A kiegészítõ egészségbiztosítás helyzete az önkéntes egészségpénztárak szemszögébõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiegészítõ egészségbiztosítás helyzete az önkéntes egészségpénztárak szemszögébõl"

Átírás

1 Vallyon Andrea A kiegészítõ egészségbiztosítás helyzete az önkéntes egészségpénztárak szemszögébõl ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam az önkéntes egészségpénztári szektort, mûködési alapelveit, mutatószámait és elemezzem jövõbeli szerepét, kilátásait, valamint problémáit.* Mélyinterjús kutatásom célja az volt, hogy a kiegészítõ biztosítások területén jelenlévõ problémák azonosításra kerüljenek. A kvalitatív kutatás során az adatfelvétel módszertana által megfogalmazott kritériumokat figyelembe véve félig strukturált kérdéseket alkalmaztam az interjúk során, amelyek rögzítésre kerültek. A rögzített szöveget a tartalomelemzés módszerével elemeztem. A kutatás során kiderült, hogy szükséges lenne a kiegészítõ biztosítás fogalmának egyértelmûsítésére, illetve a gyakorlatban már ténylegesen létezõ jelenségek elméletbe való átültetésére. A kiegészítõk piacán egymás mellett létezõ intézményeket találunk az egészségügyi rendszerben, ahol a szereplõk nem kooperálnak. Bár a szinergián alapuló elõnyök ismertek a szereplõk számára, azonban a gyakorlatban ezt nem alkalmazzák. KULCSSZAVAK: egészségbiztosítás, önkéntes egészségpénztár, magánfinanszírozás, közfinanszírozás JEL-KÓD: I11; I18 Magyarországon a magán-egészségbiztosításra két eltérõ intézményrendszeren keresztül nyílik lehetõség. Az egyik az évi XCVI. biztosítási törvény alapján nyújtott pénzbeli szolgáltatásokat jelentõ egészségbiztosítás, amely az üzleti biztosítók termékskálájának nem túl nagy szerepet kapó szereplõje. A másik lehetõség pedig az évi XCVI. pénztári törvény alapján önszervezõdõ, nonprofit egészségpénztárak által kínált, tagságon keresztül elérhetõ kiegészítõ egészségcélú öngondoskodás. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TÖRVÉNY * A tanulmány a kiegészítõ biztosításokról készülõ doktori értekezésemhez kapcsolódó kutatás részeredményeit mutatja be. Az évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat a következõképpen definiálja: Természetes személyek által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítõ, pótló, illetve ezeket helyettesítõ szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elõsegítõ ellátásokat szervezõ és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekbõl egyéni számlavezetés alapján szervezi és finanszírozza, illetve nyújtja. Az önkéntes és kölcsönös biztosítókról szóló törvényre a továbbiakban mint pénztári törvényre vagy az 1993-as törvényre hivatkozom. A törvény megalkotásakor, 1993-ban, a rendszerváltás után, a lakossági elõtakarékoskodás elõmozdítása, ösztönzése volt a cél. Így a pénztárak intézményes formát adnak az öngondoskodásnak, ahol a pénztári tag vagy annak közeli hozzátartozói a befizetett összeget 252

2 egészségük védelmére, illetve a társadalombiztosítást kiegészítõ ellátásokra fordíthatják. Mintaként a francia mutuálék szolgáltak, amelyek az önkormányzatiságra épülve több szolgáltatási területen a társadalombiztosítás szerves részévé váltak. A késõbbiekben azonban láthatjuk, hogy a lemásolt minta megmaradt célként, és a társadalombiztosítás mûködési alapelveitõl lényegesen eltérõ pénztári forma alakult ki az elmúlt 16 év során. Az egészségpénztárak meghonosítása Magyarországon része a rendszerváltást követõen a társadalombiztosítás reformjának, az 1993-as törvény megszületésekor fontos szerepet szántak nekik. Erre utal a törvényben szereplõ elismert pénztár fogalma is. A pénztári törvény szerint az elismert pénztár külön törvény által feljogosítva az adott társadalombiztosítási, szociális ágazatban társadalombiztosítási ellátást szervez és helyettesít, illetve azokat kiegészítõ szolgáltatásokat nyújt. A törvény megszületése óta a kormányok eltérõ súllyal és mértékben számítanak a pénztárak forrásaira, s szerepüket az adókedvezmények léte nagymértékben meghatározza. Jelentõségük a társadalombiztosítás mellett marginális, de nem lebecsülendõ, hiszen 2010 júniusában meghaladta az 52 milliárd forintot az önkéntes egészségpénztárak vagyona. Az 1993-as törvény szerint a pénztár mûködésére vonatkozóan a következõ alapelvek érvényesek: a kölcsönösség, a függetlenség, az önkéntesség, a szolidaritás, az önkormányzati mûködés, a zárt gazdálkodás, a nonprofit mûködés és a társulás elve. Az egészségpénztár jogi személyiség, amelyet a székhely szerinti illetékes megyei bíróság vesz nyilvántartásba. A pénztárak állami felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007-ig egyedül végezte, majd az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló évi LXVI. törvény értelmében az Egészségbiztosítási Felügyelettel közösen látta el 2010 szeptemberéig. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZEKTOR IRODALMA A magyar önkéntes egészségpénztári szektorral foglalkozó szakcikkek száma elenyészõ, ha 15 éves fennállásukat tekintjük. Többnyire mint az önkéntes nyugdíjpénztárak mellett jelenlevõ befektetési/befizetési lehetõségként említik, a jövõrõl való öngondoskodás ki nem aknázott területeként. A publikálók többnyire az egészségpénztári rendszerhez kötõdnek valamilyen formában, így a kritikai észrevétel kevés, inkább a szektor eddigi fejlõdésének bemutatása, illetve a pénztári szolgáltatások hasznossága kerül elõtérbe. (Stabilitás, 2008; Kóti, 2003; Matits, 2005). Tehát maga a kialakult intézményrendszer szereplõi teremtik meg szakmai hátterüket és bázisukat, amely egyértelmûen létezésük, fennmaradásuk mellett szól. A 2006-os reform terveiben (EUM, 2007; Dózsa, 2006; Pinke, 2007) az önkéntes egészségpénztárak, mint marginális szereplõk jelennek meg. Fõ feladatuknak a jövõben is a teljes és részleges térítési díjak (co-paymentek) átvállalását jelölik meg. A reformerek a leendõ egészségügyi rendszerben csak elhelyezték õket, szerepükkel, helyzetükkel nem foglakoztak bõvebben, a zöld könyv 1 meg sem említi az önkéntes egészségpénztárakat. A pénztártörvény önkéntes, kölcsönös biztosítópénztárakról rendelkezik, s ezzel tulajdonképpen megadja a jövõbeli lehetõségét annak, hogy a pénztárak igazi szolidáris kiegészítõ biztosítóként funkcionáljanak (elismert pénztár), a gyakorlatban azonban, ami megvalósult, jelenleg a takarékszövetkezetekhez áll legközelebb. Bár a pénztártörvény önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról rendelkezik, nem beszélhetünk igazi biztosítókról. Ugyanúgy, mint ahogy a társadalombiztosítás sem biztosítás, csupán egy félresikerült, de megszokottá vált kifejezés. Németh György (2003) szerint:... az egészségpénztár tagsága mikrotársadalmá- 253

3 nak társadalombiztosítása törvényi kötelezés nélkül, e mikrotársadalom belsõ szolidaritása alapján. Az alapításhoz nem szükséges alapító tõke és szolvencia, így a pénztári törvényben, ahol mind a biztosító, mind a pénztár szó szerepel, egyértelmû, hogy nem igazi biztosítóról van szó, hanem biztosítóegyesületrõl, amelyre nem terjed ki a biztosítási törvény hatálya. Biztosítás esetén az egyéni számla értelmetlen, hiszen a biztosítási díj megállapítására a kárvalószínûség alapján kerül sor, vagyis a biztosítási díj az egyéni kockázat mértékének függvénye. Az individuális ekvivalencia (egyéni egyenértékûség), ami a biztosítási tevékenység elengedhetetlen jellemzõje, az hiányzik az egészségpénztáraknál. Németh György (2004a) az egészségpénztárak tízéves történetét bemutató elemzésében számos helyen vitatja a pénztártörvény helyességét és szóhasználatát. Tanulmányában a múlt évtized kormányzati melléfogásaként jellemzi az önkéntes egészségügyi megtakarítási számlákat. Tény, hogy a szektor léte nagymértékben meghatározódik az adókedvezmények által. Véleményem szerint azonban társadalmi szempontból rendkívül fontos a munkavállalók öngondoskodási kultúrájának erõsítése, az öngondoskodás intézményeinek létrehozása a lakosságra nehezedõ egyre növekvõ egészségügyi terhek könnyítésére. Ezt az öngondoskodás formáiról írt tanulmány (Ágoston et al., 2007) is alátámasztja. A kérdõíves vizsgálat alapján megállapítható, hogy az öngondoskodás messze elmarad attól a szinttõl, amit az egyéni elvárások indokolnának. Matits Ágnes (2005) a pénztárak növekedését vizsgálva jut arra a következtetésre másokkal egyetemben, hogy az önkéntes egészségpénztáraknál tapasztalható növekedés mozgatórugóját a cafetériarendszer elterjedésében kereshetjük. Más megfogalmazásban az egészségpénztári tagokat megilletõ adókedvezményekben. A GKI-EKI (Adler et al., 2007) által készített felmérés a pénztárak fõ- és más által nem helyettesíthetõ feladatának a prevenciót emeli ki, mivel a többletadó-kedvezmények ellenére is véleményük szerint az egészségügyi célú elõtakarékosság szervezésében szerepük marginális maradt. A pénztári vezetõk (MÖESZ, 2007) ezzel szemben a dinamikusan növekedõ tagságot és a pénztári befizetéseket hangsúlyozzák. Legfontosabb célként pedig az egészségmegõrzés mellett a betegség kezelésébõl keletkezõ terhek enyhítését tûzik zászlajukra. AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZEKTOR MÛKÖDÉSÉT JELLEMZÕ ADATOK ÉS TENDENCIÁK Elemzésem az intézményi szerkezet, a tagdíjak, a pénztári bevételek, a szolgáltatások, az adókedvezmények adatait és szempontjait tekinti át, ehhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Egészségbiztosítási Felügyelet, a KSH és a pénztárak adatait használtam fel. Az egészségpénztárak súlya a pénztári szektorban, intézményi csoportjai Az egészségpénztárak súlya a háromszereplõs önkéntes pénztári piacon mind vagyon, bevétel és mind taglétszám tekintetében dinamikus volt a pénztárak indulásától kezdve. Míg 2004-ben az önkéntes pénztári szféra bevételeinek 20,8 százalékát az egészségpénztárak adták a PSZÁF adatai alapján, ez a ben már 35,2 százalékot tett ki. Az önsegélyzõ pénztárak fejlõdése 2006-tól kezdve megakadt, s 2009-re bevételük az öt évvel ezelõtti harmadára, 1,062 milliárd forintra csökkent. Látható, hogy az egészségpénztári szféra térnyerése elsõsorban az önsegélyzõ pénztárak zsugorodó populációjának és az azzal párhuzamosan csökkenõ bevételeknek köszönhetõ. Ez összefügg- 254

4 het azzal, hogy a munkáltatói befizetésekre és szolgáltatásokra járó adókedvezmények szigorodtak, ezzel párhuzamosan pedig az egészségpénztári szféra növekedett. A pénztári szektorban a 2008-as évben az egészségpénztárak bevételének növekedése az elõzõ évhez képest a legnagyobb volt, s jelentõsen meghaladta az önkéntes magánnyugdíjpénztárakét is. Ez a tendencia 2009-ben is folytatódott. Az egészségpénztárak növekvõ népszerûségét a megtakarítások viszonylag likvid jellegébõl származó versenyelõny magyarázhatja. A 2009-es év teljesítményét befolyásolhatta az is, hogy az egészségpénztárakba teljesített befizetés kvázi likvid befektetésnek számít a nyugdíjpénztári befizetésekhez képest s szinte azonnal felhasználható, így a válság következtében kedveltebbé váltak, mint rövid lejáratú befektetési formák. Az egészségpénztári szektoron belül három pénztárcsoportot különböztethetünk meg az intézményi háttér szempontjából. A munkáltatói alapítású pénztárak többsége már tól jelen van az egészségpénztári piacon. Itt a nagyszámú munkavállalóval rendelkezõ állami vállalatok, kormányzati szervek pénztárait találjuk, mint a Vasutas, a Honvéd, az ADOSZT, a Postás, a Tempo és a Vitamin Egészségpénztár. Alapításuk során csak az illetõ nagyvállalat érdekeit tartották szem elõtt. Többségük alapszabálya meg sem engedi az egyéni tagságot, némelyek deklarálják zárt egészségpénztár mivoltukat. Ezeknek a pénztáraknak az ereje abban rejlik, hogy az õket létrehozó nagyvállalatok igen nagy, 5 20 ezres munkavállalói létszáma jelenti a tagkört és a tagdíj nagy részét a munkáltató magára vállalja. Szolgáltatási rendszerüket illetõen kezdetben elõnyt élveztek, mert a nagyvállalatok már rendelkeztek olyan orvosi, fogorvosi rendelõvel, sport- és üdülõtelepekkel, ahol költséghatékony kiegészítõ egészségügyi szolgáltatásokat tudnak nyújtani tagjaik számára ban még belõlük került ki az a nyolc nagy egészségpénztár, amely a tagság kétharmadát, a vagyon négyötödét koncentrálta. Ekkor a banki és/vagy biztosítói hátterû pénztárak többnyire még csak alakulóban voltak, és a már meglévõ alapkezelõi és betegségbiztosítási tapasztalatokra építve kezdték meg mûködésüket. Helyzetük speciális volt, hiszen már meglévõ termékeikhez is tudták kapcsolni az egészségpénztári szolgáltatásukat, továbbá kiterjedt vállalati ügyfélkörük megkönnyítette a tagtoborzást. A jól szervezett értékesítési hálózat már adott volt. Ezek sorába tartozik az OTP, az AXA, az MKB Egészségpénztár, amelyek a legnagyobb taglétszámmal és vagyonnal rendelkeznek. A tagok számának és a pénztár vagyonának növekedése ebben a csoportban a legdinamikusabb. Külön csoportba tartoznak az egészségügyi szolgáltató vagy azok csoportja által szervezett pénztárak, amelyek szintén késõbb alakultak. Elõnyüket a munkáltatói hátterû pénztárakkal szemben a nyílt mûködés jelentette, a zárt pénztárakkal szemben (Vasutas, Honvéd) az, hogy magánszemélyek is szabadon csatlakozhattak hozzájuk. A szegmens legjelentõsebb képviselõje a Patika Egészségpénztár, amely a három nagy banki/biztosítói hátterû egészségpénztár mellett a legnagyobb taglétszámmal rendelkezik. Kiterjedt gyógyszertári hálózata (országosan 2300 patika) jelentõs szolgáltatói bázist jelent számára. Idetartozik még az Új pillér, a Kardirex, vagy az Egészségért Egészségpénztár is. Az egészségpénztárak száma 1995 végén 16 volt, 2006-ra számuk 45-re emelkedett, majd jelentõs koncentráció után 2008-ban 37-re csökkent. Az Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF, 2009) számításai alapján a koncentrációs mutatók értékeinek jelentõs növekedése ellenére (Herfindahl Hirschmann-index: 878) 2 a piaci koncentráció foka még mindig alacsony szintûnek számított. A növekedõ tendencia azonban a következõ évben is folytatódott, és 2009 júniusára elérte a koncentráció közepes szintjét (HHI: 1037). 255

5 Tagság és taglétszám Az egészségpénztári tagságnak dominánsan két formája létezik. A munkáltatói támogatással ösztönzött tagság és az egyéni tagság. A teljes taglétszámon belül az elõbbi a meghatározó. Korábban a nagyvállalati alapítású egészségpénztárak dominanciája volt jellemzõ, de a piac évtõl átrendezõdött a banki/biztosítói hátterû pénztárak számának növekedésével. A Honvéd és Vasutas egészségpénztár mögé felzárkózott a Tempo és a Patika Egészségpénztár. A társadalom mind jelentõsebb rétegei részérõl jelentkezett az igény az egyéni egészségpénztári tagság iránt, amelyet a nagyvállalati egészségpénztárak nem elégíthettek ki, ezzel szemben a piaci alapon szervezõdõ egészségpénztárak alapvetõen számítottak az egyéni tagságra. Nagy elõrelendülést jelentett, hogy tõl kezdõdõen az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseknél alkalmazott adókedvezményeket az egészségpénztárak is megkapták, a kezdeti kedvezménykülönbségek kiegyenlítõdtek. A további fejlõdés záloga pedig, hogy 2004-tõl még bõvebb az adókedvezmények köre ugyanakkor szigorodtak az egészségpénztári számlán megtakarított összegek felhasználásának szabályai. A pénztárakban a tagsági jogviszonyt a munkavállaló (pénztártag) teremti meg azzal, hogy kitölti a belépési nyilatkozatot és azt a pénztár záradékolja. Az így létrejött tagság alapján a tagdíjat a munkáltató munkáltatói hozzájárulás jogcímén átvállalhatja (az egészségpénztárral kötött szerzõdés alapján). Érvényes tagsági jogviszony alapján a tag jogosult igénybe venni az egészségpénztár szolgáltatásait, kivéve, ha a pénztár arra alapszabályában várakozási idõt köt ki. Ez az egészségpénztári gyakorlatban nem jellemzõ, de a törvény megadja ennek a lehetõségét. A munkáltatói hozzájárulás lehet azonos összegû vagy a bér azonos százaléka, ha azonban a cafetériarendszer mûködik a munkáltatóknál, az egészségpénztári hozzájárulás más és más lehet. Az egészségpénztárak taglétszám-növekedését összevetve az önkéntes 1. ábra A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJ- ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKNÁL, Forrás: PSZÁF-adatok alapján 256

6 nyugdíjpénztárak növekedésével, látszik, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak nagyságrenddel nagyobb taglétszámmal rendelkeznek, de taglétszám-növekedésük az utóbbi években lelassult, a piac a telítõdés fázisába érkezett. Az 1. ábrán látható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak növekedési dinamikáját az egészségpénztárak 2004-tõl kezdõdõen meghaladják a taglétszám tekintetében. Ezzel szemben az egészségpénztárak növekedési görbéje az önkéntes nyugdíjpénztári növekedési görbe elsõ, exponenciálisan növekedõ szakaszához hasonlítható. A várható egészségpénztári taglétszám meghatározásakor is ezt a trendet érdemes figyelembe venni tól az éves növekedés üteme felgyorsult, aminek több magyarázata lehetséges: a pénzintézeti alapítású pénztárak megjelenése, illetve eredményes tagtoborzásuk, az öngondoskodói gondolat térnyerése, párhuzamosan a romló egészségügyi rendszer helyzetével kapcsolatos megítélésekkel, az egészségpénztári hozzájárulások megjelenése a cafetériarendszerben, a pénztárak és pénztári lehetõségek ismertebbé válása, az érvényesíthetõ adókedvezmények egységesülése. Bevétel és vagyon A bevétel- és vagyonnövekedést illetõn is hasonló dinamika figyelhetõ meg, mint a taglétszámoknál az elmúlt éveket tekintve. A gazdasági válság a nyugdíjpénztárak vagyonát a befektetési szerkezetükbõl adódóan jóval erõsebben érintette, vagyonuk 2008-ra 11,3 százalékkal csökkent az elõzõ évihez képest. A pénztári szférában egyedül az egészségpénztáraknál tapasztalható növekedés, de ez is elmarad a korábbi évektõl. Az egészségpénztári bevételeknek elsõdleges és másodlagos forrásainak döntõ hányadát a munkáltatói hozzájárulások jelentik. Ez 2002 óta 80 százalék körül ingadozik. (Lásd 2. ábra) Az elsõdleges bevételi források között megjelennek a tagok által fizetett egyéni tagdíjak (14,5 százalék) és eseti befizetéseik (4 száza- A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSOK ARÁNYA 2. ábra Forrás: PSZÁF (2009)3 257

7 lék), valamint a kapott támogatások értéke (1,5 százalék). Az elsõdleges bevételeknél szezonális ciklikusság figyelhetõ meg. A negyedik negyedév rendszeresen erõs, és az elsõ negyedévben visszaesés figyelhetõ meg. Ez különösen az egyéni befizetéseknél érdekes és elgondolkodtató információ. Bár a pénztárak (Stabilitás, 2009) ezt azzal magyarázzák, hogy a tagok is hajlandók saját maguk családjuk költségvetése terhére is vállalni a tagdíjfizetést, én úgy gondolom, hogy az okok egyszerûen csak a törvény adta lehetõségekbõl következnek. Mivel a rendszeres tagdíjfizetés nemcsak havi, hanem féléves vagy éves is lehet, aki az adókedvezményt gyorsan akarja érvényesíteni, választhatja az év végi befizetést. Így azok a pénztártagok, akik csak az adókedvezményt akarják realizálni, abban érdekeltek, hogy pénzük minél kevesebb idõt töltsön a pénztárban, így az utolsó negyedév befizetései erõsen meghaladják az elõzõ negyedéveket, míg a taglétszámok a többi idõszakhoz hasonlóan növekednek. Különösen nagy a különbség a tagok egyéb befizetéseit és a támogatásokat illetõen (lásd 3. ábra). A Stabilitás Pénztárszövetség adatai alapján a szövetség tagpénztáraiba a negyedik negyedévben befizetett egyéb befizetések értéke az elsõ negyedévi értékek ötszöröse, a támogatások és az egyéni tagdíjfizetések értéke az utolsó negyedben kétszeres nagyságú, míg a munkáltatói befizetések értékének növekedése mindössze 8 százalék, ami a negyedévi taglétszám növekedésénél némileg alacsonyabb. Tehát elmondható: a tagok egy része törekszik arra, hogy maximálisan kihasználja az adókedvezmények adta lehetõséget. Mivel a befizetés szinte azonnal fel is használható és a szolgáltatások köre igen széles, pénztári tagként olcsóbban jut hozzá, mint a nem tagok. Azonban ez a típusú rendszer, amely egyre nagyobb pénzösszegeket kezel, véleményem szerint nem ösztönöz a hosszabb idejû egészségcélú megtakarításra inkább a minél gyorsabb elköltésre az egyéni befizetések és a támogatások tekintetében. 3. ábra AZ ELSÕDLEGES BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA ÉV ELSÕ ÉS A NEGYEDIK NEGYEDÉVÉBEN Forrás: A Stabilitás Szövetség adatai alapján saját szerkesztés 258

8 Az egészségpénztárak által nyújtott szolgáltatások köre Az egészségpénztári szolgáltatások többféleképpen kategorizálhatók elõtt a pénztár törvényi megfogalmazásából indulhattunk ki, amely a pénztárat a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítõ, pótló, illetve ezeket helyettesítõ szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elõsegítõ ellátásokat szervezõ és finanszírozó társulásként említi. Így lehetõség nyílik a szolgáltatói és finanszírozói feladatkörök szerinti csoportosításra. A pénztári konstrukció sajátossága, hogy ha a tag rendszeres befizetéseinek eredményeképpen fedezettel rendelkezik az egyéni számláján, a szolgáltatásokat nemcsak õ, hanem a szerzõdésben megjelölt közeli hozzátartozói (általában még három fõ használhatja), a pénztártag jogán jogosultak a szolgáltatások igénybevételére. A pénztári szolgáltatásokat csak 2007-ben szabályozta a jogalkotó törvényi szinten. (MÖESZ, 2007) Addig sajnálatosan csak a törvény értelmezõ paragrafusai vonatkoztak a szolgáltatásokra, amelyek köre és adózási feltételei is folyamatosan változtak. Ez az állapot 2007 júniusától megszûnt, és az érvényes szabályozás a szolgáltatásokat adózás szempontjából két csoportra osztotta. Így a pénztárak alapszabályában is különválik a kiegészítõ egészségbiztosítási és az életmódjavító szolgáltatások köre. Míg a gyógyító ellátásokat adókedvezmény támogatja, a prevenciós szolgáltatásokat adófizetési kötelezettség terheli. Adókedvezmények A pénztári befizetésekre vonatkozó szabályokat az szja- és a tb-törvény idevonatkozó részei szabályozzák. Ezek változására az egészségpénztárak igen érzékenyen reagálnak, azt is mondhatnám, hogy a létük függ tõlük. Az egészségpénztárak alapításának és népszerûségének kedvezett, hogy 2004-tõl kezdõdõen jelentõsen bõvült az igénybe vehetõ adókedvezmények mértéke, valamint az a tény, hogy az egészségügyi szolgáltatások terén jelentkezõ extra igényeket az állami társadalombiztosítás már nem képes kielégíteni. Az egészségpénztárak terjedésének további lehetõséget ad az, hogy a nyugdíjpénztári piac telítõdése után jelentkezõ szabad kapacitások az egészségpénztárak felé fordulhattak. Ez a tendencia 2010-tõl megtorpant a munkáltatói hozzájárulások megadóztatása folytán. Az egyéni befizetés, amely a tagdíjat és az eseti befizetést is magában foglalja, továbbra is 30 százalékos adókedvezményt élvez. Az adójóváírás közvetlenül az egészségpénztári számlán kerül jóváírásra. Ez a kedvezmény kezdetben 25 százalék volt, az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseké 50 százalék. Az évrõl évre változó jogszabályok 2000-ig az önkéntes nyugdíjpénztárakat favorizálta az egészségpénztárakkal szemben. Ha a szektor dinamikus fejlõdését tekintjük, megállapítható, hogy az egységesítés is nagyban hozzájárult mind a taglétszám, mind a vagyon növekedéséhez. Ez az egységesítés után kétévente megkétszerezõdött. Az, hogy mennyire függnek a befizetések az adókedvezményektõl, jó példaként szolgál a következõ: 2007-ben, amikor a munkáltatói hozzájárulás adómentes része forintban volt megszabva, a befizetések az elõzõ évihez képest szinten maradtak ban a befizetések limitje forintra nõtt, így a befizetések is 35 milliárd forintról 48 milliárdra nõttek. Az összes pénztári befizetések esetében ez nem lehet több mint 100 ezer forint. Ez évi 333 ezer forintos befizetést jelent, azaz havi forintot. További 10 százalék adókedvezményt érvényesíthet a pénztártag, ha prevenciós szolgáltatásokra költ egészségszámlájáról, illetve szintén 10 százalékos adókedvezmény jár a legalább két évre lekötött befizetések után. 259

9 A munkáltató által fizetett tagdíj-hozzájárulás a termelés érdekében felmerült költségnek minõsül. Ez az összeg nem növeli a munkavállaló jövedelemadó-alapját. A pénztárnak juttatott támogatás, adomány (tagdíj-hozzájáruláson kívül) közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsül, ennek megfelelõen adókedvezményben részesülhet a támogatás vagy az adományt adó a pozitív adóalap 20 százalékáig. A pénztári szolgáltatások szjamentesek, kivéve, ha a pénztártag kilépése, elhalálozás esetén az egyéni számláján lévõ összeg kifizetését kérik. AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS MÓDSZERTAN Lincoln Guba (1985) és Silverman (2000) szerint a kvalitatív kutatások nagy elõnye a kvantitatív kutatásokkal szemben, hogy olyan jelenségek vizsgálatára is alkalmazhatók, ahol az egyediség és a valósághûség megõrzése fontos és lehetõvé teszi a jelenben létezõ társadalmi jelenségek kontextusba ágyazott leírását és megértését. A kutatás célja az volt, hogy elegendõ mélyinterjút készítsek, amelyek a problémák azonosításában és feltárásában bizonyultak hasznosnak. A kérdezés során igyekeztem az adatfelvétel módszertanának (Heltai Tarjányi, 1999) és más kutatók (Babbie, 2004; Majoros, 2004; Seidman, 2002) által megfogalmazott kritériumoknak eleget tenni és elkerülni a mélyinterjú során elkövethetõ magatartásbeli és szakmai hibákat. A megbízhatóság és érvényesség érdekében az interjúkat magam készítettem, és minden esetben ismertettem a vizsgálat céljait, az adatkezelés módszerét és elveit Kvale (2005) ajánlásai alapján. A kérdezettekkel megállapodtam abban, hogy igény esetén az anyag elsõ változatát megkapják, s a véleményüket a végsõ változat kialakításánál figyelembe veszem. Mintaválasztás Az interjúalanyok kiválasztásánál a kutatás minõsége érdekében a mintavételi keretbe kizárólag felelõs vezetõk, a szakma elismert képviselõi kerültek be az egészségbiztosítás különbözõ területeirõl. (Az OEP jelenlegi és volt vezetõi, üzleti biztosítók személybiztosítási üzletágának vezetõ szakemberei, tanácsadói, egészségpénztári vezetõk, az egészségügyi biztosítást oktatók, biztosítási brókerek.) A felmérésben résztvevõk mindegyike tapasztalt, az egészségbiztosításban mind elméletileg és gyakorlatilag is jártas szakember. Az adatfelvételi periódus során 17 interjú készült 2008 és 2010 között. Az interjúalanyok a listában (lásd melléklet) betû- és számjellel jelennek meg, valós beosztásukkal. A mélyinterjú-kérdéssor végleges formája az elsõ interjúk során és segítségével alakult ki. A félig strukturált interjú keretében, nyitott kérdések alkalmazásával lehetõvé vált az interjúalanyaim számára, hogy szabadon megfogalmazzák egyéni elgondolásaikat, véleményüket, amelyek rendkívül értékesnek bizonyultak a szakirodalom tanulmányozásán túl. Hiszen az élõ tudás sokszor jóval elõbbre mutató elképzeléseivel, ötleteivel, véleményével gyakran még csak szóban jelenik meg. Az interjúk átlagosan percig tartottak, amelyeket diktafonon vettem fel és a beszélgetést követõen a teljes szöveget rögzítettem. Ez a több mint 150 oldalnyi szöveg jelentette az elemzés anyagát. Ezt a tartalomelemzés módszerével elemeztem, amelyet Strauss és Corbin (1998) is leír az úgynevezett grounded theory (alapozott elmélet) módszerének bemutatásakor. A mélyinterjús kutatási anyag elemzésével több olyan témát sikerült azonosítani, amelyek megjelennek és vitát indukálnak az egészségügyi biztosításban dolgozó vagy oktató, illetve az érintettek körében. 260

10 AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI A kiegészítõ egészségbiztosítás fogalmának eltérõ értelmezései és az ebbõl adódó problémák Mivel az egészségpénztárak és az üzleti biztosítók által kínált egészségügyi biztosítások együttesen képezik a Magyarországon intézményesített formában igénybe vehetõ kiegészítõ biztosításokat, e fejezet túlnyúlik az egészségpénztári szektoron és tágabb értelmezési tartományban vizsgálódik a fogalmak eltérõ értelmezéseit illetõen. Az interjúk során a válaszadók döntõ többsége a kiegészítõ biztosításokat a társadalombiztosítás által meghagyott térben mûködõ [A1], úgynevezett második szintként [A3] vagy második és harmadik pillérként [D3] definiálja, tehát a kötelezõ társadalombiztosítás mellett létezõ, azt kiegészítõ biztosításnak. A kiegészítõ az egy paradigma szintû kifejezés, arról szól, hogy domináns közfinanszírozás mellett kiegészítõ [A1]. Ez tulajdonképpen egyfajta funkcionális megkülönböztetést jelent. Az egészségbiztosítási alapcsomagon felüli részt érthetjük ez alatt. Több válaszadónál a kiegészítõ és a magán fogalma összemosódott: Az, hogy kiegészítõnek hívom, vagy magánnak mindegy, mert magán kiegészítõ van csak, nincs állami kiegészítõ ( ) inkább azt mondom, hogy van kötelezõ, és van egyéni biztosítási forma [D1]. Azon túl, hogy a kiegészítõ biztosítások funkcionálisan a társadalombiztosítás mellett jelennek meg, fontos megkülönböztetni õket az úgynevezett alternatív kiegészítõ biztosításoktól. Az alternatív azt jelenti, hogy a társadalombiztosítás helyett [A2]. Hiszen vannak olyan országok (Németország, Románia), ahol a társadalombiztosítás nem kötelezõ, illetve vannak olyan rétegek, csoportok, amelyek valamilyen módon kiszorulnak a társadalombiztosításból. Így az alternatív létezhet a társadalombiztosítás mellett is. Ez a fogalom a szakirodalom tanulmányozása kapcsán nem merült fel, bár létezõ jelenség és magában hordozza egy jövõbeli intézményesült struktúra képét is, ezért fontosnak tartom kiemelni. A teljes egészségügyi kiadásokból a magánkiadások tekintélyes részt képviselnek Magyarországon, amely az EU-átlaghoz képest is magas. Meglepõ volt azonban, hogy a magánkiadások összegét a válaszadók legalább fele megkérdõjelezte. Biztos, hogy nincs annyi ( ) a magán (-kiadás a szerk) nagyon becsült és nagyon szórt [D1, E2]. A magánkiadások összegének becslésével a GKI-EKI kutatói [A1] próbálkoztak meg, ez jelenthet számunkra támpontot, azonban az uniós öszszehasonlítást megnehezíti, hogy a nemzeti egészségügyi számlák az egyes országokban más és más értelmezést kaphatnak. Értem ezalatt nemcsak a hálapénz mennyiségének a problémáját, hanem az egészségpénztári számlákból adódó sajátosságokat is. (A sportcipõ vásárlása is belekerül az egészségügyi magánkiadások közé az adótámogatási rendszerbõl adódóan ez több szempontból vitatható). Egy interjúalany [A1] említette meg csak, hogy az egészségügy magánfinanszírozásában nemcsak az elõbb említett két intézmény, hanem egyéb magánintézmények, alapítványok, egyesületek is részt vesznek. Úgy gondolom, hogy a válaszadók tudnak ezek mûködésérõl, azonban senki sem számol velük. Igaz, menynyiségileg nem számottevõk, de, mint a magánfinanszírozás megjelenési formáiként, nem szabad elfelejtkezni róluk. Itt jelenik meg a háztartás is, mint magánfinanszírozó kiegészítõ forma. A kiegészítõ formák fõként az üzletiek meg pontosan arról szólnak, hogy ha belépünk a háztartás helyébe, átvállaljuk ezt, akkor van-e azon a ténykedésünkön valamiféle kis hozam (...) Itt tényleg paradigmát kéne váltani, abban az értelemben, hogy be akarom-e vonni a kiegészítõt a közfeladatba [A1]. 261

11 Egy harmadik típusú alternatív kiegészítõ biztosítási típust is meg kell említeni, mint lehetséges formát, amelynek csírái már most is jelen vannak és mindenki által ismertek. A társadalombiztosításról, amelyet elõzõen fizetett a beteg, lemondva külön magánbiztosítást köt, mert nem elégedett vagy nagyobb az igénye, mint amit a társadalombiztosítás nyújtani tud. Ez már most kialakulóban van Magyarországon és mûködik Lengyelországban. Minõség a fontos, és ezért kifizetem a teljes összeget és hagyom a társadalombiztosítást ( ) és azt hiszem, hogy e felé tartunk [A2]. Összegzésül elmondható, hogy funkcionálisan a kiegészítõ biztosítások társadalombiztosítás mint domináns közfinanszírozás melletti helye nem vitatott, szûk értelemben az üzleti biztosítók által ajánlott biztosítást érthetünk alatta. Bõvebb értelemben azonban az önkéntes egészségpénztárakat és a különbözõ módon intézményesült magánfinanszírozási lehetõségeket is, mint egészségügyi célú alapítványok, magánvállalkozások, egyesületeket is magában foglalja. A kiegészítõ vagy magánfinanszírozást mindig a közfinanszírozáshoz való viszonyában érdemes vizsgálni, a terep azonban, amit a közfinanszírozás meghagy, állandóan változik. A társadalom dönti el mindig [D1]. Tehát tulajdonképpen a társadalom értékítélete és természetesen a gazdaság teljesítõképessége az, amely meghatározza a közfinanszírozás és ezzel együtt az egészségügyi kiegészítõ biztosítások lehetséges mozgásterét. Magyarországon a kiegészítõ biztosítások tere ténylegesen az egyén által vállalt, önkéntes alapokon nyugvó magánfinanszírozást jelenti. A szakirodalomban még nem jelent meg a fogalom, de a gyakorlatban már ténylegesen létezõ jelenség az alternatív kiegészítõ biztosítás, amely véleményem szerint a jövõben egyre nagyobb szerepet fog kapni, mint úgynevezett kiegészítõ funkcióval rendelkezõ biztosítási forma a társadalombiztosítás mellett. Kétféle módon is megjelenik jelenleg Magyarországon. Az egyik a társadalombiztosításból kiszorultak számára köthetõ magánbiztosítás, amely ugyan az ügyfelek részére nem kínálja az úgynevezett alapcsomagot, de alternatívát jelenthet a kiszorulók számára. A másik pedig a társadalombiztosítás által kínált szolgáltatással elégedetlenek számára, akik hajlandók és tudnak többet fizetni a jobb színvonalú egészségügyi szolgáltatásért még úgy is, ha mellette a kötelezõ egészségbiztosítási járulékot a társadalombiztosítási rendszerbe befizették. Az önkéntes egészségpénztárak, az üzleti biztosítók és az OEP együttmûködési lehetõségei és problémái Az egészségpénztárak mûködésének hatékonyságát mindenképpen segítené, ha nem elszigetelt rendszerként nyújtanák a szolgáltatásokat, hanem a társadalombiztosítással, valamint az üzleti biztosítókkal együttmûködve. Ezt a gondolatot az egészségpénztári vezetõk, az OEPvezetõk és az üzleti biztosítók vezetõi ismerik, elfogadják mint alapelvet. A gyakorlatban azonban nem alkalmazzák. Sokáig azt gondoltam, hogy érdemes leülni, kigondolni közösen dolgokat, de ma már egyszerûen nem látom értelmét. [C1] Az egyéni intézményi érdek mindenképpen megelõzi a társadalom szempontjából elõnyös kooperációt. Az együttmûködés lehetõségét vizsgálva azonban elmondható, hogy az üzleti biztosítókkal ellentétben az egészségpénztári mûködés közelebb áll a társadalombiztosításhoz, így talán nagyobb eséllyel indulhat el a jövõben ezen a területen. Vannak támogatói ennek a gondolatnak, akik a pénztárak által nyújtott egészségcélú finanszírozást emelik ki, amelynek jelentõs része közvetlenül a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódott. Csak az együttmûködésben látom a lehetõséget [C2, D3]. 262

12 Az adatszolgáltatás tekintetében a vezetõk körében nagyfokú bizalmatlanságot tapasztaltam. Annak ellenére, hogy fontos lenne tudni, hogy az egészségpénztári szektor mûködése és szolgáltatásai vajon segítik, segíthetik-e a társadalombiztosítás költségvetését? Tehát ha például egy pénztártag egészségmegõrzõ szolgáltatásokat vesz igénybe, vajon csökkennek majd az OEP által finanszírozandó szolgáltatásai? Számomra úgy tûnt, hogy ez a kérdés a piac szereplõit nem érdekli, bár jelentõs érv lehetne további fennmaradásukat tekintve. Nem fogok adatokat kiadni, mert vissza fognak élni vele [C1]. Az érdektelenség és a bizalmatlanság jelenléte ebben a kérdésben meghatározó. Az együttmûködés tekintetében többen az alapcsomag hiányát említik, mint egyik fõ akadályát az illeszkedésnek [C3, C4]. Ebben a kérdésben az egészségpénztári vezetõik véleménye megoszlik, aszerint hogy milyen háttérrel rendelkezik. A banki, biztosítói hátterû pénztáraknál ez elsõdleges okként merül fel, míg mások ezt nem együttmûködési kérdésnek tekintik, pusztán törvényi szabályozási feladatnak, amit nem mert még felvállalni egy kormányzat sem. Úgy gondolom azonban, ha az együttmûködés csak abban merülne ki, hogy a pénztárak vagy az üzleti biztosítók mûködését, nyilvántartási és ellenõrzési rendszerét az OEP szakemberei megtekintenék, már akkor is számos jó ötlettel és javaslattal gazdagodhatnának. Az ellenõrzés tekintetében azt gondolom, hogy mindenképpen. Mind a pénztárak, mind pedig az üzleti biztosítók nagy hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások minõségi és mennyiségi ellenõrzésére. Az OEP-nél a szolgáltatókat nem ellenõrzik ( ) nincs az a funkciója, hogy ellenõrizzen. [C1] Ez pedig a társadalombiztosítási rendszer túlzott használatát eredményezi. Tehát az együttmûködésrõl elmondható, hogy egymás mellett létezõ intézményeket találunk a magyar egészségügyi rendszerben, ahol a szereplõk célja nem a szinergián alapuló kooperáció. JAVASLATOK Az egészségpénztári rendszer megmaradása és további támogatása véleményem szerint továbbra is segítené a lakosság igen alacsony színvonalú öngondoskodási kultúrájának fejlesztését. Ezzel együtt a jövõ évtizedeiben várható demográfiai változások és a technikai fejlõdés által indukált költségnövekedést pedig enyhítheti. Az egészségügyi rendszer intézményeinek szinergikus együttmûködése hatékonyabbá tehetõ, ha az egészségpénztáraknál és a társadalombiztosításban tapasztalható bizalmatlanság és érdektelenség eltûnik. Az ellátási alapcsomag pontosítása lehetõvé tenné a minél jobb illeszkedést a társadalombiztosításhoz, és így a kiegészítõ biztosítások köre és feladata is meghatározódna. A pénztárak az elmúlt évek során jelentõs növekedést értek el mind a vagyon, mind a bevétel, illetve a tagok létszámát illetõen a kedvezõ adókörnyezet hatására. Ha ez a tendencia a jövõben is folytatódhatna, ez segíthetné a hálapénz viszszaszorítását és a magán-egészséggazdaság kifehérítését is. A pénztárak számlaalapú elszámolási és ellenõrzési rendszere ezt segítené. JEGYZETEK 1 Az Európai Bizottság által kiadott dokumentum, amelynek célja egy-egy terület legfontosabb megoldandó kérdéseinek azonosítása és az érdekeltek bevonása a probléma megvitatásába. A konzultáció után alakítja ki a Bizottság álláspontját és teszi meg elõterjesztését a jogszabályalkotásra. 2 A Herfindahl Hirschmann-index (HHI) azt méri, hogy a piac mennyire versenyzõ, mennyire koncentrált feletti értéke jelenti a koncentráció magas fokát, míg 1000 alatti értéke az alacsony fokát

13 IRODALOM ADLER J. PÉTERI J. SKULTÉTY L. SZABÓ L. (2007): Az egészségpénztárak lehetõségei az egészségügyi reformban. GKI-EKI. Egészségügykutató Intézet Kft. ÁGOSTON K. KOVÁCS E. KOVÁCS GY. (2007): Az öngondoskodás formái: Milyen forrásból szerez információt, és hogyan választ az ügyfél az egyes öngondoskodási formák közül? Biztosítási szemle. 53. évfolyam, 1. szám, pp BABBIE, E. (2004): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (The Practice of Social Research). Balassi Kiadó, Budapest (Ford.: Kende Gábor és Szaitz Mariann) pp. 700 BUSA K. KÓTI T. TATAY T. (2009): Javaslat az önkéntes egészségpénztári rendszer fejlesztésére. Pénzügyi Szemle. 54. évfolyam, 1. szám, pp DÓZSA CS. (2006): A magyar egészségügyi és egészségbiztosítási rendszer reformja. Elõadás HELTAI E. TARJÁNYI J. (1999): A szociológiai interjú (mélyinterjú) készítése. Online: KÓTI T. SZABÓ B. (2003): A kiegészítõ egészségbiztosítások helye, szerepe a hazai betegellátásban. Egészségügyi Menedzsment. 5. évfolyam, 3. szám, pp KÓTI T. (2008): Javaslat az Önkéntes Pénztári Rendszer fejlesztésére. Kézirat LINCOLN, Y. S. GUBA, E. G. (1985): Naturalistic Inquiry. Thousand Oaks, CA, Sage MAJOROS P. (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó MATITS Á. (2005): Az önkéntes pénztárak helyzete és jelentõsége. Hitelintézeti szemle. 4. évfolyam, 4. szám, pp NÉMETH GY. (2003): Egészségpénztárak Magyarországon, 1. rész. Egészségügyi gazdasági szemle. 41. évfolyam, 6. szám, pp NÉMETH GY. (2004a): Egészségpénztárak Magyarországon, 2. rész. Egészségügyi gazdasági szemle. 42. évfolyam, 1. szám, pp NÉMETH GY. (2004b): Egészségpénztárak Magyarországon, 3. rész. Egészségügyi gazdasági szemle. 42. évfolyam, 2. szám, pp PÉTERI J. (2005): Gondolatok az egészségügyi célú kiadások magánfinanszírozásáról. Kézirat PINKE I. (2007): Egészségbiztosítás a reform közepén. Elõadás. Elhangzott: június 8. SEIDMAN, I. (2002): Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest SILVERMAN, D. (2000): Doing qualitative research. Sage, London STRAUSS, A. CORBIN, J. (1998): Basics of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks CA EBF (2009): Egészségbiztosítási Felügyelet, Az önkéntes egészségpénztári szektor átfogó jellemzése Online: évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról EBF (2010): Önkéntes egészségpénztárak összehasonlító elemzése Online: EUM (2007): A biztosítási piac megnyitása. (Szakmai vitaanyag). Online: KSH Központi Statisztikai Hivatal. Online: MÖESZ (2007): Egészségfinanszírozási pillérek. Magyar Önkéntes Pénztárak Szövetsége. Online: MÖESZ (2009): Magyar Önkéntes Pénztárak Szövetsége sajtóközlemények. Online: PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2010) Online: STABILITÁS (2008): Stabilitás Pénztárszövetség Évkönyv STABILITÁS (2010): Egészségpénztárak I. negyedéves jelentése. Online: 264

14 MELLÉKLET A TÉMA KUTATÓI, OKTATÓI A1 GKI EKI, kutató A2 Egészségügyi biztosítás specializáció szakvezetõ A3 Tanszékvezetõ egyetemi docens ÜZLETI BIZTOSÍTÓK KÉPVISELÕI B1 Személybiztosításért felelõs vezetõ, vezérigazgató-helyettes B2 Életbiztosítási igazgató B3 Pénzügyi tanácsadó vezetõje, volt üzleti biztosító értékesítési és marketing vezérigazgató-helyettes EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK VEZETÕI C1 Fõvárosi egészségpénztár, vezetõ C2 Vidéki egészségpénztár, vezetõ C3 Pénztári vezetõ, a 2006-os reformban érdekelt pénztár C4 Pénztári vezetõ, a 2006-os reformban érdekelt pénztár OEP JELENLEGI ÉS VOLT VEZETÕI D1 OEP volt informatikáért felelõs fõigazgató-helyettese D2 OEP szakmapolitikai és koordináló fõosztályvezetõ D3 OEP technológiai értékelõ bizottság és gyógyszerbefogadás elnöke EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSBAN ÉRINTETT BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓK, BRÓKEREK, ALKUSZOK E1 Üzleti biztosító, tanácsadó E2 Biztosítási bróker E3 Volt üzleti biztosító tanácsadó GYÓGYSZERCÉG KÖZKAPCSOLATI, STRATÉGIAI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI IGAZGATÓJA E4 A brókerszövetség elnöke 265

VALLYON ANDREA 1 BEVEZETÉS

VALLYON ANDREA 1 BEVEZETÉS Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. VALLYON ANDREA 1 AZ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGY KIEGÉSZÍTŐ MAGÁNFINANSZÍROZÁSÁBAN 2 Az előadás keretében kísérletet teszek az

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs rekassy@t-online.hu Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK HELYZETE ÉS JELENTÕSÉGE *

AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK HELYZETE ÉS JELENTÕSÉGE * 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1 DR. MATITS ÁGNES AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK HELYZETE ÉS JELENTÕSÉGE * A cikk a ma már több mint tíz éves múltra visszatekintõ önkéntes pénztári piac lényeges sajátosságait

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A Szövetséges. 2015. A B B A N A H I T B E N, H O G Y S A J Á T É S C S A L Á D U N K E G É S Z S É G É N E K V É D E L M E A M I K E Z Ü N K B E N V A N, MI, A Z A L A P Í T

Részletesebben

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR az Igazi 2015 A Z A D Ó K E D V E Z M É N Y M E L L E T T A T A G O K A S Z O L G Á L T A T Ó K T Ó L Á R K E D V E Z M É N Y T I S K A P H A T N AK. M I N D E Z T E G Y O L Y A

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN CivilSzle_2011_1-2 5/20/11 6:01 AM Page 69 PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN Demeter Endre, Nagy Ádám, Székely Levente Fogalmi keret Mielőtt fejest ugranánk a civilek pénzügyi helyzetének feltárásába,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier 1 ACTA CIVITALIS Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak

Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Gál Róbert Iván (1998): Az önkéntes nyugdíjpénztárak in: Társadalmi riport 1998, Kolosi Tamás, Tóth István György,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben