítenek. 13-án iskola-farsangon vettem részt. 14-én, horgászgy lésen vettem részt. 15-én a Rétság Kistérség ülésén vettem részt, ahol a következ témákról volt szó: évi költségvetés megtárgyalása, évi költségvetés módosítása, évi turisztikai rendezvények programja, beszámoló a 2009-ben végzett ellen rzésekr l, társulási megállapodás módosítása, SZMSZ módosítása szakfeladat szám módosítások miatt, tájékoztató a munkaszervezet munkájáról, SNI-s gyermekek ellátása, egyebek. 16-án Rétság város rend rkapitányság tájékoztatóján vettem részt, ahol a közbiztonság helyzeté- l esett szó. 18-án fogadtam Balázs Mihály Kossuth-díjas építészt, egyetemi docenst és diákjait, akik ingyen vállalták fejlesztési elképzeléseink megtervezését. 19-én, Gödöll n MÖSZgy lésen vettem rész, ahol az önkormányzatok kilátástalan helyzetér l esett szó. 20-án, szombaton az Uránia moziban a Nemzeti Zarándoklat sbemutatóján vettem részt és szólaltam fel. 22-én Nógrád és Berkenye polgármestereivel egyeztettünk a Váci Gyula által a három település ellen indított per ügyében. 23-án Fogadtam az Ipoly-Euro Régió tagságát a Békástó panzióban. Március 02-án Balassagyarmaton, a Nyugat-Nógrád Vízm Társulat bizottsági ülésén vettem részt, ahol a vízdíjak csökkentésének lehet ségeit vizsgáltuk. Ennek keretén belül szóba jött a társulat DMRV-hez történ csatolásának lehet sége is. 3-án a Közkincs Kerekasztal meghívására Rétságon egy összejövetelen vettem részt, ahol hagyomány rz csoportok csokorba szedése, és hagyományaink felelevenítése került középpontba. 5-én nevel testületi ülésre kaptam meghívót, ahol a berceli általános iskola pedagógusai mutatták be az iskolaotthonos nevelés el nyeit. A képvisel testületi ülésen megvitatott témákról röviden: Az el képvisel testületi ülésen elfogadott évi költségvetés módosítását Tóth János polgármester úr terjesztette be a képvisel k elé. A módosításokat, melyre a pénzügyi bizottság tett javaslatokat, a képvisel k csak részben fogadták el. A törvény el írja az önkormányzatok számára a közbeszerzési terv elkészítését. A Polgármesteri Hivatal által elkészített tervet a képvisel testület elfogadta. Nonprofit Kiemelked en Közhasznú Korlátolt Felel sség társaság létrehozásáról döntött az elmúlt évben a testület. A társaság alapító okiratának anyagát terjesztette el Dr. Nagy Anna a pénzügyi bizottság elnöke. Mivel az eredeti szándék Nógrád és Berkenye társaságba bevonását is tervezte, ezért a képvisel testület megbízta a polgármestert az egyeztetések lebonyolítására. Repiczki Zsuzsanna jegyz, mint a Helyi Választási Iroda vezet je, tájékoztatott a közelg országgy lési képvisel választások el készít munkáiról. A kialakított szavazóköröket és a szavazatszámláló bizottság tagjait a testület határozatával fogadta el. A f napirendi pontok után egyéni kérelmek megvitatása, illetve elbírálása következett: Méreg Péter, beépítési kötelezettség módosítása. Szentgyörgyi István Általános és Szakiskola Lengyelországba utazó diákok támogatására irányuló kérelme. Házy Tamás földterület-vásárlási kérelme. Az önkormányzat 1992-ben alapított, mára csak papíron m köd Hippokratész alapítvány újjáélesztése, új feladatok és célok meghatározása. KÖZÖD, és a Kihívás Napja programok megbeszélése. Uniós pályázati információk az ápolási díjban részesül k segítésére. Repiczki Zsuzsanna jegyz tájékoztatója a Polgármesteri Hivatal ködésér l. Aki szeretné részletesebben megismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegyz könyvet elolvashatja a polgármesteri hivatalban. A testületi ülésekre minden érdekl - t várunk. Avar és kerti hulladék égetése A tavasz beköszöntével a kiskertekben megkezd dnek a munkák. Ezen munkák közül az egyik az avar és kerti hulladékok eltüzelése, amely nagy odafigyelést igényel. Mivel elég egy kis szél, és máris megtörténhet a baj. Az avart és a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetés szerdai és szombati napokon a reggeli és az esti leve- réteg h mérséklet változása miatt 9-t l 17 óráig megengedett. Ne felejtsük el: Égetni csak megfelel en kialakított t zrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztet módon, nagykorú cselekv képes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehet legkisebb zavarása mellett szabad. A füstképz dés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot el zetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. Az egészséges, kórokozóktól és kártev kt l mentes kerti hulladékot els sorban hasznosítani szükséges. Örvendetes, hogy Diósjen n, a környezettudatos lakosok már komposztálással hasznosítják az avart és a kerti hulladékot. A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiség avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható id pontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat. Az égetés végén meg kell gy - dni arról, hogy a t z elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történ lefedésér l. A t z rzésér l és veszély esetén annak eloltásáról a t z gyújtója köteles gondoskodni. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a t z terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. "A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el sok-sok évvel ezel tt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követ generációk érdekeit is. Tegyük ezt mink is, itt és most. Végezetül álljon itt a nem szeretem citátum, mi az ami tilos és ennek megfelel en bírságolást von maga után: Ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése. Tilos az égetés szociális intézmények (rendel, gyermek-, ifjúsági-, kultúr és sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok ködési ideje alatt. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélyezett id szakon (szerda, szombat 9-17 óra) kívül, valamint párás, ködös, es s id ben illet leg er s szél esetén. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredet hulladék nem égethet. Ezekben az esetben a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet értelmében leveg védelmi bírság szabható ki, amelynek mértékeit a kormányrendelet az alábbiak szerint rögzíti. Az egyes pontokban meghatározott bírság megfizetésére köteles, aki Az ingatlan tulajdonosa, kezel je, illet leg használója, a közterületek tisztaságáért, porzás mentesítéséért felel s nem teljesíti rendszeres karbantartási és tisztántartási kötelezettségé Bármely anyagot e jogszabály el írásait megszegve, illet leg engedély nélkül a nyílt téren vagy háztartási tüzel berendezésben éget gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében Hulladékot, jogszabályi vagy hatósági el írásoktól eltér en, vonalas létesítmény mentén növényzetet [11. (3) bek.], lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot [11. (4) bek.] éget gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében Ft Ft Ft Ft Ft Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésér l szóló módosított 9/2006. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet értelmében: Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és forintig terjed pénzbírsággal sújtható Diósjen Község Képvisel testületének 6/2008 (IX. 24.) számú rendelettel módosított 9/2006. (XI. 27.) számú rendelete részletes szabályokat tartalmaz az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésé- l. A rendelet Diósjen község honlapján teljes egészében olvasható, letölthet.

3 "Diós-települések" találkozója Diósjen Önkormányzata óta megrendezi minden évben a falunapot Jen nap környékén. Ez a rendezvény biztosít alkalmat arra, hogy egy kicsit ünnepeljük saját magunkat és velünk együtt ünnepeljenek az ide látogató rokonok, ismer sök valamint minden érdek-. Azonban Diósjen egy vándortalálkozón is részt vesz óta, mégpedig a Diós-települések találkozóján. A találkozó els helyszíne Gyenesdiás volt, majd 2008-ban Diósd, 2009-ben pedig Diósgy r látta vendégül a diós településeket. A polgármesterek minden évben megegyeznek a következ évi rendezvény helyszínér l. A es esztend ben Diósjen nek jutott az a megtiszteltetés, hogy a "Dióstelepülések találkozója" helyszínéül szolgálhat. Ezen rendezvényt a Jen -nappal egybekötve rendezi önkormányzatunk ez év július án. A megtiszteltetés nagyobb, mint az el települések esetében volt, mert idén el ször nemzetközi szintre emelkedik a rendezvény. Ez nagy feladat elé állítja Önkormányzatunkat, mivel valószín leg a média nagy érdekl dést fog tanúsítani. Nekünk sem mindegy milyen benyomást keltünk a médiában, az ide érkez belföldi és külföldi vendégeinkben, valamint a rendezvény után érdekl kben. A belföldi résztvev k: Gyenesdiás, Diósviszló, Dióskál, Diósd, Diósgy r és Diósjen. Külföldi vendégeink a Kárpátmedencéb l érkeznek. Diószeg Erdélyb l, Diósförgepatony és Csáb települések Felvidékr l, Novo Orahovo Dél-vidékr l, testvértelepülésünk Macsola Kárpátaljáról. Reményeink szerint egy színes, sok programot biztosító, nagy érdekl déssel járó rendezvénynek adhatunk helyszínt. Ahhoz azonban, hogy valóban sikeres legyen településünk, kell a lakosság segítsége is. Mégpedig olyan formában, hogy rendezzük portáinkat, ingatlanjaink el tti területeinket, és aki tud, virágosít. Természetesen az Önkormányzat megtesz mindent, hogy közterületeink méltó és rendezett állapotba kerüljenek. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy ezen törekvéseinkben támogatni szíveskedjenek. Tóth János polgármester A házi segítségnyújtásról Tájékoztató a házi segítségnyújtás és a jelz rendszeres házi segítségnyújtás jelenlegi helyzeté- l. Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a házi segítségnyújtás és a jelz rendszeres házi segítségnyújtás szolgálatát igénybe vev lakosokat, hogy az Alvinczy Péter Szeretetszolgálat én a Rétság Kistérségitársulással kötött szerz dés ellenére levonult a területr l, és az ellátást megszüntette a Ptk (1) bek-re hivatkozva. A Szeretetszolgálat levélben kiértesítette a gondozókat és az ellátottakat is a jelenlegi helyzetr l. Elmondásuk szerint, a bekövetkezett esemény, a Magyar Államkincstár normatív támogatásokra vonatkozó felfüggeszt döntése miatt történt. Így a szolgáltatás finanszírozása határozatlan ideig bizonytalanná vált. Ezért az ellátás a Szeretetszolgálat részér l határozatlan id re megsz nik. A jelz rendszeres házi segítségnyújtásban ellátást kapott kliensek- l a készülékeket nem szedték vissza, mivel az a HB Rendszerház Kft. tulajdona, a vonuló szolgálat átmenetileg megsz nt. Az ellátottak, ha megnyomják a készüléket a jelzés befut a diszpécser központba és a mentális problémákat tudják a központból kezelni, rendkívüli esetben riasztják az illetékes ment szolgálatot, t zoltóságot, rend rséget, orvosi ügyeletet. Ez az átmeneti állapot várhatóan április közepéig tarthat. Az ellátottak közül sokan abban a tudatban vannak, hogy a szolgáltatás biztosított a részükre. A Társulási Tanács i ülésén úgy döntött, hogy létrehozza a Rétság Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot, az új intézményünk m ködési engedélyezési eljárása folyamatban van. Joger s ködési engedély el reláthatólag április hónapban kerül a birtokunkba, és mindkett szociális feladat ellátását (jelz rendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás) újra tudjuk indítani a kistérség 20 településén. A Szolgáltató Központ indításáról és egyéb más ide vonatkozó fejleményr l azonnal tájékoztatjuk az érintetteket. Tóth János polgármester Országgy lési képvisel k évi választása Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke kit zte az országgy lési képvisel k évi választását. Az els forduló napja: április 11. vasárnap A második forduló napja: április 25. vasárnap A szavazás 6.00 órától óráig tart. Szavazókörök címe: Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskola 2643 Diósjen, Kossuth L. út 21. Szavazás A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján lakóhelyét l távol lév választópolgár belföldön igazolással adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben is kérhet úgy, hogy a kérelem április 6-ig, megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába személyesen vagy meghatalmazott útján április 9-én óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyz l. Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. A kérelem benyújtásához letölthet nyomtatvány áll rendelkezésre www-.valasztas.hu honlapon, illetve elérhet bármely választási irodában. Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követ en szeretne igazolást kérni, az el leg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni. Ha az igazolás kiadását követ en meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezet jét l, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia! Az igazolással a szavazás napját megel en az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát. Az igazolást feltétlenül vigye magával, mert csak annak átadásával engedi szavazni a szavazatszámláló bizottság. (Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor el ször jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem lebélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy a másik fordulóban is szavazhasson.) FIGYELEM! Ha igazolást kap (akár az els, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az els forduló abban a választókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna nem volt eredményes. Külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és f konzulátusain adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 19-én óráig lehetett kérni a lakóhely szerint illetékes jegyz l. Az els és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintéz l szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesít ben megjelölt szavazóhelyiséget. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet. Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban m köd választási irodához lehet fordulni. A szavazás módja Szavazni csak személyesen, a következ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy érvényes lakcímigazolvány (lakcímkártya) és érvényes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy érvényes útlevél vagy január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély (kártya formátumú) Ha lakóhelyét l eltér településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az "Igazolás a lakóhely- l eltér helyen történ szavazáshoz" megnevezés nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a "Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra" elnevezés nyomtatványt. A szavazatszámláló bizottság el ször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (bár az Értesít bemutatása nem feltétele a szavazásnak, mégis javasoljuk, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának meggyorsítása érdekében azt vigye magával). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illet leg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehet figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság el tt az urnába kell dobnia. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása el tt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Szavazás mozgóurnával Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhet! Mozgóurnát a szavazás napja el tt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Kampányid szak A választási kampány a választás kit zését l a szavazást megel nap 0 óráig tart. Kampánycsend A szavazást megel nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos.

4 Már kicsi gyerekként nagy öröm volt Lukács Józsefnek, ha apja mellett ülhetett a traktoron. Ezért is tanult géplakatosnak Vácon. De mégsem maradt a városban. Hazament, hogy szülei pár hektáros kis gazdaságában besegíthessen. A gépszerelés mellett hamar beletanult az elletésbe is: apja egyszer fizetség fejében vemhes üsz t kapott, az meg üsz bocit ellett. Így kezd dött náluk magyar tarka tartása. Az állomány szép lassan gyarapodott, miként a föld is. Nagyszüleim önállóan nem gazdálkodtak meséli a fiatalember. Egyik nagyapám a helyi téeszben magtáros volt, a másik gépszerel, nagymamám fej, apu traktoros, anyu bérelszámoló. Jelenlegi gazdaságunk már 114 hektár, igaz, ebb l csak 40 hektár a miénk, a többi bérlemény. Szarvasmarhatörzsállományunk nyolcvanra gyarapodott, ehhez jönnek a növendékek. Ráadásul apu 2002-ben magyar tarkáról vörös és fekete angus fajtára váltott, ami igazi húshasznú marha: szívós, hidegt, és a vev k is nagyon kedvelik. Viszont nekem örök rejtély, hogy van, aki csak a vörösre, más a feketére esküszik, holott semmi különbség közöttük. Az értékesítésben segítséget kapunk a kaposvári székhely Magyar Húsmarhatenyészt k Egyesületét l, melynek mi is tagjai vagyunk. Kamion viszi el az uniós országokba az elválasztott bikaborjakat meg a kiöregedett teheneket. Két éve, mint fiatal gazdának, már ön nevén van a vállalkozás, mert az édesapja gazdanyugdíjas lett. A cím feltétele egy átvett vagy beindított gazdaság volt. Hogy új vagy megörökölt, lényegtelen. A szakmai el írás pedig az arany- és ezüstkalászos tanfolyam elvégzése. Vörös vagy fekete? Egy család életében fontos, hogy az egykor nulláról induló szép gazdaságukat fiuk vigye tovább. A Fiatal Gazda pályázat 33 éves nyertese Diósjen n mégsem a készbe ült bele. Apu meg csak úgy lehetett gazdanyugdíjas, ha átadja nekem a gazdaságát. Örömmel tette, egész Nógrád megyében az egyedüli, de tán az országban sincsenek többen harmincnál. Nagyon jól jött a címmel járó 10 millió forintos támogatás, amit fejlesztésre fordíthattam. Vettem még földet és állatokat. Viszont be kell fejeznem apu félbemaradt beruházását, mert uniós el írás, hogy 2013-ig megépítsem a szervestrágya-tárolót, különben bezárják a telepet. Anyu a gazdálkodás könyvelését, papírmunkáit végzi, és apu szakértelmére is szükség van, bár az elmúlt tizenöt évben mindenbe beletanultam. Vagyis maradtak azért családi reszortok. Anyu olyan állatszeret, hogy létrehozott egy állatsimogatót, mivel nyáron itt rengeteg a gyerekes turista. Ott van mindenféle jószág: juh, kecske, szamár, póni, magyar baromfi, s t négy szarvas is! Anyu mindegyiknek nevet adott; egyik kedvence Bözsi tehén, aki biztosan nem kerül vágóhídra! Én a lovak bolondja vagyok. Megéri húshasznú marhát tartani? Jobban megéri, mint tejel t, bár a borjak ára most kilónként forintra esett. Az anyatehén állami támogatásának 40 ezer forintján is vitáznak, hogy maradjon-e. Az állományt legalább százasra akarom b víteni. Többre nem tudom, mert se legel, se szántóföld nincs eladó a környéken. S a megduplázáshoz még legalább 30 hektár legel kellene. Most sok minden bizonytalan, csak a munka nem. Annyit dolgozom, hogy n sülni nincs id m. Pedig vágyom családra, hogy anyu az unokákat is simogathassa. Keresztény Gabriella Forrás: Szabad Föld Online Évszázados emlékezés Mintegy 100 évvel ezel tt, ben volt Diósjen n a református gyülekezetben segédlelkész Kóczán Mór, aki gerelyvet ként az évi stockholmi olimpia bronzérmese és az évi londoni atlétikai világbajnokság gy ztese volt. Képzeljük el, hogy Jézus valóban jön ma! Várakozó tekintetek szege- dnek oda, ahonnan t várjuk, kezünkben már fels ruhánk, hogy a lába elé terítsük. Szél zúg, zsibbad a karunk, torkunkban gombóccá keményedik az örömkiáltás. Várjuk az Urat, mint valami igen magasztos, fényes, dics csillogást, hogy igazolja igazunk, hogy jól élünk, jól tesszük a dolgunkat. És Jézus jön. Nem szamár- vagy lóháton, nem hozsánnákkal. Egészen kicsi, fázik, éhes. A hátunk mögött didereg szótlanul, csak meg kellene fordulnunk, odaadnunk neki a ruhánkat. Ebben a nagy csoda- és megújulás várásban végig itt áll a hátunk mögött. Közel van hozzánk, éppen csak rá kellene mosolyognunk a buszon. Benyitnunk az ajtaján, és fát vágnunk neki. Rászólni a csúfolóira az iskolában, hogy ne bántsák. Nem az az egyház aktuális feladata, hogy valamiféle igazolását adja annak, hogy tagjai jók, gerincesek, jobb kéz fel l valók. Ha így élünk vele és benne, ne csodálkozzunk, ha nem lesz él, nem lesz üzenete, s t, nevetségessé válik a Húsvét idején Nagy Zoltán lelkipásztor így emlékezett róla a Gyökerek cím diósjen i helytörténetben: "Fiatal lelkészként jött és egy évet töltött el a diósjen i gyülekezetben. Magas termet, szikár ifjú volt. Naponként sportolt, edzette magát. Gerelyvetésben az els magyar világbajnok. Több gyülekezetben szolgált, mint kisegít tavaszán két hónapot Diósförgepatonyban töltött s egyben ott tanított református iskolában. Majd Csirizradvány községben lelkipásztorkodott ben családostól Magyarországba telepítették át, mint magyar állampolgárt. Nyugdíjasként Gödön lakott, és ott halt meg. A diósjne i gyülekezetben mindmáig emlegetik a különös testedzést végz káplánt. Az 1960-as évek elején meghívtam Diósjen re egy templomi szolgálat elvégzésére. Az akkor már hetvenedik életévén jól túljárt id s nyugdíjas de- s történeteket mondott el egykori erejér l, mely korához képest még akkor is töretlen volt. Végigjárta a parókia kertjét, udvarát, ahol egykor gerelyvet edzéseit végezte. Elmondta, hogy egy alkalommal a rosszul hajított gerely átütötte a templom ablakát és az a templomi úrasztala elé esett. Nosztalgiával kereste a kazalrakásnál használt 12 méter hosszú létrát, melyet reggelenként emelgetett, hogy fokozza er nlétét. A magyar sport történetének skorában különös edzési eszköz volt az a nagy létra. A világbajnokságot nyert káplán életének érdekes darabja a Diósjen n eltöltött egy év. Bemutatta egykori székgyakorlatait, mellyel végségében is bámulatba ejtette a néz it. Milyen testi ereje lehetett 50 évvel el bb!? Fiatalkori testi erejér l elmondott der s történeteket hallgatva, arra gondoltunk, hogy azokat érdemes lenne megörökíteni a magyar sporttörténet számára." Diósjen n végzett lelkészi szolgálatáról feljegyzést nem találtam. Személye a még ma él egyháztagok emlékezetében maradt meg és él továbbra is. Segítse ezt e mostani néhány soros megemlékezés is. Szül falujában megépített nagy sportlétesítmény nevét viseli. Testi erejének tudatában sem nézett vágyai távolába, mert tudta: " Ez egész világ nem a mi birtokunk." És a gerelyvet világbajnok mindhaláláig megmaradt az Úr séges szolgájának. vsmy világban. Az egyháznak, a Krisztus testének feladata, hogy jobb kézzel munkálkodó legyen felemeljen, adjon, imádkozzon, megsimogasson. Különösen akkor, amikor jobb kezünkben a tévé távirányítójával a politikai eseményeket követjük, nem pedig Jézust keressük, pedig talán soha ennyi emberben nem jött még velünk szembe, mint most, a válság idején. Alkalmas ez az id az ébredésre, alkalmas az elindulásra, hogy ne az út mentén álljunk, annak jobbvagy baloldalán, és kiabáljuk nyomorunk vélt-valós igazságait. Jézus kezében, a szög ütötte seb mellett minden jóvá, hasznossá válik a mi dolgunk az, hogy megtaláljuk ezt a kezet. Nem azért jön el a Megváltó, hogy ügyességünkért csokitojás-igazsággal töltse meg a markunkat, hanem azért, hogy kegyelméb l, erejéb l és akaratából akkor is adni tudjunk, amikor pedig nyilvánvaló, hogy a mi kezünk is üres. Bagdán Zsuzsanna (Forrás: Reformátusok lapja április 5-i száma)

5 Nyílt napok az általános iskolában Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megszervezte iskolánk a tavaszi nyílt tanítási napokat március 17-én és 18-án a fels tagozat minden osztályában és tanóráján, az alsó tagozaton pedig a tanítók által meghatározott napon és tanórán nézhették meg a szül k gyermekeiket. 69 szül illetve nagyszül volt kíváncsi az iskolában illetve a március 22-én lezajlott a leend els osztályosok beiratkozása. Szeptemberben 2 osztályban el reláthatólag 33 kisdiák kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Tavaszi szünet az iskolában: április 2-6-ig. A szünet el tti utolsó tanítási nap: április 1. (csütörtök) A szünet utáni els tanítási nap: április 7. (szerda) Hamarosan elérkezik a PET pa- Iskolai hírmorzsák Palóc lakodalmassal lengyel földre Nagy út el tt állunk: május els hetében iskolánk 22 tanulója elindul Lengyelországba két kísér tanárával, hogy eleget tegyen az egyik tarnobrzegi iskola meghívásának. A múlt év hasonló id szakában - meghívásunkra - járt nálunk egy csapat lengyel diák tanáraikkal, akik megismerkedtek iskolánkkal, gyönyör vidékünkkel és hagyományainkkal. A közös programok keretében lehet ség nyílt az angol nyelv gyakorlására, és új barátságok kötésére. Közös célunk az, hogy hosszú távú kapcsolatot hozzunk létre a két település iskolája között, és egyúttal kulturális hírnökei legyünk hagyományainknak, tovább er sítve a lengyel-magyar barátságot. Úgy gondoltuk, hogy méltó kezdés lenne részünkr l egy palóc tanórákon folyó munkára, a tanulók viselkedésére, a tanulók tanulási szokásaira. Többen elmondták, hogy nem irigylik a mai pedagógusokat. Szeretnénk, ha az elkövetkezen- id ben még többen megismernék az itt folyó pedagógiai munkát és iskolánk bels életét. Nevel testület lackok szállításának ideje. Kérjük az olvasókat, minél hamarabb juttassák el iskolánkba, amit még összegy jtöttek! Tovább folytatódik az iskolai almaprogram. Technikai dolgozóink pucolják és szeletelik fel a tanulóknak az almát. A Nagy vagy! vetélked középdönt jének sorsolása március 31- én lesz, a verseny TV felvételére április közepén kerül sor. gyermeklakodalmas bemutatása, melyet kib vítettünk diósjen i gy jtés népdallal, v félyversekkel, régi, tréfás népszokásokkal és palóc néptánccal. A jelenetek színpadra állításában sok segítséget kaptam Mózes Szilvia kollégan mt l. A népdalok megtanítása és a zenei aláfestés Bánné Soós Ágnes és Csabuda Péter segítségével történt, a palóc néptánc betanítását pedig Szalay Antalnak köszönhetjük. Sok segí- kész ember együttes munkája, a gyermekek és a mögöttük álló szül i háttér lehet vé tette, hogy februártól folyamatosan próbálni tudtunk. M sorunkat áprilisban az iskolai ki mit tud? keretében is bemutatjuk, hogy minden tanuló és érdekl is láthassa, hogy milyen kultúrkincseket viszünk ajándékba tarsolyunkban. Ezúton még egyszer köszönetet mondok azoknak, akik fáradságot, id t nem kímélve támogattak ebben a munkában. Hornosné Molnár Zsuzsanna angoltanár Id utazás az ókori Egyiptom titokzatos világába Leny göz élményben lehetett része azoknak a gyerekeknek és feln tteknek, akik részt vehettek március 19-én Budapesten a Tutanhamon kincse kiállításon. 54 tanuló, néhány szül és 4 pedagógus töltött felejthetetlen órákat a "kincseskamrában" az életh másolatok között. Négy kamrában csodálhattuk meg a felbecsülhetetlen értékeket, kincseket, amelyek a halott királyt kísérték el a földöntúli utazásán. Gyönyör ékszereket, kultusztárgyakat, amuletteket, edényeket, székeket, fegyvereket, hangszereket és a hatalom különféle jelképeit láthattuk. Mindezek csúcspontjaként a fáraó képekkel kirakott sírkamrájába léphettünk be és nézhettük meg koporsóját, benne a múmiát halotti maszkkal lefedve. Ez szépségében, díszességében az addig látottakat is felülmúlta! "A kiállítás szervez jének sikerült az audiovizuális hatásokat, a kiállított tárgyak pompáját és az oktató jelleget úgy összehangolni, hogy egy pillanatig sem unatkoztunk" olvashattuk egy látogató véleményét a kiállítást népszer sít kiadványban. A szervez k minden látogatónak adtak egy audioguidot, egy fülhallgatós szerkezetet, így a gyerekeknek csak be kellett nyomni a kiállított tárgy számát és meghallgathatta a tudnivalókat róla. Ez nagyban megkönnyítette a kisebbek dolgát, és élvezetesebbé tette számukra is a kiállítást. Kicsik és nagyok, gyerekek és feln ttek érdekl déssel és csodálattal sétálgattunk a kincsek között. Mindent közelr l nézhettünk meg, de hozzányúlni semmihez sem szabadott. Pedig de jó lett volna felülni az uralkodó díszes trónjára! Két rövid filmvetítésen is részt vehettünk: az egyik Tutanhamon sírjának felfedezésér l és feltárásáról, a másik Nefertitir l, Tutanhamon feleségér l szólt. Köszönetünket szeretnénk kifejezni az iskolavezetésnek, hogy megszervezte számunkra ezt a tartalmas kirándulást, melyre külön busszal utazhattunk. A részt vev tanulók és pedagógusaik

6 Községi Könyvtár Új könyvek, DVD-k, CD-k, hangoskönyvek kölcsönzése, áprilistól 1 terminálos internet eléréssel. Elérhet ségek: Diósjen, Szabadság út 37. (Öregek Napközi Otthonának épülete) Telefon: 06/ Web: Nyitva tartás: Hétf : és Kedd: és Szerda: és Csütörtök: és Péntek: és Szombat: Márciusi ballada Feny k fekete lombján már gyantaillat árad. Az alkonyat lilája övezi lent a fákat. Egy kis patak dalolgat rég nem dalolt már senki. Dalát a fenyves-erd kacagva visszacsengi. A nyirkos erd mélyén ébredni kezd az élet. Az éled rügyek közt széncinke-had mesélget. Rigók halk füttye szólít a csöndes esti lesre, s halk nyár-illúzióval köszönt a szürke este: Lágy csend lombok alján pásztort z fénye éget A tölgy-erd k susognak csodálatos meséket Leszáll a tarka álom s míg csöndesen elalszol: fejed felett a fákon cseng poszáta-dal szól Feny k fekete lombján már gyanta-illat árad. Az alkonyat lilája övezi lent a fákat. Egy kis patak dalolgat rég nem dalolt már senki dalát a fenyves-erd kacagva visszacsengi. Wass Albert 1% Gondoljon Diósjen re! Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066 Új lehet ségek fiataloknak A tavalyi évben a CivilDió Egyesület úgy gondolta, hogy még több lehet séget kellene teremteni a fiataloknak Diósjen n, hiszen távol a f várostól, és az ezzel járó szolgáltatásoktól a legtöbb ember "ki van rekesztve". Az els gondolatunk egy olyan szolgáltatás volt, amivel segíthetünk az ifjaknak elindulni az életben, problémákat oldhatunk meg közösen, így közösségkovácsoló ereje is van az elképzelésünknek. Így jött létre az új ifjúsági információs irodánk ötlete, amire egy pályázaton forintot nyertünk az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t l. Az ifjúsági iroda létrehozásával célunk olyan gyermek-, és ifjúsági tér kialakítása, ahol tájékoztatást, információt, és segít jobbot kaphatnak a hozzánk betér fiatalok. Abban kívánunk nekik segíteni, hogy lássák a világ által nyújtott lehet ségeket, hozzájáruljunk problémáik megoldásához, és segíteni szeretnénk ket a kés bbi (személyes és szakmai) döntéseik helyes meghozatalában. Szolgáltatásaink között mindenféleképp szeretnénk feltüntetni fiataljaink számára a diákmunkát, tanulást, képzéseket, pályázatokat, álláskeresési és civil információkat, segít szolgálatokat, önéletrajz-írási praktikákat, önkéntes és Európai Uniós fiataloknak szóló információkat. A közösségi térben lehet ség van a kötetlen beszélgetésre, szabadid eltöltésre, tanulásra, olvasásra, képzések szervezésére. A nevünk egyszer en csak Re-place, hiszen ez olyan hely lesz, ahol a "Ha szeretnéd megváltoztatni a világot, a változás légy Te magad!" (Mahatma Gandhi) Minden évben van egy nap, ami lehet ség arra, hogy egy kicsit önzetlenek, önkéntesek legyünk, és tegyünk valamit a környezetünkért. Ez országszerte április 24-én valósul meg, aminek a neve Önkéntes Fiatalok Napja. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) ebben az évben kiírt egy pályázatot, amely egy terv megvalósítását támogatja. A mi tervünk az volt, hogy a régóta nevelgetett diófáinkat, amelyeket a DióFesztivál keretében ültetünk, egy szebb környezettel tudjuk körülvenni. Ezzel nem csak a falu kicsinosítása volt a célunk, hanem egy újabb olyan közösségi színtér kialakítása, ahol a fiatalok összejöhetnek beszélgetni, a túrázók útban a hegyek felé leülhetnek elfogyasztani reggelijüket, vagy csak a fáradt lábak megpihenhetnek. Ezen célunk megvalósításához kérünk segítséget els sorban a falu fiatalok minden kérdését szeretnénk megválaszolni miközben elérhet vé tudjuk tenni az internetet, faxolással és fénymásolással egybekötve. A másik projektünk az Eurodesk címbirtokosi pályázat elnyerése volt. Ebben speciálisan fiataloknak szóló információkat nyújtunk majd (munka, diákmunka, tanulás, képzés, szabadid, utazás-világjárás, pályázatok, civil információk, segí- szolgálatok, közhasznú információk, Fiatalok Lendületben Program információi, pályázatok). Az irodát heti 20 órában m ködtetjük, igazodva a fiatalok id beosztásához. E címbirtokosság jogosultsága, hogy Diósjen n kívül három kistérséget rétsági, balassagyarmati, szécsényi fedhetünk le irodánkkal. Hasonló iroda Budapesten vagy Salgótarjánban érhet csupán el. A nyitva tartás alatt a szolgáltatásért felel s munkatárs mindenképpen az irodában tartózkodik, hogy az oda betér fiatalokat információval láthassa el. A munkatársak a munkájukat önkéntes munkában látják el. Ugyanúgy, mint az információs iroda, az Eurodesk pont is a könyvtárban lesz kialakítva. Mint Eurodesk koordinátor úgy gondolom, hogy óriási lehet séget kaptunk falunk és fiataljaink számára. Ezeket a szolgáltatásokat kihasználva még er sebben tudjuk hirdetni az összefogás és természetesen Diósjen fontosságát. Legyen Hozzá Közünk! Martonné Bíró Mária Eurodesk koordinátor fiataljaitól, de szeretettel várunk minden segít kész önkéntest! Április 24-én a CilvilDió Egyesület nyertes pályázatának keretében, a csatlakozókkal összefogva parkosításba fogunk a Szabadság út és Dózsa György út fels szakaszánál. Aznap, vagy egy héttel kés bb pedig minden segít t megvendégelünk egy bográcsossal! Részletek- l a faluban elhelyezett plakátokról, vagy a oldalon értesülhetnek. Remélem, sokan fognak csatlakozni, és tenni valamit a közösség érdekében. Ha nem is a parkosításunkban segédkezve, de mindenki lehet aznap egy kicsit önkéntes, önzetlen, nem kell nagy dolgokat végrehajtani, talán az is elég, ha akkor kicsit másképp viszonyulunk egymáshoz, ha megtakarítjuk a körülöttünk lev életteret, vagy kicsivel kevesebbet szemetelünk! Kívánom mindenkinek, hogy legyen hozzá köze! Marton Eszter A közöd program helyi koordinátora CivilDió Egyesület

7 Naplótöredék a háború napjairól "13-án az éjjel jól telik. Visszajövünk Berinkébe. Horpácson letelepedni nem lehet itt ígéri egy ember, hogy el fog jönni lóval-szánkóval áthurcolni Berinkébe. Mi el re megyünk helyet keresni. Hely ugyan volna több is, de nem látom jónak, mert az út mentén vannak, és minden éjjel más-más katonák alusznak itt, fél s, hogy itt ki is rabolnak. Megyünk Jásztelekre. Itt is sok a katona, de mondják, hogy nem gorombák. Hely is van b ven, csak t zhely nincs f zni, így nem lehet. Meghív az ottani kovács, már ott is vagyunk és jónak látom a felajánlott közös szobát elfogadni. Most halljuk, hogy Tolmácson enyhült a helyzet, egyesek ott maradnak. Én is reménykedek, hogy talán megmaradhatunk ott, így kérem a házigazdát, hogy a mai napon várjon ránk, mert ha mégis menni kell, akkor ide jövünk, de ha maradhatunk, akkor ott maradunk. 14-én megkezdjük a robotot. Délben Sz. Jani bácsiék is visszaérkeznek Bodonyból, mert ott is sok a katona és nem engedik a letelepedést. Tereske, Szátok is így van, onnét is kiutasították a népet. A sírás-rívás völgye most a Lókospatak mente. 15-én a motornál folytatjuk a munkát. Estig dolgozunk, a motor mindjobban kopog, javítani muszáj. 16-án korán kelek és szétszedem a motort, hogy idejében kész legyen, mert este villanyvilágítást kell adni. Csapágyöntést végzünk, és este indítunk. Eldugul az olajcs, most kett csapágy pusztul el. Kényelmetlen helyzet. 17-én ismét folytatjuk a javítást. Most már nagy vigyázattal vagyunk. Mellette minden rendbe jön és szépen dolgozik. 18-án borbélyhoz megyünk S. Gáborral az újmalomba Snúrhoz, itt élnek összezsúfolva négy család. Egyébként jó helyük van. Cukorf zés a dolguk. ket nem hajtják robotba sohasem. P. Jani volt itt, mondja, hogy Horpácsról elmentek a katonák, most már a lakásba mehettek mindnyájan. 19-én mindnyájan várjuk, lessük a hírt, hogy mehessünk már haza. Sokat beszélnek, de mind alaptalan. Délután ismét csapágyöntés. Kés estig dolgozunk. Minduntalan siettetik az indulást, mert világítás nélkül maradt a kórház. Viszont igen pontosnak kell lenni, mert különben ismét kiolvad, és el röl kell kezdeni az egészet. Izgul mindenki, végre indítunk. 20-án kora reggel szétszedem a motort, és utána igazgatom a még hátra lev dolgokat. Tíz óra tájba indítunk újra. Ma már rossz hírek 2. rész vannak, mert három hónap múlva mehetünk csak haza, ezt még kimondani is b n. Nagyon sokat kesergünk az otthonunk után, de semmi vigasztalást nem kapunk. Végig nézek az itteni borzalmas pusztuláson, melyet minden ok nélkül végezték az orosz katonák. Az nem fontos, hogy szükséges-e valami, de ha az még jó állapotban van, feltétlenül lerombolják és elpusztítják, kivétel nincs. Már belefáradunk a sajnálkozásba is, és mi is érzéketlenek leszünk minden iránt. A civil lakosság versenyzik az oroszokkal, úgy a lopásban, mint a rombolásban. Szinte hihetetlen, hogy a nép ily hamar elfelejtette a más vagyona iránti tiszteletet. 21-e A hazamenetelr l semmi hír. Most már kett hete várjuk, de nem jön, pedig ez minden perc h n áhított kívánsága. Félve gondolunk az otthon hagyott javainkra. Már beszélik, hogy minden élelmet, amely otthon maradt, mind elvitték. Ez azt jelentené, hogy három hónap múlva az éhség kínjai fognak gyötörni, mert ezen id alatt feléljük a magunkkal hozott élelmet. Máris jönnek pestiek, még a legszükségesebb dolgaikat is felcserélik egy-egy kevés élelemmel. Mi lesz kés bb? Itt ugyan nem maradhat élelem sehol, mert a legnagyobb pazarlás folyik. Az egész országot így élik ki mindenéb l. 22-én reggel Romhányba indulunk Sz. Jani bácsi, Sz. Jani anyus Mucus és én. Az út jeges, a menés nehéz, az út mentén végig a háború borzalmai láthatók, Igen sok döglött ló, összetört traktorok, vasúti kocsik, autó- és tankroncsok, mind a legnagyobb összevisszaságban. Romhányi állomástól számítva kett kilométeren vasúti kocsik állnak egymás mellett. Ezek megrakva kerültek ide, most a civil nép fosztogatja napról-napra szétszórva az áru nagy részét a vasúti töltés mellett. Ezzel tölti ki az út sáros részét, pedig ezt megmenteni is lehetne, nem a sárba taposni azt, ami holnap éppoly szükséges lesz, mint ma emez áru. Irma néni már két hétt l várja az orosz tiszteket minden este felmelegítve a szobák leveg jét senki el nem foglalhatja a szobákat, mert minden nap ellen rzi egy orosz kapitány. Bodonyba igen sok autós katona. Minden ház tömve van. Józsiknál is csak egy szoba van a családnak, a többi helyiség foglalva van. Jószív emberek megkínálnak borral, és beszélgetünk sokáig. Az éjjel nem alszunk jó, mert a kis (Arika) sokat sírdogál és a fekhelyünk is szokatlan. 23-a: Valami orosz évforduló ünnepség. Sok italivás és evésb l áll ez. Mi visszaindulunk tolmácsra, mert félünk a sok részeg ember szeszélyét l. Délután háromkor érkezünk meg. Itt minden a régi, este berúgnak az oroszok, dalolnak és civakodnak egymással, minket nem bántanak, pedig ugyancsak hangos a társaság. 24-e: A megszokott munka folyatása. 25-e: Mucussal megyünk Diósje- t megnézni, mert a sok szóbeszédb l nem lehet kiokoskodni semmit sem. Felmegyünk a Kápolna tetejére, de nem lehet látni. Most már átmegyünk az állomáson és a házzal szemben lév dombról betekinthetünk az udvarunkba. A küls ajtó nyitva, a kémény füstölt, mozgás nem látható. Mégis mily jó érzés fog el bennünket az otthonunk látásán. Elnézzük sokáig boldogan, csak az elválás után szökik könny a szemünkbe, az otthonunkat idegenek használják. Csak messzir l lehet nézni, magunk pedig kivert kutya gyanánt bolyongunk ide-oda nem lelvén nyugalmat sem éjjel, sem nappal. A Diósjen i állomásról láttunk egyes udvarokban bútorok az ég alá ki vannak szórva, itt-ott frissen épített veranda, kerítés úttorlasz. Sok-sok katona, még vagonokba is tömve vannak. Beszélek az rszemmel. A faluba nem szabad bemenni. 4-5 nap múlva mehetünk haza, k pedig Pestre mennek. Bánat és örömök között ballagunk haza, felszedve az úton szétszórt réz- és vashuzalt. Sok repül gép kering felettünk, kevés lövés. Mi az út sáncába húzódunk, éhesen érkezünk meg. Este tüzet látunk Diósje- n, nem tudjuk, mi éghet, csak izgulunk mindnyájan. 26-a: Cukorrépát hozok a mez - l. Jó volna cukrot f zni, mert igen óhajtom már az édes ételt. Ugyanígy vagyunk mind az egész rokonság, kik itt vagyunk. Mucust elhajtják el bb krumplit pucolni, kés bb meszelni kell a konyhát, mely éjjel háromig tart. A meszet kimarja a kezeit, már este 10-kor sírva jön haza, mert az ujjai véreznek. Alig ül le máris jön érte az r. Nincs mentség, vissza kell mennie, de most már Anyust is vele küldöm, mivel én oda nem kellek, bár ha szívesen mennék helyette. 27-e: Nagyon sok autó jön ide már, minden hely el van foglalva, a nép is még jobban összetömörül. Civilek taszítják a nagy sárba rekedt autókat. rült munka folyik most itt. Elkészül a cukorszirup 1-1,5 kg, holnap mákos lesz az ebéd. 28-án az autók elhelyezése folyik tovább. Az asszonynépséget is hajtják a konyhára segíteni. A férfiak az autók le- és felpakolását végzik, no meg a tologatást a térdig ér sárban. Kihúzzák a csépl gépet a száraz helyr l a szabad ég alá, helyére autót állítanak. C. C. öthat vagon k szenet a sárba hordanak, hogy sármentes utat nyerjenek, viszont a rétsági malom szénhiány miatt nem rölhet. Minden röltet nek tüzel t kell vinni, ha rletni akar. Így megy ez végig minden felé, a legnagyobb pusztulás. Jobb volna nem élni és nem várni, hogy mily irgalmatlanul és készakarva teszik tönkre a magyar javakat. Ha szólunk a felelet mindig ez: "Vojna. Nézd meg Ukrajnát, ott még nagyobb a pusztulás, és még a civil népet is kiirtotta a német." Március 1. Arankának 25. születésnapja. Vajon gondolja-e szegénykénk, hogy mi itt Tolmácson vagyunk. Összezsúfoltak, kitéve a piszok és tetvek sokaságának. Már minden türelmünk elfogyott, mindnyájan lobbanékonyak vagyunk. Bár ez semmit sem változtat a szomorú helyzetünkön. Napirenden folytatjuk a kényszermunkát, minden ellenszolgáltatás nélkül. Mint a nyári napsütést l eltikkadt mez ség a jótékony es t, úgy várjuk mi a hazamenetel hírét, de hát ez nem érkezik. Az eddigi mende-monda nem vált valóra. Este megint t z van Diósjen n." A naplót következ számunkban folytatjuk. A korabeli fotó a diosjeno.hu fórumából származik. szerk.

8 Légy része a történetnek februárban és márciusban Februárban egy h vösnek induló napon egy újabb állomásához érkezett a programunk. A hónap témaköre a farsang volt, így ezen alkalomból a gyerekekkel is maskarákat készítettünk. A rendezvény a Békástó Panzióban volt, amely kiváló helyszínnek bizonyult. Végh József el adásából megtudhattuk, hogy milyen farsangi népszokások voltak egykoron. A nap f attrakciója egy szobaszínház volt, amelyet Gál Tamás (a pozsonyi Nemzeti Színház tagja) prezentált, aki Pet fi Sándor: A helység kalapácsa cím m vét adta el. Az el adást színesítette Bodonyi András zenéje, amellyel egy fantasztikus el adást láthatott mindenki, aki eljött. Március 20-án egy újabb rendezvényen találkozhattunk. A hónap a boszorkányság témája körül forgott, és ehhez kapcsolódva írtuk ki rajzversenyünket, amelyre közel 200 pályam érkezett az egész ország területér l. A zs ri életkor szerint négy kategóriában választotta ki a legjobbakat. Összesen húsz díjat osztottunk ki, amelyeket Jankovics Marcell adott át. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindezért eljöttek többek között Hódmez vásárhelyr l, Budapestr l és Zalaszántóról is. A kiállított képek húsvétig lesznek megtekinthet ek az Általános Iskolában vagy megnézhet k a oldalon. Jankovics Marcellt l pedig lebilincsel el adást hallgathattak meg az érdekl k, majd egy eddig be nem mutatott filmjét vetítettük le. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik az egyesület tagjai mellett már soksok alkalommal segítették munkánkat, hozzájárultak a rendezvényeink sikeréhez, külön szeretném kiemelni Hoffmann Emese óvó nénit, aki mindig segít a gyermekek szórakoztatásában. Végül álljon itt két család véleménye a rendezvényeinkr l: "Kedves CivilDió Egyesület! Nagyon örülünk, hogy részt tudtunk venni a szombati rendezvényükön. Az egész család jól érezte magát. Tetszik a település és a környez táj, nagyon kedvesek, barátságosak az emberek. Örömmel hallgattuk Jankovics Marcell el adását! Boldogok vagyunk, hogy lányunk a rajzversenyen díjazott lett. Köszönjük a csodás ajándékokat: üvegfestés a kislány egyik kedvenc hobbija, gyógynövény gy jt és felhasználó család vagyunk, a me- sekönyvet, mintha nekünk írták volna! Szeretnénk gratulálni a JÁTÉK ötletggazdáinak, szervez inek, kivitelez inek! Jó, hogy kicsit részesei lehettünk! Reméljük, sszel a diófesztiválra is el tudunk látogatni. Munkájukhoz további sok sikert, kitartást kívánunk! Üdvözlettel: L. család Zalaszántóról" "A CivilDió Egyesületnek köszönhet en havonta egyszer a "Légy része a történetnek" program keretén belül a megszokott hétköznapokból egy új, játékos világba csöppenhetünk. A februári alkalommal Pet fi Sándor A helység kalapácsa cím el adása biztosította nekünk a kikapcsolódást, ellazulást, önfeledt nevetést és szórakozást egy fantasztikus el adás keretében. Nem csak mi, feln ttek, hanem gyermekeink is élvezték a m sort. Természetesen a repertoár tartalmaz olyan programokat is, melyek kisgyermekeinket nem kötik le oly nagyon, de sebaj, mert a szervez k gondoskodnak arról is, hogy ez id alatt játékos foglalkozásokkal szórakoztassák ket, a szül k igen nagy örömére. Végre figyelhetünk az el adásokra anélkül, hogy azt kellene kutatnunk, gyermekünk éppen hol bolyong. Egyt l egyig jól érzik magukat, mindig alkotnak valami maradandót. Farsangi álarctól kezdve az iskolában is kiállított hatalmas poszterig. A márciusi program alkalmával már elemózsiáról sem kellett gondoskodnunk, mert az egyesület tagjai szendvicsekkel, süteményekkel, teával járultak hozzá komfortérzetünk növeléséhez. Hálásak lehetünk, hogy lehet vé tették nekünk akik eddig még nem ismerték a Jankovics Marcell alkotásaiba való bepillantást, továbbá igazán érdekes megközelítését a mesék világába. Az el adás (és a levetített filmek) mindenképpen elgondolkodtató volt, és további eszmecserékre, beszélgetésekre ad lehe- séget azoknak, akik részt vettek rajta. Mert hát ezeknek a havonta megrendezett kis gyöngyszemeknek ez lenne a végs céljuk. Csak saját tapasztalatomat mondhatom el, de ez alapján biztos vagyok benne, hogy aki eljön, az egy kellemes, kötetlen, igazán színvonalas programot választ magának, és minden egyes alkalommal gazdagíthatja tudását, ismereteit." Várjuk Önöket is április 17-én a következ rendezvényünkre! Legyen része a történetnek mindenki!

9 Karcolatok évszakok fordulóján "Vannak az életben pillanatok, amikor menthetetlenül egyedül vagy. Amikor döntened kell, hogy valami jó-e vagy rossz, helyes, vagy helytelen. Amikor döntened kell, hogy jobbra térsz, vagy balra fordulsz Még csak azt sem teheted, hogy valamilyen félmegoldással elhalasztod a döntést. Kikerülöd, vagy úgy teszel, mintha nem vennéd észre, hogy döntened kell. Döntened kell, Ezen nem lehet segíteni." Wass Albert Történelmünk folyamán magyarságunk fennmaradása nem egyszer olyan helyzetbe került, amikor kétségessé vált megmarad-e ez az ország az európai térképen. Történelmi ismereteinkb l visszaemlékezhetünk ezekre a történelmi, ország sorsfordító eseményekre. Ilyennek láthatjuk a tatárjárást, a török uralmat és a három részre szakadt országot, I. Lipót császár teóriáját országunkról; a Habsburg birodalomba való beolvadást és amire már mi is emlékezhetünk, az orosz világhatalmi rendszerbe való tartozásunkat. Elgondolkodhatunk azon, mi tartotta meg országunkat, magyar nemzetünket a mai napig! Mi az ami, avagy AKI kiemelt bennünket a nagy népek olvasztó tégelyéb l? A sorsfordító események után mindig elölr l kellett kezdenünk, és csoda-e, hogy nem tudtunk lépést tartani a nyugodtan, háborítatlanul fejl nyugat európai országokkal? Most az Európai Unió tagjaként is felmerülhet bennünk a kérdés: Megtudjuk-e rizni függetlenségünket, kulturális értékeinket, magyar nyelvünket, gazdaságunkat, természeti kincseinket. Mindig voltak nagyszer emberek, akik áldozatos munkát végeztek ennek érdekében. Reméljük ilyen emberek jelen korunkban is élnek országunkban és falunkban is. A hazáért tév emberekben kialakult az öszszetartástudat, amire most is nagy szükségünk lenne. Történelmünk is bizonyítja, hogy ki lehet tartani. Belegondolva mai helyzetünkbe: meglév értékeinket egyre inkább elherdálják, nemzeti öntudatunkat megsértik, de nekünk ezt is túl kell élni. Vizsgáljuk meg magunkban is, közösségünkben is h ek vagyunk-e hagyományainkhoz, megtartjuk-e kultúránkat. Teszünk-e a helyi kultúra, valamilyen helyi közösség érdekében? Március 15-én mindenütt leszavalt Pet fi vers egyik sorát idézve: "Itt az id, most, vagy soha". Hányszor elmondhatták már sorsfordulók alkalmával, lesüllyedt helyzetekben és most is el ttünk a nagy kérdés. Minden nemzet életében és a jöv jében a nemzeti hivatástudat dönti el a fennmaradást, nem pedig a társadalmi közömbösség. Az újdonság rendszerint nem érdekli az embereket, mert a maguk életének tükörképét nem fedezik fel a hírekben, eseményekben. A magánéletben a jobb pillanatok, az igazi közösség, a baráti szó és cselekedet, a tenni akarás, a mértékletesség amely kiemelhet mindannyiunkat a sivárságból, a felborult értékrendb l. Ehhez a feladathoz egyenként kell feln nünk és megmutatnunk legalább is ebben az európai környezetben, hogy a keresztény magyarságtudat nem veszett ki ebb l a magyar népb l. Keressük a határt és kérdezzük egymástól: meddig tart még ez a kilátástalan helyzet. Vajon reménytelenek és cselekvésképtelenebbek lettünk? A tavasz a kikelet, az újjászületés évszaka. A hosszú hideg tél után örvendezünk az els kibújt virágoknak, a rügyez fáknak, a kisállatoknak. Így láthatjuk meg, hogy a zord id után egy szebb id következik, ahogy a természetben, reméljük úgy a politikai életben is. A bevezet idézetben ahogy olvashattuk: döntenünk kell mindannyiunknak. Két évtizeddel ezel tt amikor a politikai pártok kialakultak, megkezd dött az egymás elleni ádáz küzdelem a hatalomért, de ezen túlmen en az ország feldarabolásáért és kirabolásáért. Egy alkalommal elmondottam talán van aki emlékszik rá, ne engedjük azt, hogy a magyar nép, köztük Diósjen népe is cselédsorba süllyedjen. Elemezzük végig az azóta történteket! Valóban mi döntünk a sorsunkról, jöv nkr l? "Semmi sem menthet meg, csak az igazság és a szeretet" Szent Ágoston (Augustinus) szavai csengenek a fülembe, amely a mai nap is hitvallásként állhat minden, magát magyarnak valló ember el tt. Ilyen hittel és reménnyel induljunk mi is Diósjen lakói 2010 tavaszán egy szebb jöv ért, gyermekeink, utódaink boldogabb megélhetéséért. vsmy FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK április 1-jét l A Zrínyi utca egyirányú lett A Vasútállomásnál buszmegállót alakítottak ki. Kérjük a megállni tilos táblák figyelembe vételét, hogy az autóbuszok meg tudjanak fordulni! Régi id k - régi emlékek Vízimalom falunk határában 1917-ben ÓVODAI BEÍRATÁS A DIÓSJEN I ARANYDIÓ ÓVODÁBAN A 2010/2011. TANÉVRE TÁJÉKOZTATOM A KEDVES SZÜL KET, HOGY A LEEND ÓVODÁSOK BEÍRATÁSA ÁPRILIS 20-ÁN 8-TÓL-14 ÓRÁIG LESZ AZ ARANYDIÓ ÓVODÁBAN BEÍRATÁSRA VÁRJUK AZOKAT A GYERMEKEKET: AKIK SZEPTEMBER 1-IG BETÖLTIK A KÉT ÉS FÉL ÉLETÉVÜKET, ILLETVE MÁR BETÖLTÖTTÉK A 3. ÉLETÉVÜKET, DE JELENLEG MÉG NEM JÁRNAK ÓVODÁBA. FELVÉTELI KÉRELMÉT (EL FELVÉTELI) KÉRJÜK, JELEZZE AZ A SZÜL IS, AKI JANUÁRJÁTÓL SZERETNÉ ÓVODÁBA JÁRATNI GYERMEKÉT. KÉREM ÖNÖKET, HOGY HOZZÁK MAGUKKAL: A GYERMEK SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁT, ÉS A LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYT. (AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI LXXIX A VONATKOZIK. A TÖRVÉNY LEGÚJABB MÓDOSÍTÁSA SZERINT AZ ÓVODA FELVEHETI AZT A KÖRZETÉBEN LAKÓ GYERMEKET IS, AKI A HARMADIK ÉLETÉVÉT A FELVÉTELT L SZÁMÍTOTT FÉL ÉVEN BELÜL BETÖLTI.) BACSKAY SÁNDORNÉ ÓVODAVEZET

10 Cserhát-L rincz Judo Klub A dobogó szeret bennünket A sport melletti elkötelezettség, a kitartó és szorgalmas felkészítés felkészülés meghozta gyümölcsét. A judo koordinált, magas szint mentális és fizikai felkészültséget tételez, mivel a küzdelmekben a versenyz egyéni teljesítményét hozza, így csupán önmagára számíthat. A tatamira lépés minden egyes esetben más és más módon érinti meg a versenyz egyéniségét, így egyre tökéletesebbé csiszolja azt. Március 6-án a Cserhát-L rincz Judo Klub regionális versenyen vett részt Miskolcon és versenyz i az alábbi eredményeket érték el: Marton Tibor S 55 kg 5. Klinger Gábor S 55 kg 3. Benke Zsófia S 40 kg 2. Karaba Márk B 41 kg 2. Kántor Barnabás A 60 kg 2. Benke Máté A 34 kg 1. Diósjen t a serdül korcsoportos Marton Tibor és Klinger Gábor képviselte. A verseny egyúttal regionális diákolimpia is volt, így a klubon kívül az általános iskolájukat és a testnevel tanárukat is képviselték. A következ versenyek, melyekre készülünk, áprilisban nemzetközi verseny, amely egyben az Ifjúsági Európa Bajnokság válogató versenye, majd az Ifjúsági Országos Diákolimpia. Ezeken a versenyeken Diósjen - l Rafael István és Marton Zsanett fog harcba szállni. rincz Dezs edz A CivilDió Egyesület a Légy része a történetnek! programsorozaton belül bemutatja következ rendezvényét, melyet a rétsági M vel dési Központtal közösen rendez: Mesék és Táncok Napja április 17. Programok: Végh Károly: Norvégia egy magyar szemével c. kiállításának megnyitója a Szentgyörgyi István Általános Iskolában K szirt Néptáncegyüttes Katáng zenekar Bartus Józsefné, Teri néni, a herencsényi mesemondóasszony Pál Pista bácsi, tereskei dudás Gézengúz Néptáncegyüttes, Patak táncház Ezen a napon kerül átadásra a program keretén belül megvalósuló Dióház, amely egy mobil szabadtéri közösségi helyszín, ami színpadként is szolgál. Továbbá kézm ves vásár, játékok, gyerekprogramok várják az érdek- ket. A m sorváltozás jogát fenntartjuk! Marton Tibor Klinger Gábor Labdarúgás Március 21 nemcsak a tavasznak, de a labdarúgás tavaszi fordulójának is az els napja volt. Szép id szép remények, friss er k. Új keret, újult remények, sok-sok bizakodás. Els helyszín: Bánk. Úgy, ahogy a tavasz sem a pálya szélén meg itt-ott hóhalmok úgy a csapat sem az igazi még. Elszántság, akarat már mutatkozik, néha egy-egy tetszet s akció is sikerül, de a végére csak meg kellett hajolni a nagyobb játéker t képvisel ellenféllel szemben. Mind ifjúsági, mind feln tt férfi csapatunknak is meg kellett barátkozni egy tisztes vereséggel. A 2:0 pontosan kifejezte a csapatok közötti er viszonyokat. Talán az ifjúsági gárdának lett volna esélye, ha a helyzeteiket valamelyest ki tudták volna használni. Nos, ilyen el zményekkel a hátunk mögött vártuk reménykedve az els tavaszi hazai fordulót. (március 28.). Az id már szebb, de még mindig nem az igazi. A szél kissé viharos. Ifjúsági csapatunk végre megemberelte magát. Igaz nyögvenyel sen és kissé akadozó játékkal, de 6 góllal tömte meg a keszegi csapat hálóját. A játékról azért most is jobb, ha gyorsan elfeledkezünk, de az eredményt már bátran felvállalhatjuk. Ilyen jó el jelekkel indult el feln tt csapatunk a felzárkózás rögös útján. Az els félid ben a szél segítette keszegi feln ttek majdnem csodát tettek velünk. Volt eset, amikor a góltól már csak a kapufa mentette meg csapatunkat. Néhány parádés védést be kellett mutatni a kapusunknak. A második félid re sikerült stabilizálni játékunkat és már komolyabb veszélyt jelentettünk az ellenfél kapujára. Mentek is a támadások folyamatosan, de mintha csatáraink a góllöv cip jüket még mindig otthon hagyták volna. Hiába volt ajtó-ablak tárva, a labda csak nem akart a hálóba kerülni. Mintha tudatosan kerülni akarná a frissen vásárolt hálókat! Pedig de jó lett volna felavatni! Így csak a sok helyzet kihagyásával sikerült mindkét csapatnak lázba hozni a csekély számú közönséget. A végeredmény 0:0 lett. Akár mondhatnánk azt is, hogy 0:0 a javunkra. Következ forduló Nézsán, Húsvét vasárnapján már remekül sikeredett! Ifjúsági csapatunk játéka pláne az els félid ben még nyomokban sem emlékeztetett a football nev angol játékra, de ez is megváltozott a második félid re. 0: 2-r l sikerült fordítani, és 3:3-as végeredmény a hazaiakra volt hízelg. A feln ttekr l meg csak ámulattal lehet beszélni. Igaz, rossz el jelekkel indult a mérk zés. Meghatározó játékosok maradtak ki sérüléssel bajlódva, de a végeredményt látva már nem is annyira bánjuk. Az els félid elején már látszott, nem biztos, hogy a döntetlen jó eredmény lenne számunkra! Felbátorította és lendületet adott a csapatnak Monostori Laci 80 m-es gólja. Innen már nem volt kétséges, hogy e napon melyik csapat játssza a f szerepet ebben a játékban. Az sem akadályozta meg a gárdát, hogy 65 percen át emberhátrányban kellett eredményt produkálni. Ezen a napon még 2 góllal sikerült megterhelni az ellenfél hálóját mindezt idegenben így kialakítva a 3:0-ás végeredményt. Reméljük, hogy most már valóban megkezd dött a felzárkózás! Lányaink is megkezdték a felkészülésüket a IV. "Börzsöny" Kispályás N i Labdarúgó Tornára, ami április végén veszi kezdetét. Természetesen a nyitó-forduló mint mindig, most is itthon lesz, akárcsak a torna záró-fordulója szeptember végén. Rövidesen lezárul a tornán résztvev csapatok nevezése, akkor a község honlapján azonnal tájékoztatjuk az érdek- ket az egész torna sorsolásáról, menetér l. Edzésképpen március 15-én részt vettek Gödöll n egy fedettpályás m füves tornán pesti "profi" n i csapatok társaságában. A hangulat jó volt, a játék és az eredmények csak nagyon szezon el ttiek. Mindenesetre a célnak, a "Börzsöny kupára" való mind jobb felkészülésnek ez a torna kiválóan megfelelt. Addig pedig biztassuk fiainkat és lányainkat szokás szerint. Kívánjunk nekik jó játékot és még jobb eredményeket! Hajrá Diósjen! Hajrá fiúk, hajrá lányok, asszonyok! Hajrá DSE! Hornos Márton Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. F szerkeszt : Valkó Kornél 35/ / Nyomdai el készítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPIVSEL - TESTÜLETÉNEK 9/2001. (III.30.) SZ.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről.

1./ Napirendi pont: Beszámoló a balmazújvárosi Polgárőrség tevékenységéről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság hivatalos helyiségében a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén 2009. március 24-én. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-i nyílt üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVAR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS Közmeghallgatás Ott van a győzelem, ahol az egyetértés. (Publilius Syrus*) Március 3-án közel százan gyűltek össze a

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-29/2015. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Közszolgáltatási szerződés módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ MÁRCIUS 15.

KISTARCSAI HÍRADÓ MÁRCIUS 15. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSAI HÍRADÓ 2016 / 3. szám MÁRCIUS 15. 2 SPORT KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSAI HÍRADÓ A VÁROS HÍREI 3 Ingyenes mammográfiás szűrővizsgálat Az idejében

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-177 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben